หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ska3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นางอมรพรรณ สุวรรณโณโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการ
2. นางวรนุช แก้วสุขโรงเรียนบ้านไร่(ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวอนิสรา จิตรประวัติโรงเรียนบ้านใหม่ อำเภอเทพากรรมการ
4. นางอัชณา ชูมาปานโรงเรียนบ้านปากบางกรรมการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นางอมรพรรณ สุวรรณโณโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการ
2. นางอัชณา ชูมาปานโรงเรียนบ้านปากบางกรรมการ
3. นางวรนุช แก้วสุขโรงเรียนบ้านไร่(ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)กรรมการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางลำดวน ยอดทองทองโรงเรียนชุมชนบ้านนากันกรรมการ
2. นางกรองกานต์ จันทร์นกโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
3. นายสัจจานนท์ ชุมวาสโรงเรียนบ้านประกอบกรรมการ
4. นางสุทธิกานต์ จันทศรีโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
5. นางนงเยาว์ มากชูชิตโรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสุวินัย หมินเจะเกะโรงเรียนอุทยานอุทิศกรรมการ
2. นางภีรภาพ จันทร์จะนะโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายกรรมการ
3. นางเจนติมา พรหมทองโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นางระรวย อิสโรโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
5. นางอร่าม แสงป้อมโรงเรียนบ้านควนหมากกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายสุวินัย หมินเจะเกะโรงเรียนอุทยานอุทิศกรรมการ
2. นางภีรภาพ จันทร์จะนะโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายกรรมการ
3. นางเจนติมา พรหมทองโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นางระรวย อิสโรโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
5. นางอร่าม แสงป้อมโรงเรียนบ้านควนหมากกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางจรรยา ยอดไกรโรงเรียนบ้านทุ่งไพลกรรมการ
2. นางธนวรรณ รัตนะโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
3. นายปรีชา ไชยสาลีโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นางระเบียบ สะหีมซาโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149กรรมการ
5. นางสมสมร ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางชฏาพร พงษ์ทองโรงเรียนบ้านห้วยเต่ากรรมการ
2. นางทรงสมร สุธรรมวรวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางเตือนใจ ยกถาวรโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นางบุญญา ประทุมวัลย์โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางดาราภรณ์ คงสีแก้วโรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้มกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางรชฏพร พงษ์ทองโรงเรียนบ้านห้วยเต่ากรรมการ
2. นางทรงสมร สุธรรมวรวิทย์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางเตือนใจ ยกถาวรโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นางบุญญา ประทุมวัลย์โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางดาราภรณ์ คงสีแก้วโรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้มกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา แก้วชะโนโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
2. นางอุไร หลีเจริญโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
3. นางสาวปรมาพร ขุนสุวรรณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐กรรมการ
4. นางอัจฉราภรณ์ เจะจาโรจน์โรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
5. นางศิรินาฏ ทองไฝโรงเรียนทองอยู่นุตกุลกรรมการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางประไพ ไชยทองโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
2. นางวันนา วงศ์ประชุมโรงเรียนบ้านปากบางนาทับกรรมการ
3. นางสุพรรณา สงวนศิลป์โรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
4. นางสาวดวงเดือน เยาวรัตน์โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นายนพวาสน์ บุญเพ็ชรทองโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ มูลจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการ
3. นางสมญา ดูล๊ะโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นายคล้ายเทพ นนทพุทธโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
5. นางปาริชาติ ใหม่คงโรงเรียนบ้านแซะกรรมการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นางพรรณศิลป์ วงศ์สำราญโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
2. นางสุดใจ ใหม่คงโรงเรียนวัดช่องเขากรรมการ
3. นางวรรณา ศรีสุวรรณโรงเรียนวัดวังไทรกรรมการ
4. นายฐิติวัฏฏ์ กล่ำจีนโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
5. นางวรรณี ราชแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา2กรรมการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายระดม ยอดบุญโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
2. นางฐิตินันท์ สิทธิสุทธ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา2กรรมการ
3. นางนางจินต์จิตรา สังราชกิจโรงเรียนบ้านแพร้วกรรมการ
4. นางสาววัลลภา ศรียะโอ๊ะโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายระดม ยอดบุญโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
2. นางฐิตินันท์ สิทธิสุทธ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา2กรรมการ
3. นางจินต์จิตรา สังราชกิจโรงเรียนบ้านแพร้วกรรมการ
4. นายอาจิณ สุวรรณชนะโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน2กรรมการ
5. นางสาววัลลภา ศรียะโอ๊ะโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศรราวุธ สุวรรณวรบุญโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
2. นางแวฬาร์ตีฟัส หมีนยะลาโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
3. นางบุญเรือน จันขมัมมาโรงเรียนบ้านปากบางนาทับกรรมการ
4. นางนงเยา กลับวงศาโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
5. นางขอซานาฮ์ อะหลีโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางบุญเรือน บุญเพ็ชรทองโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
2. นางนงลักษณ์ หะยีหวังโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
3. นางโสภา สายจันทร์โรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นายประยูร เอียดปราบโรงเรียนบ้านป็องกรรมการ
5. นายปิยะรัตน์ แสงทองโรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรเพ็ญ กิ้มเอ้าโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
2. นายอุดร วรรณจันทร์โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
3. นายนิพิฐพนธ์ ทัพพิชัยศิริโรงเรียนบ้านสะพานเคียนกรรมการ
4. นางกนกกาญจน์ ทัยศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐กรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายมรุต พรหมปลอดโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการ
2. นางอาซีซ๊ะ บากาโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางดารารัตน์ ดาวเรืองโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ ชำนิธุรการโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการ
5. นางสาวสรินยา มูเส็มสะเดาโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายธำรง สาแล๊ะหมินโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
2. นางสาวสุติมา พรหมเมศร์โรงเรียนวัดปริกกรรมการ
3. นางสาวพิชญาภัค แก้วมากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43กรรมการ
4. นางสาวรัชนี ภู่พัชรกุลโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางจินดา หนูแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งไพลกรรมการ
2. นางทัศนา นวลนาคโรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์กรรมการ
3. นางดารุณี ร่วมสกุลโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
4. นางครองสิน เสาวนีย์พิทักษ์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นางนาตยา แก้วฉิมพลีโรงเรียนบ้านตะเคียนเภากรรมการ
6. นางวาสนา โชติธรรมโรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
7. นางนพวรรณ เสริมสุขโรงเรียนบ้านทุ่งไพลกรรมการ
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางจินดา หนูแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งไพลกรรมการ
2. นางทัศนา นวลนาคโรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์กรรมการ
3. นางดารุณี ร่วมสกุลโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
4. นางครองสิน เสาวนีย์พิทักษ์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นางนาตยา แก้วฉิมพลีโรงเรียนบ้านตะเคียนเภากรรมการ
6. นางวาสนา โชติธรรมโรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
7. นางนพวรรณ เสริมสุขโรงเรียนบ้านทุ่งไพลกรรมการ
8. นายฉลอง ศรีไตรรัตน์โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางอาชีพ ศรีทวีปโรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
2. นางมินา อาญาพิทักษ์โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149กรรมการ
3. นางวิยะดา ทองสุขโรงเรียนทองอยู่นุตกุลกรรมการ
4. นางมยุรี ลักษณะเลิศโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอุไร เพ็งลายโรงเรียนชุมชนบ้านนากันกรรมการ
2. นายสมพร ชูอาษาโรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
3. นางธิดา ทองทรัพย์โรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
4. นางปรีดา ศรีถกลโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ ปรียวาณิชย์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางหนิมาริยะ นิแมเร๊าะโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ บุญธรรมโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
3. นางสมพร ขุนเกลี้ยงโรงเรียนชุมชนบ้านนาทับกรรมการ
4. นางวสิยา เทพศรีโรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ เขมาภิระโตโรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)กรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวจารุวรรณ จำเนียรสุขโรงเรียนบ้านปลักบ่อกรรมการ
2. นายเพียร ยอดสกุลโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149กรรมการ
3. นางมยุรี หวังหลำโรงเรียนบ้านบ่อโชนกรรมการ
4. นางณิชนันทร์ ชูชื่นโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
5. นางสุวิมล ยาอีดโรงเรียนบ้านตะเคียนเภากรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางชวนพิศ โชติกรณ์โรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
2. นางสาวสุุธาสินีย์ สังข์สงโรงเรียนบ้านกระอานกรรมการ
3. นายเกษม สมหวังโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
4. นางสาวดวงฤดี แซ่จิวโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการ
5. นางพนิดา รัตน์น้อยโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนพันธ์ เพชรมณีโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
2. นางเพลินพิศ ยอดสกุลโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149กรรมการ
3. นางอินทิรา อุไรกุลโรงเรียนบ้านปากบางนาทับกรรมการ
4. นางเรณู จงไพบูลย์โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ หัสมัดโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวเสาวนีย์ ถิ่นกาแม็งโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
2. นางไมตรีจิต ศรีไตรรัตน์โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการ
3. นางชุษณีย์ นางามโรงเรียนบ้านลางากรรมการ
4. นายบุญนำ หมีนยะลาโรงเรียนบ้านประกอบกรรมการ
5. นางนิตยา โรจนหัสดินโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน 1กรรมการ
Science Show ป.4-ป.6
1. นายสามารถ วงศ์กระจ่างโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
2. นางสาวนิตยา กุลนิลโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ จรูญสอนโรงเรียนบ้านเกาะทากกรรมการ
4. นายกระจ่าง ไชยสุขังโรงเรียนบ้านสม็องกรรมการ
5. นางแวนาปีเส๊าะ ยีตูวาโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางนิรมล ชัยยศโรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
2. นายเฉลียว พรหมมณีโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นายปริญญา หมัดหัดโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาวกรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ ทองรมย์โรงเรียนบ้านนาจะแหนกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ จันทนุพงศ์โรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการ
3. นางยุพิน แสงยอโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นายจำนง ขวัญแก้วโรงเรียนบ้านลุ่มกรรมการ
5. นางสมพร วัฒนกุลโรงเรียนบ้านพังลากรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายแสบ หนูแจ่มโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
2. นางสาวรุซัยนีย์ บินอาสันโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
3. นายบาสิทธิ์ ยะลาโรงเรียนบ้านคูนายสังข์กรรมการ
4. นายจรูญ คงนุ้ยโรงเรียนบ้านป็องกรรมการ
5. นางฟารีส๊ะ อะหวังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80กรรมการ
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
1. นายโกสินทร์ กล้าใจโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 1กรรมการ
2. นายวิชิต ชาติวิทยากูลโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
3. นายพิมล หนูกุ้งโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงฯกรรมการ
4. นางอัมรา แก้วบุตรโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวิระวัฒน์ แสงนิลโรงเรียนบ้านห้วยเต่ากรรมการ
2. นางสาวซีด๊ะ หรีหน่ายโรงเรียนบ้านคูนายสังข์กรรมการ
3. นางสาวสุไฮล่า ใบหาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43กรรมการ
4. นายคมสันต์ ไชยศรีโรงเรียนวัดเขามีเกียรติกรรมการ
5. นางสายจิตร์ หมื่นสะชุมโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางธีรมาส สุวรรณชาติโรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้มกรรมการ
2. นางสาวสุไรยา สะมาะลาเต๊ะโรงเรียนบ้านน้ำเค็มกรรมการ
3. นางพูนศรี แก้วสุกโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ทองเหลืองโรงเรียนบ้านท่าข่อยกรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวนุรหานา พันธ์ฉายาโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
2. นายจรูญ ปิณฑโกโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา2กรรมการ
3. นายสนอง ชูมาปานโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นางสาวกัญหา แดงแก้วโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำกรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย อาญาพิทักษ์โรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
2. นายวุฒิพงค์ เดชสุขโรงเรียนบ้านคลองประดู่กรรมการ
3. นางรุ่งฤดี ชัยเชื้อโรงเรียนบ้านสะพานเคียนกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุจินต์ แพ่งเมืองโรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะบ้าย้อยกรรมการ
2. นายเอก หมัดล่าโรงเรียนบ้านลางากรรมการ
3. นายธงชัย แก้วพรหมโรงเรียนทองอยู่นุตกุลกรรมการ
4. นายบุญอรรถ ศรีสัจธรรมโรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางปิยพรรณ สุวรรณชาตรีโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
2. นางมรรยาท มณีนวลโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
3. นางชวนพิศ วงศ์เทพโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นางโชตนา แก้วทัศน์โรงเรียนบ้านลำชิงกรรมการ
5. นายก้อเสม เด็นหมัดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน 1กรรมการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเด่นดวง สุขศรีแววโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
2. นางผอื้น ชาติวัฒนาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา2กรรมการ
3. นางสัยหนับ เสนานิคมโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
4. นายสมปอง นิคมรัตน์โรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
5. นางพรลภัส แต้มทองโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวเพ็ญศรี สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
2. นางนาถชิดา ภิญโญธนภัทรโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
3. นายมาลิกี มุสาโรงเรียนบ้านสุเหร่ากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา จิตภูษาโรงเรียนบ้านสม็องกรรมการ
5. นางธงไชย จันทร์เมืองโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเจริญ สุวรรณโณโรงเรียนมหิดลกรรมการ
2. นางประภาพร นะมะณีโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
3. นางบัดรียะร์ เยะหมันโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
4. นางรอกีหย๊ะ หมู่เก็มโรงเรียนบ้านโมยกรรมการ
5. นายนิยม เพ็งสถิตย์โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางคอดียะ มะมิงโรงเรียนบ้านโคกตกกรรมการ
2. นางสาวรอซีด๊ะ ดอเส็งโรงเรียนบ้านตูหยงกรรมการ
3. นางสมฤทัย นัครามนตรีโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นกรรมการ
4. นางรัตนา สุสานนท์โรงเรียนบ้านโต้นนท์กรรมการ
5. นางกัลยา เส็นโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุกรี เจ๊ะเงาะโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
2. นางนิตย์ จันทร์นวลโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
3. นายบาสิทธิ ยะลาโรงเรียนบ้านคูนายสังข์กรรมการ
4. นางลำเจียก เอียดคงโรงเรียนอายุรกิจโกศลกรรมการ
5. นายไพรินทร์ หวังเบ็ญหมุดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน 1กรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางสาวยุพิน สุขบุญพันธ์โรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
2. นางสมนึก คงแก้วโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ จงรักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านทับโกบกรรมการ
4. นางทิพาพร อภิจิตดำรงค์โรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางทิพาพร อภิจิตดำรงค์โรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
2. นางสาวยุพิน สุขบุญพันธ์โรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
3. นางสมนึก คงแก้วโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ จงรักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านทับโกบกรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวฝาตีเม๊าะ ทองตำโรงเรียนอุทยานอุทิศกรรมการ
2. นางเยาวเรศ ก่อเกื้อโรงเรียนบ้านลำไพลกรรมการ
3. นายวิชิต รักวิจิตรโรงเรียนบ้านปากบางนาทับกรรมการ
4. นางสครานิตย์ ชัยบุญโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นางรัชนี สายเพชรโรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะเดากรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวฝาตีเม๊าะ ทองตำโรงเรียนอุทยานอุทิศกรรมการ
2. นายวิชิต รักวิจิตรโรงเรียนบ้านปากบางนาทับกรรมการ
3. นางสครานิตย์ ชัยบุญโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นางรัชนี สายเพชรโรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะเดากรรมการ
5. นางเยาวเรศ ก่อเกื้อโรงเรียนบ้านลำไพลกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอารีย์ พรหมปลัดโรงเรียนบ้านทับยางกรรมการ
2. นางจินตนา ตัณติวิริยภาพโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149กรรมการ
3. นางจินตนา ไชยสุขังโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
4. นางสุภาพ ณ แฉล้มโรงเรียนบ้านระตะกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมมาต อินทรชุมนุมโรงเรียนบ้านโคกสิเหรงกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
3. นายสมโชค พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
4. นางเสาวนีย์ ทวีเมืองโรงเรียนวัดวังไทรกรรมการ
5. นายประยูร ศรีวรรณโรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)กรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอิสมาแอ ซีนาโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
2. นายกอเดร์ สาแลหมันโรงเรียนบ้านควนหรันกรรมการ
3. นางธิติมา เผือกสมโรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์กรรมการ
4. นางปัทมา เหมรัตน์โรงเรียนทองอยู่นุตกุลกรรมการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางอารมย์ เพ็ชรส่งโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
2. นางสาวซาลูมา ไชยยอดโรงเรียนบ้านกระอานกรรมการ
3. นางสาวอุไร สุวรรณบัณดิษฐ์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางอธิษฐาน ยอดเอียดโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนกรรมการ
5. นางพัชรี แซ่สุ้นโรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอารมย์ เพ็ชรส่งโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
2. นางสาวซาลูมา ไชยยอดโรงเรียนบ้านกระอานกรรมการ
3. นางสาวอุไร สุวรรณบัณดิษฐ์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางอธิษฐาน ยอดเอียดโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนกรรมการ
5. นางพัชรี แซ่สุ้นโรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมศรี สนธิกุลโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
2. นางดรุณี เสนาจิตต์โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149กรรมการ
3. นางวรรณวิภา ศรีพรมทองโรงเรียนบ้านแพร้วกรรมการ
4. นางลัดดา พริกเบ็ญจะโรงเรียนวัดท่าประดู่กรรมการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายชนินทร์ สาโรจน์โรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
2. นายประชา สังขวรรณโณโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
3. นางสมศรี สุขแก้วโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นางจิรฐา แซ่ค่งโรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดากรรมการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายชนินทร์ สาโรจน์โรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
2. นางจิรฐา แซ่ค่งโรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางเฉลียว บุญแก้วขวัญโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
2. นางสาวผาสุข แก้วพรหมโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
3. นางสาวหทัยทิพย์ หยงสตาร์โรงเรียนวัดเกษมรัตน์กรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ ปริศวงศ์โรงเรียนบ้านลำชิงกรรมการ
5. นายสุนัย พุทธกูลโรงเรียนบ้านตะเคียนเภากรรมการ
แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางเฉลียว บุญแก้วขวัญโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
2. นางสาวผาสุก แก้วพรหมโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
3. นางสาวหทัยทิพย์ หยงสตาร์โรงเรียนวัดเกษมรัตน์กรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ ปริศวงศ์โรงเรียนบ้านลำชิงกรรมการ
5. นายสุนัย พุทธกูลโรงเรียนบ้านตะเคียนเภากรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางอิสรา แก้วพรหมโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
2. นายชม ทองสุขโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149กรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ มิ่งยอดโรงเรียนวัดขุนตัดหวายกรรมการ
4. นายวิเชียร ปลื้มใจโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
5. นายชัยวุฒิ หมาดนุ้ยโรงเรียนบ้านระตะกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางอิสรา แก้วพรหมโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
2. นายชม ทองสุขโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149กรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ มิ่งยอดโรงเรียนวัดขุนตัดหวายกรรมการ
4. นายวิเชียร ปลื้มใจโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
5. นายชัยวุฒิ หมาดนุ้ยโรงเรียนบ้านระตะกรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางเรวดี ธรรมทินโนโรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
2. นายนิกร พรหมสูโรงเรียนบ้านควนหมากกรรมการ
3. นางละไมย์ กิตติวรุณโรจน์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางสาวสุวินัย ขวัญแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนกรรมการ
5. นางละออง อินทมะโนโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางเรวดี ธรรมทินโนโรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
2. นางละไมย์ กิตติวรุณโรจน์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางสุวินัย ขวัญแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนกรรมการ
4. นางละออง อินทมะโนโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางเยาวลักษณ์ ผ่องถวิลโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
2. นายสมพร แก้วซังโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
3. นางบำเพ็ญ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านปากบางนาทับกรรมการ
4. นายฐากูร สังข์เพ็ชรโรงเรียนวัดวังไทรกรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ มณีโชติโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
2. นายอภิเษก แซ่ย่วนโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149กรรมการ
3. นางจิรา รักปลอดโรงเรียนบ้านกะทิงกรรมการ
4. นางโศภิตา หมาดนุ้ยโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายยศกร ศรีทวีวัฒน์โรงเรียนบ้านโคกตกกรรมการ
2. นายพงศ์ศักดิ์ จันทสุบรรณโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
3. นางศิริวรรณ จิตรอักษรโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
4. นายปรีชา ไชยวงศ์โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวรสรินทร์ อะตะราใจโรงเรียนบ้านล่องควนกรรมการ
2. นางอรสา เพชฌฆาตโรงเรียนบ้านควนตีหมุนกรรมการ
3. นายสวิน แหละหมัดโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
4. นางธนกร ณ สงขลาโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นายชวลิต หวันละเบ๊ะโรงเรียนบ้านควนตานีกรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอรัญ เจ๊ะหนุ่มโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
2. นายสวิน แหละหมัดโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
3. นางสาวรสรินทร์ อะตราใจโรงเรียนบ้านล่องควนกรรมการ
4. นายชวลิต หวันละเบ๊าะโรงเรียนบ้านควนตานีกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายนคร เจริญทรัพย์ยิ่งโรงเรียนบ้านห้วยเต่ากรรมการ
2. นายมะสะดี ยีเอาะโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149กรรมการ
3. นายปรีชา สุขธรณ์โรงเรียนบ้านเลียบกรรมการ
4. นายสุเทพ เหมมันโรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางอำมอน ขุนทองโรงเรียนบ้านเกาะทากกรรมการ
2. นางมุกดา ว่องภัฒนพลโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
3. นางรจนา จิตตะปาโลโรงเรียนทองอยู่นุตกุลกรรมการ
4. นางสาวปราณี มณีประวัติโรงเรียนบ้านทับยางกรรมการ
5. นายวิรัต โต๊ะเส็นโรงเรียนวัดยางทองกรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางอำมอน ขุนทองโรงเรียนบ้านเกาะทากกรรมการ
2. นางมุกดา ว่องพัฒนพลโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
3. นางรจนา จิตตะปาโลโรงเรียนทองอยู่นุตกุลกรรมการ
4. นางสาวปราณี มณีประวัติโรงเรียนบ้านทับยางกรรมการ
5. นายวิรัต โต๊ะเส็นโรงเรียนวัดยางทองกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายพิทักษ์ แก้ววิชิตโรงเรียนชุมชนบ้านนากันกรรมการ
2. นายวิลาศ แก้วทิพมณีโรงเรียนบ้านควนเจดีย์กรรมการ
3. นางปลื้มใจ โทวิยะพันธุ์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นายถาวร ลักษณาวงศ์โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ แก้ววิชิตโรงเรียนชุมชนบ้านนากันกรรมการ
2. นายวิลาศ แก้วทิพมณีโรงเรียนบ้านควนเจดีย์กรรมการ
3. นางปลื้มใจ โทวิยะพันธุ์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นายถาวร ลักษณาวงศ์โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ จิตรอักษรโรงเรียนบ้านโมยกรรมการ
2. นางรัตนา เลรักมานโรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการ
3. นายวิสุทธิ แก้วทองโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุจินต์ กำเนิดผลโรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
2. นายธวัชชัย นุ้ยสีรุ่งโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
3. นายวิสุทธิ แก้วทองโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นายมะแอ หะโรงเรียนอุทยานอุทิศกรรมการ
2. นายชวน แก้วเกาะสะบ้าโรงเรียนบ้านพรุตูกรรมการ
3. นางสุนีย์ เล่งซุ่นโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน2กรรมการ
4. นางอนงค์ ทวีกาญจน์โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)กรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นายอับดุลเล๊าะ วาจิโรงเรียนบ้านเกาะแลหนังกรรมการ
2. นายสมโชค ถาวรนุรักษ์โรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดากรรมการ
3. นายชวน แก้วเกาะสะบ้าโรงเรียนบ้านพรุตูกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสาวอุษณีย์ เสือดีโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
2. นายอภิชาติ สุวรรณรักษ์โรงเรียนบ้านนาจวกกรรมการ
3. นายสุเทพ เหมมันโรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมทีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา2กรรมการ
2. นายสาคร ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อโชนกรรมการ
3. นางสุพรรณิการ์ ทับถมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ศรพรหมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80กรรมการ
ระนาดเอก ม.1-ม.3
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมทีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา2กรรมการ
2. นายสาคร ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อโชนกรรมการ
3. นางสุพรรณิการ์ ทับถมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ศรพรหมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80กรรมการ
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมทีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา2กรรมการ
2. นายสาคร ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อโชนกรรมการ
3. นางสุพรรณิการ์ ทับถมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ศรพรหมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80กรรมการ
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมทีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา2กรรมการ
2. นายสาคร ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านบ่่อโชนกรรมการ
3. นางสุพรรณิการ์ ทับถมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ศรพรหมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80กรรมการ
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมทีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา2กรรมการ
2. นายสาคร ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อโชนกรรมการ
3. นางสุพรรณิการ์ ทับถมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ศรพรหมโรงเรียนไทยรัฐ 80กรรมการ
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
ซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายปานเลิศ ณ แก้วโรงเรียนวัดลำพดจินดารามกรรมการ
2. นายธำรงค์ มณีนวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางอนงค์นาฎ ไข่มุกโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
4. นายหัสชัย เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดากรรมการ
ซอด้วง ม.1-ม.3
ซออู้ ป.1-ป.6
1. นายปานเลิศ ณ แก้วโรงเรียนวัดลำพดจินดารามกรรมการ
2. นายธำรงค์ มณีนวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางอนงค์นาฎ ไข่มุกโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
4. นายหัสชัย เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดากรรมการ
ซออู้ ม.1-ม.3
จะเข้ ป.1-ป.6
1. นายปานเลิศ ณ แก้วโรงเรียนวัดลำพดจินดารามกรรมการ
2. นายธำรงค์ มณีนวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางอนงค์นาฎ ไข่มุกโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
4. นายหัสชัย เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดากรรมการ
จะเข้ ม.1-ม.3
1. นายปานเลิศ ณ แก้วโรงเรียนวัดลำพดจินดารามกรรมการ
2. นายธำรง มณีนวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางอนงค์นาฎ ไข่มุกโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
4. นายหัสชัย เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดากรรมการ
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสุพรรณิการ์ ทับถมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นายธำรง มณีนวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางอนงค์นาฎ ไข่มุกโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
4. นายหัสชัย เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดากรรมการ
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายปานเลิศ ณ แก้วโรงเรียนวัดลำพดจินดารามกรรมการ
2. นายธำรงค์ มณีนวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางอนงค์นาฎ ไข่มุกโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
4. นายหัสชัย เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดากรรมการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายปานเลิศ ณ แก้วโรงเรียนวัดลำพดจินดารามกรรมการ
2. นายธำรง มณีนวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางอนงค์นาฎ ไข่มุกโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
4. นายหัสชัย เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดากรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางฤดี สัญศรีเมืองโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
2. นางปราโมทย์ รำจวนจรโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
3. นางสุพรรณิการ์ ทับถมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางฤดี สัญศรีเมืองโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
2. นางปราโมทย์ รำจวนจรโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
3. นางสุพรรณิการ์ ทับถมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายมนตรี หมานสนิทโรงเรียนบ้านเกาะแลหนังกรรมการ
2. นายจันทโรจน์ กี้ติ๊กโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
3. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนบ้านพรุหวากรรมการ
4. นายธวัช มะโนเพ็ชรโรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะเดากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายมนตรี หมานสนิโรงเรียนบ้านเกาะแลหนังกรรมการ
2. นายถิระพงษ์ อ่อนมนิลโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นางเพ็ญแข ชูมาปานโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
4. นายจันทโรจน์ กี้ติ๊กโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
5. นางภิญญดา บิลหมัดโรงเรียนบ้านนากรรมการ
6. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนบ้านพรุหวากรรมการ
7. นายธวัช มะโนเพ็ชรโรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะเดากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายมนตรี หมานสนิโรงเรียนบ้านเกาะแลหนังกรรมการ
2. นางภิญญดา บิลหมัดโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นายจันทโรจน์ กี้ติ๊กโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายมงคล ทองเป็นไชยโรงเรียนชุมชนบ้านนากันกรรมการ
2. นางสาววัศราภรณ์ ผอมแก้วโรงเรียนวัดประจ่ากรรมการ
3. นายโกวิท สุนทรมาศโรงเรียนวัดลำพดจินดารามกรรมการ
4. นางสมพร พรหมสถิตย์โรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดากรรมการ
5. นายเพียรพงษ์ มีเพียรโรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายมงคล ทองเป็นไชยโรงเรียนชุมชนบ้านนากันกรรมการ
2. นางสาววัศราภรณ์ ผอมแก้วโรงเรียนวัดประจ่ากรรมการ
3. นายโกวิท สุนทรมาศโรงเรียนวัดลำพดจินดารามกรรมการ
4. นางสมพร พรหมสถิตย์โรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมงคล ทองเป็นไชยโรงเรียนชุมชนบ้านนากันกรรมการ
2. นางสาววัศราภรณ์ ผอมแก้วโรงเรียนวัดประจ่ากรรมการ
3. นายโกวิท สุนทรมาศโรงเรียนวัดลำพดจินดารามกรรมการ
4. นางสมพร พรหมสถิตย์โรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดากรรมการ
5. นายเพียรพงษ์ มีเพียรโรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางมงคล ทองเป็นไชยโรงเรียนชุมชนบ้านนากันกรรมการ
2. นางสาววัศราภรณ์ ผอมแก้วโรงเรียนวัดประจ่ากรรมการ
3. นายโกวิท สุนทรมาศโรงเรียนวัดลำพดจินดารามกรรมการ
4. นายสมพร พรหมสถิตย์โรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดากรรมการ
5. นายเพียรพงษ์ มีเพียรโรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดากรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ มโนกิจอุดมโรงเรียนบ้านโคกตกกรรมการ
2. นายวิมล จีนหมวกดำโรงเรียนวัดปริกกรรมการ
3. นายถิระพงษ์ อ่อนมนิลโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นางสุพรรณี ณรงค์กูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80กรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายไพรสณฑ์ เพชรทรรศนะโรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อยกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา จรูญทองโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
3. นางนันท์นภัสร์ ไชยสุวรรณโรงเรียนวัดนาปรือกรรมการ
4. นางนภาพรรณ คงเอียดโรงเรียนวัดวังไทรกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพรสณฑ์ เพชรทรรศนะโรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อยกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา จรูญทองโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
3. นางนันท์นภัสร์ ไชยสุวรรณโรงเรียนวัดนาปรือกรรมการ
4. นางนภาพรรณ คงเอียดโรงเรียนวัดวังไทรกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ มโนกิจอุดมโรงเรียนบ้านโคกตกกรรมการ
2. นายวิมล จีนหมวกดำโรงเรียนวัดปริกกรรมการ
3. นายถิระพงษ์ อ่อนมนิลโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นางสุพรรณี ณรงค์กูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80กรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายไพรสณฑ์ เพชรทรรศนะโรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อยกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา จรูญทองโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
3. นางนันท์นภัสร์ ไชยสุวรรณโรงเรียนวัดนาปรือกรรมการ
4. นางนภาพรรณ คงเอียดโรงเรียนวัดวังไทรกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพรสณฑ์ เพชรทรรศนะโรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อยกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา จรูญทองโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
3. นางนันท์นภัสร์ ไชยสุวรรณโรงเรียนวัดนาปรือกรรมการ
4. นางนภาพรรณ คงเอียดโรงเรียนวัดวังไทรกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ มโนกิจอุดมโรงเรียนบ้านโคกตกกรรมการ
2. นายวิมล จีนหมวกดำโรงเรียนวัดปริกกรรมการ
3. นายถิระพงษ์ อ่อนมนิลโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นางสุพรรณี ณรงค์กูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80กรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ มโนกิจอุดมโรงเรียนบ้านโคกตกกรรมการ
2. นายวิมล จีนหมวกดำโรงเรียนวัดปริกกรรมการ
3. นางกติกา ภูมิพันธ์โรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
4. นายถิระพงษ์ อ่อนมนิลโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นางสุพรรณี ณรงค์กูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางรสจิราพร สิงหนราพัฒน์โรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ จันทร์ละเอียดโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการ
3. นางอังคะนา แก้วประดับโรงเรียนบ้านสุเหร่ากรรมการ
4. นางชุติมา เพชรหนูโรงเรียนวัดท่าประดู่กรรมการ
5. นายกริษฐ์พลัช สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านกระอานกรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรสจิราพร สิงหนราพัฒน์โรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ จันทร์ละเอียดโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการ
3. นางอังคะนา แก้วประดับโรงเรียนบ้านสุเหร่ากรรมการ
4. นางชุติมา เพชรหนูโรงเรียนวัดท่าประดู่กรรมการ
5. นายกริษฐ์พลัช สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านกระอานกรรมการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจิตนา เกื้อก่อยอดโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
2. นางเอมอร อร่ามเรืองโรงเรียนบ้านเก่า อำเภอนาทวีกรรมการ
3. นางอังคะนา แก้วประดับโรงเรียนบ้านสุเหร่ากรรมการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางจิตนา เกื้อก่อยอดโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
2. นางเอมอร อร่ามเรืองโรงเรียนบ้านเก่า อำเภอนาทวีกรรมการ
3. นางชญานี เพ็ชรกาศโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ กิตติคุณโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจิตนา เกื้อก่อยอดโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
2. นางเอมอร อร่ามเรืองโรงเรียนบ้านเก่า อำเภอนาทวีกรรมการ
3. นางชญานี เพ็ชรกาศโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ กิตติคุณโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางเอมอร อร่ามเรืองโรงเรียนบ้านเก่า อำเภอนาทวีกรรมการ
2. นายเมธี บุญธรรมโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
3. นางสุวพัชร แสงอรุณโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการ
4. นายกริษฐ์พลัช สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านกระอานกรรมการ
5. นายปานเลิศ ณ แก้วโรงเรียนวัดลำพดจินดารามกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเมธี บุญธรรมโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
2. นางสุวพัชร แสงอรุณโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการ
3. นายกริษฐ์พลัช สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านกระอานกรรมการ
4. นายปานเลิศ ณ แก้วโรงเรียนวัดลำพดจินดารามกรรมการ
แสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายเจริญ เต๊ะหมัดหมะโรงเรียนบ้านคลองประดู่กรรมการ
2. นางสาวบงกช คุณากรวดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43กรรมการ
มายากล ม.1-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวาศน์ จันทร์อ่อนโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
2. นายอภิชาติ หมานมาดโรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
3. นางพัชรี กาญจนวงศ์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นายบุญแต้ม วิมลทรงโรงเรียนอายุรกิจโกศลกรรมการ
5. นางสุภา ทิพย์กองลาศโรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายรฐพล สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านห้วยเต่ากรรมการ
2. นางวรรณา พระไพรีโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
3. นางสาวดวงกมล พระเพชรแก้วโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
4. นายนิยม พิมลไทยโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนกรรมการ
5. นางอัมพาพร แก้วสมวงศ์ โรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวาศน์ จันทร์อ่อนโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
2. นายอภิชาติ หมานมาดโรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
3. นางพัชรี กาญจนวงศ์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นายบุญแต้ม วิมลทรงโรงเรียนอายุรกิจโกศลกรรมการ
5. นางสุภา ทิพย์กองลาศโรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายโอภาส เมฆสุวรรณโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
2. นางสุดสวาท น้อยผาโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
3. นายชัชชัย ศรัยทองโรงเรียนบ้านน้ำเค็มกรรมการ
4. นายพิจิตร รักษาวงศ์โรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
5. นางสาวพรรณหทัย เคล้าดีโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายโอภาส เมฆสุวรรณโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
2. นางสุดสวาท น้อยผาโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
3. นายชัชชัย ศรัยทองโรงเรียนบ้านน้ำเค็มกรรมการ
4. นายพิจิตร รักษาวงษ์โรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
5. นางสาวพรรณหทัย เคล้าดีโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายประโยชน์ แวหามะโรงเรียนบ้านควนหรันกรรมการ
2. นางสาวสุกัลยา บินและโรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการ
3. นางจิรวัสส์ ไชยสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำเค็มกรรมการ
4. นางภิรมย์ สายกิ้มซ้วนโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
5. นางสุภา เส็นธนูโรงเรียนสังวาลย์วิท 2กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประโยชน์ แวหาหมะโรงเรียนบ้านควนหรันกรรมการ
2. นางสาวสุกัลยา บินและโรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการ
3. นางจิรวัสส์ ไชยสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำเค็มกรรมการ
4. นางภิรมย์ สายกิ้มซ้วนโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
5. นางสุภา เส็นธนูโรงเรียนสังวาลย์วิท 2กรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายมะนันท์ คอแนเลาะโรงเรียนบ้านโคกตกกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ดำคงโรงเรียนบ้านคลองประดู่กรรมการ
3. นายอายุทธ สะอุโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นางสาวดรุณี มะโนเรศน์โรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการ
5. นางสาววันดี แสงแก้วโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายโอภาส เมฆสุวรรณโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
2. นางสุดสวาท น้อยผาโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
3. นายชัชชัย ศรัยทองโรงเรียนบ้านน้ำเค็มกรรมการ
4. นายพิจิตร รักษาวงษ์โรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
5. นางสาวพรรณหทัย เคล้าดีโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายโอภาส เมฆสุวรรณโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
2. นางสุดสวาท น้อยผาโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
3. นายชัชชัย ศรัยทองโรงเรียนบ้านน้ำเค็มกรรมการ
4. นายพิจิตร รักษาวงษ์โรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
5. นางสาวพรรณหทัย เคล้าดีโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสาคร แก้วเพ็ชรโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
2. นายอรรถพร ทองคำโรงเรียนบ้านตูหยงกรรมการ
3. นางสาววรรณวรา สุกแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอุไรรัตน์ ชูมีโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
2. นางสาวยุภารัตน์ รามันเซ๊ะโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการ
3. นางอารีย์ จันทร์คล้ายโรงเรียนบ้านสะกอมกรรมการ
4. นางศรีไพร อินยายานยศโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอุไรรัตน์ ชูมีโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
2. นางสาวยุภารัตน์ รามันเซ๊ะโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการ
3. นางอารีย์ จันทร์คล้ายโรงเรียนบ้านสะกอมกรรมการ
4. นางศรีไพร อินยายานยศโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายทวี สมหวังโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
2. นางสาวพรรณวดี นวลทองโรงเรียนบ้านป็องกรรมการ
3. นายอาบูบากาศ ผอมเขียวโรงเรียนบ้านสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวอามีน๊ะ สารีกามาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทวี สมหวังโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
2. นายอาบูบากาศ ผอมเขียวโรงเรียนบ้านสวรรค์กรรมการ
3. นายเมธี จันอิโรงเรียนบ้านเกาะทากกรรมการ
4. นางสาวพรรณวดี นวลทองโรงเรียนบ้านป็องกรรมการ
5. นางสาวอามีน๊ะ สารีกามาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายวอน จันทร์อ่อนโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
2. นางประจวบ แก้วทองราชโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
3. นางอมรทิพย์ สุพัฒนกุลโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นางสาธิดา เพชรย้อยโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นายไชยันต์ ชูชีพโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายแหลม พรหมมณีโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
2. นางขรินทร์ทิพย์ กาญจนเทพโรงเรียนควนเจดีย์กรรมการ
3. นางพรศรี กฤษณพันธุ์โรงเรียนบ้านปากบางนาทับกรรมการ
4. นางสาววลัยลา เหมมันต์โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
1. นายโอภาส เมฆสุวรรณโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
2. นางสุดสวาท น้อยผาโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
3. นายชัชชัย ศรัยทองโรงเรียนบ้านน้ำเค็มกรรมการ
4. นายพิจิตร รักษาวงษ์โรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
5. นางสาวพรรณหทัย เคล้าดีโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
1. นายโอภาส เมฆสุวรรณโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
2. นางสุดสวาท น้อยผาโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
3. นายชัชชัย ศรัยทองโรงเรียนบ้านน้ำเค็มกรรมการ
4. นายพิจิตร รักษาวงษ์โรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
5. นางสาวพรรณหทัย เคล้าดีโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวอภิชยภาฑิ์ เดชวรรณโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
2. นางสาวชินวรรณ สุวรรณรัตน์โรงเรียนวัดทุ่งพระกรรมการ
3. นางสาววนิดา แก้ววิชิตโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
4. นายวสันต์ สุวรรณราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43กรรมการ
5. นายชาญชัย ไชยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิชยภาฑิ์ เดชวรรณโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
2. นางสาววนิดา แก้ววิชิตโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
3. นางสาวชินวรรณ สุวรรณรัตน์โรงเรียนวัดทุ่งพระกรรมการ
4. นายชาญชัย ไชยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นายเอิบ ยอดทองทองโรงเรียนชุมชนบ้านนากันกรรมการ
2. นายธนัญชัย เกื้อก่ออ่อนโรงเรียนบ้านควนหมากกรรมการ
3. นายยะยา สันสาและโรงเรียนบ้านปากบางกรรมการ
4. นายถวัลย์ แก้วขาวโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นายอาทร กาญจนแก้วโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายกิติคุณ นิคมรัตน์โรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
2. นางสุดสวาท คณะทองโรงเรียนบ้านลำไพลกรรมการ
3. นางกลอยใจ วงศ์สุริยะโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายกรรมการ
4. นายวิสิทธิ์ ไข่มุกด์โรงเรียนบ้านโต้นนท์กรรมการ
5. นางบุญชื่น ณ นรงค์โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวลำเยาว์ บุตรดินจาโรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
2. นายยะฝาด นิแหร็มโรงเรียนบ้านคลองประดู่กรรมการ
3. นางสาวนิภาพร ทองได้หนูโรงเรียนบ้านโหนดกรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ อร่ามเรืองโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี แก้วจินดาโรงเรียนวัดเขามีเกียรติกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ สุขนุ่นโรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อยกรรมการ
2. นายเชาวฤทธิ์ คงเรืองโรงเรียนบ้านตาแปดกรรมการ
3. นางจุฑามาศ ช่างสารโรงเรียนวัดนาปรือกรรมการ
4. นางชุติกาณน์ มณีโรจน์โรงเรียนบ้านลำลองกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี มะลิพันธ์โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางประคอง วัชรดิลกโรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะบ้าย้อยกรรมการ
2. นางละออง ประสารรมย์โรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
3. นางเบญจมาศ เนตรสว่างโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นางสาวธณภรณ์ ดำสิโกโรงเรียนทองอยู่นุตกุลกรรมการ
5. นางตรีนุช คงคาเนรมิตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนี อินทสระโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
2. นายสมัคร อ่อนปลอดโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการ
3. นางสุริยาพร นวลทองโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอวยพร ทองทวีโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการ
2. นางอุราวดี หมื่นเพชรโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
3. นางสาวสุธรรมมา เทพคงโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
4. นางสาววิลาวรรณ์ มุสิกะรักษ์โรงเรียนวัดวังไทรกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวรรณา แก้วกับทองโรงเรียนชุมชนบ้านนากันกรรมการ
2. นางจินตนา ทองคำโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการ
3. นางสาวนุกูล เยาวรัตน์โรงเรียนวัดนาปรือกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนิดา เทพสงโรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
2. นายมารุตย์ ภิรมย์โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149กรรมการ
3. นางสาวนิภาพร มะโนเรศโรงเรียนวัดลำพดจินดารามกรรมการ
4. นายรุสราญ อะหลีโรงเรียนบ้านทับโกบกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิดา เทพสงโรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
2. นายมารุตย์ ภิรมย์โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149กรรมการ
3. นางสาวนิภาพร มะโนเรศโรงเรียนวัดลำพดจินดารามกรรมการ
4. นายรุสราญ อะหลีโรงเรียนบ้านทับโกบกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางรจนา บัวทองโรงเรียนบ้านห้วยเต่ากรรมการ
2. นางเนตรนภา ถาวรสุวรรณโรงเรียนบ้านม่วงถ้ำกรรมการ
3. นางอารี จิตร์สุริวงศ์โรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
4. นายสมโชค ศิริประภาโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวังกรรมการ
5. นางลิมปเลขา ไชยสาลีโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสมศรี ประกอบศรีโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 1กรรมการ
2. นางสมเสริญ สังข์ไขโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา2กรรมการ
3. นางนงคราญ วัชรวรานนท์โรงเรียนบ้านเลียบกรรมการ
4. นายสาธิต แก้วศรีโรงเรียนบ้านสม็องกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางจุตพร เอียดยอดทองโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
2. นางอรวรรณ ยกกระบัตรโรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางสายใจ พิรุณโรงเรียนบ้านสุเหร่ากรรมการ
4. นายสมโชค ศิริประภาโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวังกรรมการ
5. นางอารีรัตน์ รุ้งทองโรงเรียนบ้านพังลากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุมิตรา ศรีทันต์โรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
2. นางสุนีย์ ทองใบเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
3. นายสมโชค ศิริประภาโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวังกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสายชล ยอสมเพ็ชรโรงเรียนบ้านโคกสิเหรงกรรมการ
2. นายดลรอหมาน เดเร๊ะม๊ะโรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการ
3. นางสาวสุรินทร์ธร จันเสนโรงเรียนบ้านสม็องกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี แก้วจินดาโรงเรียนวัดเขามีเกียรติกรรมการ
5. นางมนต์พิรุณ เสือกลับโรงเรียนบ้านโคกสิเหรงกรรมการ
6. นางสาวฉันทพิชญา ไชยชนะโรงเรียนบ้านยางเกาะกรรมการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา พืชนุกูลโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
2. นางนฤมล หัสบดีโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
3. นายหมะนาวี หมะอิโรงเรียนบ้านสม็องกรรมการ
4. นายฐานุสรณ์ ยอดวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางบรรดิษ อาญาพิทักษ์โรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
2. นางมลิวรรณ บุญจริงโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149กรรมการ
3. นางนุชณีย์ หีมหวังโรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียนกรรมการ
4. นางไมตรี เอียดยอดโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นางนงนุช สวัสดีโรงเรียนบ้านระตะกรรมการ
6. นางอำมริสา นิติธรรมตระกูลโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางนิศากร คุณากรนิติธรโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
2. นางอรุณรัตน์ โสพิกุลโรงเรียนบ้านพรุหลุมพีกรรมการ
3. นายสน ทองนุ้ยโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางสุวรรณ สารพันธ์โรงเรียนวัดลำพดจินดารามกรรมการ
5. นางนุชนาถ เอียดแป้นโรงเรียนวัดเขามีเกียรติกรรมการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางยิ่น เต็มสั้นโรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
2. นางสาวปิยาณีย์ ซาหีมซาโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ ซื้อจ้างโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
4. นางอวยพร สุวรรณโณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80กรรมการ
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางเสาวภา สุวรรณรักษ์โรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
2. นางยุพิน เซ่งเถี้ยนโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการ
3. นางเนวรัตน์ มันทะติโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำขาวกรรมการ
4. นางสาวอัญญลักษณ์ ภูมิพันธ์โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางวรรณี จำนงค์โรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
2. นางวนิดา ทองพูนโรงเรียนวัดปริกกรรมการ
3. นางสุรัต ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านแพร้วกรรมการ
4. นางสาวสายเนตร คงบัวแก้วโรงเรียนบ้านกะทิงกรรมการ
5. นางสาวฟารีดา หะยีหมัดโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายยะยา ยุทธิปูนโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
2. นางสาวพนิดา ศรีเส้งโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
3. นางสาวกาญดา แก้วทองโรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมากรรมการ
4. นางบุปผา ศิริพรโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางวิจิตรา จันทร์เขียวโรงเรียนมหิดลกรรมการ
2. นางจรุวรรณ นาบุญโรงเรียนบ้านเทพากรรมการ
3. นายเกษม ตะลุงโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นายเชาวลิต ยอดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านสม็องกรรมการ
5. นางรัตนา ยมนัตถุ์โรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายรุสดี แวนาแวโรงเรียนบ้านโคกตกกรรมการ
2. นางนงเยาว์ ฮั้วจันทึกโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149กรรมการ
3. นางปิยะรัตน์ หนูสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
4. นางเกษสุดา ฉิมล่องดำโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสุดาวดี แฟบกระโทกโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
2. นางนาฏยา หวันสนิโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
3. นางบุญเชื้อ แก้วเพ็ชร์โรงเรียนบ้านบ่อโชนกรรมการ
4. นางปรีดา พงศ์มณีโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นางไตรรัตน์ เกตุบรมย์โรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดากรรมการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวรอปิอ๊ะ หลีสุหลงโรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
2. นางละออ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านสะพานเคียนกรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิรินดา หมัดอะดำโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
2. นางสุไหวน๊ะ ชูเพชรโรงเรียนทองอยู่นุตกุลกรรมการ
3. นางสาวเฟาซียะห์ อาแยโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ จงรักวงศ์โรงเรียนบ้านทับโกบกรรมการ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวสิรินดา หมัดอะดำโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
2. นางสุไหวน๊ะ ชูเพชรโรงเรียนทองอยู่นุตกุลกรรมการ
3. นางสาวเฟาซียะห์ อาแยโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ จงรักวงศ์โรงเรียนบ้านทับโกบกรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสิรินดา หมัดอะดำโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
2. นางสุไหวน๊ะ ชูเพชรโรงเรียนทองอยู่นุตกุลกรรมการ
3. นางสาวเฟาซียะห์ อาแยโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ จงรักวงศ์โรงเรียนบ้านทับโกบกรรมการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวัชรพงศ์ ไฝสุขโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
2. นายอภินันท์ สะอาดโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
3. นายนิภาส ยอสมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นายไกรรินทร์ ตะจิโรจน์โรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดากรรมการ
5. นางพัชรี คงอุปโรงเรียนบ้านโคกตกกรรมการ
6. นายทวี หิรัญสาลีโรงเรียนบ้านปากบางนาทับกรรมการ
7. นายธวัช พรหมอินทร์โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอนาทวีกรรมการ
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมคิด ชนะชัยโรงเรียนบ้านนนท์กรรมการ
2. นางวรรณา หนูสุกโรงเรียนบ้านโมยกรรมการ
3. นายวิรศักดิ์ ปุสวิโรโรงเรียนวัดยางทองกรรมการ
4. นายระวี สนิโรงเรียนบ้านสวรรค์กรรมการ
5. นายศักรินทร์ ยาเล๊าะโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
6. นายคิรีวัฒน์ แซ่ซู้โรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนิฮัมรี ยาเด็งโรงเรียนบ้านนาจะแหนกรรมการ
2. นายถาวร วัดฑะทองโรงเรียนบ้านโคกม้ากรรมการ
3. นางสาวสมจิต เพชรทองโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
4. นายอัฎวัฒน์ หมาดเส็นโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
5. นายจาบ คงทองโรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียนกรรมการ
6. นายอับดุล อีซอโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการ
7. นายนิอัมรี ยาเด็งโรงเรียนบ้านนาจะแหนกรรมการ
8. นายนรินทร์ รัตน์แก้วโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนาทวีกรรมการ
9. นายเมธี ศรีโยธาโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนาทวีกรรมการ
10. นายสุชาติ พรหมราชโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนาทวีกรรมการ
11. นายกนกศักดิ์ มณีโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนาทวีกรรมการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายเอิบ แก้วพรหมโรงเรียนบ้านทุ่งไพลกรรมการ
2. นายทวี หิรัญสาลีโรงเรียนบ้านปากบางนาทับกรรมการ
3. นายวิสูตร ไชยสุริยะโรงเรียนบ้านพรุหวากรรมการ
4. นางอาภรณ์ นวลมณีโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149กรรมการ
สภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายเอิบ แก้วพรหมโรงเรียนบ้านทุ่งไพลกรรมการ
2. นายทวี หิรัญสาลีโรงเรียนบ้านปากบางนาทับกรรมการ
3. นายวิสูตร ไชยสุริยาโรงเรียนบ้านพรุหวากรรมการ
4. นางอาภรณ์ นวลมณีโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149กรรมการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายพงษ์เทพ นิลพรรณโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ไชยชนะโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางทิพยาภา สุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนกรรมการ
4. นางกนกวรรณ เหย็บหมัดโรงเรียนบ้านปริกใต้กรรมการ
5. นางสมพิศ คงเวชโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149กรรมการ
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางเพียงฤทัย แก้วมีศรีโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
2. นางสาวเรวดี ชูลิวรรฬีโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ ไชยชนะโรงเรียนบ้านเกาะทากกรรมการ
4. นางประภา ชัวชมเกตุโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นางลำไย รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านสะพานเคียนกรรมการ
6. นางภาวนา สุวรรณพาหุโรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดากรรมการ
7. นางรัตติยา จันทลักขณาโรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเพียงฤทัย แก้วมีศรีโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
2. นางสาวเรวดี ชูลิวรรฬีโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
3. นางประภา ชัวชมเกตุโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นางลำไย รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านสะพานเคียนกรรมการ
5. นางภาวนา สุวรรณพาหุโรงเรียนบ้านคลองแงะ อำเภอสะเดากรรมการ
6. นางรัตติยา จันทลักขณาโรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)กรรมการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางวรรณดี สาหีมโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
2. นางคณิตา มีสุวรรณโรงเรียนบ้านโมยกรรมการ
3. นางสาวดุษณีย์ วาณิชชนนท์โรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวนีย์ คงยุนุ่ยโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นางยุวดี อนันทบริพงค์โรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
3. นางวันซีหย๊ะ แวดือเระโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
4. นางนิธิกาญจน์ ชาตโรโรงเรียนบ้านหัวถนนกรรมการ
A Math ป.1-ป.6
1. นางวนิดา หมอขวัญโรงเรียนอุทยานอุทิศกรรมการ
2. นางสาวดรุณี โพธิ์เจริญโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
3. นางสาวนิสากร และมุสอโรงเรียนรุ่งภิญโญกรรมการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางวนิดา หมอขวัญโรงเรียนอุทยานอุทิศกรรมการ
2. นางสาวดรุณี โพธิ์เจริญโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
3. นางสาวนิสากร และมุสอโรงเรียนรุ่งภิญโญกรรมการ
คำคม ป.1-ป.6
1. นางลัดดา สอมันโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 1กรรมการ
2. นางลำเจียก เอียดคงโรงเรียนอายุรกิจโกศลกรรมการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ อนันต์ทบริพงษ์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
2. นางยุวดี อนันต์ทบริพงษ์โรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
3. นางวันซีหย๊ะ แวดือเระโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
4. นางนิธิกาญจน์ ชาติโรโรงเรียนบ้านหัวถนนกรรมการ
5. นางลัดดา สอมันโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 1กรรมการ
6. นางสาวนวลวดี สุวรรณกูฎโรงเรียนบ้านป่าชิงกรรมการ
ซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวดรุณี โพธิ์เจริญโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
2. นางสาวสุวัยดา สุหลงโรงเรียนบ้านปลักบ่อกรรมการ
3. นางสุณีย์ แสงจันทร์โรงเรียนบ้านพังลากรรมการ
4. นางดารารัตน์ ดาวเรืองโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวดรุณี โพธิ์เจริญโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
2. นางสาวสุวัยดา สุหลงโรงเรียนบ้านปลักบ่อกรรมการ
3. นางสุณีย์ แสงจันทร์โรงเรียนบ้านพังลากรรมการ
4. นางดารารัตน์ ดาวเรืองโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางกิ่งแก้ว ไชยสองสีโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
2. นางณัฐญา ชนะภัยโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
3. นางอุบล กาญจนะแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนกรรมการ
4. นางยดารัตน์ มิสาโรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางกิจจา จันทภาโสโรงเรียนบ้านควนเจดีย์กรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางยุพา ทองคงแก้วโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการ
2. นางเกษมสุข แก้วสุขโรงเรียนบ้านเกาะทากกรรมการ
3. นายประภาส คงฉิมโรงเรียนวัดวังไทรกรรมการ
4. นางอุบล ทองเสนอโรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางจิตวิไล สงชูโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจิรนาฎ ศรเกลี้ยงโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
2. นางนิตย์ รอดชูโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการ
3. นางสุธาสินี มากละม้ายโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นางฐิตินันท์ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านเกาะค่างกรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ แก้วอ่อนแสงโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]