งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 000067
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสุตา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงโยษิตา    หิรัญศรี
2. เด็กหญิงจิรัชฌา    มิตรพระพันธ์
3. เด็กชายพชรพล    มหาผล
1. นางสาวชลรัตน์    ชลมารค
2. นางสาวพรทิพย์    ก้อนทอง
2 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัลยกร    ลอยชื่น
2. เด็กหญิงชนิดาภา    เจริญแพทย์
3. เด็กหญิงชยุดา    เชี่ยวเวชวงศ์วาน
1. นางกุหลาบทิพย์    มัตโน
2. นางเอื้อมพร    แสงสร้อย
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์    แซ่โฟ้ง
2. เด็กหญิงอรพิน    เงินวาว
3. เด็กหญิงประภัสสร    วิกล
1. นางสุภัทชินี    กุมรัมย์
2. นางสาวเพทาย    ภูมิพิพัฒน์
4 โรงเรียนบ้านหนองเขิน สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์    เกตุเพชร
2. เด็กหญิงสุชานันท์    แซ่อึ๊ง
3. เด็กหญิงสุทธิดา    ขำเจริญ
1. นางสาวประทุม    ภักดี
2. นางโสภา    เวียงบ่อแก
5 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปวีณา    เฟื่องฟู
2. เด็กหญิงจิตสุภา    งวงช้าง
3. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี    กระชน
1. นางนงค์เยาว์    ศิริคูณ
2. นางพเยาว์    สีนวล
6 โรงเรียนเมืองชลพิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกรวลัย    แสนบุตร
2. เด็กชายศิรพงศ์    โสดา
3. เด็กหญิงกุลนิษฐ์    พรหมศิริ
1. นางสาวกวิสรา    โรจนกุลธรา
2. นางสาวศิรินทร์    เสมอวงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................