งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 000006
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวุฒิวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงภัคจิรา    บุญร่ม
2. เด็กหญิงอภิชญา    ผลประโยชน์วัฒนา
3. เด็กหญิงกรรณิการ์    อินทับเมฆ
1. นางสาวผาณิตา    แก้วคำมี
2. นายประมาณ    แสงเพชร
2 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนันตา    ดีแขก
2. เด็กหญิงวรรณพร    กวยสะอาด
3. เด็กหญิงนิตติญา    พลเยี่ยม
1. นางศุภกานต์    แก้วจันทร์
2. นางธนสิตา    ก้องยืนยง
3 โรงเรียนวัดบุญญราศรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนัฐธิดา    เล็กจี่
2. เด็กหญิงขนิษฐา    รัตนะ
3. นางสาวเบญจวรรณ    วรขจี
1. นางสาวประภัสสร    พูลผล
2. นางวันเพ็ญ    ทองอยู่
4 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปิยะพร    ภูริมนาค
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    บุตรงาม
3. เด็กหญิงศรีสุดา    จิกจักร์
1. นางนุชรีย์    วรชุตินธร
5 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายสุเมธา    ภิรมย์นิ่ม
2. เด็กชายธนกร    การทรัพย์
3. เด็กหญิงอรยานี    จันทร์สุวรรณ
1. นางวิภารัตน์    ธานีวัฒน์
6 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายจาตุรงค์    นาธงชัย
2. เด็กชายไกรพงษ์    จิตต์ถนอม
3. เด็กชายถนอมศักดิ์    ทรัพย์ธนา
1. นางประภาพรรณ    บุญรอด
2. นางสาวกิจราพรรณ์    รื่นรวย
7 โรงเรียนบ้านหนองเขิน สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ภูริปัญโญภาส
2. เด็กชายอรรถชัย    รัตนารักษ์
3. เด็กชายพัสสน    บุญมา
1. นายไพโรจน์    ส่งสัมพันธ์สกุุล
2. นางประทุม    ภักดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................