งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 000048
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ    ไทยพินิจ
2. เด็กหญิงนภัสสร    พรหมศิริ
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    พลลักษณ์
1. นางสาวอุษา    ศรีเกลื่อนกิจ
2 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    มโนธรรม
2. เด็กหญิงอภิสมา    คนชม
3. เด็กหญิงสโรชา    กลิ่นเกษร
1. นางสาวยุพา    จิ๊นฮะ
2. นายณรงค์เดช    บุญสาง
3 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอัจจิมา    ปลื้มจิต
2. เด็กหญิงชญาณี    มณีอินทร์
3. เด็กหญิงวิลาสินี    สีสุวอ
1. นางนวลจันทร์    เทพบุตร
2. นางใกล้รุ่ง    สุภาภรณ์
4 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิภาพร    เก่งเดียว
2. เด็กหญิงรัตติญาภรณ์    มุงเมือง
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ประสิทธ์เขตกิจ
1. นางสาววรณี    สายปาน
5 โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนุช    เกดแก้ว
2. เด็กหญิงจิดาภา    วังภูงา
3. เด็กหญิงเกวลิน    พิมพ์เงิน
1. นางอรุณี    นันทวัฒนานุกูล
2. นางสุนีย์    ไหว้พรหม
6 โรงเรียนเกษมวิทย์ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจันทยา    บุญถนอม
2. เด็กหญิงภูชญา    เกลียวเพียร
3. เด็กหญิงพิรุฬห์รัก    เขื่อนสุวรรณ์
1. นางสาวน้ำอ้อย    ทวนดิลก
2. นางธมน    วงษ์โมฬี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................