งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 000044
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายณรงฤทธิ์    ไชรัตน์สัมพันธ์
2. เด็กชายพงศธร    ชื่นบาน
3. เด็กหญิงภนิตา    ผ่องแผ้ว
1. นางกิตต์นภัส    โพธิกุล
2. นางสาวศิริรัตน์    บุตรโพธิ
2 โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) สพป. ชลบุรี เขต 1 1. นางสาวยุภาพร    แสวงดี
2. นางสาวนุชจรีย์    ศรีรักษา
3. นางสาวอทิตติญา    พลสงค์
1. นายพงษ์พันธ์    แซ่แต้
2. นางรุ่งทิพย์    เฉกแสงทอง
3 โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายพัชรพล    พุ่มพวง
2. เด็กชายกฤษฎา    เลิศเมฆมงคล
3. เด็กหญิงอรณิช    จำเนียรทรัพย์
1. นายอภิสิทธิ์    อยู่ศรี
2. นายสุเทพ    จิรโรจนาการ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................