งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 000004
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา    อยู่ตามนัด
2. เด็กหญิงนิตยา    ผางข่าน้อย
3. เด็กหญิงวรรณิศา    แย้มทรัพย์
1. นางนุชรีย์    วรชุตินธร
2 โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    ผาสุข
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    มีทา
3. เด็กหญิงสุธารัตน์    เหลืองอ่อน
1. นายพงษ์พันธ์    แซ่แต้
2. นางรุ่งฤดี    แคล้วคลาด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................