งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 000034
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอรอุมา    รองสำลี
2. เด็กหญิงอรอุสา    รองสำลี
3. เด็กหญิงตุลญาณี    ขันธ์แก้ว
1. นางประภาพรรณ    บุญรอด
2. นายวิทยา    สร้อยคำดี
2 โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญา    บุปผา
2. เด็กหญิงพรพิมล    ธรรมา
3. เด็กชายกิตติศักดิ์    พุฒดอน
1. นางรุ่งทิพย์    เฉกแสงทอง
2. นางสาวรุ่งนภา    กิจวนาวรรณ
3 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายมงคล    หลวงราษฎร์
2. เด็กหญิงปนัดดา    งวงช้าง
3. นางสาวภัทราภรณ์    ฉัตรเงิน
1. นางสาวสุรางค์    แซ่โก
2. นางจุลจิรา    ปิ่นมั่น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................