งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 000027
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดหนองยาง สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายพร้อมพงษ์    พรมรินทร์
2. เด็กหญิงดวงไข    จ้อยพุทธศาสน์
3. เด็กชายวิรัตน์    ฉิมพาลี
1. นางรุ่งกานต์    วีระพันธุ์
2. นางสาธินี    รัตนเนตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................