งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555
สรุปกิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 000025
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายยศกร    พุทธผล
2. เด็กหญิงกรินธิดา    แก้วชัยปุ่น
1. นายวีรวุฒิ    เกตุจำนงค์
2. นายวัชรินทร์    พรจันทรารักษ์
2 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายเอกชัย    แก่นจำปา
2. เด็กชายมงคล    พุมมาวิน
1. นางกิตต์นภัส    โพธิกุล
2. นางสาวศิริรัตน์    บุตรโพธิ
3 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    แก้วกลม
2. เด็กชายธนาวุฒิ    ก้องกังวาล
1. นางทิพวรรณ    พวกดี
2. นางสาวสุธาทิพย์    เจียรสถิต
4 โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปรียานุช    พานิชพัฒน์
2. เด็กหญิงปัทมา    ไกรศรี
1. นายอภิสิทธิ์    อยู่ศรี
2. นายสุเทพ    จิรโรจนาการ
5 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายสนธยา    นิยม
2. เด็กชายรัชชานนท์    เมฆกัลจาย
1. นายพงศ์ภรณ์    พชรมงคลสกล
2. นางสาวจิรา    จันทเปรมจิตต์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................