งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 000235
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกะรัต    เกิดกล้า
2. เด็กหญิงอิสริยา    เกิดกล้า
3. เด็กหญิงปวิญาญ์    คุ้มแก้ว
1. นายสหรักษ์    วงศาพันธ์
2. นางสาวเบญญาภา    ทับทิมวรรณ
2 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายกฤตภัค    ไพรหงษ์
2. เด็กชายณัฐพงศ์    ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุกฤตา    ไพรหงษ์
1. นางสาวพรเพ็ญ    มานัด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................