งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 000019
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสาวิตรี    พูนพัฒนาทรัพย์
2. เด็กหญิงกฤษณียา    เดือนงาม
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ์    ลิ้มภักดี
1. นางสาวสลิลทิพย์    พลอยประดับ
2. นายยิ่งยศ    จิตร์ประวัติ
2 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนฤมล    โมรานอก
2. เด็กหญิงณัฐวดี    มั่นจิตต์คงเจริญ
3. เด็กหญิงดวงกมล    ปะทะกะ
1. นางสาวสิริมา    สุขดี
2. นางเบญจลักษณ์    ไสยะแพทย์
3 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงดวงกมล    ลิ้มภักดี
2. เด็กหญิงยุวลิน    โพธิ์ดก
3. เด็กหญิงสุนิษา    แป้นเพ็ง
1. นางวิภารัตน์    ธานีวัฒน์
2. นางสาวสุธาทิพย์    เจียรสถิต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................