งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 000018
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองตะโก สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายธีรพัฒน์    ชูหมื่นไวย
2. เด็กหญิงชลดา    เจริญสุขนิภาลัย
3. เด็กหญิงศิริพร    ตาสาย
1. นางสาวณัฐกฤตา    สวัสดี
2. นางสาวสุทธิพรรณ    เนียมสันเทียะ
2 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายคณาธิพัฒน์    จิตต์สม
2. เด็กชายสิขรินทร์    ประดับบุญ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    เนาวราช
1. นางสาวยุพา    จิ๊นฮะ
2. นางสาวสายใจ    เชียงสา
3 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัลยาณี    แก้วเกตุ
2. เด็กหญิงภัชราภรณ์    แสงสุดตา
3. เด็กหญิงอภิญญา    ทีรวม
1. นางสาวสลิลทิพย์    พลอยประดับ
2. นางสาวสลิลรัตน์    พลอยประดับ
4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิณณพัต    นาคนุช
2. เด็กหญิงอคิราภ์    รัชตเศรษฐกุล
3. เด็กหญิงกมลชนก    จันทร์จำรูญ
1. นางยุพา    วาจายิ้ม
2. นางธิติมา    เวชพนม
5 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสมัญญา    ฉัตรวิเชียร
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ    แซ่ตั๊ง
3. เด็กหญิงพีลยา    เสือแก้ว
1. นางสาวอัญจนา    ศรีใส
6 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายนิธิกร    บุญสร้าง
2. เด็กหญิงเจริญรุ่ง    ศิริสาร
3. เด็กชายชรัญ    พันโยศรี
1. นางชิดชนก    แสงจิตร
7 โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอโรชา    พันธะสา
2. เด็กหญิงชมพูนุช    คำเลิศ
3. เด็กหญิงพิพาภรณ์    เกิดผาสุข
1. นางสาวปาลิดา    ตันสกุล
8 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเจนจิรา    แสงคำ
2. เด็กหญิงพรนิภา    แซ่อึ้ง
3. เด็กชายสหรัฐ    มวยดี
1. นายมานพ    กองศรี
2. นางณัฐชยา    สิงห์โตทอง
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุวนันท์    มีรัตน์
2. เด็กหญิงจิรวรรณ    ดวนใหญ่
3. เด็กหญิงเบญมาศ    ศรีประดิษฐ์
1. นางอารีรัตน์    มังดินดำ
10 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจันทิมา    แสงพา
2. เด็กหญิงปภาวดี    มีศิริ
3. เด็กหญิงรัตนาวดี    สวัสดี
1. นางสาวรุ่งทิพย์    สนคีรีวัฒน์
2. นางณัทธนภร    หนูเหลือง
11 โรงเรียนบ้านห้างสูง (เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธนธรณ์    ตันสุวรรณ
2. เด็กหญิงธิดา    ถาวร
3. เด็กหญิงพรรลา    เรียง
1. นางสาวรุ่งฤดี    อัปมาตย์
12 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายสหชัย    รินรักษา
2. เด็กหญิงอัญชิสา    แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงกิตติมา    นาคจรุง
1. นางณภัทร    พรหมบรรดาโชค
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................