งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555
สรุปกิจกรรม การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 000017
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายนฤเบศร์    กั้วจำกัด
2. เด็กชายอดิศักดิ์    กั้วพิทักษ์
1. นางกิตต์นภัส    โพธิกุล
2. นางสาวศิริรัตน์    บุตรโพธิ
2 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายจักรพงษ์    คล่องแคล่ว
2. เด็กชายพงศกร    มีมงคล
1. นางสาวปวันรัตน์    วุฒิธรรมรักษ์
2. นางสาวพลอยณพัชส์    รุ่งโรจน์
3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวราภรณ์    โทรจันทร์
2. นายกฤษณ    เนื่องจำนงค์
1. นางสาวรัตน์วรา    สามารถ
4 โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายสุภกฤต    มั่นจิต
2. นางสาวจิณห์นิภา    รัตนะพิบูลย์กุล
1. นายอาทิตย์    บุรุษภักดี
2. นายพงษ์พันธ์    แซ่แต้
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................