งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555
สรุปกิจกรรม การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 000016
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสุอารีวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายทินภัทร    ฉัตรรัตนวุฒิ
2. เด็กชายธีรธัช    ฉัตรรัตนวุฒิ
1. นางสาวเสาวลักษณ์    วานิช
2 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายกฤตภาส    บุญกระพือ
2. เด็กชายธนปัญญา    จอมจอหอ
1. นายธารารัตน์    บูรณะเรข
2. นายจักรภัสร์    บุญรัตนบัณฑิต
3 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายธิบดินทร์    สาระมโน
2. เด็กชายทวีทรัพย์    หมวดธรรม
1. นางกิตติ์นภัส    โพธิกุล
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายอาทิตย์    ภิญโญวรกุล
2. เด็กชายเกริกเกียรติ    สิถิระบุตร
1. นางสาวจรรย์สมร    ศราวณะวงศ์
2. นางสาวทวีพร    สัจจกุล
5 โรงเรียนธรรมวาที สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    สุกใส
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    ศรีทอง
1. นางสาวอัจฉริยา    สุรวรเชษฐ
2. นางสาวรัญญ์นภัส    วีรกุลเดโชพัฒน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................