งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 000013
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงคัทลียา    อุปฮาด
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    นาสวน
3. เด็กหญิงอัจฉราไลย    งามนัก
4. เด็กหญิงอาภัสรา    พรมเชียง
5. เด็กหญิงสุพรรษา    ชาญกระโทก
6. เด็กหญิงอรทัย    ดวงสูงเนิน
1. นางสาวณัฐชา    แซ่โก
2. นางสาวลักขณา    อุ่นจันทร์เงิน
3. นางสาวกรกช    นิติธีรวรรณ
2 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    พลท้าว
2. เด็กหญิงบุษญารัตย์    ชาสงวน
3. เด็กหญิงอรนุช    แซ่ตั้ง
4. เด็กชายณรงค์พล    ศิลามาศ
5. เด็กหญิงโชติรส    บำเพ็ญ
6. เด็กหญิงภาวิณี    เรียบร้อย
1. นางสุรัชดา    ศฤงคาร
2. นางสิริธิดา    ศรีโภคา
3. นางภัทราพร    ศรีวงศ์
3 โรงเรียนบ้านหนองเขิน สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัชชาดา    มานัสนัยน์
2. เด็กหญิงอรัญญา    แซ่โง้ว
3. เด็กหญิงมนทิวา    ภู่ระหงษ์
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ    นำนา
5. เด็กหญิงดวงหทัย    นูพิมพ์
6. เด็กหญิงบุศรินทร์    ยังโหมด
1. นางสาวประทุม    ภักดี
2. นางโสภา    เวียงบ่อแก
3. นางนพวรรณ    กุลบุญมา
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู สพป. ชลบุรี เขต 1 1. นางสาวกนกวรรณ    พลวิชัย
2. เด็กหญิงรัตนาพร    อุดมศรี
3. เด็กหญิงจิตสุภา    ธีรโชติตระกูล
4. เด็กหญิงชลธิชา    ศรีสุรักษ์
5. เด็กหญิงสุธาธินี    สุพรรณ์
6. เด็กหญิงปิยะมาศ    เทียนปิ๋งโรจน์
1. นางสาวสิรินภา    เพชรชม
2. นางพรทิวา    เ้กตุจำนงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................