งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555
สรุปกิจกรรม การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 000011
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์    ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายเจษฎา    คำนัด
1. นายเอกชัย    บุญเกตุ
2 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    ทองชีวงษ์
2. เด็กชายวัยวุฒิ    เกตุประยูร
1. นางกิตต์นภัส    โพธิกุล
2. นางสาวศิริรัตน์    บุตรโพธิ
3 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายอาวุธ    บุตรรัตน์
2. เด็กชายเมธารักษ์    โพธิ์สาราช
1. นางสาวปวันรัตน์    วุฒิธรรมรักษ์
2. นางสาวพลอยณพัชส์    รุ่งโรจน์
4 โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายวทัญญู    แซ่อึ๊ง
2. เด็กชายวัชรินทร์    ฤทธิ์งาม
1. นายอภิสิทธิ์    อยู่ศรี
2. นายสุเทพ    จิรโรจนาการ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................