สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชลบุรี 64 10 3 1 77
2 ชุมชนวัดหนองรี 41 20 18 9 79
3 บ้านสวนอุดมวิทยา 28 16 13 12 57
4 ปรีชานุศาสน์ 24 13 8 4 45
5 วัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" 23 17 20 14 60
6 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 23 11 7 2 41
7 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 21 11 12 10 44
8 อนุบาลวัดอู่ตะเภา 19 13 10 7 42
9 บ้านห้วยกะปิ 19 13 10 3 42
10 บ้านหนองเขิน 18 9 9 5 36
11 บ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) 17 17 14 6 48
12 วุฒิวิทยา 16 16 16 9 48
13 วัดราษฏร์ศรัทธา 15 14 15 8 44
14 กุลศิริศาสน์ 15 9 11 6 35
15 ธรรมวาที 15 8 5 3 28
16 วัดดอนดำรงธรรม 14 26 12 15 52
17 สมคิดจิตต์วิทยา 14 15 4 5 33
18 อนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) 14 10 11 8 35
19 กุญแจคริสเตียนวิทยา 14 8 13 7 35
20 อนุบาลหนองใหญ่ 14 8 7 4 29
21 บ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 14 7 2 4 23
22 บ้านหนองซ้ำซาก 14 6 6 4 26
23 ประภัสสรวิทยา 14 4 13 7 31
24 วัดราษฏร์สโมสร 12 13 9 6 34
25 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 12 3 4 4 19
26 ชุมชนบ้านคลองพลู 11 9 14 6 34
27 วัดหนองยาง 11 9 5 9 25
28 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 11 7 5 0 23
29 วอนนภาศัพท์ 10 15 8 11 33
30 บ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) 10 8 10 9 28
31 อนุบาลร่มไม้ 9 11 13 4 33
32 อนุบาลบูรณิจฉ์ 9 8 10 8 27
33 สถาพรพิทยา 9 5 3 3 17
34 อนุบาลวัดอุทยานนที 8 14 5 3 27
35 เทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) 8 9 4 5 21
36 บ้านหัวโกรก 8 8 12 6 28
37 บ้านหนองประดู่ 8 7 15 7 30
38 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ 8 5 4 6 17
39 บ้านคลองสิบแปด 8 5 3 2 16
40 วัดหนองน้ำเขียว 7 9 13 7 29
41 บ้านหนองตะโก 7 7 6 2 20
42 วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 7 6 5 3 18
43 จิ้นฮั้ว 7 5 12 7 24
44 พิทยรังสี 6 12 8 9 26
45 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 6 9 7 5 22
46 กาญจนะวิทยา 6 9 7 2 22
47 สุอารีวิทยา 6 9 6 6 21
48 บ้านหนองปลาไหล 6 9 1 2 16
49 อนุบาลวัดช่องลม 6 8 5 2 19
50 บ้านท่าจาม 6 6 8 3 20
51 วัดเตาปูน 6 3 8 4 17
52 วัดศรีพโลทัย 6 2 9 5 17
53 วัดบางเป้ง 6 2 3 3 11
54 บ้านแหลมแท่น 5 11 15 8 31
55 บ้านมาบคล้า 5 7 5 3 17
56 บ้านมาบลำบิด 5 6 10 5 21
57 บ้านโป่ง (อนิวัตต์ราษฎร์สมัคร) 5 5 4 2 14
58 บูรพาวิทยา ชลบุรี 5 2 5 4 12
59 บ้านห้วยยาง 5 1 3 1 9
60 นาป่ามโนรถ 4 9 5 4 18
61 ชุมชนบ้านอ่างเวียน 4 7 10 7 21
62 ศุทธรัตน์ 4 6 10 6 20
63 เจริญสุขวิทยา 4 5 1 1 10
64 วัดเฉลิมลาภ 4 4 1 1 9
65 บ้านชากนา 4 3 8 4 15
66 เกษมวิทย์ 4 1 1 3 6
67 บ้านช่องมะเฟือง 3 5 8 6 16
68 บ้านหนองไผ่แก้ว (พูลสุขสหการอุปถัมภ์) 3 5 4 3 12
69 แสนสุขศึกษา 3 4 7 5 14
70 สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 3 4 4 3 11
71 บ้านห้างสูง (เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) 3 4 2 0 9
72 เมืองชลพิทยา 3 3 8 9 14
73 บ้านหนองเสือช้าง 3 3 5 1 11
74 กล่อมปฐมวัย 3 2 5 1 10
75 บ้านเกาะไม้แหลม 3 2 5 0 10
76 บ้านมาบกรูด 3 2 4 4 9
77 เมรีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ 3 1 1 0 5
78 บ้านคลองตะเคียน 3 1 0 0 4
79 วัดอรุณรังษี 2 10 13 2 25
80 สุตา 2 7 7 6 16
81 บ้านห้วยสาลิกา 2 7 5 2 14
82 วัดบุญญราศรี 2 5 7 2 14
83 วัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 2 5 6 1 13
84 บ้านมาบไผ่ 2 5 4 1 11
85 วัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 2 4 3 2 9
86 วัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) 2 3 9 3 14
87 บ้านวังตะโก 2 3 9 0 14
88 บ้านโสม 2 3 2 1 7
89 ศุทธรัตน์วัฒนาลัย 2 2 5 4 9
90 วัดสำนักบก 2 1 8 4 11
91 สามมุกคริสเตียนวิทยา 1 6 7 4 14
92 พงศ์สิริวิทยา 1 5 8 15 14
93 บ้านห้วยมะระ 1 3 2 1 6
94 บ้านชากพุดซา 1 2 8 3 11
95 วัดหนองบอนแดง 1 2 6 3 9
96 บ้านหมื่นจิต 1 2 5 1 8
97 บ้านหนองปรือ 1 2 4 1 7
98 บ้านหนองผักหนาม 1 2 3 3 6
99 วัดนาเขื่อน 1 2 3 2 6
100 พระตำหนักมหาราช 1 2 2 0 5
101 วัดคลองใหญ่ 1 1 6 3 8
102 บ้านปากคลองโรงนาค 1 1 3 0 5
103 บ้านห้วยมะไฟ 1 1 2 1 4
104 วัฒนดรุณวิทย์ 1 1 1 2 3
105 เทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ (วัดต้นสน) 1 1 0 0 2
106 วัดหนองชันจันทนาราม 1 0 0 2 1
107 วัดธรรมนิมิตต์ 0 5 10 1 15
108 วัดตาลล้อม 0 2 4 1 6
109 บ้านเขาดิน 0 2 1 1 3
110 บ้านตาลดำ 0 1 9 8 10
111 เพชรพิทยาคม 0 1 2 2 3
112 บ้านเนินโมก 0 1 1 1 2
113 บ้านไร่ใหหลำ 0 0 1 1 1
114 บ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) 0 0 1 0 1
115 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 0 0 0 0 0
รวม 844 716 759 467 2,319