สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชลบุรี 42 16 10 68 64 10 3 1 77
2 ชุมชนวัดหนองรี 23 10 9 42 41 20 18 9 79
3 บ้านสวนอุดมวิทยา 11 5 5 21 28 16 13 12 57
4 วัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" 7 8 3 18 23 17 20 14 60
5 วัดดอนดำรงธรรม 7 7 3 17 14 26 12 15 52
6 บ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) 7 3 4 14 10 8 10 9 28
7 วัดราษฏร์ศรัทธา 6 2 3 11 15 14 15 8 44
8 วัดราษฏร์สโมสร 6 1 1 8 12 13 9 6 34
9 บ้านห้วยกะปิ 5 7 0 12 19 13 10 3 42
10 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 5 6 4 15 23 11 7 2 41
11 บ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) 5 6 4 15 17 17 14 6 48
12 บ้านหนองเขิน 5 5 2 12 18 9 9 5 36
13 อนุบาลวัดอุทยานนที 5 0 2 7 8 14 5 3 27
14 อนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) 4 4 2 10 14 10 11 8 35
15 อนุบาลวัดอู่ตะเภา 4 3 6 13 19 13 10 7 42
16 วุฒิวิทยา 4 3 4 11 16 16 16 9 48
17 วัดหนองน้ำเขียว 4 3 3 10 7 9 13 7 29
18 สมคิดจิตต์วิทยา 3 7 2 12 14 15 4 5 33
19 บ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 3 2 6 11 14 7 2 4 23
20 อนุบาลหนองใหญ่ 3 2 4 9 14 8 7 4 29
21 วอนนภาศัพท์ 3 2 3 8 10 15 8 11 33
22 บ้านหนองซ้ำซาก 3 2 2 7 14 6 6 4 26
23 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ 3 1 1 5 8 5 4 6 17
24 เมรีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ 3 1 0 4 3 1 1 0 5
25 วัดหนองยาง 3 0 3 6 11 9 5 9 25
26 ธรรมวาที 2 5 5 12 15 8 5 3 28
27 ชุมชนบ้านคลองพลู 2 5 3 10 11 9 14 6 34
28 กุลศิริศาสน์ 2 5 1 8 15 9 11 6 35
29 ปรีชานุศาสน์ 2 4 3 9 24 13 8 4 45
30 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 2 3 5 10 21 11 12 10 44
31 เทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) 2 3 3 8 8 9 4 5 21
32 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 2 3 2 7 12 3 4 4 19
33 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 2 3 1 6 11 7 5 0 23
34 บ้านหนองปลาไหล 2 0 1 3 6 9 1 2 16
35 บ้านหนองประดู่ 2 0 0 2 8 7 15 7 30
36 กาญจนะวิทยา 2 0 0 2 6 9 7 2 22
37 กุญแจคริสเตียนวิทยา 1 5 2 8 14 8 13 7 35
38 อนุบาลบูรณิจฉ์ 1 4 1 6 9 8 10 8 27
39 บ้านคลองสิบแปด 1 4 0 5 8 5 3 2 16
40 สถาพรพิทยา 1 2 2 5 9 5 3 3 17
41 ชุมชนบ้านอ่างเวียน 1 2 1 4 4 7 10 7 21
42 บ้านมาบคล้า 1 2 0 3 5 7 5 3 17
43 บ้านมาบกรูด 1 2 0 3 3 2 4 4 9
44 วัดเฉลิมลาภ 1 1 2 4 4 4 1 1 9
45 บ้านคลองตะเคียน 1 1 0 2 3 1 0 0 4
46 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 1 0 2 3 6 9 7 5 22
47 บ้านห้วยยาง 1 0 2 3 5 1 3 1 9
48 สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 0 2 3 3 4 4 3 11
49 บ้านแหลมแท่น 1 0 1 2 5 11 15 8 31
50 จิ้นฮั้ว 1 0 0 1 7 5 12 7 24
51 บ้านท่าจาม 1 0 0 1 6 6 8 3 20
52 วัดอรุณรังษี 1 0 0 1 2 10 13 2 25
53 วัดบุญญราศรี 1 0 0 1 2 5 7 2 14
54 บ้านมาบไผ่ 1 0 0 1 2 5 4 1 11
55 อนุบาลร่มไม้ 0 4 0 4 9 11 13 4 33
56 ประภัสสรวิทยา 0 3 2 5 14 4 13 7 31
57 อนุบาลวัดช่องลม 0 2 1 3 6 8 5 2 19
58 เกษมวิทย์ 0 2 1 3 4 1 1 3 6
59 บ้านมาบลำบิด 0 2 0 2 5 6 10 5 21
60 บ้านหนองตะโก 0 1 1 2 7 7 6 2 20
61 วัดเตาปูน 0 1 0 1 6 3 8 4 17
62 วัดบางเป้ง 0 1 0 1 6 2 3 3 11
63 บ้านโป่ง (อนิวัตต์ราษฎร์สมัคร) 0 1 0 1 5 5 4 2 14
64 เจริญสุขวิทยา 0 1 0 1 4 5 1 1 10
65 บ้านห้างสูง (เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) 0 1 0 1 3 4 2 0 9
66 บ้านเกาะไม้แหลม 0 1 0 1 3 2 5 0 10
67 บ้านห้วยสาลิกา 0 1 0 1 2 7 5 2 14
68 สุอารีวิทยา 0 0 2 2 6 9 6 6 21
69 วัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 0 0 2 2 2 5 6 1 13
70 วัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) 0 0 2 2 2 3 9 3 14
71 บ้านหัวโกรก 0 0 1 1 8 8 12 6 28
72 วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 0 0 1 1 7 6 5 3 18
73 พิทยรังสี 0 0 1 1 6 12 8 9 26
74 วัดศรีพโลทัย 0 0 1 1 6 2 9 5 17
75 นาป่ามโนรถ 0 0 1 1 4 9 5 4 18
76 ศุทธรัตน์ 0 0 1 1 4 6 10 6 20
77 วัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 0 0 1 1 2 4 3 2 9
78 บ้านโสม 0 0 1 1 2 3 2 1 7
79 สามมุกคริสเตียนวิทยา 0 0 1 1 1 6 7 4 14
80 เพชรพิทยาคม 0 0 1 1 0 1 2 2 3
81 บูรพาวิทยา ชลบุรี 0 0 0 0 5 2 5 4 12
82 บ้านชากนา 0 0 0 0 4 3 8 4 15
83 บ้านช่องมะเฟือง 0 0 0 0 3 5 8 6 16
84 บ้านหนองไผ่แก้ว (พูลสุขสหการอุปถัมภ์) 0 0 0 0 3 5 4 3 12
85 แสนสุขศึกษา 0 0 0 0 3 4 7 5 14
86 เมืองชลพิทยา 0 0 0 0 3 3 8 9 14
87 บ้านหนองเสือช้าง 0 0 0 0 3 3 5 1 11
88 กล่อมปฐมวัย 0 0 0 0 3 2 5 1 10
89 สุตา 0 0 0 0 2 7 7 6 16
90 บ้านวังตะโก 0 0 0 0 2 3 9 0 14
91 ศุทธรัตน์วัฒนาลัย 0 0 0 0 2 2 5 4 9
92 วัดสำนักบก 0 0 0 0 2 1 8 4 11
93 พงศ์สิริวิทยา 0 0 0 0 1 5 8 15 14
94 บ้านห้วยมะระ 0 0 0 0 1 3 2 1 6
95 บ้านชากพุดซา 0 0 0 0 1 2 8 3 11
96 วัดหนองบอนแดง 0 0 0 0 1 2 6 3 9
97 บ้านหมื่นจิต 0 0 0 0 1 2 5 1 8
98 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 1 2 4 1 7
99 บ้านหนองผักหนาม 0 0 0 0 1 2 3 3 6
100 วัดนาเขื่อน 0 0 0 0 1 2 3 2 6
101 พระตำหนักมหาราช 0 0 0 0 1 2 2 0 5
102 วัดคลองใหญ่ 0 0 0 0 1 1 6 3 8
103 บ้านปากคลองโรงนาค 0 0 0 0 1 1 3 0 5
104 บ้านห้วยมะไฟ 0 0 0 0 1 1 2 1 4
105 วัฒนดรุณวิทย์ 0 0 0 0 1 1 1 2 3
106 เทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ (วัดต้นสน) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
107 วัดหนองชันจันทนาราม 0 0 0 0 1 0 0 2 1
108 วัดธรรมนิมิตต์ 0 0 0 0 0 5 10 1 15
109 วัดตาลล้อม 0 0 0 0 0 2 4 1 6
110 บ้านเขาดิน 0 0 0 0 0 2 1 1 3
111 บ้านตาลดำ 0 0 0 0 0 1 9 8 10
112 บ้านเนินโมก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
113 บ้านไร่ใหหลำ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
114 บ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
115 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 214 181 146 541 844 716 759 467 2,319