สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชลบุรี 64 10 3 1 77
2 บ้านสวนอุดมวิทยา 28 16 13 12 57
3 ชุมชนวัดหนองรี 26 20 18 9 64
4 ปรีชานุศาสน์ 24 13 8 4 45
5 วัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" 23 17 20 14 60
6 อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 23 11 7 2 41
7 อนุบาลวัดอู่ตะเภา 19 13 10 7 42
8 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 19 11 12 10 42
9 บ้านหนองเขิน 18 9 9 5 36
10 บ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) 17 17 14 6 48
11 วุฒิวิทยา 16 16 16 9 48
12 บ้านห้วยกะปิ 15 12 10 3 37
13 กุลศิริศาสน์ 15 9 11 6 35
14 ธรรมวาที 15 8 5 3 28
15 วัดดอนดำรงธรรม 14 26 12 15 52
16 สมคิดจิตต์วิทยา 14 15 4 5 33
17 วัดราษฏร์ศรัทธา 14 14 15 8 43
18 กุญแจคริสเตียนวิทยา 14 8 13 7 35
19 บ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 14 7 2 4 23
20 บ้านหนองซ้ำซาก 14 6 6 4 26
21 ประภัสสรวิทยา 14 4 13 7 31
22 อนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) 13 9 11 8 33
23 อนุบาลหนองใหญ่ 13 8 7 4 28
24 วัดราษฏร์สโมสร 12 13 9 6 34
25 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 12 3 4 4 19
26 ชุมชนบ้านคลองพลู 11 9 14 6 34
27 วัดหนองยาง 11 9 5 9 25
28 บ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) 10 8 10 9 28
29 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 10 7 5 0 22
30 วอนนภาศัพท์ 9 14 7 11 30
31 อนุบาลร่มไม้ 9 11 13 4 33
32 อนุบาลบูรณิจฉ์ 9 8 10 8 27
33 สถาพรพิทยา 9 5 3 3 17
34 บ้านหัวโกรก 8 8 12 6 28
35 บ้านหนองประดู่ 8 7 15 7 30
36 บ้านคลองสิบแปด 8 5 3 2 16
37 วัดหนองน้ำเขียว 7 9 13 7 29
38 เทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) 7 8 4 5 19
39 บ้านหนองตะโก 7 7 6 2 20
40 วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 7 6 5 3 18
41 จิ้นฮั้ว 7 5 12 7 24
42 พิทยรังสี 6 12 8 9 26
43 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 6 9 7 5 22
44 กาญจนะวิทยา 6 9 7 2 22
45 สุอารีวิทยา 6 9 6 6 21
46 อนุบาลวัดช่องลม 6 8 5 2 19
47 วัดเตาปูน 6 3 8 4 17
48 วัดศรีพโลทัย 6 2 9 5 17
49 วัดบางเป้ง 6 2 3 3 11
50 บ้านแหลมแท่น 5 11 15 8 31
51 บ้านมาบลำบิด 5 6 10 5 21
52 บ้านท่าจาม 5 6 8 3 19
53 บ้านโป่ง (อนิวัตต์ราษฎร์สมัคร) 5 5 4 2 14
54 บูรพาวิทยา ชลบุรี 5 2 5 4 12
55 บ้านห้วยยาง 5 1 3 1 9
56 อนุบาลวัดอุทยานนที 4 13 5 3 22
57 นาป่ามโนรถ 4 9 5 4 18
58 บ้านหนองปลาไหล 4 9 1 2 14
59 ศุทธรัตน์ 4 6 10 6 20
60 เจริญสุขวิทยา 4 5 1 1 10
61 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ 4 4 4 6 12
62 วัดเฉลิมลาภ 4 4 1 1 9
63 บ้านชากนา 4 3 8 4 15
64 เกษมวิทย์ 4 1 1 3 6
65 ชุมชนบ้านอ่างเวียน 3 7 10 7 20
66 บ้านมาบคล้า 3 7 5 2 15
67 บ้านช่องมะเฟือง 3 5 8 6 16
68 บ้านหนองไผ่แก้ว (พูลสุขสหการอุปถัมภ์) 3 5 4 3 12
69 แสนสุขศึกษา 3 4 7 5 14
70 สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 3 4 4 3 11
71 บ้านห้างสูง (เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) 3 4 2 0 9
72 เมืองชลพิทยา 3 3 8 9 14
73 บ้านหนองเสือช้าง 3 3 5 1 11
74 กล่อมปฐมวัย 3 2 5 1 10
75 บ้านเกาะไม้แหลม 3 2 5 0 10
76 บ้านมาบกรูด 3 2 4 4 9
77 บ้านคลองตะเคียน 3 1 0 0 4
78 สุตา 2 7 7 6 16
79 บ้านห้วยสาลิกา 2 7 5 2 14
80 วัดบุญญราศรี 2 5 7 2 14
81 วัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 2 5 6 1 13
82 บ้านมาบไผ่ 2 5 4 1 11
83 วัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 2 4 3 2 9
84 วัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) 2 3 9 3 14
85 บ้านวังตะโก 2 3 9 0 14
86 บ้านโสม 2 3 2 1 7
87 ศุทธรัตน์วัฒนาลัย 2 2 5 4 9
88 วัดสำนักบก 2 1 8 4 11
89 วัดอรุณรังษี 1 10 13 2 24
90 สามมุกคริสเตียนวิทยา 1 6 7 4 14
91 พงศ์สิริวิทยา 1 5 8 15 14
92 บ้านห้วยมะระ 1 3 2 1 6
93 บ้านชากพุดซา 1 2 8 3 11
94 วัดหนองบอนแดง 1 2 6 3 9
95 บ้านหมื่นจิต 1 2 5 1 8
96 บ้านหนองปรือ 1 2 4 1 7
97 บ้านหนองผักหนาม 1 2 3 3 6
98 วัดนาเขื่อน 1 2 3 2 6
99 พระตำหนักมหาราช 1 2 2 0 5
100 วัดคลองใหญ่ 1 1 6 3 8
101 บ้านปากคลองโรงนาค 1 1 3 0 5
102 บ้านห้วยมะไฟ 1 1 2 1 4
103 วัฒนดรุณวิทย์ 1 1 1 2 3
104 เทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ (วัดต้นสน) 1 1 0 0 2
105 วัดหนองชันจันทนาราม 1 0 0 2 1
106 เมรีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 0 0 0 1
107 วัดธรรมนิมิตต์ 0 5 10 1 15
108 วัดตาลล้อม 0 2 4 1 6
109 บ้านเขาดิน 0 2 1 1 3
110 บ้านตาลดำ 0 1 9 8 10
111 เพชรพิทยาคม 0 1 2 2 3
112 บ้านเนินโมก 0 1 1 1 2
113 บ้านไร่ใหหลำ 0 0 1 1 1
114 บ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) 0 0 1 0 1
115 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 0 0 0 0 0
รวม 800 709 757 466 2,732