หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000083 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 45 95 55
2 000041 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 26 51 36
3 000073 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 31 54 47
4 000039 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 89 237 109
5 000004 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 22 44 26
6 000003 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 6 11 9
7 000084 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 19 52 32
8 000074 โรงเรียนบ้านชากนา 19 31 26
9 000006 โรงเรียนบ้านชากพุดซา 15 32 24
10 000005 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 22 47 36
11 000045 โรงเรียนบ้านตาลดำ 18 30 27
12 000075 โรงเรียนบ้านท่าจาม 25 38 34
13 000047 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) 2 4 2
14 000007 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 5 11 5
15 000066 โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) 38 88 56
16 000065 โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) 57 120 97
17 000067 โรงเรียนบ้านมาบกรูด 14 33 20
18 000049 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 23 50 37
19 000069 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 28 44 29
20 000068 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 14 29 15
21 000009 โรงเรียนบ้านวังตะโก 16 29 18
22 000038 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 74 218 129
23 000051 โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 30 72 43
24 000052 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 33 53 45
25 000010 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 26 53 39
26 000076 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 38 78 61
27 000053 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 8 17 9
28 000054 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 18 32 20
29 000077 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 11 22 13
30 000070 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 44 91 74
31 000078 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 12 30 23
32 000055 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว (พูลสุขสหการอุปถัมภ์) 16 32 18
33 000056 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 9 17 14
34 000013 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 34 62 34
35 000011 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 46 99 58
36 000079 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 8 14 12
37 000057 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 6 8 7
38 000058 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 10 38 17
39 000012 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 16 27 23
40 000080 โรงเรียนบ้านห้างสูง (เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) 9 21 10
41 000042 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 10 27 16
42 000043 โรงเรียนบ้านเขาดิน 4 8 7
43 000044 โรงเรียนบ้านเขาแรต 0 0 0
44 000046 โรงเรียนบ้านเนินโมก 3 3 3
45 000014 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 40 88 53
46 000048 โรงเรียนบ้านโป่ง (อนิวัตต์ราษฎร์สมัคร) 18 40 28
47 000050 โรงเรียนบ้านโสม 11 16 15
48 000008 โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ 2 2 2
49 000015 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 6 10 8
50 000036 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 45 83 68
51 000060 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 13 21 15
52 000037 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 69 132 104
53 000016 โรงเรียนวัดตาลล้อม 7 12 6
54 000035 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์" 79 150 96
55 000018 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 21 40 30
56 000019 โรงเรียนวัดนาเขื่อน 9 14 10
57 000020 โรงเรียนวัดบางเป้ง 17 37 21
58 000034 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 20 38 32
59 000021 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) 22 33 29
60 000040 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 53 111 74
61 000033 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 42 80 58
62 000022 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 22 47 34
63 000023 โรงเรียนวัดสำนักบก 17 29 21
64 000061 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 3 4 3
65 000071 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 41 75 60
66 000062 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง 12 19 19
67 000072 โรงเรียนวัดหนองยาง 43 69 60
68 000063 โรงเรียนวัดอรุณรังษี 28 55 48
69 000059 โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 24 46 36
70 000082 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 10 24 13
71 000017 โรงเรียนวัดเตาปูน 22 39 34
72 000024 โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 16 38 29
73 000025 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 12 37 18
74 000026 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 78 196 121
75 000064 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) 43 83 52
76 000027 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 28 52 43
77 000028 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 56 156 77
78 000029 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม 21 41 32
79 000030 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 23 44 36
80 000031 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 32 65 46
81 000032 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 49 122 65
82 000081 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 40 98 49
83 000093 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย 12 26 19
84 000094 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 26 62 26
85 000120 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 55 96 55
86 000095 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ 42 89 44
87 000119 โรงเรียนจิรพลวิทยา 0 0 0
88 000121 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 32 58 36
89 000097 โรงเรียนธรรมวาที 32 68 50
90 000098 โรงเรียนธารทิพย์วิทยา 0 0 0
91 000102 โรงเรียนนาราวิทย์ 0 0 0
92 000123 โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 0 0 0
93 000109 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 16 27 17
94 000110 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 40 86 35
95 000111 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 50 102 56
96 000113 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 49 97 75
97 000126 โรงเรียนพิทยรังสี 36 55 38
98 000124 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 5 6 6
99 000115 โรงเรียนวุฒิวิทยา 79 153 116
100 000100 โรงเรียนศุทธรัตน์ 31 43 39
101 000116 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 14 19 15
102 000101 โรงเรียนสถาพรพิทยา 20 41 32
103 000125 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 40 99 68
104 000118 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 21 26 21
105 000103 โรงเรียนสุขุมวิทยา 0 0 0
106 000104 โรงเรียนสุตา 23 50 40
107 000105 โรงเรียนสุอารีวิทยา 28 45 30
108 000085 โรงเรียนอนุบาลนฤมล 0 0 0
109 000107 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 35 61 53
110 000086 โรงเรียนอนุบาลบ้านต้นกล้า 0 0 0
111 000087 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรายทอง 0 0 0
112 000088 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ 0 0 0
113 000089 โรงเรียนอนุบาลรินทอง 0 0 0
114 000108 โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ 37 58 51
115 000090 โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา 0 0 0
116 000091 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ 0 0 0
117 000092 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา 0 0 0
118 000096 โรงเรียนเกษมวิทย์ 9 21 17
119 000112 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 11 40 13
120 000114 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 5 10 8
121 000117 โรงเรียนเมรีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ 12 20 12
122 000099 โรงเรียนเมืองชลพิทยา 24 39 34
123 000122 โรงเรียนเฮงฮั้ว 0 0 0
124 000106 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 20 43 22
125 000132 โรงเรียนบ้านมาบสามเกลียว 0 0 0
126 000130 โรงเรียนบ้านเขาซก 0 0 0
127 000131 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 0 0 0
128 000129 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 44 89 49
129 000139 โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) 0 0 0
130 000138 โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ 0 0 0
131 000135 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ (วัดต้นสน) 2 4 3
132 000134 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) 27 45 33
133 000137 โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 0 0 0
134 000136 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ 0 0 0
135 000133 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม 0 0 0
136 000127 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 20 46 21
137 000128 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 24 37 33
138 000141 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1 0 0
รวม 3015 6159 4127
10286

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
หรือผู้ดูแลประจำเขตพื้นที่ สพป.ชลบุรี เขต 1 โทร ICT : 038-288757 ต่อ 21 [email protected]
ศน.ไพรวัลย์ สูยะนันทน์ : ศน.สายสุรีย์พร เวหะชาติ : 089-404-8898
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]