หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ryg2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นางรัชดา มั่นคงโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
2. นายเฉลิม เสนีย์ศรีสกุลโรงเรียนสำนักบกกรรมการ
3. นางขวัญชนก วีระสกุลโรงเรียนบ้านหนองตะโกกรรมการ
4. นางสาวจรินทร แก้วทิพยเนตรโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
5. นางจิรา โอบอ้อมโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวสุดฤทัย ปุญญฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
2. นางสาวสุนีย์ วิถีธรรมโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นางชุมพร หิรัญญากรโรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
4. นางนงค์เยาว์ ศิริคูณโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียวกรรมการ
5. นางพรพรรณี พิมลเกตุโรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางธาริณี เจริญสุขโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
2. นางสังเวียน ดำรงศานติโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
3. นางชนิดา แก้วกาโรงเรียนวัดบุญญราศรีกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสาวลาวัลย์ โชติสุภาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
2. นางพุชนี วิถีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางสาวกัญญา สามารถโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนินโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
2. นางสาวอนุลักษณ์ สุโขมีทรัพย์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางสาวทวาย งามวงษ์วานข้าราชการบำนาญกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางเกษร อัศวนนท์วิวัฒน์โรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
2. นางภัคณภัทร เศรษฐภัคสุขโรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์"กรรมการ
3. นางโสภา เวียงบ่อแกโรงเรียนบ้านหนองเขินกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางกานดา พุทธรักษาศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ1กรรมการ
2. นางจำเริญ อยู่ดีโรงเรียนวัดสำนักบกกรรมการ
3. นางเรไรรักษ์ เทียนทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางจันทนา ชิตยวงษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการ
2. นางอรวรรณ แย้มเพียรโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนฯกรรมการ
3. นางจินดา ไพรินทร์โรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางมณฑา สิงห์น้อยโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา พุทธมงคลโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางสุนีย์ ไหว้พรหมโรงเรียนบ้านหนองชากกรรมการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ เรืองแสงโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ศรีรัตน์โรงเรียนวัดบุญญราศรีกรรมการ
3. นางสาวสมนึก สามาทุมโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นางทองเครือ ภู่ประจำศิลป์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
2. นางจารุนันท์ วีรุปกรณ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางศรันยา ทุมดีโรงเรียนบ้านโสมกรรมการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
2. นางรัตนา วงศ์ยังโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
3. นางกอบกุล อภิสิทธิ์โรงเรียนพระตำหนักมหาราชกรรมการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางปรีชญา สังขพัฒน์ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ประธาน
2. นางศิริพร เสนะกูลโรงเรียนอนุบาลชลบุรีรองประธาน
3. นางปราณี สุรินทร์โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนทีกรรมการ
4. นางศิริพรรณ วิริยสถาพรพงศ์โรงเรียนบ้านป่าแดง กรรมการ
5. นางสาวธนิดา ทาฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองเสือช้างกรรมการ
6. นางสาววิไล ทิจะยังโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
7. นางดวงใจ ดอนสิงห์ โรงเรียนวัดหนองยาง กรรมการ
8. นายไพโรจน์ อินทรประสาทโรงเรียนวัดศรีพโลทัยกรรมการ
9. นางสาวราตรี รอบคอบโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
10. นางสาวไพรัตน์ สิงห์ทอง โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
11. นางสาวจุฑาทิพย์ ปุญญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
12. นางนิทชนันท์ เหล่าพาณิชย์เจริญ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ กรรมการ
13. นางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัต โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
14. นางบุศรินทร์ โนคำโรงเรียนวัดท้องคุ้ง กรรมการ
15. นางสาวอรทิพย์ ศรีเกลื่อนกิจโรงเรียนบ้านห้วยกะปิเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางปรีชญา สังขพัฒน์ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิประธาน
2. นางสิริพร เสนะกูลโรงเรียนอนุบาลชลบุรีรองประธาน
3. นางปราณี สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที กรรมการ
4. นางศิริพรรณ วิริยสถาพรพงศ์โรงเรียนบ้านป่าแดง กรรมการ
5. นางสาวธนิดา ทาฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง กรรมการ
6. นางสาววิไล ทิจะยังโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
7. นางดวงใจ ดอนสิงห์ โรงเรียนวัดหนองยาง กรรมการ
8. นายไพโรจน์ อินทรประสาทโรงเรียนวัดศรีพโลทัยกรรมการ
9. นางสาวราตรี รอบคอบโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
10. นางสาวไพรัตน์ สิงห์ทอง โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
11. นางสาวจุฑาทิพย์ ปุญญฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรี กรรมการ
12. นางนิทชนันท์ เหล่าพาณิชย์เจริญ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ กรรมการ
13. นางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัต โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
14. นางบุศรินทร์ โนคำโรงเรียนวัดท้องคุ้ง กรรมการ
15. นางสาวอรทิพย์ ศรีเกลื่อนกิจโรงเรียนบ้านห้วยกะปิเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปรีชญา สังขพัฒน์ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ประธาน
2. นางสิริพร เสนะกูลโรงเรียนอนุบาลชลบุรีรองประธาน
3. นางปราณี สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนทีกรรมการ
4. นางศิริพรรณ วิริยสถาพรพงศ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง กรรมการ
5. นางสาวธนิดา ทาฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองเสือช้างกรรมการ
6. นางสาววิไล ทิจะยังโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
7. นางดวงใจ ดอนสิงห์ โรงเรียนวัดหนองยาง กรรมการ
8. นายไพโรจน์ อินทรประสาทโรงเรียนวัดศรีพโลทัยกรรมการ
9. นางสาวราตรี รอบคอบโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
10. นางสาวไพรัตน์ สิงห์ทอง โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
11. นางสาวจุฑาทิพย์ ปุญญฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
12. นางนิทชนันท์ เหล่าพาณิชย์เจริญโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
13. นางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัต โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
14. นางบุศรินทร์ โนคำโรงเรียนวัดท้องคุ้ง กรรมการ
15. นางสาวอรทิพย์ ศรีเกลื่อนกิจโรงเรียนบ้านห้วยกะปิเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวิวัฒน์ไชย ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิประธาน
2. นางยุพา วาจายิ้ม โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธาน
3. นางศิริพร สำนักสกุลโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนฯกรรมการ
4. นางอัมพร พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยกะปิเลขานุการ
5. นางภาพิสุทธิ์ อภิรักษ์บวรโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียนเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ไชย ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิประธาน
2. นางสาวจิรา จันทเปรมจิตต์โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียนกรรมการ
3. นางรัตนา ชีวาพร โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นางสาวบุษรา จุฑาเพ็ชร์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีเลขานุการ
5. นางอัมพร พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยกะปิเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายวิชัย ธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมประธาน
2. นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
3. นางจิระนันท์ ศักดิ์ศรีวัฒนาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
4. นางอินทิรา ลิ่มวิวัฒนาโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นางปรีชญา สังขพัฒน์ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางนางบุษกร วงศ์สมุทรครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
2. นางสุเพ็ญ ทิพย์วงษ์โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
3. นางสาวจำลองลักษณ์ โสแสงโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
4. นายวิชัย ธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
5. นางปรีชญา สังขพัฒน์ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางศิริวรรณ เจนจิตไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
2. นางสาวถิรดา กระกรโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
3. นางปิยวรรณ รัตนสกุลชลโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ฌาณจิตกุศลโรงเรียนบ้านหัวโกรกกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา วรีพุฒซ้อนโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
6. นางสาวจุไรรัตน์ ศักดาเกียรติกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองชากกรรมการ
7. นายทองคำ ลิขิตตระกูลโรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
8. นางนิตยา กสิโกศลโรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการ
9. นายประเสริฐ พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการ
10. นางสาวนภาวรรณ สากรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
11. นายสงัด กระจ่าง โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
12. นางสัญญา สุธรรมาวิวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยกะปิเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสงัด กระจ่างโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธาน
2. นางสมพิศ จำนงจิตโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวดวงใจ ดอนสิงห์โรงเรียนวัดหนองยาง กรรมการ
4. นางสำอางค์ กนะกาศัย โรงเรียนวัดหนองบอนแดงกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี จันทเปรมจิตต์ โรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
6. นายธนภัทร พรหมบรรดาโชค โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
7. นางอัจฉรา ขจร โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากกรรมการ
8. นางจินตนา ไพศาลภูมิโรงเรียนวัดนาเขื่อน กรรมการ
9. นางสายพิณ เกษมสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
10. นางสาวจินตนา ชูเชิดโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
11. นางอุทิศ อินธิปัญญาโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
12. นางสัญญา สุธรรมาวิวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยกะปิเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสงัด กระจ่างโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธาน
2. นางหยาดรุ้ง งอนกิ่งโรงเรียนวัดหนองยาง กรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ เฉกแสงทองโรงเรียนบ้านป่าแดง กรรมการ
4. นางสาวสิริมา สุขดีโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
5. นางสมฤดี มากทรัพย์โรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
6. นางสาวสมควร สมคิดโรงเรียนบ้านหนองเขินกรรมการ
7. นางสัญญา สุธรรมาวิวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยกะปิเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรา จันทเปรมจิตต์โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียนกรรมการ
2. นายชนุตม์ จันทร์สุวรรณโรงเรียนบ้านโสมกรรมการ
3. นางจุลจิรา ปิ่นมั่นโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียวกรรมการ
4. นางนิพภา สันติศิริโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นางนพวรรณ กุลบุญมาโรงเรียนบ้านหนองเขินกรรมการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการ
2. นางพูนสุข สืบเสนาะโรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการ
3. นางวรรณรัตน์ ฉัตรมงคลโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
4. นางสุนทรี ศิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลมกรรมการ
5. นางทิพวรรณ พวกดีโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา กรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวประทุม ภักดีโรงเรียนบ้านหนองเขินกรรมการ
2. นางสาวนันทชพร สีทิ้งโรงเรียนวัดเขาไผ่กรรมการ
3. นางกนกรัตน์ ส่งแสงสินโรงเรียนวัดอรุณรังษีกรรมการ
4. นางธิติมา เวชพนม โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นางอาภิสรามาส เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะภากรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา ศรีรักษาโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ อังกฤษโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียนกรรมการ
3. นางเสาวดี จงเห็นจิตต์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นางกรุณา เหลืองสุวาลัยโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
5. นางสุทธินีย์ ภัทรวงศ์โยธินโรงเรียนบ้านหนองเขินกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางองค์อร ปิยะเสถียรรัตน์โรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
2. นายธนวิทย์ สิทธิชาติบูรณะโรงเรียนวัดสำนักบกกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ สิทธิประเสริฐโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์ แสงหิรัญโรงเรียนบ้านคลองสิบแปดกรรมการ
5. นายดาวูด หวังแจ่มโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายนัฏพงศ์ อุปถัมภ์โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
2. นางสาวกันย์ทิตา สุกใสโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
3. นางจันทิมา แจ่มจำรัสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวัลลภ เสรีชัยรักษ์ โรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
5. นางธาริณี เจริญสุขโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
Science Show ป.4-ป.6
1. นางอภัสนันท์ สงคลังธนพัฒน์โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
2. นายชาญศักดิ์ ชื่นชมโรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ อินทรวิชัยโรงเรียนบ้านท่าจามกรรมการ
4. นายวินัย อิ่มกมลโรงเรียนบ้านชากพุดซากรรมการ
5. นายสวัสดิ์ เพิ่มจรัสโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัต โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
2. นางสาวณัฎฐชญานันท์ ชราชิต โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
3. นายพิชัย วรนุช โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. นายทวีทรัพย์ จันทพัฒน์ โรงเรียนวัดบุญญราศรีกรรมการ
5. นายสุระสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ นุตตานนท์ โรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
2. นายวิศรุต ศรีสุนาครัวโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา แก้วดีโรงเรียนวัดเฉลิมลาภกรรมการ
4. นางนิตยา ทองยืนโรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
5. นายวิทยา สร้อยคำดีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ นุตตานนท์โรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
2. นายวิศรุต ศรีสุนาครัวโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา แก้วดีโรงเรียนวัดเฉลิมลาภกรรมการ
4. นางนิตยา ทองยืนโรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
5. นายวิทยา สร้อยคำดีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
1. นายวิชัย ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมประธาน
2. นายจักรกฤษณ์ มั่นเจริญโรงเรียนอนุบาลพทธยาคมกรรมการ
3. นางคนึง ประทุมนันท์โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนทีกรรมการ
4. นางสุเพ็ญ ทิพย์วงษ์โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายฐากูร ทัศมาลีโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
6. นางโชติมา พฤกษ์เพิ่มพูลโรงเรียนชุมชนบ้านกัวกุญแจกรรมการ
7. นายทองคำ ลิขิตตระกูลโรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
8. นางสาวรัตติยา กรวยทองโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
9. นางสาวธัญญารัตน์ หล่อทองโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
10. นายสมชัย ฝุ่นทองโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ประธาน
2. นายวีระ มุสิกาโรงเรียนบ้านมาบกรูรองประธาน
3. นายสิปปกร วินิจฉัยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ หม่อมร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนกรรมการ
5. นายวิรัช ศรีละครโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
6. นางดาน้อย อัจฉริยะเกียรติโรงเรียนบ้านหนองซากเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ประธาน
2. นายวีระ มุสิกาโรงเรียนบ้านมาบกรูดรองประธาน
3. นายสิปปกร วินัจฉัยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ หม่อมร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนกรรมการ
5. นายวิรัช ศรีละครโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
6. นางดาน้อย อัจฉริยะเกียรติโรงเรียนบ้านหนองซากเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ประธาน
2. นายวีระ มุสิกาโรงเรียนบ้านมาบกรูดรองประธาน
3. นายสิปปกร วินิจฉัยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ หม่อมร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนกรรมการ
5. นายวิรัช ศรีละครโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
6. นางดาน้อย อัจฉริยะเกียรติโรงเรียนบ้านหนองซากเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอุไรวรรณ บัวเจริญโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธาน
2. นางสาวสุพรรษา บุญถนอมโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยารองประธาน
3. นางสุภา ภิระบรรณ์โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างสพป.ชบ.1ประธาน
2. นางจันทนา ชิตยวงษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคุณูปถัมภ์)รองประธาน
3. นายศิรินทร์ เวชวงษ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. นางรุ่งนภา ศรีเปารยะโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
5. นางกานดา พุทธรักษาสพป.ชบ.1เลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมาโนช แย้มเสนาะโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียนประธาน
2. นางดวงเดือน วินิจฉัยโรงเรียนบ้านหนองเขินรองประธาน
3. นางวิภารัตน์ ธานีวัฒน์โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสมพร หร่ายเจริญสพป.ชบ.1ประธาน
2. นายศักดิ์สิทธิ์ เนาวรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
3. นายไพศาล ภักดีโรงเรียนวัดสำนักบกกรรมการ
4. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสมพร หร่ายเจริญสพป.ชบ.1ประธาน
2. นายศักดิ์สิทธิ์ เนาวรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
3. นายไพศาล ภักดีโรงเรียนวัดสำนักบกกรรมการ
4. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมีโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธาน
2. นางลิดา รัศมีงามโรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
3. นายชาญณรงค์ กุลไผ่โรงเรียนบ้านเขาแรตกรรมการ
4. นางจินตนา จันทพัฒน์โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นายประเสริฐ วงศ์พันธ์ลักษณ์โรงเรียนวัดหนองบอนแดงเลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางจีรวรรณ ไขรัศมีโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธาน
2. นางลิดา รัศมีงามโรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
3. นายชาญณรงค์ กุลไผ่โรงเรียนบ้านเขาแรตกรรมการ
4. นางจินตนา จันทพัฒน์โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นายประเสริฐ วงศ์พันธ์ลักษณ์โรงเรียนวัดหนองบอนแดงเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธาน
2. นางอำพร สุขก้องวารีโรงเรียนพระตำหนักมหาราชรองประธาน
3. นางสุรีรัตน์ สมจิตต์โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนทีกรรมการ
4. นางลำเภาพรรณ อร่ามพงษ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นางสาววรรณา เกตุวัตถาโรงเรียนบ้านบึงกระโดนกรรมการ
6. นางมยุรี เหลืองอ่อนโรงเรียนวัดเตาปูนเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลชลุบรีประธาน
2. นางอำพร สุขก้องวารีโรงเรียนพระตำหนักมหาราชรองประธาน
3. นางสุรีรัตน์ สมจิตต์โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนทีกรรมการ
4. นางลำเภาพรรณ อร่ามพงษ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นางสาววรรณา เกตุวัตถาโรงเรียนบ้านบึงกระโดนกรรมการ
6. นางมยุรี เหลืองอ่อนโรงเรียนวัดเตาปูนเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพูนสุข สุขประยูรโรงเรียนบ้านห้วยมะระประธาน
2. นางรสสุคนธ์ สมชิตโรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนทีรองประธาน
3. นางอัญชรัตน์ บุญรอดโรงเรียนบ้านหนองตะโกกรรมการ
4. นายสุเทพ จิรโรจนาการโรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
5. นางวรรณา อุดมศิลป์โรงเรียนวัดบุญญราศรีกรรมการ
6. นางวิไล สามารถกิจโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
7. นางสาวรุ้งระวี เจริญพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวสมพร ฉายแก้วโรงเรียนวัดเตาปูนประธาน
2. นางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารองประธาน
3. นางพนมรัตน์ เจริญศักดิ์โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำกรรมการ
4. นางสาวอรทิพย์ ศรีเกลื่อนกิจโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
5. นางนาฏยา มั่นมีโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. นางศิริลักษณ์ คำทรัพย์โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
7. นางพูนทรัพย์ ชื่นวงศาโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคุณูปถัมภ์)เลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ เรืองแสงโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมประธาน
2. นางกรรณิการ์ วงศ์สุเทพโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคุณูปถัมภ์)รองประธาน
3. นายฐานพันธ์ สุวิมลธนายศโรงเรียนวัดหนองบอนแดงกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ บุตรโพธิ์โรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
5. นางสาวจันทนา วัลลภาทิพย์โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาคเลขานุการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพรรณทิพา จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดเตาปูนประธาน
2. นางรัชนี เอกชัยโรงเรียนบ้านโป่งรองประธาน
3. นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ นพหิรัญโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุวิมล อภิรักษ์ศรานนท์โรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
6. นางวรรณา มาตรแม้นโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
7. นางสาวมัลลิกา สามารถโรงเรียนบ้านหนองตะโกกรรมการ
8. นางสุชญา ใจประสงค์โรงเรียนวัดผาสุการามกรรมการ
9. นางกุลริศา พูนบางยุงโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
10. นางสมพร เกตุวัตถาโรงเรียนบ้านห้างสูงเลขานุการ
11. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาเลขานุการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจงจิตนลิน จิตตพิสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้วประธาน
2. นางจินตนา ไพศาลภูมิโรงเรียนวัดนาเขื่อนกรรมการ
3. นางพรพรรณี พิมลเกตุโรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์พร สุทธิธรรมโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
5. นางกุลทิวา บุญสืบชาติโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
6. นายสงกรานต์ นันทวัฒนานุกูลโรงเรียนวัดหนองบอนแดงกรรมการ
7. นางอัจฉรา ขจรโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากกรรมการ
8. นางรัตนา วัยรัตนาโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
9. นางลำยอง สุภาผลโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้วกรรมการ
10. นางสาวเอกกร สุกใสโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
11. นางจินตนา จันทร์เปล่งโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวรำเรียง อ่อนน่วมโรงเรียนบ้านมาบไผ่ประธาน
2. นางสาวบุญเอื้อ เอี่ยมรัตน์โรงเรียนบ้านมาบคล้ารองประธาน
3. นางสมพร นิสัยสุขโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมรองประธาน
4. นางณัฐทราวดี คุณยิ่งใหญ่โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
5. นางพรศรี กองศรีโรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
6. นายณัฏฐ์ศักดิ์ชัย เจริญเตียวงศ์โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
7. นางสิริธิดา ศรีโภคาโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
8. นายศิริชล บุปผเวสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
9. นางสาวชื่นสุข วัฒนานุกิจโรงเรียนบ้านแหลมแท่นเลขานุการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายสมาน นัยรัมย์โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธาน
2. นางสาวกาญจนา ไผ่ศิริโรงเรียนบ้านโป่งรองประธาน
3. นางสาวกมล หงส์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านป่าแดงรองประธาน
4. นางสาวณัฏฐิญา เพียรพัฒนากิจโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
5. นายชูชัย บุญชูโรงเรียนวัดหนองชันจันทนารามกรรมการ
6. นางชุลีพร เขียวแสงโรงเรียนบ้านหัวโกรกกรรมการ
7. นางบุษกร วงศ์สมุทรโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
8. นางดวงตา อินทโชติโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
9. นางสาวดวงธิดา แก้วแหวนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีเลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายพลธาวิน วัชรทรธำรงโรงเรียนบ้านหนองบอนแดงประธาน
2. นางเจตปรียา ขำเสถียรโรงเรียนบ้านหนองผักหนามรองประธาน
3. นางแน่งน้อย ชูนิกรโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
4. นายสุระสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
5. นางสมรรถาพร คูหาทองโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
6. นางสาวลักษมีกานต์ เที่ยงพิมลโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางภิญญาภัทร ธนชัยโภคินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโคประธาน
2. นางจินตนา ไพศาลภูมิโรงรียนวัดนาเขื่อนกรรมการ
3. นายธวัชชัย ส่องสว่างโรงเรียนบ้านบึงกระโดนเลขานุการ
แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางภิญญาภัทร ธนชัยโภคินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโคประธาน
2. นางจินตนา ไพศาลภูมิโรงเรียนวัดนาเขื่อนกรรมการ
3. นายธวัชชัย ส่องสว่างโรงเรียนบ้านบึงกระโดนเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางดวงแข สุระประเสริฐศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นางเอื้อสุภา ส่องสว่างโรงเรียนบ้านหนองชากกรรมการ
3. นางกานดา พุทธรักษาศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1เลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางดวงแข สุระประเสริฐศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นางเอื้อสุภา ส่องสว่างโรงเรียนบ้านหนองชากกรรมการ
3. นางกานดา พุทธรักษาศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1เลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวบุญเอื้อ เอี่ยมรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบคล้าประธาน
2. นางสาวพรทิพย์ ชลนำสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
3. นางณัฐฐิยา สุวิมลโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ พรหมมาโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
5. นายสุพรรณ พิมเสนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญเอื้อ เอี่ยมรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบคล้าประธาน
2. นางสาวพรทิพย์ ชลนำสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
3. นางณัฐฐิยา สุวิมลโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ พรหมมาโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
5. นายสุพรรณ พิมเสนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสมพร หร่ายเจริญศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นายประพิศ นกงามโรงเรียนวัดสำนักบกรองประธาน
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลมกรรมการ
4. นายพุทธิพงศ์ พงศ์ศาสตร์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
7. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสมพร หร่ายเจริญศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นายประพิศ นกงามโรงเรียนวัดสำนักบกรองประธาน
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลมกรรมการ
4. นายพุทธิพงศ์ พงศ์ศาสตร์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
7. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมพร หร่ายเจริญศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นายประพิศ นกงามโรงเรียนวัดสำนักบกรองประธาน
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลมกรรมการ
4. นายพุทธิพงศ์ พงศ์ศาสตร์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
7. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมพร หร่ายเจริญศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นายประพิศ นกงามโรงเรียนวัดสำนักบกรองประธาน
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลมกรรมการ
4. นายพุทธิพงศ์ พงศ์ศาสตร์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
7. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสมพร หร่ายเจริญศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นายประพิศ นกงามโรงเรียนวัดสำนักบกรองประธาน
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลมกรรมการ
4. นายพุทธิพงศ์ พงศ์ศาสตร์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
7. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมพร หร่ายเจริญศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นายประพิศ นกงามโรงเรียนวัดสำนักบกรองประธาน
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลมกรรมการ
4. นายพุทธิพงศ์ พงศ์ศาสตร์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
7. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมพร หร่ายเจริญศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นายประพิศ นกงามโรงเรียนวัดสำนักบกรองประธาน
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลมกรรมการ
4. นายพุทธิพงศ์ พงศ์ศาสตร์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
7. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมพร หร่ายเจริญศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นายประพิศ นกงามโรงเรียนวัดสำนักบกรองประธาน
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลมกรรมการ
4. นายพุทธิพงศ์ พงศ์ศาสตร์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
7. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมพร หร่ายเจริญศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นายประพิศ นกงามโรงเรียนวัดสำนักบกรองประธาน
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลมกรรมการ
4. นายพุทธิพงศ์ พงศ์ศาสตร์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
7. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมพร หร่ายเจริญศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นายประพิศ นกงามโรงเรียนวัดสำนักบกรองประธาน
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลมกรรมการ
4. นายพุทธิพงศ์ พงศ์ศาสตร์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
7. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมพร หร่ายเจริญศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นายประพิศ นกงามโรงเรียนวัดสำนักบกรองประธาน
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลมกรรมการ
4. นายพุทธิพงศ์ พงศ์ศาสตร์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
7. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมพร หร่ายเจริญศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นายประพิศ นกงามโรงเรียนวัดสำนักบกรองประธาน
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลมกรรมการ
4. นายพุทธิพงศ์ พงศ์ศาสตร์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
7. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นายสมพร หร่ายเจริญศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นายประพิศ นกงามโรงเรียนวัดสำนักบกรองประธาน
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลมกรรมการ
4. นายพุทธิพงศ์ พงศ์ศาสตร์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
7. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นายสมพร หร่ายเจริญศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นายประพิศ นกงามโรงเรียนวัดสำนักบกรองประธาน
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลมกรรมการ
4. นายพุทธิพงศ์ พงศ์ศาสตร์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
7. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมพร หร่ายเจริญศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นายประพิศ นกงามโรงเรียนวัดสำนักบกรองประธาน
3. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลมกรรมการ
4. นายพุทธิพงศ์ พงศ์ศาสตร์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ รักษาสุขโรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
6. นายประกอบ กระดังงาโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์กรรมการ
7. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายยอด ทานนท์ข้าราชการบำนาญ ครูผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายชวลิต จงเห็นจิตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนวัดท้องคุ้งเลขานุการ
ระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายยอด ทานนท์ข้าราชการบำนาญ ครูผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายชวลิต จงเห็นจิตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนวัดท้องคุ้งเลขานุการ
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายยอด ทานนท์ข้าราชการบำนาญ ครูผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายชวลิต จงเห็นจิตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนวัดท้องคุ้งเลขานุการ
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายยอด ทานนท์ข้าราชการบำนาญ ครูผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายชวลิต จงเห็นจิตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนวัดท้องคุ้งเลขานุการ
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายยอด ทานนท์ข้าราชการบำนาญ ครูผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายชวลิต จงเห็นจิตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนวัดท้องคุ้งเลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายยอด ทานนท์ข้าราชการบำนาญ ครูผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายชวลิต จงเห็นจิตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนวัดท้องคุ้งเลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
ซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายยอด ทานนท์ข้าราชการบำนาญ ครูผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายชวลิต จงเห็นจิตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนวัดท้องคุ้งเลขานุการ
ซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายยอด ทานนท์ข้าราชการบำนาญ ครูผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายชวลิต จงเห็นจิตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนวัดท้องคุ้งเลขานุการ
ซออู้ ป.1-ป.6
1. นายยอด ทานนท์ข้าราชการบำนาญ ครูผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายชวลิต จงเห็นจิตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนวัดท้องคุ้งเลขานุการ
ซออู้ ม.1-ม.3
1. นายยอด ทานนท์ข้าราชการบำนาญ ครูผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายชวลิต จงเห็นจิตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนวัดท้องคุ้งเลขานุการ
จะเข้ ป.1-ป.6
1. นายยอด ทานนท์ข้าราชการบำนาญ ครูผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายชวลิต จงเห็นจิตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนวัดท้องคุ้งเลขานุการ
จะเข้ ม.1-ม.3
1. นายยอด ทานนท์ข้าราชการบำนาญ ครูผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายชวลิต จงเห็นจิตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนวัดท้องคุ้งเลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
1. นายยอด ทานนท์ข้าราชการบำนาญ ครูผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายชวลิต จงเห็นจิตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนวัดท้องคุ้งเลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายยอด ทานนท์ข้าราชการบำนาญ ครูผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายชวลิต จงเห็นจิตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนวัดท้องคุ้งเลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายยอด ทานนท์ข้าราชการบำนาญ ครูผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายชวลิต จงเห็นจิตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนวัดท้องคุ้งเลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายยอด ทานนท์ข้าราชการบำนาญ ครูผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายชวลิต จงเห็นจิตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนวัดท้องคุ้งเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายจารึก ยิ้มแย้มผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเขื่อนประธาน
2. นายจีรศักดิ์ ขันอาษาโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
3. นายสิปปกร วินิจฉัยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายจารึก ยิ้มแย้มผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเขื่อนประธาน
2. นายจีรศักดิ์ ขันอาษาโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
3. นายสิปปกร วินิจฉัยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายยอด ทานนท์ข้าราชการบำนาญ ครูผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายชวลิต จงเห็นจิตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
4. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
5. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูเลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายยอด ทานนท์ข้าราชการบำนาญ ครูผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายชวลิต จงเห็นจิตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางกนกวรรณ มูลทองสงค์โรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
5. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดาโรงเรียนวัดท้องคุ้งเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายจารึก ยิ้มแย้มผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเขื่อนประธาน
2. นายจีรศักดิ์ ขันอาษาโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
3. นายสิปปกร วินิจฉัยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายจารึก ยิ้มแย้มผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเขื่อนประธาน
2. นายจีรศักดิ์ ขันอาษาโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
3. นายสิปปกร วินิจฉัยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายจารึก ยิ้มแย้มผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเขื่อนประธาน
2. นายจีรศักดิ์ ขันอาษาโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
3. นายสิปปกร วินิจฉัยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายจารึก ยิ้มแย้มผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเขื่อนประธาน
2. นายจีรศักดิ์ ขันอาษาโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
3. นายสิปปกร วินิจฉัยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายจารึก ยิ้มแย้มผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเขื่อนประธาน
2. นายจีรศักดิ์ ขันอาษาโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
3. นายสิปปกร วินิจฉัยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายจารึก ยิ้มแย้มผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเขื่อนประธาน
2. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรีรองประธาน
3. นายจีรศักดิ์ ขันอาษาโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
4. นายสิปปกร วินิจฉัยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจารึก ยิ้มแย้มผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเขื่อนประธาน
2. นายจีรศักดิ์ ขันอาษาโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
3. นายสิปปกร วินิจฉัยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายจารึก ยิ้มแย้มผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเขื่อนประธาน
2. นายจีรศักดิ์ ขันอาษาโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
3. นายสิปปกร วินิจฉัยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายจารึก ยิ้มแย้มผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเขื่อนประธาน
2. นายจีรศักดิ์ ขันอาษาโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
3. นายสิปปกร วินิจฉัยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายจารึก ยิ้มแย้มผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเขื่อนประธาน
2. นายจีรศักดิ์ ขันอาษาโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
3. นายสิปปกร วินิจฉัยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายจารึก ยิ้มแย้มผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเขื่อนประธาน
2. นายจีรศักดิ์ ขันอาษาโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
3. นายสิปปกร วินิจฉัยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจารึก ยิ้มแย้มผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเขื่อนประธาน
2. นายจีรศักดิ์ ขันอาษาโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
3. นายสิปปกร วินิจฉัยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจารึก ยิ้มแย้มผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเขื่อนประธาน
2. นายจีรศักดิ์ ขันอาษาโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
3. นายสิปปกร วินิจฉัยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายจารึก ยิ้มแย้มผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเขื่อนประธาน
2. นายจีรศักดิ์ ขันอาษาโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
3. นายสิปปกร วินิจฉัยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายพิทักษ์ แพทย์ผลศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นางจีรวรรณ ไขรัศมีโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีรองประธาน
3. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
4. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตรกรรมการ
5. นายเผด็จ กาศรโรงเรียนบ้านหนองเสือช้างกรรมการ
6. นางพจนีย์วรรณ น้อยประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
7. นางมาลี พรหมสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ แพทย์ผลศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นางจีรวรรณ ไขรัศมีโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีรองประธาน
3. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
4. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตรกรรมการ
5. นายเผด็จ กาศรโรงเรียนบ้านหนองเสือช้างกรรมการ
6. นางพจนีย์วรรณ น้อยประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
7. นางมาลี พรหมสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายพิทักษ์ แพทย์ผลศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นางจีรวรรณ ไขรัศมีโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีรองประธาน
3. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
4. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตรกรรมการ
5. นายเผด็จ กาศรโรงเรียนบ้านหนองเสือช้างกรรมการ
6. นางพจนีย์วรรณ น้อยประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
7. นางมาลี พรหมสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายพิทักษ์ แพทย์ผลศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นางจีรวรรณ ไขรัศมีโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีรองประธาน
3. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
4. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตรกรรมการ
5. นายเผด็จ กาศรโรงเรียนบ้านหนองเสือช้างกรรมการ
6. นางพจนีย์วรรณ น้อยประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
7. นางมาลี พรหมสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายพิทักษ์ แพทย์ผลศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นางจีรวรรณ ไขรัศมีโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีรองประธาน
3. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
4. นางนันตพร บุญหยาดโรงเรียนวัดธรรมนิมิตรกรรมการ
5. นายเผด็จ กาศรโรงเรียนบ้านหนองเสือช้างกรรมการ
6. นางพจนีย์วรรณ น้อยประดิษฐ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
7. นางมาลี พรหมสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
แสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายอุดม มัตโนรอง.ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1ประธาน
2. นายสมพร หร่ายเจริญศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1กรรมการ
3. นายพิทักษ์ แพทย์ผลศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1กรรมการ
4. นายประพิศ นกงามโรงเรียนวัดสำนักบกกรรมการ
5. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลมกรรมการ
6. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
7. นางมาลี พรหมสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
มายากล ม.1-ม.6
1. นายอุดม มัตโนรอง.ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1ประธาน
2. นายสมพร หร่ายเจริญศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1กรรมการ
3. นายพิทักษ์ แพทย์ผลศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1กรรมการ
4. นายประพิศ นกงามโรงเรียนวัดสำนักบกกรรมการ
5. นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลมกรรมการ
6. นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
7. นางมาลี พรหมสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวยุพยงค์ ขจรผดุงกิตติโรงเรียนบ้านวังตะโกประธาน
2. นางเรณู ธรรมสุวรรณโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางเอมอร จำนงค์ผลโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
4. นายสุทัศน์ชัย สุขธนารักษ์โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลมกรรมการ
5. นางวัทน์สิริ อุปถัมภ์ศิริกุลโรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนทีกรรมการ
6. นางดวงขวัญ เพียรมนูพิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
7. นางวิภารัตน์ ธานีวัฒน์โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
8. นางวรรณา มาตรแม้นโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
9. นางนฤมล รัตนนิยมพันธ์โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนทีเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายชวลิต ชัชมนมาศโรงเรียนจิ้นฮั้วกรรมการ
2. นางนิตยา กสิโกศลโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)กรรมการ
3. นางพิมพ์นภา ส่งสัมพันธ์สกุลโรงเรียนบ้านหนองเขินกรรมการ
4. นางพรรทิภา วงศรีโรงเรียนวัดหนองบอนแดงกรรมการ
5. นางรัตติยา อาจวารินโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
6. นายพิชิตพล ล้วนโคโรงเรียนบรูพาวิทยา ชลบุรีกรรมการ
7. นายสวัสดิ์ เพิ่มจรัสโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
8. นายวิรัช ศรีละครโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
9. นางสาวอรวรรณ เสืออ่วมโรงเรียนนาป่ามโนรถกรรมการ
10. นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์โรงเรียนวัดศรีพโลทัยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพยงค์ ขจรผดุงกิตติโรงเรียนบ้านวังตะโกประธาน
2. นางเรณู ธรรมสุวรรณโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางเอมอร จำนงค์ผลโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
4. นายสุทัศน์ชัย สุขธนารักษ์โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลมกรรมการ
5. นางวัทน์สิริ อุปถัมภ์ศิริกุลโรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนทีกรรมการ
6. นางดวงขวัญ เพียรมนูพิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
7. นางวิภารัตน์ ธานีวัฒน์โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
8. นางวรรณา มาตรแม้นโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
9. นางนฤมล รัตนนิยมพันธ์โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนทีเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัตรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธาน
2. นายสหรักษ์ วงศาพันธ์โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่กรรมการ
3. นางสาวพรเพ็ญ มานัดโรงเรียนกุลศิริศาสน์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธาน
2. นายสหรักษ์ วงศาพันธ์โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่กรรมการ
3. นางสาวพรเพ็ญ มานัดโรงเรียนกุลศิริศาสน์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายดำริ เสริมศรีโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำประธาน
2. นางสาวสิริมา สุขดีโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ทองอยู่โรงเรียนวัดบุญญราศรีเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายดำริ เสริมศรีโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำประธาน
2. นางสาวสิริมา สุขดีโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ทองอยู่โรงเรียนวัดบุญญราศรีเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ เพิ่มจรัสโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาประธาน
2. นายวีรวุฒิ เกตุจำนงค์โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนกรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ แซ่แต้โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายสันติ รักอู่โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
5. นายวรวัตร คณิตนุสรณ์โรงเรียนวัดตาลล้อมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ์ อยู่ดีโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสินชัย โรจนไพฑูรย์ศึกษานิเทศก์ประธาน
2. นายชรินทร์พงษ์ วิศวสมภพโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นายดาวูด หวังแจ่มโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสินชัย โรจนไพฑูรย์ศึกษานิเทศก์ประธาน
2. นายชรินทร์พงษ์ วิศวสมภพโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นายดาวูด หวังแจ่มโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่เลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ เพิ่มจรัสโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
2. นายวีรวุฒิ เกตุจำนงค์โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนกรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ แซ่แต้โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายสันติ รักอู่โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
5. นายวรวัตร คณิตนุสรณ์โรงเรียนวัดตาลล้อมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ์ อยู่ดีโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางกุลริศา พูนบางยุงโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีประธาน
2. นางพิมพ์ลภัส ชูเชิดโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางนุชรีย์ วรชุตินธรโรงเรียนวัดท้องคุ้งเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางชิดชนก แสงจิตรโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธาน
2. นางทรงศรี พรประเสริฐโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. นางชุติมา แดงกระจ่างโรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอัครวิชญ์ วิรุณพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการ
2. นายอาทิตย์ บุรุษภักดีโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นายชวลิต ชัชมนมาศโรงเรียนจิ้นฮั้วกรรมการ
4. นางพรรทิภา วงศรีโรงเรียนวัดหนองบอนแดงกรรมการ
5. นายธารารัตน์ บูรณะเรขโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. นางสาวอัจฉราวรรณ จุฬานันท์โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลมกรรมการ
7. นางสาวอัจฉริยา สุรวรเชษฐโรงเรียนธรรมวาทีกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ เพิ่มจรัสโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
2. นายวีรวุฒิ เกตุจำนงค์โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนกรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ แซ่แต้โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายสันติ รักอู่โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
5. นายวรวัตร คณิตนุสรณ์โรงเรียนวัดตาลล้อมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ์ อยู่ดีโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญแข สมจิตร์โรงเรียนบ้านแหลมแท่นประธาน
2. นางศิริพร สำนักสกุลโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
3. นางประภาพรรณ บุญรอดโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญแข สมจิตร์โรงเรียนบ้านแหลมแท่นประธาน
2. นางศิริพร สำนักสกุลโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
3. นางประภาพรรณ บุญรอดโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวจรรย์สมร ศราวณะวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)กรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ แซ่แต้โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
3. นางนิตยา กสิโกศลโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวสุดาพร กริดรัมย์โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี ปิยะภักดิ์เมธีโรงเรียนเกษมวิทย์กรรมการ
6. นางสาวพนิตธิดา เปรมานุพันธ์โรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการ
7. นางเรณู เจิมนาคโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
8. นางสาวมนัสวี มณีศรีโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
9. นายณรงค์เดช บุญสางโรงเรียนพงศ์สิริวิทยากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอัครวิทญ์ วิรุณพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการ
2. นางสาวสุดาพร กริดรัมย์โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากกรรมการ
3. นายพงศกรณ์ พชรมงคลสกลโรงเรียนบ้านคลองสิบแปดกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นางขวัญฤดี อุส่าห์ดีโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีประธาน
2. นางกานต์ณา แพทย์ผลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
3. นายณัฐกฤษ ความดีโรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
4. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
5. นายประเสริฐ ศุภมิตรมงคลโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
6. นายชลิต วิมลรัตน์โรงเรียนบ้านเขาดินเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางขวัญฤดี อุส่าห์ดีโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีประธาน
2. นางกานต์ณา แพทย์ผลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
3. นายณัฐกฤษ ความดีโรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
4. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
5. นายประเสริฐ ศุภมิตรมงคลโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
6. นายชลิต วิมลรัตน์โรงเรียนบ้านเขาดินเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวจรรย์สมร ศราวณะวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)กรรมการ
2. นางสาวทวีพร สัจจกุลโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)กรรมการ
3. นางพิมพ์นภา ส่งสัมพันธ์สกุลโรงเรียนบ้านหนองเขินกรรมการ
4. นายอาทิตย์ บุรุษภักดีโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
5. นางพรพรรณ การุณโรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
7. นายฉัตรชัย ทองย้อยโรงเรียนวัดนาเขื่อนกรรมการ
8. นายสันติ รักอู่โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
9. นางปริชาติ ศิลาแยงโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีกรรมการ
10. นางนฎา อ่องละออโรงเรียนวัดศรีพโลทัยกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเทียมจันทร์ สูยะนันทน์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธาน
2. นางยุรี อินทรัตน์โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากกรรมการ
3. นางสมพงษ์ คำขจรโรงเรียนวัดบางเป้งเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเทียมจันทร์ สูยะนันทน์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธาน
2. นางยุรี อินทรัตน์โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากกรรมการ
3. นางสมพงษ์ คำขจรโรงเรียนวัดบางเป้งเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธาทิพย์ เจียรสถิตโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาประธาน
2. นางทิพวรรณ พวกดีโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัตน์วรา สามารถโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางสาวปวันรัตน์ วุฒิธรรมรักษ์โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉริยา สุรวรเชษฐโรงเรียนธรรมวาทีเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวชื่นสุข วัฒนานุกิจโรงเรียนบ้านแหลมแท่นประธาน
2. นางพีรญา เย็นใจโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางจรีรัตน์ เกษตรสุนทรโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวชื่นสุข วัฒนานุกิจโรงเรียนบ้านแหลมแท่นประธาน
2. นางพีรญา เย็นใจโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางจรีรัตน์ เกษตรสุนทรโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายพงษ์พันธ์ แซ่แต้โรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
2. นางสาวทวีพร สัจจกุลโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)กรรมการ
3. นายอัครวิชญ์ วิรุณพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการ
4. นางสาวสุดาพร กริดรัมย์โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากกรรมการ
5. นางสาวสุธาทิพย์ เจียรสถิตโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
6. นางสาวรัญญ์นภัส วีรกุลเดโชพัฒน์โรงเรียนธรรมวาทีกรรมการ
7. นางสาวนันท์ชญาน์ พราหมณีโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีกรรมการ
8. นางสาวปวันรัตน์ วุฒิธรรมรักษ์โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธาทิพย์ เจียรสถิตโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
2. นางทิพวรรณ พวกดีโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัตน์วรา สามารถโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางสาวปวันรัตน์ วุฒิธรรมรักษ์โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉริยา สุรวรเชษฐโรงเรียนธรรมวาทีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางกุหลาบทิพย์ มัตโนโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธาน
2. นางสาวรวีวรรณ สดใสโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางโสภา เตชะวงค์โรงเรียนนาป่ามโนรถเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบทิพย์ มัตโนโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธาน
2. นางสาวรวีวรรณ สดใสโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางโสภา เตชะวงค์โรงเรียนนาป่ามโนรถเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวเฉิดศรี ถาวรวัฒนะโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมประธาน
2. นางอัมพรพรรณ บุญรักษาโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางสังวาลย์ มากทรัพย์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเฉิดศรี ถาวรวัฒนะโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมประธาน
2. นางอัมพรพรรณ บุญรักษาโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางสังวาลย์ มากทรัพย์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ การุณโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาประธาน
2. นางรัตติยา อาจวารินโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
3. นางสมพร วิชัยประเสริฐโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางปุณยวีร์ ชัยสวัสดิ์โรงเรียนวัดเฉลิมลาภกรรมการ
2. นายณรงค์เดช บุญสางโรงเรียนพงศ์สิริวิทยากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นายวรพิพัฒน์ สว่างใจโรงเรียนชุมชนบ่้านอ่างเวียนกรรมการ
2. นางสาวปิยะนาถ อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวชมพูนุช สาทพันธ์โรงเรียนร่มไม้กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ พุกประสงค์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา กองสิงห์โรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
6. นางสาวมาลัย เฟื่องคณะโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
7. Mr.Joseph Atta Akubiaโรงเรียนสุอารีวิทยากรรมการ
8. Mr.Robert Deniel William Rozarioวิทยากรภาษาอังกฤษกรรมการ
9. MissAmilia Kristofixโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
10. MissEdna Calibaraโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
11. Mr.David Meyerโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
12. MissEsther Julia Willsโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นายวรพิพัฒน์ สว่างใจโรงเรียนชุมชนบ่้านอ่างเวียนกรรมการ
2. นางสาวปิยะนาถ อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวชมพูนุช สาทพันธ์โรงเรียนร่มไม้กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ พุกประสงค์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา กองสิงห์โรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
6. นางสาวมาลัย เฟื่องคณะโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
7. Mr.Joseph Atta Acubiaโรงเรียนสุอารีวิทยากรรมการ
8. Mr.Robert Deniel William Rozarioวิทยากรภาษาอังกฤษกรรมการ
9. MissAmilia Kristofixโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
10. MissEdna Calibaraโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
11. Mr.David Mayerโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
12. MissEsther Julia Willsโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายวรพิพัฒน์ สว่างใจโรงเรียนชุมชนบ่้านอ่างเวียนกรรมการ
2. นางสาวปิยะนาถ อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวชมพูนุช สาทพันธ์โรงเรียนร่มไม้กรรมการ
4. นายสุพัตรา กองสิงห์โรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
5. นางสาวมาลัย เฟื่องคณะโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
6. Mr.Joseph Atta Acubiaโรงเรียนสุอารีวิทยากรรมการ
7. Mr.Robert Deniel William Rozarioวิทยากรภาษาอังกฤษกรรมการ
8. MissAmilia Kristofixโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
9. MissEdna Calibaraโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
10. Mr.David Mayerโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
11. MissEsther Julia Willsโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางนวลจันทร์ แววระวีวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการ
2. นายรังสรรค์ บุญธรรมโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ ไข่ชัยภูมิโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. Mr.Michael Thomas Jennessวิทยากรภาษาอังกฤษกรรมการ
5. MissAlicia Anna Buksarโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. Mr.Randy Cuaresmaโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
7. MissMaria Reyโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
8. นางนวรัตน์ ธาดากิตติสารโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
9. MissLauren Leigh Jennessสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑กรรมการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางนวรัตน์ ธาดากิตติสารโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
2. นางนวลจันทร์ แววระวีวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการ
3. นายรังสรรค์ บุญธรรมโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ ไข่ชัยภูมิโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. MissLauren Leigh Jennessวิทยากรภาษาอังกฤษกรรมการ
6. Mr.Michael Thomas Jennessวิทยากรภาษาอังกฤษกรรมการ
7. MissAlicia Anna Buksarโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
8. Mr.Randy Cuaresmaโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
9. MissMaria Reyโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางวรัตน์ ธาดากิตติสารโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
2. นางนวลจันทร์ แววระวีวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการ
3. นายรังสรรค์ บุญธรรมโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ ไข่ชัยภูมิโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. MissLauren Thomas Jennessวิทยากรภาษาอังกฤษกรรมการ
6. Mr.Michael Thomas Jennessวิทยากรภาษาอังกฤษกรรมการ
7. MissAlicia Anna Buksarโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
8. Mr.Randy Cuaresmaโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
9. MissMaria Reyโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวอังค์วรา ตุลสุขโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
2. นางช่อชบา นาคบุญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นายนิรันดร์ โกศลธิติพงศ์โรงเรียนปรีชานุศาสน์กรรมการ
4. นางเพชราวรรณ วงษ์เพชรโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. Mr.Derek Czapวิทยากรภาษาอังกฤษกรรมการ
6. Mr.Abongwa Athanasius Azehวิทยากรภาษาอังกฤษกรรมการ
7. MissAlbie Langaderasโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวอังค์วรา ตุลสุขโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
2. นางช่อชบา นาคบุญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นายนิรันดร์ โกศลธิติพงศ์โรงเรียนปรีชานุศาสน์กรรมการ
4. นางเพชราวรรณ วงษ์เพชรโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. Mr.Derek Czapวิทยากรภาษาอังกฤษกรรมการ
6. Mr.Abongwa Athanasius Azehวิทยากรภาษาอังกฤษกรรมการ
7. MissAlbie Langaderasโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสมจิตร ศุภมิตรมงคลโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
2. นางขวัญใจ เสวีวัลลภโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นายเฉอมาลย์ นันทพานิชโรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตกรรมการ
4. นางวริศนันท์ พงศ์โนนคำโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. Mr.Forbes George Smartวิทยากรภาษาอังกฤษกรรมการ
6. MissLaura Grantโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร ศุภมิตรมงคลโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
2. นางขวัญใจ เสวีวัลลภโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นายเฉอมาลย์ นันทพานิชโรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตกรรมการ
4. นางวริศนันท์ พงศ์โนนคำโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. MissLaura Grantโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. Mr.Forbes George Smartสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสายสุนีย์ เจนเนสโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
2. นางสมรรถาพร คูหาทองโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
3. นางสาววชิรา คุณจักรโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. Mr.Henryk Cholewinskiวิทยากรภาษาอังกฤษกรรมการ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวธีรารัตน์ พิทักษ์พนัสกุลโรงเรียนวุฒิวิทยากรรมการ
2. นางสุวรรณา รัตนศรีสอางค์โรงเรียนวัดเฉลิมลาภกรรมการ
3. Mr.Huan Yuhengโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. MissMei Weiโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. MissLu Yangโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวธีรารัตน์ พิทักษ์พนัสกุลโรงเรียนวุฒิวิทยากรรมการ
2. นางสุวรรณา รัตนศรีสอางค์โรงเรียนวัดเฉลิมลาภกรรมการ
3. Mr.Huan Yuhengโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. MissMei Weiโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. MissLu Yangโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิรัตน์ พุ่มศิริผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือประธาน
2. นางระจิต พุ่มศิริผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัตถ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือกรรมการ
4. นายสุวิทย์ เกตุแก้วผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือกรรมการ
5. นายวิฑูรย์ สังข์มณีผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือเลขานุการ
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสถาพร ภูระก้านตรงรองผู้อำนวยการโรงเรียนสถาพรพิทยาประธาน
2. นายปิยะกฤษ ยุทธไชยมิ่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือกรรมการ
3. นายวิทยา ชั้นประเสริฐผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือกรรมการ
4. นางจรัลศรี ทองนพคุณผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสมาน ศรีมงคลรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้องคุ้งเลขานุการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา เรืองไพศาลผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือประธาน
2. นายอุดม วิวัฒน์ศรีไพบูลย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือกรรมการ
3. นายมณเฑียร เดชจินดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
4. นายสงัด กระจ่างผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
5. นายสุเทพ แสวงธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายุบเลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรนิภา ปรีหะจินดาโรงเรียนนาป่ามโนรถประธาน
2. นางนภาพร มูลเมืองโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรรองประธาน
3. นางมาลี วรรัตน์โรงเรียนซากพุดซากรรมการ
4. นายวรวัตร คณิตนุสรณ์โรงเรียนวัดตาลล้อมกรรมการ
5. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการ
6. นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1เลขานุการ
สภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางนภาพร มูลเมืองโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรรองประธาน
2. นางมาลี วรรัตน์โรงเรียนบ้านซากพุดซากรรมการ
3. นายวรวัตร คณิตนุสรณ์โรงเรียนวัดตาลล้อมกรรมการ
4. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการ
5. นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1เลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวไพลิน นาคสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
2. นางสาวอรพิน สว่างผลโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนฯกรรมการ
3. นายประพิต นกงามโรงเรียนวัดสำนักบกกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางมาลา สุทธิธรรมโรงเรียนบ้านหนองชากกรรมการ
2. นางอาภรณ์ กะทงยามโรงเรียนวัดหนองชันจันทนารามกรรมการ
3. นางเบญจลักษณ์ ไสยะแพทย์โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
Cross word ป.1-ป.6
1. นายสุระสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
2. นายปัญญา ธรรมดีโรงเรียนบ้านคลองสิบแปดกรรมการ
3. นางสาวแก้วฟ้า ถนอมศิลป์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. นางเอื้อมพร แสงสร้อยโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นางสุภาพร เกษมสำราญโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. นางลำเภาพรรณ อร่ามพงษ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
7. Mr.Fabien Roger Robert Huguesวิทยากรภาษาอังกฤษกรรมการ
8. MissZayda F Sta. Manicaโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นายสุระสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
2. นายปัญญา ธรรมดีโรงเรียนบ้านคลองสิบแปดกรรมการ
3. นางสาวแก้วฟ้า ถนอมศิลป์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. นางเอื้อมพร แสงสร้อยโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นางสุภาพร เกษมสำราญโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. นางลำเภาพรรณ อร่ามพงษ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
7. Mr.Fabien Roger Robert Huguesโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
8. Mr.Zayda F Sta. Manicaโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
A Math ป.1-ป.6
A Math ม.1-ม.3
คำคม ป.1-ป.6
คำคม ม.1-ม.3
ซูโดกุ ป.1-ป.6
ซูโดกุ ม.1-ม.3

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางกรรณิการ์ วงศ์สุเทพโรงเรียนอนุบาลบ้านบึงประธาน
2. นางอัมพร สมบูรณ์โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
3. นางสาวรจนา กัลยาโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางดาน้อย อัจฉริยะเกียรติโรงเรียนบ้านหนองชากเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกรรณิการ์ วงศ์สุเทพโรงเรียนอนุบาลบ้านบึงประธาน
2. นางอัมพร สมบูรณ์โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
3. นางสาวรจนา กัลยาโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางดาน้อย อัจฉริยะเกียรติโรงเรียนบ้านหนองชากเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกรรณิการ์ วงศ์สุเทพโรงเรียนอนุบาลบ้านบึงประธาน
2. นางอัมพร สมบูรณ์โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
3. นางสาวรจนา กัลยาโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางดาน้อย อัจฉริยะเกียรติโรงเรียนบ้านหนองชากเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ วงศ์สุเทพโรงเรียนอนุบาลบ้านบึงประธาน
2. นางอัมพร สมบูรณ์โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
3. นางสาวรจนา กัลยาโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางดาน้อย อัจฉริยะเกียรติโรงเรียนบ้านหนองชากเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกรรณิการ์ วงศ์สุเทพโรงเรียนอนุบาลบ้านบึงประธาน
2. นางอัมพร สมบูรณ์โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
3. นางสาวรจนา กัลยาโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางดาน้อย อัจฉริยะเกียรติโรงเรียนบ้านหนองชากเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัจฉรา สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธาน
2. นางสาวรุ่งทิวา พุทธมงคลโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางสังเวียน ดำรงศานติโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธาน
2. นางสาวรุ่งทิวา พุทธมงคลโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางสังเวียน ดำรงศานติโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัจฉรา สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธาน
2. นางสาวรุ่งทิวา พุทธมงคลโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางสังเวียน ดำรงศานติโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัจฉรา สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธาน
2. นางสาวรุ่งทิวา พุทธมงคลโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางสังเวียน ดำรงศานติโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีเลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางทองเครือ ภู่ประจำศิลป์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธาน
2. นางจินตนา สุขเจริญโรงเรียนวัดคลองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวรจนา กัลยาโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล ศิริตรานนท์โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสเลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางโชติมา พฤกษ์เพิ่มพูนโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธาน
2. นางสาวลำเภา ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองชากกรรมการ
3. นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางสาวปิยนันท์ อุดมมั่นถาวรโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโชติมา พฤกษ์เพิ่มพูนโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธาน
2. นางสาวลำเภา ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองชากกรรมการ
3. นางสาวปิยนันท์ อุดมมั่นถาวรโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางโชติมา พฤกษ์เพิ่มพูนโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธาน
2. นางสาวลำเภา ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองชากกรรมการ
3. นางสาวปิยนันท์ อุดมมั่นถาวรโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางโชติมา พฤกษ์เพิ่มพูนโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธาน
2. นางสาวลำเภา ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองชากกรรมการ
3. นางสาวปิยนันท์ อุดมมั่นถาวรโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุวิภา นามดุ้งโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธาน
2. นางณัฐทราวดี คุณยิ่งใหญ่โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวจินตนา จันทร์เปล่งโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางพรรณทิพา จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดเตาปูนเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุวิภา นามดุ้งโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธาน
2. นางณัฐทราวดี คุณยิ่งใหญ่โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวจินตนา จันทร์เปล่งโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางพรรณทิพา จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดเตาปูนเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดวงแข สุระประเสริฐศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นางจิราพร ลีศรานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการ
3. นางปวีณา ศิลส่งโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นางสาวสุภาภรณ์ เอื้อพิพัฒน์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นางสาวรัตติยา กรวยทองโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นายเฉลิม เสนีย์ศรีสกุลโรงเรียนวัดสำนักบกเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นางสาวสุภาภรณ์ เอื้อพิพัฒน์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นางสาวรัตติยา กรวยทองโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นายเฉลิม เสนีย์ศรีสกุลโรงเรียนวัดสำนักบกเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นางสาวสุภาภรณ์ เอื้อพิพัฒน์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นางสาวรัตติยา กรวยทองโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นายเฉลิม เสนีย์ศรีสกุลโรงเรียนวัดสำนักบกเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นางสาวสุภาพร เอื้อพิพัฒน์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นางสาวรัตติยา กรวยทองโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นายเฉลิม เสนีย์ศรีสกุลโรงเรียนวัดสำนักบกเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นางสาวสุภาภรณ์ เอื้อพิพัฒน์นักวิชการศึกษาชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นางสาวรัตติยา กรวยทองโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นายเฉลิม เสนีย์ศรีสกุลโรงเรียนวัดสำนักบกเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธาน
2. นางสาวสุภาพร เอื้อพิพัฒน์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นางสาวรัตติยา กรวยทองโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นายเฉลิม เสนีย์ศรีสกุลโรงเรียนวัดสำนักบกเลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางฉัตรสุดา หงษ์วิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธาน
2. นางอรวรรณ แย้มเพียรโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ อ่อนเฉวียงโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางสาววันสุรีย์ สุวรรณพงษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชลบุรีเลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางฉัตรสุดา หงษ์วิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธาน
2. นางอรวรรณ แย้มเพียรโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ อ่อนเฉวียงโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางสาววันสุรีย์ สุวรรณพงษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชลบุรีเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอัญจนา ศรีใสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธาน
2. นางสาวกานต์วิชญา เกษนอกโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
3. นางสาวรัตน์วรา สามารถโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอัญจนา ศรีใสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธาน
2. นางสาวกานต์วิชญา เกษนอกโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
3. นางสาวรัตน์วรา สามารถโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีเลขานุการ
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางแพรว ศิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธาน
2. นางสาวกมลวัน โพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
3. นางกานต์ณา แพทย์ผลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธาน
2. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นายสัญญา กาญจนดิษฐ์โรงเรียนนาป่ามโนรถกรรมการ
4. นางสาวสุภิญดา วันละครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตฯ 12กรรมการ
5. นางสาวสุภาพร สมานพร้อมโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
6. นางสุนิสา สัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดดอนดำรงธรรมเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธาน
2. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นายสัญญา กาญจนดิษฐ์โรงเรียนนาป่ามโนรถกรรมการ
4. นางสาวศุภิญดา วันละครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตฯ 12กรรมการ
5. นางสาวสุภาพร สมานพร้อมโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา สัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดดอนดำรงธรรมเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธาน
2. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นายสัญญา กาญจนดิษฐ์โรงเรียนนาป่ามโนรถกรรมการ
4. นางสาวศุภิญดา วันละครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตฯ12กรรมการ
5. นางสาวสุภาพร สมานพร้อมโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา สัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดดอนดำรงธรรมเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธาน
2. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นายสัญญา กาญจนดิษฐ์โรงเรียนนาป่ามโนรถกรรมการ
4. นางสาวศุภิญดา วันละครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
5. นางสาวสุภาพร สมานพร้อมโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
6. นางสุนิสา สัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดดอนดำรงธรรมเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธาน
2. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นายสัญญา กาญจนดิษฐ์โรงเรียนนาป่ามโนรถกรรมการ
4. นางสาวศุภิญดา วันละครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
5. นางสาวสุภาพร สมานพร้อมโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
6. นางสุนิสา สัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดดอนดำรงธรรมเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธาน
2. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นายสัญญา กาญจนดิษฐ์โรงเรียนนาป่ามโนรถกรรมการ
4. นางสาวศุภิญดา วันละครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตฯ12กรรมการ
5. นางสาวสุภาพร สมานพร้อมโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
6. นางสุนิสา สัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดดอนดำรงธรรมเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธาน
2. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นายสัญญา กาญจนดิษฐ์โรงเรียนนาป่ามโนรถกรรมการ
4. นางสาวศุภิญดา วันละครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 12กรรมการ
5. นางสาวสุภาพร สมานพร้อมโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
6. นางสุนิสา สัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดดอนดำรงธรรมเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอดิศร สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธาน
2. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นายสัญญา กาญจนดิษฐ์โรงเรียนนาป่ามโนรถกรรมการ
4. นางสาวศุภิญดา วันละครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตฯ12กรรมการ
5. นางสาวสุภาพร สมานพร้อมโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
6. นางสุนิสา สัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดดอนดำรงธรรมเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรเดช ศิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธาน
2. นางภัทราพร ศรีวงศ์โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. นางสาววาสนา วิลัยเกษครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นายมานะ สุขประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรเดช ศิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธาน
2. นางภัทราพร ศรีวงษ์โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. นางสาววาสนา วิลัยเกษครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นายมานะ สุขประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรเดช ศิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธาน
2. นางภัทราพร ศรีวงษ์โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. นางสาววาสนา วิลัยเกษครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชลบุรีกรรมการ
4. นายมานะ สุขประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางกรกนก รอดเจริญโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธาน
2. นางอัมพร สมบูรณ์โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
3. นางสุวิภา นามดุ้งโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการ
4. นางจิระพรรณ เจียวใช่เฮ็งโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
5. นางจำปี จงเห็นจิตต์โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนกรรมการ
6. นางอุไรรัตน์ สุริยะสิงห์โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
7. นางกัญญา แก้วสุขโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
8. นางจิราพร ลีศรานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการ
9. นางสาวอำพร บุญเย็นโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
10. นางกชพรรณ จาวใจเด็ดโรงเรียนบ้านหนองเสือช้างกรรมการ
11. นางสาวปัทมา พ้นภัยพาลโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
12. นางสาวสุรัสวดี ขุนคงเสถียรโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
13. นางสาวพานี จตุพงษ์โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
14. นางวิลาวัลย์ ตู้จินดาโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
15. นางขวัญจิตต์ บุญเกิดโรงเรียนบ้านหนองเขินเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวเตือนใจ แก้วรุจินันท์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธาน
2. นางนิตยา สดใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวนุชจรี แก้วภาโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
4. นางฐิติมา บุญชูโรงเรียนวัดหนองชันกรรมการ
5. นางอนันต์ยา พงศ์ไพทูรย์โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
6. นางสาวจีรนันท์ ดีด่านค้อโรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
7. นางทัศรา โอวาทโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
8. นางสาวอารยา คุ้มทรัพย์โรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
9. นางสาวมุกดา สถาวรโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
10. นางสุมาลี อนันตกูลโรงเรียนวัดอุทยานนทีกรรมการ
11. นางกรรณิการ์ โลหิตโยธินโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
12. นางศศิวิมล สุขสันติธรรมโรงเรียนวัดศรีพโลทัยกรรมการ
13. นางณัฐฐากุล ศรีวิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
14. นางนวพร เชื้อบุญโรงเรียนบ้านห้วยกะปิเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวนิศากร สุขะกาศีโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธาน
2. นางสุรัตน์ บัวกอโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ศรีสละโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
4. นางวรารัตน์ ธารวิทย์โรงเรียนบ้านหัวโกรกกรรมการ
5. นางสาวพัชนี วิลัยรักษ์โรงเรียนบ้านวังตะโกกรรมการ
6. นางชลลดา วัดโสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
7. นางจุฬาลักษณ์ ช่วยชูทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
8. นางชาลินี ธนกิจการเกษตรโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
9. นางสาววัลลี จันทรีโรงเรียนวัดเฉลิมลาภกรรมการ
10. นางบุญเสริม พุ่มพวงโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
11. นางอาภาพรรณ มานะคิดโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
12. นางสาวศุภลักษณ์ ศรีดอกไม้โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
13. นางชิสา ทวนเงินโรงเรียนวัดเสม็ดกรรมการ
14. นางลาวัลย์ มนัสจินดาวงศ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
หรือผู้ดูแลประจำเขตพื้นที่ สพป.ชลบุรี เขต 1 โทร ICT : 038-288757 ต่อ 21 [email protected]
ศน.ไพรวัลย์ สูยะนันทน์ : ศน.สายสุรีย์พร เวหะชาติ : 089-404-8898
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]