หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพง ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2 นางสาวกิติพร ทิพนาค เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3 นางสาวณิชกานต์ วิเชียรเสนาะ เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.วัดหนองกรับ-วัดละหารไร่ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4 นางสาวณัฏฐิยาพร ยมพกาล เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.วัดบ้านค่าย-วัดหนองกระบอก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5 นางสาววิชุตา สีขาว ครูโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
6 นางสาววันเพ็ญ วงศ์สูง ครูโรงเรียนวัดดอนจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7 นางสาวปิยนุช ห้อมแก้ว ครูโรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
8 นางสาวมลทาทิพย์ ทองคำ ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9 นายวุฒิพงษ์ นาสมขวัญ ครูโรงเรียนบ้านหนองละลอก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
10 นายวุฒิพงษ์ นาสมขวัญ ครูโรงเรียนบ้านหนองละลอก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
11 นางชูใจ กุญแจทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเนิน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
12 นายสรวุฒิ แสวงดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองละลอก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
13 นางจุฑามาศ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านค่าย คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
14 นางสาวปิยนันท์ สมานสินธิ์ ธุรการโรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
15 นายวันชัย ปรีชายศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกรับ กรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
16 นางวรรษิกา บุญโชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่า กรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
17 นางสาวอนันตยา ผุดกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะแบก กรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
18 นางวิเชียรรัตน์ พึ่งกลั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระบอก รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
19 นายสรวุฒิ แสวงดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองละลอก รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
20 นายวันชัย ปรีชายศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
21 นางจุฑามาศ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านค่าย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 นางวรรษิกา บุญโชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
23 นายวสันต์ สุวรรณสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาขัน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
24 นางชูใจ กุญแจทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเนิน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
25 นายนพดล แสนผูก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะพาน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
26 นายชูชีพ ฉายอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนจันทน์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
27 นางสาวอนันตยา ผุดกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะแบก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
28 นางสาวพรทิพ บุญการ ครูโรงเรียนบ้านหนองสะพาน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
29 นางเรณู วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
30 นายณรงค์ จิรารัตน์ ครูโรงเรียนวัดดอนจันทน์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
31 นางพยอม สาครเสถียร ครูโรงเรียนวัดบ้านค่าย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
32 นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละหารไร่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
33 นางสาวสุมาลี จันทร์ใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
34 นางรุ่ง รัตนประสาท ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
35 นางทัศนีย์ วรวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
36 นางวันเพ็ญ ภูธนะกูล ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
37 นางเพ็ชรา วิเศษศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองสะพาน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
38 นางฤดี ศรีสุโข ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
39 นายศินัฐกุล เสาร์แก้ว ครูโรงเรียนวัดหนองกรับ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
40 นายอิทธิพล บรรจง ครูโรงเรียนบ้านหนองละลอก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
41 นางนิศารัตน์ พานทอง ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
42 นางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละหารไร่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
43 นายสถิต วงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขนุน ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
44 นายเดชา ศรีสุโข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงต้นชัน รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
45 ว่าที่ รต.ชาญวิทย์ สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมาวาส รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
46 นายอุดร ธรรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วงหิน กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
47 นายวิชัย จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
48 นายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
49 นายจรัญ สุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาลอย กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
50 นายโกศล ทองเปลว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหวาย กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
51 นายประเสริฐ สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชากกอไผ่ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
52 นายทวีชัย ปิยะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
53 นายวินัย ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
54 นายธนกฤต แฉ่งละมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชากมะหาด กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
55 นายนิกร พรพงศ์ธรรม ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
56 นายสกล วิทยานุกรณ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
57 นายวินัย แสงอ่อน ครูโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
58 นางสมลักษณ์ สุธรรม ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
59 นายวีรศักดิ์ ธารามาศ ครูโรงเรียนบ้านท่าเสา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
60 นายพงษ์ศักดิ์ สำเร็จกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
61 นางโอวาท วารีสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
62 นายวรยุทธ แก้ววิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าชุมชนวัดหนองคอกหมู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
63 นายพงษ์ศักดิ์ สำเร็จกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพะวา หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
64 นางสาคร วงศ์สุวรรณ ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
65 นายชัยญา คำภูเมือง ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
66 นายอนันต์ สุขปัต ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
67 นายจักรินทร์ ช่างสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
68 นายวิวรรชน์ เชื้อจิตร ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
69 ลูกจ้างประจำทุกโรงเรียน ลูกจ้างประจำทุกโรงเรียน กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
70 นายนิกร พรพงศ์ธรรม ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
71 ว่าที่ รต.ชาญวิทย์ สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมาวาส หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายเอกสารและงบประมาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
72 นายสุรเดช พรหมโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู ผู้ช่วยคณะกรรมการฝ่ายเอกสารและงบประมาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
73 นายวรยุทธ แก้ววิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าชุมชนวัดหนองคอกหมู ผู้ช่วยคณะกรรมการฝ่ายเอกสารและงบประมาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
74 นายมาโนช ศิริชล ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการฝ่ายเอกสารและงบประมาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
75 นางพิทยา อินทุรัตน์ ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการฝ่ายเอกสารและงบประมาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
76 นางสาวชนัฐกานต์ แสงสุข ธรุการโรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการฝ่ายเอกสารและงบประมาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
77 นางสาวนาฎยา ธรรมชาติ ครูธูรการโรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการฝ่ายเอกสารและงบประมาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
78 นายสถิต วงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขนุน หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
79 นายเดชา ศรีสุโข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงต้นชัน ผู้ช่วยคณะกรรมการฝ่ายจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
80 ว่าที่ รต.ชาญวิทย์ สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมาวาส ผู้ช่วยคณะกรรมการฝ่ายจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
81 นายจรัญ สุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาลอย ผู้ช่วยคณะกรรมการฝ่ายจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
82 นายวรยุทธ แก้ววิไล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าชุมชนวัดหนองคอกหมู กรรมการฝ่ายจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
83 นายหน่าย ชำนาญเรียน ช่างปูน ช2 โรงเรียนบ้านคลองขนุน กรรมการฝ่ายจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
84 นางสมลักษณ์ สุธรรม ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู กรรมการฝ่ายจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
85 นายลำพูน วิเศษศรี นักการภารโรง กรรมการฝ่ายจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
86 นายนิกร พรพงศ์ธรรม ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการฝ่ายจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
87 นายนิกร พรพงศ์ธรรม ครู โรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการฝ่ายจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
88 นายสกล วิทยานุกรณ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
89 นางโอวาท วารีสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายอาหารและ เครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
90 นายประเสริฐ สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชากกอไผ่ ผู้ช่วยคณะกรรมการฝ่ายอาหารและ เครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
91 นางพิทยา อินทุรัตน์ ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการฝ่ายอาหารและ เครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
92 นางอรสุรางค์ สมานวงค์ ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการฝ่ายอาหารและ เครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
93 นางรำพึง ช่างสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการฝ่ายอาหารและ เครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
94 นางภิญญาพัชญ์ สีดา ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการฝ่ายอาหารและ เครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
95 นางสาวชนัฐกานต์ แสงสุข ธุรการโรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการฝ่ายอาหารและ เครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
96 นางสาวนาฎยา ธรรมชาติ ครูธุรการโรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและ เครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
97 นายเดชา ศรีสุโข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงต้นชัน หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปและฝ่ายเทคนิค กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
98 นายทวีชัย ปิยะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา ผู้ช่วยคณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปและฝ่ายเทคนิค กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
99 นายอุทัย สำเริง ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปและฝ่ายเทคนิค กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
100 นายจักรินทร์ ช่างสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปและฝ่ายเทคนิค กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
101 นายมาโนช ศิริชล ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปและฝ่ายเทคนิค กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
102 นายลำพูน วิเศษศรี นักการภารโรง กรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไปและฝ่ายเทคนิค กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
103 นายนิกร พรพงศ์ธรรม ครูโรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานทั่วไปและฝ่ายเทคนิค กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
104 นายสถิต วงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขนุน หัวหน้าคณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
105 นายวิชัย จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ ผู้ช่วยคณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
106 นายสกล วิทยานุกรณ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน ผู้ช่วยคณะกรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
107 นายนิกร พรพงศ์ธรรม ครู โรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
108 นางแสงระวี เจนจบ ครู โรงเรียนบ้านคลองขนุน กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
109 นางบุญเอื้อง สระหมัด ครู โรงเรียนบ้านคลองขนุน กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
110 นางมณฑนา เรืองวงษ์วาร ครู โรงเรียนบ้านคลองขนุน กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
111 นางสาวดาวเรือง อาสาเสนา ครู โรงเรียนบ้านคลองขนุน กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
112 นางสาวอัยรินทร์ นิยมกล้า ครู โรงเรียนบ้านคลองขนุน กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
113 นางสาวพวงทอง ศูนย์กลาง ครู โรงเรียนบ้านคลองขนุน กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
114 นางสุมา เยี่ยงศรีรงค์ ครู โรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
115 นางสุมล กุฎีศรี ครู โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
116 นางสาววัลยา แสนชูปา ครู โรงเรียนวัดชากกอไผ่ กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
117 นางเพ็ญศรี สุรการินทร์ ครู โรงเรียนวัดห้วงหิน กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
118 นางรุ่งทิวา ฐานานุกรม ครู โรงเรียนบ้านเขาหวาย กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
119 นางอันธิยา ภูมิไธสง ครู โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
120 นางนันทนา หอมหวน ครู โรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
121 นางสิริลักษณ์ แลพิทักษ์ ครู โรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
122 นางสิริลักษณ์ พรานนท์สถิตย์ ครู โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
123 นางขวัญเรือน พันคำภา ครู โรงเรียนบ้านท่าเสา กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
124 นางสาวสุภาพร ศรีดาวงค์ ครู โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
125 นางบุญเรือน ชื่นอารมณ์ ครู โรงเรียนบ้านชากมะหาด กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
126 นางสาวสุพิชชา สุขเกิด ครู โรงเรียนวัดปทุมาวาส กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
127 นางกิติยา อิทธิพงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
128 นางปรีดา เงินทอง ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
129 นางสายน้ำผึ้ง บัณฑิตย์ธรรม ครู โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
130 นางรัศมี มีเดช ครู โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
131 นางมัธวรรณ์ ศรีสุขา ครู โรงเรียนบ้านเขาลอย กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
132 นางกรรณิการ์ กาญจนดุล ครู โรงเรียนบ้านเขาลอย กรรมการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
133 นางลออง เทียนนาค ครู โรงเรียนบ้านคลองขนุน กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
134 นายลออง เทียนนาค ครู โรงเรียนบ้านคลองขนุน กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
135 นายปรีชา นาคศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสา หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายงานทะเบียนประเมินผล สรุปรายงาน และจัดทำใบวุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
136 นายวินัย ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ ผู้ช่วยคณะกรรมการฝ่ายงานทะเบียนประเมินผล สรุปรายงาน และจัดทำใบวุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
137 นายมาโนช ศิริชล ครู โรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการฝ่ายงานทะเบียนประเมินผล สรุปรายงาน และจัดทำใบวุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
138 นายชำนาญ โพธิ์ทองนาค ครู โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ กรรมการฝ่ายงานทะเบียนประเมินผล สรุปรายงาน และจัดทำใบวุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
139 นางสาวนาฏยา ธรรมชาติ ครูธุรการ โรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการฝ่ายงานทะเบียนประเมินผล สรุปรายงาน และจัดทำใบวุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
140 นางสาวชนัฐกานต์ แสงสุข ธุรการ โรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการฝ่ายงานทะเบียนประเมินผล สรุปรายงาน และจัดทำใบวุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
141 นางสาวจิราพร แสวงผล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย กรรมการฝ่ายงานทะเบียนประเมินผล สรุปรายงาน และจัดทำใบวุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
142 นางสาวเสาวลักญ์ ธรรมเกษร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านคลองขนุน กรรมการฝ่ายงานทะเบียนประเมินผล สรุปรายงาน และจัดทำใบวุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
143 ว่าที่ ร.ต.หญิงสายฝน ชำนาญเรียน ครูธุรการโรงเรียนบ้านคลองขนุน-บ้านมาบป่าหวาย กรรมการฝ่ายงานทะเบียนประเมินผล สรุปรายงาน และจัดทำใบวุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
144 นางสาวพรพิมล มรรคผล เจ้าหน้าที่ห้องสมุด โรงเรียนบ้านคลองขนุน กรรมการฝ่ายงานทะเบียนประเมินผล สรุปรายงาน และจัดทำใบวุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
145 นางสาวอัจฉรา พัทธเสมา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดปทุมาวาส กรรมการฝ่ายงานทะเบียนประเมินผล สรุปรายงาน และจัดทำใบวุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
146 นางสาววันวิสา สมสะกิด ครูธุรการ โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง กรรมการฝ่ายงานทะเบียนประเมินผล สรุปรายงาน และจัดทำใบวุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
147 นางกิ่งแก้ว ใจจง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ-บ้านท่าเสา กรรมการฝ่ายงานทะเบียนประเมินผล สรุปรายงาน และจัดทำใบวุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
148 นางสาวอัญชนา ปานกลาง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านบึงต้น-วัดห้วงหิน กรรมการฝ่ายงานทะเบียนประเมินผล สรุปรายงาน และจัดทำใบวุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
149 นางสาวปรียาวัลย์ วงค์เกี่ย ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายงานทะเบียนประเมินผล สรุปรายงาน และจัดทำใบวุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
150 นางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านเขาลอย กรรมการฝ่ายงานทะเบียนประเมินผล สรุปรายงาน และจัดทำใบวุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
151 นางสาวพิไล ประสพรัตน์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดปทุมาวาส กรรมการฝ่ายงานทะเบียนประเมินผล สรุปรายงาน และจัดทำใบวุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
152 นายวีรศักดิ์ ธารามาศ ครู โรงเรียนบ้านท่าเสา กรรมการและเลขานุการฝ่ายงานทะเบียนประเมินผล สรุปรายงาน และจัดทำใบวุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
153 นายโกศล ทองเปลว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหวาย หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
154 นายสกล วิทยานุกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองขนุน ผู้ช่วยคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
155 นายภูธนะ สำเริง ครู โรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
156 นายอนันต์ สุขปัต ครู โรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
157 นายอุทัย สำเริง ครู โรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
158 นางจรรยา ศิริชล ครู โรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
159 นายชัยญา คำภูเมือง ครู โรงเรียนวัดหนองพะวา กรรมการและเลขานุการฝ่ายรวบรวมผลการประกวด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
160 นายไพบูลย์ วิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชากหมาก ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
161 นางสาวสายใจ รุ่งรัตน์ ครูโรงเรียนวัดปทุมาวาส กรรมการและเลขานุการฝ่ายเอกสารและงบประมาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
162 นางพิไล ภิบาลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด กรรมการและเลขานุการอำนวยการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
163 นางบุศราภรณ์ แสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
164 นางพิไล ภิบาลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด ประธานกรรมการดำเนินการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
165 นางบุศราภรณ์ แสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม รองประธานกรรมการดำเนินการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
166 นางเพลินพิศ จันเติม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
167 นายสมบัติ สะเกศ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
168 นายวิชา หาญมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
169 นายประพันธ์ สินถาวร ครูโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
170 นางวันเพ็ญ เจริญแพทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลา ประธานกรรมการรับรายงานตัว จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
171 นายชำนาญ ท้วมพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฉาง รองประธานกรรมการรับรายงานตัว จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
172 นางสายฝน เต็มสงสัย ครูโรงเรียนวัดพลา กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัว จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
173 นางสาวรุ่งทิพย์ พรหมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ ประธานกรรมการจัดทำเกียรติบัตร จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
174 นางพัณณ์ชิตา กนกพงษ์เสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฉาง รองประธานกรรมการจัดทำเกียรติบัตร จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
175 นางสมศรี เขียวโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว กรรมการและเลขานุการจัดทำเกียรติบัตร จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
176 นางปนิมล สุดถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมบูรณาราม ประธานกรรมการฝ่ายบริการและ อำนวยความสะดวก จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
177 นายปรีดี รัชนีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำนักกะท้อน รองประธานกรรมการฝ่ายบริการและ อำนวยความสะดวก จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
178 นายแสง วิมลรัตน์ ครู โรงเรียนวัดสมบูรณาราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริการและ อำนวยความสะดวก จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
179 นายปรีดา ธีระราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฉาง กรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
180 นางสาวสายใจ รุ่งรัตน์ ครู โรงเรียนวัดปทุมาวาส กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเอกสารและงบประมาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
181 นายวิชา หาญมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
182 นางวันเพ็ญ เจริญแพทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
183 นายสมบัติ สะเกศ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
184 นายนิรุธ ธรรมสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพยูน กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
185 นายประเทือง สังข์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
186 นางปนิมล สุดถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมบูรณาราม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
187 นายปรีดี รัชนีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำนักกะท้อน กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
188 นายธัญญา อินทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
189 นายไพฑูรย์ ชมานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลา กรรมการดำเนินการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
190 นางสุพัตรา กุศลวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเข้าห้วยมะหาด กรรมการดำเนินการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
191 นางสาวบุญศิริ เนินฉาย ครูโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ กรรมการดำเนินการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
192 นางพูลทรัพย์ สุจิรา ครูโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ กรรมการรับรายงานตัว จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
193 นางวิภาดา พันธุโพธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ กรรมการรับรายงานตัว จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
194 นางประไพ ในเมือง พนักงานราชการโรงเรียนวัดบ้านฉาง กรรมการรับรายงานตัว จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
195 นางวิไล น้อยสมมิตร ครูโรงเรียนวัดพลา กรรมการรับรายงานตัว จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
196 นายปรีดา ธีระราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฉาง กรรมการฝ่ายสถานที่ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
197 นายนิรุธ ธรรมสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพยูน กรรมการฝ่ายสถานที่ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
198 นายธัญญา อินทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย กรรมการฝ่ายสถานที่ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
199 นายสุรศิษฎ์ เกียรติธนะกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฉาง กรรมการฝ่ายสถานที่ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
200 นายขวัญเมือง โตสุข ครูโรงเรียนวัดเนินกระปรอก กรรมการฝ่ายสถานที่ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
201 นายสุวิทย์ บุญหาร ครูโรงเรียนวัดสระแก้ว กรรมการฝ่ายสถานที่ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
202 นายสุชาติ สวัสดี ครูโรงเรียนวัดบ้านฉาง กรรมการฝ่ายสถานที่ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
203 นางสาวจุฑารัตน์ ทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด-วัดเนินกระปรอก กรรมการจัดทำเกียรติบัตร จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
204 นางกาญจนา กุลไทย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสระแก้ว-บ้านคลองบางไผ่ กรรมการจัดทำเกียรติบัตร จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
205 นางคำมุก ชมภูหลง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชากหมาก กรรมการจัดทำเกียรติบัตร จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
206 นางสาวศิริลักษณ์ อ่ำทับ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสมบูรณาราม-วัดสำนักกะท้อน กรรมการจัดทำเกียรติบัตร จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
207 นางสาวราตรี จุลไธสง ครูโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ กรรมการจัดทำเกียรติบัตร จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
208 นางประไพ ในเมือง พนักงานราชการโรงเรียนวัดบ้านฉาง กรรมการจัดทำเกียรติบัตร จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
209 นางวราภรณ์ ไม้ประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง กรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
210 นางชลธิชา มีชาญ ครู โรงเรียนวัดชากหมาก กรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
211 นางเชนิยา อนันต์ ครู โรงเรียนวัดชากหมาก กรรมการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวก จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
212 นายพงษ์ศักดิ์ เย็นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลวกแดง ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
213 นายสรณ์พัฒน์ ปถมอำพนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบเตย รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
214 นายจวง ปะปุ่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
215 นายสมยศ เวชชิรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯ 8 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
216 นายปกาสิต โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯ 13 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
217 นายพีรวัส ก้องกำไก ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงตาต้า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
218 นายศิริพงษ์ เสาวภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปราบ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
219 นายวิสูตร ชลนิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานสี่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
220 นายสมปอง ชินตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาคลองซอง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
221 นางบุศยรัตน์ พันธ์เครือบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯ 10 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
222 นางสาวอังศวีร์ สวนิตจำเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
223 นายอานนท์ โอนนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไร่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
224 นายอรุณ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร คณะกรรมการและเลขานุการการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
225 นางธนาวดี มณีเศวต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ คณะกรรมการและเลขานุการการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
226 นายสมยศ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกรำ คณะกรรมการและเลขานุการการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
227 นางกุลยา ยิ้มแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
228 นางขวัญเรือน เสรารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอมุ่ย คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
229 นายสมยศ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกรำ ประธานคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเกียรติบัตรในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
230 นางธนาวดี มณีเศวต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ รองประธานคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเกียรติบัตรในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
231 นางกุลยา ยิ้มแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง รองประธานคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเกียรติบัตรในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
232 นายประสิทธิ์ ผุยปุ้ย ครูโรงเรียนนิคมฯ 8 คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเกียรติบัตรในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
233 นางสาวปิยะนุช มาตยะโค ครูธุรการโรงเรียนบ้านปลวกแดง คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเกียรติบัตรในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
234 เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มโรงเรียนปลวกแดง คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเกียรติบัตรในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
235 นางสาวสาวิตรี กันนุลา ครูจ้างสอนโรงเรียนบ้านปลวกแดง คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเกียรติบัตรในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
236 นายกิตติศักดิ์ สุรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านสะพานสี่ คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเกียรติบัตรในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
237 นางสาวครองสุข ชัยพฤกษ์ ครูธุรการโรงเรียนนิคมฯ 8 คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเกียรติบัตรในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
238 นางสาวภคพร พิลาบ ครูโรงเรียนบ้านปากแพรก คณะกรรมการและเลขานุการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเกียรติบัตรในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
239 นางสาวธีระวรรณ สิทธิโชค ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
240 นางปิยฉัตร สุทธิสง่า ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
241 นางสุพรรณี สาทิสรัตนโสภิต ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
242 นางสาวนพรัตน์ สวัสดี รองผู้อำนวยอำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการรับลงทะเบียน/เกียรติบัตร
243 นางสาวอัญชุลี ฟุ้งมาก ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ คณะกรรมการรับลงทะเบียน/เกียรติบัตร
244 นางสาวจงกลนี ญาติ ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ คณะกรรมการรับลงทะเบียน/เกียรติบัตร
245 นางสาวปรียาพร สุวรรณสถิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการรับลงทะเบียน/เกียรติบัตร
246 นางสาวชัชญาภา หาวิเชียร ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการรับลงทะเบียน/เกียรติบัตร
247 นางสาวฐิติกาญจน์ ทรัพย์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการฝ่ายการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
248 นางณัฏฐ์ชวัล เดชพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการฝ่ายการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
249 นางสาวประทุมทิพย์ แสงพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการฝ่ายการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
250 นางวันฤดี ทองบุญชื่น ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการฝ่ายการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
251 นางวรรณี หินทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการฝ่ายการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
252 นายดรัณ มิ่งมิตร ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/ฝ่ายเตรียมวัสดุอุปกรณ์
253 นางนันทนา วงศ์ทิม ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/ฝ่ายเตรียมวัสดุอุปกรณ์
254 นางเสงี่ยม บำรุงพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/ฝ่ายเตรียมวัสดุอุปกรณ์
255 นางศิริกัลยา สัจธรรม ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/ฝ่ายเตรียมวัสดุอุปกรณ์
256 นางสาวสุภาวดี สุวัณณะสังข์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/ฝ่ายเตรียมวัสดุอุปกรณ์
257 นายโยธิน สุขขา ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/ฝ่ายเตรียมวัสดุอุปกรณ์
258 นายจรัล นาเจริญ นักการภารโรงโรงเรียนวัดปลวกเกตุ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/ฝ่ายเตรียมวัสดุอุปกรณ์
259 นายชัยชนะ สุวรรณวงศ์ นักการภารโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/ฝ่ายเตรียมวัสดุอุปกรณ์
260 นายนรินทร์ ปิตะสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/ฝ่ายเตรียมวัสดุอุปกรณ์
261 นายศรายุทธ ก่ายกอง ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/ฝ่ายเตรียมวัสดุอุปกรณ์
262 นางบุญเรือง หวัดสว่าง ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ คณะกรรมการฝ่ายการจับเวลา/รับรายงานตัว
263 นางนิภาพร ภาคำ ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ คณะกรรมการฝ่ายการจับเวลา/รับรายงานตัว
264 นางสาวเยาวลักษณ์ จันทร์นุช ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการฝ่ายการจับเวลา/รับรายงานตัว
265 นางสาวณัชชา ชนุรัมย์ ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ คณะกรรมการฝ่ายการจับเวลา/รับรายงานตัว
266 นางรัชนี พรมรงค์ ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ คณะกรรมการฝ่ายการจับเวลา/รับรายงานตัว
267 นางโสภา เรืองหิรัญ ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ คณะกรรมการฝ่ายการจับเวลา/รับรายงานตัว
268 นางสาวธีรกานต์ ปราณนคร ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการฝ่ายการจับเวลา/รับรายงานตัว
269 นายชีวบูรณ์ วิริยะพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.ระยอง เขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
270 นายปัญญา สุขศิริ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
271 นางยุวดี ดิษยพงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
272 นางสาวจารุวรรณ เกตุถาวร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านยายจั่น คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
273 นางทิพยาภรณ์ เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรง คณะกรรมการที่ปรึกษารับรายงายตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
274 นางเพ็ญจันทร์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่จันดี คณะกรรมการที่ปรึกษารับรายงายตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
275 นายชัยวัฒน์ รุทธิโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะพุนทอง คณะกรรมการที่ปรึกษารับรายงายตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
276 นายปัญจนอง วงศ์บุปผา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะพงนอก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
277 นายพัชรพล พิวขุนทด อัตราจ้างโรงเรียนบ้านสำนักทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
278 นางมาลินี ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
279 นายนิวัฒน์ ศรีสุยงค์ ครูโรงเรียนบ้านสำนักทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
280 นายบุญชุบ ชอบคัน พนักงานอัดสำเนาโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
281 นายสุริยา พลสงคราม พนักงานสถานที่โรงเรียนวัดเภตราสุขรมย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
282 นายอุดม ไชยสิทธิ์ นักกการภารโรงโรงเรียนวัดในไร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
283 นายสมบุญ ชลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนักทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
284 นางพิมพ์วลัญช์ วงษ์บำหรุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดในไร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
285 นางพิมพ์วลัญธ์ วงษ์บำหรุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดในไร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
286 นายเชษฐา ชาญพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
287 นายเทวินทร์ ก้องเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมานมิตร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
288 นางสาวปิยภัทร ทองพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
289 นายสมศักดิ์ เจริญธนะ ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
290 นางสาววันวิสาข์ สวัสดิ์ล้น ครูโรงเรียนวัดในไร่ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
291 นางสาวจารุวรรณ เกตุถาวร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านยายจั่น คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
292 นางสาวณัฐกานต์ ผัดผ่อง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
293 นางสาววราภรณ์ วารีรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านตะพุนทอง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
294 นางสุกัญญา อุดมเจริญ ครูโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
295 นางจันทนี ยงยุทธ ครูโรงเรียนวัดธรรมสถิต คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
296 นางปรางทิพย์ ศราทธทัต ครูโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
297 นางเกศริน หวังประกอบ ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
298 ขวัญสิริ กลิ่นพยอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนักทอง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
299 นายไชยวัฒน์ รุทธิโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะพุนทอง คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
300 นายประชุม โฉมศิริ ครูโรงเรียนวัดในไร่ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
301 นายมานพ รัมมะอัตถ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
302 นางชลธิชา สุขประเสริฐ์ ครูโรงเรียนบ้านไร่จันดี คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
303 นางจิญภัทธ โอทาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
304 นางนิตยา เจิมถาวร ครูโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
305 นางทิพวัลย์ ชุ่มชื่น ครูโรงเรียนบ้านยายจั่น คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
306 นางสาวนิยดา มาพบสุข พนักงานธุรการโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
307 นางเพ็ญจันทร์ เอี่ยวสรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่จันดี กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันทาง ทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
308 นางสาวปิยภัทร พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
309 นายทนงค์ สวัสดิ์ล้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยายจั่น รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
310 นางทิพยาภรณ์ เตียวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฏร์บำรุง รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
311 นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนิน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
312 นายเชษฐา ชาญพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือ ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ทักษะการแข่งขันวิชาการและสรุปผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
313 นางสาวปิยภัทร พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและสรุปผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
314 นายฉลาด อินทร์กับจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขายายชุม คณะกรรมการฝ่ายบริการ และอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
315 นายพงษ์สาร พันธุ์ลิกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมสถิต คณะกรรมการฝ่ายบริการ และอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
316 นางประทีป สาครพานิช ครูโรงเรียนวัดตะเคียนทอง คณะกรรมการฝ่ายบริการ และอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
317 นางสาวภาวินี ฤทธิรักษา ครูโรงเรียนบ้านเขายายชุม คณะกรรมการฝ่ายบริการ และอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
318 นางอรพิน นิยมการ ครูโรงเรียนวัดธรรมสถิต คณะกรรมการฝ่ายบริการ และอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
319 นางพรรณี รุ่งเดช ครูโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ คณะกรรมการฝ่ายบริการ และอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
320 นางสาวศิริกาญจน์ ชุติมามารค ครูโรงเรียนวัดแกลงบน คณะกรรมการฝ่ายบริการ และอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
321 นางนาถฤดี สารสอน ครูโรงเรียนวัดในไร่ คณะกรรมการฝ่ายบริการ และอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
322 นางเสาวนีย์ เป๋าอยู่สุข ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายบริการ และอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
323 นายธีระ ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนทอง คณะกรรมการฝ่ายบริการ และอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
324 นายพรเทพ รัตนวิจิตร ครูพิเศษโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง คณะกรรมการฝ่ายบริการ และอำนวยความสะดวก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
325 นายเชษฐา ชาญพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทาง ทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
326 นายเทวินท์ ก้องเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมานมิตร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทาง ทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
327 นายพิสูตร สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธงหงษ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทาง ทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
328 นายสุบรรณ วราชุน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดในไร่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทาง ทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
329 นายสมบุญ ชลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนักทอง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทาง ทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
330 นายชัยวัฒน์ รุทธิโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะพุนทอง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทาง ทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
331 นายนุสนธ์ ตะเวทีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทาง ทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
332 นายพนัส แย้มแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะเคียนทอง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทาง ทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
333 นายพงษ์สาร พันธุ์ลิกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมสถิต คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทาง ทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
334 นายฉลาด อินทร์กับจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขายายชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทาง ทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
335 นางสาวปาณิศรา สิงห์แขก ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
336 นางสาววันวิสาข์ สวัสดิ์ล้น ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดในไร่ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
337 นางสาวณัฐกานต์ ผัดผ่อง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดท่าเรือ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
338 นางสาวศิณี สมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสำนักทอง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
339 นายชวลิต คำสุรีย์ ครูอัตราจ้ารโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรง คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
340 นางสาววราภรณ์ วารีรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านตะพุนทอง คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
341 นางสุกัญญา อุดมเจริญ ครูโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรง คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
342 นางศรีสุดา เปรมบำรง พนังงานราชการโรงเรียนวัดตะเคียนทอง คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
343 นายพชระ คำสุรีย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเขายายชุม คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
344 นางสุจิณณา คุณธรรม ครูโรงเรียนบ้านสมานมิตร คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
345 นางสาวอนุสรา ประกอบนันท์ เจ้าหน้าที่่ธุรการโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
346 นายนคร สวัสดิ์ล้น ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสำนักทอง คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
347 นายวินัย บัวโต ครูโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันการ แสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)ระดับประถมศึกษาและมัธยมต้น
348 นายนพดล แสนผูก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะพาน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
349 นายชูชีพ ฉายอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
350 นายณรงค์ จิรารัตน์ ครูโรงเรียนวัดดอนจันทน์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
351 นายสมควร เกิดแสง ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
352 นายเจษฎา ปะสิ่งชอบ ครูโรงเรียนวัดเกาะ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
353 นางอนันธิกา พับประโคน ครูผู้ช่วยโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันการ แสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)ระดับประถมศึกษาและมัธยมต้น
354 นายพรชัย สุขเจริญพร ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสมานมิตร คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันการ แสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)ระดับประถมศึกษาและมัธยมต้น
355 นางวันทนี ยงยุทธ ครูโรงเรียนวัดธรรมสถิต คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน นักบินน้อย สพฐ.ระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนต้น
356 นางสาวศิริรักษ์ สกลหล้า ครูโรงเรียนบ้านเขายายชุม คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน นักบินน้อย สพฐ.ระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนต้น
357 นางสาวศิรินทิพย์ สุนทรส ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสมานมิตร คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน นักบินน้อย สพฐ.ระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนต้น
358 นางสาวอรนุช สาระวัน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสมานมิตร คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน นักบินน้อย สพฐ.ระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนต้น
359 นางสาววรณัน ขวัญศิริ ครูโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขัน นักบินน้อย สพฐ.ระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนต้น
360 นางจิญภัทธ โอทาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการและสรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
361 นางเพ็ญจันทร์ เอี่ยวสรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่จันดี กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันทาง ทักษะวิชาการและสรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
362 นางสุจิณณา คุณธรรม ครูโรงเรียนบ้านสมานมิตร คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขันโครงงาน วิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับประถม ศึกษาและมัธยม ม.ต้น
363 นางสาวอนุสา ประกอบนันท์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร คณะกรรมการรับรายงานตัวแข่งขันโครงงาน วิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับประถม ศึกษาและมัธยม ม.ต้น
364 นายศุภกฤต ปิยะสุข ผู้ำอำนวยการโรงเรียนวัดแกลงบน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทาง ทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
365 นางสมบัติ เมธาชวลิต ครู โรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
366 นางสาวชนม์นิภา ทองโชติ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านชะวึก กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
367 นางสาวกรวิภา พวงสาลี ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตะเกราทอง กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
368 นางดวงพร นิลสดใส ครู โรงเรียนนิคมฯ ๘ กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
369 นางสุรีย์ คชรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านเนินเสาธง กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
370 นางธมลวรรณ แพงศรี ครู โรงเรียนบ้านชากลูกหญ้า กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
371 นางผ่องศรี อินทวงษ์ ครูโรงเรียนวัดตะพงนอก กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
372 นางเรณู วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดไผ่ล้อม กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
373 นางสาววรรณา พวงภาคีศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
374 นางสุภาพร พรหมเจริญ ครูโรงเรียนวัดสระแก้ว กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
375 วาที่เรือตรีบดินทร์ วรรณเกตุ ครูโรงเรียนบ้านเขาลอย กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
376 นางสาวสุรภา สำเริง ครูโรงเรียนบ้านคลองขนุน กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
377 นางศุภลักษณ์ พงศ์กสิกิจ ครูโรงเรียนวัดมาบข่า กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
378 นางน้ำค้าง ไกรลาศ ครูโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
379 นางสาวบงกชธร เพิกนิล ครูโรงเรียนบ้านพยูน กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
380 นางเสาวลักษณ์ โฉมศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
381 นางสาวมะลิ บุตรจันทร์ ครูโรงเรียนวัดเนินพระ กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
382 นางวรางคณา สุขสว่าง ครูโรงเรียนวัดมาบข่า กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
383 นางสาวบุญเกื้อ ชาญกิจ ครูโรงเรียนบ้านสำนักทอง กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
384 นางฤดี ปณิธิธรรม ครูโรงเรียวัดในไร่ กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
385 นางลักษมณี จ่าแท่นทะรัง ครูโรงเรียนนิคมฯ๕ กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
386 นายปิยวัฒน์ สุริยศ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
387 นายวีระพันธ์ สุดสม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด กรรมการควบคุมการแข่งขัน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
388 ณัฏฐกมล สิงห์วงษ์ พนักงานราชการโรงเรียนวัดตะพงนอก กรรมการจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
389 นางศิริรัตน์ สุขสันต์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการที่ปรึกษาการดำเนินการกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
390 ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานที่ปรึกษา
391 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา
392 นายพิษณุ ตุนสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา
393 นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา
394 นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ที่ปรึกษา
395 นายมานิ เจริญรื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก ประธาน
396 นางศิริพร สุวรรณศรี ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประธาน
397 นางสาวมะลิ บุตรจันทร์ ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
398 นายเอกพล แสนพรม ครูโรงเรียนบ้านมาบตาพุด คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
399 นางนิทรารมย์ พานิชรุทติวงศ์ ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
400 นางสาวรุ่งกานต์ นาคะวิโร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านมาบตาพุด คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
401 นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต ๑ ประธานกรรมการ
402 นายปรีชา เพช็รฉกรรจ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนตากสิน ประธานกรรมการ
403 นายสมเดช อ่างศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินกระปรอก รองประธานกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
404 นางสาวรุ่งทิพย์ พรหมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ รองประธานกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
405 นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รองผู้อำนวยการ สพป. ระยอง เขต ๑ รองประธานกรรมการ
406 นางพิมพ์ใจ สุนทรประเสริฐ ประธานกลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา รองประธานกรรมการ
407 นายปัญจนอง วงศ์บุปผา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะพงนอก รองประธานกรรมการ
408 นายมานิ เจริญรื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก รองประธานกรรมการ
409 นางอรปภา แสนพรมจันแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลวกเกตุ รองประธานกรรมการ
410 นางสาวนพรัตน์ สวัสดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก รองประธานกรรมการ
411 นายทนงค์ สวัสดิ์ล้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยายจั่น รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
412 นายปรีชา เพ็ชรแกรรจ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนตากสิน กรรมการ
413 นางพิมพ์ใจ สุนทรประเสริฐ ประธานกลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา กรรมการ
414 นายปัญจนอง วงศ์บุปผา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะพงนอก กรรมการ
415 นายพิเชษฐ์ ตั้งเจตนาภิรมย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
416 นายพงษ์ศักดิ์ เย็นใจ ประธานกลุ่มโรงเรียนปลวกแดง กรรมการ
417 นางชูศรี รอบรู้ ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ กรรมการ
418 นางเพลินพิศ มณีโชติ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการ
419 นางวรรณ๊ หินทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการ
420 นายดรัณ มิ่งมิตร ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการ
421 นายนรินทร์ ปิตะสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการ
422 นางสาวกรกนก มณีรัตนพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการ
423 นายโยธิน สุขขา ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ กรรมการ
424 นายณัฐวริน อินทร์ศิริ ครูโรงเรียนนิคมฯ5 กรรมการ
425 นางสาวปิยภรณ์ รังกลาง ครูโรงเรียนนิคมฯ5 กรรมการ
426 นางสาวมลทกาน ไชยวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนิคมฯ5 กรรมการ
427 นางสาวอัยชุลี ฟุ้งมาก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดปลวกเกตุ กรรมการ
428 นางปรียาพร สุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการ
429 นายจรัล นาเจริญ นักการภารโรงโรงเรียนวัดปลวกเกตุ กรรมการ
430 นายชัยชนะ สุวรรณวงศ์ นักการภารโรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการ
431 ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนตากสินทุกโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนตากสินทุกโรง กรรมการ
432 ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนาทุกโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนาทุกโรง กรรมการ
433 นางศิริรัตน์ สุขสันต์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
434 นายอารีย์ กอเซ็ม ประธานกลุ่มโรงเรียนวัดมาบข่า กรรมการ
435 นายโกเมศ โฉมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง กรรมการ
436 นายสมศักดิ์ ฐาปนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง กรรมการ
437 นางกริยา พรหมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะกลอย กรรมการ
438 นายชุมพล ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะวึก กรรมการ
439 นายวิโรจน์ วิภาสมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินเสาธง กรรมการ
440 นายวัลลภ นิมิปาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดอน กรรมการ
441 นายวิชัย สุขขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวังม่าน กรรมการ
442 นายสกุลศักดิ์ ทิพย์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยายดา กรรมการ
443 นายประพาส เล็กโล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำคอก กรรมการ
444 นางสาวฐิติกาญจน์ ทรัพย์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการ
445 นางโสภา เรืองหิรัญ ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ กรรมการ
446 นางรัชนี พรมรงค์ ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ กรรมการ
447 นางลินณา กาญจนจิตติ ครูโรงเรียนวัดบ้านฉาง กรรมการ
448 นางมยุรา ณ วงศ์ ครูโรงเรียนวัดเนินกระปรอก กรรมการ
449 นางบุหงา มั่นบุญแย้ม ครูโรงเรียนวัดสมบูรณาราม กรรมการ
450 นางวรินทรา เฟื่องสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดเชิงเนิน กรรมการ
451 นางปิยวรรณ รักเผ่า ครูโรงเรียนวัดละหารไร่ กรรมการ
452 นางสาวสุพิชญา หินจิตร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองละลอก กรรมการ
453 นางสาวสุพิชญา หินจิตร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองละลอก กรรมการ
454 นางจันทรจิรา มลิวัลย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกระบอก กรรมการ
455 นางนงนุช เกษมพิณ ครูโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ กรรมการ
456 นางสมหมาย ผ่องพักตร์ ครูโรงเรียนวัดปทุมวาส กรรมการ
457 นางนิภาวรรณ์ รักษาวงศ์ ครูโรงเรียนวัดนาตาขวัญ กรรมการ
458 นางสาวภคพร พิลาบ ครูโรงเรียนบ้านปากแพรก กรรมการ
459 นางภาวินี ทองสุข ครูโรงเรียนวัดมาบยางพร กรรมการ
460 นางภาวินี ทองสุข ครูโรงเรียนมาบยางพร กรรมการ
461 นางสาวคะนึงนิจ สีดา ครูโรงเรียนบ้านบึงตาต้า กรรมการ
462 นางชลลดา แพงสีชา ครูโรงเรียนน้ำตาลตะวันออกฯ กรรมการ
463 นางบุญพา แก้วเดชะ ครูโรงเรียนบ้านหนองแฟบ กรรมการ
464 นางสาวนริศรา สาระปารัง ครูโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า กรรมการ
465 นางทองดร จันทร์แป้น ครูโรงเรียนชุมชนวัดทับมา กรรมการ
466 นางขวัญใจ ฉายาถิรจิตโตวงศ์ ครูโรงเรียนวัดกระเฉท กรรมการ
467 นางอัญชลี เจริญผล ครูโรงเรียนนิคมฯ1 กรรมการ
468 นางสาวยุพิน อัญโส ครูโรงเรียนวัดท่าเรือ กรรมการ
469 นางสายฝน อินทร์กับจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านยายจั่น กรรมการ
470 นางกันต์สุดา ทวีวรรณ ครูโรงเรียนวัดเภตราสุขารมณ์ กรรมการ
471 นางสุชาดา บุญประคม ครูโรงเรียนบ้านไร่จันดี กรรมการ
472 นางศิริพร สุวรรณศรี ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ
473 นางสาวอังคณา ปรีชานันท์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ
474 นายไพฑรูย์ เจริญประโยชน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ
475 นางพิมพ์พร วงษ์มหา ผู้อำนวยการโรงเรียนตะเกราทอง กรรมการและเลขานุการ
476 นายวัฒนศักดิ์ รื่นรมย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ
477 นางวรรณี หินทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการและเลขานุการ
478 นางสาวนพรัตน์ สวัสดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการและเลขานุการ
479 นางดรุณจิต ม่วงมลคล ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะเชี่ยวชาญ กรรมการและเลขานุการ
480 นายมานิ เจริญรื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
481 นางอรปภา แสนพรมจันแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลวกเกตุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
482 นายชวลิต อุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพงนอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
483 นางสาวนพรัตน์ สวัสดี รองผู้อำนวยอำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
484 นายโยธิน สุขา ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
485 นายจรัล นาเจริญ นักการภารโรงโรงเรียนวัดปลวกเกตุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
486 นายชัยชนะ สุวรรณวงศ์ นักการภารโรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
487 นางสาวกรกนก มณีรัตนพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
488 นางบุญเรือง หวัดสว่าง ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
489 นางสาวชัชญาภา หาวิเชียร ครูจ้างสอนโรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
490 นางสาวจงกลนี ญาติ ครูโรงเรียนวัดปลวกเกตุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
491 นายเบญจรงค์ บรรเริงเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
492 นางทัศนีย์ วรวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
493 นางสาวสมศรี ริมสมุทร ครูโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
494 นางยุวดี บรรหาญ ครูโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
495 นางพันทิพา มัญชุนากร ครูโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
496 นางสุมาลี ยมหา ครูโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
497 นางสาวถนอม สุวรรณรุ่งเรือง ครูโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
498 นางชูศรี จันทร์สว่าง ครูโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
499 นางสาวขนิษฐา มณีแสง ครูโรงเรียนวัดละหารไร่ คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
500 นางสาวศุทาธินี แจ่มใส เจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.บ้านมาบตอง-บ้านหนองละลอก คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
501 นางสาวอรพรรณ บูรณะกิติ ครูโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
502 นางสาวสุมาลี จันทร์ใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบตอง คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
503 นางวันเพ็ญ ภูธนะกูล ครู โรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
504 นางวิเชียรรัตน์ พึ่งกลั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
505 นายวสันต์ สุวรรณสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาขัน คณะกรรมการการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
506 นางปวีณ์นุช ไวทยานันท์กุล ครู โรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
507 นางสาวกลอยใจ ประกอบพงษ์ ครูโรงเรียนวัดหนองกระบอก คณะกรรมการการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
508 นางสาวนันท์นภัส แก้วปันมา พนักงานราชการโรงเรียนวัดตาขัน คณะกรรมการการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
509 นางสาวสุรีย์พร กองวาจา ครูโรงเรียนวัดตาขัน คณะกรรมการการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
510 นายสมควร เกิดแสง ลูกจ้างประจำ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม คณะกรรมการการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
511 นายเสกสรรค์ อินศิริ ลูกจ้างประจำโรงเรียนวัดตาขัน คณะกรรมการการฝ่ายบริการและอำนวยความสะดวกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
512 นายเปรมชัย ปิยะวาณิชย์สกุล พนักงานราชการ โรงเรียนวัดตะพงนอก ผู้ดูแลระบบรายงานผลแข่งขันระดับเขต สพป.ระยอง ๑
513 นายชะโลม เล็ดลอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตากวน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
514 นายศิวเทพ สมชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกรอกยายชา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
515 นายสนอง เพ็ชรฉกรรจ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชากลูกหญ้า คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
516 นายพจน์ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฟบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
517 นายกัมพล แสงพงษ์พิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
518 นางบุษบา ธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
519 นางรชยา แพงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
520 นางสาวชมพูนุช สิงห์สาคร ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
521 นางสาวรุ่งนภา คำต่อ ครูโรงเรียนวัดห้วยโป่ง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
522 นางสาวปุณณภา ทิพย์วารี ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
523 นางสาวอัญธิกา พรสัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดเนินพระ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]