หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2555   9 ต.ค. 2555   10 ต.ค. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก กระทึงฯ ห้อง 1/1 8 ต.ค. 2555 10.00-12.00
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก กระทึงฯ ห้อง 3/1 8 ต.ค. 2555 10.00-12.00
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก กระทึงฯ ห้อง 1/2 8 ต.ค. 2555 10.00-10.30
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก จันทร์ฯ ห้อง 1/2 8 ต.ค. 2555 10.00-11.30
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก จันทร์ฯ ห้อง 3/2 8 ต.ค. 2555 10.00-11.30
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก จันทร์ฯ ห้อง 1/3 8 ต.ค. 2555 10.00-11.30
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อินทนิลฯ ห้อง 1/2 8 ต.ค. 2555 10.00-12.00
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อินทนิลฯ ห้อง 3/2 8 ต.ค. 2555 10.00-12.00
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อินทนิลฯ ห้อง 1/3 8 ต.ค. 2555 10.00-12.00
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อินทนิลฯ ห้อง 3/3 8 ต.ค. 2555 10.00-12.00
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก กระทึงฯ ห้อง 3/2 8 ต.ค. 2555 10.00-11.00
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก กระทึงฯ ห้อง 4/2 8 ต.ค. 2555 10.00-11.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ห้องประชุมสัมมนา 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ห้องประชุมสัมมนา 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 323 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก จันทร์ฯ ห้อง สังคมฯ/วิทย์ 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก รังษีฯ ห้อง 1/3, 2/3 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก รังษีฯ ห้อง 5/2,6/2 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก รังษีฯ ห้อง 5/3,6/3 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก จันทร์ฯ ห้อง ภาษาไทย,ห้องวิทยาศาสตร์ 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก รังษีฯ ห้อง 3/3,4/3 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
7 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
9 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก โดมเพชร 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก วงศ์บุปผา ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมวงศ์บุปผา 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
2 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก ศาลาปฏิบัติธรรม/วัดตะพงนอก 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
3 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก เวทีโรงอาหาร 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา โรงอาหาร 8 ต.ค. 2555 09.00-12.30
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา โรงอาหาร 8 ต.ค. 2555 13.30-17.30
3 000704 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคารเรียน 4 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียน 8 ต.ค. 2555 09.00-17.30
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคารเรียน 4 ห้อง 423,424 8 ต.ค. 2555 09.00-17.30
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคารเรียน 4 ห้อง 421,422 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา อาคารเรียน 4 ห้อง 421,422 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมรังษีฯ 8 ต.ค. 2555 09.00-17.00
2 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมรังษีฯ 8 ต.ค. 2555 09.00-17.00
3 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมรังษีฯ 8 ต.ค. 2555 09.00-17.00
4 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมรังษีฯ 8 ต.ค. 2555 09.00-17.00
5 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมรังษีฯ 8 ต.ค. 2555 09.00-17.00
6 000404 มายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมรังษีฯ 8 ต.ค. 2555 09.00-17.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารพัสดุ ชั้น 1 ห้อง com 1 8 ต.ค. 2555 09.00-11.00
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก ลานหน้าอาคารกระทึงเยือนถิ่น 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก ลานหน้าอาคารกระทึงเยือนถิ่น 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00
4 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ห้อง 1/1,2/1,3/1 8 ต.ค. 2555 0900-12.00
5 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ห้อง 1/1,2/1,3/1 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00
6 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารพัสดุ ชั้น 1 ห้อง com 1 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00
7 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ห้อง 1/2,2/2,3/2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ห้อง 1/2,2/2,3/2 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00
9 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารอินทนิล ชั้น 1 ห้อง com 4 8 ต.ค. 2555 09.00-14.00
10 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ห้อง 1/2,2/2,3/2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
11 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารรังษีฯ ห้อง 1/2,2/2,3/2 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00
12 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารวงษ์บุบผา ชั้น 1 ห้อง com 3 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00
13 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารโรงอาหาร 1 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
14 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารโรงอาหาร 1 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00
15 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารโรงอาหาร 2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
16 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารโรงอาหาร 2 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00
17 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารวงษ์บุบผา ชั้น 1 ห้อง com 3 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
18 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารวงษ์บุบผา ชั้น 2 ห้อง com 2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
19 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารวงศ์บุปผา ชั้น 2 ห้อง com 2 8 ต.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือกัญจณัช(โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล) 8 ต.ค. 2555 09.00-15.00
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือกัญจณัช(โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล) 8 ต.ค. 2555 09.00-15.00
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือกัญจณัช(โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล) 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000084 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ห้องคุรุสภา 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000088 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ห้องคุรุสภา 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000075 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ห้องคุรุสภา 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
4 000080 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ อำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ห้องคุรุสภา 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
5 000081 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ห้องคุรุสภา 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
6 000074 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ห้องคุรุสภา 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
7 000079 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ห้องคุรุสภา 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
8 000089 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง ห้องคุรุสภา 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
9 000097 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ หลวงพ่อเสียน ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 3 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
10 000104 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ หลวงพ่อเสียน ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 3 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
11 000098 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ หลวงพ่อเสียน ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 3 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
12 000105 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ หลวงพ่อเสียน ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 3 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
13 000101 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ หลวงพ่อเสียน ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 3 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
14 000108 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ หลวงพ่อเสียน ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมหลวงพ่อเสียน 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
15 000109 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ หลวงพ่อเสียน ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมหลวงพ่อเสียน 8 ต.ค. 2555 09.00-16.00
16 000112 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกงานบุคคล ชั้น 2 ห้อง ห้องศึกษานิเทศก์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
17 000118 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกงานบุคคล ชั้น 2 ห้อง ห้องศึกษานิเทศก์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
18 000110 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกงานบุคคล ชั้น 2 ห้อง ห้องศึกษานิเทศก์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
19 000116 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกงานบุคคล ชั้น 2 ห้อง ห้องศึกษานิเทศก์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
20 000114 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกงานบุคคล ชั้น 2 ห้อง ห้องศึกษานิเทศก์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
21 000120 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกงานบุคคล ชั้น 2 ห้อง ห้องศึกษานิเทศก์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
22 000115 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกงานบุคคล ชั้น 2 ห้อง ห้องศึกษานิเทศก์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
23 000121 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกงานบุคคล ชั้น 2 ห้อง ห้องศึกษานิเทศก์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
24 000113 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกงานบุคคล ชั้น 2 ห้อง ห้องศึกษานิเทศก์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
25 000119 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกงานบุคคล ชั้น 2 ห้อง ห้องศึกษานิเทศก์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
26 000111 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกงานบุคคล ชั้น 2 ห้อง ห้องศึกษานิเทศก์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
27 000117 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกงานบุคคล ชั้น 2 ห้อง ห้องศึกษานิเทศก์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
28 000128 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ หลวงพ่อเสียน ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมหลวงพ่อเสียน 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
29 000136 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ หลวงพ่อเสียน ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมหลวงพ่อเสียน 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
30 000131 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ หลวงพ่อเสียน ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมหลวงพ่อเสียน 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
31 000127 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ หลวงพ่อเสียน ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมหลวงพ่อเสียน 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
32 000135 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ หลวงพ่อเสียน ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมหลวงพ่อเสียน 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
33 000208 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ หลวงพ่อเสียน ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
34 000213 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ หลวงพ่อเสียน ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
35 000204 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ หลวงพ่อเสียน ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
36 000209 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ หลวงพ่อเสียน ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
37 000214 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ หลวงพ่อเสียน ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
38 000220 การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ หลวงพ่อเสียน ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
39 000236 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกงานบุคคล ชั้น 2 ห้อง ห้องศึกษานิเทศก์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
40 000248 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกงานบุคคล ชั้น 2 ห้อง ห้องศึกษานิเทศก์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
41 000233 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกงานบุคคล ชั้น 2 ห้อง ห้องศึกษานิเทศก์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
42 000241 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกงานบุคคล ชั้น 2 ห้อง ห้องศึกษานิเทศก์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
43 000239 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกงานบุคคล ชั้น 2 ห้อง ห้องศึกษานิเทศก์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
44 000240 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกงานบุคคล ชั้น 2 ห้อง ห้องศึกษานิเทศก์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
45 000237 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกงานบุคคล ชั้น 2 ห้อง ห้องศึกษานิเทศก์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
46 000249 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกงานบุคคล ชั้น 2 ห้อง ห้องศึกษานิเทศก์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
47 000234 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกงานบุคคล ชั้น 2 ห้อง ห้องศึกษานิเทศก์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
48 000242 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ตึกงานบุคคล ชั้น 2 ห้อง ห้องศึกษานิเทศก์ 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารอนุบาล ห้อง 1-2 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารอนุบาล ห้อง 3-4 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00
3 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดตะพงนอก อาคารอนุบาล ห้อง 5-6 8 ต.ค. 2555 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]