สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่สุวรรณภูมิ 12 3 5 20 31 3 1 1 35
2 เมืองสุวรรณภูมิ 9 4 3 16 18 5 2 0 25
3 เมืองปทุมรัตต์ 8 4 2 14 26 5 3 0 34
4 บ้านหนองจาน 6 1 0 7 9 3 0 0 12
5 เมืองจำปาขัน 5 2 3 10 12 1 4 0 17
6 บ้านดอนเจริญ 5 1 0 6 11 0 0 0 11
7 บ้านหนองคูโคกเพ็ก 5 1 0 6 8 0 0 0 8
8 น้ำคำใหญ่วิทยา 4 6 3 13 24 8 8 0 40
9 บ้านแสนสี 4 6 1 11 13 3 2 1 18
10 บ้านหัวหนองแวง 4 3 3 10 12 5 3 0 20
11 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 4 3 1 8 11 6 5 0 22
12 บ้านกู่กาสิงห์ 4 2 1 7 13 1 0 0 14
13 ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) 4 0 2 6 18 7 2 1 27
14 ชุมชนบ้านโพนเมือง 4 0 1 5 11 2 2 0 15
15 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 3 7 1 11 21 8 1 0 30
16 ชีโหล่นวิทยา 3 2 2 7 19 9 5 1 33
17 บ้านเด่นราษฎร์ 3 2 2 7 10 10 1 0 21
18 บ้านดงครั่งน้อย 3 2 1 6 13 4 1 0 18
19 คุรุราษฎร์สามัคคี 3 1 2 6 9 3 3 1 15
20 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 3 1 2 6 8 1 1 0 10
21 บ้านดู่ฝายใหญ่ 3 1 1 5 8 3 1 0 12
22 ทุ่งศรีเมืองวิทยา 3 1 0 4 8 0 1 0 9
23 บ้านโนนสวรรค์ 3 1 0 4 7 5 1 0 13
24 บ้านฝาง 3 0 1 4 4 0 2 0 6
25 วัดธาตุ (ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 2 7 1 10 16 4 3 0 23
26 จตุรคามพัฒนา 2 4 7 13 24 5 2 2 31
27 บ้านสูงยาง 2 4 0 6 7 1 0 0 8
28 บ้านมะกอก 2 3 1 6 12 1 0 0 13
29 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ 2 2 2 6 10 6 4 1 20
30 บ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 2 2 0 4 9 4 1 0 14
31 ชุมชนบ้านผำ 2 2 0 4 8 8 1 0 17
32 บ้านดงหมากไฟ 2 1 5 8 12 4 4 0 20
33 บ้านข่อย 2 1 3 6 10 5 0 0 15
34 วารีสวัสดิ์วิทยา 2 1 2 5 14 7 7 1 28
35 สามขาพิทยาคม 2 1 2 5 8 3 2 0 13
36 ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 2 1 1 4 6 3 3 1 12
37 เมืองอารัมย์ 2 1 0 3 3 2 0 0 5
38 บ้านหนองแล้ง 2 0 1 3 6 3 0 2 9
39 บ้านเขวาตะคลอง 2 0 0 2 8 2 1 0 11
40 บ้านโพธิ์ใหญ่ 2 0 0 2 6 1 1 0 8
41 บ้านโพนแท่น 1 6 0 7 13 2 0 0 15
42 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1 4 1 6 17 6 1 1 24
43 บ้านหนองคูณ 1 4 1 6 12 2 1 0 15
44 หนองบัวประชาสรรค์ 1 3 3 7 16 4 1 0 21
45 หนองพระบางตลาดม่วง 1 3 1 5 8 0 2 0 10
46 บ้านสาหร่าย 1 3 0 4 5 0 1 0 6
47 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 1 3 0 4 4 0 0 0 4
48 บ้านแคน(วันครู 2503) 1 2 4 7 10 4 1 0 15
49 บ้านหินกอง 1 2 2 5 15 5 7 0 27
50 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 1 2 2 5 10 0 1 0 11
51 บ้านดงเมืองจอก 1 2 2 5 9 4 2 0 15
52 ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) 1 2 2 5 7 2 0 0 9
53 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 1 2 1 4 10 2 0 0 12
54 บ้านเหล่าติ้ว 1 2 1 4 6 3 3 0 12
55 โสภาพพิทยาภรณ์ 1 2 1 4 6 1 2 0 9
56 ทุ่งกุลาประชารัฐ 1 2 1 4 3 11 2 0 16
57 บ้านกอกแก้ว 1 2 0 3 10 1 0 0 11
58 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 1 2 0 3 7 2 1 0 10
59 หนองขามวิทยา 1 2 0 3 5 3 1 0 9
60 บ้านโพนดวน 1 2 0 3 4 6 2 1 12
61 เมืองพนมไพร 1 1 3 5 14 7 0 0 21
62 ดอนกลอยวิทยาคาร 1 1 3 5 8 3 2 1 13
63 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 1 1 2 4 10 9 1 0 20
64 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1 1 1 3 12 2 0 0 14
65 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา 1 1 1 3 5 3 4 0 12
66 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1 1 1 3 4 2 1 0 7
67 บ้านโหรา 1 1 1 3 4 0 0 0 4
68 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 1 1 0 2 6 5 3 0 14
69 บ้านนกเหาะ 1 1 0 2 4 2 2 0 8
70 บ้านกู่คันธนามหนองฝังแดง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
71 อนุบาลอุดมพันธ์(เอกชน) 1 1 0 2 2 2 0 0 4
72 บ้านคูดินทราย 1 0 2 3 14 8 0 0 22
73 บ้านหัวนา(พนมไพร) 1 0 2 3 7 8 2 0 17
74 บ้านหนองผือ-โนนค้อ 1 0 2 3 5 2 0 0 7
75 บ้านโพนหิน 1 0 1 2 4 5 2 0 11
76 บ้านแจ้ง 1 0 1 2 4 3 0 0 7
77 บ้านดงครั่งใหญ่ 1 0 1 2 4 2 1 2 7
78 มหิงษาราม 1 0 1 2 4 2 1 1 7
79 กุดเขียว 1 0 1 2 4 1 0 1 5
80 บ้านดอนแดง 1 0 1 2 3 1 1 0 5
81 บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
82 บ้านสิงห์ไคล 1 0 1 2 3 0 0 0 3
83 บ้านจานเหนือ 1 0 1 2 2 3 0 0 5
84 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 1 0 0 1 8 2 2 0 12
85 นานวลราษฎร์นิยม 1 0 0 1 6 2 0 0 8
86 บ้านโพนทัน 1 0 0 1 4 4 0 0 8
87 บ้านคูเมือง 1 0 0 1 4 3 0 0 7
88 บ้านค้อโนนสว่าง 1 0 0 1 4 2 0 0 6
89 บ้านหัวดง 1 0 0 1 4 1 2 0 7
90 บ้านบัวขาว 1 0 0 1 4 1 1 0 6
91 โพนขวาวพิทยาคม 1 0 0 1 4 1 0 0 5
92 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 1 0 0 1 3 1 0 0 4
93 บ้านดงเย็น 1 0 0 1 2 1 0 0 3
94 บ้านหนองนาหล้า 1 0 0 1 2 1 0 0 3
95 บ้านโพนครกน้อย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
96 บ้านหนองขาม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
97 บ้านยางเลิง 1 0 0 1 1 0 1 1 2
98 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
99 บ้านสมสะอาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
100 บ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
101 บ้านหัวหนองตาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
102 บ้านหนองฮาง 0 3 5 8 11 7 3 0 21
103 บ้านหนองทัพไทย 0 3 0 3 9 3 1 0 13
104 บ้านหนองบัว 0 2 2 4 10 6 3 0 19
105 วัดแจ่มอารมณ์ 0 2 1 3 6 3 1 0 10
106 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 0 2 0 2 10 4 2 0 16
107 บ้านหนองย่างงัว 0 2 0 2 5 3 0 0 8
108 จตุคามวิทยา 0 2 0 2 4 2 0 0 6
109 บ้านสวนปอ 0 2 0 2 3 2 0 0 5
110 บ้านหัวหนองกุดหลด 0 2 0 2 2 1 0 0 3
111 บ้านขี้เหล็ก 0 1 3 4 13 4 4 0 21
112 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา 0 1 3 4 10 6 3 0 19
113 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง 0 1 2 3 8 3 1 0 12
114 สาวแหวิทยา 0 1 2 3 5 4 0 1 9
115 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 0 1 1 2 5 2 0 0 7
116 บ้านหนองอีเข็ม 0 1 1 2 4 4 2 1 10
117 บ้านชาติ 0 1 1 2 4 3 1 0 8
118 บ้านหนองมะเขือ 0 1 1 2 4 3 0 0 7
119 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ 0 1 1 2 4 1 1 0 6
120 บ้านสีสวาดเล็บขาว 0 1 1 2 4 1 1 0 6
121 บ้านธาตุจอมศรี 0 1 1 2 2 2 0 0 4
122 บ้านฮ่องทราย 0 1 1 2 2 2 0 0 4
123 บ้านแดง 0 1 1 2 2 2 0 0 4
124 บ้านโนนทรายสระทอง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
125 บ้านดอนยาง 0 1 1 2 2 0 1 0 3
126 โนนจิกหนองคู 0 1 0 1 5 4 1 0 10
127 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี 0 1 0 1 5 2 3 0 10
128 บ้านเหล่าฮก 0 1 0 1 5 1 1 0 7
129 เมืองทุ่งวิทยา 0 1 0 1 4 6 0 1 10
130 บ้านดู่ 0 1 0 1 4 2 1 0 7
131 บ้านโนน 0 1 0 1 4 0 0 0 4
132 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 0 1 0 1 3 4 0 0 7
133 บ้านป่าดวนพังหาด 0 1 0 1 3 3 1 0 7
134 บ้านหัวนา (เมืองสรวง) 0 1 0 1 3 2 1 0 6
135 บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 0 1 0 1 3 1 3 0 7
136 บ้านนางเตี้ยไศลทอง 0 1 0 1 3 1 1 0 5
137 กมลวิทยา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
138 บ้านหนองยาง อ.โพนทราย 0 1 0 1 3 0 1 2 4
139 โนนไทยวิทยา 0 1 0 1 2 5 2 0 9
140 คำไฮสำโรงวิทยาคาร 0 1 0 1 2 3 2 1 7
141 บ้านน้ำคำ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
142 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
143 บ้านหนองพลับ 0 1 0 1 2 0 2 0 4
144 บ้านม่วง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
145 บ้านโนนจาน (เกษตรวิสัย) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
146 บ้านโพนงาม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
147 หนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 0 1 0 1 2 0 0 0 2
148 บ้านน้ำคำปทุมรัตต์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
149 บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
150 บ้านเหล่าง้าวฯ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
151 บ้านแวงวังเซียม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
152 บ้านหว่านไฟ 0 1 0 1 0 3 2 0 5
153 เมืองอาจสามารถ 0 0 3 3 12 8 5 0 25
154 บ้านลำโกนฯ 0 0 3 3 12 2 0 0 14
155 หนองยางวิทยาคม 0 0 3 3 11 3 2 0 16
156 บ้านขี้เหล็ก (อำเภออาจสามารถ) 0 0 3 3 5 2 0 0 7
157 ชุมชนบ้านหนองฮี 0 0 2 2 8 1 2 0 11
158 บ้านหนองไศล 0 0 2 2 7 4 4 0 15
159 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ 0 0 2 2 5 3 0 0 8
160 บ้านเมืองสรวง 0 0 2 2 4 4 0 0 8
161 ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 0 0 2 2 4 2 0 1 6
162 บ้านฮ่องสังข์ 0 0 1 1 7 5 1 0 13
163 บ้านยางเครือ-ด่านน้อย 0 0 1 1 6 3 1 0 10
164 หนองหินใหญ่วิทยา 0 0 1 1 6 1 1 0 8
165 บ้านน้ำอ้อม 0 0 1 1 5 6 0 0 11
166 บ้านโพนดวนสาวเอ้ 0 0 1 1 5 4 4 0 13
167 บ่อพันขันวิทยา 0 0 1 1 5 1 3 0 9
168 บ้านตลาดไชย 0 0 1 1 5 0 0 0 5
169 ชุมชนบ้านหมากยาง 0 0 1 1 4 0 0 0 4
170 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 0 0 1 1 3 3 2 0 8
171 บ้านขามป้อม 0 0 1 1 3 3 1 1 7
172 บ้านหัวช้างปทุมรัตต์ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
173 บ้านคูฟ้า 0 0 1 1 3 1 0 0 4
174 บ้านนา 0 0 1 1 3 0 1 0 4
175 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
176 หนองหมื่นถ่าน 0 0 1 1 3 0 0 0 3
177 ไตรคามสามัคคี 0 0 1 1 2 3 1 0 6
178 บ้านงูเหลือม 0 0 1 1 2 1 1 0 4
179 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
180 บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
181 บ้านแขม 0 0 1 1 2 0 1 0 3
182 บ้านท่าค้อ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
183 ดงเกลือวิทยา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
184 บ้านสองชั้น 0 0 1 1 0 3 1 0 4
185 บ้านสระโพนทอง 0 0 0 0 7 4 1 1 12
186 จิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 0 0 0 0 6 3 2 1 11
187 ปัญจคามประชาสรรค์ 0 0 0 0 6 3 2 0 11
188 บ้านจานใต้ 0 0 0 0 6 2 1 0 9
189 บ้านเปลือยน้อย 0 0 0 0 6 0 1 0 7
190 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 0 0 0 0 5 9 6 0 20
191 บ้านสระบัว 0 0 0 0 4 3 3 0 10
192 บ้านโพนสะอาด 0 0 0 0 4 1 1 0 6
193 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง (สุขนาคธรรม) 0 0 0 0 4 1 0 0 5
194 บ้านยางเฌอฯ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
195 บ้านสว่าง 0 0 0 0 3 5 1 0 9
196 บ้านลิ้นฟ้า 0 0 0 0 3 4 1 0 8
197 บ้านขวาโคกสวายโดด 0 0 0 0 3 3 2 2 8
198 บ้านตาจ่อยหนองสระ 0 0 0 0 3 2 2 0 7
199 ยางคำวิทยา 0 0 0 0 3 2 1 1 6
200 บ้านสะแบงตาก 0 0 0 0 3 2 1 0 6
201 บ้านวารีสีสุก 0 0 0 0 3 1 1 0 5
202 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 3 1 0 1 4
203 บ้านผำโนนสว่าง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
204 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
205 บ้านเหนือ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
206 บ้านโพธิ์น้อย 0 0 0 0 2 2 1 0 5
207 บ้านเขวาหรดี 0 0 0 0 2 2 0 0 4
208 บัวสูงบัวเงินวิทยา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
209 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน 0 0 0 0 2 1 1 0 4
210 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
211 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
212 บ้านป่ายางวนาทิพย์ 0 0 0 0 2 0 2 0 4
213 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
214 บ้านหญ้าหน่อง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
215 บ้านหนองไผ่ลุ่ม 0 0 0 0 2 0 1 0 3
216 บ้านดอนบ่อดอนแฮด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
217 ขวาวคุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
218 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
219 บ้านป่ายาง (อำเภอเกษตรวิสัย) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
220 บ้านฮ่องแฮ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
221 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
222 เหล่าบากสามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
223 ห้วยหินลาด 0 0 0 0 1 3 3 0 7
224 บ้านท่าลาดวารีวิทยา 0 0 0 0 1 2 3 0 6
225 บ้านหนองฟ้า 0 0 0 0 1 2 2 0 5
226 บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
227 หนองกุงวิทยา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
228 เมืองโพนทราย 0 0 0 0 1 2 1 0 4
229 บ้านดงมัน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
230 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
231 บ้านโพนพอุง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
232 เมืองบัววิทยาคาร 0 0 0 0 1 1 4 0 6
233 บ้านร้านหญ้า 0 0 0 0 1 1 2 0 4
234 บ้านหนองบั่ววิทยา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
235 บ้านปลาค้าว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
236 บ้านสำราญหนองบาก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
237 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
238 บ้านหมอตา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
239 บ้านเมืองคลอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
240 บ้านโคก (ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
241 บ้านภูดิน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
242 ค้อแสนสี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
243 บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
244 บ้านเป้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
245 บ้านหนองหัวคน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
246 บ้านหนองเปลือยตาแสง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
247 บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
248 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
249 บ้านทองหลาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
250 บ้านเหล่าหัวภู 0 0 0 0 1 0 1 0 2
251 จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
252 หนองยางหนองไผ่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
253 บ้านดงช้าง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
254 ชีโนวาทธำรง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
255 บ้านกระจายเหล่าสูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
256 บ้านขมิ้น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
257 บ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
258 บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
259 บ้านดอกไม้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
260 บ้านตังหมอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
261 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
262 บ้านบุ่งเบา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
263 บ้านหัวดอนชาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
264 บ้านเม็กหางเหย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
265 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
266 บ้านโนนสะอาดหนองแต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
267 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
268 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
269 อนุบาลเมืองสรวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
270 บ้านหนองอ่างดอกรัก 0 0 0 0 0 2 1 1 3
271 บ้านเล้าข้าว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
272 บ้านหนองสระหงส์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
273 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
274 ไตรราษฎร์วิทยาคาร 0 0 0 0 0 2 0 0 2
275 เมืองเกษตรวิสัย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
276 บ้านดอนแดง(อำเภอพนมไพร) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
277 บ้านหนองเหล็ก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
278 บ้านโนนยางรัฐพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
279 บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
280 บ้านดอนแคน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
281 บ้านบัวงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
282 บ้านสำราญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
283 บ้านหนองบึง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
284 บ้านเขวาใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
285 บ้านส่องอนามัย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
286 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
287 บ้านโพธิ์น้อย(อำเภอพนมไพร) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
288 หว่านท่าสมอวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
289 โพนทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
290 การกุศลวัดกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 201 209 185 595 1,356 592 276 39 2,224