สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่สุวรรณภูมิ 31 3 1 1 35
2 เมืองปทุมรัตต์ 26 5 3 0 34
3 น้ำคำใหญ่วิทยา 24 8 8 0 40
4 จตุรคามพัฒนา 24 5 2 2 31
5 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 21 8 1 0 30
6 ชีโหล่นวิทยา 19 9 5 1 33
7 ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) 18 7 2 1 27
8 เมืองสุวรรณภูมิ 18 5 2 0 25
9 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 17 6 1 1 24
10 วัดธาตุ (ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 16 4 3 0 23
11 หนองบัวประชาสรรค์ 16 4 1 0 21
12 บ้านหินกอง 15 5 7 0 27
13 บ้านคูดินทราย 14 8 0 0 22
14 วารีสวัสดิ์วิทยา 14 7 7 1 28
15 เมืองพนมไพร 14 7 0 0 21
16 บ้านขี้เหล็ก 13 4 4 0 21
17 บ้านดงครั่งน้อย 13 4 1 0 18
18 บ้านแสนสี 13 3 2 1 18
19 บ้านโพนแท่น 13 2 0 0 15
20 บ้านกู่กาสิงห์ 13 1 0 0 14
21 เมืองอาจสามารถ 12 8 5 0 25
22 บ้านหัวหนองแวง 12 5 3 0 20
23 บ้านดงหมากไฟ 12 4 4 0 20
24 บ้านหนองคูณ 12 2 1 0 15
25 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว 12 2 0 0 14
26 บ้านลำโกนฯ 12 2 0 0 14
27 เมืองจำปาขัน 12 1 4 0 17
28 บ้านมะกอก 12 1 0 0 13
29 บ้านหนองฮาง 11 7 3 0 21
30 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 11 6 5 0 22
31 หนองยางวิทยาคม 11 3 2 0 16
32 ชุมชนบ้านโพนเมือง 11 2 2 0 15
33 บ้านดอนเจริญ 11 0 0 0 11
34 บ้านเด่นราษฎร์ 10 10 1 0 21
35 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 10 9 1 0 20
36 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ 10 6 4 1 20
37 บ้านหนองบัว 10 6 3 0 19
38 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา 10 6 3 0 19
39 บ้านข่อย 10 5 0 0 15
40 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 10 4 2 0 16
41 บ้านแคน(วันครู 2503) 10 4 1 0 15
42 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 10 2 0 0 12
43 บ้านกอกแก้ว 10 1 0 0 11
44 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 10 0 1 0 11
45 บ้านดงเมืองจอก 9 4 2 0 15
46 บ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 9 4 1 0 14
47 คุรุราษฎร์สามัคคี 9 3 3 1 15
48 บ้านหนองทัพไทย 9 3 1 0 13
49 บ้านหนองจาน 9 3 0 0 12
50 ชุมชนบ้านผำ 8 8 1 0 17
51 ดอนกลอยวิทยาคาร 8 3 2 1 13
52 สามขาพิทยาคม 8 3 2 0 13
53 บ้านดู่ฝายใหญ่ 8 3 1 0 12
54 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง 8 3 1 0 12
55 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 8 2 2 0 12
56 บ้านเขวาตะคลอง 8 2 1 0 11
57 ชุมชนบ้านหนองฮี 8 1 2 0 11
58 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 8 1 1 0 10
59 หนองพระบางตลาดม่วง 8 0 2 0 10
60 ทุ่งศรีเมืองวิทยา 8 0 1 0 9
61 บ้านหนองคูโคกเพ็ก 8 0 0 0 8
62 บ้านหัวนา(พนมไพร) 7 8 2 0 17
63 บ้านโนนสวรรค์ 7 5 1 0 13
64 บ้านฮ่องสังข์ 7 5 1 0 13
65 บ้านหนองไศล 7 4 4 0 15
66 บ้านสระโพนทอง 7 4 1 1 12
67 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 7 2 1 0 10
68 ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) 7 2 0 0 9
69 บ้านสูงยาง 7 1 0 0 8
70 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 6 5 3 0 14
71 ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 6 3 3 1 12
72 บ้านเหล่าติ้ว 6 3 3 0 12
73 จิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 6 3 2 1 11
74 ปัญจคามประชาสรรค์ 6 3 2 0 11
75 วัดแจ่มอารมณ์ 6 3 1 0 10
76 บ้านยางเครือ-ด่านน้อย 6 3 1 0 10
77 บ้านหนองแล้ง 6 3 0 2 9
78 บ้านจานใต้ 6 2 1 0 9
79 นานวลราษฎร์นิยม 6 2 0 0 8
80 โสภาพพิทยาภรณ์ 6 1 2 0 9
81 บ้านโพธิ์ใหญ่ 6 1 1 0 8
82 หนองหินใหญ่วิทยา 6 1 1 0 8
83 บ้านเปลือยน้อย 6 0 1 0 7
84 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 5 9 6 0 20
85 บ้านน้ำอ้อม 5 6 0 0 11
86 บ้านโพนดวนสาวเอ้ 5 4 4 0 13
87 โนนจิกหนองคู 5 4 1 0 10
88 สาวแหวิทยา 5 4 0 1 9
89 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา 5 3 4 0 12
90 หนองขามวิทยา 5 3 1 0 9
91 บ้านหนองย่างงัว 5 3 0 0 8
92 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ 5 3 0 0 8
93 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี 5 2 3 0 10
94 บ้านหนองผือ-โนนค้อ 5 2 0 0 7
95 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 5 2 0 0 7
96 บ้านขี้เหล็ก (อำเภออาจสามารถ) 5 2 0 0 7
97 บ่อพันขันวิทยา 5 1 3 0 9
98 บ้านเหล่าฮก 5 1 1 0 7
99 บ้านสาหร่าย 5 0 1 0 6
100 บ้านตลาดไชย 5 0 0 0 5
101 บ้านโพนดวน 4 6 2 1 12
102 เมืองทุ่งวิทยา 4 6 0 1 10
103 บ้านโพนหิน 4 5 2 0 11
104 บ้านหนองอีเข็ม 4 4 2 1 10
105 บ้านโพนทัน 4 4 0 0 8
106 บ้านเมืองสรวง 4 4 0 0 8
107 บ้านสระบัว 4 3 3 0 10
108 บ้านชาติ 4 3 1 0 8
109 บ้านแจ้ง 4 3 0 0 7
110 บ้านคูเมือง 4 3 0 0 7
111 บ้านหนองมะเขือ 4 3 0 0 7
112 บ้านนกเหาะ 4 2 2 0 8
113 บ้านดงครั่งใหญ่ 4 2 1 2 7
114 มหิงษาราม 4 2 1 1 7
115 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 4 2 1 0 7
116 บ้านดู่ 4 2 1 0 7
117 ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 4 2 0 1 6
118 บ้านค้อโนนสว่าง 4 2 0 0 6
119 จตุคามวิทยา 4 2 0 0 6
120 บ้านหัวดง 4 1 2 0 7
121 บ้านบัวขาว 4 1 1 0 6
122 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ 4 1 1 0 6
123 บ้านสีสวาดเล็บขาว 4 1 1 0 6
124 บ้านโพนสะอาด 4 1 1 0 6
125 กุดเขียว 4 1 0 1 5
126 โพนขวาวพิทยาคม 4 1 0 0 5
127 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง (สุขนาคธรรม) 4 1 0 0 5
128 บ้านยางเฌอฯ 4 1 0 0 5
129 บ้านฝาง 4 0 2 0 6
130 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 4 0 0 0 4
131 บ้านโหรา 4 0 0 0 4
132 บ้านกู่คันธนามหนองฝังแดง 4 0 0 0 4
133 บ้านโนน 4 0 0 0 4
134 ชุมชนบ้านหมากยาง 4 0 0 0 4
135 ทุ่งกุลาประชารัฐ 3 11 2 0 16
136 บ้านสว่าง 3 5 1 0 9
137 บ้านลิ้นฟ้า 3 4 1 0 8
138 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 3 4 0 0 7
139 บ้านขวาโคกสวายโดด 3 3 2 2 8
140 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 3 3 2 0 8
141 บ้านขามป้อม 3 3 1 1 7
142 บ้านป่าดวนพังหาด 3 3 1 0 7
143 บ้านตาจ่อยหนองสระ 3 2 2 0 7
144 ยางคำวิทยา 3 2 1 1 6
145 บ้านหัวนา (เมืองสรวง) 3 2 1 0 6
146 บ้านสะแบงตาก 3 2 1 0 6
147 เมืองอารัมย์ 3 2 0 0 5
148 บ้านสวนปอ 3 2 0 0 5
149 บ้านหัวช้างปทุมรัตต์ 3 2 0 0 5
150 บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 3 1 3 0 7
151 บ้านดอนแดง 3 1 1 0 5
152 บ้านนางเตี้ยไศลทอง 3 1 1 0 5
153 บ้านวารีสีสุก 3 1 1 0 5
154 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) 3 1 0 1 4
155 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 3 1 0 0 4
156 กมลวิทยา 3 1 0 0 4
157 บ้านคูฟ้า 3 1 0 0 4
158 บ้านผำโนนสว่าง 3 1 0 0 4
159 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 3 1 0 0 4
160 บ้านหนองยาง อ.โพนทราย 3 0 1 2 4
161 บ้านนา 3 0 1 0 4
162 บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 3 0 0 0 3
163 บ้านสิงห์ไคล 3 0 0 0 3
164 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 3 0 0 0 3
165 หนองหมื่นถ่าน 3 0 0 0 3
166 บ้านเหนือ 3 0 0 0 3
167 โนนไทยวิทยา 2 5 2 0 9
168 คำไฮสำโรงวิทยาคาร 2 3 2 1 7
169 ไตรคามสามัคคี 2 3 1 0 6
170 บ้านจานเหนือ 2 3 0 0 5
171 บ้านน้ำคำ 2 3 0 0 5
172 บ้านโพธิ์น้อย 2 2 1 0 5
173 อนุบาลอุดมพันธ์(เอกชน) 2 2 0 0 4
174 บ้านธาตุจอมศรี 2 2 0 0 4
175 บ้านฮ่องทราย 2 2 0 0 4
176 บ้านแดง 2 2 0 0 4
177 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 2 2 0 0 4
178 บ้านเขวาหรดี 2 2 0 0 4
179 บ้านงูเหลือม 2 1 1 0 4
180 บัวสูงบัวเงินวิทยา 2 1 1 0 4
181 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน 2 1 1 0 4
182 บ้านดงเย็น 2 1 0 0 3
183 บ้านหนองนาหล้า 2 1 0 0 3
184 บ้านโพนครกน้อย 2 1 0 0 3
185 บ้านหัวหนองกุดหลด 2 1 0 0 3
186 บ้านโนนทรายสระทอง 2 1 0 0 3
187 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 2 1 0 0 3
188 บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 2 1 0 0 3
189 บ้านโนนม่วง 2 1 0 0 3
190 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 2 1 0 0 3
191 บ้านหนองพลับ 2 0 2 0 4
192 บ้านป่ายางวนาทิพย์ 2 0 2 0 4
193 บ้านดอนยาง 2 0 1 0 3
194 บ้านแขม 2 0 1 0 3
195 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 2 0 1 0 3
196 บ้านหญ้าหน่อง 2 0 1 0 3
197 บ้านหนองไผ่ลุ่ม 2 0 1 0 3
198 บ้านหนองขาม 2 0 0 0 2
199 บ้านม่วง 2 0 0 0 2
200 บ้านโนนจาน (เกษตรวิสัย) 2 0 0 0 2
201 บ้านโพนงาม 2 0 0 0 2
202 หนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 2 0 0 0 2
203 บ้านท่าค้อ 2 0 0 0 2
204 บ้านดอนบ่อดอนแฮด 2 0 0 0 2
205 ขวาวคุรุประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
206 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 2 0 0 0 2
207 บ้านป่ายาง (อำเภอเกษตรวิสัย) 2 0 0 0 2
208 บ้านฮ่องแฮ่ 2 0 0 0 2
209 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 2 0 0 0 2
210 เหล่าบากสามัคคี 2 0 0 0 2
211 ห้วยหินลาด 1 3 3 0 7
212 บ้านท่าลาดวารีวิทยา 1 2 3 0 6
213 บ้านหนองฟ้า 1 2 2 0 5
214 บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 1 2 1 0 4
215 หนองกุงวิทยา 1 2 1 0 4
216 เมืองโพนทราย 1 2 1 0 4
217 บ้านดงมัน 1 2 0 0 3
218 บ้านโคกก่อง 1 2 0 0 3
219 บ้านโพนพอุง 1 2 0 0 3
220 เมืองบัววิทยาคาร 1 1 4 0 6
221 บ้านร้านหญ้า 1 1 2 0 4
222 บ้านหนองบั่ววิทยา 1 1 1 0 3
223 บ้านปลาค้าว 1 1 1 0 3
224 บ้านสำราญหนองบาก 1 1 1 0 3
225 บ้านหนองเรือ 1 1 1 0 3
226 บ้านหมอตา 1 1 1 0 3
227 บ้านเมืองคลอง 1 1 1 0 3
228 บ้านโคก (ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 1 1 1 0 3
229 บ้านภูดิน 1 1 0 1 2
230 ดงเกลือวิทยา 1 1 0 0 2
231 ค้อแสนสี 1 1 0 0 2
232 บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 1 1 0 0 2
233 บ้านเป้า 1 1 0 0 2
234 บ้านหนองหัวคน 1 1 0 0 2
235 บ้านหนองเปลือยตาแสง 1 1 0 0 2
236 บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 1 1 0 0 2
237 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม 1 1 0 0 2
238 บ้านยางเลิง 1 0 1 1 2
239 บ้านทองหลาง 1 0 1 0 2
240 บ้านเหล่าหัวภู 1 0 1 0 2
241 จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 1 0 1 0 2
242 หนองยางหนองไผ่ 1 0 1 0 2
243 บ้านดงช้าง 1 0 0 1 1
244 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 1 0 0 0 1
245 บ้านสมสะอาด 1 0 0 0 1
246 บ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) 1 0 0 0 1
247 บ้านหัวหนองตาด 1 0 0 0 1
248 บ้านน้ำคำปทุมรัตต์ 1 0 0 0 1
249 บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 1 0 0 0 1
250 บ้านเหล่าง้าวฯ 1 0 0 0 1
251 บ้านแวงวังเซียม 1 0 0 0 1
252 ชีโนวาทธำรง 1 0 0 0 1
253 บ้านกระจายเหล่าสูง 1 0 0 0 1
254 บ้านขมิ้น 1 0 0 0 1
255 บ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 1 0 0 0 1
256 บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 1 0 0 0 1
257 บ้านดอกไม้ 1 0 0 0 1
258 บ้านตังหมอง 1 0 0 0 1
259 บ้านน้ำคำน้อย 1 0 0 0 1
260 บ้านบุ่งเบา 1 0 0 0 1
261 บ้านหัวดอนชาด 1 0 0 0 1
262 บ้านเม็กหางเหย 1 0 0 0 1
263 บ้านโคกกลาง 1 0 0 0 1
264 บ้านโนนสะอาดหนองแต้ 1 0 0 0 1
265 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
266 บ้านโพนทอง 1 0 0 0 1
267 อนุบาลเมืองสรวง 1 0 0 0 1
268 บ้านหว่านไฟ 0 3 2 0 5
269 บ้านสองชั้น 0 3 1 0 4
270 บ้านหนองอ่างดอกรัก 0 2 1 1 3
271 บ้านเล้าข้าว 0 2 0 0 2
272 บ้านหนองสระหงส์ 0 2 0 0 2
273 บ้านหนองหว้า 0 2 0 0 2
274 ไตรราษฎร์วิทยาคาร 0 2 0 0 2
275 เมืองเกษตรวิสัย 0 1 0 1 1
276 บ้านดอนแดง(อำเภอพนมไพร) 0 1 0 1 1
277 บ้านหนองเหล็ก 0 1 0 0 1
278 บ้านโนนยางรัฐพัฒนา 0 1 0 0 1
279 บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 0 1 0 0 1
280 บ้านดอนแคน 0 1 0 0 1
281 บ้านบัวงาม 0 1 0 0 1
282 บ้านสำราญ 0 1 0 0 1
283 บ้านหนองบึง 0 1 0 0 1
284 บ้านเขวาใหญ่ 0 1 0 0 1
285 บ้านส่องอนามัย 0 0 1 0 1
286 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 0 0 1 0 1
287 บ้านโพธิ์น้อย(อำเภอพนมไพร) 0 0 1 0 1
288 หว่านท่าสมอวิทยา 0 0 1 0 1
289 โพนทอง 0 0 1 0 1
290 การกุศลวัดกลาง 0 0 0 0 0
291 บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 0 0 0 0 0
รวม 1,356 592 276 39 2,263