หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000314 โรงเรียนกมลวิทยา 4 11 5
2 000158 โรงเรียนกระดิ่งทอง 0 0 0
3 000274 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 5 25 8
4 000089 โรงเรียนกุดเขียว 7 26 13
5 000171 โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ 2 2 2
6 000007 โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 18 40 20
7 000199 โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 17 77 24
8 000135 โรงเรียนค้อแสนสี 4 9 7
9 000275 โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 22 35 25
10 000085 โรงเรียนจตุคามวิทยา 6 8 7
11 000136 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 33 91 53
12 000166 โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 27 64 41
13 000060 โรงเรียนจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 12 23 18
14 000081 โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 2 1 2
15 000259 โรงเรียนชีโนวาทธำรง 1 3 2
16 000091 โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 45 96 74
17 000230 โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 18 39 19
18 000198 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง 12 20 15
19 000168 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี 17 29 25
20 000083 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) 9 26 13
21 000325 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง 4 10 5
22 000197 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 4 7 5
23 000077 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) 28 63 40
24 000013 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 16 35 29
25 000342 โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 8 17 12
26 000241 โรงเรียนดงเกลือวิทยา 2 12 5
27 000159 โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 17 43 21
28 000306 โรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 10 16 13
29 000005 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา 0 0 0
30 000329 โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 3 11 4
31 000225 โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 13 42 18
32 000001 โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 17 38 31
33 000027 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 9 32 18
34 000303 โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 3 5 3
35 000210 โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 8 50 19
36 000276 โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม 13 32 24
37 000347 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 43 82 59
38 000236 โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา 5 7 5
39 000264 โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 10 23 12
40 000238 โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 4 7 1
41 000109 โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 1 2 1
42 000084 โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 1 3 1
43 000067 โรงเรียนบ้านกอก 0 0 0
44 000173 โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 16 38 18
45 000215 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 12 19 16
46 000152 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 14 28 21
47 000321 โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝังแดง 4 22 9
48 000141 โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 10 24 17
49 000174 โรงเรียนบ้านขมิ้น 1 2 2
50 000134 โรงเรียนบ้านขวาทุ่ง 0 0 0
51 000126 โรงเรียนบ้านขวาโคกสวายโดด 10 24 16
52 000296 โรงเรียนบ้านขัดเค้า 0 0 0
53 000128 โรงเรียนบ้านขามป้อม 13 25 20
54 000030 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 26 134 62
55 000353 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (อำเภออาจสามารถ) 7 10 10
56 000227 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 1 3 1
57 000100 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 22 56 32
58 000038 โรงเรียนบ้านขุมเงิน 0 0 0
59 000232 โรงเรียนบ้านข่อย 16 28 23
60 000114 โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย 0 0 0
61 000292 โรงเรียนบ้านคูดินทราย 22 64 37
62 000214 โรงเรียนบ้านคูฟ้า 4 8 7
63 000242 โรงเรียนบ้านคูเมือง 15 27 20
64 000146 โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง 6 10 8
65 000341 โรงเรียนบ้านงูเหลือม 4 8 7
66 000102 โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ 6 13 7
67 000066 โรงเรียนบ้านจานเหนือ 5 12 9
68 000140 โรงเรียนบ้านจานใต้ 9 16 10
69 000311 โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 1 3 2
70 000280 โรงเรียนบ้านชาติ 9 49 22
71 000213 โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 20 56 32
72 000004 โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 19 39 33
73 000245 โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ 14 38 21
74 000144 โรงเรียนบ้านดงช้าง 2 8 3
75 000065 โรงเรียนบ้านดงบัง 0 0 0
76 000216 โรงเรียนบ้านดงมัน 3 7 5
77 000070 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 0 0 0
78 000323 โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 22 51 30
79 000046 โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 17 42 25
80 000176 โรงเรียนบ้านดงเย็น 3 9 6
81 000040 โรงเรียนบ้านดอกไม้ 1 1 1
82 000334 โรงเรียนบ้านดอนขาม 0 0 0
83 000313 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 0 0 0
84 000204 โรงเรียนบ้านดอนดู่เหล่าเสือ 0 0 0
85 000282 โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 8 35 17
86 000165 โรงเรียนบ้านดอนยาง 3 6 6
87 000328 โรงเรียนบ้านดอนหม่วย 0 0 0
88 000309 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 11 31 19
89 000222 โรงเรียนบ้านดอนแคน 1 5 2
90 000194 โรงเรียนบ้านดอนแดง 5 11 10
91 000221 โรงเรียนบ้านดอนแดง(อำเภอพนมไพร) 2 2 2
92 000187 โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 2 3 2
93 000019 โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 15 26 20
94 000050 โรงเรียนบ้านดู่ 8 39 20
95 000149 โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 17 55 20
96 000206 โรงเรียนบ้านตลาดไชย 6 18 10
97 000294 โรงเรียนบ้านตังหมอง 1 3 1
98 000121 โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ 7 12 8
99 000289 โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 7 18 8
100 000338 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 25 62 41
101 000113 โรงเรียนบ้านทองหลาง 3 19 7
102 000087 โรงเรียนบ้านท่าค้อ 2 2 2
103 000223 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 6 10 7
104 000224 โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 7 18 14
105 000190 โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี 4 22 9
106 000075 โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี 0 0 0
107 000246 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 9 34 14
108 000340 โรงเรียนบ้านนา 4 22 7
109 000281 โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 6 23 8
110 000218 โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา 19 39 28
111 000117 โรงเรียนบ้านนาแค 0 0 0
112 000028 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 5 21 11
113 000150 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 1 15 0
114 000169 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา 0 0 0
115 000101 โรงเรียนบ้านน้ำคำปทุมรัตต์ 1 20 5
116 000179 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 11 30 13
117 000056 โรงเรียนบ้านน้ำเงิน 0 0 0
118 000132 โรงเรียนบ้านบัวขาว 7 35 10
119 000211 โรงเรียนบ้านบัวงาม 1 2 2
120 000064 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 1 3 2
121 000266 โรงเรียนบ้านปลาค้าว 3 5 3
122 000243 โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด 8 37 16
123 000185 โรงเรียนบ้านป่ายาง (อำเภอเกษตรวิสัย) 2 12 4
124 000103 โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ 4 6 5
125 000200 โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง 6 11 7
126 000350 โรงเรียนบ้านฝาง 6 15 10
127 000217 โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 3 5 4
128 000122 โรงเรียนบ้านพิลา 0 0 0
129 000337 โรงเรียนบ้านภูงา 0 0 0
130 000129 โรงเรียนบ้านภูดิน 3 7 3
131 000120 โรงเรียนบ้านมะกอก 14 25 18
132 000133 โรงเรียนบ้านม่วง 3 17 6
133 000192 โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 3 5 4
134 000272 โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย 10 22 14
135 000037 โรงเรียนบ้านยางเฌอฯ 5 6 5
136 000036 โรงเรียนบ้านยางเลิง 4 5 5
137 000290 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 4 6 6
138 000228 โรงเรียนบ้านลำโกนฯ 23 34 24
139 000053 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 8 11 11
140 000189 โรงเรียนบ้านวารีสีสุก 6 12 8
141 000059 โรงเรียนบ้านศาลา 0 0 0
142 000161 โรงเรียนบ้านสนาม 0 0 0
143 000312 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1 2 2
144 000124 โรงเรียนบ้านสระบัว 10 18 14
145 000304 โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 3 8 5
146 000293 โรงเรียนบ้านสระโพนทอง 13 26 17
147 000153 โรงเรียนบ้านสวนปอ 5 6 5
148 000333 โรงเรียนบ้านสว่าง 12 36 15
149 000006 โรงเรียนบ้านสองชั้น 4 11 6
150 000026 โรงเรียนบ้านสะแบง 0 0 0
151 000332 โรงเรียนบ้านสะแบงตาก 6 12 9
152 000016 โรงเรียนบ้านสาหร่าย 6 24 13
153 000020 โรงเรียนบ้านสำราญ 1 1 1
154 000195 โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี 12 29 22
155 000157 โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก 3 7 3
156 000049 โรงเรียนบ้านสำโรง 0 0 0
157 000107 โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล 3 31 5
158 000118 โรงเรียนบ้านสีสวาดเล็บขาว 6 15 8
159 000240 โรงเรียนบ้านสูงยาง 8 23 16
160 000063 โรงเรียนบ้านส่องอนามัย 1 1 1
161 000108 โรงเรียนบ้านส้มโฮง 0 0 0
162 000299 โรงเรียนบ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 1 3 1
163 000220 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 14 47 25
164 000267 โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง 3 21 6
165 000196 โรงเรียนบ้านหนองกุง 0 0 0
166 000145 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2 18 3
167 000181 โรงเรียนบ้านหนองคูณ 15 35 21
168 000010 โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 8 14 11
169 000184 โรงเรียนบ้านหนองจาน 12 31 18
170 000111 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 0 0 0
171 000302 โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย 13 17 14
172 000062 โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า 3 21 5
173 000029 โรงเรียนบ้านหนองบัว 20 48 25
174 000154 โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 4 40 13
175 000071 โรงเรียนบ้านหนองบึง 1 3 2
176 000231 โรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อ 8 19 12
177 000324 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 4 11 8
178 000283 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 6 10 11
179 000127 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 8 17 11
180 000099 โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 0
181 000327 โรงเรียนบ้านหนองยาง อ.โพนทราย 6 17 9
182 000055 โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว 9 28 15
183 000287 โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 1 1 1
184 000320 โรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซำ 0 0 0
185 000255 โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ 2 5 2
186 000205 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 0 0 0
187 000048 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2 7 4
188 000104 โรงเรียนบ้านหนองหัวคน 2 8 5
189 000234 โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย 0 0 0
190 000295 โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 12 34 21
191 000254 โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก 4 18 7
192 000080 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 22 44 33
193 000202 โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง 2 4 2
194 000041 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 3 6 4
195 000288 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 2 4 2
196 000068 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 14 27 14
197 000082 โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 7 13 7
198 000148 โรงเรียนบ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) 1 1 1
199 000186 โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 5 12 9
200 000257 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม 3 4 4
201 000183 โรงเรียนบ้านหนองไศล 15 31 25
202 000009 โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 18 28 15
203 000335 โรงเรียนบ้านหมอตา 3 24 9
204 000044 โรงเรียนบ้านหว่านไฟ 5 9 5
205 000012 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 6 9 9
206 000119 โรงเรียนบ้านหัวช้างปทุมรัตต์ 5 33 12
207 000322 โรงเรียนบ้านหัวดง 8 34 12
208 000112 โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง 0 0 0
209 000201 โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด 1 10 3
210 000051 โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 0 0 0
211 000095 โรงเรียนบ้านหัวนา 0 0 0
212 000235 โรงเรียนบ้านหัวนา (เมืองสรวง) 7 18 8
213 000307 โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) 18 38 30
214 000310 โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด 3 9 4
215 000106 โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 1 1 1
216 000098 โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง 21 46 36
217 000226 โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 12 27 17
218 000003 โรงเรียนบ้านหินกอง 30 71 30
219 000033 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 17 31 3
220 000022 โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 11 27 19
221 000110 โรงเรียนบ้านอี่เม้ง 0 0 0
222 000252 โรงเรียนบ้านฮ่องทราย 4 7 7
223 000167 โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 13 28 20
224 000115 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 2 3 3
225 000258 โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 12 41 21
226 000260 โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 4 5 4
227 000349 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 1 3 2
228 000178 โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 22 91 36
229 000142 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 27 75 49
230 000268 โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย 8 21 14
231 000061 โรงเรียนบ้านเป้า 3 18 9
232 000078 โรงเรียนบ้านเมืองคลอง 3 18 5
233 000229 โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 8 39 13
234 000339 โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย 1 1 1
235 000008 โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 3 6 2
236 000207 โรงเรียนบ้านเหนือ 3 9 3
237 000163 โรงเรียนบ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 1 3 2
238 000319 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว 0 0 0
239 000052 โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวฯ 1 3 2
240 000265 โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว 14 26 22
241 000239 โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู 3 8 3
242 000079 โรงเรียนบ้านเหล่าฮก 8 14 11
243 000344 โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง (สุขนาคธรรม) 6 15 8
244 000125 โรงเรียนบ้านแขม 3 13 8
245 000057 โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 15 42 25
246 000086 โรงเรียนบ้านแจ้ง 9 20 11
247 000147 โรงเรียนบ้านแดง 4 20 7
248 000164 โรงเรียนบ้านแวง 0 0 0
249 000073 โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม 1 10 2
250 000249 โรงเรียนบ้านแสนสี 19 49 28
251 000336 โรงเรียนบ้านโคก (ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 3 5 4
252 000151 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 3 2
253 000138 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 3 3 3
254 000088 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 0 0 0
255 000069 โรงเรียนบ้านโนน 7 20 12
256 000143 โรงเรียนบ้านโนนจาน 0 0 0
257 000191 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เกษตรวิสัย) 3 7 5
258 000209 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน 4 11 6
259 000351 โรงเรียนบ้านโนนตาด 0 0 0
260 000305 โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 4 16 4
261 000285 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 3 11 4
262 000090 โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา 2 4 4
263 000096 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 13 19 16
264 000105 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้ 1 3 2
265 000331 โรงเรียนบ้านโนนสูง 0 0 0
266 000054 โรงเรียนบ้านโนนแฮด 0 0 0
267 000284 โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) 5 10 5
268 000308 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 1 1 1
269 000137 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 6 29 14
270 000219 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(อำเภอพนมไพร) 1 1 1
271 000208 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 9 18 15
272 000352 โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 3 12 6
273 000093 โรงเรียนบ้านโพนงาม 2 8 4
274 000300 โรงเรียนบ้านโพนดวน 13 63 24
275 000330 โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ 14 28 22
276 000031 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1 2 2
277 000247 โรงเรียนบ้านโพนทัน 8 30 15
278 000298 โรงเรียนบ้านโพนพอุง 3 5 2
279 000343 โรงเรียนบ้านโพนยานาง 0 0 0
280 000203 โรงเรียนบ้านโพนสะอาด 6 32 10
281 000256 โรงเรียนบ้านโพนหิน 13 53 24
282 000248 โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง 0 0 0
283 000291 โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 2 9 5
284 000250 โรงเรียนบ้านโพนแท่น 15 63 28
285 000182 โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม 2 2 2
286 000074 โรงเรียนบ้านโหรา 4 7 5
287 000253 โรงเรียนบ้านไทรทอง 0 0 0
288 000155 โรงเรียนประสิทธาราม 0 0 0
289 000278 โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ 11 31 13
290 000348 โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 2 9 3
291 000271 โรงเรียนมหิงษาราม 8 15 10
292 000318 โรงเรียนยางคำวิทยา 7 17 11
293 000024 โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 12 17 15
294 000177 โรงเรียนวัดธาตุ (ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 29 51 43
295 000188 โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน 0 0 0
296 000011 โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ 13 37 21
297 000018 โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา 30 65 35
298 000316 โรงเรียนสาธิตศิลปกมลวิชชาลัย 0 0 0
299 000021 โรงเรียนสามขาพิทยาคม 13 28 22
300 000193 โรงเรียนสาวแหวิทยา 10 15 12
301 000092 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 31 65 45
302 000212 โรงเรียนหนองกุงวิทยา 4 8 6
303 000072 โรงเรียนหนองขามวิทยา 10 18 14
304 000162 โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 4 18 8
305 000345 โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ 8 17 11
306 000317 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 21 43 33
307 000251 โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง 11 39 18
308 000237 โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 19 81 21
309 000269 โรงเรียนหนองยางหนองไผ่ 2 4 3
310 000180 โรงเรียนหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 2 4 3
311 000131 โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 13 36 21
312 000097 โรงเรียนหนองหมื่นถ่าน 3 7 6
313 000233 โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา 8 10 8
314 000262 โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา 1 1 0
315 000273 โรงเรียนห้วยหินลาด 8 52 11
316 000315 โรงเรียนอนุบาลชีวะรัตน์ 0 0 0
317 000160 โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์(เอกชน) 4 4 4
318 000244 โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง 1 1 1
319 000297 โรงเรียนเบญจคามวิทยา 0 0 0
320 000263 โรงเรียนเมืองจำปาขัน 20 38 27
321 000017 โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา 11 17 15
322 000023 โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร 6 15 7
323 000025 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 35 69 51
324 000301 โรงเรียนเมืองพนมไพร 21 57 32
325 000002 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 32 94 50
326 000014 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 25 49 31
327 000270 โรงเรียนเมืองอารัมย์ 5 14 11
328 000175 โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย 3 15 3
329 000326 โรงเรียนเมืองโพนทราย 4 14 4
330 000123 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 41 89 64
331 000076 โรงเรียนเหล่าบากสามัคคี 2 7 4
332 000279 โรงเรียนโนนจิกหนองคู 10 20 11
333 000277 โรงเรียนโนนไทยวิทยา 12 18 12
334 000261 โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม 5 21 7
335 000094 โรงเรียนโพนทอง 1 2 2
336 000139 โรงเรียนโพนสูง 0 0 0
337 000156 โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 12 45 16
338 000116 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 6 26 12
339 000346 โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 3 11 6
340 000286 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 2 6 3
341 000170 โรงเรียนการกุศลวัดกลาง 1 1 1
342 000172 โรงเรียนเจริญศึกษา 0 0 0
รวม 2520 6586 3747
10333

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน ศน.มีญช์มนัส สลางสิงห์, ศน.สุกัญญา ศรีนนท์, อ.รัฐพล แสนเมือง
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]