หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ret2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นายสุเทพ ชุมภักดีโรงเรียนบ้านขมิ้นประธาน
2. นางสุพิตร สมหนองหว้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีรองประธาน
3. นางธิดารัตน์ บัวศรีคำโรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคนกรรมการ
4. นางรักญาติ มณีวรรณโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
5. นางลำพูน กัญญาคำโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
6. นางวราภรณ์ ผลาผลโรงเรียนบ้านหนองหินใหญ่วิทยากรรมการ
7. นางอำนวย เคนโยธาโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
8. นางสาวราตรี แสนปางโรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทองกรรมการ
9. นายเพชร มาตยะขันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมืองเลขานุการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นายอรุณ ชมทองโรงเรียนน้ำคำน้อยวิทยาประธาน
2. นางติตาพร จันทะวงษ์โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิรองประธาน
3. นางสาวรัตน์วิไล คำมูลโรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยากรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการ
5. นายอัมพร สายสุดโรงเรียนบ้านจานใต้กรรมการ
6. นางสุรีย์ เสนาราชโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
7. นางบัวผัน คามบุศย์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
8. นางสุภาณี ตรีเดชโรงเรียนบ้านโพนสะอาดกรรมการ
9. นางบุญเยี่ยม ดุลยาสิทธิพรโรงเรียนบ้านนาเลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ นิ่มอนงค์โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรีประธาน
2. นางวิจิตรา อาจวิชัยโรงเรียนเมืองอาจสามารถรองประธาน
3. นางพัฒนา สาสนามโรงเรียนสาหร่ายกรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ วงษ์ประเสริฐโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
5. นางเฉลิมรัตน์ สุวพงษ์โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)กรรมการ
6. นางสาวอุมา บรรสุทธีโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
7. นางศรีชวาลา ปุตามาโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
8. นางวพันต์พร แสนรัตน์โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายรังษี พลสระคูโรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์สามัคคี)ประธาน
2. นางอรวรรณ ยศคำลือโรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์รองประธาน
3. นางสุนทรีภรณ์ วงษ์สามารถโรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์กรรมการ
4. นางนิภา ทองเสนาโรงเรียนเมืองพนมไพรกรรมการ
5. นางเพลินจิต วรรณสุทธิ์โรงเรียนกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนากรรมการ
6. นางนันทกา ขันบุรีโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
7. นางอุไรวรรณ พลจ่าโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
8. นางอมร สุ่มมาตย์โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายประธูป พิษณุแสงโรงเรียนบ้านจานใต้ประธาน
2. นางอนงค์ ทวีวรรณกิจโรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสงรองประธาน
3. นางสำเนียง กัญญาคำโรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)กรรมการ
4. นางนิรมล เครินิลโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นางอรพินธ์ ภูนาใบโรงเรียนบ้านส้มโฮงกรรมการ
6. นางสมใจ สากระจายโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
7. นางดวงจันทร์ เกตุวงศ์โรงเรียนบ้านดงหัวเรือป่าม่วงวิทยากรรมการ
8. นางจงกล ธนะมูลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้งกรรมการ
9. นายจรินทร์ ภักดีศรีโรงเรียนบ้านหัวดอนชาดกรรมการ
10. นายธีรไนย ธรรมวิเศษโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์เลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายกองสิน พิรุณห์โรงเรียนเบญจคามวิทยาประธาน
2. นางสำลี มณีจักร์โรงเรียนเมืองจำปาขันรองประธาน
3. นายบุญเลิศ ธุทาแสนโรงเรียนโนนไทยวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุริยงค์ จันทร์ดอกรักโรงเรียนบ้านโพนหินกรรมการ
5. นายเปลื้อง เกษตรสิงห์โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์กรรมการ
6. นางปาริภัทร หอมไกลโรงเรียนบ้านบัวขาวกรรมการ
7. นางสมสมัย อ่อนคำโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการ
8. นางกุลทอง ธิดาโรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)กรรมการ
9. นางสาวจิราภรณ์ นามมะโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
10. นางเฉลียวจิต ผาภูมิโรงเรียนบ้านเหล่าฮกเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายอนุพงษ์ บุญธรรมโรงเรียนบ้านสะแบงตากประธาน
2. นางลดาภรณ์ แสนเมืองโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิรองประธาน
3. นางประคอง พรมภูงาโรงเรียนบ้านตาหยวกกรรมการ
4. นางอุทัยทิพย์ จงจิตต์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
5. นางรันดร สุขกวีโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
6. นางสมบัติ พืชสิงห์โรงเรียนบ้านหว่านไฟกรรมการ
7. นางสายยวน สังสนาโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
8. นางมณเทียร ห่วงเนาวกุลโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
9. นางบุษรา กุมผันโรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
10. นางประครอง ยิ้มย่องโรงเรียนบ้านขามป้อมเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายมนูญ ศรีสนามโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ประธาน
2. นางสมใจ เพชรดีโรงเรียนเมืองพนมไพรรองประธาน
3. นางนารี สุดานิดโรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
4. นางสุปราณี เภาเจริญโรงเรียนบ้านโพนดวนกรรมการ
5. นางกิ่งแก้ว ชำนาญจันทร์โรงเรียนบ้านภูดินกรรมการ
6. นางทองเปลี่ยน พิลาสมบัติโรงเรียนบ้านโพธิ์งามกรรมการ
7. นางวัลยา สนั่นโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
8. นายบุญเลิศ ไชยโยลาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
9. นางสุรภี ปินะเลโรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่กรรมการ
10. นางจินตนา ดวงสินโรงเรียนสาวแหวิทยาเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายบุญสวน คำดีโรงเรียนบ้านนาประธาน
2. นางสุมณฑา สิงห์พันธ์โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิรองประธาน
3. นางศุภวัชร อรรฆย์วัชรโรงเรียนบ้านหนองพระบางตลาดม่วงกรรมการ
4. นางสมปอง เอนไชยโรงเรียนบ้านภูงากรรมการ
5. นางทิพวรรณ โพธิ์หมุดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นางประดับศรี เศษสมบูรณ์โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัยกรรมการ
7. นางพัชราภรณ์ มาตยะขันธ์โรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
8. นางยุพา ใจสัตย์โรงเรียนเมืองจำปาขันเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ หินกองโรงเรียนบ้านสระโพนทองประธาน
2. นางสำเนียง ไชยยงค์โรงเรียนบ้านดอนโมงสัมพัณธ์ปลาคูณรองประธาน
3. นางทองม้วน สุดชารีโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
4. นางอภิวันทนา บุ่นวรรณาโรงเรียนบ้านหนองหัวคนกรรมการ
5. นางนัดนาฎ เย็นศิริโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการ
6. นายจักรพงษ์ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์กรรมการ
7. นางสกุลตา โชติขันธ์โรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
8. นายประทีป พาโคกทมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคนกรรมการ
9. นางพิทยาภรณ์ ศรีสุไชยโรงเรียนบ้านแสนสีเลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นายสีดา บุตรนาแพงโรงเรียนบ้านขี้เหล็กประธาน
2. นางถนอม ขันโมลีโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิรองประธาน
3. นางเกษร หิมพลโรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
4. นางสุนิสา สินโสภาโรงเรียนกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสุภาวดี วงสาโทโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยกรรมการ
6. นางชวาลิน พรหมกัลป์โรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
7. นายปัญญา นิลทราโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
8. นายปัญจพล ธิดาโรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
9. นายสมพร เวชกามาโรงเรียนบ้านป่ายางเลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นายทรงสิทธิ์ เภาสระคูโรงเรียนบ้านเหล่าติ้วประธาน
2. นายอำคา แสงงามโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์รองประธาน
3. นางคิดสนา หงษ์ศรีโรงเรียนบ้านห้างหว้าคุรุรัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นางประนอม พงษ์พิทักษ์โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
5. นางยุพิน ดุจมะยูรโรงเรียนบ้านจานเตยกรรมการ
6. นางเฟื่อง สุขวัฒน์โรงเรียนบ้านดงหมากไฟกรรมการ
7. นางณัฎฐนิช น้อยสุพรรณโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
8. นายจำนงค์ จันทร์ดำโรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตงกรรมการ
9. นางมาลา แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยาเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายดรุณ เกตุตากแดด ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเมืองสรวงประธาน
2. นางสุภาพ วรวงศ์ครู โรงเรียนบ้านบัวงามรองประธาน
3. นางหนูเพียร โภชะโนครู โรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
4. นางสำลี มูลละครู โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางมยุรี พลสระคูครู โรงเรียนบ้านเม็กหางเหยกรรมการ
6. นางพะงา นามคำครู โรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
7. นางกัลยา อวนศรีครู โรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
8. นายถนอม ศรีสร้อยครู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประภาส กุดหอมผู้อำนวยการ โรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยาประธาน
2. นางสาวขนิษฐา ไกรยะอุดครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่รองประธาน
3. นายบุญศิริ ศรีประสารครู โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
4. นางขนิษฐา สุระโสครู โรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการ
5. นายเทวิน ขจรนาดครู โรงเรียนบ้านท่าค้อ กรรมการ
6. นางกฤษดา ห่วงเนาวกุลครู โรงเรียนเมืองปทุมรัตน์ กรรมการ
7. นางสำเนียง สุวรรณศรีครู โรงเรียนบ้านเมืองสรวง กรรมการ
8. นางอรพร วงษ์ดินดำครู โรงเรียนบ้านหนองฝั่งแดงเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทิน อักโขผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองพลับประธาน
2. นายนิตยา เมืองวงษ์ครู โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวยโดดกรรมการ
3. นางสุพารา นาพันทังครู โรงเรียนบ้านชานุวรรณกรรมการ
4. นายไชยา สิงห์บุตราครู โรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการ
5. นางสาวจันทร์จิรา คำภักดีครู โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
6. นายวิษณุพงค์ วิเศษสมครู โรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
7. นายพรชัย ศิริกิจครู โรงเรียนบ้านหว่านไฟกรรมการ
8. นางลักษณาวดี เกตุตากแดดครู โรงเรียนชุมชนบ้านผำเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเทียม เอกรักษาผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหัวช้างประธาน
2. นางสุจิตรา นวลรักษาครู โรงเรียนเมืองอาจสามารถ รองประธาน
3. นางดุษฎี จุลสมครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี กรรมการ
4. นางจินดาภรณ์ บุญมีครู โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ กรรมการ
5. นายประวัติ ชัยสีหาครู โรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
6. นางปาริชาติ จิตรโกครู โรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
7. นางวัชรนันท์ ชาติประเสริฐครู โรงเรียนเมืองพนมไพรกรรมการ
8. นางสุพัตรา กัญญาคำครู โรงเรียนบ้านโพนขวาวพิทยาคมเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอัญญรัตน์ ผกามาศ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านส้มโฮงประธาน
2. นายบัญญัติ สวยรูปครู โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารรองประธาน
3. นางเพลินจิต วรรณสุทธิ์ครู โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฏร์พัฒนากรรมการ
4. นางสุธินี ปลื้มใจครู โรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ เหนือโทครู โรงเรียนบ้านตาหยวกกรรมการ
6. นางพิไลลักษณ์ หงส์มาลาครู โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
7. นางพิสมัย ผดุงกิจครู โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยากรรมการ
8. นางภรณ์พรรณ บุตรโทครู โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่เลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายบรรพต พันธ์หินกองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเหม้าวิทยา ประธาน
2. นายประสงค์ สามาอาพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์รองประธาน
3. นายสุพจน์ ไชยสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
4. นางนิลุบล สายบุญมีครู โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารกรรมการ
5. นายเสนีย์ กลางคารครู โรงเรียนบ้านดอนโมงสัมพันธ์ฯ กรรมการ
6. นายประดิษฐ เจริญภักดีครู โรงเรียนสิงห์โคกดงมันฯกรรมการ
7. นายสุทัศน์ หงษ์ศรีครู โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)กรรมการ
8. นางอรไท นิลเนตรครู โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอาวุธ ทองบุผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองอีเข็มประธาน
2. นางสาวอรรัตน์ ลัดดาครู โรงเรียนบ้านวารีสีสุกรองประธาน
3. นายวินัย อินทะโชติครู โรงเรียนบ้านดงหมากไฟกรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ โภชะโนครู โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการ
5. นายถนอม มานะดีครู โรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
6. นายเทพฤทธิ์ เทพวิริยพงษ์ครู โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
7. นางประภาพันธ์ กิติศัพท์ครู โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์กรรมการ
8. นายสมจิต หนองหินครู โรงเรียนบ้านหนองฮางเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายคุณาวุฒิ เขวาลำธารผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหว่านไฟประธาน
2. นางบุญพริ้ง หาญอาสาครู โรงเรียนบ้านกุดเขียว รองประธาน
3. นายถวิล ถวิลไพรครู โรงเรียนบ้านดอนแดง กรรมการ
4. นางโสรยา พาหวินครู โรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อกรรมการ
5. นายประจักษ์ ลานรอบครู โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ กรรมการ
6. นายสุจิน พวงจันทร์ครู โรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
7. นายประยูร ปาโทครู โรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
8. นางมะลิ สมภูงาครู โรงเรียนบ้านตังหมองเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ เย็นเพชรผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดอนยาง ประธาน
2. นายมยุรา ศรีส่องครู โรงเรียนจตุรคามพัฒนา รองประธาน
3. นางจีรวรรณ แสงหิมครู โรงเรียนบ้านหัวช้าง กรรมการ
4. นายฉกาจ ตรีวงษ์ครู โรงเรียนบ้านน้ำคำ กรรมการ
5. นางวาริณี อักโขครู โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา กรรมการ
6. นางสาวสุภักตรา แสนสิงห์ครู โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
7. นางมาลา บุญกลอยครู โรงเรียนบ้านหนองแห้วฯ กรรมการ
8. นายวินัฐ สุนสันเขตครู โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิ์ สุดหลักทองรองผู้ำอำนวยการ โรงเรียนบ้านตาแหลวฯประธาน
2. นายคำ ชมทองครู โรงเรียนบ้านนกเหาะรองประธาน
3. นางสาวโสมสกุล แสวงครู โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์กรรมการ
4. นายประวัติ สมสุไทยครู โรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
5. นางสาวราตรี วงศ์รัตนาจันทร์ครู โรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
6. นางพรพนา สำราญชื่นครู โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายชัชวาล ปานบุดดาครู โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์กรรมการ
8. นายจิรวัฒน์ โสหนองบัวครู โรงเรียนบ้านดงเมืองจอกเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมนึก โนริรัตน์โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยประธาน
2. นางสุจิตรา ด้วงลาโรงเรียนบ้านสาวแหวิทยารองประธาน
3. นายไพบูลย์ มณีพงษโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ศิริ นามโสมโรงเรียนบ้านหนองสระหงส์กรรมการ
5. นางณัชชา ภาระบุตรโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
6. นายหนูปอน บาบุญโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
7. นายแก้วสุข เกษมสุขโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
8. นายพันทอง พรวิเศษศิริกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคนกรรมการ
9. นางสาวอัษฎาพร สายเชื้อโรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยาเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพิศมัย สอนลาโรงเรียนบ้านชานุวรรณฯประธาน
2. นางพัชริดา สัตยไพศาลโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิรองประธาน
3. นางสมร วิเศษสมโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
4. นางเย็นจิต เถินมงคลโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ นนทะชาติโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
6. นายสวาท ปิ่นแคนโรงเรียนบ้านค้อแสนสีกรรมการ
7. นางฐิติมาภรณ์ นามโสมโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
8. นายประสิทธิ์ ลุนลีโรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์กรรมการ
9. นางอริษา วินทะไชยโรงเรียนบ้านหนองอีเข็มเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายกริชภูมิ โคตรเนตรโรงเรียนวัดบ้านโพนเงินประธาน
2. นางเพียรทอง ศรีทะโรโรงเรียนบ้านดงช้างรองประธาน
3. นายพุฒ เกตุชาติโรงเรียนบ้านหัวหนองแวงกรรมการ
4. นางกาญจนา ไชยโยโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อยกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ โพธิืไพรโรงเรียนพนัสดงสว่างวิทย์กรรมการ
6. นายปโยธรณ์ ปุณขันธ์โรงเรียนบ้านยางเฌอวีระชนอุทิศกรรมการ
7. นายสุรวิทย์ จงใจจิตโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
8. นายสมภาร สวัสดิ์ผลโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
9. นางเจนจิต สุขวาสนะโรงเรียนเมืองจำปาขันเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวีระพัฒน์ วงษ์ชาดีโรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดประธาน
2. นางสุภาภรณ์ ถาวรโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์รองประธาน
3. นางสาวพรพิมล จันทะบาลโรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กลางราชโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยกรรมการ
5. นางละมัย ชาระมาตย์โรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
6. นางจตุพร นครชัยโรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
7. นางจันทรา ผางดีโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการ
8. นางสาวบุญศิริ ศรีประสานโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
9. นางอัจฉรา เหล่าบ้านเหนือโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ อนุพันธ์โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิประธาน
2. นายสรวุฒิ แก้วแสงใสโรงเรียนหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยารองประธาน
3. นางวันเพ็ญ ชนะพันธ์โรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางนภาพร วงค์คำมาโรงเรียนบ้านสาหร่ายกรรมการ
5. นายสถิต พลหนองหลวงโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายบุญทอม เกตุวงศ์โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยากรรมการ
7. นางสาวคนัชนนท์ จันทร์ฟ้าเลื่อมโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อยกรรมการ
8. นางอุรารักษ์ สุวรรณพันธ์โรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
9. นางสาวบุญร่วม ทุมจีนโรงเรียนบ้านสระบัวเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสัมพันธ์ ภูหินกองโรงเรียนบ้านร้านหญ้าประธาน
2. นายโพศักดิ์ ไวยกรรณ์โรงเรียนบ้านสีสวาดเล็บขาวรองประธาน
3. นางยุพิน แววบุตรโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางวรัญญาภรณ์ ชนะดีโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการ
5. นางอาวรณ์ เชาว์ชาญโรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมืองกรรมการ
6. นายเตียงศักดิ์ ศรีกู่กาโรงเรียนบ้านจิกฯกรรมการ
7. นางประนอม ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านชาติกรรมการ
8. นางศิริลักษณ์ ฑีฆะวัฒน์โรงเรียนบ้านดอนเจริญกรรมการ
9. นางสาวสุริสา สุจริตโรงเรียนบ้านสูงยางเลขานุการ
Science Show ป.4-ป.6
1. นายพีระพงษ์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนสิงไคลสุทธาวาสประธาน
2. นายอลงกรณ์ ดุสอนโรงเรียนบ้านดอนแดงรองประธาน
3. นางสุภาพ ขันแก้วโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยากรรมการ
4. นายโอภาส ธรรมรักษาโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์กรรมการ
5. นางวิลาสินี วรวงศ์โรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
6. นางมณีวรรณ อรรถเสนาโรงเรียนบ้านหว่านไพกรรมการ
7. นางสุปรียา แสงสุมาศโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการ
8. นายสุจริต คำมะสอนโรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสงกรรมการ
9. นางสาวสุมาลี จันทร์หัวโทนโรงเรียนจตุคามวิทยาเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นายคงฤทธิ์ ศรีอภิชาติโรงเรียนบ้านคูดินทรายประธาน
2. นายประทัย นัดทีโรงเรียนบ้านงูเหลือมรองประธาน
3. นายธีรวัฒน์ ช่อรักษ์โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพักตร์ บูรณะเสนโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
5. นายสินประเสริฐ อาจวิชัยโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
6. นางสาวน้ำฝน วงษ์สนิทโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการ
7. นางโชคศุภการนต์ ข่าขันมะลีโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทองกรรมการ
8. นางศิริพร มูลทรัพย์โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วงกรรมการ
9. นางสุพนิดา เพชรสุริยาโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายโกวิท สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านดู่ประธาน
2. นายจันทโชค เกตุวงศ์โรงเรียนบ้านสองชั้นรองประธาน
3. นางรจนา วิเศษวงษาโรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการ
4. นายสายยุทธ ชมภูศรีโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์กรรมการ
5. นายชูชาติ ทับทันโรงเรียนบ้านห้างหว้าฯกรรมการ
6. นายปริญญา ตะนุมาตย์โรงเรียนหนองกุงวิทยากรรมการ
7. นายประยูรศักดิ์ ศิริกังวาฬโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการ
8. นางรัตนา แก้วคำไสย์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
9. นางสุภาภรณ์ นันทวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านผำเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายโกวิท สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านดู่ประธาน
2. นายจันทโชค เกตุวงศ์โรงเรียนบ้านสองชั้นรองประธาน
3. นางรจนา วิเศษวงษาโรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการ
4. นายสายยุทธ ชมภูศรีโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์กรรมการ
5. นายชูชาติ ทับทันโรงเรียนบ้านห้างหว้าฯกรรมการ
6. นายปริญญา ตะนุมาตย์โรงเรียนหนองกุงวิทยากรรมการ
7. นายประยูรศักดิ์ ศิริกังวาฬโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการ
8. นางรัตนา แก้วคำไสย์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
9. นางสุภาภรณ์ นันทะวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านผำเลขานุการ
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
1. นางสมศรี ตาสระคูโรงเรียนเหล่าบากสามัคคีประธาน
2. นายบวร สุดเนตรโรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยารองประธาน
3. นายสมรักษ์ มิรัตนไพรโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นางอัญชลี พุฒภูงาโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการ
5. นายประศาสน์ คำทองดีโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
6. นางกิตติมา เกษามาโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
7. นายสุเทพ พวงไธสงโรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนากรรมการ
8. นายสุรจิต มะคำสอนโรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสงกรรมการ
9. นางหทยา ศรีเที่ยงโรงเรียนบ้านแสนสีเลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายคงเดช แข็งแรงโรงเรียนบ้านค้อแสนสีประธาน
2. นายสุทัศน์ คำชาลีโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวรองประธาน
3. นายเตรียม หงษ์ศรีโรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
4. นายสมพงษ์ สุขกวีโรงเรียนโนนทรายสระทองกรรมการ
5. นายสุนทร ชนะพันธ์โรงเรียนกรรมการ
6. นายเสาร์ แสนมาตย์โรงเรียนกรรมการ
7. นายจตุรงค์ ผิวงามโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยาเลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. ส.ต.อ.นปดล นพเคราะห์โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยางประธาน
2. นายมานิต ไชยโชติโรงเรียนบ้านธาตุจอมศรีรองประธาน
3. นายประยูร สองสีโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายธีระวัฒน์ ประทุมเนตรโรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์กรรมการ
5. นายจุมพล โคตุทาโรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นางอารีรัตน์ วงศ์คำจันทร์โรงเรียนเมืองพนมไพรเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายโสภณ พลสมบัติโรงเรียนบ้านขนวนฯประธาน
2. นายอาคม โพธิ์เรืองโรงเรียนบ้านวารีสีสุขรองประธาน
3. นายวรยศ อินวรศิลป์โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาดกรรมการ
4. นายสมหมาย ทองหนองบัวโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางนพรัตน์ จันทร์ดอกรักโรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรักกรรมการ
6. นายวรวิทย์ เสาะสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
7. นางสุปราณี เจริญภัคกีโรงเรียนบ้านโพนพอุงเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายโสภณ พลสมบัติโรงเรียนบ้านขนวานประธาน
2. นายอาคม โพธิ์เรืองโรงเรียนบ้านวารีสีสุขรองประธาน
3. นายวรยศ อินวรศิลป์โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาดกรรมการ
4. นายสมหมาย ทองหนองบัวโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางนพรัตน์ จันทร์ดอกรักโรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรักกรรมการ
6. นายวรวิทย์ เสาะสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
7. นางสปราณี เจริญภัคกีโรงเรียนบ้านโพนพอุงเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางขนิษฐา คุณมาศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตังหมอง ประธาน
2. นางสาวณัชญา โชติขันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองจาน รองประธาน
3. นายปาน บุญชำ บุญชำ ครูโรงเรียนบ้านดอนหม่วยกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญประภา วะทา วะทาครูโรงเรียนบ้านสำราญนิวาส กรรมการ
5. นายสวาท คำสระคู ครูโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย กรรมการ
6. นายวรวิทย์ วรวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านหนองแคน กรรมการ
7. นางประทุมทิพย์ ยาสมร ครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ เลขานุการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวันชัย ตรีพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชีโนวาทธำรงประธาน
2. นางสาวโสภาพร ผาน้ำคำ ครูโรงเรียนบ้านผักเผ็ดจ้อก้อ รองประธาน
3. นายจันทา ปักษา ครูโรงเรียนบ้านส่องอนามัย กรรมการ
4. นางสุภาพร เจตราช ครูโรงเรียนบ้านดงช้าง กรรมการ
5. นายไพฑูรย์ โงนขำ ครูโรงเรียนบ้านโคกสำโรง กรรมการ
6. นางสมจิต ภูทะโลครูโรงเรียนบ้านหัวช้าง กรรมการ
7. นางยุภาพร ล้ำเลิศ ครูโรงเรียนดงเกลือวิทยา เลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร บุตรบุญชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้างหว้า ประธาน
2. นางสมหมาย แม่นมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา รองประธาน
3. นางวนิดา ขาวผ่อง ครูโรงเรียนบ้านสระโพนทองกรรมการ
4. นายชรินทร์ ชูบรรจง ครูโรงเรียนชุมชนอุ่มเม่าสิงห์เรียนกรรมการ
5. นางณัฏยาภรณ์ กล้าหาญ ครูโรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ กรรมการ
6. นางสายวสันต์ รามาตย์ ครูโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร กรรมการ
7. นางดาราภรณ์ วงศ์ฉลาด ครูโรงเรียนบ้านงูเหลือม เลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประยงค์ ศรีบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอตาประธาน
2. นาง สุพิศ ขุมเงิน ครูโรงเรียนบ้านหัวดง รองประธาน
3. นายบำเพ็ญ สิมมา ครูโรงเรียนบ้านตังหมอง กรรมการ
4. นายประชุน ไชยชาญรมย์ครูโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม กรรมการ
5. นายชัยชาญ พิมพ์สิงห์ ครูโรงเรียนบ้านสระแก้ว กรรมการ
6. นางสุธีรา ยมนัตถ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม กรรมการ
7. นางสมคิด โคตรจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านจานใต้เลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพรชัย จิตตเมตตากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ ประธาน
2. นายบุญชัย ทุมจีนครูโรงเรียนบ้านโพนหินรองประธาน
3. นางกรุณา ศรีวนค้ำ ครูโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
4. นายจำรัส ศรีนวล ครูโรงเรียนเมืองพนมไพรกรรมการ
5. นายไสว ชานาม ครูโรงเรียนบ้านหนองศรีทองฯ กรรมการ
6. นายประมวล พลอาษา ครูโรงเรียนบ้านหัวนา กรรมการ
7. นางสังวร คันถี ครูโรงเรียนบ้านเหม้าวิทยาเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญสืบ โทนหงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ประธาน
2. นางยุภาวดี ศรีน้อย ครูโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยารองประธาน
3. นายสุรัก ผดุงกิจ ครูโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
4. นายศิริพัฒน์ หลอดทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทองกรรมการ
5. นางปิณฑิรา สุวรรณ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง กรรมการ
6. นายมนูญ บุ่งหวาย ครูโรงเรียนบ้านหัวกรรมการ
7. นายบุญมี น้อยบัวทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านห้างหว้าเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. ว่าที่ัพันตรีดร.มานิตย์ ซาชิโย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเงินประธาน
2. นายสันติศักดิ์ สุวรรณษา ครูโรงเรียนเมืองโพนทรายรองประธาน
3. นายสุชาติ ปาปะเก ครูโรงเรียนบ้านหัวดงกำแพงกรรมการ
4. นายบุญโฮม พลเมือง ครูโรงเรียนบ้านเหนือ กรรมการ
5. นางหนูเต็ม สิงห์พลงาม ครูโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
6. นายเพชร มาตยะขันธ์ ครูโรงเรียนชุมชน้านโพนเมืองกรรมการ
7. นายอักษร อรรคนันท์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายอาคม เสาร์บุปผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนผอุง ประธาน
2. นางเครือวัลย์ กากแก้ว ครูโรงเรียนสาวแหวิทยา รองประธาน
3. นางพรทิพย์ โสรถาวร ครูโรงเรียนโพนดวนสาวเอ้ กรรมการ
4. นายทรงศิลป์ สุขแสน ครูโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา กรรมการ
5. นายสุเนตร ศรีหาคลัง ครูโรงเรียนหนองยางวิทยาคม กรรมการ
6. นายบัณฑิต บุญแจด ครูโรงเรียนบ้านนกเหาะ เลขานุการ
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายทองนาค มณีจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองจำปาขัน ประธาน
2. นางวีฑามาศ พาลำโกน ครูโรงเรียนบ้านกอกแก้ว รองประธาน
3. นางพาโชค สาภูเมือง ครูโรงเรียนกู่คันธนามหนองฝั่งแดงกรรมการ
4. นางทัศนีย์ มาแสวง ครูโรงเรียนบ้านโคก (ทองคุรุราฎร์พัฒนา) กรรมการ
5. นางพรพิมล จำปาทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ กรรมการ
6. นายนิสันต์ ศรีเที่ยง ครูโรงเรียนบ้านโพนแท่น กรรมการ
7. นางนิศราภรณ์ ศรีพลัง ครูโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิเลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายชัยสิทธิ์ สิงห์ยะบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิก ประธาน
2. นางมุกดา ศรีคาม ครูโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวรองประธาน
3. นางนิตยา ไชยสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้าลำโกนกรรมการ
4. นายบัณฑิต ทุมเทียง ครูโรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ กรรมการ
5. นางลาวัลย์ กองไธสง ครูโรงเรียนบ้านหัวหนองแวงกรรมการ
6. นางบุญพริ้ง หาญอาษา ครูโรงเรียนบ้านกุดเขียว กรรมการ
7. นางนิรมล พุทธพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคมเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ทองเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง ประธาน
2. นางอังศุธร นามเดช ครูโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ รองประธาน
3. นายบุดดี วลัยศรี ครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ กรรมการ
4. นายกุหลาบ บุตรประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านดอกไม้ กรรมการ
5. นายอำคา แสงงามครูโรงเรียนบ้านส้มกู่กาสิงห์ กรรมการ
6. นายจารุวรรณ ชาลีบุตรครูโรงเรียนบ้านน้ำคำ กรรมการ
7. นางธนาภรณ์ จันทคัต ครูโรงเรียนเมืองอาจสามารถ เลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายวิชิต ชาติชูเหลี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา ประธาน
2. นายคำพันธ์ คงสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านสว่าง รองประธาน
3. นางสุวมาศ ไชยบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านหงส์ทอง กรรมการ
4. นายปรีดี ปริยันเต ครูโรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร กรรมการ
5. นายอุดม ต้นจาน ครูโรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ กรรมการ
6. นายสมเดช อินอุ่นโชติ ครูโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา กรรมการ
7. นางเฉลียว ต้นจาน ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย เลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายทรงศิลป์ เสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส ประธาน
2. นายสัจชุกร สายบุญมี ครูโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ บัวแสงใสครูโรงเรียนบ้านหนองฟ้า กรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ บุญพาทำครูโรงเรียนบ้านม่วง กรรมการ
5. นายสมพงษ์ สุขกวี ครูโรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง กรรมการ
6. นายสุขเกษม ภูอาราม ครูโรงเรียนบ้านส้มโฮงกรรมการ
7. นางวราภรณ์ ผาละบุตร ครูโรงเรียนบ้านคูเมือง เลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบรรพต พันธุ์หินกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหม้าวิทยา ประธาน
2. นายสมาน พรมเทพ ครูโรงเรียนบ้านสาหร่าย รองประธาน
3. นางทองเพ็ชร เชื้อลิ้นฟ้า ครูโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
4. นายอุทัย ทาหาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ กรรมการ
5. นายณรงค์ อุดมพันธ์ ครูโรงเรียนหนองผือ-โนนค้อ กรรมการ
6. นายคำเตียง รัตนโสภาครูโรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคนเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทวี วงศ์นาคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี ประธาน
2. นายพล คามบุศย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรองประธาน
3. นางอนงค์ มาศจันทร์ ครูโรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ กรรมการ
4. นายเหรียญ วงศ์ศรีมี ครูโรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอย กรรมการ
5. นายศุภกร กุมผัน ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นายพีรชัย โพธิ์ไพร ครูโรงเรียนบ้านชานุวรรณกรรมการ
7. นายพรมมา ผดุงรัตน์ ครูโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ เลขานุการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางอรพันธ์ หินซุย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดประธาน
2. นายสุชาติ แสนบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านหนองคูณรองประธาน
3. นางสายหยาด จันทร์คูเมือง ครูโรงเรียนบ้านคูดินทราย กรรมการ
4. นางอุไรพร ภิบาลวงษ์ครูโรงเรียนบ้านเปลือยน้อย กรรมการ
5. นางสังวาลย์ ชุติพงษ์เลิศรังษีครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
6. นางละออง สมทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านป่ายางเลขานุการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพรรณทอง วรรณสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย ประธาน
2. นางพลอย ธรรมมิตร ครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กรองประธาน
3. นางระเบียบ เพ็นวิชัย ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ กรรมการ
4. นางณัฐกาญจน์ กัญจน์ภัทรนนท์ ครูโรงเรียนบ้านป่าดวน-พังหาด กรรมการ
5. นางญาดา ไชยแสน ครูโรงเรียนหนองาหนองส่วยดอนหญ้ารังกดู่กรรมการ
6. นายสำราญ ลาดวงษ์ครูโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์เลขานุการ
7. นางทองใบ สายเชื้อ ครูโรงเรียนดอนเสาโฮง เลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายทรงฤทธิ์ เมืองหนองหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างประธาน
2. นางจุรีพร นพรัตน์ ครูโรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร รองประธาน
3. นางอนงค์ มาศจันทร์ ครูโรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์กรรมการ
4. นางจันทร์ศรี พิมพะทิตย์ ครูโรงเรียนบ้านเขวาหรดีกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ชมพูศรี ครูโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสวาสดิ์ สีวังใส ครูโรงเรียนบ้านสะแบงตากรรมการ
7. นางเกสร หิมพล ครูโรงเรียนบ้านแจ้ง เลขานุการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายธงชัย แสงมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมืองประธาน
2. นางทองหล่อ สิมลา ครูโรงเรียนเมืองจำปาขันรองประธาน
3. นางเข็มพร ทองใบ ครูโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
4. นายเดช หารสระคู ครูโรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์กรรมการ
5. นางนริสา หงส์ทอง ครูโรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้งกรรมการ
6. นายสุพรรณ ศรีทองขำ ครูโรงเรียนบ้านหินกอง กรรมการ
7. นางสมหมาย คำสงค์ ครูโรงเรียนบ้านเปลือยคุรุสรรค์เลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางดร. ศศินันท์ พูลลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ประธาน
2. นางหนูจันทร์ โคตุทา ครูโรงเรียนบ้านแดงรองประธาน
3. นายอาคม คล้ายกองนา ครูโรงเรียนจตุรคามพัฒนา กรรมการ
4. นายเกษม พิมละมาศ ครูโรงเรียนชีโนวาทธำรงกรรมการ
5. นายปิฏก อุปมา ครูโรงเรียนบ้านโพนสะอาดกรรมการ
6. นางอัญญานี ไชยพลงาม ครูโรงเรียนบ้านแขมเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุภพ สอนสระคูโรงเรียนโพนขวาวพิทยาคมประธาน
2. นางสำราญ โตหนองหว้าโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิรองประธาน
3. นางสุภาภรณ์ วังผือโรงเรียนบ้านเหล่าข้าวกรรมการ
4. นายสหภาพ กลางสุขโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
5. นายมงคล ไชยรักษ์โรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
6. นายสุพจน์ วรวงศ์โรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
7. นายไพบูลย์ เพ็ญสุริยาโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการ
8. นางขนิษฐา ชนะศรีโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
9. นายถวัลย์ สงห์ทองโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาเลขานุการ
แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายอนุพงษ์ บุญธรรมโรงเรียนบ้านแสบงตากประธาน
2. นายภิรมย์ พันธ์พินิจโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิรองประธาน
3. นายสุรชัย ดีพลงามโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
4. นายชูชาติ ชุมภักดีโรงเรียนบ้าโพนทันกรรมการ
5. นายประจวบ มาขุมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
6. นายสัมพันธ์ เกษมสุขโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
7. นางกอบแก้ว สุวรรณพันธ์โรงเรียนบ้านมหิงษารามกรรมการ
8. นางประภาภรณ์ สมุทรเขตโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
9. นายอดุลย์ อาจหาญโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์เลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายลิขิต สองศรีโรงเรียนบ้านดงเย็นประธาน
2. นางพัชรา พิมพ์เขตโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิรองประธาน
3. นายมนตรี คำไฮโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นายเฉลิมพล กิตติสุนทรโรภาสโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัยกรรมการ
5. นายเสกสรร เคนโยธาโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
6. นายสากล ผางดีโรงเรียนบ้านธาตุจอมศรีกรรมการ
7. นางมะลิ โสมทัพมอญโรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรักกรรมการ
8. นางสาววชิราภรณ์ ฉ่ำมณีโรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
9. นายอุดมศักดิ์ ทรงครักษ์โรงเรียนบ้านผักเผ็ดจ้อก้อฯเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกองสิน พิรุณห์โรงเรียนเบญจคามวิทยาประธาน
2. นายสุพัฒน์ โพธิคลังโรงเรียนบ้านดอนโมงฯรองประธาน
3. นายบุญทัน บุญสงกาโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการ
4. นายศราวุธ โต่นวุธโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นายประภาส อาจเมืองโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
6. นางอรทัย ภาสว่างโรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
7. นางประวิท สกุนินนท์โรงเรียนโนนไทยวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาววณัชญา โชติขันธ์โรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
9. นายเฉลิมพล รัตนโสภาโรงเรียนบ้านหนองแล้งเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายปริญญา นวลรักษาโรงเรียนบ้านแคน(วันครู๒๕๐๓)ประธาน
2. นางเนตรชนก บุญภูงาโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิรองประธาน
3. นายทรงวุฒิ พงษ์พิทักษ์โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
4. นายนิวัฒน์ ขว้างรหัสโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
5. นายพงษ์สุวรรณ ขุมหิรัญโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
6. นายอาทิตย์ สามิบัติโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
7. นางอุไร หนองนาโรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารกรรมการ
8. นางจินตนา เกษหอมโรงเรียนบ้านหนองพลับกรรมการ
9. นายบุญทัน สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านอีเม้งเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกาญจน์บัณฑิต โชติขันธ์โรงเรียนบ้านน้ำคำประธาน
2. นายรังสฤษฎ์ พูลภูงาโรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์รองประธาน
3. นายสณชัย ทาระคำโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
4. นายพิชิต ประวัติโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
5. นายดอน โพธิสูงโรงเรียนดงเกลือวิทยากรรมการ
6. นายมนูญ เจริญรบโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทคารกรรมการ
7. นายประภาส บุญมีโรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์กรรมการ
8. นางสาวโสภาพร ผาน้ำคำโรงเรียนบ้านผักเผ็ดจ้อก้อฯกรรมการ
9. นายมงคล ภูศรีอ่อนโรงเรียนบ้านดูนเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายพูนศรี โกกะบูรณ์โรงเรียนบ้านกอกแก้วประธาน
2. นายศักดิ์ดา คาดีวีโรงเรียนบ้านหนองสีทองสว่างวิทย์กรรมการ
3. นายสนิท ไตรทิพย์โรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
4. นายหาญชัย ศรีภูมั่นโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
5. นายสมรักษ์ วิเศษวงษาโรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารกรรมการ
6. นางวรางคณา สีลาโรงเรียนฮ่องแฮ่พะยอมหนองม่วงกรรมการ
7. นายสมมาศ อยู่สุขโรงเรียนบ้านขมิ้นกรรมการ
8. นางเหรียญทอง จันทะรีโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์เลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายพูนศรี โกกะบูรณ์โรงเรียนบ้านกอกแก้วประธาน
2. นางเพ็ญศรี เสนานันท์โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัยกรรมการ
3. นายวัฒนา กับแก้วโรงเรียนบ้านดอนบ่ดอนแฮดกรรมการ
4. นางสาวอรนุช ธรรมวิเศษโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการ
5. นายประคอง เครื่องพาทีโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
6. นางกานดา แก้วสังข์โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
7. นางสาวเก็จเกศี สงิมทองโรงเรียนบ้านดอนคำกรรมการ
8. นางเกษมศรี พาโคกทมโรงเรียนบ้านจานเหนือเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ สุนทรโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ประธาน
2. นายไพรัช สวัสดิพานิชย์โรงเรียนบ้านจิกฯกรรมการ
3. นางสำรวย อารณะโรจน์โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อยกรรมการ
4. นายสุริยันต์ ทองแสนโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
5. นางกุลเทพ ไชยสุนทรโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
6. นายทองนิ่ม แพงสกลโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
7. นางนงค์รักษ์ แผนคำโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยากรรมการ
8. นายไพรวัลย์ ไข่สังข์โรงเรียนบ้านโพนแท่นเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายฐินชัย นนทะภาโรงเรียนบ้านท่าเสียวประธาน
2. นายวิจิตร พละวัฒน์โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
3. นางปิยภรณ์ ประสงค์จีนโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ ชุมมุงโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากรรมการ
5. นางภาวดี สายคำโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
6. นายวิโรจน์ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
7. นางสุปราณี กล้าหาญโรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการ
8. นายสมชาย โสภัณนาโรงเรียนบ้านกกกุงเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประจวบ กาสิงห์โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพงประธาน
2. นางสำลี โพโสลีโรงเรียนบ้านตลาดไชยกรรมการ
3. นางพิสมัย หอมกลิ่นโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นางอนงค์ ลาสนามโรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคูกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ สุโพธิโรงเรียนบ้านหนองหินน้อยกรรมการ
6. นายอัมพร วินทะไชยโรงเรียนชุมชนบ้านหมากยางกรรมการ
7. นายสมภาร เบ้านีโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
8. นายสุชาติ จำปาทิพย์โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายฐินชัย นนทะภาโรงเรียนบ้านท่าเสียวประธาน
2. นางศิริพร งามเกลี้ยงโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
3. นายสงวน อ่อนสองชั้นโรงเรียนบ้านขัดเค้ากรรมการ
4. นายอดิชาติ โลทะลาดโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคนกรรมการ
5. นายอำไพ หาพันธุ์โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
6. นายวัชรศักดิ์ สุภาพสุนทรโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมฯ)กรรมการ
7. นายสุชาติ จำปาทิพย์โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
8. นายปิรันธ์ สระแก้วโรงเรียนบ้านข่อยเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายจีระ อินทรกลางโรงเรียนบ้านหนองช้างประธาน
2. นายยุทธนา สมุทรศรีโรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม้าสิงห์ไคลกรรมการ
3. นางจันทนา น้อยแสงโรงเรียนบ้านโพนสะอาดกรรมการ
4. นายบุญเพ็ง วิรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นายไสว ภาระบุตรโรงเรียนบ้านหนองยางวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศิริญญา แก้วภูมิแห่โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
7. นายสมปอง เวียงนนท์โรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
8. นางจิตสุรางค์ นาโพนงามโรงเรียนนานวลราฎร์นิยมเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสากล ลำพายโรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมืองประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีวิรัตน์ ลัทธศรีโรงเรียนบ้านดงหมากไฟกรรมการ
3. นายยุทธนา โกศัลวัฒน์โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
4. นายกมล วงศ์ณรัตน์โรงเรียนบ้านลำโกนกรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ หาพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
6. นายเกษม บุญหาสุกโรงเรียนบ้านผำกรรมการ
7. นางทองหยาด พวงไธสงโรงเรียนโนนยางรัฐพัฒนากรรมการ
8. นายอุทัย สุริยมาตย์โรงเรียนเมืองจำปาขันเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมบูรณ์ นนทะโชติโรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคนประธาน
2. นางยุพิน เส็งตากแดดโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางศันสนีย์ อุทธชาติโรงเรียนบ้านคำพระกรรมการ
4. นางสำเนียง ศรีสนามโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการ
5. นายชัยณรงค์ นินนันท์โรงเรียนบ้านดอนคำกรรมการ
6. นางศุภลักษณ์ ศุภาราทิตย์โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่กรรมการ
7. นางสาวเพ็ญจันทร์ พันชะนาโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
8. นางสาวปัทมาพร วรภูมิโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ นนทะโชติโรงเรียนโนนชัยศรีหนองแคนประธาน
2. นางสุนีย์ จันทะศรีโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการ
3. นายชูชาติ พุธอุดรโรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่กรรมการ
4. นางพรรัตนา ถิ่นทัพไทยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
5. นายเธียรชัย แถวพินิจโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ อะทาโสโรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคีกรรมการ
7. นางเย็นจิต ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านโพนสะอาดกรรมการ
8. นางประภาศิริ แสนจันทร์โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์เลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ นนทะโชติโรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคนประธาน
2. นางหนูกร สนศรีโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการ
3. นางภาวนา เศรษฐไตรรัตน์โรงเรียนบ้านหนองอีเข็มกรรมการ
4. นางหนูจันทร์ ศรีหนาโรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตงกรรมการ
5. นางรุ่งอรุณ โคหนองบัวโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
6. นางสาวอัจฉรา ประมูลจักโกโรงเรียนบ้านจานเหนือกรรมการ
7. นางสาวกุลชร จันสีนะโรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี)กรรมการ
8. นางปิ่น แก้วยงค์โรงเรียนบ้านหนองแวงเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายจีระ อินทรกลางโรงเรียนบ้านหนองช้างประธาน
2. นายประสิทธิ์ สิมลาโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการ
3. นายสุเทพ คำจันทร์โรงเรียนบ้านห้างหว้าฯกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ นามมูลตรีโรงเรียนหนองขามวิทยากรรมการ
5. นายบุญเด็ด ศรีละบุตรโรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคีกรรมการ
6. นายสมชัย มากพูนโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
7. นางสายแก้ว เชิงหอมโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
8. นายดนัยณัฏฐ์ ศรีสมุทรโรงเรียนเขวาตะคลองเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นายดำรงค์ สีลาโรงเรียนบ้านสระบัวประธาน
2. นายพรมา ปากชำนิโรงเรียนบ้านท่าค้อกรรมการ
3. นายปรวรรตน์ โยธมาศโรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็กกรรมการ
4. นางปราณี ทองลือโรงเรียนบ้านฮ่องทรายกรรมการ
5. นางสุวรรณี เรืองดงยางโรงเรียนบ้านไทรทองกรรมการ
6. นายอนันต์ คำหินกองโรงเรียนบ้านโพนครกน้อยกรรมการ
7. นายเขมพันธ์ โคหนองบัวโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
8. นางกุณฑล นนทมาโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นายดำรงค์ สีลาโรงเรียนบ้านสระบัวประธาน
2. นายณรงค์ อาจหาญโรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญกรรมการ
3. นายสุรชัย พันธุโรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่านกรรมการ
4. นางสาวพุธศรี เกรียงศรีโรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็กกรรมการ
5. นายอภิลาส ภิรมยาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
6. นางมะลิวรรณ กันยารัตน์โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยากรรมการ
7. นายสมผล แก้วภูมิแห่โรงเรียนหนองกุงวิทยากรรมการ
8. นายภาคภูมิ จันทะวงษ์โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ สีลาโรงเรียนบ้านสระบัวประธาน
2. นายไพศาล วงศ์คำโรงเรียนหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
3. นายยุพาภรณ์ สุระมณีโรงเรียนบ้านหนองขามวิทยากรรมการ
4. นายวิรัตน์ วัฒนยาโรงเรียนบ้านหัวหนองแวงกรรมการ
5. นายมนัสพงษ์ พรมศรีโรงเรียนบ้านเขวาคะคลองกรรมการ
6. นายสัจจพันธ์ เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
7. นายไพรวัลย์ ไข่สังข์โรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
8. นายนรินทร์ ไชยราชโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐเลขานุการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายบรรจง สังฆะโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยาประธาน
2. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายวีระชัย จารรัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านดอนแฮดกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายอธิเศธ เสาร์วงค์โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
8. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงเลขานุการ
ระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบรรจง สังฆะโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยาประธาน
2. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายวีระชัย จารรัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายอธิเศธ เสาร์วงค์โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
8. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงเลขานุการ
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายบรรจง สังฆะโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยาประธาน
2. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
3. นายวีระชัย จารรัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
5. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายอธิเศธ เสาร์วงค์โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
8. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงเลขานุการ
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบรรจง สังฆะโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยาประธาน
2. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายวีระชัย จารรัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายอธิเศธ เสาร์วงค์โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
8. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงเลขานุการ
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายบรรจง สังฆะโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยาประธาน
2. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายวีระชัย จารรัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
6. นายอธิเศธ เสาร์วงค์โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
7. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
8. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงเลขานุการ
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบรรจง สังฆะโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยาประธาน
2. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายวีระชัย จารรัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายอธิเศธ เสาร์วงค์โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
8. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงเลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายบรรจง สังฆะโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยาประธาน
2. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายวีระชัย จารรัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายอธิเศธ เสาร์วงค์โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
8. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงเลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบรรจง สังฆะโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยาประธาน
2. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายวีระชัย จารรัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายอธิเศธ เสาร์วงค์โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
8. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงเลขานุการ
ซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายบรรจง สังฆะโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยาประธาน
2. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายวีระชัย จารรัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายอธิเศธ เสาร์วงค์โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
8. นายบวร ประสานโรงเรียนบ้านยางเลิงเลขานุการ
ซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายบรรจง สังฆะโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยาประธาน
2. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายวีระชัย จารรัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายอธิเศธ เสาร์วงค์โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
8. นายบวร ประสานโรงเรียนบ้านยางเลิงเลขานุการ
ซออู้ ป.1-ป.6
1. นายบรรจง สังฆะโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยาประธาน
2. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายวีระชัย จารรัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายอธิเศธ เสาร์วงค์โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
8. นายบวร ประสานโรงเรียนบ้านยางเลิงเลขานุการ
ซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอธิเศธ เสาร์วงค์โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างประธาน
2. นายบรรจง สังฆะโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
4. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
5. นายวีระชัย จารรัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
6. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
7. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
8. นายบวร ประสานโรงเรียนบ้านยางเลิงเลขานุการ
จะเข้ ป.1-ป.6
1. นายบรรจง สังฆะโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยาประธาน
2. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายวีระชัย จารรัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายอธิเศธ เสาร์วงค์โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
8. นายบวร ประสานโรงเรียนบ้านยางเลิงเลขานุการ
จะเข้ ม.1-ม.3
1. นายบรรจง สังฆะโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยาประธาน
2. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายวีระชัย จารรัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายอธิเศธ เสาร์วงค์โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
8. นายบวร ประสานโรงเรียนบ้านยางเลิงเลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
1. นายบรรจง สังฆะโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยาประธาน
2. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายวีระชัย จารรัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายอธิเศธ เสาร์วงค์โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
8. นายบวร ประสานโรงเรียนบ้านยางเลิงเลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายบรรจง สังฆะโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยาประธาน
2. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายวีระชัย จารรัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายอธิเศธ เสาร์วงค์โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
8. นายบวร ประสานโรงเรียนบ้านยางเลิงเลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายบรรจง สังฆะโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยาประธาน
2. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายวีระชัย จารรัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายอธิเศธ เสาร์วงค์โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
8. นายบวร ประสานโรงเรียนบ้านยางเลิงเลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบรรจง สังฆะโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยาประธาน
2. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายวีระชัย จารรัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายอธิเศธ เสาร์วงค์โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
8. นายบวร ประสานโรงเรียนบ้านยางเลิงเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายชัยมงคล ซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านหัวนาประธาน
2. นายสุนทรเทพ มิทราวงศ์โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วงกรรมการ
3. นายราชัย บุญเลิศรพโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายบุญพันธ์ โคกรสโรงเรียนบ้านหนองหินน้อยกรรมการ
5. นายวีระพล แสนโสดาโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
6. นายประสิทธิ์ ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลดกรรมการ
7. นายประจวบ ทองสระคูโรงเรียนโพนโพธิ์หว้างามกรรมการ
8. นายปรีดี ลาหล้าเลิศโรงเรียนบ้านไทรทองเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชัยมงคล ซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านหัวนาประธาน
2. นายสุนทรเทพ มิทราวงศ์โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วงกรรมการ
3. นายราชัย บุญเลิศรพโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายุบุญพันธ์ โคกรสโรงเรียนบ้านหนองหินน้อยกรรมการ
5. นายวีระพล แสนโสดาโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
6. นายประสิทธิ์ ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลดกรรมการ
7. นายประจวบ ทองสระคูโรงเรียนโพนโพธิ์หว้างามกรรมการ
8. นายปรีดี ลาหล้าเลิศโรงเรียนบ้านไทรทองเลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุริยะ บุญศิลาโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งประธาน
2. นายเทวา ศรีดาโคตรโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นางวิบูลศรี เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
4. นายสุวิทย์ ศรีคุณโรงเรียนบ้านงูเหลือมกรรมการ
5. นายเทิดศักดิ์ ภูภักดีโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
6. นายสังวาลย์ นิยมโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญปลูก วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านหัวดอนชาดกรรมการ
8. นายธวัชชัย ถนัดค้าโรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคีเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
1. นายสุริยะ บุญสีลาโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งประธาน
2. นายเทวา สีดาโคตรโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นางวิบูลศรี เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
4. นายสุวิทย์ ศรีคุณโรงเรียนบ้านงูเหลือมกรรมการ
5. นายเทิดศักดิ์ ภูภักดีโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
6. นายสังวาลย์ นิยมโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญปลูก วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านหัวดอนชาดกรรมการ
8. นายธวัชชัย ถนัดค้าโรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคีเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสุริยะ บุญสีลาโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งประธาน
2. นายเทวา สีดาโคตรโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นางวิมลศรี เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
4. นายประจวบ ทองสระคูโรงเรียนโพนโพธิ์หว้างามกรรมการ
5. นายเทิดศักดิ์ ภูภักดีโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
6. นายจีรพล แสนโสภาโรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยกรรมการ
7. นายบุญปลูก วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านหัวดอนชาดกรรมการ
8. นายธวัชชัย ถนัดค้าโรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคีเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายบรรจง สังฆะโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยาประธาน
2. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางดุษฎี ทองเพชรโรงเรียนบ้านหนองนาหล้ากรรมการ
5. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายอธิเศธ เสาร์วงค์โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
8. นายบวร ประสานโรงเรียนบ้านยางเลิงเลขานุการ
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสุริยะ บุญสีลาโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งประธาน
2. นายเทวา สีดาโคตรโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นายวิบูลศรี เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
4. นายสุวิทย์ ศรีคุณโรงเรียนบ้านงูเหลือมกรรมการ
5. นายจีรพล แสนโสภาโรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยกรรมการ
6. นายสังวาลย์ นิยมโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญปลูก วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านหัวดอนชาดกรรมการ
8. นายธวัชชัย ถนัดค้าโรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคีเลขานุการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุริยะ บุญสิลาโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งประธาน
2. นางวิบูลศรี เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
3. นายสุวิทย์ ศรีคุณโรงเรียนบ้านงูเหลือมกรรมการ
4. นายเทิดศักดิ์ ภูภักดีโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
5. นายสังวาลย์ นิยมโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
6. นายบุญปลูก วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านหัวดอนชาดกรรมการ
7. นายธวัชชัย ถนัดค้าโรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคีเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายมนตรี สิงห์ชาโรงเรียนบ้านสำโรงประธาน
2. นายสุนันท์ นามนาทโรงเรียนหัวนากรรมการ
3. นางบุญมา พัชรดำสุดทีโรงเรียนบ้านผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขามกรรมการ
4. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
5. นางพวงลัดดา วิสูญโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
6. นางพรรณี ศรีเวียงราชโรงเรียนวัดแจ่มอารมย์กรรมการ
7. นายณัฐ คูณโนนยางโรงเรียนบ้านป่ายาง - วนาทิพย์กรรมการ
8. นายณัฐนันท์ สิลาโรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็กเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยมงคล ซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านหัวนาประธาน
2. นางพรลดา เที่ยงผดุงโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)กรรมการ
3. นายสุนทรเทพ มิทราวงศ์โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วงกรรมการ
4. นายบุญพันธ์ โคกรสโรงเรียนบ้านหนองหินน้อยกรรมการ
5. นายสังวาลย์ นิยมโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลดกรรมการ
7. นายสุวิทย์ ศรีคุณโรงเรียนบ้านงูเหลือมกรรมการ
8. นายปรีดี ลาหล้าเลิศโรงเรียนบ้านไทรทองเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายมนตรี สิงห์ชาโรงเรียนบ้านสำโรงประธาน
2. นางสุนันท์ นามนาทโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
3. นางบุญมา พัชรดำสุดทีโรงเรียนผัดเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขามกรรมการ
4. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขามกรรมการ
5. นายพรรณี ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
6. นายณัฐ คูณโนนยางโรงเรียนบ้านป่ายาง - วนาทิพย์กรรมการ
7. นางพวงลัดดา วิสูญโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
8. นายณัฐนันท์ สีลาโรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็กเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายชัยมงคล ซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านหัวนาประธาน
2. นางพรลดา เที่ยงผดุงโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)กรรมการ
3. นายสุนทรเทพ มิทราวงศ์โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วงกรรมการ
4. นายบุญพันธ์ โคกรสโรงเรียนบ้านหนองหินน้อยกรรมการ
5. นายสังวาลย์ นิยมโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลดกรรมการ
7. นายสุวิทย์ ศรีน้อยโรงเรียนบ้านงูเหลือมกรรมการ
8. นายปรีดี ลาหล้าเลิศโรงเรียนบ้านไทรทองเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายถาวร มูลมะณีโรงเรียนบ้านป่ายาง - วนาทิพย์ประธาน
2. นางคณพร น้อยน้ำคำโรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุพัฒน์ ชุมมุงโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ มั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้งกรรมการ
5. นายวัฒนชัย เคนโยธาโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
6. นางบุษกร บุญยืนนานโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
7. นายบุรินทร์ ทองเทียมโรงเรียนบ้านดอนขามกรรมการ
8. นางเสาวนีย์ แก้วสมศรีโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายถาวร มูลมะณีโรงเรียนบ้านป่ายาง - วนาทิพย์กรรมการ
2. นางคณพร น้อยน้ำคำโรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุพัฒน์ ชุมมุงโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ มั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้งกรรมการ
5. นายวัฒนชัย เคนโยธาโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
6. นางบุษกร บุญยืนนานโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
7. นายบุรินทร์ ทองเทียมโรงเรียนบ้านดอนขามกรรมการ
8. นางเสาวนีย์ แก้วสมศรีโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธาน
2. นายธิดารัตน์ นวลมณีโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
3. นายเที่ยง รัตนโสภาโรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ มั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้งกรรมการ
5. นายวัฒนชัย เคนโยธาโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
6. นายราชัย บุญเลิศรพโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
7. นายบุรินทร์ ทองเทียมโรงเรียนบ้านดอนขามกรรมการ
8. นายพงษ์ทอง ศรีน้อยโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธาน
2. นางธิดารัตน์ นวลมณีโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
3. นายเที่ยง รัตนโสภาโรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ มั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้งกรรมการ
5. นายวัฒนชัย เคนโยธาโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
6. นายราชัย บุญเลิศรพโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
7. นายบุรินทร์ ทองเทียมโรงเรียนบ้านดอนขามกรรมการ
8. นายพงษ์ทอง ศรีน้อยโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ นามเพ็งโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาประธาน
2. นางสุพีพร ยาสมรโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยากรรมการ
3. นายบุญธรรม ศรีบุญเรืองโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยากรรมการ
4. นางนิรมล ทิศคำโรงเรียนเมืองพนมไพรกรรมการ
5. นางชื่นจิตร ใหม่คามิโรงเรียนบ้านสิงห์ไคลกรรมการ
6. นายสุเทพ ปานจมดีโรงเรียนบ้านโพนครกน้อยกรรมการ
7. นางระพิน ขว้างรหัสโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
8. นายชัยนวพงษ์ สืบสำราญโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายถาวร มูลมะณีโรงเรียนบ้านป่ายาง - วนาทิพย์ประธาน
2. นางคณพร น้อยน้ำคำโรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุพัฒน์ ชุมมุงโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ มั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้งกรรมการ
5. นายวัฒนชัย เคนโยธาโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
6. นางบุษกร บุญยืนนานโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
7. นายบุรินทร์ ทองเทียมโรงเรียนบ้านดอนขามกรรมการ
8. นางเสาวนีย์ แก้วสมศรีโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธาน
2. นางธิดารัตน์ นวลมณีโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
3. นายเที่ยง รัตนโสภาโรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ มั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้งกรรมการ
5. นายวัฒนชัย เคนโยธาโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
6. นายราชัย บุญเลิศรพโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
7. นายบุรินทร์ ทองเทียมโรงเรียนบ้านดอนขามกรรมการ
8. นายพงษ์ทอง ศรีน้อยโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ นามเพ็งโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาประธาน
2. นางสุพีพร ยาสมรโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยากรรมการ
3. นายบุญธรรม ศรีบุญเรืองโรงเรียนเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
4. นางนิรมล ทิศคำโรงเรียนเมืองพนมไพรกรรมการ
5. นางชื่นจิตร ใหม่คามิโรงเรียนบ้านสิงห์ไคลกรรมการ
6. นายสุเทพ ปานจมดีโรงเรียนบ้านโพนครกน้อยกรรมการ
7. นางระพิน ขว้างรหัสโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
8. นายชัยนวพงษ์ สืบสำราญโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายถาวร มูลมะณีโรงเรียนบ้านป่ายาง - วนาทิพย์ประธาน
2. นางคณพร น้อยน้ำคำโรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุพัฒน์ ชุมมุงโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ มั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้งกรรมการ
5. นายวัฒนชัย เคนโยธาโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
6. นางบุษกร บุญยืนนานโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
7. นายบุรินทร์ ทองเทียมโรงเรียนบ้านดอนขามกรรมการ
8. นางเสาวนีย์ แก้วสมศรีโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธาน
2. นางธิดารัตน์ นวลมณีโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
3. นายเที่ยง รัตนโสภาโรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ มั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้งกรรมการ
5. นายวัฒนชัย เคนโยธาโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
6. นายราชัย บุญเลิศรพโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
7. นายบุรินทร์ ทองเทียมโรงเรียนบ้านดอนขามกรรมการ
8. นายพงษ์ทอง ศรีน้อยโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสืบสกุล ชดช้อยโรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)ประธาน
2. นางกัญญ์ฐญาณ์ จันทรประทักษ์โรงเรียนบ้านหัวหนองแวงกรรมการ
3. นางสุพีพร ยาสมรโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ผลินยศโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นางนิรมิต ศรีภักดีโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นางศุภลักษณ์ ฤาโสภาโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
7. นายประเสริฐ มงคลกุลโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
8. นางเสาวนีย์ แก้วสมศรีโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสืบสกุล ชดช้อยโรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)ประธาน
2. นางกัญญ์ฐญาณ์ จันทรประทักษ์โรงเรียนหัวหนองแวง(สามัคคีฯ)กรรมการ
3. นางสุพีพร ยาสมรโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ผลินยศโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นางนิรมิต ศรีภักดีโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นางศุภรัตน์ ฤาโสภาโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
7. นายประเสริฐ มงคลกุลโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
8. นางเสาวนีย์ แก้วสมศรีโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายถาวร มูลมะณีโรงเรียนบ้านป่ายาง - วนาทิพย์ประธาน
2. นางกัญญ์ฐญาณ์ จันทรประทักษ์โรงเรียนหัวหนองแวง(สามัคคีฯ)กรรมการ
3. นางสุพีพร ยาสมรโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ผลินยศโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นางนิรมิต ศรีภักดีโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นายพงษ์ทอง ศรีน้อยโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการ
7. นางศุภรัตน์ ฤาโสภาโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
8. นายประเสริฐ มงคลกุลโรงเรียนบ้านหัวช้างเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายถาวร มูลมะณีโรงเรียนบ้านป่ายาง - วนาทิพย์ประธาน
2. นางกัญญ์ฐญาณ์ จันทรประทักษ์โรงเรียนหัวหนองแวง(สามัคคีฯ)กรรมการ
3. นางสุพีพร ยาสมรโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ผลินยศโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นางนิรมิต ศรีภักดีโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นายพงษ์ทอง ศรีน้อยโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการ
7. นางศุภรัตน์ ฤาโสภาโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
8. นายประเสริฐ มงคลกุลโรงเรียนบ้านหัวช้างเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายจักรสินธ์ สามารถโรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนาประธาน
2. นางสุนัดดา ทัณทะรักษ์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ปิ่นละออโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นางเกษรา เลิศพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
5. นางสุมาลี เกาะน้ำใสโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
6. นางชวนพิศ สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทองกรรมการ
7. นางทองพูน ปาโทโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
8. นางสุนันทา คงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสว่างเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายจักรสินธ์ สามารถโรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนาประธาน
2. นางสุนัดดา ทัณทะรักษ์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
3. นางวัชรากร ปิ่นละออโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นางเกษรา เลิศพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
5. นางสุมาลี เกาะน้ำใสโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
6. นางชวนพิศ สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทองกรรมการ
7. นางทองพูน ปาโทโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
8. นางสุนันทา คงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสว่างเลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสุริยะ บุญศิลาโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งประธาน
2. นางปทุมทิพย์ ยาสมรโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางสว่างจิต อุ่นน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านแขมกรรมการ
4. นางพรรณี ไกยสวนโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
5. นางรัศมี ยงยุทธโรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดงกรรมการ
6. นางสกุนา สดใสโรงเรียนบ้านร้านหญ้ากรรมการ
7. นางช่อเอื้อง โพธิแสงโรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)กรรมการ
8. นางพรสวรรค์ ผลินยศโรงเรียนบ้านโพนแท่นเลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุริยะ บุญสีลาโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
2. นางวราภรณ์ วงษ์จันทร์โรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการ
3. นางกฤตยา นวลเถลิงศักดิ์โรงเรียนบ้านบัวขาวกรรมการ
4. นางเฉลิมศรี ขันโพธิ์น้อยโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการ
5. นางรัตนาพร ช้อยชดโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
6. นางประภาณี สมณาโรงเรียนบ้านวารีสีสุกกรรมการ
7. นางปทุมทิพย์ ยาสมรโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
8. นางช่อเอื้อง โพธิแสงโรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)กรรมการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายสุริยะ บุญศิลาโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งประธาน
2. นางปทุมทิพย์ ยาสมรโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางสว่างจิต อุ่นน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านแขมกรรมการ
4. นางพรรณี ไกยสวนโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
5. นางรัศมี ยงยุทธโรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดงกรรมการ
6. นางสกุนา สดใสโรงเรียนบ้านร้านหญ้ากรรมการ
7. นางช่อเอื้อง โพธิแสงโรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)กรรมการ
8. นางพรสวรรค์ ผลินยศโรงเรียนบ้านโพนแท่นเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสุริยะ บุญศิลาโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งประธาน
2. นางวราภรณ์ วงษ์จันทร์โรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการ
3. นางกฤตยา นวลเถลิงศักดิ์โรงเรียนบ้านบัวขาวกรรมการ
4. นางเฉลิมศรี ขันโพธิ์น้อยโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการ
5. นางรัตนาพร ช้อยชดโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
6. นางประภาณี สมนาโรงเรียนบ้านวารีสีสุกกรรมการ
7. นางประทุมทิพย์ ยาสมรโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
8. นางช่อเอื้อง โพธิแสงโรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)เลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางเทียม รักษาธรรมโรงเรียนบ้านดงช้างประธาน
2. นางสุภาภรณ์ โกศัลวัฒน์โรงเรียนบ้านชาติกรรมการ
3. นางนิรมิต ศรีภักดีโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางจันที ศรีแก้วโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
5. นางเทียมใจ เมืองสองชั้นโรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการ
6. นางสกุนา สดใสโรงเรียนบ้านร้านหญ้ากรรมการ
7. นางบุษบา ตันภูเขียวโรงเรียนบ้านโพนครกน้อยกรรมการ
8. นางวิลาวัณย์ อุ่นโสภาโรงเรียนบ้านาเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเทียม รักษาธรรมโรงเรียนบ้านดงช้างประธาน
2. นางสุภาภรณ์ โกศัลวัฒน์โรงเรียนบ้านชาติกรรมการ
3. นางนิรมิต ศรีภักดีโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางจันที ศรีแก้วโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
5. นางเทียมใจ เมืองสองชั้นโรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการ
6. นางสกุนา สดใสโรงเรียนบ้านร้านหญ้ากรรมการ
7. นางสาวบุษบา ตันภูเขียวโรงเรียนบ้านโพนครกน้อยกรรมการ
8. นางวิลาวัณย์ อุ่นโสภาโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทองเลขานุการ
แสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสืบสกุล ชดช้อยโรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)ประธาน
2. นางกุัญญ์ฐญาณ์ จันทรประทักษ์โรงเรียนบ้านหัวหนองแวงกรรมการ
3. นางสุพีพร ยาสมรโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ผลินยศโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นางนิรมิต ศรีภักดีโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นางศุภรัตน์ ฤาโสภาโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
7. นายประเสริฐ มงคลกุลโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
8. นางเสาวนีย์ แก้วสมศรีโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิเลขานุการ
มายากล ม.1-ม.6
1. นายสืบสกุล ชดช้อยโรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)ประธาน
2. นางกุัญญ์ฐญาณ์ จันทรประทักษ์โรงเรียนหัวหนองแวง(สามัคคีฯ)กรรมการ
3. นางสุพีพร ยาสมรโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ผลินยศโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นางนิรมิต ศรีภักดีโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นางศุภรัตน์ ฤาโสภาโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
7. นายประเสริฐ มงคลกุลโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
8. นางเสาวนีย์ แก้วสมศรีโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสุริศักดิ์ มงคลชูโรงเรียนบ้านข่อยประธาน
2. นายสมหมาย รัญระนาโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุรพันธ์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายศักดิ์ดา พาโคกทมโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
5. นายเรืองเดช อรังศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
6. นายนฤนาท ธรรมวิเศษโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
7. นายชัยรัตน์ ชลชัยโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์หนองไฮเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6
1. นายสุริศักดิ์ มงคลชูโรงเรียนบ้านข่อยประธาน
2. นายสมหมาย รัญระนาโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุรพันธ์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายศักดิ์ดา พาโคกทมโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
5. นายเรืองเดช อรังศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
6. นายนฤนาท ธรรมวิเศษโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
7. นายชัยรัตน์ ชลชัยโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์หนองไฮเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสุริศักดิ์ มงคลชูโรงเรียนบ้านข่อยประธาน
2. นายสมหมาย รัญระนาโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุรพันธ์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายศักดิ์ดา พาโคกทมโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
5. นายเรืองเดช อรังศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
6. นายนฤนาท ธรรมวิเศษโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
7. นายชัยรัตน์ ชลชัยโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์หนองไฮเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวโหวด ม.1-ม.6
1. นายสุริศักดิ์ มงคลชูโรงเรียนบ้านข่อยประธาน
2. นายสมหมาย รัญระนาโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุรพันธ์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายศักดิ์ดา พาโคกทมโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
5. นายเรืองเดช อรังศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
6. นายนฤนาท ธรรมวิเศษโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
7. นายชัยรัตน์ ชลชัยโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์หนองไฮเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวพิน ป.1-ป.6
1. นายสุริศักดิ์ มงคลชูโรงเรียนบ้านข่อยประธาน
2. นายสมหมาย รัญระนาโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุรพันธ์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายศักดิ์ดา พาโคกทมโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
5. นายเรืองเดช อรังศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
6. นายนฤนาท ธรรมวิเศษโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
7. นายชัยรัตน์ ชลชัยโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์หนองไฮเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวพิน ม.1-ม.6
1. นายสุริศักดิ์ มงคลชูโรงเรียนบ้านข่อยประธาน
2. นายสมหมาย รัญระนาโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุรพันธ์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายศักดิ์ดา พาโคกทมโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
5. นายเรืองเดช อรังศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
6. นายนฤนาท ธรรมวิเศษโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
7. นายชัยรัตน์ ชลชัยโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์หนองไฮเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสุริศักดิ์ มงคลชูโรงเรียนบ้านข่อยประธาน
2. นายสมหมาย รัญระนาโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุรพันธ์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายศักดิ์ดา พาโคกทมโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
5. นายเรืองเดช อรังศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
6. นายนฤนาท ธรรมวิเศษโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
7. นายชัยรัตน์ ชลชัยโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์หนองไฮเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวแคน ม.1-ม.6
1. นายสุริศักดิ์ มงคลชูโรงเรียนบ้านข่อยประธาน
2. นายสมหมาย รัญระนาโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุรพันธ์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายศักดิ์ดา พาโคกทมโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
5. นายเรืองเดช อรังศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
6. นายนฤนาท ธรรมวิเศษโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
7. นายชัยรัตน์ ชลชัยโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์หนองไฮเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสิงขร ริโยธาโรงเรียนบ้านบัวงามประธาน
2. นางทองพูน ปาโทโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
3. นายดำรง รู้ยืนยงโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
4. นายทองคำ ปักษาโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยกรรมการ
5. นางสุภาพร ไชยโยโรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์กรรมการ
6. นางปทุมทิพย์ ยาสมรโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
7. นายวันฉัตร ชาติประเสริฐโรงเรียนเมืองพนมไพรเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสิงขร ริโยธาโรงเรียนบ้านบัวงามประธาน
2. นางทองพูน ปาโทโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
3. นายดำรง รู้ยืนยงโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
4. นายทองคำ ปักษาโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยกรรมการ
5. นางสุภาพร ไชยโยโรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์กรรมการ
6. นางปทุมทิพย์ ยาสมรโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
7. นายวันฉัตร ชาติประเสริฐโรงเรียนเมืองพนมไพรเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายบุญสวน คำดีผอ.โรงเรียนบ้านนาประธาน
2. นายเทพพนม คำมณีครูโรงเรียนบ้านวารีสีสุกรองประธาน
3. นายทองขาว ศรีมนตรีครูโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
4. นายปรีชา พืชสิงห์ครูโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
5. นายวิชิต ก้านจักรครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
6. นายสุพจน์ วิเวกครูโรงเรียนบ้านคูฟ้ากรรมการ
7. นายพิชิต จำปาเกตุครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้กรรมการ
8. นางบัวทอง ธรรมวิเศษครูโรงเรียนบ้านเหว่อสวนผึ้งกรรมการ
9. นางจันทร์เพ็ญ วิทยาวุธครูโรงเรียนบ้านเหล่าฮกเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ศรี ชราศรีโรงเรียนบ้านหนองบึงประธาน
2. นายวิชาญ ไชยประเสริฐโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่รองประธาน
3. นายสันติ พันธ์สำโรงโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
4. นายไชยธร พะตันโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
5. นายภาณุสิทธิ์ สมุทรเขตโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีทองอยู่ มิรัตนไพรโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการ
7. นายสราวุธ เมรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
8. นายพล กองการโรงเรียนบ้านงูเหลือมกรรมการ
9. นางสาวปิลันธสุทธิ์ นาสถิตย์โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ศักดิ์คำดวงผอ.โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดาฯ)ประธาน
2. นายวาสนา นวนรักษาครูโรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนารองประธาน
3. นายบุญ สาระพันธ์ครูโรงเรียนบ้านธาตุจอมศรีกรรมการ
4. นายไชยวัฒน์ ไชยโยครูโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณกรรมการ
5. นางเพ็ญนภา ศรีเที่ยงครูโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการ
6. นางกองศรี ใจเมืองครูโรงเรียนบ้านหนองฟ้ากรรมการ
7. นางณัทญา จันทรโคตรครูโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
8. นายธนะศักดิ์ ชมเชยครูโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
9. นางณัฐิมา คำสวาสดิ์ครูโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร อ่อนสองชั้นโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกประธาน
2. นายบุญสุข เหมือดนอกโรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดงรองประธาน
3. นายวิรัตน์ แจ้งสนามโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
4. นายมนตรี สุดชารีโรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้งกรรมการ
5. นายคงศักดิ์ เลิศฤทธิ์โรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
6. นายวิชาญ ไชยประเสริฐโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการ
7. นายภาณุสิทธิ์ สมุทรเขตโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
8. นายพล กองการโรงเรียนบ้านงูเหลือมกรรมการ
9. นายเกษม บุญผาสุกโรงเรียนชุมชนบ้านผำเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพูลทรัพย์ มานะดีโรงเรียนบ้านหนองฮางประธาน
2. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาพิทยาคมรองประธาน
3. นายทองยศ เพ็งวิชัยโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่กรรมการ
4. นายวิลูลย์ สุขประเสริฐโรงเรียนหนองบั่ววิทยากรรมการ
5. นายสุรวิทย์ จงใจจิตโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
6. นายเสถียร พิบาลวงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
7. นายธำรงค์ อ่อนปุยโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
8. นายดุสิต เดชโคตรโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัยกรรมการ
9. นายเมียนฟิน อ่อนสีแดงโรงเรียนชุมชนหมากยางเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสายยุธ เหลาเกิ้มฮุ้งผอ.โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ประธาน
2. นายวิเชียร ชนะพันธ์ครูโรงเรียนบ้านสะแบงตากรองประธาน
3. นายสิงห์หาญ นนท์อ่อนครูโรงเรียนบ้านส้มโฮงกรรมการ
4. นายไชยธร พะตันครูโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
5. นายสุพล แก้วประทุมครูโรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคนกรรมการ
6. นายอาทิตย์ แสนโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองบึงกรรมการ
7. นายจันทร์ โนมะยาครูโรงเรียนบ้านธาตุจอมศรีกรรมการ
8. นางไพรวัลย์ สิงแฮดครูโรงเรียนบ้านค้อแสนสีกรรมการ
9. นายประยูร บุปผาวาสน์ครูโรงเรียนบ้านโนนเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมชัย งามสายผอ.โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ประธาน
2. นายสังวาล โทขันธ์ครูโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยรองประธาน
3. นายมณี หัสจรรย์ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายประสาน ประเสระกังครูโรงเรียนบ้านสำราญหนองบากกรรมการ
5. นายศิริวัฒน์ ศรีสระคูครูโรงเรียนบ้านฮ่องทรายกรรมการ
6. นายกระจ่าง แม่นมาตย์ครูโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
7. นายศุภชัย ต้นทัพไทยครูโรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคมกรรมการ
8. นายไพจิตร วงษ์วาสน์ครูโรงเรียนโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
9. นายสุริยา กุลสุวรรณครูโรงเรียนชีโหล่นวิทยาเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร แสงสุมาศโรงเรียนบ้านโพนดวนประธาน
2. นายสุบัน เย็นศิริโรงเรียนบ้านข่อยรองประธาน
3. นายพรชัย หะโทโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
4. นายอภิเชษฐ์ ชาญอุไรโรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์กรรมการ
5. นายสมพร นามทะจันทร์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
6. นายบุญเพ็ง นามโสมโรงเรียนบ้านหนองสระหงส์กรรมการ
7. นายสงวน สอนลิลาโรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารกรรมการ
8. นายชัชวาล สาธารณ์โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเหม้าสิงห์ไคลกรรมการ
9. นายศราวุฒิ วิริยะกุลโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายพูลทรัพย์ มานะดีโรงเรียนบ้านหนองฮางประธาน
2. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาพิทยาคมรองประธาน
3. นายทองยศ เพ็งวิชัยโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่กรรมการ
4. นายวิบูลย์ สุขประเสริฐโรงเรียนหนองบั่ววิทยากรรมการ
5. นายสุรวิทย์ จงใจจิตโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
6. นายเสถียร พิบาลวงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
7. นายธำรงค์ อ่อนปุยโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
8. นายดุสิต เดชโคตรโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัยกรรมการ
9. นายเมียนฟิน อ่อนสีแดงโรงเรียนชุมชนหมากยางเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ มูลทรัพย์โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยประธาน
2. นายเทิดเกียรติ ยามโสภาโรงเรียนบ้านสระโพนทองรองประธาน
3. นายวุฒิพงษ์ หอมฟุ้งโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยกรรมการ
4. นายสมปอง เวียงนนท์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นายอดุลย์ อาจหาญโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการ
6. นายปัญญาฤทธิ์ ถาวงษ์กลางโรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วงกรรมการ
7. นายสุพรรณ หล้าสร้อยโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการ
8. นายวสิต พรหมกัลป์โรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
9. นายบุญทัน เรืองมนตรีโรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพูลทรัพย์ มานะดีโรงเรียนบ้านหนองฮางประธาน
2. นายทองยศ เพ็งวิชัยโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่รองประธาน
3. นายกำพล พลเยี่ยมโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการ
4. นางสาวพูลศรี เสาวรสโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการ
5. นายประเทือง ไชยบุศย์โรงเรียนห้วยแก้วห้วยสำราญกรรมการ
6. นายวิรัตน์ สิทธิลาโรงเรียนวัดธาตุกรรมการ
7. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุภาภรณ์ ถาวรโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวณิชาภา ไทยภักดีโรงเรียนบ้านขนวนเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางหทัยชนก คชพันธ์ผอ.โรงเรียนบ้านเหนือประธาน
2. นางเบญทิพย์ ภิบาลวงษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรองประธาน
3. นางสาวสังวาล พลหินกองครูโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
4. นางทิพากร ศรีปัญญาครูโรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารกรรมการ
5. นางสายันต์ สายเชื้อครูโรงเรียนเมืองพนมไพรกรรมการ
6. นางบรรทม โทนหงสาครูโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการ
7. นางสมหมาย บุญกลอยครูโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
8. นางบัวลี คุริตังครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทมกรรมการ
9. นางปราณี สามิบัติครูโรงเรียนบ้านเหม้าวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพนิดา หารสุโพธิ์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหินน้อยประธาน
2. นางประยงค์ เสรีเรืองยุทธครูโรงเรียนบ้านหัวดงรองประธาน
3. นางฉัตรเงิน ชีวาจรครูโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
4. นางนาตยา มิรัตนไพรครูโรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลุดกรรมการ
5. นางสำลี ธรรมะครูโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
6. นางมานิต ทวยหาญครูโรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการ
7. นางจิตลมัย ชุไชย์ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการ
8. นางพจนาลักษณ์ ไชยวงค์วัฒน์ครูโรงเรียนบ้านชีโหล่นวิทยากรรมการ
9. นางสุพัตร ศรีประสารครูโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์เลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายมนูญ ศรีสนามโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ประธาน
2. นายวิบูลย์ สุขประเสริฐโรงเรียนหนองบั่ววิทยารองประธาน
3. นายเมียนฟิน อ่อนสีแดงโรงเรียนชุมชนหมากยางกรรมการ
4. นายสุรวิทย์ จงใจจิตโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
5. นายเสถียร พิบาลวงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
6. นางชื่นจิตร ใหม่คามิโรงเรียนบ้านสิงห์ไคลฯกรรมการ
7. นายธำรงค์ อ่อนปุยโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
8. นางประนอม ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านชาติกรรมการ
9. นางสาวพัชรินทร์ เกษตรสิงห์โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคีเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอภิวัฒน์ เดชอุดมวรกุลโรงเรียนชุมชนบ้านผำประธาน
2. นายจรรโลง สงครินทร์โรงเรียนบ้านฝางรองประธาน
3. นายสันติ พันธ์สำโรงโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
5. นายวินัย โพธิ์หมุดโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์กรรมการ
6. นายอนุศักดิ์ ไชยอุปละโรงเรียนบ้านชานุวรรณกรรมการ
7. นายสมคิด คำสนามโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
8. นายสยาม โคชาโรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการ
9. นางสาวกัญญาภัทร สงค์ศรีโรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)เลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ สีสันผอ.โรงเรียนบ้านดอกไม้ประธาน
2. นายคำพันธ์ พาโคกทมครูโรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคีรองประธาน
3. นายฉลาด ใจมั่นครูโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
4. นางสมพร ปะกิลาเคครูโรงเรียนเมืองโพนทรายกรรมการ
5. นางรุ่งเรือง เวียงสมุทรครูโรงเรียนบ้านเหล่าง้าวกรรมการ
6. นายนิคม บุตรโชติครูโรงเรียนบ้านจานเหนือกรรมการ
7. นางดวงจันทร์ แสงน้ำครูโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
8. นางปทุมทิพย์ ผดุงศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านหมากยางกรรมการ
9. นางเขียน ชวะเลย์ครูโรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สมบูรณ์พันธ์ผอ.โรงเรียนบ้านสมสะอาดประธาน
2. นายสายันต์ จันใหม่ครูโรงเรียนบ้านโพนพอุงรองประธาน
3. นางอินภิรมย์ ชุมตรีนอกครูโรงเรียนบ้านดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณกรรมการ
4. นายรัตนชัย กาสิงห์ครูโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ ปัดชาศรีครูโรงเรียนบ้านดอนกลอยโนนสมบูรณ์กรรมการ
6. นางสมาภรณ์ ศรีวงษาครูโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
7. นายวิจิตร เทียบโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ ไชยเสนาครูโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
9. นายชินพันธ์ บุตรรักษาครูโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ แก้วภูมิแห่โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองประธาน
2. นายวรพงษ์ มหาพานต์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวรองประธาน
3. นายสุพรรณ ไชยาโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นายอัมพร สายสุดโรงเรียนบ้านจานใต้กรรมการ
5. นายนิพนธ์ สองสีโรงเรียนบ้านลำโกนกรรมการ
6. นายดุสิต เดชโคตรโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัยกรรมการ
7. นายประสิทธิ ภูพวกโรงเรียนบ้านคูฟ้ากรรมการ
8. นายบัญญ้ติ ภูครองตาโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการ
9. นางนวลมณี ทองอำไพโรงเรียนบ้านดอนยางเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายทองพูน ใจลาดโรงเรียนบ้านยางจ้องประธาน
2. นายวิญญู ธรรมวิเศษโรงเรียนบ้านสาหร่ายรองประธาน
3. นายสหรัถ หินกองโรงเรียนบ้านสระโพนทองกรรมการ
4. นางสวาท พิมพ์แพทย์โรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
5. นายสุพิษ อิ่มทรัพย์โรงเรียนบ้านแคน(วันครู ๒๕๐๓)กรรมการ
6. นางสาวรุ่งนภา มนตรีชนโรงเรียนหนองขามวิทยากรรมการ
7. นางวรีนันท์ คุรีรังโรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่กรรมการ
8. นายจตรุรงณ์ เทียมวงเดือนโรงเรียนบ้านหนองผึ้งกรรมการ
9. นางพวงเพชร โพธิ์สนามโรงเรียนบ้านสาหร่ายเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นายบุญส่ง มณีแสงผอ.โรงเรียนบ้านโคกกลางประธาน
2. นางดอกไม้ วรเชษฐครูโรงเรียนบ้านนารองประธาน
3. นายเจียม สิงห์สุธรรมครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายจำเนียร ไชยรัตน์ครูโรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
5. นายฉันท์ ฤทธาพรมครูโรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทองกรรมการ
6. นายชลธาร จันทร์เพ็ญครูโรงเรียนบ้านดงหมากไฟกรรมการ
7. นางละเอียด แพงวงษ์ครูโรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่กรรมการ
8. นางวาริณี อักโขครูโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
9. นางวัชราภรณ์ มีกู่กาครูโรงเรียนบ้านจิกเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายลิขิต สองศรีผอ.โรงเรียนบ้านดงเย็นประธาน
2. นายถาวร ยมรัตน์ครูโรงเรียนบ้านสระโพนทองรองประธาน
3. นายทองแดง สร้อยอุดมครูโรงเรียนบ้านสิงห์ไคลกรรมการ
4. นายนามเรือง นิลศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวคนกรรมการ
5. นายธำรง อ่อนปุยครูโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
6. นายชวนเชิญ สีสวดครูโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
7. นางลำปาง ชั้นพิภพครูโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยากรรมการ
8. นางระเบียบ เพ็งวิชัยครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่กรรมการ
9. นางปรียาภัทร์ โฆษรครูโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์เลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ ชุมภักดีโรงเรียนบ้านขมิ้นประธาน
2. นายนามเรือง นิลศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองหัวคนรองประธาน
3. นายอนุชิต ฤทธิวุธโรงเรียนเมืองโพนทรายกรรมการ
4. นายสุเทพ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านเหล่าหัวภูกรรมการ
5. นายวุฒิชัย นันพิลาโรงเรียนบ้านดอนเจริญกรรมการ
6. นายอัมพัน มาตย์วิเศษโรงเรียนบ้านแคน(วันครู ๒๕๐๓)กรรมการ
7. นายบุญปลูก วงษ์แก้วโรงเรียนหัวดอนชาดกรรมการ
8. นายกสิณ สิมลีโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
9. นายชาญวิทย์ อาจสมโรงเรียนเมืองสรวรรณภูมิเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ สุขประเสริฐผอ.โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคมประธาน
2. นางละมุล เนื่องสกลครูโรงเรียนบ้านผักเผ็ดจ้อก้อรองประธาน
3. นางสาวสุดารัตน์ สงเคราะห์ครูโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
4. นางกันธิชา คลังมนตรีครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางสาวิตรี อยู่สุ่มครูโรงเรียนบ้านภูงากรรมการ
6. นายวัชรพงศ์ สวนหนองแวงครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
7. นางอรุณ ไชยันโตครูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านกรรมการ
8. นางทรงศรี ขันธวงศ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
9. นางประมวล บุญโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านจานเหนือเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายทรงศิลป์ เสนาะผอ.โรงเรียนกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร)ประธาน
2. นางเย็นใจ คำดีครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิรองประธาน
3. นางจินตนา เกษตรสิงห์ครูโรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคีกรรมการ
4. นายสุวิทย์ หาญศึกครูโรงเรียนตากแดดสุธรรมฯกรรมการ
5. นางศุวลักษณ์ แจ้งสว่างครูโรงเรียนชีโนวาทธำรงกรรมการ
6. นางคำภู สุดาเดชครูโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
7. นางสุจิตร แก้วแสงไสย์ครูโรงเรียนบ้านหัวโทนฯกรรมการ
8. นางศรีสุดา สุดาเดชครูโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
9. นางอุไรวรรณ กาสิงห์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทมเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุระพันธ์ มูลทรัพย์โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยประธาน
2. นายอดุลย์ อาจหาญโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์รองประธาน
3. นายวสิต พรหมกัลป์โรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
4. นายสมปอง เวียงนนท์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นายเทอดเกียรติ ยามโสภาโรงเรียนบ้านสระโพนทองกรรมการ
6. นายอารมย์ จันชาราโรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์กรรมการ
7. นายวุฒิพงษ์ หอมฟุ้งโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยกรรมการ
8. นายชาติชาย รอเสนาโรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อยกรรมการ
9. นางแก่นจันทน์ วิเศษโวหารโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยาเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ สุดานิชผอ.โรงเรียนบ้านปลาค้าวประธาน
2. นางมานิดา ภูนิคมครูโรงเรียนบ้านโนนจานรองประธาน
3. นายบุญเลิศ เวียงสิมาครูโรงเรียนบ้านตาหยวกกรรมการ
4. นางพิกุล โนมะยาครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคนกรรมการ
5. นางเบญญาดา เจาจาฤกษ์ครูโรงเรียนบ้านคำพระกรรมการ
6. นางเบญจมาศ ชาญวิรัตน์ครูโรงเรียนบ้านหงษ์ทองกรรมการ
7. นางสาวสุปัญญา สำลีครูโรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วงกรรมการ
8. นางอรนุช ใจมั่นครูโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
9. นางบัวเรียน มังตาครูโรงเรียนบ้านสาหร่ายเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายปัญญา นวลรักษาผอ.โรงเรียนบ้านสำราญประธาน
2. นางสำราญ จ่าแสนชื่นครูโรงเรียนบ้านโพนหินรองประธาน
3. นางอุบลรัตน์ วงษ์สามารถครูโรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
4. นายเฉลิมพล นิลผายครูโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
5. นางมัณฑนา ลาชัยครูโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
6. นางนิธิญา เพียรถนอมครูโรงเรียนบ้านบัวขาวกรรมการ
7. นายโสวัฒน์ วลัยศรีครูโรงเรียนบ้านตังหมองกรรมการ
8. นางวัชรินทร์ ปัสสาโกครูโรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)กรรมการ
9. นางสมหมาย ดวงประภาครูโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายดำรง ขุมเงินโรงเรียนบ้านหัวดงประธาน
2. นายวาทิน ไหวดีโรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมืองรองประธาน
3. นางพาโชค สาคูเมืองโรงเรียนบ้านกู่คันธนามกรรมการ
4. นายสมยศ แสงผุยโรงเรียนโนนทรายสระทองกรรมการ
5. นายดาว ศรีคำภาโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
6. นายธงศิลป์ ประสารีบุตรโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
7. นายวิทยา แสงูสระคูโรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)กรรมการ
8. นายสุรพงษ์ มูลทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรักกรรมการ
9. นางดารณี โตไทยะโรงเรียนบ้านสระแก้วเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธาน
2. นายปัญญาฤทธิ์ ถาวงษ์กลางโรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วงรองประธาน
3. นายสุพรรณ หล้าสร้อยโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นายบุญทัน เรืองมนตรีโรงเรียนบ้านดูอึ่งศรีเจริญกรรมการ
5. นายพรชัย แก้วพลงามโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
6. นายวชิรา ทำมิโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทมกรรมการ
7. นายสิงห์หาญ นนท์อ่อนโรงเรียนบ้านส้มโฮงกรรมการ
8. นายรัฐพล แสนเมืองโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการ
9. นางสุพัตรา ผกามาศโรงเรียนบ้านสูงยางเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ พลศรีผอ.โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาดประธาน
2. นายดุสิต เดชโคตรครูโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัยรองประธาน
3. นางสุพัตรา ศรีประสารครูโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์กรรมการ
4. นายสวัสดิ์ โชติขันธ์ครูโรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮฯกรรมการ
5. นางสงบ สามาอาพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านหนองศรีทองฯกรรมการ
6. นางพวงชมพู จันทร์สำราญครูโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
7. นายนพดล ไหวดีครูโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
8. นางยูถิกา นาสถิตย์ครูโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
9. นางมัจฉา จันทร์ศรีครูโรงเรียนบ้านดอกไม้เลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย อาจหาญผอ.โรงเรียนบ้านหนองทัพไทยประธาน
2. นางอำพร พนมพงศ์ครูโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยารองประธาน
3. นางสาวประนอม ธรรมเสนาครูโรงเรียนบ้านบ้านลำโกนฯกรรมการ
4. นายเตรียม หงษ์ศรีครูโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
5. นายวิชัย ไข่สังข์ครูโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
6. นางฐาปนีย์ สมพงษ์ผึ้งครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้งกรรมการ
7. นางวงเดือน ศรีประเสริฐครูโรงเรียนบ้านโพนสะอาดกรรมการ
8. นายมั่นคง ไชยแสนครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
9. นางจิราภา กุลชาติครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายสุริยันต์ เสรีเรืองยุทธผอ.โรงเรียนบ้านดงหมากไฟประธาน
2. นางสำราญ ทองปานครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีรองประธาน
3. นางพรรณี บุตรหินกองครูโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
4. นางสุภัทรา ปาปะเกครูโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
5. นางบาหยัน นวลกระสังข์ครูโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
6. นางรัตนสุดา ชาติเจริญศิลป์สุขครูโรงเรียนบ้านหนองนาหล้ากรรมการ
7. นายวิบูลย์ สุขประเสริฐครูโรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยากรรมการ
8. นางแพงศรี เจริญใสครุโรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสงกรรมการ
9. นางทวิพร เคนโยธาครูโรงเรียนบ้านโพธิ์งามเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา พรมศรผอ.โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยาประธาน
2. นางพิสมัย บุตรโทครูโรงเรียนบ้านเปลือยฯรองประธาน
3. นางมะริตา จำปาหอมครูโรงเรียนบ้านโพนดวนกรรมการ
4. นางกฤษณา จำนงกิจครูโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดาฯ)กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา เอราวรรณครูโรงเรียนบ้านดอนเจริญกรรมการ
6. นายจำนง พื้นสะอาดครูโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์กรรมการ
7. นางอุบล สมภักดีครูโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
8. นางสาวศิรินันท์ พลเสนาครูโรงเรียนเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
9. นางไพรวัลย์ สิงห์แฮดครูโรงเรียนบ้านค้อแสนสีเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวรรณะ อุดมคำโรงเรียนบ้านแสนสีประธาน
2. นายสราวุธ เมรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีรองประธาน
3. นางปิยะฉัตร เทพสมบัติโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
4. นางคัทรียา เสนาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นายสมชาย ออมอดโรงเรียนบ้านสำราญนิวาสฯกรรมการ
6. นายณรงค์ สีนวลจันทร์โรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการ
7. นางนวลสะอาด พิมทาโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
8. นายธงชัย ปทุมมาโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
9. นางสาววันดี หินซุยโรงเรียนยางคำวิทยาเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์เทพ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีประธาน
2. นายสุรเดช มูลจันทีโรงเรียนสาวแหวิทยารองประธาน
3. นายเอกชัย ถนัดค้าโรงเรียนเมืองพนมไพรกรรมการ
4. นายบุญยืน คำสอนโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
5. นายขวัญชัย สมสุขโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
6. นายพลากร จันทร์ซ้ายโรงเรียนบ้านเหล่าติ้วกรรมการ
7. นายพงค์พัศ ภูขุมดินโรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์กรรมการ
8. นายมั่นคง ไชยแสนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
9. นายสัมฤทธิ์ จงใจจิตโรงเรียนบ้านเมืองสรวงเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นายอภิชาติ ดีกุดตุ้มโรงเรียนบ้านขัดเค้าประธาน
2. นายสำราญ บุญกลอยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีรองประธาน
3. นางรัตนา แก้วขาวโรงเรียนบ้านดงหมากไฟกรรมการ
4. นางจุฑามณี บุญจันทร์โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการ
5. นางจันทร์หอม อันน้อยนนท์โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
6. นางสาวสุจารี ธิดาโรงเรียนบ้านหัวหนองแวงกรรมการ
7. นางปริศนา บุ่นวรรณาโรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่านกรรมการ
8. นางสุรีรัตน์ สุริยหาญโรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการ
9. นางสุจิตร แก้วคำไสย์โรงเรียนหัวโทนมิตรภาพที่165เลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นายอุไร เลิศพันธ์โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยาประธาน
2. นางสาวนวลฉวี ศรีชนะโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์รองประธาน
3. นางอุบลรัตน์ สุริยะวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านเล้าข้าวกรรมการ
4. นางนฤมล สุทธิสนโรงเรียนบ้านธาตุจอมศรีกรรมการ
5. นางสุนีย์ ดวงลีดีโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการ
6. นางวิภาวดี ไชยลาภโรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้งเลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายสุพงษ์ เวโนโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิประธาน
2. นายประสิทธิ์ ด่านซ้ายโรงเรียนบ้านดงหมากไฟรองประธาน
3. นางปิยสุดา โสหนองบัวโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยกรรมการ
4. นางสาวลัดดา ดำพลงามโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
5. นางนิตร ลาสอนโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
6. นางผ่องจิต ชนะพันธ์โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยากรรมการ
7. นางศรีดร บุตรบุญชูโรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)เลขานุการ
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายแสวง ทอนศรีโรงเรียนบ้านโนนตาดประธาน
2. นางสาวเสาวลักษณ์ พรมสอนโรงเรียนบ้านสาหร่ายรองประธาน
3. นางจันทราษี ไชยเสนาโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
4. นางพัชรา มานะดีโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
5. นางอุไรพร จันดาหงษ์โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
6. นางพนารัตน์ สิทธิสารโรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วงกรรมการ
7. นางอำนวย สอนสนามโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
8. นางวีทามาศ พาลำโกนโรงเรียนบ้านกอกแก้วเลขานุการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายบวร พิมพ์ภูโรงเรียนบ้านคำแดงประธาน
2. นางลัดดาวรรณ แบ่งรัมย์โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)รองประธาน
3. นางกัลยาณี คุณอุดมโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
4. นางดวงเดือน พุทธาโรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยากรรมการ
5. นางระเบียบ ศรีมนตรีโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
6. นางประนอม พารานะทีโรงเรียนบ้านยางเฌอกรรมการ
7. นางพิศวาท จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านตลาดไชยเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายไชยยงค์ บัวศรีคำโรงเรียนบ้านหัวนาประธาน
2. นายสุวัฒน์ เฮงสวัสดิ์โรงเรียนสามขาพิทยาคมรองประธาน
3. นายมงคล วงศ์ขุมเงินโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการ
4. นางวันทนา ฉัตรสุวรรณโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการ
5. นางสนทยา ไชยพิมพ์โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระกรรมการ
6. นางอภิญญา วิเศษสมโรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารกรรมการ
7. นายวิศิษฐ์ นวลรักษาโรงเรียนบ้านแคน(วันครู ๒๕๐๓)กรรมการ
8. นางสาวบังอร โสน้ำเที่ยงโรงเรียนเมืองจำปาขันเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายสวัสดิ์ นาปองสีโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ประธาน
2. นางนวลสอาด พิมทาโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์รองประธาน
3. นางสาวกฤตภรณ์ อิทธิเจริญพงษ์โรงเรียนบ้านวารีสีสุกกรรมการ
4. นางรัญธิญา สุกใสโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญแข เห็นสมัครโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
6. นางสุภารัตน์ สามิบัติโรงเรียนหนองผือโนนค้อกรรมการ
7. นางสงกรานต์ จันทะนามโรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมืองกรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายวรรณธง สาคำไมย์โรงเรียนบ้านหนองจานประธาน
2. นางบังอร มูลตรีภักดีโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยารองประธาน
3. นางสาวบัวสอน วงค์สนิทโรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่กรรมการ
4. นายนันทวิชญ์ จุนทวิเทศโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ไม้หอมโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
6. นางสาวสำเนียง วรรณศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ หันตุลาโรงเรียนบ้านกุดเขียวประธาน
2. นายเทียร มูลรัตน์โรงเรียนบ่อพันขันวิทยารองประธาน
3. นางพุทธชาติ ผดุงศรีโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
4. นางวัชรินทร์ รัตนศรีโรงเรียนบ้านเขวาหรดีกรรมการ
5. นางพลอย ธรรมมิตรโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
6. นางภัทรพร ทองทาโรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์กรรมการ
7. นางอำนวย มาขุมเหล็กโรงเรียนหนองทัพไทยกรรมการ
8. นางอรัญญา วิเศษวงษาโรงเรียนบ้านกอกแก้วเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายนคร สุรวาทกุลโรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตงรองประธาน
2. นางจิตตราภรณ์ เกาะน้ำใสโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจริญญา ทะวะลัยโรงเรียนชุมชนอุ่มเม่าสิงห์ไคลกรรมการ
4. นางเบญวลี คำจันทร์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางสุภาวดี ประมะลิโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
6. นางกุลสินี ธีระกุลโรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์กรรมการ
7. นางเกษรา เลิศพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางกัลยาณี โชติขันธ์โรงเรียนบ้านบัวขาวประธาน
2. นางสาวสุขุมาล โยธะกาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
3. นายวัลลภ เหล่าผงโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
4. นางสำลี จันทร์ดำโรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตงกรรมการ
5. นางสุภาพร คำอำไพรโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคมกรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ ราชบัวผันโรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยาเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายประสงค์ ชื่นใจโรงเรียนบ้านหนองบัวประธาน
2. นางปภาณี ศิริกังวาฬโรงเรียนบ้านโพนทันรองประธาน
3. นายขนิษฐา ชนะศรีโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นางสาวพิทยา พันธะไชยโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
5. นางสาวบุญถม สุวรรณดีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)กรรมการ
6. นางณัฐชุดา อุ่นพิกุลโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
7. นางปาริชาติ ทองศิริรัตน์โรงเรียนเมืองพนมไพรกรรมการ
8. MissChern Nueng-chuมูลนิธิพุทธยานกรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ ชื่นใจโรงเรียนบ้านหนองบัวประธาน
2. นางปภาณี ศิริกังวาฬโรงเรียนบ้านโพนทันรองประธาน
3. นางขนิษฐา ชนะศรีโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นายพิทยา พันธะไชยโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
5. นางสาวบุญถม สุวรรณดีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)กรรมการ
6. นางณัฐชุดา อุ่นพิกุลโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
7. นางปาริชาติ ทองศิริรัตน์โรงเรียนเมืองพนมไพรกรรมการ
8. MissChern Nueng-chuมูลนิธิพุทธยานกรรมการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายฐาปนพงษ์ ริมหนองอ่างโรงเรียนบ้านหัวหนองตาดประธาน
2. นายประเสริฐ สาโพนทันเมืองสุวรรณภูมิรองประธาน
3. นางพิมลพร ลาวัลย์โรงเรียนบ้านโพนเดื่อกรรมการ
4. นางจีระนันต์ ศรีภักดีโรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการ
5. MissTan Jamroonsiโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
6. นางบุษยพรรษ ริมหนองอ่างโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปณิตา ทำมิภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็กเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุเมธ สาลำผู้อำนวยการโรงเรียนหนองยางวิทยาคมประธาน
2. นางวันทนีย์ เพาะพานิชครูโรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมืองกรรมการ
3. นายอาทิตย์ สามิบัติครูโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญเลิศ ทวีวรรณกิจครูโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยกรรมการ
5. นางสาวสนอง กาศรีครูโรงเรียนบ้านางเตี้ไศลทองกรรมการ
6. นายณรงค์ สิทธิจันทร์ครูโรงเรียนบ้านดอนยางกรรมการ
7. นายเมียนฟิน อ่อนสีแดงครูโรงเรียนชุมชนหมากยางกรรมการ
8. นายชัยรัตน์ ชื่นอารมณ์ครูโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
9. นางจุฑามาศ ชัยสงครามครูโรงเรียนบ้านโพนงามเลขานุการ
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวีรชัย เอราวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทองประธาน
2. นายนภดล แสงน้ำครูโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ มณีเรืองครูโรงเรียนบ้านกุดเขียวกรรมการ
4. นายยุทธนา สุดวิลัยครูโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
5. นายเข็มชาติ พวงจันทร์ครูโรงเรียนเมืองโพนทรายกรรมการ
6. นายประจวบ มาขุมเหล็กครูโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
7. นายภิรมย์ พันธ์พินิจครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
8. นายจันทร์ โนมะยาครูโรงเรียนบ้านธาตุจอมศรีกรรมการ
9. นายศักดา ชัยสงครามครูโรงเรียนบ้านโพนงามเลขานุการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายบุญมี วันภูงาผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแฮดวิทยาประธาน
2. นายสุพัฒน์ ผาบุญมาครูโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการ
3. นายประเทือง หนองนาครูโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
4. นายกฤตภาค ลาหล้าเลิศครูโรงเรียนบ้านไทรทองกรรมการ
5. นายสุทธี สุริยหาญครูโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
6. นายคมสันต์ ศรีโสภาครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคนกรรมการ
7. นายสมเดช โดน้อยครูโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการ
8. นางอรพินธ์ สุทธิสงค์ครูโรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ยอดบุดดีครูโรงเรียนบ้านแจ้งเลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสุวณีย์ ขันโมลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหงษ์ทองประธาน
2. นายประยูร พลโยธาครูโรงเรียนบ้านโพนสะอาดกรรมการ
3. นายทองพูน ภูมิเรศสุนทรครูโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
4. นายขวัญชัย มะโนพิมพ์ครูโรงเรียนห้วยหินลาดกรรมการ
5. นางบัวเรียน มังตาครูโรงเรียนบ้านสาหร่ายกรรมการ
6. นางสำลี ธรรมะครูโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
7. นายบุญอนันต์ โตไทยะครูโรงเรียนบ้านหงษ์ทองกรรมการ
8. นายสัมภาษณ์ ชนะศรีครูโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
9. นางเพ็ญประภา สมันต์ศรีครูโรงเรียนบ้านน้ำคำเลขานุการ
สภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสุจิตรา พันธุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกอกประธาน
2. นายนริศ สังสะนาครูโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
3. นายแก่น ธีรโชติวัฒนาครูโรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุภิญญา นนท์อ่อนครูโรงเรียนบ้านส้มโฮงกรรมการ
5. นายบัณฑิต บุญแจดครูโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
6. นายสวัสดิ์ สอนสนามครูโรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮฯกรรมการ
7. นายสายัณห์ พรมสูงยางครูโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
8. นายพิชัย จิณรินทร์ครูโรงเรียนบ้านหมอตากรรมการ
9. นางอนุรักษ์ บุญแจ่มครูโรงเรียนชีโหล่นวิทยาเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ จันทรไพสิษฐ์นักวิชาการศึกษา สพป.รอ.๒ประธาน
2. นางศศิกาญจน์ ประวัติครูโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นายสมาน รัญระนาครูโรงเรียนบ้านสมสะอาดกรรมการ
4. นายชูชาติ ชุมภักดีครูโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการ
5. นายสมัย โกวาปีครูโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
6. นางบรรทม โทนหงสาครูโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการ
7. นางชื่นจิตร บุญชูครูโรงเรียนบ้านหงษ์ทองกรรมการ
8. นางดวงจันทร์ แสงน้ำครูโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
9. นางยุภาพร สุระมณีครูโรงเรียนหนองขามวิทยาเลขานุการ
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายนคร สุรวาทกุลผู้อำนวยการโรงเรียนขี้เหล็กซ้ายดอนแตงประธาน
2. นางอมร สุ่มมาตย์ครูโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางทองเพียร ทองวิเศษครูโรงเรียนบ้านสะแบงตากกรรมการ
4. นางสาวจารุณี ภูหินกองครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ หอมฟุ้งครูโรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่กรรมการ
6. นางสาวรจนา วงศ์เพ็ชรศรีครูโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
7. นายธีรไนย ธรรมวิเศษครูโรงเรียนปัญจามประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสุภาพร เจตราชครูโรงเรียนบ้านดงช้างกรรมการ
9. นางเพลินจิต วรรณสุทธิ์ครูโรงเรียนกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนาเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายทรงจิต สมุทรเขตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กประธาน
2. นางรัชดาภรณ์ คำมณีครูโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
3. นางสาวราตรี แสนปางครูโรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทองกรรมการ
4. นางพัชรพร ลีทัพไทยครูโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
5. นางสุเนตตา แก้วไชยครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
6. นางรุ่งทิพย์ วงศ์ประเสริฐครูโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
7. นางสุภาพร โกศัลวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านชาติกรรมการ
8. นางฐปนีย์ ไทยโสภาครูโรงเรียนบ้านจานเหนือกรรมการ
9. นางสุจิตรา ชุมพลครูโรงเรียนบ้านข่อยเลขานุการ
Cross word ป.1-ป.6
1. นายภิญโญ หอมไกลผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้ารังกาฯประธาน
2. นายอุไร เลิศพันธ์ครูโรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยากรรมการ
3. นางสำอาง พิกากันครูโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
4. นางมารศรี แย้มโกสุมครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
5. นางปภาณี ศิริกังวาฬครูโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการ
6. นางประทุมวรรณ จันทร์ศรีครูโรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
7. นางพัชรา มานะดีครูโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
8. นางอนงค์ นูเรครูโรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยากรรมการ
9. นางคัทรียา เสนาครูโรงเรียนบ้านม่วงเลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ นาปองศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ประธาน
2. นางนิตร ลาสอนครูโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
3. นางจีระนันต์ ศรีภักดีครูโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
4. นางจารุวรรณ พรมมาครูโรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์กรรมการ
5. นางสาวนิตยา อ่อนแสนครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตงกรรมการ
6. นางกัลยาณี คุณอุดมครูโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
7. นายสัมพันธ์ หอมขจรครูโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทองกรรมการ
8. นางสาวเกตุแก้ว ศรวิชัยครูโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
9. นางวิไลพรรณ ไม้หอมครูโรงเรียนหนองยางวิทยาคมเลขานุการ
A Math ป.1-ป.6
1. นางพูลศรี จัดสนามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม็กหางเหยประธาน
2. นางชัชฎาพร อินทะโชติครูโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ ชั้นพรหมงามครูโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยกรรมการ
4. นายทวี อินทร์มณีครูโรงเรียนบ้านจานเตยฯกรรมการ
5. นางขนิษฐา สุระโสครูโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการ
6. นายสุพจน์ ไชยสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
7. นายวุฒิพงษ์ โภชะโนครูโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการ
8. นางปิยะสุดา โสหนองบัวครูโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยากรรมการ
9. นางจันทนา สองสีครูโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิเลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางเยาวมาลย์ อาวรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเบาประธาน
2. นายนิกร มานะดีครูโรงเรียนบ้านดงสว่างรองประธาน
3. นางสาวนวลตา กุมชาติครูโรงเรียนบ้านสำราญหนองบากกรรมการ
4. นางนิรมล กลางสุขครูโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
5. นายประวัติ วงศ์ณรัตน์ครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
6. นายศิริชัย อุดมทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
7. นางสาวอรรัตน์ ลัดดาครูโรงเรียนบ้านวารีสีสุกกรรมการ
8. นางปรีดาณัฐ รักษาชนม์ครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตงกรรมการ
9. นายสุทัศน์ หงษ์ศรีครูโรงเรียนบ้านเปลือยคุรุสรรค์วิทยากรรมการ
คำคม ป.1-ป.6
1. นางสุดารัตน์ อยู่ประไพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าประธาน
2. นางกาญจนา ไชยโยครูโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณฯกรรมการ
3. นางวีทามาศ พาลำโกนครูโรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการ
4. นางติตาพร จันทะวงษ์ครูโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา อรัญศรีครูโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์กรรมการ
6. นางทองลิ้ม อันโนครูโรงเรียนห้วยหินลาดกรรมการ
7. นางนิฤมล สุทธืสนครูโรงเรียนบ้านธาตุจอมศรีกรรมการ
8. นายสุรพรหม ผาลาครูโรงเรียนบ้านส่องอนามัยกรรมการ
9. นางพิกุล โนมะยาครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคนเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธพงษ์ ดีพลงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวงประธาน
2. นางสุจิตตา ด้วงลาครูโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นางสำเนียง กัญญาคำครูโรงเรียนบ้านเปลือยฯกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ โวอ่อนสีครูโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ผายตากแดดครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
6. นางสาวกาญจนา เรืองมนตรีครูโรงเรียนบ้านธาตุจอมศรีกรรมการ
7. นางสดศรี พรวิเศษศิริกุลครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทมกรรมการ
8. นางรัดดา อาจหาญครูโรงเรียนกระดิ่งทองกรรมการ
9. นางอุมารินทร์ นวลรักษาครูโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยาเลขานุการ
ซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ชัย ชัยปฏิวัติผู้อำนวยการโรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยาประธาน
2. นางตุ้มทอง แนบโนนสูงครูโรงเรียนบ้านฮ่องทรายกรรมการ
3. นางพรพิมล ปิยภัณฑ์ครูโรงเรียนบ้านเปลือยฯกรรมการ
4. นางสาวโสมสกุล แสวงครูโรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ สีลาเหลี่ยมครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
6. นางสาวสุภาภรณ์ กลางคารครูโรงเรียนบ้านวารีสีสุกกรรมการ
7. นางดวงจิตต์ จันทร์ศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการ
8. นายกฤษดา ห่วงเนาวกุลครูโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
9. นางสมใจ มูลหล้าครูโรงเรียนหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยาเลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ วงศ์อาจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองชั้นประธาน
2. นางวิไลลักษณ์ นนทะชาติครูโรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์กรรมการ
3. นางสง่า สามิบัติครูโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
4. นายมานพ ขันโมลีครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
5. นางจันทร์ศรี พิมพะทิตย์ครูโรงเรียนบ้านเขวาหรดีกรรมการ
6. นายสุกรรณ นันทะเสนาครูโรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยากรรมการ
7. นางสาวธนัชชา จันทร์หาครูโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
8. นายอนวัช ประทุมชนกกูลครูโรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการ
9. นางสาวปาริฉัตร สูงรังครูโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยาเลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายวชิร วงษ์ชาดีโรงเรียนบ้านม่วงประธาน
2. นางวัลย์ลัดดา ยางสูงโรงเรียนบ้านเหล่าฮกรองประธาน
3. นางพรรณภา โชติขันธ์โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
4. นางสุวรรณา ละอองวิจิตรโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดกรรมการ
5. นางอุรวัลย์ โวอ่อนศรีโรงเรียนบ้านนากรรมการ
6. นางปฤษฎางค์ พาราโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
7. นางไพรจิตร ไพรพยอมโรงเรียนบ้านหนองไศลเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวชิร วงษ์ชาดีโรงเรียนบ้านม่วงประธาน
2. นางวัลย์ลัดดา ยางสูงโรงเรียนบ้านเหล่าฮกรองประธาน
3. นางพรรณภา โชติขันธ์โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
4. นางสุวรรณา ละอองวิจิตรโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดกรรมการ
5. นางอุรวัลย์ โวอ่อนศรีโรงเรียนบ้านนากรรมการ
6. นางปฤษฎางค์ พาราโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
7. นางไพรจิตร ไพรพยอมโรงเรียนบ้านหนองไศลเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวชิร วงษ์ชาดีโรงเรียนบ้านม่วงประธาน
2. นางวัลย์ลัดดา ยางสูงโรงเรียนบ้านเหล่าฮกรองประธาน
3. นางพรรณภา โชติขันธ์โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
4. นางสุวรรณา ละอองวิจิตรโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดกรรมการ
5. นางอุรวัลย์ โวอ่อนศรีโรงเรียนบ้านนากรรมการ
6. นางปฤษฎางค์ พาราโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
7. นางไพรจิตร ไพรพยอมโรงเรียนบ้านหนองไศลเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวชิร วงษ์ชาดีโรงเรียนบ้านม่วงประธาน
2. นางวัลย์ลัดดา ยางสูงโรงเรียนบ้านเหล่าฮกรองประธาน
3. นางพรรณภา โชติขันธ์โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
4. นางสุวรรณา ละอองวิจิตรโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดกรรมการ
5. นางอุรวัลย์ โวอ่อนศรีโรงเรียนบ้านนากรรมการ
6. นางปฤษฎางค์ พาราโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
7. นางไพรจิตร ไพรพยอมโรงเรียนบ้านหนองไศลเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวชิร วงษ์ชาดีโรงเรียนบ้านม่วงประธาน
2. นางวัลย์ลัดดา ยางสูงโรงเรียนบ้านเหล่าฮกรองประธาน
3. นางพรรณภา โชติขันธ์โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
4. นางสุวรรณา ละอองวิจิตรโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดกรรมการ
5. นางอุรวัลย์ โวอ่อนศรีโรงเรียนบ้านนากรรมการ
6. นางปฤษฎางค์ พาราโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
7. นางไพรจิตร ไพรพยอมโรงเรียนบ้านหนองไศลเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวชิร วงษ์ชาดีโรงเรียนบ้านม่วงประธาน
2. นางวัลย์ลัดดา ยางสูงโรงเรียนบ้านเหล่าฮกรองประธาน
3. นางพรรณภา โชติขันธ์โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
4. นางสุวรรณา ละอองวิจิตรโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดกรรมการ
5. นางอุรวัลย์ โวอ่อนศรีโรงเรียนบ้านนากรรมการ
6. นางปฤษฎางค์ พาราโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
7. นางไพรจิตร ไพรพยอมโรงเรียนบ้านหนองไศลเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวชิร วงษ์ชาดีโรงเรียนบ้านม่วงประธาน
2. นางวัลย์ลัดดา ยางสูงโรงเรียนบ้านเหล่าฮกรองประธาน
3. นางพรรณภา โชติขันธ์โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
4. นางสุวรรณา ละอองวิจิตรโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดกรรมการ
5. นางอุรวัลย์ โวอ่อนศรีโรงเรียนบ้านนากรรมการ
6. นางปฤษฎางค์ พาราโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
7. นางไพรจิตร ไพรพยอมโรงเรียนบ้านหนองไศลเลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายวชิร วงษ์ชาดีโรงเรียนบ้านม่วงประธาน
2. นางวัลย์ลัดดา ยางสูงโรงเรียนบ้านเหล่าฮกรองประธาน
3. นางพรรณภา โชติขันธ์โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
4. นางสุวรรณา ละอองวิจิตรโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดกรรมการ
5. นางอุรวัลย์ โวอ่อนศรีโรงเรียนบ้านนากรรมการ
6. นางไพรจิตร ไพรพยอมโรงเรียนบ้านหนองไศลเลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ โฆษรโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ จันทร์วิเศษโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายจิตรกร รัตสีวอโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายสง่า บุญเต็มโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นางปราณี บัวหลวงโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดาฯ)กรรมการ
6. นางสาวสุภัค สุตันทวงษ์โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ โฆษรโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ จันทร์วิเศษโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายจิตรกร รัตสีวอโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายสง่า บุญเต็มโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นางปราณี บัวหลวงโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดาฯ)กรรมการ
6. นางสาวสุภัค สุตันทวงษ์โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ โฆษรโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดประธาน
2. นางจันทร์เพ็ญ จันทร์วิเศษโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวรองประธาน
3. นายจิตรกร รัตสีวอโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายสง่า บุญเต็มโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
5. นางปราณี บัวหลวงโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดาฯ)กรรมการ
6. นางสาวสุภัค สุตันทวงษ์โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยาเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ วรรณวงษ์โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมประธาน
2. นายวัชรากรณ์ ไชยสุนทรโรงเรียนสาวแหวิทยารองประธาน
3. นางอารีรัตน์ ศรีนนท์โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางอุไรรัตน์ สวัสดิผลโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
5. นางสาววิยะดา จันดาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
6. นางกัลยาณี ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านสูงยางเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสำรวย ชื่นใจโรงเรียนบ้านหนองไศลประธาน
2. นายศุภวัตร อะทาโสโรงเรียนบ้านคูเมืองรองประธาน
3. นางคำภู สุดาเดชโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นางอุบล สมภักดีโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
5. นางทองย้อย คำชาลีโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
6. นางอรทัย โพธิ์มนต์โรงเรียนบ้านกอกแก้วเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสำรวย ชื่นใจโรงเรียนบ้านหนองไศลประธาน
2. นายศุภวัตร อะทาโสโรงเรียนบ้านคูเมืองรองประธาน
3. นางคำภู สุดาเดชโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นางอุบล สมภักดีโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
5. นางทองย้อย คำชาลีโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
6. นางอรทัย โพธิ์มนต์โรงเรียนบ้านกอกแก้วเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสำรวย ชื่นใจโรงเรียนบ้านหนองไศลประธาน
2. นายศุภวัตร อะทาโสโรงเรียนบ้านคูเมืองรองประธาน
3. นางคำภู สุดาเดชโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นางอุบล สมภักดีโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
5. นางทองย้อย คำชาลีโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
6. นางอรทัย โพธิ์มนต์โรงเรียนบ้านกอกแก้วเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสำรวย ชื่นใจโรงเรียนบ้านหนองไศลประธาน
2. นายศุภวัตร อะทาโสโรงเรียนบ้านคูเมืองรองประธาน
3. นายคำภู สุดาเดชโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นางอุบล สมภักดีโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
5. นางทองย้อย คำชาลีโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
6. นางอรทัย โพธิ์มนต์โรงเรียนบ้านกอกแก้วเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสำรวย ชื่นใจโรงเรียนบ้านหนองไศลประธาน
2. นายศุภวัตร อะทาโสโรงเรียนบ้านคูเมืองรองประธาน
3. นางคำภู สุดาเดชโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นางอุบล สมภักดีโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
5. นางทองย้อย คำชาลีโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
6. นางอรทัย โพธิ์มนต์โรงเรียนบ้านกอกแก้วเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสำรวย ชื่นใจโรงเรียนบ้านหนองไศลประธาน
2. นายศุภวัตร อะทาโสโรงเรียนบ้านคูเมืองรองประธาน
3. นางคำภู สุดาเดชโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นางอุบล สมภักดีโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
5. นางทองย้อย คำชาลีโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
6. นางอรทัย โพธิ์มนต์โรงเรียนบ้านกอกแก้วเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ บุญทันโรงเรียนบ้านโพนแท่นประธาน
2. นายสมเดช ศรีครามโรงเรียนบ้านงูเหลือมรองประธาน
3. นางสาวอรพรรณ คำหมอนโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสงวน สอนลิลาโรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ดลใจโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
6. นางทรงศรี ขันธวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ บุญทันโรงเรียนบ้านโพนแท่นประธาน
2. นางสาวดาราพร ทอนศรีโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์รองประธาน
3. นางสาวอรพรรณ คำหมอนโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายสงวน สอนลิลาโรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ดลใจโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
6. นางทรงศรี ขันธวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ บุญทันโรงเรียนบ้านโพนแท่นประธาน
2. นางสาวดาราพร ทอนศรีโรงเรียนบ้านอ่องสังข์รองประธาน
3. นางสาวอรพรรณ คำหมอนโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายสงวน สอนลิลาโรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ดลใจโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
6. นางทรงศรี ขันธวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ บุญทันโรงเรียนบ้านโพนแท่นประธาน
2. นางสาวดาราพร ทอนศรีโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์รองประธาน
3. นางสาวอรพรรณ คำหมอนโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายสงวน สอนลิลาโรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ดลใจโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
6. นางทรงศรี ขันธวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ บุญทันโรงเรียนบ้านโพนแท่นประธาน
2. นายสมเดช ศรีครามโรงเรียนบ้านงูเหลือมรองประธาน
3. นางสาวอรพรรณ คำหมอนโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสงวน สอนลิลาโรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ดลใจโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
6. นางทรงศรี ขันธวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีเลขานุการ
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ บุญทันโรงเรียนบ้านโพนแท่นประธาน
2. นางสาวดาราพร ทอนศรีโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์รองประธาน
3. นางสาวอรพรรณ คำหมอนโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายสงวน สอนลิลาโรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ดลใจโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
6. นางทรงศรี ขันธวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ บุญทันโรงเรียนบ้านโพนแท่นประธาน
2. นางสาวดาราพร ทอนศรีโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์รองประธาน
3. นางสาวอรพรรณ คำหมอนโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายสงวน สอนลิลาโรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ดลใจโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
6. นางทรงศรี ขันธวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ บุญทันโรงเรียนบ้านโพนแท่นประธาน
2. นางสาวดาราพร ทอนศรีโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์รองประธาน
3. นางสาวอรพรรณ คำหมอนโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายสงวน สอนลิลาโรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ดลใจโรงเรียนบ้านโปงกรรมการ
6. นางทรงศรี ขันธวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสว่างประธาน
2. นายสมโภชน์ คะนึงรัมย์โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์รองประธาน
3. นางกานต์ธิดา จุ่มหัวโทนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นายอำพร พูสีโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
5. นายศักดา พาโคกทมโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวทองสุข พลทะกลางโรงเรียนบ้านตาเหลวโนนหมากแงวเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสว่างประธาน
2. นายสมโภชน์ คะนึงรัมย์โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์รองประธาน
3. นางกานต์ธิดา จุ่มหัวโทนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นายอำพร พูสีโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
5. นายศักดา พาโคกทมโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวทองสุข พลทะกลางโรงเรียนบ้านตาเหลวโนนหมากแงวเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสว่างประธาน
2. นายสมโภชน์ คะนึงรัมย์โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์รองประธาน
3. นางกานต์ธิดา จุ่มหัวโทนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นายอำพร พูสีโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
5. นายศักดา พาโคกทมโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวทองสุข พลทะกลางโรงเรียนบ้านตาเหลวโนนหมากแงวเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสว่างประธาน
2. นายสมโภชน์ คะนึงรัมย์โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์รองประธาน
3. นางกานต์ธิดา จุ่มหัวโทนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นายอำพร พูสีโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
5. นายศักดา พาโคกทมโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวทองสุข พลทะกลางโรงเรียนบ้านตาเหลวโนนหมากแงวเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสว่างประธาน
2. นายสมโภชน์ คะนึงรัมย์โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์รองประธาน
3. นางกานต์ธิดา จุ่มหัวโทนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นายอำพร พูสีโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
5. นายศักดา พาโคกทมโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวทองสุข พลทะกลางโรงเรียนบ้านตาเหลวโนนหมากแงวเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสว่างประธาน
2. นายสมโภชน์ คะนึงรัมย์โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์รองประธาน
3. นางกานต์ธิดา จุ่มหัวโทนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นายอำพร พูสีโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
5. นายศักดา พาโคกทมโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวทองสุข พลทะกลางโรงเรียนบ้านตาเหลวโนนหมากแงวเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสว่างประธาน
2. นายสมโภชน์ คะนึงรัมย์โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์รองประธาน
3. นางกานต์ธิดา จุ่มหัวโทนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
4. นายอำพร พูสีโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
5. นายศักดา พาโคกทมโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวทองสุข พลทะกลางโรงเรียนบ้านตาเหลวโนนหมากแงวเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ วรรณวงษ์โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมประธาน
2. นายวัชรากรณ์ ไชยสุนทรโรงเรียนสาวแหวิทยารองประธาน
3. นางอารีรัตน์ ศรีนนท์โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางอุไรรัตน์ สวัสดิผลโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
5. นางสาววิยะดา จันดาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
6. นางกัลยาณี ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านสูงยางเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ วรรณวงษ์โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมประธาน
2. นายวัชรากรณ์ ไชยสุนทรโรงเรียนสาวแหวิทยารองประธาน
3. นางอารีรัตน์ ศรีนนท์โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางอุไรรัตน์ สวัสดิผลโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
5. นางสาววิยะดา จันดาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
6. นางกัลยาณี ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านสูงยางเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ วรรณวงษ์โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมประธาน
2. นายวัชรากรณ์ ไชยสุนทรโรงเรียนสาวแหวิทยารองประธาน
3. นางอารีรัตน์ ศรีนนท์โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางอุไรรัตน์ สวัสดิผลโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
5. นางสาววิยะดา จันดาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
6. นางกัลยาณี ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านสูงยางเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ วรรณวงษ์โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมประธาน
2. นายวัชรากรณ์ ไชยสุนทรโรงเรียนสาวแหวิทยารองประธาน
3. นางอารีรัตน์ ศรีนนท์โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางอุไรรัตน์ สวัสดิผลโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
5. นางสาววิยะดา จันดาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
6. นางกัลยาณี ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านสูงยางเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ วรรณวงษ์โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมประธาน
2. นายวัชรากรณ์ ไชยสุนทรโรงเรียนสาวแหวิทยารองประธาน
3. นางอารีรัตน์ ศรีนนท์โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางอุไรรัตน์ สวัสดิผลโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
5. นางสาววิยะดา จันดาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
6. นางกัลยาณี ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านสูงยางเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายสถิต สาระวิถีโรงเรียนชีโหล่นวิทยาประธาน
2. นางหนูแก้ว ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
3. นางรัตติญา สืบสำราญโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
4. นางสมจิตร อุตรมาตย์โรงเรียนโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
5. นางจรีพร คำมณีโรงเรียนบ้านเปลือยน้อยเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายประยงค์ รักษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีประธาน
2. นางราตรี พวงช้อยโรงเรียนเมืองพนมไพรกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สำโรงแสงโรงเรียนบ้านคูดินทรายกรรมการ
4. นางจารุณี ศิริเลิศโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นางปิยฉัตร บุญธรรมโรงเรียนบ้านหัวดงเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสง่า ไตรมณีโรงเรียนบ้านเหล่าฮกประธาน
2. นางสำราญ สอนสนามโรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพกรรมการ
3. นางรำพัน งามสายโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
4. นางฐะปะนีย์ อุบลบานโรงเรียนบ้านแคนวันครูกรรมการ
5. นางนิตยา ปรักมาศโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์เลขานุการ
การวาดต่อเติมภาพจากสิ่งเร้า ปฐมวัย
1. นายสุริยะ จันทร์เพ็งโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ประธาน
2. นางสิภากรณ์ ซ้ายโพธิ์กลางโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
3. นางเกษมศรี ทองดีโรงเรียนชุมชนอุ่มเม่าสิงห์ไคลกรรมการ
4. นางพิกุล ชมภูแดงโรงเรียนบ้านนาชมกรรมการ
5. นางทัศนีย์ เวโรจน์โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิเลขานุการ
การร้องเพลง ปฐมวัย
1. นายสมหวัง ลำพายโรงเรียนบ้านหนองแวงประธาน
2. นางณัทธร จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเหล่าฮก กรรมการ
3. นางบุญเพ็ง ลาดเสนาโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นางศิริวรรณ โสภาชัยโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการ
5. นางปราณี สระคูพัธ์โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิเลขานุการ
มารยาทไทย ปฐมวัย
1. นายประดิษฐ์ สุดานิชโรงเรียนบ้านเปลือยประธาน
2. นางประภัสสร โพธิ์เคนโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่กรรมการ
3. นางมณี สีแก่นจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางเพลินพิศ สวนสีดาโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
5. นางศิริพร แหลมคมโรงเรียนบ้านดงหัวเรือป่าม่วงวิทยาเลขานุการ
ฮูลาฮูป ปฐมวัย
1. นายสมเกียรติ อำมะเหียะโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ประธาน
2. นางนิรมล พิมพิสณฑ์โรงเรียนบ้านยางเฌอกรรมการ
3. นางกาญจนา วรรณหนองคูโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นางพรทิพย์ แสงหงส์โรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ บัวบุศย์โรงเรียนบ้านตากแดดเลขานุการ
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ปฐมวัย
1. นายอุดมการณ์ หลักคำโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิประธาน
2. นางคนึงนิจ สุดวิลัยโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ ศรีผาโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ทูลแก้วโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
5. นางสุภา บำรุงเอื้อโรงเรียนบ้านเปลือยเลขานุการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน ศน.มีญช์มนัส สลางสิงห์, ศน.สุกัญญา ศรีนนท์, อ.รัฐพล แสนเมือง
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]