หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.รอ. 2
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   8 พ.ย. 2555   9 พ.ย. 2555   10 พ.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 พ.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ห้อง ห้อง ป.4/2 และ 4/3 9 พ.ย. 2555 09.00-16.00
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ห้อง ป.4/4 และ 4/3 9 พ.ย. 2555 09.00-16.00
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ห้อง ป.3/1 9 พ.ย. 2555 09.00-16.00
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ห้อง ป.2/1 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ห้อง ป.4/1 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ห้อง ป.3/3 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร ICT ห้อง ป.6/3 9 พ.ย. 2555 09.00-16.00
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร ICT ห้อง ป.6/6 9 พ.ย. 2555 09.00-16.00
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ห้อง ป.2/2 9 พ.ย. 2555 09.00-16.00
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ห้อง ป.2/1 9 พ.ย. 2555 13.00-16.00
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 2 ห้อง ป.1/1 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 2 ห้อง ป.1/2 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้นล่าง ห้องที่2 9 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ โรงอาหาร ชั้น ป.๑ - ๖ ห้อง โรงอาหาร 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐
2 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ สนามวอลเลย์บอล ชั้น ป.๑ - ๖ ห้อง สนามวอลเลย์บอล 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐
3 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ม.๑ - ๓ ห้อง คอม ๓ 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐
4 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ สนามวอลเลย์บอล ชั้น ม.๑ - ๓ ห้อง สนามวอลเลย์บอล 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐
5 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ป.๔ - ๖ ห้อง คอม ๑ 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ -๑๔.๐๐
6 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ม.๑ - ๓ ห้อง คอม ๔ 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐
7 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่6ถึงช่องจอดที่10 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่6ถึงช่องจอดที่10 9 พ.ย. 2555 13.00-16.00
9 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่1ถึงช่องจอดที่5 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
10 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่1ถึงช่องจอดที่5 9 พ.ย. 2555 13.00-16.00
11 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่10ถึงช่องจอดที่15 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
12 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่10ถึงช่องจอดที่15 9 พ.ย. 2555 13.00-16.00
13 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่15ถึงช่องจอดที่20 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
14 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่15ถึงช่องจอดที่20 9 พ.ย. 2555 13.00-16.00
15 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ม.๑ - ๓ ห้อง ประชุมชั้น๓ ตึกอำนวยการ 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐
16 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ม.๑ - ๓ ห้อง ประชุมชั้น$ ตึกอำนวยการ 9 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น1 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เวทีหอประชุม 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น1 9 พ.ย. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
4 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น2 ห้อง 1 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 2 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 3 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ห้องสมุด 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ห้องสมุด 9 พ.ย. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
9 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 4 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
10 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น1 ห้อง 1 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
11 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เวทีหอประชุม 9 พ.ย. 2555 13.00 น.เป็นต้นไป
12 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เวทีหอประชุม 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
13 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เวทีหอประชุม 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
14 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เวทีหอประชุม 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา สนามบาสเกตบอลหน้าอาคารเอนกประสงค์ ห้อง สนามบาสเกตบอล 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา สนาม ห้อง สนามฟุตบอล 9 พ.ย. 2555 09.00-15.00
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา สวนป่าโรงเรียน ห้อง สนามสวนป่าโรงเรียน 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา หอประชุม ห้อง หอประชุมโรงเรียน 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา อาคาร1 ห้อง ป.3 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา อาคาร1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000213 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารปั้นหยา ชั้น ล่าง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000208 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารปั้นหยา ชั้น ล่าง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000224 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ใต้ถุนอาคารปั้นหยา 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000226 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ใต้ถุนอาคารปั้นหยา 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000231 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ใต้ถุนอาคารปั้นหยา 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000248 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000233 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000241 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
9 000236 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
10 000240 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น 2 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00
11 000242 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 9 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน ศน.มีญช์มนัส สลางสิงห์, ศน.สุกัญญา ศรีนนท์, อ.รัฐพล แสนเมือง
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]