หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.รอ. 2
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   8 พ.ย. 2555   9 พ.ย. 2555   10 พ.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 พ.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ป.6/1 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ป. 6/2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ป.6/3 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ลานโล่งใต้ถุนอาคาร ฝั่งตะวันออก 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ลานโล่งใต้ถุนอาคาร ฝั่งตะวันตก 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
6 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 1 (อาคารอำนวยการ) ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
7 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
8 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ป.5/1 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
9 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ป.5/2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
10 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ห้อง ป.5/1 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้น ห้อง ป.5/3 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 4 ห้อง ห้อง ป.5/4 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ หอประชุมโรงเรียน 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ หอประชุมโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ถนนทิศตะวันออก 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ โรงรถ(ทิศเหนือ) 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เวทีหอประชุมโรงเรียนเมืองหม่สุวรรณภูมิ 8 พ.ย. 2555 09.00-13.00
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เวทีหอประชุมโรงเรียนเมืองหม่สุวรรณภูมิ 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ โรงรถ(ทิศใต้) 8 พ.ย. 2555 09.00-13.00
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ โรงรถ(ทิศใต้) 8 พ.ย. 2555 12.00-16.00
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สนามตะกร้อทิศตะวันออก 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สนามฟุตบอล (ลงทะเบียนศาลาไทย) 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สนามฟุตบอล (ลงทะเบียนศาลาไทย) 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ถนนหลังศาลาไทย (ลงทะเบียนศาลาไทย) 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ถนนหลังศาลาไทย (ลงทะเบียนศาลาไทย) 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น ล่าง ห้อง 1 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น ล่าง ห้อง 2 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น ล่าง ห้อง 3 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคารICT ชั้นล่าง 8 พ.ย. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ภายในเต็นท์หน้าอาคารICT 8 พ.ย. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ภายในเต็นท์หน้าห้องสมุด 8 พ.ย. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคารห้องสมุด 8 พ.ย. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคารห้องสมุด 8 พ.ย. 2555 13.00น.เป็นต้นไป
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ห้องประชุมสำนักงานชั้นล่าง 8 พ.ย. 2555 09.00 น.เป็นต้นไป
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เวทีสวนป่า 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุมเมืองสุวรรณภูมิ 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุมเมืองสุวรรณภูมิ 8 พ.ย. 2555 13.00 เป็นต้นไป
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น2 ห้องที่1 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น2 ห้องที่ 2 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น2 ห้องที่ 3 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้นล่าง ห้องที่1 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้นล่าง ห้องที่ 2 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้นล่าง ห้องที่ 3 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้นล่าง ห้องที่1 8 พ.ย. 2555 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอกไม้ 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอกไม้ 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนา อาคาร1 ชั้น 1 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนา อาคาร1 ชั้น 1 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
3 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนา อาคาร1 ชั้น 1 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนา อาคาร1 ชั้น 1 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
5 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนา อาคาร1 ชั้น 1 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนา อาคาร1 ชั้น 1 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
7 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนา 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนา 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
9 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านยางเลิง เวที 2 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00
10 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางเลิง เวที 2 8 พ.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000709 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 08.00
2 000710 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 08.00
3 000711 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 08.00
4 000712 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวโหวด ม.1-ม.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 08.00
5 000713 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวพิน ป.1-ป.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 08.00
6 000714 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวพิน ม.1-ม.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 08.00
7 000715 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 08.00
8 000716 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยวแคน ม.1-ม.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 08.00
9 000717 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 08.00
10 000718 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 สพป.รอ.2 หอประชุม 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ป.๑ - ๓ ห้อง คอม ๑ 8 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ -๑๑.๐๐
2 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่1ถึงช่องจอดที่5 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่1ถึงช่องจอดที่5 8 พ.ย. 2555 13.00.16.00
4 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่6ถึงช่องจอดที่10 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่6ถึงช่องจอดที่10 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
6 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ม.๑ - ๓ ห้อง คอม ๓ 8 พ.ย. 2555 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐
7 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่11ถึงช่องจอดที่15 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่11ถึงช่องจอดที่15 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
9 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่16ถึงช่องจอดที่20 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
10 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สพป.รอ.2 อาคารจอดรถ ห้อง ช่องจอดที่16ถึงช่องจอดที่20 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
11 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ป.๔ - ๖ ห้อง คอม ๑ 8 พ.ย. 2555 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐
12 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ม.๑ - ๓ ห้อง คอม ๓ 8 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐
13 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ป.๔ - ๖ ห้อง คอม ๒ 8 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐
14 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ม.๑ - ๓ ห้อง คอม ๔ 8 พ.ย. 2555 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐
15 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ป.๔ - ๖ ห้อง คอม ๒ 8 พ.ย. 2555 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐
16 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ม.๑ - ๓ ห้อง คอม ๔ 8 พ.ย. 2555 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร1 ชั้น บน ห้อง ป.4/1 8 พ.ย. 2555 09.00-15.00
2 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร1 ชั้น บน ห้อง ป.4/2 8 พ.ย. 2555 09.00-15.00
3 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น ล่าง ห้อง ป1/1 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น บน ห้อง ป.2/1 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น ล่าง ห้อง ป.1/2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น บน ห้อง ป.2/2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น ล่าง ห้อง ป.1/3 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น บน ห้อง ป.2/3 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
9 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น ล่าง ห้อง ป.1/4 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
10 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น บน ห้อง ป.2/4 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000075 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น 2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000080 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000084 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000081 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000079 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000105 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000104 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000108 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
9 000118 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
10 000119 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
11 000135 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
12 000151 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ ใต้ถุนอาคาร 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
13 000171 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ใต้ถุนอาคารปั้นหยา 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
14 000177 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ใต้ถุนอาคารปั้นหยา 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
15 000175 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ใต้ถุนอาคารปั้นหยา 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
16 000185 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ใต้ถุนอาคารปั้นหยา 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
17 000197 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ใต้ถุนอาคารปั้นหยา 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
18 000266 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ ใต้ถุนอาหาร 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
19 000277 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ ใต้ถุนอาคาร 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
20 000275 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ ใต้ถุนอาคาร 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
21 000276 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ ใต้ถุนอาคาร 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00
22 000287 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ ใต้ถุนอาคาร 8 พ.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
2 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง อบ.1/1 และห้องศูนย์สื่อ 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
3 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง อบ.1/2 และ 1/3 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
4 000704 การวาดต่อเติมภาพจากสิ่งเร้า ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง อบ.2/1 และ 2/2 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
5 000705 การร้องเพลง ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ลานธรรม 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
6 000706 มารยาทไทย ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ห้องสมุด 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
7 000707 ฮูลาฮูป ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ เวทีหอประชุม 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00
8 000708 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ปฐมวัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ลานหน้าอาคารอนุบาล 8 พ.ย. 2555 09.00-12.00

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน ศน.มีญช์มนัส สลางสิงห์, ศน.สุกัญญา ศรีนนท์, อ.รัฐพล แสนเมือง
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]