สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงชลธิกานต์  มีดี
2. เด็กหญิงนันทิชา   อยู่ยั่งยืนยง
3. เด็กหญิงสุกัญญา   โทจอม
 
1. นางพีรพรรณ์  พุกโพธิ์
2. นางอมลมุนินทร์  นวมะรัตน์
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 18 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ขอพ่วงกลาง
 
1. นายสุรชัย  กุสาวดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 15 โรงเรียนด่านสิงขร 1. เด็กหญิงกาญจนา  เมืองดำรงค์
2. เด็กหญิงท๊อป  ฤกษ์ยรรยงค์
3. เด็กหญิงรังสิมา  อยู่เจริญ
4. เด็กหญิงสายฝน  หรรษา
5. เด็กหญิงสุดาวัน  ตุ้มศรียา
 
1. นางปราณี  กลัดสมบูรณ์
2. นางเกตุกนก  ฝอยทอง
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านสิงขร 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  อ่ำสำอางค์
2. เด็กหญิงลัดดา  น้อยวิรัตน์
3. เด็กชายสรศักดิ์  หินแก้ว
 
1. นายณรงค์  พวงงาม
2. นางนิภาภัค  หอยทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 13 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงยุบล  สูงเนิน
 
1. นางฐิติกาญจน์  โกณฑา
 
6 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แก้วสอาด
2. นางสาวณัฐกาญจน์  สิทธิฤกษ์
3. เด็กหญิงดวงจิต  ขาวสะอาด
4. นายนัทธพงศ์  คู่สวด
5. นางสาวรัตนาวดี  ศรีลาคำ
6. นายสมหวัง  ศรีแสงทรัพย์
7. นายสุทัศน์  นิลน้อย
8. เด็กหญิงสุธิดา  แป้งหอม
9. นายอโนชา  สาคร
 
1. นายทินกร  เณรตาก้อง
2. นายอรรถพล  บัวทอง
 
7 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 87.2 ทอง 4 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงจิระนันท์  แก้วสะอาด
2. นางสาวณัฐกาญจน์  สิทธิฤกษ์
3. นางสาวณัฐกานต์  โต๊ะฉิม
4. เด็กหญิงดวงจิต  ขาวสะอาด
5. นายธนกร  ทองศาสตร์
6. นายนัทธพงศ์  คู่สวด
7. เด็กชายประฐม  สืบสาย
8. เด็กหญิงภัทรา  สมพา
9. นายรัชชานนท์  บัวทอง
10. นางสาวรัตนาวดี  ศรีลาคำ
11. นายสมหวัง  ศรีแสงทรัพย์
12. นายสุทัศน์  นิลน้อย
13. เด็กหญิงสุธิดา  แป้งหอม
14. เด็กชายอโนชา  สาคร
15. นายเจนณรงค์  บุญโก
 
1. นายทินกร  เณรตาก้อง
2. นายอรรถพล  บัวทอง
 
8 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงจิระนันท์  แก้วสะอาด
2. นางสาวณัฐกาญจน์  สิทธิฤกษ์
3. นางสาวณัฐกานต์  โต๊ะฉิม
4. นายธนกร  ทองศาสตร์
5. นายนัทธพงศ์  คู่สวด
6. เด็กชายประฐม  สืบสาย
7. เด็กหญิงภัทรา  สมพา
8. นายรัชชานนท์  บัวทอง
9. นายสมหวัง  ศรีแสงทรัพย์
10. นายสุทัศน์  นิลน้อย
11. นายอโนชา  สาคร
12. นายเจนณรงค์  บุญโก
 
1. นายทินกร  เณรตาก้อง
2. นายอรรถพล  บัวทอง
 
9 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ดีฉ่ำ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูฤทธิ์
3. เด็กชายคมสันต์  ขันทอง
4. เด็กหญิงจรรยพร  พึ่งโต
5. เด็กชายวรวุฒิ  รักษ์แก้ว
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เทียนศรี
7. เด็กหญิงสุดปราณี  กลิ่นเฉย
8. เด็กหญิงอัญชัญ  ไม้เกตุ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ไมตรีจิตร
2. นางสาวรัตติยาภรณ์  นาคโสภา
3. นายเอียด  ทองศรี
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.2 ทอง 46 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  ฑีฆายุวัฒนา
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  เป้าอินทร์
3. เด็กหญิงสรวงสุดา  ดีแท้
 
1. นายรชต  ระไวกลาง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.1 ทอง 6 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงกชกร  อิงพลังษีกุล
2. เด็กชายกิตติพศ   นวลใย
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  เจริญพิศาลโกศล
4. เด็กหญิงลักษิกา   โชติมิตร
5. เด็กหญิงอัญมัญ  ไชยเดช
 
1. นางพรทิพย์  วงษ์ดำรงศักดิ์
2. นางพรรณี  แดงเครือ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง 33 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หินศรี
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สายคำพา
 
13 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กชายณัฐพล  คัดทะจันทร์
 
1. นางอรอุมา  นิสสัยมั่น
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.75 ทอง 21 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กชายณัฐพล  คัดทะจันทร์
 
1. นางขวัญตา  บริบูรณ์
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง 19 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กชายณัฐพล  คัดทะจันทร์
 
1. นางขวัญตา  บริบูรณ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82.86 ทอง 26 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กชายธรรมรัตน์  โต๊ะทอง
2. เด็กหญิงอฐิชา  ผ่องจินดา
 
1. นางสาวณัฐศิริ  กิตติพันธ์
2. นางอาภรณ์  คงแก้ว
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 31 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงปัญญาพร  สิงห์เล็ก
2. เด็กหญิงพนิดา  เปรมปรีดิ์
3. เด็กหญิงศันศนีย์  สินเสริฐ
 
1. นายพนัส  ศรีพลอย
2. นางศิริรักษ์  ศรีพลอย
 
18 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กชายพรชัย  สุขล้อม
2. เด็กชายสมพล  แซ่โง้ว
3. เด็กชายสุรชัย   เกตุรักษา
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  ลาภา
2. นางสาวอัญชรินทร์  เกิดจิตร
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านชะม่วง 1. เด็กชายวายุ  แดงระยับ
2. เด็กหญิงศจีรัตน์  เทียมคีรี
 
1. นางสาวยุวดี  นาเมือง
2. นางสุนีย์  คอนสลัด
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 29 โรงเรียนบ้านชะม่วง 1. เด็กหญิงกาญจนลักษณ์  หารกลับ
2. เด็กชายจีรวัฒน์   จินโต
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  หญีตแสง
4. เด็กชายธีรพัฒน์   รอดพยุง
5. เด็กหญิงบุญญานี  แก้วสว่าง
6. เด็กชายพีรพัฒน์   เชื้อชะเอม
 
1. นางมณี  ทองสม
2. นางสงวน  โรจนบำรุง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณ
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนทราย 1. เด็กหญิงณิชกุล  มีพิมพ์
2. เด็กชายพงษ์ธรน์  คงทวีทรัพย์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   ช่วยบำรุง
 
1. นางสาวนัยน์รัตน์  สังข์ฤทธิ์
2. นางสาคร  ชูจันทร์
 
22 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงพัชรี  สูญสิ้นภัย
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  รุกขรัตน์
3. เด็กหญิงสุพรรณี  จันทร์ฉาย
 
1. นางฝาตีม๊ะ  แสงวิมาน
2. นางเนียนนิตย์  ศักดิ์ซุ้ย
 
23 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 83 ทอง 31 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงภาวี  ตั้งจิตรตระกูล
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  คงกลั่น
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง 29 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แช่มชื่น
2. เด็กหญิงกิ่งฉัตร  แก้วฉ่ำ
3. เด็กหญิงสโรชา  ใจอ่อน
 
1. นางลัดดาวรรณ  ประจักษ์วิมล
2. นายโชคชัย  ลัคนาชัยวงศ์
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าฝาง 1. เด็กหญิงศิริพร   แพใหญ่
2. เด็กหญิงสินีรัตน์  นิลดำ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  บุงปัน
 
1. นางสาวกรวีร์  เกษบรรจง
2. นายประเสริฐ  ทับทอง
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายภัทรวิน  เอี่ยมตั้ง
 
1. นางธันยนันทน์  บุนนาค
 
27 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 82.37 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นุ้ยรุ่น
2. เด็กชายชนาธิป  สุขแก้ว
3. เด็กหญิงธีรพร  เขียวงาม
4. เด็กหญิงอรพรรณ  เชื้อกรด
5. เด็กชายอำพล  โคตรสีดำ
 
1. นางสาวขวัญสุดา  เกิดสมบัติ
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หนูน้อย
2. เด็กชายกุ้ง  ดาวเรือง
3. เด็กชายดนุสรณ์  ท้วมสายมา
4. เด็กชายธราเทพ  ยอดบุตร
5. เด็กชายสุวรรณ  ชื่นด้วง
6. เด็กชายอำนาจ  ขาวสะอาด
7. เด็กชายเดชา   ภูวรณ์
8. เด็กชายแอ๊ด  ทองสุข
 
1. นายกฤษฎา  กาลสงค์
2. นายศิลปิน  พรหมมณี
 
29 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 21 โรงเรียนบ้านยางเขา 1. เด็กชายนพณัฐ  จงรักกลาง
 
1. นางศิริพรรณ  กำเนิดกาณจน์
 
30 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ปราบพาล
2. เด็กชายธนพนธ์  คล้ายสังข์
3. เด็กชายบัณฑัต  ศิริโท
 
1. นายขจร  สายสกล
2. นางจุฑารัตน์  สายสกล
 
31 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ใจกล้า
 
1. นางเต็มศิริ  บุญชูช่วย
 
32 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงวรรณนิษา  ศิลปี
 
1. นางเต็มศิริ  บุญชูช่วย
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.25 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงณัชชา  ยูนชุ่ม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์สมัย
3. เด็กหญิงนฤมล  สำรี
4. เด็กหญิงปราณี  ปิ่นทอง
5. เด็กชายศรายุทธ  สอนวิสัย
6. เด็กหญิงศุทรา  จันทร์งาม
7. เด็กชายสุทธิพงศ์  ชินรัมย์
8. เด็กหญิงสุธินี  ปิ่นศิริ
9. เด็กชายอธิศพงค์  ฤทธิ์เลิศ
10. เด็กชายอภิชัย  เอี่ยมสำอางค์
11. เด็กชายอภิวัฒน์  สีงาม
12. เด็กหญิงอักษรสวรรค์  สงวนไว้
13. เด็กชายอานนท์  แย้มพงษ์
14. เด็กหญิงเจนจิรา  เอมโอฐ
15. เด็กชายเฉลียว  จำเริญ
 
1. นางบุญเชิญ  จิตใจดี
2. นางวงเดือน  วัฒนา
3. นางสิริภรณ์  พาทีธรรม
4. นางเต็มศิริ  บุญชูช่วย
5. นายไพโรจน์  จิตใจดี
 
34 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายกิตติธัช  ศรีอุบล
2. เด็กชายสวราชย์  แตงอ่อน
3. เด็กชายสหรัฐ  เขียวสง่า
 
1. นายประสิทธิ์  เขียวสง่า
2. นายไพโรจน์  จิตใจดี
 
35 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 33 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงสุคนธนา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวขนิษฐา  เอี่ยมทรัพย์
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ผิวขาว
2. เด็กหญิงสุปราณี  สระทองล้อม
3. เด็กหญิงไอลดา  ขวนขวาย
 
1. นางสาวชญาธร  เชื้อชาติ
2. นางสาววันดี  สุขเกษม
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงบุษบา  ช่วงบัว
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บินชัยอมตะ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนุตม์  แก้วพรายตา
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงกรรณิกา  อินสวาสดิ์
2. เด็กหญิงชลนิชา  สัตย์ซื่อ
3. เด็กหญิงมลฤดี  รอดภัย
 
1. นางนิยม  เกตุแก้ว
2. นางอรสา  น้อมกล่อม
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82.2 ทอง 34 โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงกิตตินันท์  ละม่อมงาม
2. เด็กหญิงคัทริน  เงินแท่ง
3. เด็กหญิงชลธิชา  จวบนก
 
1. นางอรสา  น้อมกล่อม
2. นางอำไพ  รุ่งโรจน์
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายพัสธร  แก้วสว่าง
2. เด็กหญิงลลิตา  ดวงใหญ่
3. เด็กชายอมรเทพ  อำนวยพร
 
1. นางดารณี  ภูริวัฒนกุล
2. นางสาวหทัยรัตน์  ชวนชื่น
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 80.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กชายกฤษดา  เรือนขำ
2. เด็กชายชนุดร  สง่าอินทร์
3. เด็กหญิงดวงดารา  เกิดทอง
4. เด็กชายธนกฤษ  สุทธิธรรมนุกูล
5. เด็กหญิงพรทิพย์  สุขเมือง
6. เด็กหญิงวิภา  ดิษมหาผล
7. เด็กชายวีรพงษ์  บุญทันธ์
8. เด็กหญิงศิริขวัญ  มั่นคง
9. เด็กชายสนิท  คุ้มทรัพย์
10. เด็กหญิงสุธิตา  บุญรอด
11. เด็กชายสุนัย  หาญกล้า
12. เด็กชายอภิรัตน์  จันทร์ปราโมทย์
13. เด็กหญิงอรัญญา  ชุมภูวร
14. เด็กชายเกรียงศักดิ์  มาลิกี
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ปานสมบัติ
 
1. นายจรัญ  สังข์แก้ว
2. นายวิเศษ  ศรเพชร
3. นายโอฬาร  ศรีสวัสดิ์
4. นายไตรดา  พูลสวัสดิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90.79 ทอง 37 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กชายจักรภพ  หอมสนิท
2. เด็กหญิงอารียา  มิ่งแม้น
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  ไพศาลสมบัติ
2. นางสาววันนา  กงไกรษร
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กหญิงทักษิณา  ปรางม่วง
2. เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์  สวนชำนิ
3. เด็กหญิงมินตรา  โตเอี่ยม
 
1. นางจงกล  ปั้นบรรจง
2. นางนิภา  กิจหงวน
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  อินทสรัญ
2. เด็กชายวันเฉลิม   อ่างหิน
3. เด็กชายศุภกร  ไกรวิลาศ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แซ่เอีย
2. นางสิริกร  ธงสอาด
 
45 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายรัตพล  พัดทรัพย์
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
46 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ตาทองศรี
 
1. นายณภัทรภพ  สุวรรณมณี
 
47 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 83.5 ทอง 13 โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายภูชิต  เจียนรัมย์
 
1. นายณภัทรภพ  สุวรรณมณี
 
48 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
 
49 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
 
50 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายชัยวัฒน์  หอมกระแจะ
2. เด็กชายทนงศักดิ์   เหมาะศรี
 
1. นางธนิศานันท์  รฐาคงสินธนชัย
2. นางวารุณีย์  ใจยินดี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 1. เด็กชายธงชัย  ไหมละออง
2. เด็กชายธวัชชัย  อยู่โยง
3. เด็กชายสุกัลย์  หอมกลิ่น
4. เด็กชายอัครเดช   อัดแสง
5. เด็กชายอัตพล  กลิ่นสว่าง
 
1. นายสุรสิทธิ์  เปียสังข์
2. นายไพบูลย์  ลิ้มพัธยาเนตร์
 
52 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายชนมภูมิ  ประจันพล
 
1. นางสาวจริยา  ทาบทอง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.4 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงแพรวรุ้ง  รุ่งแจ้ง
 
1. นางเกยูร  ยอดปรีดา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 80.2 ทอง 32 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  อมรนพคุณ
2. เด็กชายศุภกฤษฎิ์  มณเฑียร
 
1. นางจารุวรรณ  คีรีวรรณ
2. นางมณฑา  สูรยาทิตย์
 
55 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงชญาดา  ขวัญพราย
2. เด็กหญิงชวิลรัตน์  วิสิทธิ์ผ่องพิบูล
 
1. นางชุลีพร  นวะมะรัตน
2. นางอุบลรัตน์  พูลสวัสดิ์
 
56 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 92.66 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  พราหมณ์โสภี
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
 
57 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  คล้ายแก้ว
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
 
58 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
 
59 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82.6 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  พราหมณ์โสภี
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
 
60 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกชนันท์  บัวบาง
2. เด็กหญิงกานต์มณี  บุญรอต
3. เด็กหญิงฐาปนี  เศวตโชติอนันต์
4. เด็กหญิงฐิติมา  เศวตโชติอนันต์
5. เด็กหญิงธนพร  มะยะเฉียว
6. เด็กหญิงนพรัตน์  มณีรัตน์
7. เด็กชายนิติพล  น้อยชูชื่น
8. เด็กชายพงศ์ธร  ขาวบาง
9. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  คล้ายแก้ว
10. เด็กหญิงภัคจิรา  รัตนคช
11. เด็กหญิงมาริสา  เฉลิมวงษ์
12. เด็กหญิงสันต์หทัย  กองกะมุด
13. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทศร
14. เด็กหญิงสุภาวิณี  พราหมณ์โสภี
15. เด็กชายไรวินท์  กองกะมุด
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
2. นายอนุกูล  พราหมณ์โสภี
3. นางอรวรรณ  พราหมณ์โสภี
4. นางอ่อนศรี  จันทศร
 
61 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  สง่าพงษ์
2. เด็กหญิงชลใจ  หงส์เวียง
3. เด็กหญิงนันทฉัตร  ท้วมใหญ่
4. เด็กหญิงปรีดาพร  ลิ้มไล้
5. เด็กหญิงพัสวี  ประทุมเทศ
6. เด็กหญิงภิพิชชา  ยาวุฒิ
7. เด็กหญิงฤธา  พันธ์เสน
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ชูจิตต์
9. เด็กหญิงเกศสุดา  ศรีภิรมย์
 
1. นางสาวนฤมล  ร่อนแก้ว
2. นางบุญสม  แขยินดี
3. นางวิภาภรณ์  จั่นเพชร
4. นางสาวสุปราณี  เขียวใหญ่
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  จิตรอุดม
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  ทรัพย์เจริญกุล
3. เด็กหญิงภัทรียา  พรหมณี
 
1. นางมณีวรรณ  คีรีศรี
2. นางสุภาภรณ์  บัวทอง
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  แก้วกระจ่าง
2. เด็กชายสิริเดช  งามจัด
 
1. นายณัฐพล  ทรัพย์สมจิตร
2. นายธนรรค์  พวงนิล
 
64 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กชายคมสันต์   สายสกล
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญสุวรรณ
 
1. นางจารุมนต์  ม่วงงาม
2. นางอมรศรี  เกิดคง
 
65 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 83.2 ทอง 5 โรงเรียนอุดมราชภักดี 1. เด็กชายพูลเภา  มูลเภา
 
1. นางจารุวรรณ  สวยพริ้ง
 
66 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.6 ทอง 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 1. เด็กชายวัฒนา  โดดดี่
 
1. นางนฤมล  ศิริอาภรณ์