หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สมุทรปราการ เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000463 โรงเรียนคลองบางกะสี 1 3 2
2 000476 โรงเรียนคลองบางกะอี่ 1 3 2
3 000462 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 8 14 11
4 000477 โรงเรียนคลองบางแก้ว 5 8 6
5 000474 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง 1 2 2
6 002960 โรงเรียนคลองหลุมลึก 1 12 2
7 000480 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 8 49 14
8 000445 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 3 7 4
9 000460 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 2 4 2
10 000452 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ 1 3 2
11 000472 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 3 9 6
12 000458 โรงเรียนรัตนโกสินทร์9 4 11 6
13 000453 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 18 45 19
14 000465 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 7 32 14
15 000471 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 6 20 13
16 000464 โรงเรียนวัดบัวโรย 8 36 18
17 000473 โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง 2 15 7
18 000443 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 7 23 11
19 000391 โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน 19 78 38
20 000478 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 5 8 7
21 000449 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 8 18 14
22 000441 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 5 10 8
23 000456 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร 1 23 2
24 000469 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 3 7 3
25 000451 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 2 2 2
26 000450 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 13 43 17
27 000459 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 21 77 40
28 000470 โรงเรียนวัดสร่างโศก 1 3 2
29 000447 โรงเรียนวัดสลุด 9 29 16
30 000448 โรงเรียนวัดหนามแดง 13 37 18
31 000446 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 3 5 3
32 000454 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 9 19 15
33 000455 โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 15 4
34 000444 โรงเรียนวัดโคธาราม 2 4 4
35 000481 โรงเรียนศรีดรุณ 1 1 1
36 000466 โรงเรียนสุดใจวิทยา 1 1 1
37 001096 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 1 0
38 000479 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 1 2 2
39 000475 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 2 3 2
40 000442 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 10 40 16
41 000457 โรงเรียนเคหะบางพลี (10ปี สปช.) 6 8 7
รวม 223 730 363
1093

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]