หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ลพบุรี เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002261 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 2 16 5
2 002262 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 8 22 11
3 002263 โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 13 28 20
4 002264 โรงเรียนช่องสาริกา 2 2 2
5 002266 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 1 10 1
6 002267 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 2 8 5
7 002268 โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 3 14 6
8 002269 โรงเรียนบ้านคลอง 2 5 4
9 002270 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 1 10 3
10 002271 โรงเรียนบ้านซับโศก 5 12 7
11 002272 โรงเรียนบ้านดงดินแดง 9 68 25
12 002273 โรงเรียนบ้านดีลัง 1 2 1
13 002274 โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 1 6 1
14 002275 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 1 1 1
15 002276 โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 1 2 1
16 002277 โรงเรียนบ้านท่ากรวด 8 26 14
17 002278 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 8 30 15
18 002279 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 1 3 2
19 002280 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 1 1 1
20 002281 โรงเรียนบ้านท่าหลวง 1 5 2
21 002282 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 3 4 4
22 002283 โรงเรียนบ้านบัวชุม 4 11 4
23 002284 โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 1 2 2
24 002285 โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 2 4 3
25 002286 โรงเรียนบ้านพุกะชัด 1 1 1
26 002287 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 2 46 12
27 002288 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 4 32 6
28 002289 โรงเรียนบ้านยางราก 1 3 1
29 002290 โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 1 1 1
30 002291 โรงเรียนบ้านลำสนธิ 1 1 1
31 002292 โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 3 3 3
32 002293 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 3 14 7
33 002294 โรงเรียนบ้านวังทอง 6 9 8
34 002295 โรงเรียนบ้านวังแขม 1 6 1
35 002296 โรงเรียนบ้านสระเพลง 3 5 4
36 002297 โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 1 1 1
37 002298 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 5 23 7
38 002299 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1 1 1
39 002300 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 2 6 4
40 002301 โรงเรียนบ้านหนองเสมา 1 3 2
41 002302 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 1 1 1
42 002303 โรงเรียนบ้านหัวลำ 2 22 7
43 002304 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 5 18 14
44 002305 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 2 5 3
45 002306 โรงเรียนบ้านเขารวก 7 18 14
46 002307 โรงเรียนบ้านเขาราบ 3 8 6
47 002308 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1 8 1
48 002309 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 3 7 4
49 002310 โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 2 6 4
50 002311 โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 1 6 3
51 002312 โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 1 3 1
52 002313 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 2 5 4
53 002314 โรงเรียนพรหมรังษี 7 12 7
54 002315 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ 1 2 2
55 002316 โรงเรียนวัดดำรงบุล 1 1 1
56 002317 โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 1 3 2
57 002318 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 2 4 3
58 002319 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 1 1 1
59 002320 โรงเรียนวัดหนองนา 2 6 4
60 002321 โรงเรียนวัดโคกสลุง 4 7 4
61 002322 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 1 1
62 002324 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 16 58 22
63 002325 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 6 8 7
64 002326 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 9 41 22
65 002327 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 3 3 3
66 002328 โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 3 7 3
67 002329 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ 6 18 8
68 002330 โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 5 20 12
69 002332 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 3 2
70 002333 โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา 1 15 2
71 002260 โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 2 2 2
72 002265 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 7 16 7
73 002323 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1 2 1
74 002331 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 6 8 6
รวม 233 792 384
1176

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]