สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปัตตานี เขต 2

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2556
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดบุพนิมิต 1. เด็กหญิงพรรณพร  บุญไชยสุริยา
 
1. นางณัฎฐี  ยกเส้ง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 1. เด็กหญิงอาวาตีฟ  แขวงบูู
 
1. นางคลีนา  หมื่นสระชุม
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดเกาะหวาย 1. เด็กชายมูฮำหมัด  กาซอ
 
1. นางธันย์ชนก  อาภรณ์
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านเขาวัง 1. เด็กหญิงการีมะห์  อับดุลฮานุง
 
1. นางสาวยุวรีหย๊ะ  เจ๊ะหะ
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านควนลาแม 1. เด็กหญิงนูรไอนี  หะยีเลาะ
 
1. นางประนอม  มณีบุตร
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงอาซีรา  อาเแด
 
1. นางเฉลียว  สังขรัตน์
 
7 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดนิคมสถิต 1. เด็กหญิงภัทรพร  ใจตรง
 
1. นางรุ่งนภา  จันทคุตโต
 
8 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน 1. เด็กหญิงสุไรยา   มาหิเละ
 
1. นายยูซูฟ   เดชอรัญ
 
9 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดนิคมสถิต 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ไฝไทย
 
1. นางเสาวนี  สุขสวัสดิ์
 
10 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านกระเสาะ 1. เด็กหญิงนูรีฮัน  เจะนิ
 
1. นางปวีณา  จักขุมณี
 
11 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงฟาตอนะ  ซาซู
 
1. นางธารทิพย์  มากมูล
 
12 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 1. เด็กหญิงรอคีเยาะ  เตาะสาตู
 
1. นางบุญล้อม  มาศหิรัญ
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 1. เด็กหญิงโซเฟีย  แวมามะ
 
1. นายเจ๊ะหมาด   เกษา
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านโผงโผง 1. เด็กชายรอมือลี  แยนา
 
1. นางสุภาณี  จารึก
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนวัดนิคมสถิต 1. เด็กหญิงรัตนวรรณ  แก้วคง
 
1. นางสาวศิริพร  สินอ่อน
 
16 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านปาลัส 1. เด็กชายสุไฮมี  สาและ
 
1. นางนัชชาภัทร  สีลาภเกื้อ
 
17 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านปานัน 1. เด็กหญิงมัสรีนา  เจะเตะ
 
1. นางอะแอเซาะห์  จันทรเพท
 
18 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงคอรีเยาะห์  ดอเล๊าะ
 
1. นางนิภา  สหวิริยะสิน
 
19 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนตลาดปรีกี 1. เด็กหญิงฮาฟีซัน  กูทา
 
1. นางสาวอลิสา  หวันกะมา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านปานัน 1. เด็กหญิงนาดีเราะห์  ปาแน
 
1. นางอามีเน๊าะ  สาเม๊าะ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงดารียะ  สาเม๊าะ
 
1. นางนงนุช  สุขสมบูรณ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 1. เด็กชายมูหำหมัดฮัรฟาน  ลาเตะ
 
1. นางสาวณัฏฐนิช   เนาว์ไพร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ 1. เด็กหญิงคอรีเย๊าะ  แวโดยี
 
1. นางฮัสเมาะ  สาและอารง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนวัดนาประดู่ 1. เด็กหญิงศาธิณี  ลิ่มสุวรรณ
 
1. นางมนสินี  สังคหะพงศ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านต้นแซะ 1. เด็กชายกูบะห์รี  ต่วนกือจิ
 
1. นายอดุลย์  ดือเระ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านยางแดง 1. เด็กหญิงนาบีละห์  วาเงาะ
 
1. นายธนวัฒน์  แก้วขาว
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน 1. เด็กหญิงแมะด๊ะ  มือสา
 
1. นางสาวปรียา  บิลังโหลด
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงฟิตรียะห์  โตะดอเล๊าะ
 
1. นางสปีน๊ะ  ประเสริฐดำ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. นางสาวฮาซน๊ะ  ยีเร็ง
 
1. นางโสภิต  สิงหนะ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 1. เด็กหญิงนิอาเรีย  แนแซ
 
1. นายอารีเฟ็น  สานิ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 1. เด็กชายชาญชัย  หวังนุรักษ์
 
1. นางนาซีเราะห์  สารีกามา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 1. เด็กหญิงแวซง  มะลี
 
1. นางสุรัยดา  กีโต๊ะ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงคอรีเย๊าะ  อูมา
 
1. นางสาวปิยมาศ  สะแลแม
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กหญิงปัทมา  สาและ
2. เด็กหญิงอัสนีซา  เจ๊ะแล๊ะ
 
1. นางมณฑา  สุขธร
2. นางสุมณฑา  ทายุโก
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านมะหุด 1. เด็กชายฟุรกอน  หะยีเลาะ
 
1. นางปัทมา  จานิ
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนต้นพิกุล 1. เด็กหญิงยัสมานี  ยะโกะ
 
1. นายสนาน  พันธ์หีม
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนวัดภมรคติวัน 1. เด็กชายสมยศ  หนูอยู่ไพร
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  บุญภิรมย์
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 1. เด็กชายอิสกานดา  ลือแบซา
 
1. นางสาวมารีย๊ะ  เจาะกลาดี
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กชายซูไฮมี  เจ๊ะเล๊าะ
 
1. นางมันทณา  เส็นสะนา
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านประจัน 1. เด็กหญิง ซอฟียะห์  กาโฮง
 
1. นางแวซาเค๊าะ    ซารีเดะ
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนวัดสุนทรวารี 1. เด็กชายสุรศักดิ์   สาและ
 
1. นายธีรวัฒน์   พรหมนิมิตร
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปานัน 1. เด็กหญิงตัสนีม  วาเยะ
 
1. นางอามีเน๊าะ  สาเม๊าะ
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านระแว้ง 1. เด็กชายมูฮำหมัดอารีฟิน  สุหลง
 
1. นางสาวไซนับ  ยูโซะ
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านละหารยามู 1. เด็กหญิงอามีเร๊าะ  วานิ
 
1. นางอัษนีย์  รุงเรือง
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านล้อแตก 1. เด็กหญิงนูรียะห์  หะมะ
 
1. นางสาวพรรณพร  วิวัฒสวัสดินนท์
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านบราโอ 1. เด็กหญิงเจะฟาตีเมาะ  ดอเลาะ
 
1. นางคอรีเยาะ  สำเร
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านดูวา 1. เด็กหญิงฮัสนีซา  ดอรอเฮง
 
1. นางสาวสุธิดา  เศรษฐการ
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านปลักปรือ 1. เด็กหญิงมารินี  เจ๊ะเด็ง
 
1. นายอนันต์  โทบุรี
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านกระเสาะ 1. เด็กชายมูฮำหมัดไซฟู  คางา
 
1. นายอับดุลคอเล็บ  สาเม๊าะ
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 1. เด็กชายอับดุลเลาะ  กูวิง
 
1. นางสาวฟาตีเมาะ  ราแดง
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 1. เด็กหญิงแวฟาฮีดาห์  กาแบ
 
1. นางสุรัยดา  กีโต๊ะ
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดภมรคติวัน 1. เด็กชายพลภัทร  บุญแก้ว
 
1. นางจีรารัตน์  บัวสุวรรณ
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 1. เด็กหญิงคอลีเยาะ  ลาเตะ
2. เด็กหญิงซูไฮรา  มามุ
3. เด็กหญิงสุไรดา  เจะมะ
 
1. นางรอฮีหม๊ะ  กางา
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 40.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านมะหุด 1. เด็กหญิงซูไรยา  วาเตะ
2. เด็กหญิงนุรมาฟาตี  เด็ง
3. เด็กหญิงอารีนี  บือแน
 
1. นายมาหามะนุ๊  เต๊ะแต
 
55 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 1. เด็กชายซุลตอล  หมัดโซ๊ะ
2. เด็กหญิงนินุรฟิรดาวส์  ตาเหล็ม
3. เด็กชายสืบศักดิ์  สะหัดอีตำ
 
1. นางสานิตย์  ชูช่วย
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านตรัง 1. เด็กชายภูมิพัฒ  ไชยแก้ว
2. เด็กชายสิทธิชัย  หมวกแดง
3. เด็กชายอีดือเระ  กาโมะ
 
1. นางอารี  ชูสุวรรณ
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านศาลาสอง 1. เด็กหญิงนูรุลฮูดา  เจ๊ะเละ
2. เด็กหญิงเจ๊ะนูรียะห์  มาแจ
3. เด็กหญิงเจ๊ะฮาบีบะห์  เจะอูบง
 
1. นางนูรียะ  สะอะ
2. นางสาวสุดใจ  รอดศรี
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 1. เด็กชายนัสรี  เบ็นอุเส็น
2. เด็กหญิงนินุรฟิรดาวส์  ตาเหล็ม
3. เด็กชายศักดิ์ดา  สะหัดอีตำ
 
1. นางสานิตย์  ชูช่วย
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านราวอ 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี  มะแซ
2. เด็กหญิงสุไหลา  สูหลง
 
1. นางสาวนูรมา  ราวอ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านระแว้ง 1. เด็กหญิงซูไวบะห์  มะดือเระ
2. เด็กหญิงสุไวบ๊ะ  นาวานิ
 
1. นางสุภาณี  หนิสาเร๊ะ
2. นายอดิศักดิ์  เจ๊ะยอ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงคอลาตี  สาแม
2. เด็กหญิงอานียา  อิมำ
 
1. นางมิเดาะ  อิมำ
2. นางโนรีดา  เจะมะ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านกระเสาะ 1. เด็กหญิงยารีนา  จือนารา
2. เด็กหญิงโรสนาณีย์  กอลี
 
1. นายสุรศักดิ์  วังสว่าง
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดภมรคติวัน 1. เด็กชายชุติวัต  รักพูนแก้ว
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ผลผลา
 
1. นายประมูล  ศิริเสถียร
2. นายแสงตะวัน  คงศรีจันทร์
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงคอลีเยาะห์  มูละ
2. เด็กชายลุกมาน  ปะดอมะ
 
1. นางชนก  ตันธิวุฒิ
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 1. เด็กหญิงปาตีเมาะ  เลาะลีเยาะ
2. เด็กหญิงลัยลา  คาเว
 
1. นายภาสกร  หุ่นพยนต์
2. นายอับดุลเลาะ  แซมะแซ
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 1. เด็กชายจุวัยดี  เจะแอ
2. เด็กชายซอลีฮัน  ดะแต
 
1. นายนำ  ดำประเสริฐ
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 1. เด็กหญิงมาเรียม  ทิวาวงศ์
2. เด็กหญิงสุนิตา  บือแน
 
1. นายสมศักดิ์  วนอิสรานนท์
 
68 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านควนลังงา 1. เด็กชายดลรอมาซาล  อีซอ
 
1. นางสาวทัศวรรณ  สงวนการ
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 59.25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 1. เด็กชายมูฮำหมัดอิรฟาน  ยามา
2. เด็กชายยะห์ยา  เปาะแม
 
1. นายซูไฮมิน  ปัตยะบุตร
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ขาวสังข์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชัยรัตน์
 
1. นายณัฐกิตติ์  ปานถาวร
2. นายสุวัฒน์  ชำนัญพิทักษ์วงศ์
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กชายบูคอรี  หะยีบาราเฮง
2. เด็กหญิงอาแอเสาะ  ยะโกะ
 
1. นางสาวกัลยดา  พงศ์ศิีิริ
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 40.25 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านปาลัส 1. เด็กชายอิบรอเฮง  อาแซ
2. เด็กหญิงโนรี  ยูโซะ
 
1. นางสาวกาญจนา  พรหมราช
2. นางสาวปนิดา  สีลาภเกื้อ
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันเกมเพื่อการศึกษาอาเซียน(Sea journey) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านควนลาแม 1. เด็กชายอับดุลอาลี  ยะปา
2. เด็กชายฮาดี  กาเซ็ง
 
1. นางสาวไสณีย์  สาเมาะยูโสะ
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 1. เด็กชายซาฟีอีน  กูนา
 
1. นางสาวนุรมา  เด็ง
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ดอเลาะ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เบ็ญหมาด
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 1. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  วิชา
 
1. นางเจ๊ะนูระมา  กาซอ
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 1. เด็กหญิงโซเฟีย  เจ๊ะนะ
 
1. นางวีนา  อับดุลสตา
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 1. เด็กหญิงนูรฟิรดาว  ปูตะ
 
1. นางสาวฮายาตี  ปัตนวงศ์