สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปัตตานี เขต 2

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2556
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กชายรุสลัน  โตะอีซี
 
1. นางนิภา  เพชรมณี
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านถนน 1. เด็กหญิงฟาติณ  ตาเยะ
 
1. นางสาวจงจิต  เหล็กเพ็ชร
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านสิเดะ 1. เด็กหญิงมูนา  สีเดะ
 
1. นางปาวีณา   หลับจันทร์
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตลาดปรีกี 1. เด็กชายฟาอัล  ยาวอ
 
1. นางศุกร์ศรี  ธรรมกิรติ
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงสูปียะห์  บือสา
 
1. นางสาวนันทนา  บุญไชยสุริยา
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านสิเดะ 1. เด็กหญิงนูรไอนี  สะลาเม๊าะ
 
1. นางเยาวเห  สิเดะ
 
7 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กหญิงอามานี  ดือราแม
 
1. นางอุฬาริกา   ทองสีพราย
 
8 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนตลาดปรีกี 1. เด็กหญิงยูสรอ  ยามา
 
1. นางภาวนา  ฤทธิไพโรจน์
 
9 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดทรายขาว 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  หนูแก้ว
 
1. นางประภา  บุญศักดิ์
 
10 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 1. เด็กหญิงฟานีดา  ซาซู
 
1. นางแวสารีฟะห์  แวหะมะ
 
11 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงอาซีซะห์  จันทร์สุก
 
1. นางสาวนันทนา  บุญไชยสุริยา
 
12 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านควนลังงา 1. เด็กชายรัฐศักดิ์  หมัดแมเร๊าะ
 
1. นางเกษมศรี  ย้อยนวล
 
13 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงนาดียา  มะแอ
 
1. นางภาวิณี  เรียบประดิษฐ์
 
14 ภาษาไทย หนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ลาเต๊ะ
2. เด็กหญิงนันทิยา  ปันกร
3. เด็กหญิงวาสนา  เตาหุรู
 
1. นายเจริญ  สุวรรณรัตน์
2. นายเจษฎา  สาวอินทร์
 
15 ภาษาไทย เล่านิทานพื้นบ้าน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านปาลัส 1. เด็กหญิงรอฮายู  เจะสนิ
 
1. นางนางกาญจนิจ   ยกประสบรัตน์
 
16 ภาษาไทย เล่านิทานพื้นบ้าน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 1. เด็กหญิงอีมาน  ลาเต๊ะมูหามะ
 
1. นางกาญจนา   จองเดิม
 
17 ภาษาไทย เล่านิทานพื้นบ้าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัสมา  หัสหมัด
 
1. นางบำเพ็ญ  สังข์อ้น
 
18 ภาษาไทย เล่านิทานพื้นบ้าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 1. เด็กชายอิสโร  พรหมเสาร์
 
1. นายเจริญ  สุวรรณรัตน์
 
19 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ 1. เด็กหญิงนูรีน  มูฮิ
 
1. นางสาวตอยยีบะห์  สาและ
 
20 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านชะเมา 1. เด็กหญิงนูรีดา  มามะ
2. เด็กชายอดิลัน  เจะหะ
3. เด็กชายฮาราฟัร  แวเด็ง
 
1. นางจินดา  จันทนวล
2. นางวีณา  แซ่ต่าง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 1. เด็กชายนอีม  เล๊ะนุ๊
2. เด็กชายฮัสซัน  มะเสาะ
 
1. นางรตวรรณ  ทองบัว
2. นางอัญญารัตน์  จิรภัทรสุดใจ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 1. เด็กชายภูวนัย  เอียดสุดรักษ์
2. เด็กชายรังสรรค์  เต๊ะลูกา
 
1. นางนาซีเราะห์  สารีกามา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายอาลาวี  นิโอ๊ะ
 
1. นายธีระวัฒน์  ศรีวิลัย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 1. เด็กหญิงยามีล๊ะห์  เจ๊ะมามะ
 
1. นางนาซีเราะห์  สารีกามา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61.5 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านสิเดะ 1. เด็กหญิงคอรีเย๊าะ  แวหามะ
2. เด็กหญิงรุสนานี  หะยีนาแว
3. เด็กหญิงสานีฮะห์  สิเดะ
 
1. นางฮาลีเมาะ  ดูมิแด
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนลังงา 1. เด็กหญิงสุนิสา  แอหัด
2. เด็กหญิงอัฟนาล  มะเระ
3. เด็กหญิงอามาล  มะเระ
 
1. นางสาวทิพวัลย์  หนูแก้ว
2. นางสินีนาฎ  คชอ่อน
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 1. เด็กหญิงนูรมา  อาสา
2. เด็กหญิงฟาดีละห์  นิเซ็ง
3. เด็กหญิงยาวารี  กะลูแป
 
1. นางสาววันทนา  เนื้อน้อย
2. นายสุนทร  พรหมจันทร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านประจัน 1. เด็กหญิงซอบะห์  จะปะกิยา
2. เด็กหญิงอามาณี  สาเล็ง
3. เด็กหญิงฮานีฟา  สือรี
 
1. นางนิกฮัสณีย์  สิเดะ
2. นางนิตยา  แก้วน้อย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กหญิงนูรอาตีนี  เจ๊ะเละ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดสุกรี  บือราเฮง
3. เด็กชายโซเฟียน  จาเละ
 
1. นางสาวตอยีบ๊ะ  บือราเฮง
2. นางมาลาตี  สุระสิทธิ์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 1. เด็กชายซำซูดิน  สะแลแม
2. เด็กชายตายูดิน  เจ๊ะการ์
3. เด็กชายยาฮาบี  ลาเตะ
 
1. นางพิทยา  จารุจินดา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านราวอ 1. เด็กหญิงมัสวาณี  เจะมะ
2. เด็กหญิงสุไลฮัน  ดือรานิง
3. เด็กหญิงอัสมะ  เจะยอ
 
1. นายนาซาปี  เจะยอ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านควนลังงา 1. เด็กหญิงซีตีฮาย๊าต  วรวัฒนาชัย
2. เด็กหญิงนุรยัน  เจ๊ะสะตำ
3. เด็กหญิงนุรอัยนี  มูณีมูสี
4. เด็กหญิงนุสรา  สะมะแอ
5. เด็กหญิงไอลดา  ดองอย
 
1. นางมาลี  อภิวัฒนางกรู
2. นายฮานีฟ  ยามา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 68.4 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านบินยา 1. เด็กชายกัซมูรี  ดอนิ
2. เด็กชายซอลาฮูดดิน  ยูโซะ
3. เด็กหญิงนายือมุน  ยาบี
4. เด็กหญิงนูรฮัสนี  เจะอาแว
5. เด็กหญิงรุสนา  ดอนิ
 
1. นางสารีปะห์  สะมะแอ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 66.4 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านควนลังงา 1. เด็กหญิงซินลนีย์  ดอล่าโดย
2. เด็กหญิงธัชชา  เปี่ยมใจจิ
3. เด็กหญิงอัลติสร์  สาเหล็ม
4. เด็กหญิงอาอีชะฮ  มูณีมูสี
5. เด็กหญิงแอนนา  ยามูยีมะ
 
1. นายมูฮำหมัด  บาเหมบูงา
2. นางรอหะนี  เจะโซะ
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 1. เด็กหญิงซีตีมารีแย  ดูสง
2. เด็กหญิงตอยยีบะห์  กูนา
3. เด็กหญิงนิฟัลดา  ฮาเฮาะ
 
1. นางสาวนูไอนีย์  เจ๊ะเงาะ
2. นางสาวรูซีลา  ยีตอหะ
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดนิคมสถิต 1. เด็กชายณัฐภัค  กฤษณพันธ์
2. เด็กชายอามีน  ศรีถาวร
 
1. นายพรชัย  สหวิริยะสิน
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านสายชล 1. เด็กหญิงซีตีนูรุลฟิตรี  ดอเลาะ
2. เด็กหญิงสุุไฮณี  บูกา
 
1. นางนริสรา  เลิศวิลัย
2. นายยอหัน  ตุกังหัน
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 1. เด็กชายซาบีดีน  เสนสะนา
2. เด็กหญิงรัตนา  กูและ
 
1. นางธันยชนก  ไตรยะวงค์
2. นายนรศักดิ์  สิทธิเสรีสุวรรณ
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านเกาะจัน 1. เด็กหญิงกัสตูรี  ลาเตะ
2. เด็กชายอัลอัดฮา    สามะ
 
1. นายนิแม  เจะมะ
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านควนลังงา 1. เด็กหญิงปวีณา  มะดาเร๊ะ
2. เด็กหญิงอารอฟะฮ  หวัง
 
1. นางจำเนียร  สุขศรีทอง
2. นางสิริพร  มณีจันทร์
 
41 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระเสาะ 1. เด็กหญิงสุไรดา  อีซอ
 
1. นายอดุลย์  สาเมาะ
 
42 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 1. เด็กหญิงนูซีรา  มีเด็ง
 
1. นางภาสินี  ศิลปะชีวานนท์
 
43 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69.6 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 1. เด็กหญิงซอสีฮะห์  ดอเลาะ
2. เด็กหญิงฮุสนา  ขุนปลัด
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  คงทน
2. นางอุไร  จังหวัดมุณี
 
44 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 69.75 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านปลักปรือ 1. เด็กชายอัมราญ  มะหามิง
 
1. นายสุนทร  ม่วงทับทิม
 
45 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านล้อแตก 1. เด็กชายอุสมาน  แมเราะ
 
1. นางวิภารัตน์  นุ้ยชวดี
 
46 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากลและสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดเกาะหวาย 1. เด็กหญิงฮาวาตีฟ  ปานัน
 
1. นางสาวรียาณาย์  ชูเมือง
 
47 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากลและสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี  มาเกะ
 
1. นางสาวรอฮาณี  ขุนปลัด
 
48 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากลและสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 61.25 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 1. เด็กหญิงนิอามีเราะฮ์  จำรูญศิลป์
 
1. นางเบญจวรรณ  จินดารัตน์
 
49 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากลและสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านควนลังงา 1. เด็กชายณัฐพล  ตันติวุฒิ
 
1. นางสาวทัศวรรณ  สงวนการ
 
50 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดบุพนิมิต 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เม่าคง
 
1. นางพิมลนาฎ  มุกดาหาร
 
51 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กชายอับดุลฮากิม  ลือโมะ
 
1. นางทัศนีย์  อรรคนันท์
 
52 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนกรือเซะ 1. เด็กชายนิฮาริฟ  เจะเลาะ
 
1. นางสาวแวซม  เลาะซา
 
53 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67.5 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 1. เด็กหญิงรุสนี  ดอเล๊าะ
 
1. นางเบญจวรรณ  จินดารัตน์
 
54 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านศาลาสอง 1. เด็กชายฮาซัน  สาและ
 
1. นางรุ่งนภา  สะมะแอ
 
55 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านควนลังงา 1. เด็กหญิงดาริมี  มิคขาดี
 
1. นางเกษมศรี  ย้อยนวล
 
56 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงซูไลฮา  วิชา
2. เด็กหญิงนาซีลา  ลือแบซา
3. เด็กหญิงนูรอาซีกีน  มะเกะ
4. เด็กหญิงนูรีฮาน  สุลาโซ๊ะ
5. เด็กชายมารูวรรณ  แวกือจิ
6. เด็กชายมูหมัดมูซา  มะ
7. เด็กชายอับดุลตอเล็บ  มะงิง
8. เด็กชายอุสมาน  ลือแบซา
 
1. นางถนอม  เพชรมณี
 
57 ศิลปะ รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาประดู่ 1. เด็กหญิงซัลวาห์  บาโฆะ
2. เด็กหญิงนาอีมะห์  ดือราแม
3. เด็กหญิงนาเดีย  ตาเฮ
4. เด็กชายนิดาฮาริส  ดายะ
5. เด็กชายมะนูซี  แมเดาะ
6. เด็กชายมะเฟาซัน  เจะหลง
7. เด็กหญิงมารีนา  อาดำ
8. เด็กชายมูฮัมหมัดอาดือนัน  ยาคง
9. เด็กชายอามาน  ดือราแม
10. เด็กหญิงอามีรา  บากา
 
1. นางสาวขวัญลักษณ์   สุวรรณมณี
2. นางสาวพัชราภรณ์  คงทน
3. นางรตวรรณ  ทองบัว
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 63.25 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านระแว้ง 1. เด็กชายต่วนกอเซ็ม  ลอจิ
2. เด็กชายรุสลาม  สะเตะ
3. เด็กชายอาลียะ  นาวานิ
 
1. นายฮาเซ็ง  มะเซ็ง
2. นายเภาซาร์  เวาะเย๊าะ
 
59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง-พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 69.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยะรัง 1. เด็กหญิงนาดีฮะห์  บาเฮ็ง
2. เด็กหญิงนิมะห์  ตาปอ
3. เด็กหญิงนิเสาะ  ดอกา
4. เด็กหญิงรูไฟดา  ปูลา
5. เด็กชายฮารีซ  บือซา
6. เด็กหญิงโซเฟีย  ตือบิงหม๊ะ
 
1. นางสาวยุวดี  นิรมาณ
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69.25 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดนาประดู่ 1. เด็กชายพิฆเนศ  อินทพรหม
2. เด็กชายวิทยา  ศรีมหาดไทย
 
1. นางสาวนิชากร  คงทอง
2. นางสาวศุภกานต์  คงแก้ว
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66.65 ทองแดง 7 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 1. เด็กหญิงอาดียา  สาแม็ง
2. เด็กชายเจ๊ะอดัม  เจะมามุ
 
1. นายสมพงษ์  นันทโย
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64.32 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านยะรัง 1. เด็กชายอดิลัน  ยูโซะ
2. เด็กชายอานัส  มูเล็ง
 
1. นายรัยฮาน  หนิเจริญ
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63.75 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านมะหุด 1. เด็กหญิงกอมาียะห์  สาแม็ง
2. เด็กหญิงนัซมีย์  ดอแตะ
 
1. นางสาวมาดีฮะ  อุมา
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านบาเงง 1. เด็กหญิงซุฟยานี  อาแว
2. เด็กชายอารอฟัต  มะดิเยาะ
 
1. นางมาราตี  มามะ
2. นายศิริ  จันทร์แสง
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 1. เด็กชายอานนท์  ณ สุวรรณ
2. เด็กชายอิสกัล  หะมะแตม๊ะ
 
1. นายณัฐกิตติ์  ปานถาวร
2. นายสุวัฒน์  ชำนัญพิทักษ์วงศ์
 
66 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านตรัง 1. เด็กหญิงญาณิดา  พรหมศิริ
2. เด็กชายสิทธิชัย  แก่นแก้ว
 
1. นางสาวศิริมา  ชูสงค์
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 1. เด็กหญิงฟาตีเมาะห์  ลาเตะ
2. เด็กหญิงมุมีนะห์  กือเซะ
 
1. นายจตุรภูมิ  กูลณรงค์
2. นางสาวพรรณ์นี  แก้วเเสงสุข
 
68 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม (Spelling Bee) ป.1-ป.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม 1. เด็กชายอัมราน  อาแว
 
1. นางสาวฟารีดะห์  ลือแบซา
 
69 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม (Spelling Bee) ป.1-ป.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านประจัน 1. เด็กชายบูรฮัน   จะปะกิยา
 
1. นางสาวซารีนา   อุเซ็ง
 
70 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ 1. เด็กหญิงอัสมาศ  สามะ
 
1. นางเรียม  ศรีวิลัย
 
71 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กชายอับดุลรอฟาด  เจ๊ะอุเซน
 
1. นางราตรี  วุฒิสิทธิ์
 
72 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงอาอีเสาะ  เจะเลาะ
 
1. นางรอฮาณี  ขุนปลัด
 
73 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 1. เด็กหญิงฮูซนา  มะลี
 
1. นางอารียา  หะซั้น
 
74 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านประจัน 1. เด็กชายแวซัลวา    แวมามุ
 
1. นางฮูดา  แวกามา
 
75 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านควนลาแม 1. เด็กหญิงชาลินี  สาอิ
 
1. นางสาวไสณีย์  สาเมาะยูโสะ
 
76 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านศาลาสอง 1. เด็กหญิงฟาตีเมาะห์  แวดาราแม
 
1. นางสาวนูรฮายาตี  กะลุบี
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-ป.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 1. เด็กหญิงฟาตีหะฮ์  กอและ
 
1. นางนาวัล   แวอาแซ
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69.33 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านปานัน 1. เด็กหญิงซูไบดะห์   เจ๊ะเลาะ
2. เด็กหญิงซูไรดา  ยะโกะ
3. เด็กหญิงนาอีมะห์  หะยีซูลง
4. เด็กหญิงรอฮานี  เดลา
5. เด็กหญิงสุไรดา  เจ๊ะนิ
6. เด็กหญิงอุมมี  สาแล
 
1. นายมูฮำหมัดซานูซี  อาแว
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68.33 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. เด็กชายซูกิฟลี  กูโน
2. เด็กชายฟิตรี  ดือราซอ
3. เด็กชายริดูวัน  กูโน
4. เด็กชายรุสลัน  เจ๊ะโหวะ
5. เด็กชายอุสมาน  มะหลี
6. เด็กชายฮารีฟีน  ดิง
 
1. นายสมพร  บุญศรี
2. นายสุภชัย  ไชยลาภ
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67.66 ทองแดง 9 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 1. เด็กชายฟัฎลัน  มะดีเยาะ
2. เด็กชายมะลีกี  ปูยุด
3. เด็กชายมูหัมหมัดรอวี   โต๊ะและ
4. เด็กชายรุสดี  กาแมแล
5. เด็กชายอาหามะ  กาเด็ง
6. เด็กชายอิซูวรรณ   อาบูวะ
 
1. นายนพดล   สีลาภเกื้อ
2. นายมะยาลี  เจะอุมา
 
81 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบการแสดงประกอบสื่อ ปฐมวัย 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปาลัส 1. เด็กหญิงมัสซูรีย์  เจ๊ะเเละ
 
1. นางพัชนิดา   บุญเต็ม
 
82 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบการแสดงประกอบสื่อ ปฐมวัย 67 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 1. เด็กชายดนุพร  จันทร์สีสุข
 
1. นางซ่อนกลิ่น  เรืองยังมี
 
83 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 67.66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กชายซาการียา  สาเด๊ะ
2. เด็กหญิงมาสรีนา  จรุรัตน์
3. เด็กชายอิบรอฮิม  ดอเล๊าะ
 
1. นางสาวชุวิยดา  มณีมาตย์
 
84 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 63.97 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 1. เด็กหญิงนาเดีย  โย๊ะ
2. เด็กหญิงอัฟรอด  สาและ
3. เด็กหญิงอัสมานี  สาแม
 
1. นางการาตี  กูเตะ
 
85 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69.6 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านประจัน 1. เด็กหญิงนูรอัยนี  เลาะยะผา
2. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  จะปะกิยา
3. เด็กชายฮานาฟี  กูเดร์ดาเก็ง
 
1. นางต่วนเยาะ  นิสะนิ
2. นายรอซีดะห์  มะมิง
 
86 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64.8 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 1. เด็กหญิงนูรียา  ลือแบซา
2. เด็กหญิงบาซีเราะห์  ลือแบซา
3. เด็กชายสูไฮดี  ลาฮูยา
 
1. นางอัมรา  ตูแวแม