หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2556
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๒ คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายวศิน ธนภิรมณ์ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายมอบเกียติบัตร
3 นายไกรเวช ธรฤทธิ์ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายมอบเกียติบัตร
4 นายสุรเชษฐ์ นนทิการ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายมอบเกียติบัตร
5 นายธนิต จินากุล รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายมอบเกียติบัตร
6 นายวีรวัฒน์ คงพิน รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายมอบเกียติบัตร
7 นายเสกสรรค กอเส็ม รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายมอบเกียติบัตร
8 นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายมอบเกียติบัตร
9 นายประหยัด สุขขี รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายมอบเกียติบัตร
10 นายอนัน สมาธิ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายมอบเกียติบัตร
11 นายนิวัฒน์ แมนสกุล ผอ.ร.ร.บ้านโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม รับรายงานตัว
12 นายสนิท สิทธิเสรีสุวรรณ ผอ.ร.ร.บ้านนาเกตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม รับรายงานตัว
13 นายพิรักษ์ บัญชาวุฒิ ผอ.ร.ร.วัดนาประดู่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม รับรายงานตัว
14 นายวินัย ศรแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านควนโนรี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม รับรายงานตัว
15 นายธนเดช รองสวัสดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านโผงโผง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม รับรายงานตัว
16 นายณรงค์ บุญแนบ ครู ร.ร.บ้านนาเกตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม รับรายงานตัว
17 นางสาวปาณิสรา สารรักษ์ ครู ร.ร.บ้านโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม รับรายงานตัว
18 นายธีระ พิณนุกิจ ครู ร.ร.บ้านโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม รับรายงานตัว
19 นางสาวเสมอใจ วิจิตร ครู ร.ร.บ้านโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม รับรายงานตัว
20 นายวิสิฏฐ์ ทองบัว ครู ร.ร.บ้านนาประดู่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม รับรายงานตัว
21 นางสุภาพร กาญจนวงศ์ ครู ร.ร.บ้านนาประดู่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม รับรายงานตัว
22 นางนงนุช นรสิทธิ์พิทักษ์ ครู ร.ร.บ้านนาประดู่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม รับรายงานตัว
23 นายกำธร แผ้วสะอาด ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
24 นางอวบ วงศ์จินดา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
25 นางประภา อัครพงศ์พันธุ์ ผอ.ร.ร.บ้านกูวิง คณะกรรมการฝ่ายประเมิน สรุปและรายงานผล
26 นางวิลาวัณย์ ผลจรุง ครู ร.ร.บ้านนาเกตุ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ
27 นายสุชีพ จองเดิม ผอ.ร.ร.บ้านนาประดู่ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ
28 นายวีรชาติ ไชยนุ้ย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ
29 นายถาวร แสงดี ผอ.ร.ร.บ้านควนแปลงงู คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
30 นายพิพัฒน์ พงศ์ประยูร ผอ.ร.ร.บ้านปลักปรือ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
31 นายธีรศักดิ์ สระวารี ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านพงสตา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
32 นายวิรัตน์ จันทร์งาม ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดอัมพวนาราม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
33 นายมะยะโกะ เจะยะปาร์ ผอ.ร.ร.บ้านละหารยามู คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
34 นางสาวจุรีรัตน์ รัตนเหม ผอ.ร.ร.ตลาดปรีกี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
35 นางสาวสุจรรยา อินชะนะ ครู ร.ร.บ้านควนแปลงงู คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
36 นางจงดี สมบูรณ์แก้ว ครู ร.ร.วัดป่าสวย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
37 นายสุรินทร์ บุญยอด ครู ร.ร.บ้านตันหยง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
38 นายสุวิทย์ ทองรัตน์ ครู ร.ร.บ้านโคกเหรียง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
39 นางสุมาลี พรหมจันทร์ ครู ร.ร.บ้านวังกว้าง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
40 นางยาวีต้า โนะ ครู ร.ร.บ้านตันหยง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
41 น.ส.อัฏฐาพร แจ้งศรี ครู ร.ร.บ้านคูระ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
42 นางกนกพร ชูประวัติ ครู ร.ร.วัดบุพนิมิต คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
43 น.ส.พรรณ์นี แก้วแสงสุข พนักงานราชการร.ร.บ้านควนแปลงงู คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
44 น.ส.ซาฮีดา สะอะ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษร.ร.บ้านควนแปลงงู คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
45 นายธีระศักดิ์ บุญฤทธิ์ ครู ร.ร.บ้านปลักปรือ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
46 น.ส.นูรีซัน มะเด็ง พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
47 น.ส.ปัญชลี ศิริเพชร พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
48 น.ส.เรณูกา หนูสังข์ พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
49 น.ส.อรวรรณ พรหมชัย พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
50 น.ส.ลลิตา เพชรสามยอด พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
51 นางกาญจนา ชูเรือง พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
52 นางราทิพย์ ขุนทอง รองผอ.ร.ร.บ้านวังกว้าง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
53 น.ส.มาฤดี บุญทองใหม่ รองผอ.ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
54 นายจตุรภูมิ กูลณรงค์ ครู ร.ร.บ้านควนแปลงงู คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
55 นางซัลนีดา หุ่นพยนต์ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านพงสตา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
56 น.ส.แวฮัสนีย์ แวหะมะ ครู ร.ร.บ้านบากง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
57 น.ส.ฟารีดา หลงแดวา ครู ร.ร.ชุมชนบ้านบือแนปีแน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
58 นางฮามีดะห์ กานา ครู ร.ร.บ้านบูโกะ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
59 น.ส.คอลีเยาะ สะดียามู ครูพี่เลี้ยงร.ร.ชุมชนบ้านพงสตา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
60 น.ส.นูรฮายาตี หะยีดอเลาะ ครูพี่เลี้ยงร.ร.บ้านอีบุ๊ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
61 น.ส.ปาตีเมาะ จะปะกียา พนักงานธุรการร.ร.ชุมชนบ้านบือแน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
62 นายแวมูฮำมัด กาแบ พนักงานธุรการร.ร.บ้านประจัน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
63 น.ส.อาซีซะห์ แวหะยี ครู ร.ร.ชุมชนบ้านพงสตา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
64 น.ส.นูรซอบ๊ะห์ มุสตาฟา ครู ร.ร.ตลาดนัดต้นมะขาม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
65 นายอับดุลเลาะ ซาแม ครู ร.ร.ตลาดนัดต้นมะขาม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
66 นางวิลาภรณ์ ป่านทอง ครู ร.ร.ชุมชนบ้านต้นสน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
67 นางอัมรา ตูแวแม ครู ร.ร.ชุมชนบ้านต้นสน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
68 นางปิยนัยน์ แดงวิไล ครู ร.ร.ชุมชนวัดอัมพวนาราม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
69 นางวิภารัตน์ ศักดิษฐานนท์ ครู ร.ร.บ้านต้นแซะ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
70 นางธัญญา สีลาภเกื้อ ครู ร.ร.บ้านโคกขี้เหล็ก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
71 นางเพาริยา นิเราะ ครู ร.ร.บ้านโคกขี้เหล็ก คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
72 น.ส.นูรีนา ดะเย๊ะ พนักงานราชการร.ร.บ้านละหารยามู คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
73 นายตรัสมีซี หิเล พนักงานราชการร.ร.ตลาดปรีกี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
74 น.ส.รุสมินี ลีเดร์ พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
75 น.ส.คอลีเยาะ ตาหยงมัส พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
76 น.ส.ฮานีซะ การีจิ พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
77 นางอาแอเส๊าะ สะดียามู พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
78 น.ส.ยูฮานี และซอ พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
79 น.ส.โนรียะห์ มามะ พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
80 น.ส.สามีเราะ สะนิ วิทยากรสอนศาสนาร.ร.ตลาดปรีกี คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
81 นายสุนทร แดงวิไล ครู ร.ร.ชุมชนวัดอัมพวนาราม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
82 น.ส.มารีซาน ดือราฮิง ครู ร.ร.ชุมชนวัดอัมพวนาราม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน/เกียรติบัตร
83 นายจรูญ ล่องชุม ผอ.ร.ร.บ้านยะรัง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร/มอบเกีรติบัตร
84 นายซูไลมา สิเดะ ผอ.ร.ร.บ้านระแว้ง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร/มอบเกีรติบัตร
85 นายสมสวัสดิ์ ราชแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านสะกำ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร/มอบเกีรติบัตร
86 นายกำธร ศรีแสน รองผอ.ร.ร.บ้านสะกำ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร/มอบเกีรติบัตร
87 นางสาวมยุรา เจ๊ะสุโหลง รองผอ.ร.ร.มายอ(สถิตย์ภูผา) คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร/มอบเกีรติบัตร
88 นายดิเรก พาลีเขตต์ ผอ.ร.ร.บ้านต้นทุเรียน คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร/มอบเกีรติบัตร
89 นายหุสสิน บินอาแว ผอ.ร.ร.บ้านคางา คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร/มอบเกีรติบัตร
90 นายอาหามัดซากี ซอแนะ ผอ.ร.ร.บ้านกระโด คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร/มอบเกีรติบัตร
91 นายสุชาติ ชูสุวรรณ์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
92 นายบัณฑิต ขุนชนะ ครู ร.ร.วัดสุนทรวารี คณะกรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
93 นายเฉลิมศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ครู ร.ร.วัดอรัญวาสิการาม คณะกรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
94 นายศิริ จันทร์แสง ครู ร.ร.บ้านบาเงง คณะกรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
95 นายณรงค์ บุญแนบ ครู ร.ร.บ้านนาเกตุ คณะกรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
96 นายสมพร บุญศรี ครู ร.ร.บ้านท่าคลอง คณะกรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
97 นายอุเส็น ตาเยะ ครู ร.ร.บ้านสามยอด คณะกรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
98 นายฟิกรอน ตาเยะ ครู ร.ร.บ้านสามยอด คณะกรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
99 นายสมหมาย เจ้ยแก้ว ครู ร.ร.บ้านยะรัง คณะกรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
100 นายอภิชาต สุทธิ ครู ร.ร.บ้านกรือเซะ คณะกรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
101 นายซูรัยเด็ง ดารอเฮ็ง ครู ร.ร.บ้านกระสาะ คณะกรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
102 นายวิชัย อัครพงศ์พันธุ์ ครู ร.ร.บ้านปาลัส คณะกรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
103 นายอับดุลฮาซิ ลือแบลูวง ครู ร.ร.บ้านสะกำ คณะกรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
104 นายสุวิทย์ ทองรัตน์ ครู ร.ร.บ้านโคกเหรียง คณะกรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
105 นายบุญเหลือ จันทศิริ ครู ร.ร.บ้านควนแปลงงู คณะกรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
106 นายมูฮำหมัดซานูซี อาแว พนักงานราชการร.ร.บ้านปานัน คณะกรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
107 นายรอมือลี วายา พนักงานราชการร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๕๒ คณะกรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
108 นายวริทธ์ ศุภวัฒน์วงศ์ พนักงานบริการร.ร.ตลาดนัดบาซาเอ คณะกรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
109 นายอุสเซ็น เบ็ญฮาวัน พนักงานราชการช่วยราชการสพป.ปน.๒ คณะกรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
110 นายนิวัตร สุวประพันธ์ ครู ร.ร.วัดอรัญวาสิการาม คณะกรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสาร
111 นางปัทมา สัตยพงศ์ ครู ร.ร.บ้านนาเกตุ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ
112 นายสมาน ปะสู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ
113 นางศิริยา ดำรงกูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ
114 นายรุ่งธรรม อนันตประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ
115 นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ
116 นางซัลมา มะเกะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ
117 นางพรรณี ขาวมะลิ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ
118 นางภาวนา นัครามนตรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ
119 นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ
120 นายตูวันอารง ยีบากา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ
121 นายอาฟฟาน เจะเตะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ
122 นางฮัสนะ เจะอุบง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ
123 นางสมศรี ผ่องใส ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ
124 นางสาวอาบีบ๊ะ ตาเปาะโต๊ะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ
125 นางขวัญจิรา เจ๊ะแว เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]