หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2556
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   25 ส.ค. 2555   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 1 ห้อง 1 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 1 ห้อง 2 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
3 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 1 ห้อง 3 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
4 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 1 ห้อง 3 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
5 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
6 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 1 ห้อง 5 25 ส.ค. 2555 09.00-10.30
7 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 1 ห้อง 5 25 ส.ค. 2555 10.30-12.00
8 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-10.30
9 000520 หนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 1 ห้อง 4 25 ส.ค. 2555 09.00-16.00
10 000521 หนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 2 25 ส.ค. 2555 09.00-16.00
11 000522 เล่านิทานพื้นบ้าน ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 1 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
12 000523 เล่านิทานพื้นบ้าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 1 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
13 000524 เล่านิทานพื้นบ้าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000122 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคารชั่วคราว 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
2 000123 การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 2 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
3 000124 การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
4 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
5 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 00.00-00.00
6 000129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 1 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
7 000130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
8 000132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 3 25 ส.ค. 2555 09.00-10.30
9 000133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 3 25 ส.ค. 2555 10.30-12.00
10 000134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 1 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
2 000085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
3 000093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
4 000094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
5 000090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
6 000091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร กศน. ห้อง 1 25 ส.ค. 2555 10.30-12.00
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร กศน. ห้อง 1 25 ส.ค. 2555 10.30-12.00
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
7 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร กศน. ห้อง 1 25 ส.ค. 2555 09.00-10.30
8 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร กศน. ห้อง 1 25 ส.ค. 2555 09.00-10.30
9 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ หอประชุมร.ร.โพธิ์คีรีราชศึกษา 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ หอประชุมร.ร.โพธิ์คีรีราชศึกษา 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 2 (อาคารอนุบาล) ห้อง 2 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ เต้นท์ในสวนยาง 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
2 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ เต้นท์ในสวนยาง 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
3 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
4 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคารอเนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
5 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคารอเนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
6 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
7 000307 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ เต้นท์ในสวนยาง 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
8 000308 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ เต้นท์ในสวนยาง 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
9 000309 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
10 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคารโรงอาหาร 1 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
11 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคารโรงอาหาร 2 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
12 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
13 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคารอเนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 10.30-12.00
14 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคารอเนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 10.30-12.00
15 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ อาคารเอนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
16 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ อาคารเอนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
17 000357 ขับร้องเพลงไทยสากลและสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคารอเนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 13.00-16.00
18 000360 ขับร้องเพลงไทยสากลและสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคารอเนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 13.00-16.00
19 000364 ขับร้องเพลงไทยสากลและสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ อาคารเอนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
20 000368 ขับร้องเพลงไทยสากลและสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ อาคารเอนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
21 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคารอเนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 09.00-10.30
22 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคารอเนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 09.00-10.30
23 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ อาคารเอนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
24 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ อาคารเอนกประสงค์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
25 000376 รำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ หอประชุมร.ร.โพธิ์คีรีราชศึกษา 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
26 000377 รำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ หอประชุมร.ร.โพธิ์คีรีราชศึกษา 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
27 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ หอประชุมร.ร.โพธิ์คีรีราชศึกษา 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ เต้นท์ที่ 1 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
2 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ เต้นท์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
3 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
4 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 25 ส.ค. 2555 13.00-16.00
5 000012 การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง-พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ ห้อง ป.1- ป.2 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
6 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ เต้นท์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
7 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
8 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ เต้นท์ที่ 4 25 ส.ค. 2555 09.00-11.00
9 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ เต้นท์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
10 000525 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ เต้นท์ที่ 3 25 ส.ค. 2555 09.00-11.00
11 000526 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ เต้นท์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
12 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ โรงอาหาร 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
13 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ เต้นท์ที่ 7 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
14 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาเกตุ เต้นท์ที่ 7 25 ส.ค. 2555 13.00-16.00
15 000048 การแข่งขันทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ เต้นท์ที่ 5-6 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
16 000050 การแข่งขันทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ โรงอาหาร 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
17 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ เต้นท์ที่ 2 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
18 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ เต้นท์ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
19 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 2 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
20 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 2 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
21 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
22 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 2 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
23 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
24 000527 การแข่งขันเกมเพื่อการศึกษาอาเซียน(Sea journey) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 2 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000055 กิจกรรม (Spelling Bee) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคาร 2 ชั้น ห้อง ห้องสมุด 25 ส.ค. 2555 09.00-10.30
2 000056 กิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคาร 2 ชั้น ห้อง ห้องสมุด 25 ส.ค. 2555 10.30-12.00
3 000057 กิจกรรม (Spelling Bee) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
4 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคาร 2 ชั้น ห้อง ห้องสมุด 25 ส.ค. 2555 13.00-15.00
5 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
6 000060 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคาร 2 ชั้น ห้อง ป.3 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
7 000061 การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
8 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
9 000606 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromp Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคารเอนกประสงค์* 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
10 000607 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromp Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาเกตุ อาคารเอนกประสงค์* 25 ส.ค. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ สนามกีฬา ร.ร.โพธิ์คีรีราชศึกษา 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ สนามกีฬา ร.ร.โพธิ์คีรีราชศึกษา 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
3 000062 กิจกรรมจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาประดู่ สวนป่า 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000517 การเล่านิทานประกอบการแสดงประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 1 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
2 000518 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 2 (อาคารอนุบาล) ห้อง 3 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00
3 000519 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ อาคาร 2 (อาคารอนุบาล) ห้อง 1 25 ส.ค. 2555 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]