หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 000262 1.100 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
2 000263 1.200 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
3 000265 1.300 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
4 000268 2.100 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
5 000269 2.200 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
6 000271 2.300 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
7 000297 3.000 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
8 000300 4.000 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
9 000307 5.100 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
10 000308 5.200 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
11 000309 5.300 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
12 000310 6.000 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
13 000311 7.100 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
14 000312 7.200 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
15 000313 7.300 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
16 000314 8.011 ระนาดเอก ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
17 000315 8.012 ระนาดเอก ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
18 000316 8.021 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
19 000317 8.022 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
20 000323 8.031 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
21 000324 8.032 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
22 000325 8.041 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
23 000326 8.042 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
24 000327 8.051 ซอด้วง ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
25 000328 8.052 ซอด้วง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
26 000329 8.061 ซออู้ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
27 000330 8.062 ซออู้ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
28 000331 8.071 จะเข้ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
29 000332 8.072 จะเข้ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
30 000333 8.081 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
31 000334 8.082 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
32 000335 8.091 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
33 000336 8.092 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
34 000337 8.101 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
35 000338 8.102 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
36 000339 9.110 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
37 000340 9.120 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
38 000341 9.210 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
39 000342 9.220 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
40 000343 9.310 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
41 000344 9.320 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
42 000345 9.410 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
43 000346 9.420 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
44 000347 10.100 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
45 000348 10.200 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
46 000352 11.100 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
47 000353 11.200 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
48 000370 11.300 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
49 000371 11.400 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
50 000357 12.100 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
51 000360 12.200 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
52 000364 12.300 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
53 000368 12.400 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
54 000369 13.100 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
55 000602 13.100 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
56 000603 13.100 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
57 000604 13.200 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
58 000372 13.200 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
59 000605 13.200 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
60 000373 13.300 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
61 000374 13.400 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
62 000375 14.000 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
63 000601 15.000 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
64 000376 15.100 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
65 000377 15.200 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
66 000378 16.100 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
67 000379 16.200 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
68 000395 17.100 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
69 000396 17.200 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
70 000398 18.100 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
71 000399 18.200 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
72 000400 19.000 แสดงตลก ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
73 000404 20.000 มายากล ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : ซออู้ ม.1-ม.3

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]