หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pkt1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

 

000001 ภาษาไทย

1. 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 2. 000031 การอ่าน ป.4-ป.6
3. 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 4. 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
5. 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 6. 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
7. 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 8. 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
9. 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 10. 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
11. 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 12. 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3

000002 คณิตศาสตร์

1. 000122 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 2. 000123 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
3. 000124 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4. 000125 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
5. 000126 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 6. 000129 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
7. 000130 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 8. 000132 คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
9. 000133 คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10. 000134 คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

000003 วิทยาศาสตร์

1. 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 2. 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
3. 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 4. 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
5. 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 6. 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
7. 000095 Science Show ป.4-ป.6 8. 000096 Science Show ม.1-ม.3
9. 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 10. 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
11. 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 12. 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
13. 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 14. 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
15. 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

000004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 2. 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
3. 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 4. 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
5. 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 6. 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
7. 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 8. 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
9. 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 10. 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
11. 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 12. 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
13. 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 14. 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
15. 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 16. 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3
17. 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 18. 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3
19. 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 20. 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6

000005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1. 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 2. 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6
3. 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 4. 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
5. 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 6. 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

000006 ศิลปะ

1. 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 2. 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
3. 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 4. 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
5. 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 6. 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
7. 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 8. 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
9. 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 10. 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
11. 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 12. 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
13. 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 14. 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
15. 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 16. 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6
17. 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 18. 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
19. 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 20. 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
21. 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 22. 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
23. 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 24. 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6
25. 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 26. 000329 ซออู้ ป.1-ป.6
27. 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 28. 000331 จะเข้ ป.1-ป.6
29. 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 30. 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
31. 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 32. 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
33. 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 34. 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
35. 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 36. 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
37. 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 38. 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
39. 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 40. 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
41. 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 42. 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6
43. 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 44. 000347 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
45. 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 46. 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
47. 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 48. 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
49. 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 50. 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
51. 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 52. 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
53. 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 54. 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
55. 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 56. 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
57. 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 58. 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
59. 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 60. 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
61. 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 62. 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
63. 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 64. 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
65. 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 66. 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
67. 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 68. 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
69. 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 70. 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
71. 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72. 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6
73. 000404 มายากล ม.1-ม.6

000007 กิจกรรมท้องถิ่น


000008 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. 000002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 2. 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
3. 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 4. 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
5. 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 6. 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
7. 000243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 8. 000005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
9. 000247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 10. 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
11. 000011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 12. 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
13. 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 14. 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
15. 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 16. 000250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
17. 000251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 18. 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
19. 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 20. 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
21. 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 22. 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
23. 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 24. 000026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
25. 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 26. 000027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
27. 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 28. 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
29. 000025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 30. 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
31. 000028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 32. 000029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
33. 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 34. 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
35. 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 36. 000044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
37. 000049 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

000009 ภาษาต่างประเทศ

1. 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 2. 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
3. 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 4. 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3
5. 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 6. 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3
7. 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 8. 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
9. 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 10. 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3
11. 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 12. 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
13. 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 14. 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

000010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 2. 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
3. 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 4. 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6
5. 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 6. 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
7. 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 8. 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
9. 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 10. 000511 Cross word ป.1-ป.6
11. 000513 Cross word ม.1-ม.3 12. 000510 A Math ป.1-ป.6
13. 000514 A Math ม.1-ม.3 14. 000512 คำคม ป.1-ป.6
15. 000515 คำคม ม.1-ม.3 16. 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6
17. 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3

000011 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

1. 000088 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 2. 000080 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
3. 000084 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 4. 000075 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
5. 000074 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 6. 000089 การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
7. 000081 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 8. 000079 การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
9. 000097 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 10. 000104 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
11. 000098 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 12. 000105 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
13. 000101 นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 14. 000108 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
15. 000109 หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 16. 000110 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
17. 000120 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 18. 000118 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
19. 000116 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 20. 000114 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
21. 000112 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 22. 000119 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
23. 000117 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 24. 000115 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
25. 000113 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 26. 000111 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
27. 000121 ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 28. 000136 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
29. 000131 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30. 000127 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
31. 000135 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 32. 000128 มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
33. 000151 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 34. 000139 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
35. 000137 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 36. 000157 เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
37. 000140 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 38. 000138 เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
39. 000160 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 40. 000158 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
41. 000161 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 42. 000159 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
43. 000162 การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 44. 000168 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
45. 000163 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 46. 000171 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
47. 000167 การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 48. 000172 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
49. 000178 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 50. 000176 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
51. 000173 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 52. 000177 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
53. 000175 งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 54. 000183 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
55. 000180 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 56. 000185 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
57. 000182 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 58. 000179 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
59. 000186 งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 60. 000196 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
61. 000192 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 62. 000197 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
63. 000195 การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 64. 000204 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
65. 000213 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66. 000209 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
67. 000214 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 68. 000208 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
69. 000220 การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 70. 000226 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
71. 000224 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72. 000227 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
73. 000225 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 74. 000223 การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
75. 000231 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76. 000229 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
77. 000232 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 78. 000230 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
79. 000228 การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80. 000233 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
81. 000248 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 82. 000241 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83. 000239 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84. 000236 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85. 000249 วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 86. 000242 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
87. 000240 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88. 000237 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
89. 000234 วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90. 000266 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91. 000257 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92. 000255 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
93. 000253 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94. 000267 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
95. 000258 รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96. 000256 รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
97. 000254 รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98. 000277 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
99. 000275 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 100. 000280 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
101. 000276 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 102. 000274 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
103. 000283 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 104. 000281 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
105. 000291 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 106. 000287 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
107. 000285 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 108. 000292 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
109. 000288 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 110. 000286 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
111. 000284 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 112. 000282 เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

000013 ปฐมวัย

1. 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 2. 000702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
3. 000703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]