หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-phuket62

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นางศิริรัตน์ นันทกูลครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางอนงศ์นุช ชูเมืองครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯเทศบาลเนครภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวฤดี ดุลยธรรมครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการ
4. นางสมจิตต์ จิตเสรีครูโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา นิรัติศัยครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางสุวรรณา แซ่ขอโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต สช.กรรมการ
3. นางสาวหทัยชนก สวัสดิ์วิทยากุลครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯเทศบาลเนครภูเก็ตกรรมการ
4. นางวิยดา นวกุลฤทธิไกรครูโรงเรียนบ้านม่าหนิก สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวิริยา สุวรรณวัฒน์ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายเอกวิทย์ ตันติกิจกุลครูโรงเรียนวัดมงคลวราราม สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสุพัตรา พาหะมากครูโรงเรียนนาสาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการ
4. นางจุไรภรณ์ จันทร์จิตตะการครูโรงเรียนบ้านควนนา สพป.สงขลา เขต 2กรรมการ
5. นางสุวารี สุดชฎาครูโรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางอนัญญา บุญโชติครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางวรรณา มณีครูโรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวพรรณี หยังสูครูโรงเรียนบ้านสะปำฯ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. นางรัจนา พงศานนท์โรงเรียนบ้านป่าคลอก สพป.ภูเก็ต กรรมการ
5. นางสาวมาลัย เตบจิตรโรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางอาภรณ์ เจริญวิวัฒนภักดีครูโรงเรียนวัดเมืองใหม่ สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางกาญจนา ระเด่นโรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวงามลักษณ์ ท้วงพิทักษ์โรงเรียนบ้านกะตะ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ สิทธิวรกุลครูโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวรรณ หนูฤทธิ์ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางสุนีย์ วงษ์นาครูโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต สช.กรรมการ
3. นางวิจิตรา เพชรคงครูโรงเรียนวัดม่วงค่อม สพป.สงขลา เขต 2กรรมการ
4. นางสาวพวงพันธ์ หวานขันครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯ เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวพิมพร พรหมอินทร์ครูโรงเรียนบ้านสะปำ"มงคลวิทยา" สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอารมย์ คงอินทร์ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางนาฎติยา คงคาครูโรงเรียนบ้านกู้กู สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ทองแก้วครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. นางพนมพร ธีระจารุวรรณครูโรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอรพินธุ์ เรืองจิรัษเฐียรครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางสาวชุติมา จั่นทองครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯเทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
3. นายประจวบ คล้ายสมบัติครูโรงเรียนบ้านม่าหนิก สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวนุชรี วงค์สวัสดิ์ครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อบจ.ภูเก็ตกรรมการ
5. นางฤดี เนียมทรงครูโรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายธเนศร์ ชาญเชาว์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต 1ประธาน
2. นางเกศินี หวานดีครูโรงเรียนบ้านบางเทา สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสุเพ็ญศรี ปรัชญาวาทินครูโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป.สงขลา 2กรรมการ
4. นางอำนวย เรืองศรีครูโรงเรียนสตรีพัทลุง สพม.เขต 12กรรมการ
5. นายพิษณุพงศ์ เชาวเหมครูโรงเรียนบ้านพรุแชง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายธเนศร์ ชาญเชาว์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต 1ประธาน
2. นางมะลิวัลย์ พงษ์บุพศิริกุลข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นางสาวละเอียด นาคชัยเนรมิตข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอำนวย เรืองศรีครูโรงเรียนสตรีพัทลุง สพม.เขต 12กรรมการ
5. นางอรพินธุ์ เรืองจิรัษเฐียรครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นางวิภาวดี ดำสอนครูโรงเรียนบ้านบางเทา สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางเย็นจิต ติ้วสิขเรศครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯเทศบาลเนครภูเก็ตกรรมการ
3. นางปริศนา เดชภักดีครูโรงเรียนวัดเขา สพป.ตรัง 2กรรมการ
4. นางทิพย์วิมล เพ็ชรฉุยครูโรงเรียนบ้านบางคู สพป.ภูเก็ตกรรมการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นายธีระชัย รัตนรังษีครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม.เขต14ประธาน
2. นางฤดี เนียมทรงครูโรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางอนัญญา บุญโชติครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. นายประจวบ คล้ายสมบัติครูโรงเรียนบ้านม่าหนิก สพป.ภูเก็ตกรรมการ
5. นางกาญจนา นิรัติศัยครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางลออ ภูวิภิรมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1ประธาน
2. นายเสรี อินทร์สังข์โรงเรียนบ้านบาโงระนะกรรมการ
3. นางอารีย์วรรณ จันทร์เพ็ญโรงเรียนถลางพระนางสร้างกรรมการ
4. นางสาวสุดใจ ชายเกตุโรงเรียนบ้านบารายีกรรมการ
5. นางนวลักษณ์ โยมเนียมโรงเรียนเมืองพังงากรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ัพันตรีไพโรจน์ เอมวัฒน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1ประธาน
2. นางสาวนวลละออง ปิริยะโรงเรียนบ้านช่องไทรกรรมการ
3. นายอดิศร รักชาติไทยโรงเรียนบ้านบางเทากรรมการ
4. นางสุภาวดี บุญหลงโรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"กรรมการ
5. นางอรพิน ต่อฑีฆะโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกอมัรซีนี วาโซ๊ะครูโรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุงประธาน
2. นางสาวนวลละออง ปิริยะครูโรงเรียนบ้านช่องไทร สพป.สตูลกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ประดิษฐ์นิพนธ์ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่กรรมการ
4. นายอดิศร รักชาติไทยครูโรงเรียนบ้านบางเทา สพป.ภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี บุญหลงครูโรงเรียนบ้านสะปำฯ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวินัย รัตนะศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต 2ประธาน
2. นางสาวนวลจิต ถิรพัฒนพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.พังงากรรมการ
3. นางสาวจิตสุดา ธราพรครูโรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป.กระบี่กรรมการ
4. นางวรรณี เสมพืชครูโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป.พังงากรรมการ
5. นายกวี เอกประดิษฐ์ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวินัย รัตนะศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต 2ประธาน
2. นางสาวนวลจิต ถิรพัฒนพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.พังงากรรมการ
3. นางสาวจิตสุดา ธราพรครูโรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป.กระบี่กรรมการ
4. นางวรรณี เสมพืชครูโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป.พังงากรรมการ
5. นายกวี เอกประดิษฐ์ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสมร วัฒนเอมพาทย์ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ประธาน
2. นายฐิติพงษ์ รักแต่งามครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.กรรมการ
3. นายอภิชาติ เชียรวิชัยครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพป.กระบี่กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ สมบัติบุญครูโรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงากรรมการ
5. นางสาวมณฑา มุกดาครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสมร วัฒนยมนาพรศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ประธาน
2. นายฐิติพงษ์ รักแต่งามครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.กรรมการ
3. นายอภิชาต เชียรวิชัยครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม 13กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ สมบัติบุญครูโรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงากรรมการ
5. นางสาวสุมณฑา มุกดาครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสุวัฒน์ สุขศรีศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายวัชระ จันทรัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 3กรรมการ
3. นางสุณิศา แจ้งเอี่ยมครูโรงเรียนบ้านบางคู สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. นางดรรชนี จินะเสนาครูโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี่ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ก้องวุฒิเวทย์ครูโรงเรียนบ้านบางเทา สพป.ภูเก็ตกรรมการ
6. นางอิ่มใจ เสียงเอกครูโรงเรียนบ้านพรุจำปา สพป.ภูเก็ตกรรมการ
7. นางสุภาวดี ชูดำครูโรงเรียนบ้านหลังสอด สพป.กระบี่กรรมการ
8. นายเสรี อินทร์สังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโงระนะ สพป.นราธิวาส เขต ๓กรรมการ
9. นางสาวเมติตา สงขำครูโรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง สพป.กระบี่ เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ สุขศรีศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายวัชระ จันทรัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 3กรรมการ
3. นางสุณิศา แจ้งเอี่ยมครูโรงเรียนบ้างบางคู สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. นางดรรชนี จินะเสนาครูโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี สพป.ภูเก็ตกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ก้องวุฒิเวทย์ครูโรงเรียนบ้านบางเทา สพป.ภูเก็ตกรรมการ
6. นางอิ่มใจ เสียงเอกครูโรงเรียนบ้านพรุจำปา สพป.ภูเก็ตกรรมการ
7. นางสุภาวดี ชูดำครูโรงเรียนบ้านหลังสอด สพป.กระบี่กรรมการ
8. นายปรเมษฐ์ ปาทานโรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุงกรรมการ
9. นางสาวกนกวรรณ พละเดชโรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุงกรรมการ
10. นางสาวพรสุดา วงษ์หลีโรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุงกรรมการ
11. นางสาวเสาวลักษณ์ สุขครโรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุงกรรมการ
12. นางสาวโสรยา แซ่อ่องโรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุงกรรมการ
13. นางสาวสุวลักษณ์ จันทร์ชันโรงเรียนอนุบาลหงษ์หยกบำรุงกรรมการ
14. นางสาวเมติตา สงขำครูโรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง สพป.กระบี่เลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ผาสุขอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นายอาริส มูซอครูโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา สช.กรรมการ
3. นางบุศรารินทร์ ขอเสริมศรีครูโรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. นางหฤทัย นวลศรีครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ สังขนุกิจครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นางสาววรางคณา ทองนพคุณอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
3. นางธันยา แดงกัลยาณวัจน์ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
4. นางจริยา ศุภพันธุ์มณีครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต สพป.ภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวมยุรัตน์ เสริมทรัพย์ครูโรงเรียนวิทยาสาธิต สช.กรรมการ
6. นางสาวทัชชา กัมมันโตครูโรงเรียนบ้านกู้กู สพป.ภูเก็ตกรรมการ
7. นางสาวจุฑาพร คงหมุนครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต สช.เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายชาตรี พงศานนท์ครูโรงเรียนบ้านอ่าวปอ สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางสาววิแวววรรณ เทพบุตรครูโรงเรียนวัดลัฏฐิวนารามกรรมการ
3. นางเข็มทอง ทองทิพย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป.กระบี่กรรมการ
4. นางสาวจินตนา เทพคำครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
5. นางชูศรี นิระโสครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ เครือแก้วครูโรงเรียนบ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางสาวภัทราวลัย ด้วงหมุนครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางศิวพร ไกรนราครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์วิไล ทองนะครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป.ภูเก็ตกรรมการ
5. นายอวิรุทธิ์ ธาระปราบครูโรงเรียนบ้านในไร่ สพป.พังงาเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายชาตรี พงศานนท์ครูโรงเรียนบ้านอ่าวปอ สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางสุภาพรรณ กาญจนวิวิญครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณขจรประชาอาสา" สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางเพลินทิพย์ บุญเกื้อครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวสาลินีย์ เดโชศาสตร์ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาววิแวววรรณ เทพบุตรครูโรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางบุญศรี จิราวัฒนาโกศลครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณขจรประชาอาสา" สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายป้อม ปลอดภัยครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนีอ (วันครู 2502)กรรมการ
3. นางแก้วตา ประภาสครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ แสงเงินครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวโรสนีดา อูมาครูโรงเรียนท่าฉัตรไชย สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
Science Show ป.4-ป.6
1. นายปรวีย์ ฟองมูลครูโรงเรียนบ้านกะหลิม สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางเพ็ญศรี สวาปการครูโรงเรียนบ้านคลองกำ สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางกุลนันท์ แซ่เอี๋ยวครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวศศิ มีเอียดครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว สช. กรรมการ
5. นายอดลย์ ดอมะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางกัลยา ต่อศักดิ์ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนีอ (วันครู 2502)ประธาน
2. นางเกษศิริ อริยประยูรครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป.ระนองกรรมการ
3. นางจิรวรรณ ชูจันทร์ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวเบญจกาญจน์ สุระกุลครูโรงเรียนบ้านบางเทา สพป.ภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวสุชาฎา ศรีน้ำทองครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว สช. เลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสุขศรี ยมพูลอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตประธาน
2. นางทัศนี มาตาครูโรงเรียนบ้านบนควน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา สัจจาพันธุ์ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
4. นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ตครูโรงเรียนบ้านแหลมทราย สพป.ภูเก็ตกรรมการ
5. นางเกษศิรินทร์ มะลิวัลย์ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ตเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสามารถ หอประสิทธิกุลอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตประธาน
2. นายทวีศิลป์ ซื่อสัตย์ครูโรงเรียนวัดปทุมนายการาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2กรรมการ
3. นางสาววรรณา สรวงพนากุลครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม.เขต 12กรรมการ
4. นายสถาพร เพ่งพิศครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.เขต 13กรรมการ
5. นางศิริพร ทองขาวครูโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกัลยา สพม. เขต 16เลขานุการ
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
1. ดร.สวัสดิ์ ตันติพันธุ์วดีข้าราชการบำนาญ สวทช.จ.กรุงเทพฯประธาน
2. นางสาวอรุณี อิสระโชติครูโรงเรียนแหลมพันวา สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคครูโรงเรียนบ้านพริก จ.นครนายก สพป.นครนายก เขต 1กรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ รายานักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เขต ๑๔กรรมการ
5. นายสุริยัน ยูโส๊ะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เขต ๑๔กรรมการ
6. นายประทีป มานะบุตรครูโรงเรียนแหลมพันวา สพป.ภูเก็ตกรรมการ
7. นายพูนศักดิ์ บุทเสนครูโรงเรียนปากสวยวิทยาคม จ.หนองคาย สพม.เขต ๒๑กรรมการ
8. นางสาววิชุดา ประดิษฐานุสรณ์ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีครินทร์ ภูเก็ต สพม.๑๔กรรมการ
9. นายสุรเกียรติ ลิบลับนักวิชาการอิสระกรรมการ
10. นายวัชระ บัวเดิมทหารอากาศกรรมการ
11. นางบุญเรือน ปานจันทร์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
12. นายสุโมช คำแสนโตครูโรงเรียนแหลมพันวา สพป.ภูเก็ตกรรมการ
13. นายประทีป ทองประดับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม.เขต ๑๔กรรมการ
14. นายรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูลครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
15. นายวิชุดา ประดิษฐานุสรณ์ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
16. นางสาวอาสาน๊ะ วงษ์ใหญ่ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
17. นายสมนาม ณ เชียงใหม่กรรมการ
18. นายสมพร อัฐมาลาครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี สพม.เขต ๔กรรมการ
19. นายจารึก ธงสุวรรณครูโรงเรียนวัดท่าเรือ จังหวัดระยอง สพป. เขต ๑กรรมการ
20. นางสาวชุลีพร สืบสินครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม.เขต ๑๔เลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. ดร.สวัสดิ์ ตันติพันธุ์วดีข้าราชการบำนาญ สวทช.จ.กรุงเทพฯประธาน
2. นางสาวอรุณี อิสระโชติครูโรงเรียน แหลมพันวากรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ รายานักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เขต ๑๔กรรมการ
4. นายสุริยัน ยูโส๊ะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เขต ๑๔กรรมการ
5. นายพูนศักดิ์ บุทเสนครูโรงเรียนปากสวยวิทยาคม จ.หนองคาย สพม.เขต ๒๑กรรมการ
6. นายประทีป มานะบุตรครูโรงเรียนแหลมพันวา จ.ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต เขต ๑กรรมการ
7. นายสุโมช คำแสนโตครูโรงเรียนแหลมพันวา จ.ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต เขต ๑กรรมการ
8. นางสาวอาสาน๊ะ วงษ์ใหญ่ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม.เขต ๑๔กรรมการ
9. นายรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูลครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม.เขต ๑๔กรรมการ
10. นายสุรเกียรติ ลิบลับนักวิชาการอิสระกรรมการ
11. นางบุญเรือน ปานจันทร์ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๑๓กรรมการ
12. นายประทีป ทองประดับนักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต สพม. เขต ๑๔กรรมการ
13. นางสาววิชุดา ประดิษฐานุสรณ์ครูอัตราจ้างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต สพม. เขร ๑๔กรรมการ
14. นายสมนาม ณ เชียงใหม่โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต ๔กรรมการ
15. นายสมพร อัฐมาลาโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต ๔กรรมการ
16. นายจารึก ธงสุวรรณโรงเรียนวัดท่าเรือ สพม. เขต ๑กรรมการ
17. นายวัชระ บัวเดิมทหารอากาศกรรมการ
18. นางสาวชุลีพร สืบสินครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม.เขต ๑๔เลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. ดร.สวัสดิ์ ตันติพันธุ์วดีข้าราชการบำนาญ สวทช.จ.กรุงเทพฯประธาน
2. นางสาวอรุณี อิสระโชติครูโรงเรียนแหลมพันวา สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ รายานักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เขต ๑๔กรรมการ
4. นายสุริยัน ยูโส๊ะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เขต ๑๔กรรมการ
5. นายสุรเกียรติ ลิบลับนักวิชาการอิสระกรรมการ
6. นายพูนศักดิ์ บุทเสนครูโรงเรียนปากสวยวิทยาคม จ.หนองคาย สพม.เขต ๒๑กรรมการ
7. นายประทีป มานะบุตรครูโรงเรียนแหลมพันวา จ.ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต เขต ๑กรรมการ
8. นายสุโมช คำแสนโตครูโรงเรียนแหลมพันวา จ.ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต เขต ๑กรรมการ
9. นางสาวอาสาน๊ะ วงษ์ใหญ่ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม.เขต ๑๔กรรมการ
10. นายรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูลครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม.เขต ๑๔กรรมการ
11. นายวัชระ บัวเดิมทหารอากาศกรรมการ
12. นางบุญเรือน ปานจันทร์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
13. นายประทีป ทองประดับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม.เขต ๑๔กรรมการ
14. นางสาววิชุดา ประดิษฐานุสรณ์ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
15. นายสมนาม ณ เชียงใหม่กรรมการ
16. นายสมพร อัฐมาลาครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี สพม.เขต ๔กรรมการ
17. นายจารึก ธงสุวรรณครูโรงเรียนวัดท่าเรือ จังหวัดระยอง สพป. เขต ๑กรรมการ
18. นางสาวชุลีพร สืบสินครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม.เขต ๑๔เลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. ดร.สวัสดิ์ ตันติพันธุ์วดีข้าราชการบำนาญ สวทช.จ.กรุงเทพฯประธาน
2. นางสาวอรุณี อิสระโชติครูโรงเรียนแหลมพันวา สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคครูโรงเรียนบ้านพริก จ.นครนายก สพป.นครนายก เขต 1กรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ รายานักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เขต ๑๔กรรมการ
5. นายสุริยัน ยูโส๊ะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เขต ๑๔กรรมการ
6. นายพูนศักดิ์ บุทเสนครูโรงเรียนปากสวยวิทยาคม จ.หนองคาย สพม.เขต ๒๑กรรมการ
7. นางสาวอาสาน๊ะ วงษ์ใหญ่ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม.เขต ๑๔กรรมการ
8. นายรตนชยธรลภณ วงษ์ใหญ่ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม.เขต ๑๔กรรมการ
9. นางสาววิชุดา ประดิษฐานุสรณ์ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีครินทร์ ภูเก็ต สพม.๑๔กรรมการ
10. นายประทีป มานะบุตรครูโรงเรียนแหลมพันวา สพป.ภูเก็ตกรรมการ
11. นายสุโมช คำแสนโตครูโรงเรียนแหลมพันวา สพป.ภูเก็ตกรรมการ
12. นายสุรเกียรติ ลิบลับนักวิชาการอิสระกรรมการ
13. นางบุญเรือน ปานจันทร์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
14. นายประทีป ทองประดับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม.เขต ๑๔กรรมการ
15. นายสมพร อัฐมาลาครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี สพม.เขต ๔กรรมการ
16. นายจารึก ธงสุวรรณกรรมการ
17. นายสมนาม ณ เชียงใหม่ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี สพม.เขต ๔กรรมการ
18. นายอธิกร หงษ์ชุมพลทหารอากาศกรรมการ
19. นายวัชระ บัวเดิมทหารอากาศกรรมการ
20. นางสาวชุลีพร สืบสินครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม.เขต ๑๔เลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. ดร.สวัสดิ์ ตันติพันธุ์วดีข้าราชการบำนาญ สวทช.จ.กรุงเทพฯประธาน
2. นางสาวอรุณี อิสระโชติครูโรงเรียนแหลมพันวา สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคครูโรงเรียนบ้านพริก จ.นครนายก สพป.นครนายก เขต 1กรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ รายานักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เขต ๑๔กรรมการ
5. นายสุริยัน ยูโส๊ะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เขต ๑๔กรรมการ
6. นายพูนศักดิ์ บุทเสนครูโรงเรียนปากสวยวิทยาคม จ.หนองคาย สพม.เขต ๒๑กรรมการ
7. นายประทีป มานะบุตรครูโรงเรียนแหลมพันวา สพป.ภูเก็ตกรรมการ
8. นางสาวอาสาน๊ะ วงษ์ใหญ่ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม.เขต ๑๔กรรมการ
9. นายรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูลครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม.เขต ๑๔กรรมการ
10. นางสาววิชุดา ประดิษฐานุสรณ์ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีครินทร์ ภูเก็ต สพม.๑๔กรรมการ
11. นายสุโมช คำแสนโตครูโรงเรียนแหลมพันวา สพป.ภูเก็ตกรรมการ
12. นายสุรเกียรติ ลิบลับนักวิชาการอิสระกรรมการ
13. นางบุญเรือน ปานจันทร์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
14. นายประทีป ทองประดับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม.เขต ๑๔กรรมการ
15. นายสมพร อัฐมาลาครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี สพม.เขต ๔กรรมการ
16. นายจารึก ธงสุวรรณกรรมการ
17. นายสมนาม ณ เชียงใหม่กรรมการ
18. นายอธิกร หงษ์ชุมพลทหารอากาศกรรมการ
19. นายวัชระ บัวเดิมทหารอากาศกรรมการ
20. นางสาวชุลีพร สืบสินครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สพม.เขต ๑๔เลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ คะนึงการครูโรงเรียนบ้านบางเทา สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางนงค์นิตย์ ณ ถลางครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.กรรมการ
3. นายภาคภูมิ หนิยุหนุ๊ครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. นายกีรติ พรหมนราครูโรงเรียนวิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวจรินธร จัตุฑะศรีครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ คนึงการครูโรงเรียนบ้านบางเทา สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางนงค์นิตย์ ณ ถลางครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.กรรมการ
3. นายภาคภูมิ หนิยุหนุ๊ครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. นายกีรติ พรหมนราครูโรงเรียนวิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวจรินธร จัตุฑะศรีครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ วาระแก่นทรายโรงเรียนครูโรงเรียนเมืองถลาง สพม.๑๔ประธาน
2. นายสังเวียน แก้วเทพครูโรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) สพป.พังงากรรมการ
3. นายเกษม ใบหาดครูโรงเรียนบ้านควน สพป.สตูลกรรมการ
4. นางสาธิยา นาคเป้าครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเจริญ พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านคอเอน สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางสาวจรัสศรี พิสิษฐ์นวกุลครูโรงเรียนวิทยาสาธิต สช.กรรมการ
3. นายยุทธนา อาสน์สุวรรณครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี เทศบาลนครภูเก็ตเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเจริญ พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านคอเอน สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางสาวจรัสศรี พิสิษฐ์นวกุลครูโรงเรียนวิทยาสาธิต สช.กรรมการ
3. นายยุทธนา อาสน์สุวรรณครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี เทศบาลนครภูเก็ตเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. ดร.อดุล นาคะโรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นายประสิทธิ์ สุปานะตระกูลครูโรงเรียนมุสลิมวิทยา สช.กรรมการ
3. นายมานิตย์ จรุงเกียรติขจรครูโรงเรียนวัดช้างนอน สพป.พังงาเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายขวัญชัย ทองจิตต์สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสุภาพ บุญสุขครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายอนวัช เจียวก๊กครูโรงเรียนบ้านบางเทา สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายศุภวัฒน์ ขาวดีครูโรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางสาวนิภาภรณ์ หนูแก้วครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางกรองแก้ว แซ่อุ่ยครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางสาวจิรภา ถิรินทรพงศ์ครูโรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางศิริพร รอดสวัสดิ์ครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร สช.กรรมการ
3. นางเรวไร โกไศยกานนท์ครูโรงเรียนบ้านป่าคลอกกรรมการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายเกียรติ เกียรติถาวรวงศ์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางสาวไทยน้อย พรายอินทร์ครูโรงเรียนบ้านพรุใน สพป.พังงากรรมการ
3. นางสาวประภาศรี ถิ่นหนองจิกครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ฯ เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
4. นายณรงค์ บุญทิพย์พาเลิศครูดนตรีอิสระเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายจิตตรง ธนันชัยครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายอนันต์ วรรณสมานกุลครูโรงเรียนบางคูกรรมการ
3. นางสาวปุญยนุช ศรีเหมาะครูโรงเรียนบ้านม่าหนิก สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสาคร แป้นนวลครูโรงเรียนบ้านพรุใน สพป.พังงาประธาน
2. นายธรรมศักดิ์ ขาวสุดครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ15) สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายฐิติพงษ์ รักแต่งามครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.เลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุธีรา ขอพันเลิศครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางพรศรี คลายสุวรรณครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางอรพิน อารีรอบครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุธี ขอพันเลิศครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางพรศรี คลายสุวรรณครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวบุษบา จินดาวงศ์ ครูโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สช.กรรมการ
4. นางสาวกชพรรณ แก่นคงครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ฯ เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
5. นางอรพิน อารีรอบครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิรุจน์ วิชัยดิษฐ์ครูโรงเรียนบ้านบางเทา สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายอาคม จันทะโรครูโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ ๓ สพป.สตูลกรรมการ
3. นางระเบียบ คงฉางครูโรงเรียนไทรงาม สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
4. นางวิภาดา ศรีทานนท์ครูโรงเรียนเมืองถลาง สพม. เขต ๑๔เลขานุการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายปิยะพงค์ หมันหมาดครูโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
2. นางสาวบุญญาณิกา พวกรุ่งเรืองครูโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา สช.กรรมการ
3. นางจริยา พัชรัตน์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจริยา พัชรัตน์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายปิยะพงศ์ หมันหมาดครูโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวบุญญานิภา พวกรุ่งเรืองครูโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา สช.กรรมการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางถาวร เกียรติถาวรวงศ์ข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางสาวศิริวรรณ์ ศิริพันธุ์พิสิฐกุลครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวนรรฐวรรณ บุญฉินครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ฯ เทศบาลนครภูเก็ตเลขานุการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. พระมหาแดง สุธีโรวัดมงคลนิมิตร จังหวัดภูเก็ตประธาน
2. พระมหาเรียน รตโนวัดวิชิตสังฆาราม จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. พระมหานนทชัย กิตติโสภโณวัดพระนางสร้าง จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ภู่พันธ์ภักดีครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระครูพรหมประภัสสร .เจ้าคณะอำเภอถลาง วัดเทพวนาราม จังหวัดภูเก็ตประธาน
2. พระครูวิสุทธิกิติยาภรณ์ .วัดกิตติสังฆาราม จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางพรรณี โกมุทผลข้าราชการบำนาญเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายชอบ ไกรสยามครูโรงเรียนบ้านไทรงาม สพป.สตูลประธาน
2. นางสาวนัยนา อับดุลกองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวแสงณัฐ มาแสงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
4. นางศิรินาถ เกื้อเส้งครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว สช.เลขานุการ
แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายวิสุทธิ์ จึ่งสกุลอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นางณภสุ จันทร์เมืองครูโรงเรียนบ้านเขาจีน สพป.สตูลกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ เนาวเกตุครูโรงเรียนบ้านยุโบย สพป.สตูลกรรมการ
4. นางสาววิภารัตน์ ไซเฟิร์ตสมาร์ทยิมกรรมการ
5. นายวีระพล กิ่งทองครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายผดุงเกียรติ อุทกเสนีย์สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ตประธาน
2. นางหทัยรัตน์ วีระนรพานิชศูนย์อนามัยที่ 11กรรมการ
3. นายมลรักษ์ เลิศวิลัยอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตกรรมการ
4. นายวิรุณ คงศรีชายศูนย์อนามัยที่ 11เลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางปวารณา อัจฉริยบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นายฐปนรรจ เกื้อเส้งครูโรงเรียนอนุบาลละงู สพป.สตูลกรรมการ
3. นายวราพล สิทธิเดชสำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลางกรรมการ
4. นางสาโรช สิมะไพศาลศูนย์อนามัยที่11กรรมการ
5. ดร.วราภรณ์ บุญแก้วธรรมศูนย์อนามัยที่ 11เลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายบุญธรรม ลือวงษ์ครูโรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางวรวรรณ กันหนองผือครูโรงเรียนบ้านปาเต๊ะ สพป.สตูลกรรมการ
3. นางสาวนรรณ์ทนัต วิเศษราษฎร์ครูโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนีอ (วันครู 2502)เลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกำจร ดำพอรู้ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายอับดุลรอมัน ดอเลาะครูโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต สช.กรรมการ
3. นางมุกดา พันธ์ทองครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายพูลเกียรติ ลีนะนิธิกุลข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายอนุรักษ์ คุ้มเมืองครูโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายธนพจน์ นาคชัยเนรมิตครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายวิสุทธิ์ ศิริกิจวัฒนาครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯเทศบาลเนครภูเก็ตประธาน
2. นายถาวร เมรุรัตน์ครูโรงเรียนบ้านแหลมทราย สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาววรัญญา บรรพตครูโรงเรียนถลางวิทยา สช.เลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายดลหมาด เกื้อชาติครูโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายอังศฎา บุญสูงครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯเทศบาลเนครภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวลชากร พลวันทึกครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายพูลเกียรติ ลีนะนิธิกุลข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายอนุรักษ์ คุ้มเมืองครูโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายธนพจน์ นาคชัยเนรมิตครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิสุทธิ์ ศิริกิจวัฒนาครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯเทศบาลเนครภูเก็ตประธาน
2. นายถาวร เมรุรัตน์ครูโรงเรียนบ้านแหลมทราย สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาววรัญญา บรรพตครูโรงเรียนถลางวิทยา สช.เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายดลหมาด เกื้อชาติครูโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายอังศฏา บุญสูงครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯเทศบาลเนครภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวลชากร พลวันทึกครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง เทศบาลนครภูเก็ตเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ห่วงผลครูโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต สช.ประธาน
2. นางสาวชนิดาภา ทัพเย็นครูโรงเรียนวัดศรีสุนทรฯ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวณิชาภา ฐาปนสิทธางกูรครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ อบจ.ภูเก็ตเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทรงวุฒิ รักษาสรณ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะนาคา สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายสามล นะวะกะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ศรีแก้วครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯเทศบาลเนครภูเก็ตเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุชาย จินะเสนาข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายสุภัทร สุวรรณรัฐภูมิครูโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวนิตญา เพ็งช่วยครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ตเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายทรงวุฒิ รักษาสรณ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะนาคา สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายธีระพงษ์ บุญคงครูโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวชนิดาภา ทัพเย็นครูโรงเรียนวัดศรีสุนทรฯ สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายคาร์ว พยุงพันธ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นายชรินทร ทองเสมอครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวณิชาภา ฐาปนสิทธางกูรครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ อบจ.ภูเก็ตเลขานุการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพูลเกียรติ ลีนะนิธิกุลข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางกิ่งดาว คงเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านสะปำฯ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวปันสุชา ย้อยนวลครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองฯ เทศบาลนครภูเก็ตเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นายสุชาย จินะเสนาข้าราชการบำนาญประธาน
2. นายสุภัทร สุวรรณรัฐภูมิครูโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวนิตญา เพ็งช่วยครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ตเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นายทรงวุฒิ รักษาสรณ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะนาคา สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายธีระพงษ์ บุญคงครูโรงเรียนบ้านป่าคลอก สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวชนิดาภา ทัพเย็นครูโรงเรียนวัดศรีสุนทรฯ สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายคาร์ว พยุงพันธ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นายชรินทร ทองเสมอครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวณิชาภา ฐาปนสิทธางกูรครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ อบจ.ภูเก็ตเลขานุการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ บุญประเสริฐครูโรงเรียนสตรีพังงา สพม.เขต 14ประธาน
2. นางสาวเพ็ญศรี ปราณสุขครูโรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูลกรรมการ
3. นายณรงค์ศิลป์ เสริมวิฑูรย์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3เลขานุการ
ระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ บุญประเสริฐครูโรงเรียนสตรีพังงา สพม.เขต 14ประธาน
2. นางสาวเพ็ญศรี ปราณสุขครูโรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูลกรรมการ
3. นายณรงค์ศิลป์ เสริมวิฑูรย์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3เลขานุการ
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ บุญประเสริฐครูโรงเรียนสตรีพังงา สพม.เขต 14ประธาน
2. นางสาวเพ็ญศรี ปราณสุขครูโรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูลกรรมการ
3. นายณรงค์ศิลป์ เสริมวิฑูรย์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3เลขานุการ
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ บุญประเสริฐครูโรงเรียนสตรีพังงา สพม.เขต 14ประธาน
2. นางสาวเพ็ญศรี ปราณสุขครูโรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูลกรรมการ
3. นายณรงค์ศิลป์ เสริมวิฑูรย์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3เลขานุการ
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธาน
2. นางสาววิไลรัตน์ ปลอดขาวครูโรงเรียนบ้านใสขลบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการ
3. นายเอกชัย ศรีสุขใสครูโรงเรียนอนุบาลพังงาเลขานุการ
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธาน
2. นางสาววิไลรัตน์ ปลอดขาวครูโรงเรียนบ้านใสขลบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการ
3. นายเอกชัย ศรีสุขใสครูโรงเรียนอนุบาลพังงาเลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธาน
2. นางสาววิไลรัตน์ ปลอดขาวครูโรงเรียนบ้านใสขลบ สพป.สุราษฏร์ธานี เขต3กรรมการ
3. นายเอกชัย ศรีสุขใสครูโรงเรียนอนุบาลพังงาเลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธาน
2. นางสาววิไลรัตน์ ปลอดขาวครูโรงเรียนบ้านใสขลบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการ
3. นายเอกชัย ศรีสุขใสครูโรงเรียนอนุบาลพังงาเลขานุการ
ซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางวรรณา จรัลมาธุรสผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายบรรเทิง ตวงสินครูโรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มครูโรงเรียนหงษ์หยกบำรุง สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
ซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางวรรณา จรัสมาธุสรผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายบรรเทิง ตวงสินครูโรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มครูโรงเรียนหงษ์หยกบำรุง สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
ซออู้ ป.1-ป.6
1. นางวรรณา จรัสมาธุสรผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายบรรเทิง ตวงสินครูโรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มครูโรงเรียนหงษ์หยกบำรุง สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
ซออู้ ม.1-ม.3
1. นางวรรณา จรัสมาธุสรผู้ทรงคุณวุฒิประธาน
2. นายบรรเทิง ตวงสินครูโรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ คงปลื้มครูโรงเรียนหงษ์หยกบำรุง สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
จะเข้ ป.1-ป.6
1. นายอนุรักษ์ จันทรสุวรรณครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพรประธาน
2. นายอดุล นิลสมุทรครูโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป.สตูลกรรมการ
3. นางสาวนันทพรรษ ใหญ่นิยมครูโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว สพป.พังงาเลขานุการ
จะเข้ ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ จันทรสุวรรณครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพรประธาน
2. นายอดุล นิลสมุทรครูโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป.สตูลกรรมการ
3. นางสาวนันทพรรษ ใหญ่นิยมครูโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว สพป.พังงาเลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอนุรักษ์ จันทรสุวรรณครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ชุมพรประธาน
2. นายอดุล นิลสมุทรครูโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป.สตูลกรรมการ
3. นางสาวนันทพรรษ ใหญ่นิยมครูโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว สพป.พังงาเลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ จันทรสุวรรณครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพรประธาน
2. นายอดุล นิลสมุทรครูโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป.สตูลกรรมการ
3. นางสาวนันทพรรษ ใหญ่นิยมครูโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว สพป.พังงาเลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเดชา ศรีสุพรรณครูโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา สชประธาน
2. นายณัฐวิท บุญมีมีไชยครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯเทศบาลเนครภูเก็ตกรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ ผอมสวัสดิ์ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเดชา ศรีสุพรรณครูโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา สชประธาน
2. นายณัฐวิท บุญมีมีไชยครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาฯเทศบาลเนครภูเก็ตกรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ ผอมสวัสดิ์ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายโสภณ สงวนวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยประธาน
2. นายเอกชัย ศรีสุขใสครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวเพชรรัตน์ สังวาลย์ครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว สช.เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายโสภณ สงวนวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยประธาน
2. นายเอกชัย ศรีสุขใสครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวเพชรรัตน์ สังวาลย์ครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว สช.เลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายพินิจ สังสัพพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนปลายคลอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1ประธาน
2. นายบัญชา บุญทองครูโรงเรียนบ้านโรงเหล็ก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4กรรมการ
3. นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตรครูโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สพม.เขต 14เลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายพินิจ สังสัพพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนปลายคลอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1ประธาน
2. นายบัญชา บุญทองครูโรงเรียนบ้านโรงเหล็ก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4กรรมการ
3. นายนันทวิทย์ นิ่มจงจิตรครูโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สพม.เขต 14เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
1. นางสาวหฤทัย ฟ้าแสงสรรค์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นายอาทิตย์ แสงเจริญครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
3. นายวัชระ เปียกบุตรครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นางสาวหฤทัย ฟ้าแสงสรรค์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นายอาทิตย์ แสงเจริญครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
3. นายวัชระ เปียกบุตรครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางสาวหฤทัย ฟ้าแสงสรรค์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นายอาทิตย์ แสงเจริญครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
3. นายวัชระ เปียกบุตรครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางสาวหฤทัย ฟ้าแสงสรรค์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นายอาทิตย์ แสงเจริญครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
3. นายวัชระ เปียกบุตรครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายอรุษ อักษรนำอาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธาน
2. นายคเชนทร์ แดงกัลยาวัจน์ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวเพชรรัตน์ สังวาลย์ครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว สช.เลขานุการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอรุษ อักษรนำอาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราชประธาน
2. นายคเชนทร์ แดงกัลยาวัจน์ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวเพชรรัตน์ สังวาลย์ครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว สช.เลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายกวินพัฒน์ เรืองกิตติกุลภัทผู้ทรงคุณวุฒิทางดนตรีประธาน
2. นายขนบ ศรีฟ้าครูโรงเรียนบ้านทุ่งหว้า สพป.สตูลกรรมการ
3. นางสาวลภัส ล่องนาวาครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายกวินพัฒน์ เรืองกิตติกุลภัทผู้ทรงคุณวุฒิทางดนตรีประธาน
2. นายขนบ ศรีฟ้าครูโรงเรียนบ้านทุ่งหว้า สพป. สตูลกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ สุขสงค์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย(มิตรภาพที่ 49) สพป.สตูลเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายกวินพัฒน์ เรืองกิตติ์กุลภัทผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีประธาน
2. นายสมชาย แก้วนาคครูโรงเรียนสวีวิทยา สพม.เขต 11กรรมการ
3. นายธีรพงศ์ สุขสงค์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (มิตรภาพที่ 49) สพป.สตูลเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุพล ทองมาครูโรงเรียนปะทิววิทยา สพม.เขต 11 ชุมพรประธาน
2. นายอดิศร ปานแจ่มครูโรงเรียนบ้านดาหลำ สพป.สตูลกรรมการ
3. นายสมชาย แก้วนาคครูโรงเรียนสวีวิทยา สพม.เขต 11เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายกวินพัฒน์ เรืองกิตติกุลภัทผู้ทรงคุณวุฒิทางดนตรีประธาน
2. นายสมชาย แก้วนาคครูโรงเรียนฉวีวิทยา สพม.เขต 11กรรมการ
3. นายธีรพงศ์ สุขสงค์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย (มิตรภาพที่ 49) สพป.สตูลเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุพล ทองมาครูโรงเรียนปะทิววิทยา สพม.เขต 11ประธาน
2. นายอดิศร ปานแจ่มครูโรงเรียนบ้านดาหลำ สพป.สตูลกรรมการ
3. นายสมชาย แก้วนาคครูโรงเรียนฉวีวิทยา สพม.เขต 11เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเกษมวุฒิ แจ่มใสครูโรงเรียนพรุจำปา สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายลดาวัลย์ เขียดแก้วครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการ
3. นายปฏิเวธ นะวะมวัฒน์ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเกษมวุฒิ แจ่มใสครูโรงเรียนบ้านพรุจำปา สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายลดาวัลย์ เขียดแก้วครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการ
3. นายปฏิเวธ นะวะมวัฒน์ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนวัช เลียวก๊กครูโรงเรียนบ้านบางเทาประธาน
2. นายปิยะพงษ์ ใจซื่อครูโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตกรรมการ
3. นายนีรวัฒน์ โหระสุวรรณครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ อบจ.ภูเก็ตเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ หนูหอครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ตประธาน
2. นายสุนิสันต์ จำปากลายครูโรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายวีระวัฒน์ โหระสุวรรณครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนีอ (วันครู 2502)เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชัย แซ่หลิมครูโรงเรียนการดนตรีสยามกลการภูเก็ตประธาน
2. นายนิพนธ์ รัตนประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านนาลาน สพป.สตูลกรรมการ
3. นายสุพล ทองมาครูโรงเรียนปะทิววิทยา สพม.เขต 11เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชัย แซ่หลิมครูโรงเรียนการดนตรีสยามกลการภูเก็ตประธาน
2. นายสุนิสันต์ จำปากลายครูโรงเรียนบ้านเชิงทะเลกรรมการ
3. นายกฤตภาส อังกูรสนธนาครูโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เทศบาลนครภูเก็ตเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวปารณีย์ หลักเลิศครูโรงเรียนการดนตรีสยามกลการภูเก็ตประธาน
2. นายยุทธิ์ตินันท์ จิบจันทร์ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทรฯ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายมนตรี สุวรรณหงษ์ครูโรงเรียนบ้านบางเทา สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชัย แซ่หลิมครูโรงเรียนการดนตรีสยามกลการภูเก็ตประธาน
2. นายนิพนธ์ รัตนประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านนาลาน สพป.สตูลกรรมการ
3. นายสุพล ทองมาครูโรงเรียนปะทิววิทยา สพม.เขต 11เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชัย แซ่หลิมครูโรงเรียนการดนตรีสยามกลการภูเก็ตประธาน
2. นายสุนิสันต์ จำปากรายครูโรงเรียนบ้านเชิงทะเลกรรมการ
3. นายกฤตภาส อังกูรสนธนาครูโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เทศบาลนครภูเก็ตเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวปารณีย์ หลักเลิศครูโรงเรียนการดนตรีสยามกลการภูเก็ตประธาน
2. นายยุทธิ์ตินันท์ จิบจันทร์ครูโรงเรียนวัดศรีสุนทรฯ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายมนตรี สุวรรณหงษ์ครูโรงเรียนบ้านบางเทา สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวปารณีย์ หลักเลิศครูโรงเรียนการดนตรีสยามกลการภูเก็ตประธาน
2. นายชาติชาย ชนม์ชีวัฒน์ครูโรงเรียนด่านสวีวิทยา สพม.เขต 11กรรมการ
3. นายนิพนธ์ รัตนประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านนาลาน สพป.สตูลเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวปารณีย์ หลักเลิศครูโรงเรียนการดนตรีสยามกลการภูเก็ตประธาน
2. นายชาติชาย ชนม์ชีวัฒน์ครูโรงเรียนด่านสวีวิทยา สพม.เขต 11กรรมการ
3. นายนิพนธ์ รัตนประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านนาลาน สพป.สตูลเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายอดิศร ปานแจ่มครูโรงเรียนบ้านดาหลำ สพป.สตูลประธาน
2. นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ครูโรงเรียนด่านสวีวิทยา สพม.เขต 11กรรมการ
3. นายขนบ สีฟ้าครูโรงเรียนบ้านทุ่งหว้า สพป.สตูลเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายกวินพัฒน์ เรืองกิตติกุลภัทผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีสากลประธาน
2. นายสมศักดิ์ คุ้มบ้านครูโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต สช.กรรมการ
3. นางสาวลภัส ล่องนาวาครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาววชิรภรณ์ ชนะศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นางสาวรัตนาภรณ์ สีมาครูโรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวกรกช เพชรศิริครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายกิตติกร วิบูลย์ศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นางสาวจีรวรรณ เขาใหญ่ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาคม สพม. เขต ๑๔กรรมการ
3. นางสาวพุสดี บ้อหนาครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุพรรษา สุวรรณ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นางสาวนิตยา พร้อมเพรียงครูโรงเรียนบ้านบางคู สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวสีขาว โอพั่งครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ตเลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรษา สุวรรณ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสรวงทัศน์ กาญจนพันธ์ครูโรงเรียนหงษ์หยกบำรุง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี แก้วสีพุฒครูโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เทศบาลนครภูเก็ตเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายกิตติกร วิบูลย์ศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นางสาวปิ่นหทัย รามรักษ์ครูโรงเรียนห้วยยอด สพม.ตรังกรรมการ
3. นางสาวทานตะวัน เอียดจุ้ยครูโรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวคะนึงนิจ เกียรติถาวรวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ประธาน
2. นางสาวปิ่นหทัย รามรักษ์ครูโรงเรียนห้วยยอด สพม.ตรังกรรมการ
3. นางสาววรรณดา ชูเกิดครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ตเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวภัสสร ฟักเฟื่องผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ประธาน
2. นางสาวจีรวรรณ เขาใหญ่ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาคม สพม. เขต ๑๔กรรมการ
3. นางสาวโสภา ภัทรชุติกุลครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาววชิรภรณ์ ชนะศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสุพินยา สุขเกษมครูโรงเรียนวิทยาสาธิต สช.กรรมการ
3. นางสมถวิล พรหมฤทธิ์ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ตเลขานุการ
แสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายเกียรติ เกียรติถาวรวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแสดงประธาน
2. นางสาวภัสสร ฟักเฟื่องผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวคะนึงนิจ เกียรติถาวรวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางสาววีนัส ศรีงามครูโรงเรียนบ้านบางทอง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวจีระนันท์ ทองน้อยครูโรงเรียนบ้านแหลมทราย สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
มายากล ม.1-ม.6
1. นายเกียรติ เกียรติถาวรวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแสดงประธาน
2. นางสาวภัสสร ฟักเฟื่องผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวคะนึงนิจ เกียรติถาวรวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์กรรมการ
4. นางสาววีนัส ศรีงามครูโรงเรียนบ้านบางทอง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวจีระนันท์ ทองน้อยครูโรงเรียนบ้านแหลมทราย สพป.ภูเก็ตเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวชยานันท์ ตาเย๊ะครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางสุภางค์ ยุวราชรัตนากรครูโรงเรียนบ้านโพธิหวาย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
3. นางศรีจิตต์ สงวนนาม ครูโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้กรรมการ
4. นางสาวรัตน์ติยา โมสุภาพครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 กะทู้ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวธนิดา ปากบาราครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสุภางค์ ยุวราชรัตนากรครูโรงเรียนบ้านโพธิหวาย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
2. นางศรีจิตต์ สงวนนามครูโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ ทบ.เมืองกะทู้กรรมการ
3. นางสาวรัตน์ติยา โมสุภาพครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 กะทู้ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวชยานันท์ ตาเย้ะโรงเรียนเกาะสิเหร่กรรมการ
5. นางสาวธนิดา ปากบาราครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายกมล ไชยพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายวิชิต ชูดวงครูโรงเรียนบ้านบางคู สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสุปรางค์ทิพย์ หล้าหลั่นครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝากครูโรงเรียนบ้านบางเทา สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายกมล ไชยพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายวิชิต ชูดวงครูโรงเรียนบ้านบางคู สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสุปรางค์ทิพย์ หล้าหลั่นครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 กรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ จันทร์ฝากครูโรงเรียนบ้านบางเทา สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางรัตนา อัครพลภิญโญครูโรงเรียนบ้านบางเทา สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสุฑารัตน์ ถิระสัตยวงศ์ครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
3. นางสุรีย์พร สกุลสันครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ อบจ.ภูเก็ตกรรมการ
4. นางจุรีรัตน์ คงสิริครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร สช.เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางรัตนา อัครพลภิญโญครูโรงเรียนบ้านบางเทา สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสุฑารัตน์ ถิระสัตยวงศ์ครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
3. นางสุรีย์พร สกุลสันครูโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ อบจ.ภูเก็ตกรรมการ
4. นางจุรีรัตน์ คงสิริครูโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร สช.เลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางจรวยพร สมหวังครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางศิริพร บ่อหนาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 กะทู้ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวณิสา พันละตะครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สีดอกบวบครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวพนิดา คล้ายดวงครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.เลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางจรวยพร สมหวังครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางศิริพร บ่อหนาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 กะทู้ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวณิสา พันละตะครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สีดอกบวบครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวพนิดา คล้ายดวงครูโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สช.เลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ พิมลครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา สพม.14ประธาน
2. นายมานิต เตชะสิพันธุ์ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นายสมวงศ์ ศาสนียกุลข้าราชการบำนาญ กรรมการ
4. นายสมพร แก้วดำครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ พิมลครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา สพม.14ประธาน
2. นายมานิต เตชะสิพันธุ์ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
3. นายสมวงศ์ ศาสนียกุลข้าราชการบำนาญ กรรมการ
4. นายสมพร แก้วดำครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวมณีรัตน์ ปลูกไม้ดีครูโรงเรียนบ้านบางทอง สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางศิริรัตน์ ชูราชครูโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ ทบ.เมืองกะทู้กรรมการ
3. นางอรวรรณ หมึกแดงครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวพวงเพ็ญ ศรีเมืองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36 ภูเก็ต กรรมการ
5. นางธนัธอร อมตาริยากุลครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เทศบาลนครภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ ปลูกไม้ดีครูโรงเรียนบ้านบางทอง สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางศิริรัตน์ ชูราชโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวพวงเพ็ญ ศรีเมืองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36 ภูเก็ต กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ หมึกแดงครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
5. นางธนัธอร อมตาริยากุลครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เทศบาลนครภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางจินตนา แต่พงษ์โสรัถครูโรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางสาวอุไรรัตน์ ลีวงศ์สิงห์กุลครูโรงเรียนวิทยาสาธิต สช.กรรมการ
3. นางสาวยุพา นุ่นสงค์ครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวชนิตา มณีศรีครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.ภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวศศิธร สารพิชญ์ครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.เลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจินตนา แต่พงษ์โสรัถครูโรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางสาวอุไรรัตน์ ลีวงศ์สิงห์กุลครูโรงเรียนวิทยาสาธิต สช.กรรมการ
3. นางสาวยุพา นุ่นสงค์ครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวชนิตา มณีศรีครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.ภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวศศิธร สารพิชญ์ครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.เลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางอมรศรี ตันตินันทกุลครูโรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางรัมภาภัสร์ ลิ่มทองครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิลันดา เพ็ชรคงครูโรงเรียนบ้านกะหลิม สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวมยุรัตน์ เสริมทรัพย์ครูโรงเรียนวิทยาสาธิต สช.กรรมการ
5. นางชะอ้อน คัดวงษ์ครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว สช.เลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอมรศรี ตันตินันทกุลครูโรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางรัมภาภัสร์ ลิ่มทองครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิลันดา เพ็ชรคงครูโรงเรียนบ้านกะหลิม สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวมยุรัตน์ เสริมทรัพย์ครูโรงเรียนวิทยาสาธิต สช.กรรมการ
5. นางชะอ้อน คัดวงษ์ครูโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว สช.เลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวดรรชนี มั่นธรรมนุสรณ์ครูโรงเรียนวัดเมืองใหม่ สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายธนเศรษฐ แซ่หนาครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ ปะหนันครูโรงเรียนบ้านบางเทา สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวศุภวรรณ ชุนหภากรครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 กะทู้ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
5. นางกัญญาณัฐ คงอินทร์ครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เทศบาลนครภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวดรรชนี มั่นธรรมนุสรณ์ครูโรงเรียนวัดเมืองใหม่ สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายธนเศรษฐ แซ่หนาครูโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ ปะหนันครูโรงเรียนบ้านบางเทา สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวศุภวรรณ ชุนหภากรครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 กะทู้ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
5. นางกัญญาณัฐ คงอินทร์ครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เทศบาลนครภูเก็ตเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางภัชราดา ภักดีวานิชครูโรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางอมรรัตน์ ศรีแก้วครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางสาวยุภาภรณ์ เพ็งช่วยครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปรีชาพล ทองพลอยครูโรงเรียนบ้านรังแตน สพป.ระนองประธาน
2. นางสาวสุทธิดา บุญเปกข์ตระกูลครูโรงเรียนคอมพิวเตอร์อัจฉริยะภาพ สช.กรรมการ
3. นางสาวลามูดา ระวังงานครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวเกสรี ไชยเดชครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางบุญญา นวลใยครูโรงเรียนวัดศรีสุนทร สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายณัฏฐ์วัฒน์ พุ่มนวลอาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ สุขสวัสดิ์อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวนิศารัตน์ นาคินทร์ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางสาวนุชรี ปูเงินครูโรงเรียนคอมพิวเตอร์อัจฉริยะภาษา สช.กรรมการ
3. นายสุเชาว์ แก้วนกครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายลาภทวี ลีลาทิวานนท์อาชีพอิสระด้านคอมพิวเตอร์ประธาน
2. นางสาวจิรารัตน์ แซ่ลิ้มครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางชนิดา ขวัญยืนครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวมาลินี ชายาเลี้ยงครูโรงเรียนคอมพิวเตอร์อัจฉริยะภาษา สช.เลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางวีณา อินทรัตน์ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางสุพัตรา ลีลาทิวานนท์ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายสุทธิชัย สร้างช้างครูโรงเรียนบ้านบางม่วง สพป.พังงากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์วารี นิธิกุลวัฒน์ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลนครภูเก็ตเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสุภมาส รักษาเขตครูโรงเรียนบ้านบางทอง สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางสาวจิราภรณ์ เพชรเรืองครูโรงเรียนอ่าวมะม่วง สพป.พังงากรรมการ
3. นายกุมาเรศ วัชโรสินธุ์ครูโรงเรียนบ้านบางหิน สพป.ระนองกรรมการ
4. นายณัฎฐ์วัฒน์ พุ่มนวลอาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวนภาพร ใจเพียรครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายวิสุทธิ์ ศิริกิจวัฒนาครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางสาวรวิสรา ทองเชื่อมครูโรงเรียนบ้านบ่อแสนกรรมการ
4. นางสาวเกสรี ไชยเดชครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอนุชา อินทรัตน์ครูโรงเรียนคอมพิวเตอร์อัจฉริยะภาพ สช.ประธาน
2. นางเสาวภา ภูบาลครูโรงเรียนกระบุรี สพป.ระนองกรรมการ
3. นายดุสิต คงปานครูโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อบจ.ภูเก็ตกรรมการ
4. นายสุทัศน์ ผาสุขอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวไรวรรณ รักษาผลครูโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายกิตติพงษ์ พลภักดีครูโรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงากรรมการ
3. นายภูชิต จินาเกตุครูโรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ สพป.ระนองกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุรวุฒิ เอี่ยวสกุลครูโรงเรียนบ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางสาวนิภาำรณ์ หนูแก้วครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายเนติพงษ์ หงส์คำครูโรงเรียนบ้านสองแพรก สพป.ระนองเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีรัตน์ ตัณฑัยย์ครูโรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางสาวอรทัย เศวตวิมลศักดิ์ครูโรงเรียนคอมพิวเตอร์อัจฉริยะภาพ สช.กรรมการ
3. นายธีรยุทธ์ หนักแน่นอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนวัทน์ วรรธนพูมบริษัท Aspirersประธาน
2. นายณัฐพงศ์ วงษาครูโรงเรียนบ้านบางหิน สพป.ระนองรองประธาน
3. นายโรจน์ศักดิ์ รักโอ่ครูโรงเรียนอ่าวกะพ้อ สพป.พังงากรรมการ
4. นายเปรมชัย ภูธวัฒนะบริษัท Aspirersกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ คุ้มโภคาบริษัท Aspirersกรรมการ
6. นายวรศักดิ์ ศิริเกษมศักดิ์บริษัท Aspirersกรรมการ
7. นายเติมศักดิ์ ปิ่นสวาสดิ์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายพีรชัย อากาศวิภาตโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก 1ประธาน
2. นายไพทูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่ สพม.๓๗กรรมการ
3. นายปริญญา นุ่มน้อยโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จ.นครศรีธรรมราช สพม.12กรรมการ
4. นายพร้อมพงษ์ แปงเครือโรงเรียนกัลยาณี จ.ลำปาง สพม.35กรรมการ
5. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัว จ.นครสวรรค์ สพม.42กรรมการ
6. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ สพม.30กรรมการ
7. นายองอาจ พรหมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ สพม.39กรรมการ
8. นางกมลทิน พรหมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ สพม.39กรรมการ
9. นายกฤษฎา มาชัยวงค์โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง สพม.๓๕กรรมการ
10. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จ.ชัยภูมิ สพม.30กรรมการ
11. นายธง ต่อยอดโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ 1กรรมการ
12. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้วโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
13. นายเฉลิมพล มีดวงโรงเรียนกะทู้วิทยาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัววิทยา จ.นครสวรรค์ สพม.42กรรมการ
2. นายมานะ ประจงจิตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ สพม.30กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้วโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
4. นายเฉลิมพล มีดวงโรงเรียนกะทู้วิทยาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายพีระชัย อากาศวิภาตครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก 1ประธาน
2. นายไพทูลย์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่ สพม.37กรรมการ
3. นายคมกริช ศรีชัยครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา จ.มุกดาหาร สพม.22กรรมการ
4. นายวิษณุ อ้นบางเขนครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย สพม.38กรรมการ
5. นายปริญญา นุ่มน้อยโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จ.นครศรีธรรมราช สพม.12กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สพม.14กรรมการ
7. นางสาววิชยา ฟูจิตร์ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สพม.14เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายไพทูลย์ แสนเสนาครูโรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่ สพม.37กรรมการ
2. นายวิษณุ อ้นบางเขนครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย สพม.38กรรมการ
3. นายปริญญา นุ่มน้อยครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จ.นครศรีฯ สพม.12กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต บ้านนบครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สพม.14กรรมการ
5. นางสาววิชยา ฟูจิตร์ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สพม.14เลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
1. นางกมลทิน พรหมประไพโรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ สพม.39ประธาน
2. นายกฤษฎา มาชัยวงค์โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง สพม.๓๕กรรมการ
3. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จ.ชัยภูมิ สพม.30กรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคมกรรมการ
5. นายธง ต่อยอดโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ 1เลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
1. นางกมลทิน ประจงจิตรโรงเรียนอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ สพม.39ประธาน
2. นายกฤษฎา มาชัยวงศ์โรงเรียนลำปางกัลยานี จ.ลำปาง สพม.35กรรมการ
3. นางวิมล ประจงจิตรโรงเรียนพญาแลวิทยา จ.ชัยภูมิ สพม.30กรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ แสนเสนาโรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่ สพม.37กรรมการ
5. นายธง ต่อยอดโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ 1เลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางศรีวรรณี ช่อผลครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯภูเก็ต สพม.เขต๑๔ประธาน
2. นางสาวอติกานต์ ทองมากครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สพป.ตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวปรัชวัน คงแก้วครูโรงเรียนบ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. Mr.Bamaby Mannครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.กรรมการ
5. นางอุษา แกล้วชิตครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาวสายจิตร ประดิษฐ์เสรีข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางสาวอติกานต์ ทองมากครูโรงเรียนบ้านสวรรค์ สพป.ตรัง เขต 1กรรมการ
3. Mr.luke .อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตกรรมการ
4. นางบุญทอง อภิชิตโสภาครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม.เขต ๑๔กรรมการ
5. Mr.Jonathan Fowlerครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.เลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางดิลกา แจ้งเอี่ยมข้าราชการบำนาญประธาน
2. MissRobyn Oswaldครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.กรรมการ
3. นางสาวรัชนก สมใจครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป.ระนองกรรมการ
4. นางอัครนิตย์ เมตระชาติอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตกรรมการ
5. นางศรีวรรณี ช่อผลครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯภูเก็ต สพม.เขต๑๔เลขานุการ
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางอุไรรัตน์ เพาะผลครูโรงเรียนบ้านสะปำฯ สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางสิราวรรณ ย้อยภูเขียวครูโรงเรียนบ้านม่าหนิก สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวรออีสะห์ สาลีครูโรงเรียนบ้านกำพวน สพป.ระนองกรรมการ
4. Mr.Kyle Gromelครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.กรรมการ
5. นางจินตนา อารีราษฎร์ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายนิมิตร ต่อฑีฆะศึกษานิเทศก์ สพป.พังงาประธาน
2. นายเกษมสันต์ ยศเดชครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางอุไรรัตน์ เพาะผลครูโรงเรียนบ้านสะปำฯ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. Mr.Joseph Faustinaครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.กรรมการ
5. นางขวัญใจ พิชัยรัตน์ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายธีรพงศ์ สร้อยสนครูโรงเรียนบ้านบางเทา สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายเกษมสันต์ ยศเดชครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. Mr.Christopher Metzครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.กรรมการ
4. นางขวัญใจ พิชัยรัตน์ครูโรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
5. นางวัชรี วงศ์วัฒนกิจครูโรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายธีรพงศ์ สร้อยสนครูโรงเรียนบ้านบางเทา สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายรัศมี มะหะหมัดครูโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต ๒กรรมการ
3. นางอัครนิตย์ เมตระชาติอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตกรรมการ
4. Mr.Austin Aligครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.กรรมการ
5. นายมูฮัมหมัด เจ๊ะเลาะครูโรงเรียนบ้านลดา สพป.ปัตตานี เขต ๑เลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวสายจิต ประดิษฐ์เสรีผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตประธาน
2. นางอันธิกา สีหะวีรชาติผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวปรัชวัน คงแก้วครูโรงเรียนบ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. Mr.James Munleyครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.กรรมการ
5. นางอุไรรัตน์ เพาะผลครูโรงเรียนบ้านสะปำฯ สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางบุญทอง อภิชิตโสภาครูโรงเรียนบ้านสะปำฯ สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสายจิต ประดิษฐ์เสรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางดวงพร กุลศุภกรครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. Mr.Nathan Nyanjomครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.กรรมการ
5. นางสาวทัศนียา คำภาพงษ์ครูโรงเรียนบ้านบางเทา สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายนิมิตร ต่อฑีฆะศึกษานิเทศก์ สพป.พังงาประธาน
2. นายมูฮัมมัด เจ๊ะเลาะครูโรงเรียนบ้านลดา สพป.ปัตตานี เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวรัชนก สมใจครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป.ระนองกรรมการ
4. Mr.Cornel Hattinghครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.กรรมการ
5. นายรัศมี มะหะหมัดครูโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต ๒เลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางอันธิกา สีหะวีรชาติข้าราชการบำนาญประธาน
2. นางดิลกา แจ้งเอี่ยมข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. MissLisa Catherine Chrispครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.กรรมการ
4. MissKiley Noel Smithครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.เลขานุการ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวสดใส ตันติกัลยาภรณ์ครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.ประธาน
2. นางสาวสมจิต พิเศษสาทรครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.กรรมการ
3. Mr.Huang Jiahuanครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.กรรมการ
4. Mr.Zhang Pengboครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.กรรมการ
5. นางพัชรี เสรีเสถียรทรัพย์ครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.เลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสดใส ตันติกัลยาภรณ์ครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.ประธาน
2. นางสาวสมจิต พิเศษสาทรครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.กรรมการ
3. Mr.Huang Jiahuanครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.กรรมการ
4. Mr.Zhang Pengboครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.เลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. Mr.Masami Traiphankosonครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สช.ประธาน
2. Mr.Eizo Kanezukaวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวทัณฑิกา เทพศิริอำนวยครูโรงเรียนเมืองถลาง สพม. เขต ๑๔เลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสนิท ณ ระนองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธาน
2. นายอารักษ์ ศุภสินธุ์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต ๑กรรมการ
3. นายพิมพ์ ทองทวีวิวัฒน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังสีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กรรมการ
5. นายประเสริฐ ประทีป ณ ถลางข้าราชการบำนาญเลขานุการ
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสนิท ณ ระนองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธาน
2. นายอารักษ์ ศุภสินธุ์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต ๑กรรมการ
3. นายสุขสำราญ ตันสกุลครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป.ระนองกรรมการ
4. นายสุรพงศ์ ขวัญคีรีครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา สพม.เขต ๑๑กรรมการ
5. นายประจักษ์ คงตระกูลครูโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา สพม.เขต ๑๑กรรมการ
6. นายเฉลิม บัวเกตุครูโรงเรียนห้วยเสียด สพป.กระบี่กรรมการ
7. นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังสีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เลขานุการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสนิท ณ ระนองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธาน
2. นายอารักษ์ ศุภสินธุ์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต ๑กรรมการ
3. นายสวัสดี สงรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่านุ่น สพป.กระบี่กรรมการ
4. นายชำนาญ แสงทองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ สพป.กระบี่กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทไพศาล รอบคอบครูโรงเรียนทับปุดวิทยา สพม.เขต ๑๔กรรมการ
6. นายสุรพงศ์ ขวัญคีรีครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา สพม.เขต ๑๑กรรมการ
7. นายปรีชา สุวรรณหงส์ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสุโข อนันตมงคลกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากถัก สพป.พังงาประธาน
2. นายชัยณรงค์ นะบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป.กระบี่กรรมการ
3. นายอุดม กูลดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวกะพ้อ สพป.พังงากรรมการ
4. นางศิริกุล พรหมกุลพิทักษ์ครูโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม.เขต ๑๕เลขานุการ
สภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสุโข อนันตมงคลกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากถัก สพป.พังงาประธาน
2. นายชัยณรงค์ นะบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป.กระบี่กรรมการ
3. นายอภิชาติ สัญจรครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ สพป.กระบี่กรรมการ
4. นางศิริกุล พรหมกุลพิทักษ์ครูโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม.เขต ๑๕เลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา นฤภัทรอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นายเกรียงศักดิ์ คัมภิราศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต ๗กรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ ชัยยุทธยรรยงข้าราชการบำนาญ สพฐ.เลขานุการ
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
1. นางอาภาพรรณ แสงทองศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ประธาน
2. นางสาวทองพูล บัวศรีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตอาสามูลนิธิสร้างสรรค์เด็กกรรมการ
3. นางฉวี สังเนตรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตอาสามูลนิธิสร้างสรรค์เด็กกรรมการ
4. นางสาวสุรีย์พร เศรษฐวรวิจิตรBrand Supervisor-Breezeกรรมการ
5. นางสาววรรณี บุญยะมณีครูโรงเรียนวิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ่งรัตน์ ทองสกุลอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นางวิไลวรรณ ถิ่นทับปุดครูโรงเรียนวัดนิโคธาราม สพป.พังงากรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ฐานวิเศษครูโรงเรียนบ้านกะตะ ฯ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวหัสนีย์ คงวุ่นครูโรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป.ภูเก็ตกรรมการ
5. นางสาวหทัยรัตน์ บุณยวัฒโนภาสครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
6. นางภัทรลภา คงเกลี้ยงครูโรงเรียนวิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร เทพณรงค์ครูโรงเรียนวัดโคกสวย สพป.พังงาประธาน
2. นางสาวจันทนา ณ พัทลุงครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เทศบาลนครภูเก็ตกรรมการ
3. นางฉวี ณ ตะกั่วทุ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ พลชัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางภารุจีร์ ตัณฑโรภาสครูโรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายณัฐกร เจตน์เจริญสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายภูรินทร์ ฐิติยากูรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยเลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายณัฐกร เจตน์เจริญสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายภูรินทร์ ฐิติยากูรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยเลขานุการ
A Math ป.1-ป.6
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายณัฐกร เจตน์เจริญสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายภูรินทร์ ฐิติยากูรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยเลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายณัฐกร เจตน์เจริญสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายภูรินทร์ ฐิติยากูรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยเลขานุการ
คำคม ป.1-ป.6
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายณัฐกร เจตน์เจริญสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายภูรินทร์ ฐิติยากูรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายณัฐกร เจตน์เจริญสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายภูรินทร์ ฐิติยากูรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยเลขานุการ
ซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายณัฐกร เจตน์เจริญสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายภูรินทร์ ฐิติยากูรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยเลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยประธาน
2. นายณัฐกร เจตน์เจริญสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายภูรินทร์ ฐิติยากูรสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายภิรติ ศรีเสรีวงศ์สมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยเลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางสาวจิราภรณ์ อินทยอดครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวหิรัญญา กุลนอกครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี เทศบาลนครภูเก็ตเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวณีย์ บุญสุขครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสกุณา นองมณีครูโรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง สพป.สตูลกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ ศรีสกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวณีย์ บุญสุขครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางสาวสกุณา นองมณีครูโรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง สพป.สตูลกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ ศรีสกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางสาวจิราภรณ์ อินทยอดครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวหิรัญญา กุลนอกครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี เทศบาลนครภูเก็ตเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวณีย์ บุญสุขครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสกุณา นองมณีครูโรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง สพป.สตูลกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ ศรีสกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางสาวจิราภรณ์ อินทยอดครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวหิรัญญา กุลนอกครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี เทศบาลนครภูเก็ตเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวณีย์ บุญสุขครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสกุณา นองมณีครูโรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง สพป.สตูลกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ ศรีสกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางสาวจิราภรณ์ อินทยอดครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวหิรัญญา กุลนอกครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี เทศบาลนครภูเก็ตเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวณีย์ บุญสุขครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสกุณา นองมณีครูโรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง สพป.สตูลกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ ศรีสกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ประธาน
2. นางสาวจิราภรณ์ อินทยอดครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวหิรัญญา กุลนอกครูโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี เทศบาลนครภูเก็ตเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมศรี รัตนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา4 จังหวัดตรังประธาน
2. นางสาวโสพิศ ทองรอดครูโรงเรียนบ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร บุญทวีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมศรี รัตนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา4 จังหวัดตรังประธาน
2. นางสาวโสพิศ ทองรอดครูโรงเรียนบ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร บุญทวีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมศรี รัตนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา4 จังหวัดตรังประธาน
2. นางสาวโสพิศ ทองรอดครูโรงเรียนบ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร บุญทวีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมศรี รัตนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา4 จังหวัดตรังประธาน
2. นางสาวโสพิศ ทองรอดครูโรงเรียนบ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร บุญทวีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมศรี รัตนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา4 จังหวัดตรังประธาน
2. นางสาวโสพิศ ทองรอดครูโรงเรียนบ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร บุญทวีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธาน
2. นางยุภาวดี มีเสนครูโรงเรียนบ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาววรวรรณ ชัยยะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา อินทมาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวจันจิรา หม่าหลีครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร บุญทวีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวขวัญเดือน ชยุติครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวรุ่งนภา วงศ์ศรีทองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาววารีย์ มณีโกบครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวขวัญเดือน ชยุติครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวรุ่งนภา วงศ์ศรีทองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาววารีย์ มณีโกบครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวขวัญเดือน ชยุติครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวรุ่งนภา วงศ์ศรีทองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาววารีย์ มณีโกบครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวขวัญเดือน ชยุติครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวรุ่งนภา วงศ์ศรีทองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาววารีย์ มณีโกบครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวขวัญเดือน ชยุติครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวรุ่งนภา วงศ์ศรีทองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาววารีย์ มณีโกบครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวขวัญเดือน ชยุติครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวรุ่งนภา วงศ์ศรีทองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาววารีย์ มณีโกบครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจินตนา พ่อสารครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวนราวรรณ พิศดูครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจินตนา พ่อสารครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวนราวรรณ พิศดูครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวมาลา ถิรสัตยวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจินตนา พ่อสารครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวนราวรรณ พิศดูครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจินตนา พ่อสารครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวนราวรรณ พิศดูครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ฯ จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจินตนา พ่อสารครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวนราวรรณ พิศดูครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกานต์ธิดา พระธานีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นายชาคริต พลสมัครครูโรงเรียนกะปงพิทยา สพม.เขต14กรรมการ
3. นายศักดิ์นรินทร์ คิดโปร่งครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกานต์ธิดา พระธานีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นายชาคริต พลสมัครครูโรงเรียนกะปงพิทยา สพม.เขต14กรรมการ
3. นายศักดิ์นรินทร์ คิดโปร่งครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกานต์ธิดา พระธานีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นายชาคริต พลสมัครครูโรงเรียนกะปงพิทยา สพม.เขต14กรรมการ
3. นายศักดิ์นรินทร์ คิดโปร่งครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกานต์ธิดา พระธานีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นายชาคริต พลสมัครครูโรงเรียนกะปงพิทยา สพม.เขต14กรรมการ
3. นายศักดิ์นรินทร์ คิดโปร่งครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกานต์ธิดา พระธานีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นายชาคริต พลสมัครครูโรงเรียนกะปงพิทยา สพม.เขต14กรรมการ
3. นายศักดิ์นรินทร์ คิดโปร่งครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกานต์ธิดา พระธานีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นายศักดิ์นรินทร์ คิดโปร่งครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายดาแนน สาดีนครูโรงเรียนบ้านใหม่ สพป.สตูลเลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจินตนา พ่อสารครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวอุทุมพร เฉิดฉายครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสมศรี รัตนาครูศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา4 จังหวัดตรังเลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจินตนา พ่อสารครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวอุทุมพร เฉิดฉายครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสมศรี รัตนาครูศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา4 จังหวัดตรังเลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจินตนา พ่อสารครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวอุทุมพร เฉิดฉายครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสมศรี รัตนาครูศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา4 จังหวัดตรังเลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจินตนา พ่อสารครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวอุทุมพร เฉิดฉายครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสมศรี รัตนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา4 จังหวัดตรังเลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจินตนา พ่อสารครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวอุทุมพร เฉิดฉายครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสมศรี รัตนาครูศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววันดี รัตนพันธ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธาน
2. นางจันจิรา หม่าหลีครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ หนูวันครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวันดี รัตนพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธาน
2. นางสาวจันจิรา หม่าหลีครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ หนูวันครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวันดี รัตนพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธาน
2. นางสาวจันจิรา หม่าหลีครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ หนูวันครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววันดี รัตนพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธาน
2. นางจันจิรา หม่าหลีครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ หนูวันครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจาตุรนต์ รัตนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังประธาน
2. นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ บุญสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจาตุรนต์ รัตนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังประธาน
2. นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ บุญสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจาตุรนต์ รัตนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังประธาน
2. นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ บุญสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจาตุรนต์ รัตนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังประธาน
2. นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ บุญสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจาตุรนต์ รัตนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังประธาน
2. นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ บุญสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจาตุรนต์ รัตนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังประธาน
2. นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ บุญสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกานต์ธิดา พระธานีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางนุชนาถ เอี้ยวซิโปครูโรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๑ "วัดทุ่งวัง" สพป.ตรัง ๑กรรมการ
3. นางสาวอุษา ลูกเหล็มครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกานต์ธิดา พระธานีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางนุชนาถ เอี้ยวซิโปครูโรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๑ "วัดทุ่งวัง" สพป.ตรัง ๑กรรมการ
3. นางสาวอุษา ลูกเหล็มครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกานต์ธิดา พระธานีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางนุชนาถ เอี้ยวซิโปครูโรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๑ "วัดทุ่งวัง" สพป.ตรัง ๑กรรมการ
3. นางสาวอุษา ลูกเหล็มครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกานต์ธิดา พระธานีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางนุชนาถ เอี้ยวซิโปครูโรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๑ "วัดทุ่งวัง" สพป.ตรัง ๑กรรมการ
3. นางสาวอุษา ลูกเหล็มครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกานต์ธิดา พระธานีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสุลาวัลย์ เพชรานันท์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ บุญสุขครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกานต์ธิดา พระธานีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางนุชนาถ เอี้ยวซิโปครูโรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๑ "วัดทุ่งวัง" สพป.ตรัง ๑กรรมการ
3. นางสาวอุษา ลูกเหล็มครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวอุทุมพร เฉิดฉายครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ฯ จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ บุญสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวอุทุมพร เฉิดฉายครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ฯ จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ บุญสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวอุทุมพร เฉิดฉายครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ฯ จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ บุญสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวอุทุมพร เฉิดฉายครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ฯ จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ บุญสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิเชษฐ์ พรหมราชครูศุนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางจันทรา แสงรักษ์ครูโรงเรียนบ้านบางสัก สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอ้อยทิพย์ สังข์เพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิเชษฐ์ พรหมราชครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางจันทรา แสงรักษ์ครูโรงเรียนบ้านบางสัก สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอ้อยทิพย์ สังข์เพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิเชษฐ์ พรหมราชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางจันทรา แสงรักษ์ครูโรงเรียนบ้านบางสัก สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอ้อยทิพย์ สังข์เพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิเชษฐ์ พรหมราชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางจันทรา แสงรักษ์ครูโรงเรียนบ้านบางสัก สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอ้อยทิพย์ สังข์เพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิเชษฐ์ พรหมราชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางจันทรา แสงรักษ์ครูโรงเรียนบ้านบางสัก สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอ้อยทิพย์ สังข์เพชรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพรประสิทธิ์ โพธิ์เงินศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอ้อยทิพย์ สังข์เพชรครูศุนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาววารีย์ มณีโกบศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางเกษรินทร์ สาลาครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ฯ จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายศิริชัย ศรีนรจันทร์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางเกษรินทร์ สาลาครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ฯ จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายศิริชัย ศรีนรจันทร์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางเกษรินทร์ สาลาครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ฯ จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายศิริชัย ศรีนรจันทร์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางเกษรินทร์ สาลาครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ฯ จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายศิริชัย ศรีนรจันทร์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางเกษรินทร์ สาลาครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ฯ จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายศิริชัย ศรีนรจันทร์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินตนา พ่อสารครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางวิภา ผลบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านสะปำฯ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายชนาเมช แซ่เตียวครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินตนา พ่อสารครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางวิภา ผลบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านสะปำฯ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายชนาเมช แซ่เตียวครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินตนา พ่อสารครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางวิภา ผลบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านสะปำฯ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายชนาเมช แซ่เตียวครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินตนา พ่อสารครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางวิภา ผลบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านสะปำฯ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายชนาเมช แซ่เตียวครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจินตนา พ่อสารครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางวิภา ผลบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านสะปำฯ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายชนาเมช แซ่เตียวครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธาน
2. นางสาวอุษณีย์ ยังเจริญครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ฯ จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายเตชินทร์ อินทบำรุงครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรังประธาน
2. นายกิตติพงษ์ พันธ์เมืองครูโรงเรียนสตรีระนอง สพป.ระนองกรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ สิทธินอกครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธาน
2. นางสาวอุษณีย์ ยังเจริญครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ฯ จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายเตชินทร์ อินทบำรุงครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรังประธาน
2. นายกิตติพงษ์ พันธ์เมืองครูโรงเรียนสตรีระนอง สพป.ระนองกรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ สิทธินอกครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธาน
2. นางสาวอุษณีย์ ยังเจริญครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ฯ จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายเตชินทร์ อินทบำรุงครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรังประธาน
2. นายกิตติพงษ์ พันธ์เมืองครูโรงเรียนสตรีระนอง สพป.ระนองกรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ สิทธินอกครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธาน
2. นางสาวอุษณีย์ ยังเจริญครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ฯ จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายเตชินทร์ อินทบำรุงครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรังประธาน
2. นายกิตติพงษ์ พันธ์เมืองครูโรงเรียนสตรีระนอง สพป.ระนองกรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ สิทธินอกครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธาน
2. นางสาวอุษณีย์ ยังเจริญครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ฯ จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายเตชินทร์ อินทบำรุงครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรังประธาน
2. นายกิตติพงษ์ พันธ์เมืองครูโรงเรียนสตรีระนอง สพป.ระนองกรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ สิทธินอกครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายภัทรวัฒน์ เสาร์แก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นายชาคริต พลสมัครครูโรงเรียนกะปงพิทยา สพม.เขต ๑๔กรรมการ
3. นางสาวนัฐนรี แก้วคุ้มภัยครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวเครือวัลย์ เชาว์เฉลิมพงศ์ครูโรงเรียนบ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายจุติกานต์ กามเกิดครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางพนารัตน์ เพชรบางโกระครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายภัทรวัฒน์ เสาร์แก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นายชาคริต พลสมัครครูโรงเรียนกะปงพิทยา สพม.เขต ๑๔กรรมการ
3. นางสาวนัฐนรี แก้วคุ้มภัยครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวเครือวัลย์ เชาว์เฉลิมพงศ์ครูโรงเรียนบ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายจุติกานต์ กามเกิดครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางพนารัตน์ เพชรบางโกระครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายภัทรวัฒน์ เสาร์แก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นายชาคริต พลสมัครครูโรงเรียนกะปงพิทยา สพม.เขต ๑๔กรรมการ
3. นางสาวนัฐนรี แก้วคุ้มภัยครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวเครือวัลย์ เชาว์เฉลิมพงศ์ครูโรงเรียนบ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายจุติกานต์ กามเกิดครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางพนารัตน์ เพชรบางโกระครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภัทรวัฒน์ เสาร์แก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นายชาคริต พลสมัครครูโรงเรียนกะปงพิทยา สพม.เขต ๑๔กรรมการ
3. นางสาวนัฐนรี แก้วคุ้มภัยครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเครือวัลย์ เชาว์เฉลิมพงศ์ครูโรงเรียนบ้านฉลอง สพป.ภูเก็ตประธาน
2. นายจุติกานต์ กามเกิดครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางพนารัตน์ เพชรบางโกระครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภัทรวัฒน์ เสาร์แก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นายชาคริต พลสมัครครูโรงเรียนกะปงพิทยา สพม.เขต ๑๔กรรมการ
3. นางสาวปรียามล เวชสุวรรณครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภัทรวัฒน์ เสาร์แก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นายชาคริต พลสมัครครูโรงเรียนกะปงพิทยา สพม.เขต ๑๔กรรมการ
3. นางสาวปรียามล เวชสุวรรณครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภัทรวัฒน์ เสาร์แก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นายชาคริต พลสมัครครูโรงเรียนกะปงพิทยา สพม.เขต ๑๔กรรมการ
3. นางสาวปรียามล เวชสุวรรณครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภัทรวัฒน์ เสาร์แก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นายชาคริต พลสมัครครูโรงเรียนกะปงพิทยา สพม.เขต ๑๔กรรมการ
3. นางสาวปรียามล เวชสุวรรณครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภัทรวัฒน์ เสาร์แก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นายชาคริต พลสมัครครูโรงเรียนกะปงพิทยา สพม.เขต ๑๔กรรมการ
3. นางสาวปรียามล เวชสุวรรณครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายภัทรวัฒน์ เสาร์แก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวอุษณีย์ ยังเจริญครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ฯ จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวนภาวรรณ ทองเอมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายภัทรวัฒน์ เสาร์แก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวนภาวรรณ ทองเอมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายภัทรวัฒน์ เสาร์แก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวอุษณีย์ ยังเจริญครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ฯ จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวนภาวรรณ ทองเอมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายภัทรวัฒน์ เสาร์แก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวนภาวรรณ ทองเอมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายภัทรวัฒน์ เสาร์แก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวอุษณีย์ ยังเจริญครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ฯ จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวนภาวรรณ ทองเอมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายภัทรวัฒน์ เสาร์แก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวนภาวรรณ ทองเอมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภัทรวัฒน์ เสาร์แก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวอุษณีย์ ยังเจริญครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ฯ จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวนภาวรรณ ทองเอมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายภัทรวัฒน์ เสาร์แก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวนภาวรรณ ทองเอมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายภัทรวัฒน์ เสาร์แก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวอุษณีย์ ยังเจริญครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ฯ จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวนภาวรรณ ทองเอมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายภัทรวัฒน์ เสาร์แก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตประธาน
2. นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวนภาวรรณ ทองเอมครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางทวีพร ณ นครอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นางสาวสุพิน จินดาพลศึกษานิเทศก์ สพป.พังงากรรมการ
3. นางศรีเพ็ญ รอบคอบข้าราชการบำนาญ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ คงเขียวครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป.ชุมพร เขต 2กรรมการ
5. นางสาวขวัญตา แต่พงษ์โสรัถครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ตเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวรรณี พลสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประธาน
2. นางสุปราณี ฤกษ์จำนงโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กรรมการ
3. นางเกสร วาสิการโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือกรรมการ
4. นายสุรชัย มากวิสัยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ (มิตรภาพ 129)กรรมการ
5. นางกัลยา ญาณพิสิฐกุลโรงเรียนวัดเมืองใหม่กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวธีรารัตน์ ศรีวิรัตน์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตประธาน
2. นางสาวเตือนใจ นวกุลฤทธิไกรครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางอนุรี ก่อกำเนิดกวินครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง เทศบาลนครภูเก็ต กรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ สุจริตธรรมครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป.ภูเก็ตกรรมการ
5. นางสมจิตต์ ลีลากิจกำธร ครูโรงเรียนบ้านป่าคลอก สพป.ภูเก็ตเลขานุการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บูรณาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แนะแนว
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขยายโอกาสทางการศึกษา
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดเล็ก
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดกลาง
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดใหญ่
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขยายโอกาสทางการศึกษา
ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษาประถมศึกษา
ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา

สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดเล็ก
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดกลาง
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดใหญ่
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา
สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขยายโอกาสทางการศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา

ลูกจ้างยอดเยียมของเขตพื้นที่การศึกษา
บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
บุคลากรทางการศึกษามาตรา 38ค(2) ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้านิเทศก์/หัวหน้าตรวจสอบภายในยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทเขตพื้นที่การศึกษา

เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]