สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุทัยธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกัญจน์อมล  อาสะโภ
 
1. นางสายันต์   จิระปาน
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 70.6 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงนภัสสร  โพธิ์มี
 
1. นางมุกดา  ยิ้มหนองเต่า
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงสุธิตา  ทับทิม
 
1. นายปิยะ  อ่ำสุพรรณ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงวริศรา  วาชะอุ้ม
 
1. นางกฤษณา  วงษ์รักษ์
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงเรืองศิริ  ท่าซุง
 
1. นางมุกดา  ยิ้มหนองเต่า
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 35 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สีทน
 
1. นางจิรนันท์  บุญเจริญ
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.5 ทอง 5 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงสุรีพร  รักเกียรติเผ่า
 
1. นางวันเพ็ญ  เสรีพงษ์
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายเวสารัช  เปาจีน
 
1. นางวันเพ็ญ  เสรีพงษ์
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงบุษยา  นาคใย
 
1. นางสุภัทรา  อัมภาราม
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉรา  กาฬภักดี
 
1. นายภูไท  สุวรรณเพชร
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65.6 ทองแดง 36 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงอนุตรา  พรมรัตน์
2. เด็กหญิงอริสรา  เขียวน้อย
 
1. นางกนกวรรณ  อุ่นเรือน
2. นางประนอม  จันทร
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขศิริ
2. เด็กหญิงวรรณิศา  แก้วเกษการณ์
 
1. นายมงคล   ว่องวิกย์การ
2. นางสาววิจิตรา  รัตนะ
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายคณรมย์  วิชนี
 
1. นางสมพร  สุขเสือ
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายเพิ่มศักดิ์  เจนเขตรการณ์
 
1. นายสำราญ  วิชนี
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จงกศิริ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  รักเกษตร์กรรม
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ภักดี
2. เด็กหญิงนฤมล  ศรีรังสรรค์
3. เด็กหญิงออมรัก  จ้อนแจง
 
1. นางสาวบุญรักษา  ราสี
2. นางพัชรา  วาสนา
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70.8 เงิน 22 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงทัศนีย์  สังข์ชม
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ทิมทอง
 
1. นางชาติรส  เสาวมาลย์
2. นายอานันท์  เสาวมาลย์
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 52.8 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายณัฐกฤต  หมื่นนราเดช
2. เด็กหญิงอภิสรา    คุณาสุธีรัตน์
 
1. นางสาวบุญรักษา  ราสี
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายธนากร  คู่สุวรรณ
2. เด็กชายบรรดิษฐ์  แก้วสา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  รักเกษตร์กรรม
2. นายอิศวดล  วงษ์ดรมา
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 21 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ภู่จำรูญ
 
1. นายวินัย  จิระปาน
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  รักแก้ว
 
1. นางสาวสันทัด  ครองวงค์
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงกัลญารัก  สุกรี
 
1. นายอิศวดล  วงษ์ดรมา
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงนงนภัส  หายทุกข์
2. เด็กหญิงประภาสิริ  อยู่สุข
3. เด็กชายสนธยา  นิ่มพระยา
 
1. นางสุภาพร  แก้ววิเชียร
2. นางอารีย์  พันธุ์อ้น
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 35 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  ขุมทรัพย์
2. เด็กหญิงมุฑิตา  ศรีวิหาดไทย
3. เด็กชายศราวุธ  ผู้วิเศษ
 
1. นางจินตนา  คำสอนจิก
2. นางทัศนีย์  ผลเศรษฐี
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68.9 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงนภาพร  นะวงค์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ธรรมรัตน์
3. เด็กหญิงเทพธิดา  พิทักษา
 
1. นางสาวรัตนาวดี  อนุสรประชา
2. นางศุภษร  องค์ศิริมงคล
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ดาวลอย
2. เด็กหญิงณัฐกมล  หนองคาย
3. เด็กหญิงโยธกา  จันทร์มาก
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางสาวสุพีรกานต์  เกษกรณ์
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75.8 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงธัญชนก  สาโรจน์
2. เด็กหญิงพรวี  ปิ่นมณี
3. เด็กชายรชต  วงษ์วิกิจการ
 
1. นางบุญตา   โกส้ม
2. นางวิไล  ชังชั่ว
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 13 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ชุ่มสูงเนิน
2. เด็กชายธิติวุฒิ  ขำคำ
3. เด็กชายศุภชัย  ศิริชาติ
 
1. นางพรเพ็ญ  จีนจรรยา
2. นายเดชาวุธ  คุ้มแก้ว
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 1. เด็กชายสหรัส  โสมอินทร์
2. เด็กชายสิทธิชัย  แก้วพวง
3. เด็กชายอนุพงษ์  ศรีโมรา
 
1. นางจุฑามาศ  สุขุประการ
2. นางสาวธันย์ชนก  จันทะบุตร
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 84.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงกวิศรา  อุดมศักดิ์
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  จงกศิริ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  รัตนวงษ์
 
1. นายวิโรจน์  มั่นต่อพงษ์
2. นายอำนาจ  ภู่ทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายธนากร  ขันกสิกรรม
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  พันธุ์แตง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  สุระดม
2. นายรัฐภัทร์  สอาด
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีคำลือ
2. เด็กชายทรงยศ  ปั้นทองคำ
 
1. นางสาวภาสินี  ฮีมินกูล
2. นางสาวสุภาวดี  เรียงครุฑ
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งโพ 1. เด็กชายกรรชัย  อยู่กรุง
2. เด็กชายสหรัฐ  วิมลลักษณ์
 
1. นายมานพ  เกษมุติ
2. นางเครือวัลย์  เก่งเขตรกรณ์
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56.3 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 1. เด็กชายกิตติชัย  สิทธิแก้ว
2. เด็กชายสมบูรณ์  ด้วงหอม
 
1. นายสุรชาติ  วิบูลย์วัฒนกุล
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.67 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 1. เด็กชายปรีชา  เสือบัว
2. เด็กชายอนุชา  ชนะการนา
 
1. นายชัยพวัฒ  นามวงศ์
2. นายสมเกียรติ  มาแก้ว
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 1. เด็กชายวทัญญู  สารสุวรรณ์
2. เด็กชายสุดเขตร์  เที่ยงศรี
 
1. นางชนัญชิดา  บูรณพันธ์
2. นายสนาม  ศรีสุวรรณ
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 32.15 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 1. เด็กชายธนพนธ์  ชื่นดอนกลอย
2. เด็กชายสรพัส  ธรรมสอน
 
1. นางชนัญชิดา  บูรณพันธ์
2. นายสนาม  ศรีสุวรรณ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงกัญญะมาศ  ทรัพย์ขำ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เที่ยงธรรม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อ่วมฉิม
4. เด็กหญิงอมรา  มณีสาร
5. เด็กชายอริญชัย  วงษ์ดรมา
 
1. นางมนัส  อ่อนเฉย
2. นางมุจลินท์  พันธุ์ยี่
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84.3 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงชนิภา  ชำนาญฤทธิ์
2. เด็กหญิงสรัลชนา  กสิกิจ
3. เด็กหญิงอัศวรัตน์  วันศรี
4. เด็กหญิงเทียนบูชา  ตั้งจิตติพร
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วิวัธนวานนท์
 
1. นางกรองทิพย์  จำปาทอง
2. นางสาวจุรีรัตน์  รื่นรวย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.6 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ตั้งสกุลวัฒนชัย
2. เด็กหญิงปรียวรรณ  สัญจร
3. เด็กหญิงพรรวินท์  สังข์ทอง
4. เด็กหญิงยุวธิดา  ถะเกิงผล
5. เด็กหญิงศิริวิมล  เส็งหนองแบน
 
1. นางสาวพรณิชา  เปรมจิตร์
2. นางรำไพพรรณ  สังข์อินทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.6 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ประสิทธิเขตรกิจ
2. เด็กหญิงณัฐิดา  พูลกสิกรณ์
3. เด็กหญิงวนิดา  สุวรรณสิทธิ์
4. เด็กหญิงอุไรรัตน์  วิเชียรรัตน์
5. เด็กหญิงเมธาวี  ภูผา
 
1. นางปราณี  ไพบูลย์วีวัฒนา
2. นางสุพรทิพย์  จิตรพีระ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โต้งดัง
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  แสนสุก
3. เด็กหญิงนิตาพร  เกษาพร
4. เด็กหญิงสุชาดา  โภคสมบัติ
5. เด็กหญิงอัยดา  สงขำ
 
1. นางวรนุช  ภัทรานุรักษ์โยธิน
2. นายเศกสรร  ภัทรานุรักษ์โยธิน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ภูแซมโชติ
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา  ภาระไพร์
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  ไขทุมมา
4. เด็กหญิงวราภรณ์  มีศิลป์
5. เด็กชายเทพนิรัตน์  เพ็ญเขตรวิทย์
 
1. นายบรรชา  เพียรธัญกรณ์
2. นายพีรพงศ์  ประจันทร์นวล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงปนัดดา  พรมอยู่
2. เด็กหญิงประกายดาว  ม่วงเสาร์
3. เด็กหญิงปัทมาพร  ถินยศ
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ใจตุละ
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บัวมิ่ง
 
1. นายบรรชา  เพียรธัญกรณ์
2. นายพีรพงศ์  ประจันทร์นวล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 77.6 เงิน 20 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 1. เด็กชายกฤษฎา  ว่องเกตุกิจ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ก้อนทอง
3. เด็กหญิงชลฤทัย  ไกลศรี
4. เด็กหญิงฑิคัมพร  ติณชาติ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  นุ่มบุรี
6. เด็กหญิงนันทวัน  บริวาส
7. เด็กชายภัครพล  ติณชาติ
8. เด็กชายภัทรกร  ละมุด
9. เด็กชายภานุพล  ทุมสิทธิ์
10. เด็กชายภูมรินท์  ชูอินทร์
11. เด็กหญิงวันเพ็ญ  กระพงษ์ทอง
12. เด็กหญิงวิมลรัตน์  รัตนวรรณ์
13. เด็กชายวีรยุทธ  วัดสิงห์
14. เด็กชายสิริกร  จันทร์น้อย
15. เด็กหญิงสุธิดา  สะมะ
16. เด็กชายสุริยัน  ป้องทอง
17. เด็กชายสุวัฒน์  เชื้อตาหมื่น
18. เด็กชายอนุวัฒน์  นุ่มบุรี
19. เด็กหญิงอมราวดี  เกษตรกิจ
20. เด็กหญิงเกวลิน  จบศรี
 
1. นายจิรวุฒิ  กล้าการขาย
2. นางฉวีวรรณ  อนันตะบุตร
3. นางรุ่งนภา  มันตะสูตร
4. นางสัญญลักษณ์  หอมกิจ
5. นางสาวโสน  หอมกิจ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 81.51 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  อุ่นกันยา
2. เด็กชายชุติพนธ์  คชอินทร์
3. เด็กชายธนกฤต  พานิคม
4. เด็กชายธีระศักดิ์  กล้าถิ่นภู
5. เด็กชายนพรุจ  สิทธิธัญญาศิลป์
6. เด็กหญิงนภัสสรณ์  ชัยยะ
7. เด็กชายปัญญา  อินคะเน
8. เด็กชายพนมกร  ตรงศูนย์ดี
9. เด็กชายพรเทพ  อยู่คำ
10. เด็กหญิงพิชญาณิน  สุวรรณโชติ
11. เด็กหญิงพิยดา  เอี่ยมสกุล
12. เด็กหญิงวรรัตน์  คุณแสง
13. เด็กชายศักรินทร์  วงษ์ที
14. เด็กชายสหรัฐ  อุทัย
15. เด็กหญิงอนุธิดา  พิลาจันทร์
16. เด็กหญิงอมรรัตน์  เทียนแจ่ม
17. เด็กหญิงอริกา  ดีเทียน
18. เด็กหญิงเพชรรัตน์  คำพึ่งพร
19. เด็กหญิงแพรทอง  คำหอม
 
1. นายญาณภัทร  พิบูลย์
2. นายมานัส  จันทร์ศรี
3. นางราตรี  ยนต์อินทร์
4. นายศุภกร  แดงสิงห์
5. นางอภิชยา  แถมพยัคฆ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.4 เงิน 41 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วรรณจิต
 
1. นางเสวียน  แก้วแกมทอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.75 ทอง 34 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีเดช
 
1. นางไพรินทร์  ศรีวิชาสร้อย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.05 ทอง 39 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 1. เด็กหญิงจริยา  เพชรโยธิน
 
1. นายกล้าณรงฤทธิ์  พรมนิ่ม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 44 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงพรรณรัตน์  คำดำ
2. เด็กชายอดิเทพ  โสภาคยัง
 
1. นางสาวณัฐฐา  วีระชวนะศักดิ์
2. นางสาวปาณิสรา  เปรมจิตร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 89.4 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายณัชพล  พละวัฒน์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินสุ่ม
 
1. นางวรนุช  ภัทรานุรักษ์โยธิน
2. นางสมปอง  อุณหโชติ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายฉัตรชัย  พละวัฒน์
2. เด็กหญิงชนัญธิดา   บุญชื่น
 
1. นางลัคนา  แดงสกุล
2. นางวรนุช  ภัทรานุรักษ์โยธิน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 77.2 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงกัญชพร  อินอิ่ม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  โห้คลัง
3. เด็กหญิงพรรวินท์  สุทธิ
4. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  อินสุ่ม
5. เด็กหญิงมนธิชา  พลชารี
6. เด็กหญิงวาสนา  คำฉัตร
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อินสุ่ม
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์เครือ
9. เด็กหญิงสุจิตรา  ทองอิ่ม
10. เด็กหญิงสุวพร  สิงห์ทอง
 
1. นางนันทา  วัฒนกุล
2. นางวรนุช  ภัทรานุรักษ์โยธิน
3. นางวิชา  แสนหาญ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 88.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวมาตย์
2. เด็กหญิงพัชราภา  จันทร์แข็ง
3. เด็กหญิงภาระตี  ภาระไพร์
4. เด็กหญิงศิริกัญญา  โพธิ์อยู่
5. เด็กหญิงสายธาร  คันธภูมิ
6. เด็กหญิงสุพรรษา  แสงมี
7. เด็กหญิงอรัญญา  แจ้งใจเย็น
8. เด็กหญิงอังคณา  บัวมาต
9. เด็กหญิงเกวเรศ  หาญเชิงชัย
10. เด็กหญิงแคทรียา  ปัดตังทานัง
 
1. นางสาวนันทา  กุมภา
2. นางสาวบังอร  ธีระไพโรจน์
3. นางสุภัทรา  อัมภาราม
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายกฤษฎา  สีขำ
2. เด็กชายธนกฤต  พูลสาริกิจ
3. เด็กชายธนาธร  พงษ์กสิกรรม
4. เด็กชายธวัชชัย  บูชาพันธ์
5. เด็กชายนพดล  ครุธพันธ์
6. เด็กชายปวีณ์กร  จินดาเรือง
7. เด็กชายพรเทพ  โฉมศรี
8. เด็กชายภูตะวัน  ปานมี
9. เด็กชายภูมิวิทย์  เกตุแก้ว
10. เด็กชายวิศรุต   นูมหันต์
11. เด็กชายอนุชา  วิชาชัย
12. เด็กชายอภิรักษ์  เกิดไทย
13. เด็กชายอานุภาพ  กนิษศรีบำเพ็ญ
14. เด็กชายอุดมชัย  ชูช่วย
15. เด็กชายเชาว์วรรธน์  รุททองจันทร์
 
1. นางสาวกมลเนตร  เก่งเขตรกรณ์
2. นางสาวนันท์นภัส  ประทีป
3. นางสาวนิศรา  สุขเอี่ยม
4. นายอำนาจ  พันธุ์เขียน
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 1. เด็กชายกิตติธร  โพธิ์เงิน
2. เด็กชายธีรพงษ์  ดอนผดุง
3. เด็กชายธีระพงษ์  สุริยะ
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อ่างคำ
5. เด็กชายบรรจง  ตั้งจิตรเจริญ
6. เด็กหญิงพรมณี  ศรีมนตรี
7. เด็กชายพศิน  ประทิปลัดตัง
8. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ไชยรัมย์
9. เด็กหญิงภัทราวดี  สนพะเดิม
10. เด็กชายวัชระ  ราชบัวโคตร
11. เด็กหญิงวิลาสิณี  รัตนวรรณ
12. เด็กหญิงสุธิดา  พาภักดี
13. เด็กหญิงสุธิสา   ศรีมนตรี
14. เด็กหญิงอรุณวรรณ  กะปุก
15. เด็กหญิงอิริสรา  หวานคำ
 
1. นายสุทธิรักษ์  โฮนอก
2. นางสาวสุธาสินี  พรมศักดิ์
3. นางสุพัตตรา  น้อยคำมูล
4. นายอำไพ  ปานกล่ำ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุกศรี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชาวป่า
3. เด็กหญิงลุฌิตา  โพธิ์ศรี
 
1. นางนภัสวรรณ  พันธุ์นาค
2. นางสาวอุทุมพร  พรายอินทร์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 34 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงจิรนุช  บุญบันดาล
2. เด็กหญิงชลดา  ติกา
3. เด็กหญิงสุชาดา  ดียิ่ง
 
1. นายนพดล  อินต๊ะ
2. นางสาวยุพดี  ชาญสมัคร
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายกฤติพงศ์  สุวรรณศิริ
2. เด็กหญิงเกศินี  กุหล้า
 
1. นางสาวยุพดี  ชาญสมัคร
2. นางสาววิภาพร  คุปติเกษม
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 1. เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงปนิดา  บุญผิว
 
1. นายสามารถ  เพ็ญบุญธรรม
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86.6 ทอง 21 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภูฆัง
2. เด็กชายณัฐพนธ์  เงินแดง
3. เด็กชายเจษฎา  ทองไพรวรรณ์
 
1. นางจุฑารัตน์  นาควัน
2. นางวันเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กหญิงปรียา  คำพาพันธ์
2. เด็กหญิงมีนา  ไชยบุตร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บุตตะวงศ์
 
1. นางรัชวงค์  เสมากูล
2. นางสาวสิรินทิพย์  สุวรรณวิทย์
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 14 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงมณีนุชมนุช  ต่อเนื่อง
2. เด็กหญิงสุนิษา  พุ่มทอง
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ดาทมมา
 
1. นางพัชรี  แย้มพุ่ม
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. เด็กหญิงสุจิรา  พุ่มจำปา
 
1. นางวันเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71 เงิน 21 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงวัชรีกร  แก้วศิริ
 
1. นายวัลลภ  จิตตะมุข
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  สกุณี
 
1. นางสาวขวัญตา  อุไรพันธ์
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กหญิงรัชนก  แสงสั้น
 
1. นางมาลี  อภิวัฒนสิงหะ
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 37 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภิสรา  แดงแย้ม
 
1. นางสาวศิรินันท์  สุขสุวานนท์
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงพรหมพร  ขุนพิลึก
2. เด็กหญิงสุชานุช  อ่อนสะอาด
 
1. นางสมจิต  แสนพรม
2. นางเกศราภรณ์  เสาร์ทอง
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงชุติมา  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงนพรัตน์  การะเกษ
 
1. นางพวงเพชร   แสนพรม
2. นางลำจวน  อินปนาม
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กหญิงสหฤทัย  สิงห์คำป้อง
2. เด็กหญิงสุมิตรา  วารี
 
1. นางดลพร  ตันติพงษ์
2. นายพูนสุข  สุวรรณ์
 
72 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 61 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงอรพรรณ  อินทร์สัน
 
1. นายวัลลภ  จิตตะมุข
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายจักรกฤษ  กาฬภักดี
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  ม่วงมูล
3. เด็กหญิงสุพิณภา  สิงห์ทอง
 
1. นางวิจิตรา  สุวรรณศิริ
2. นางสาวเมตตา  ทองใบ
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กชายชนสรณ์  ฉวีจันทร์
2. เด็กชายชลธิศ  ทัพเสลา
3. เด็กชายฤทธิชัย  ลอยสงเคราะห์
 
1. นางรัชวงค์   เสมากูล
2. นางสาววรรณา  เดชอำพร
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กชายพิธิวัต  โฉมศรี
2. เด็กชายสมศักดิ์  ปัญญา
3. เด็กชายสุวรรณ  พันธ์แก่น
 
1. นางกาญจนา  ขวัญไกรศรี
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายชลธาร  ลอแท
 
1. นายธัญนภัทร์  มังกรหิรัญสิรี
 
77 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายพิสิทธิ์  สืบศรี
 
1. นายธัญนภัทร์  มังกรหิรัญสิรี
 
78 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อยู่กรุง
 
1. นายปราโมทย์  หนูกลัด
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายชนะพล  เพียงเสมอ
 
1. นายธัญนภัทร์  มังกรหิรัญสิรี
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายณัฐชนน  ชูศรี
 
1. นายพัลลภ  มาแก้ว
 
81 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายภิวัฒนพันธ์ุุุุ  กันยา
 
1. นายธัญนภัทร์  มังกรหิรัญสิรี
 
82 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงปรีดา  ปรีพิม
 
1. นางสาวชลธิชา  นุชประคอง
 
83 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 73 เงิน 30 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงอภิญญา  บุญคง
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
 
84 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 25 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  เริงเขตรการ
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
 
85 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายทศพร  คำดีสวัสดิ์
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
 
86 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สุขประเสริฐ
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
 
87 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 60 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  อำลุงพล
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
 
88 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  พูลการค้า
 
1. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 70 เงิน 31 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 1. เด็กหญิงจณิสตา  เสียมกระโทก
 
1. นางวรรณภัค  สุสุข
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บัวบาน
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
 
91 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 60.25 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วเกษ
2. เด็กชายชาญณรงค์  เสือโต
3. เด็กหญิงณัฐพร  กันหาชาลี
4. เด็กชายตะวัน  ดวงวชิระ
5. เด็กชายธนากร  รัตนประกรณ์
6. เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์อินทร์
7. เด็กหญิงศศิมา  โพธิ์ อินทร์
8. เด็กหญิงโสรยา  สุขจิตร
 
1. นางธัญณัฐ  เหล่าเที่ยง
2. นายวิเชียร  เหล่าเที่ยง
3. นายสมศักดิ์  ศิริโยธา
 
92 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 82.5 ทอง 8 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กชายจีระวสุ  ภู๋พงษ์
2. เด็กชายชัยณรงค์  เอี่ยมมา
3. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คำสงเคราะห์
4. เด็กหญิงพรพิมล  ธรรมคติ
5. เด็กชายรัฐนันท์  ยอดนิโรจน์
6. เด็กชายรามภูมิ  วรรณภาค
7. เด็กชายฤทธิชัย  บุตรสืบ
8. เด็กชายวุฒิเศรษฐ  ประมูลทรัพย์
9. เด็กหญิงสมปรารถนา  ชินกร
10. เด็กชายสมปอง  ทศภาค
11. เด็กชายสุทัตพงษ์  เอี่ยมมา
12. เด็กหญิงอุไรรัตน์  เจนการนา
13. เด็กชายเกษมศักดิ์  แข็งสาริกรณ์
14. เด็กชายเด็กชายกิตติศักดิ์  เกิดเกสร
15. เด็กชายเริงชัย  บุตรม้วย
 
1. นางสาวจิณฑ์จุฑา  เจนการนา
2. นายประสูตร  ศรีสุข
3. นายวิชัย  ทัศจันทร์
4. นางศิริมา  ปัทมรัตน์
 
93 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 87.3 ทอง 12 โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายชนะพล  เพียงเสมอ
2. เด็กชายชลธาร  ลอแท
3. เด็กชายธนกฤต  เขียนบัณฑิตย์
4. เด็กชายธีรพงษ์  สุพรรณ์
5. เด็กชายปรีชา  วัฒนากร
6. เด็กชายพงษ์ศธร  แห้วเพ็ชร
7. เด็กชายพิสิทธิ์  สืบศรี
8. เด็กชายภิวัฒนพันธ์ุุุุ  กันยา
9. เด็กชายสหรัฐ  สุระเวช
10. เด็กชายเดชา  วัฒนากร
 
1. นายธัญนภัทร์  มังกรหิรัญสิรี
2. นางสาวปิยาภรณ์  ป้อมคำ
3. นางสาวลักขณา  เขียนบัณฑิตย์
4. นายสุรชัย  ผู้ชงแก้ว
 
94 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 88.66 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กชายจรัญ  ธรรมลา
2. เด็กชายจิรายุทธิ์  พาตา
3. เด็กหญิงชลิตา  พุฒฝอย
4. เด็กชายณัฐพล  ชอุ้มแสง
5. เด็กชายธนชาติ  ทองม่วง
6. เด็กหญิงน้ำฝน  รงค์ทอง
7. เด็กหญิงน้ำฝน  พันธ์โพธิ์
8. เด็กหญิงพรพรรณ  สายบุญตั้ง
9. เด็กชายพิทักษ์  กำแหงนิล
10. เด็กชายพิษณุ  รัตนวรรณ
11. เด็กชายมนัส  สมบัวคู
12. เด็กหญิงวิภาวี  ศรีสด
13. เด็กหญิงวิสสุดา  เชิดวงสูง
14. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สมจิตร์
15. เด็กชายวุฒิพงษ์  พันธ์วิเศษ
16. เด็กชายสหัสณัฐ  รอดเพชร
17. เด็กหญิงอนุสสรา  ประจันทร์คีรี
18. เด็กหญิงอมรพรรณ  อ่วมมาก
19. เด็กชายอิทธิเดช  วัสธรรม
20. เด็กชายโอบกิจ  รอดทรัพย์
 
1. นางสาวญาณนี  ขยันการนาวี
2. นางรัชวงค์  เสมากูล
3. นางสาววรรณา  เดชอำพร
4. นายศฐา  ใจโพธา
5. นางสาวสิรินทิพย์  สุวรรณวิทย์
 
95 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บากอง
2. เด็กชายคณิติน  ภูฆัง
3. เด็กชายคมศร  ศรีสงคราม
4. เด็กหญิงคำสร้อย  ปัตสอน
5. เด็กหญิงชลธิชา  เหมือนแก้ว
6. เด็กชายทศพร  คำดีสวัสดิ์
7. เด็กชายนาทธชัย  ยอดมงคุณ
8. เด็กชายนาวิน  มหาวงศนันท์
9. เด็กหญิงนิสากร  นราจันทร์
10. เด็กหญิงผกาทิพย์  กันยา
11. เด็กชายพิทักษ์  ดียิ่ง
12. เด็กหญิงมุกธิดา  ทรดี
13. เด็กหญิงวาสนา  บุตรเพชร
14. เด็กหญิงวิยะดา  อุบลรัศมี
15. เด็กหญิงสกุลรัตน์  จันทิมี
16. เด็กชายสุริยา  นนทารักษ์
17. เด็กชายอดิศร  โสมนัส
18. เด็กชายอนุชา  ชุมภู่
19. เด็กชายอภินันท์  ชาติไทย
20. เด็กหญิงอัจจิมา  เหมือนชอุ่ม
21. เด็กหญิงเกศรินทร์  พาวัน
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
2. นางปาริฉัตร  ฤทธิ์นรา
3. นายภานุวัฒน์  คลังสิน
4. นางมยุรี  แมลงภู่
5. นายรังสรรค์  ไทยล้วน
6. นายวิชัย  ต่ายธานี
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายเวสารัช  เปาจีน
 
1. นางพัชรินทร์  แกว่นการไถ
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง 22 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายพละพล   เจริญลักษณ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  นามสง่า
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ชาญศรี
 
1. นางสาววงเดือน  อินทร์จันทร์
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ธรรมสงค์
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายยุทธิชัย  คำสมจิตร
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 25 โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงเกวลิน  เข็มกลัด
 
1. นางพัชรินทร์  แกว่นการไถ
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.56 เงิน 32 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ทำนา
 
1. นายณัฐวุฒิ  นามสง่า
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  การภักดี
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 22 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทินบุตร
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.83 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายยุทธิชัย  คำสมจิตร
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กชายปารเมศ  คำแสง
 
1. นายปิยะลักษณ์  ยอดดี
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 14 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงปวีณา  ธัญญเจริญ
 
1. นายณัฐวุฒิ  นามสง่า
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.33 เงิน 17 โรงเรียนบ้านคลองชะนี 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ  เชาว์ไว
 
1. นางสาวทองแดง  แซ่เล้า
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 44 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  สิงห์โตทอง
 
1. นางวิลาพันธ์  สิงห์โตทอง
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.93 เงิน 33 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ผุดผ่อง
 
1. นายปิยะลักษณ์  ยอดดี
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 32 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีประยูร
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
112 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 69 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านลานคา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีเดช
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  แดงศรี
3. เด็กชายกิตติพงษ์  แก้วบัวดี
4. เด็กชายก้องบุณย์  พุทธา
5. เด็กชายขจรศักดิ์  เอี่ยมสะอาด
6. เด็กชายขจรศักดิ์  ศรีบุญนาค
7. เด็กหญิงขนิษฐา  คำเผือก
8. เด็กชายชัชชัย  ศรีวันนา
9. เด็กหญิงชุติมา  อินทรมณี
10. เด็กหญิงฐิดาพร  ศรีบุญนาค
11. เด็กหญิงฐิติมา  แก้ววิชิต
12. เด็กหญิงณัฐกมล  ทวีศรี
13. เด็กชายณัฐพล  บานเย็น
14. เด็กหญิงทรรศนีย์  พรมจรรย์
15. เด็กชายธนกฤต  อินยะ
16. เด็กหญิงธนพันธุ์  คงสวัสดิ์
17. เด็กชายธนภัทร  แก้ววิชิต
18. เด็กชายธนวัฒน์  ฉุยแช่มชื่น
19. เด็กหญิงธิดารัตน์  ด้วงสงค์
20. เด็กชายธีรภัทร  อินทรมณี
21. เด็กชายนพดล  สุวรรณศิริ
22. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไผ่งาม
23. เด็กหญิงบุญยานุช  การภักดี
24. เด็กหญิงปวีณา  เพ็งสวย
25. เด็กชายพัฒพงษ์  เพี้ยงพุฒ
26. เด็กหญิงภาณี  อุปปิด
27. เด็กชายภูชิต  วงค์ราชบุตร
28. เด็กชายระพีภัทร  บุญเงิน
29. เด็กหญิงรัตติญา  โพโต
30. เด็กชายรัตนากร  คำเกียง
31. เด็กหญิงวรรณวิษา  เกตุนิธี
32. เด็กชายสายฝน  เปรมทอง
33. เด็กหญิงสุกัญญา  สาสุข
34. เด็กหญิงสุภัทตา  ปัญญา
35. เด็กหญิงสุภาพร  พานิช
36. เด็กหญิงสุภารัตน์  มั่นคง
37. เด็กหญิงอภิสรา  เปรินกุล
38. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญช่วย
39. เด็กหญิงอรัญตรี  แห้วหาญ
40. เด็กหญิงอรไพริน  แก้วเกตุกิจ
 
1. นายจตุฤทธิ์  สัมฤทธิ์
2. นายจักรพงษ์  แสงฉาย
3. นางถนอมจิตร  บัวชื่น
4. นายพัลลภ  สุประดิษฐอาภรณ์
5. นางสาวภาวดี  มั่นหมาย
6. นายวันชัย  มีผิว
7. นายวีระ  แก้วแกมทอง
8. นายเชียร  ศรีเดช
 
113 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. เด็กชายก้องกิดากร  ม่วงเรือง
2. เด็กชายจักรกฤช  สิงห์หัตถะ
3. เด็กหญิงจันทนา   แสงจันทร์
4. เด็กหญิงทิพานัน  ชะเอมไทย
5. เด็กชายธนานพ  บุญพิมพ์
6. เด็กชายนธี  ใจอิ่ม
7. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  รงค์ทอง
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  โกสุมสวรรค์
9. เด็กหญิงวันวิสา  ขุนแก้ว
10. เด็กหญิงวิรัตน์  แจ้งถิ่นป่า
 
1. นางสาวนิภารัตน์  สิทธิธัญญกิจ
2. นางวรรณทนีย์  ลือเปี่ยม
 
114 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. เด็กชายชัชวัสส์  สมบุตร
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ภิรมยา
3. เด็กชายธนวิชญ์  เกษมะณี
4. เด็กชายพรชัย  บัวขำ
5. เด็กหญิงวรรณิสา  เครือดวงคำ
6. เด็กหญิงวรัญญา  มั่นพุด
7. เด็กชายวัลลภ  ปุ้ยทอง
8. เด็กหญิงศุภลักษณ์  นาคบุญมา
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  พงษ์ชัยสงค์
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชาวระนอง
 
1. นางพิศมัย  สาสะนะ
2. นางวรรณทนีย์  ลือเปี่ยม
 
115 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงกรกนก  พูลเขตรกิจ
2. เด็กหญิงชนิตา  ปสุธรรม
3. เด็กหญิงชนิษฐา  ใจหงิม
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรลัมภ์
5. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พันราตรี
6. เด็กหญิงพรสวรรค์  ดีสุ่ย
7. เด็กหญิงวิลาสินี  สารีขาว
8. เด็กหญิงเกศกนก  พันพฤกษา
 
1. นางจิราภร  คำอินทร์
2. นางสาวสมคิด  สุทธินันท์
3. นางสุภัทรา  ทวีสิทธิโชคชัย
 
116 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กหญิงกัลยาณิน ยารังษี  1100703112501
2. เด็กหญิงพัชรินทร์ พุฒแก้ว  1619900333945
3. เด็กหญิงภีรดา นาวา  1610700099231
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีกอง  1250200264946
5. เด็กหญิงสายชล ยิ้มจันทร์  1610700097212
6. เด็กหญิงสิริวิมล หนูเทศ  1619900349591
7. เด็กหญิงอัญชลี โต๊ะหมัด  1104300153571
8. เด็กหญิงเก็จแก้ว จินดามัง  1619900326469
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อาจปักษา  1619900018136
2. นายทัชชกร สุขานนท์ชนาภา  5610700065283
3. นายวศิน คล้ายแก้ว  1600700010249
4. นางสุนทรี สีดาคำ  3619900074164
 
117 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงกรกนก  พูลเขตรกิจ
2. เด็กหญิงชนิตา  ปสุธรรม
3. เด็กหญิงชนิษฐา  ใจหงิม
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรลัมภ์
5. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พันราตรี
6. เด็กหญิงพรไพลิน  แก้วมณี
7. เด็กหญิงศิริมา  ปรางสี
 
1. นางสาวดาหวัน  ไพเราะ
2. นางสาวปาณิสรา  เปรมจิตร
3. นางสุภัทรา  ทวีสิทธิโชคชัย
 
118 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กหญิงพุธไทยศรี  ไทรสังขพรดำรง
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  หมื่นหาญ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสนธิ
4. เด็กหญิงสุจิตรา  แห้วเพ็ชร
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  กังวาฬ
6. เด็กหญิงอรยาณี  จบศรี
7. เด็กหญิงอุไรวรรณ  หอรดี
 
1. นายธัญนภัทร์  มังกรหิรัญสิรี
2. นางสาวนุศราภรณ์  บุญยัง
3. นางสาวลักขณา  เขียนบัณฑิตย์
4. นางสาวเนตร์นภา  โฉมบุตร
 
119 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 67.2 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  กาศิริ
2. เด็กหญิงกัลยกร  วงษ์รักษ์
3. เด็กหญิงจีรนันท์  เพชรโรจน์
4. เด็กชายฉัตรชัย  ศรีม่วง
5. เด็กหญิงชลธิชา  เพิ่มสุข
6. เด็กหญิงณัชชา  บัวห่อ
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  ช่างนาค
8. เด็กชายภมร  งามขำ
9. เด็กชายวรชัย  ธีระพานิชย์
10. เด็กหญิงศิริพร  ชูประเสริฐ
11. เด็กหญิงสุธาทิพย์  พิลา
12. เด็กหญิงไพริน  ปากดี
 
1. นางสาวกฤษณา  ทองปลาย
2. นางสาวนิชาพร  เจริญสุข
3. นางสาววรภัทรา  เจียมเจริญ
4. นางวรลักษณ์  วงษ์สาธุภาพ
5. นางเพ็ญพร  หนองไผ่
 
120 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 20 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. เด็กหญิงกรรณธิมา  เนียมเที่ยง
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ปานเพ็ชร
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญอาจ
4. เด็กหญิงนิณัฐชา  รินทองมา
5. เด็กหญิงพรทิพา  โคมลอย
6. เด็กหญิงพรวิมล  จั่นผ่อง
7. เด็กหญิงมยุรี  สัมฤทธิ์
8. เด็กหญิงวรีวรรณ  รงค์ทอง
9. เด็กหญิงสายสุนี  โกสุมสวรรค์
10. เด็กหญิงสุธาทิพย์  มาลี
11. เด็กหญิงเนยนภา  จันทร์์เทศ
 
1. นางวรรณทนีย์  ลือเปี่ยม
2. นางสาวอำไพ  ส้มกลีบ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84.25 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายสุวีย์  เทศสถาน
2. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีดาจันทร์
3. เด็กชายเกริกก้อง  สังฆมณี
 
1. นายรัฐภัทร์  สอาด
2. นายอดุลย์  ทัศนียานนท์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายยุทนา  จรรยาเถื่อน
2. เด็กชายศดายุ  อินประดิษฐ์
3. เด็กชายศราวุธ  เกษมสุข
 
1. นางสาวบังอร  ธีระไพโรจน์
2. นายรัฐภัทร์  สอาด
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายนวพล  สุพร
2. เด็กชายปิยะมิน  กะลาม
3. เด็กชายวัชรพงษ์  วัฒนะศิริ
 
1. นางภัทรอร  เมืองแสน
2. นายอรรถพล  ทับบุรี
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.13 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พลแสน
2. เด็กชายณัฐศักดิ์  วินไธสง
3. เด็กชายธนวัฒน์  รัตนวงศ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  อ้นแดง
2. นายอรรถพล  ทับบุรี
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 77 เงิน 17 โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ยอดนิโรจน์
2. เด็กชายคมคาย  หนูภักดี
3. เด็กชายธีระพงษ์  ขำทา
4. เด็กหญิงพรนิภา  แจ้งถิ่นป่า
5. เด็กชายวันชัย  เขียวรุ้ง
6. เด็กหญิงสุพัตรา  เทียนรุ่งเรือง
 
1. นางจรีรัตน์  สุระมาตย์
2. นางวันเพ็ญ  บุตรลพ
3. นางอรนันท์  นัยวิริยะ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  หวายช่วย
2. เด็กหญิงกุลนันทร์  แม้นพยัคฆ์
3. เด็กหญิงยศวดี  จำปาทอง
4. เด็กหญิงวาสนา  พันทะ
5. เด็กหญิงสภาพร่างกาย  แสงสว่าง
6. เด็กหญิงสุนิสา  เจนเขตรการ
 
1. นายวรเชษฐ์  ชาเมืองกุล
2. นางศิริพร  ชาเมืองกุล
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงศิรินโญ  สายโน
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  จันทร
3. เด็กชายอดิศักดิ์  วงค์สมศรี
 
1. นางสาวนุชจนาต  อิ่มอยู่
2. นางบุญช่วย  วิมลพันธุ์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  แจ้งข่าว
2. เด็กชายสุภชีพ  เพ็งอุ่น
3. เด็กชายสุรชาติ  ปิติประดิษฐ์
 
1. นางศิรินภา  บัวผ่อง
2. นางสาวอินทิรา  ปรากริม
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 74 เงิน 44 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กหญิงนฤมล  ภูเหม็น
2. เด็กหญิงสุภนิดา  บูโกก
3. เด็กหญิงแก้วนภา  เยปอง
 
1. นางสาวระพีพรรณ  จันทร์ตาฝั้น
2. นางสายรุ่ง  ถานุ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.4 ทอง 15 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กหญิงชลิสา  ครองแห้ง
2. เด็กหญิงรักษิณา  ภูเหม็น
3. เด็กหญิงอรณิชา  น้ำพุ
 
1. นางสาวกิตติวรรญ  พรเจริญ
2. นางประนอม  วงศ์มิตรวาที
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77.6 เงิน 25 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายธนพล  กลิ้งกลม
2. เด็กชายธรรมรัตน์   หมื่นนะรา
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  น้ำพุ
 
1. นายสมศักดิ์  คำมี
2. นางโพเวี่ย  บุญคำ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  จำปาเทศ
2. เด็กชายนภัทร  เพ็งอุ่น
3. เด็กหญิงปียาพัชร์  เพ็งศิริ
 
1. นางปรางแก้ว  คำมี
2. นางสาวอินทิรา  ปรากริม
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 39 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มูลสิงห์
2. เด็กหญิงวิชญาพร  คชอินทร์
3. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ขุนพิลึก
 
1. นางสมเด็จ  นนทารักษ์
2. นายสรคม  คำมี
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงปาริชาติ  หมั่นเขตกิจ
2. เด็กหญิงพัชรี  เย็นใจ
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  คนสันทัด
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  สุระดม
2. นางยุพดี  อร่ามสวัสดิ์วงษ์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 1. เด็กหญิงจิรพัทร  พรมมา
2. เด็กหญิงนภัสสร  มะโนธรรม
3. เด็กหญิงนภาดล  กิ่งไทร
 
1. นายศรสกล  กัลยา
2. นางสมเด็จ  นนทารักษ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.75 เงิน 38 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กหญิงพวงจำปี แสนสุข  1350100528576
2. เด็กหญิงวนัตดา จินตะกัน  1610200065575
3. เด็กชายเมธิชัย เพชรแหน  1619900310325
 
1. นางสาวปนัดดา ศรีแจ่ม  3102000654961
2. นายไกรพิชญ์ อานนท์วัฒน์  3610700070345
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83.2 ทอง 40 โรงเรียนวัดผาทั่ง 1. เด็กหญิงกุลนาถ  แก้วเขัียว
2. เด็กหญิงธิดา  ตาลาน
3. เด็กหญิงแก้วเกศ  สีลา
 
1. นางวิลัย  ชาญตะบะ
2. นางสันทนา  คณฑา
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 34 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กหญิงปราณี  ไล้โจ่
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สนจันทร์
3. เด็กหญิงเกศศิณี  องค์พระ
 
1. นางสาวบุพชาติ  ชูบัว
2. นางสุภิญญา  ศรีสุวรรณ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73.4 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  คลองยุทธ
2. เด็กหญิงอัมริน  เขียวนิล
 
1. นางจิรภา  จักร์ทอง
2. นายประดิษฐ์  พันธ์ผา
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายพิสิทธิ์พงษ์  จันทวงค์
2. เด็กชายอาทิตย์  บุญรังษี
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ไหวกลับ
2. นางพวงเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายประสพสุข  เคนดา
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ตั้งกมลศรี
 
1. นายศักดิ์ดา  ทิพวรรณ์
2. นายไตรรงค์  ณ วิเชียร
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายกิจปรีชา  สาสิงห์
2. เด็กชายเพชรมนตรี  แกล้วการไร่
 
1. นายอักษร  ภู่เงิน
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงภัสส์ศา  วารี
2. เด็กหญิงศศิรดา  ธรรมชาติ
 
1. นางน้ำเพชร  พรมมาศ
2. นายพงษ์พิทักษ์  ศรลัมพ์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายวัชรพล  ริโวล่า
2. เด็กชายอนุวัต  เทียนดำ
 
1. นางสาวสุพิชญา  บุญศิริ
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65.8 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายณัฐพล  บัวสะอาด
2. เด็กหญิงทิพสุดา  ถะเกิงผล
 
1. นายดำรงค์  วงษ์รักษ์
2. นางน้ำเพชร  พรมมาศ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงรังสิมันต์  พิริยะ
2. เด็กหญิงสุนีย์  ไทยประยูร
 
1. นางกาญจนา  โสภณศักดิ์
2. นายสมโภชน์  โสภณศักดิ์
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงศศิธร  เนตรอุไรทิพย์
2. เด็กชายเดชาวุธ  กังพิศดาร
 
1. นายศักดิ์ดา  ทิพวรรณ์
2. นายไตรรงค์  ณ วิเชียร
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินต๊ะ
2. เด็กหญิงปนัดดา  กาฬภักดี
 
1. นายภานุวัฒน์  คลังสิน
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภิรมย์รักภักดี
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เดชอินทร์
2. เด็กหญิงประภาวดี  เศรษฐศรี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญยืน
 
1. นางสาวปิยะมาศ  แก้วเกษการณ์
2. นางอุดมลักษณ์  ภู่ทอง
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายดลชัย  ทีปะลา
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทองเชื้อ
 
1. นายธนัฏชัย  จันทร์ชื่น
2. นางสาวศิรินทรา  ทาบ้านฆ้อง
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงพรนภา  ชาวป่า
2. เด็กชายรุ่งรดิศ  ชาวดอนคูณ
3. เด็กชายอนิวัตติ์  เพ็งอุ่น
 
1. นายนัฐณรงค์  ฐิติวรรธนะ
2. นางสาวอุทุมพร  พรายอินทร์
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงกรวิภา  ป้อมคำ
2. เด็กชายชัยพล  พรมไทยสงค์
3. เด็กชายนรวิชญ์  ป้อมคำ
 
1. นายบดินทร์  สีทอง
2. นางสาวอุทุมพร  พรายอินทร์
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 80.67 ทอง 7 โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กหญิงสุชานารี  ป้อมคำ
2. เด็กหญิงสุมณฑา  สินธุยศ
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ชัยจิตร
 
1. นายนัฐณรงค์  ฐิติวรรธนะ
2. นางสาวอุทุมพร  พรายอินทร์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 87.4 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงชยุตรา  แจ่มฟ้า
 
1. นางวัฒนา  ชื่นดอนกลอย
 
155 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 83.6 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  พิมพะกุล
 
1. นางฉัฐนันท์  พงศ์ปริญญากุล
 
156 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 51.5 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกัณทณี  ตรงกลาง
 
1. นางศุภพร  เหมะ
 
157 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 54.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  อยู่เย็น
 
1. นางสาวลัดดา  ฟักเขียว
 
158 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กหญิงศศิวิมล  มะนาวหวาน
 
1. นางสาวธารทิพย์  ฤทธิ์โพธิ์
 
159 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74.4 เงิน 43 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หงษ์สุพรรณ
 
1. นางทุเรียน  บรรทัดจันทร์
 
160 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีเมือง
 
1. นางวิชา  แสนหาญ
 
161 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 70 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายนภนธ์  รุ่งวัฒนภักดิ์
 
1. นางบุญญลักษณ์  ศิริมิลินทร์
 
162 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงอิศราภรณ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวสุภาวดี  อยู่สำลี
 
163 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 74 เงิน 29 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงพฤษญา  แข่งเพ็ญแข
2. เด็กหญิงยุพิน  เกิดสุวรรณ์
3. เด็กชายศรายุทธ  ยิ้มยลยศ
4. เด็กหญิงอภิญญา  นิลพันธ์
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองอร่าม
 
1. นายปิยะ  สายจีน
2. นางไข่มุก  สดุดี
 
164 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 87.67 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กหญิงปราณปรียา  อ่อนศรี
 
1. MissHuang  Minjie
 
165 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 55.67 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงสกุลตุลา  สายคำกอง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เพ็ชรโรจน์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 1. เด็กชายกิตินันท์  คลองแห้ง
2. เด็กชายทินภัทร  มั่นคง
3. เด็กชายธีระวัฒน์  คำอินทร์
4. เด็กชายพฤกษฤกษ์  เล่าเกษตรวิทย์
5. เด็กชายมณฑล  บุตรสิงห์
6. เด็กชายศักดิ์กพล  ทองชิด
 
1. นางนวลทิพย์  สาโรจน์
2. นายนัตพล  กริ่มทุ่งทอง
3. นายเกรียงศักดิ์  สังวระ
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สุพลจิตร์
2. เด็กชายนที  พรหมเเดน
3. เด็กชายพัชรพล  เขียวน้อย
4. เด็กชายวิษณุ  หวานฉ่ำ
5. เด็กชายศุภณัฐ  ทับปะระ
6. เด็กชายอติชาติ  มากสิน
 
1. นางมานพ  จันทร์สมบัติ
2. นายวิชัย  สาโรจน์
3. นายวิชัย  จันทรโสภา
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 81.66 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายกนกชัย  ถานวิสัย
2. เด็กหญิงดมิสา  สีชัง
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วสุวรรณ์
4. เด็กหญิงพัชสนี  ขุนทอง
5. เด็กหญิงพิยดา  อานมณี
6. เด็กหญิงมยุรี  แสงด้วง
7. เด็กหญิงศิริวรรณ   ทองบุญ
8. เด็กหญิงสุทัตตา  ขุนทอง
9. เด็กหญิงสุรัชนี  เพี้ยงพุฒ
10. เด็กหญิงอาทิตญา  แสนพันทา
 
1. นางภัทรา  อินต๊ะอุ่นวงศ์
2. นางวัลลภา  วิเชียรรัตน์
3. นางสาวสำอางค์  เผือกยอด
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 73.9 เงิน 23 โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กชายชนสรณ์  ฉวีจันทร์
2. เด็กชายชลธิศ  ทัพเสลา
3. เด็กหญิงชุติมณทน์  น้อยพลทัน
4. เด็กหญิงปรียา  คำพาพันธ์
5. เด็กหญิงมีนา  ไชยบุตร
6. เด็กชายฤทธิชัย  ลอยสงเคราะห์
7. เด็กหญิงวสมน  พันธ์วิเศษ
8. เด็กชายสหัสณัฐ  รอดเพชร
9. เด็กหญิงเจนจิรา  รงค์ทอง
10. เด็กหญิงเจนจิรา  บุตตะวงศ์
 
1. นางสาวนันทยา  ไตปลา
2. นายศฐา  ใจโพธา
3. นางสาวสิรินทิพย์  สุวรรณวิทย์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 65.7 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  โกสุมสวรรค์
2. เด็กหญิงจิราพร  สารี
3. เด็กหญิงจีรนันท์  ขุนทอง
4. เด็กหญิงชลธิชา  แสงด้วง
5. เด็กหญิงฐิตาพร  โมครัตน์
6. เด็กหญิงฐิตาพร  แสนทวี
7. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เผือกยอด
8. เด็กหญิงภัฒรินทร์  ยอดตะพงษ์
9. เด็กหญิงวาสนา  เก่งธัญการ
10. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ขาวใส
11. เด็กชายโฆษิต  ศรีเพชร
12. เด็กหญิงไอรดา  เอี่ยมเปี่ยม
 
1. นางนันทา  วัฒนกุล
2. นางภัทรา  อินต๊ะอุ่นวงศ์
3. นางลมัย  วิเชียรรัตน์
4. นางวิชา  แสนหาญ
5. นางเบ็ญจา  วงษ์แหวน
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงณัฐินี  เกรียงไกรเพ็ชร์
2. เด็กหญิงสรัลพร  โพนเวียง
3. เด็กหญิงหทัยชนก  ปฐมทอง
 
1. นางสาวศรีนวล  สัตยพงศ์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 1. เด็กหญิงกันยาพร  สมบัติ
2. เด็กหญิงอรุณวรรณ  จันทศร
3. เด็กหญิงเมวลี  จุลพันธ์
 
1. นางสาวจาสุรัต  จินตกสิกรรม
2. นางสุรีวรรณ  สุขารมณ์
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงปิยนุช  แรงเขตการณ์
2. เด็กหญิงภิชนันต์  ย่งเซ็ง
 
1. นางกัญญา  เสริมสวัสดิ์
2. นายพุฒศักย์  มุสิราช
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 87.57 ทอง 8 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายธนภัทร  นันทนิพัทธกุล
2. เด็กชายภูมิภัทร  บุญประเสริฐสิทธิ์
 
1. นางสาวนุจรี  แสงศรี
2. นางสาวอุไรพร  พันธ์ชัย
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 26.95 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ยิ้มพะ
2. เด็กชายกิติธัช  เกทะโล
 
1. นางสาวปิยะมาศ  แก้วเกษการณ์
2. นางอุดมลักษณ์  ภู่ทอง
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 64.41 ทองแดง 17 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายจิรายุทธิ์  เสมากูล
2. เด็กชายภูมินทร์  สัตยบุตร
 
1. นางสาวบุญรักษา  ราสี
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายสุวิทย์  หล่มเพชร
2. เด็กชายเดชาวัฒน์  จันทร์น้อย
 
1. นางสาวปิยะมาศ  แก้วเกษการณ์
2. นางสาววิไลวรรณ  แก้วกันหา
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  นางัว
2. เด็กหญิงปนัดดา  ยะพรม
 
1. นางสาวกนกพร  สุขสุวรรณ
2. นางกำไร  พะลัง
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงศศิธร  ปั้นเหน่งเพชร
 
1. นายเศกสรร  ภัทรานุรักษ์โยธิน
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายทิวากร  ไกรดี
 
1. นางสาวกนกพร  สุขสุวรรณ
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 29 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 1. เด็กชายวิชากร  สมนึก
 
1. นางศันสนีย์  สุวาส
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 62.33 ทองแดง 31 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 1. เด็กชายธนภัทร  ฤทธิเดช
 
1. นางศันสนีย์  สุวาส
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82.5 ทอง 12 โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กชายชัยชนะ  ชำนาญชัด
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ป้อมคำ
3. เด็กหญิงอรวี  คณฑา
 
1. นายนัฐณรงค์  ฐิติวรรธนะ
2. นางนุชจรีย์  ปรีเอี่ยม
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 57.5 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กชายต่อเงิน  ป้อมคำ
2. เด็กชายปณชัย  สุวรรณศิริ
 
1. นายนัฐณรงค์  ฐิติวรรธนะ
2. นายวิโรจน์  คณฑา
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายธนากร  วัดเกลี้ยวพงษ์
2. เด็กหญิงปนัสยา  นุตยางกูล
 
1. นางชลอ  เหมะ
2. นางสาววิไลวรรณ  แก้วกันหา
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายพีรพัฒน์  รณหงสา
2. เด็กชายสิงหา  วรอินทร์
3. เด็กชายสุวรรณภูมิ  บุญยอด
 
1. นางกษิรา  สุขสุวรรณ์
2. นางสาววลัยภรณ์  ทรัพย์ไพบูลย์สุข
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.16 ทอง 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 1. เด็กชายกิติกร  ภูมิลา
2. เด็กชายคาวีร์  ทุมชะ
3. เด็กชายภานุ  ไวทันยการ
 
1. นายวราพงษ์  สุวาส
2. นางศันสนีย์  สุวาส
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 22 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายพัฒน์พงศ์  นกเขียว
2. เด็กชายวัชระ  ป้อมทอง
 
1. นางพิมลพรรณ  ประสิทธิ์
2. นางสมทรง  เหล่าลูกอินทร์
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 34 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 1. เด็กชายจิรสิน  เรือนแก้ว
2. เด็กชายอรรถพล   บางระมุง
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  แก้วหา
 
1. นางสาวมาลี  รอดทอง
2. นางรัตนา  อนันตวงษ์
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  นนดี
2. เด็กหญิงนิภา  จิรภรณ์
3. เด็กชายอนุชิต  รอดโย
 
1. นายบัณฑิต  เครือยิหวา
2. นางวารุณี  ทองลิ่ม
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. เด็กหญิงสุทธิดา  รัตน์วงศ์
 
1. นางวันเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านจัน 1. นายนเรศ  บาลี
 
1. นางศิริมาศ  สืบศรี
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 64 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายสมยศ  ทัพเสลา
 
1. นางสมทรง  เหล่าลูกอินทร์
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงนารี  สงเคราะห์ภักดี
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  ยนขุนทด
3. เด็กหญิงสิรินทรา  บุญมี
4. เด็กหญิงสิริวิมล  หิรัญหลวง
5. เด็กหญิงสุทธิกา  ฝักฝ่าย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ศิริเขตร์กิจ
2. นายจเร  เตห่าน
3. นางสมทรง  เหล่าลูกอินทร์
 
195 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 77.5 เงิน 40 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โตสงคราม
 
1. นางมุกดา  นามวงศ์
 
196 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายจารุเดช  ชินภาพ
2. เด็กหญิงสุทินา  สุระมณี
3. เด็กหญิงอจลญา  พูลศรี
 
1. นางสาวศิริวรรณ  พันธากุล
2. นางสำเภา  สุวาท
 
197 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 33 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. เด็กหญิงนภสร  ศรีเดช
2. เด็กหญิงพัชราภา  เชาว์สวัสดิ์
3. เด็กชายอนุชิต  จันทร
 
1. นางสาวภัคจิรา  ยศหนัก
2. นางสาวสุภาณี  บำรุงเมือง
 
198 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ - - - โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 1. นางสาวมุกดา  นามวงศ์
 
 
199 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ - - - โรงเรียนบ้านเขาวง 1. นางสาวจิระ  รู้อยู่
 
 
200 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. นางสาวมุกดา  ยิ้มหนองเต่า
 
 
201 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 1. นางณัฐวรรณ  นาวเหนียว
 
 
202 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. นางสุพรทิพย์   จิตรพีระ
 
 
203 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนบ้านเขาวง 1. นายศฐา  ใจโพธา
 
 
204 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. นางสาวกำไร  ชัยประสิทธิ์
 
 
205 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนวัดทองหลาง 1. นางสาวสมใจ  วงษ์ท่าข้าม
 
 
206 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. นางสาวอุทุมพร  พรายอินทร์
 
 
207 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - - - โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. นายอำนวย  เหมะ
 
 
208 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - - - โรงเรียนวัดทุ่งหลวง    
209 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 1. นายชัยพวัฒ  นามวงศ์
 
 
210 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนบ้านเขาวง 1. นางรัชวงค์  เสมากูล
 
 
211 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. นางวันเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
 
212 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ แนะแนว - - - โรงเรียนบ้านเขาวง 1. นางสาวสิรินทิพย์  สุวรรณวิทย์
 
 
213 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน แนะแนว - - - โรงเรียนบ้านเขาวง 1. นางสาวนันทนา  ไตปลา
 
 
214 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนวัดทองหลาง 1. นางพรทิพย์  ทัศนบุตร
 
 
215 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. นางสาวปิยะมาศ  แก้วเกษการณ์
 
 
216 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. นางอุดมลักษณ์  ภู่ทอง
 
 
217 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. นางวรรณทนีย์  ลือเปี่ยม
 
 
218 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. นางดลพร  ตันติพงษ์
 
 
219 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. นายปวิช  พรศิริชัย
 
 
220 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนวัดผาทั่ง 1. นายนเรศ  ใจแสน
 
 
221 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดกลาง - - - โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 1. นายสมเกียรติ  มาแก้ว
 
 
222 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนวัดทองหลาง 1. นายสมชาย  พฤษสุภี
 
 
223 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนบ้านเขาวง 1. นายสมชาย  เสมากูล
 
 
224 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. นายวิชัย  ต่ายธานี
 
 
225 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. นายสุรัตน์  บุญหนุน
 
 
226 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 1. นายสุวิทย์  หนองไผ่
 
 
227 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษาประถมศึกษา - - - โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 1. นายณรงค์   สุวรรณโชติ