สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุทัยธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 76.2 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงศิริลดา  เดชมูล
 
1. นางมณเทียร  สกุลสอน
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงเจริญสุข  วิบูลฤทธิ์
 
1. นางสาววรรณา  อุทัยคุปต์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายนพรัตน์  เนินยอด
 
1. นางเจียมรัตน์  บุญพันธ์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงปรินทร  อินทโฉม
 
1. นางสกุลณี  จันทร์จินดา
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83.4 ทอง 17 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐศิ  มณีรัตน์
 
1. นางสาวนิชาภา  ไม้สนธิ์
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 33 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุพรรณี  เครืออ่อน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ภู่เกตุ
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.5 ทอง 36 โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุพรมมา
 
1. นางสุมาลี  ศรีเมือง
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงบุษกร  กลายสุข
 
1. นางรัตนาภรณ์  นาคฉ่ำ
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงชาริดา  ยันชมภู
 
1. นายไพศาล   เทพพันธ์
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 71 เงิน 38 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงนพรัตน์  เรืองพิจิตร
 
1. นางบาดาล  สุขด้วงเขน
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 75.4 เงิน 20 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เก่งธัญการ
2. เด็กชายสิทธิชัย  แว่นแก้ว
 
1. นางมาลี  ชุรินทร
2. นางวัฒนา  มาเกิด
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 81.75 ทอง 9 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายธนชิต  เกษเวชสุริยา
2. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  แปลกประเสริฐ
 
1. นายทวีป  สุขด้วงเขน
2. นางบาดาล  สุขด้วงเขน
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 74 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงจิตรลดา  นวกุล
 
1. นางอรทัย  นวกุล
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายสุรวัชร์  เพชรมณี
 
1. นางกนกพร  กรเอี่ยม
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายภูมิ  อินภูมี
 
1. นางทัศนา  ประสิทธิเขตรกิจ
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76.2 เงิน 43 โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 1. เด็กหญิงบุญทิตา  แก้วถิ่นดง
2. เด็กหญิงมลธิชา  มณีฤทธิ์
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ลาชะเนตร์
 
1. นางอัจฉรา  เจริญตะคุ
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กหญิงกัญนิภา   พงษ์ดี
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เรื่อศรีจันทร์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  พูลสาริกิจ
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ท้วมเทศ
2. นางยุพา  พงษ์สาริการ
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 61.8 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายอานนท์  รัศมี
2. เด็กชายไตรทิพย์  วัฒนกูล
 
1. นางอรทัย  นวกุล
2. นางเกษร  นวลดอกไม้
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 53.2 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงนิสิตา  อินทรานุสรณ์
2. เด็กชายสมชาย  พินิกัล
 
1. นางสาวจรัญญา  เหลืองทอง
2. นางสาวจันทร์แรม  พวงสมบัติ
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายวรวุฒิ  อินทโชติ
 
1. นางเกษร  นวลดอกไม้
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คล่องธัญกรณ์
 
1. นางเกษร  นวลดอกไม้
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 41 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายธนดล  น้อยจันทร์
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ท้วมเทศ
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74.5 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงนฎคล  จันทราช
2. เด็กหญิงพรนภา  บัวกลับ
3. เด็กหญิงภวรัญชน์  โตมณีพิทักษ์
 
1. นางสาวจารุนันท์  เที่ยงธรรม
2. นางวนิดา  ใหม่จันทร์ดี
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านหนองขุย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พะวา
2. เด็กหญิงณัฏฐา  ทองเมือง
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ศรีทอง
 
1. นางปราณี  พุทธา
2. นางสุดา  สาโรจน์
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68.3 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 1. เด็กหญิงฐณิชา  เหล่าเมือง
2. เด็กหญิงนพมาศ  อินทโฉม
3. เด็กชายศิริโชค  โกทัน
 
1. นางสาวสุมาลี  กลั่นการนา
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.3 ทอง 8 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กหญิงกชกร  นาคบุรี
2. เด็กหญิงจิตตา  พุ่มกลิ่น
3. เด็กหญิงบุณยาพร  บุตรม้วย
 
1. นางสาวกรกนก  พันธุ์เขียน
2. นายอำนาจ  เปาจีน
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76.8 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ปกเกษ
2. เด็กหญิงรจนา  เชื้อเขตรกรรม
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บัวผัน
 
1. นางระเบียบ  แก้ววรสูตร
2. นางวัชรี  วินัยพานิช
 
28 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 73.2 เงิน 40 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เพ็ญเขตรวิทย์
2. เด็กหญิงสุธาวิณี  จันทร์ดี
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  วันไทย
 
1. นางระเบียบ  แก้ววรสูตร
2. นางอุโลม  แรงเขตรการ
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 83.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายวิกรานต์  จีนพันธ์
2. เด็กหญิงวิภาพรรณ  นันทจิตร
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  แก้วเกษ
 
1. นางกันยารัตน์   หาญสาริกัน
2. นายจิตเพชร  หาญสาริกัน
 
30 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายสุทธิวัฒน์  รัตนาจารย์
2. เด็กหญิงเพียงพักตร์  ราศรี
 
1. นางดารณีย์  ภูวนาถ
2. นายวิเชียร  จรุงธนะกิจ
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 74.49 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ปานพิลา
2. เด็กชายเทียนชัย  สมันกสิวิทย์
 
1. นายวีระพงษ์  โพธิ์พรต
2. นายสมบุญ  พลอยนิล
 
32 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72.41 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายจีรวัตน์  องครักษ์
2. เด็กชายพลภัทร  คันศร
 
1. นางปทุมรัตน์  ถวัลยรัตน์
2. นายอนิรุตติ์  พงษ์ดี
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 45.63 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายรณชัย  สีนนทา
2. เด็กชายเลิศรักษ์  ทัพกระเสพ
 
1. นางสาววรรณรัตน์  พึ่งสวัสดิ์
2. นายศิริชัย  ศิริวัฒนะ
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายกฤษกมล  ศรีลาแสน
2. เด็กชายธาดา  เรืองพิจิตร
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  เกิดกอง
2. นายเบญจะ  พิลึก
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 29.84 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายณรงค์ชัย  คงนาค
2. เด็กชายสิทธิพล  สถิตย์พงษ์
 
1. นางสาววรรณรัตน์  พึ่งสวัสดิ์
2. นายศิริชัย  ศิริวัฒนะ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 19 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงฐิติยา  แม้นพยัคฆ์
2. เด็กหญิงน้ำอ้อย  คำหอม
3. เด็กหญิงพรรณทิพย์  คำหอม
4. เด็กหญิงภัคจิรา  ระวังชนม์
5. เด็กหญิงวริศรา  สอนเสนา
 
1. นางธัญณัฐ  เหล่าเที่ยง
2. นายเวทย์  เขตจำนันท์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80.1 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกรวรา  จันทสุข
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  เกษศิลป์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุญเยี่ยม
4. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญเกตุ
5. เด็กหญิงแทนหทัย  ทิพย์รังษี
 
1. นางสาวพยุง  จิอู๋
2. นางเสาวลักษณ์  เพ็งพยม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.2 เงิน 37 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงชุติมา  วงศ์สมุทร
2. เด็กหญิงวาสุกรี  เผ่าม่วง
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  อินทะ
4. เด็กหญิงสุตาภัทร  ไกรภาค
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีผง
 
1. นางณัฐมนต์  ชาญเชิงค้า
2. นายยงศักดิ์  รังษีพิศุทธิ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กชายกรกช  เกิดประเสริฐ
2. เด็กชายธนพัต  สมพงษ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรไชย
4. เด็กหญิงพรอุษา  รักสิการณ์
5. เด็กหญิงภัณทิรา  เทศไทย
 
1. นางสาวปริศนา  สุขาลักษณ์
2. นางวรรณี  บัวเทศ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.9 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กหญิงชุติมา   นาคสิงห์
2. เด็กหญิงรจนา   รักกสิวิทย์
3. เด็กหญิงอัมพวรรณ์   ดุลฟักขิม
4. เด็กหญิงอุบลวรรณ   สีทองคำ
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา   อินทร์เพ็ชร
 
1. นายสมพงศ์   สิงห์ชัย
2. นางสาวหนึ่งฤทัย   แกล้ววิกิจ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 76.5 เงิน 19 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไพรสิงห์
2. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  ขันกสิกรรม
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  บุญส่ง
4. เด็กหญิงฝนทิพย์  พรมมาศ
5. เด็กหญิงวันดี  เพ็งพันธุ์
 
1. นายชัยพัทธ์  จิตต์ตระกูล
2. นายอุดมศักดิ์  เตียวต๋อย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงกันตนา  ชุ่มเจริญ
2. เด็กชายณัฐวัตร  สีสงคราม
3. เด็กชายทองพูน  หมอกเจริญ
4. เด็กชายนพดล  มะสันต์
5. เด็กหญิงนรินทร  ทองงาม
6. เด็กหญิงนิภาพรรณ  ลวดอุปโป
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญผล
8. เด็กหญิงน้ำฝน  คำเสนา
9. เด็กหญิงพรพัน  เมืองศรี
10. เด็กหญิงพิมพ์นภา  เมืองราชา
11. เด็กหญิงภิญญดา  ภิญโญดม
12. เด็กชายวิทวัส  เนตรกันหา
13. เด็กหญิงศิริรัตน์  ต้องเกิด
14. เด็กหญิงสุนิศา  วิบุญกุล
15. เด็กหญิงอรพรรณ  ขุนเพชร
16. เด็กหญิงอริสรา  สมศรี
17. เด็กหญิงอรุญศรี  แก้วสีดา
18. เด็กหญิงเจนจิรา  กลมกลึง
19. เด็กหญิงแพรวพรรณ  วงษ์วิทยา
20. เด็กหญิงไอรดา  บุญทวี
 
1. นางประยงค์  ทองสถิตย์
2. นายสนธยา  หาญสาริกิจ
3. นายสุเทพ  ศิริโสภณ
4. นายเฉลิม   สุขนันท์
5. นายไพโรจน์  เรื่องลือ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 74.2 เงิน 33 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วังสีราช
2. เด็กชายทินภัทร  อินทฟู
3. เด็กหญิงนันทวัน  ถ้วนถี่
4. เด็กชายพลช  เมฆอรุณ
5. เด็กหญิงพาณิชา  กล้ากสิกิจ
6. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ปิ่นโต
7. เด็กหญิงศศิมา  รักเขตรวิทย์
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  สนพระเดิม
9. เด็กชายศุภวิชญ์  พรมตา
10. เด็กหญิงสุกัญญา  คำฝอย
11. เด็กชายสุทัศน์  มูซอ
12. เด็กหญิงสุพรรณี  เบ็ญจะพะ
13. เด็กหญิงสุมิตตรา  กสิกิจ
14. เด็กหญิงสุรัชนี  อ่อนศรี
15. เด็กหญิงเมขลา  วิมลมุข
 
1. นางสาวทิชา  เขม้นเขตการ
2. นางพรรณี  กิจการ
3. นางสาวฤทัยวรรณ  กำพล
4. นางสาวเจนจิรา  เทียมคำ
5. นางสาวเนติรัตน์  พงษ์เขตกิจ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.4 ทอง 27 โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กหญิงนันท์นภา  จุดมี
 
1. นายมานิตย์  แสงแก้ว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.25 ทอง 43 โรงเรียนบ้านเนินก้าว 1. เด็กหญิงนฤภร  ขำเสมอ
 
1. นางนิภาพร  พวงชื่น
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.92 เงิน 43 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กชายยศพล  จีนเขตการ
 
1. นางณัฐมนต์  ชาญเชิงค้า
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 87.8 ทอง 20 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายณัฐพล  เวชกามา
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ศักดิ์วิเศษ
 
1. นางพูลศรี  พูลเผ่า
2. นางวันดี  รังษีพิศุทธิ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 89.8 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ศุภวิฑิตพัฒนา
2. เด็กชายเกษม  อำนวยโรจนจินดา
 
1. นางจารุณีย์  พุ่มไสว
2. นางสาวพยุง  จิอู๋
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 41 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงรุ่งเพชร  ชาสุดทะศรี
2. เด็กชายสถาพร  พันธุ์เพชร
 
1. นางสาวปาริชาติ  หวังดี
2. นางสาวอมร  ถูพรมราช
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  จุฬาภา
2. เด็กชายฉัตรชัย  ไกรพัฒน์
3. เด็กชายดำรงศักดิ์  เก่งเกษกิจ
4. เด็กชายธนพนธ์  สนองชาติ
5. เด็กชายนพรัตน์  จุฬาภา
6. เด็กชายศุภกร  เครือเซ็ง
7. เด็กชายสิงหนาท  ขังเขตร์
8. เด็กชายอดิสรณ์  คันทวะวัง
9. เด็กชายเทวัช  มะแม้น
10. เด็กชายไชวัฒน์  บุญนุช
 
1. นางณัฐมนต์  ชาญเชิงค้า
2. นายวันชัย  ชาติสุทธิ์
3. นายอัมพร  จิตเนาวรัตน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 84.4 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คณนานนทธรรม
2. เด็กหญิงธนัชพร  วิศิษฎ์สิน
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เพ็ชรโพธิ์
4. เด็กหญิงนวินดา  อัมระนันท์
5. เด็กหญิงภรัณยา  แกล้วเกษตรกรณ์
6. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เชี่ยวธัญญกิจ
7. เด็กหญิงมลฤดี  นาคพันธ์
8. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ชลนุชา
9. เด็กหญิงอภิชยา  คุณเดช
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ดำงาม
 
1. นางสาวพยุง  จิอู๋
2. นางสุนีรัตน์  แถมพยัค
3. นางอานงธิภา  วัฒนภาเกษม
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 64 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พูลสาริกิจ
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  มุจรินทร์
3. เด็กหญิงจิรภัทร  เรื่องการไถ
4. เด็กหญิงชนม์นิภา  ดิษประภัส
5. เด็กชายณัฐพร  แรงเขตการณ์
6. เด็กหญิงณัฐริกา  ชำนิเขตรการ
7. เด็กชายบรรเจิด  สมัญกสิวิทย์
8. เด็กหญิงปวีณา  ทิพมล
9. เด็กชายพิชัย  ทัพกระเสพ
10. เด็กหญิงพิมพิไล  วงษ์ใจ
11. เด็กหญิงพิไลพร  เพียรกสิกรรม
12. เด็กหญิงวิภาภรณ์  โสปันหริ
13. เด็กหญิงศศิธร  กิ่งสกล
14. เด็กหญิงสุภาพร  อนุศักดิ์
15. เด็กหญิงสุมาลี  กิ่งสกล
 
1. นางกำไร  สันบุญเป็ง
2. นายวิชัย  พูลสุขเสริม
3. นางสุชีรา  เถาวัลย์
4. นางเก็จวลี  บุญช่วย
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองขุย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  วิมุติ
2. เด็กชายขจรศักดิ์  กำเหนิด
3. เด็กหญิงจันทิมา  ขำอิงค์
4. เด็กหญิงจิราพร  อุปละ
5. เด็กหญิงณัฐพร  มาหัวเขา
6. เด็กหญิงนฤมล  ศรีคำแหง
7. เด็กชายนัทธพงศ์  สีเขียว
8. เด็กหญิงน้ำฝน  โพธิน
9. เด็กหญิงน้ำฟ้า  สีมันตะ
10. เด็กชายศักดิ์ชัย  ชุตินทร
11. เด็กหญิงศุภิสรา  ขันทองคำ
12. เด็กหญิงสุชาดา  พะวา
13. เด็กหญิงสุภาพร  สกุลณี
14. เด็กชายอดิศักดิ์  คันศร
15. เด็กหญิงเปรมวดี  อุทกภาต
 
1. นางนันทนา  จรูญพันธ์เกษม
2. นายพงษ์พันธ์  อินมณี
3. นายสเทพ  จรูญพันธ์เกษม
4. นางอุทัยวรรณ์  วิลัยลักษณ์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 1. เด็กหญิงตติยา  เนียมฉิม
2. เด็กหญิงอรทัย  ขำหนองเต่า
3. เด็กหญิงแก้วกัลยา   ภู่เพชร
 
1. นายสุรเศรษฐ์  พรมสอน
2. นางอวยพร  ปาลวัฒน์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงกานดา  บำรุงราษฎร์
2. เด็กชายธนากร  กั้วมาลา
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  สายจันทะคาม
 
1. นายพินิจ   คล้ายอ้น
2. นางรัชนี  คล้ายอ้น
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตานาด 1. เด็กชายนัฐวุธ  รูปปัทม์
2. เด็กชายไมโล  นุ่นงาม
 
1. นายกฤษณ์  สังเต็ม
2. นางประมวล  ษมาวิมล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายณัฐพล  จันดาแก้ว
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาววรรณภา  เปรมจิตร์
2. นายอุเทน  ฤกษ์ดี
 
58 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83.2 ทอง 30 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายธันวา  พิลา
2. เด็กหญิงสุรดา  กางกรณ์
3. เด็กหญิงอุษา  แสงจันทร์
 
1. นางทองหล่อ  พุ่มเกิด
2. นางบังอร   โพธิ์พรต
 
59 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กหญิงมาริษา  สนทอง
2. เด็กหญิงมินตรา  สนประเสริฐ
3. เด็กหญิงมิลลดา  พิลา
 
1. นายบรรพจน์  โพธิ์พรต
2. นางบังอร  โพธิ์พรต
 
60 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายกฤษดา  แกล้วกสิกรรม
2. เด็กชายธวัชชัย  ศรีขาว
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  ภูมิขันธ์
 
1. นางรัชนี  คล้ายอ้น
2. นายเยียน  เวฬุ
 
61 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 18 โรงเรียนวัดหนองแฟบ 1. เด็กชายจักรภัทร  เกษรมาลา
 
1. นางกมลทิพย์  ไชยศิริ
 
62 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงจันทิมา  อินทรไพจิต
 
1. นางเอมอร  ทองเปี่ยม
 
63 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กหญิงสิริจุฑาธิป  แย้มแสง
 
1. นายดำรง  วงศ์ดี
 
64 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายบรรณวัชร  ฤทธิ์เต็ม
 
1. นางสาวมาริน  วิเวก
 
65 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เวียงอินทร์
 
1. นางสาวสุจิตรา  บัวเทศ
 
66 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กหญิงสิริยากร  ไชยวารี
2. เด็กชายอติเทพ  สมพงษ์
 
1. นายนเรศ  สมัครเกษตรการ
2. นางโสพิศ  พุ่มบุตสุทน
 
67 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กหญิงนภัสสร  แนบเนียน
2. เด็กหญิงวาสนา  เฉยรอด
 
1. นางบังอร  โพธิ์พรต
2. นายสำเริง  พิลึก
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกกร  อ่อนอก
2. เด็กชายปรีชา  ทับฤทธิ์
 
1. นางสาวมาริน  วิเวก
2. นายสุพจน์  มหาสุภาพ
 
69 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. นายสมศักดิ์  พลอยศรี
 
1. นางสาวสิริปอรินทร์  สิงห์โตทอง
 
70 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 81 ทอง 24 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงชาลินี  วังพลับ
2. เด็กหญิงนิชานาถ  แสงขำ
3. เด็กหญิงศศิประภา  สิงหานุวัฒน์
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  กำพล
2. นางสาวเนติรัตน์  พงษ์เขตกิจ
 
71 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายกรรชัย  สยาม
2. เด็กชายภัทรพล  คำมูล
3. เด็กชายสหรัฐ  ปานพิลา
 
1. นางบังอร  โพธิ์พรต
2. นายบุญเพ็ญ  โพธิ์พรต
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 67 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายขัตพันธุ์  พงษ์เพ็ชร
2. เด็กชายนพรัตน์  ราตรี
3. เด็กชายอุทิศ  แหวเมือง
 
1. นางสาวมาริน  วิเวก
2. นายไฟโรจน์   บุญยิ้ม
 
73 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายศุภณัฐ  กิมิพันธ์
 
1. นายบุญมา  รักกสิกรรณ์
 
74 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขุย 1. เด็กชายอภิวัฒน์  พรมศรี
 
1. นางศิริพร  โทกำจัด
 
75 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เทียมใหม่
 
1. นางสาวสุภาพร  สถิตย์พงษ์
 
76 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองขุย 1. เด็กชายจิรันทนินทร์  พงษ์กรกต
 
1. นายโสภณ  โฉมศรี
 
77 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90.8 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินทโฉม
 
1. นางประภา  บัวตูม
 
78 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายอภิชาติ  จันทร์แวง
 
1. นายบุญมา  รักกสิกรรณ์
 
79 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กหญิงนาตาชา  พัดสาริกรณ์
 
1. นางสมหมาย  คำดีเพ็ง
 
80 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 94.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายกัญจน์  ศุภมงคลถิรธนา
 
1. นายศุภฤกษ์  ฉิมพันธุ์
 
81 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงอาภัสรา  สิญจวัตร์
 
1. นายบุญมา  รักกสิกรรณ์
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กชายอรรถพล  คงไทย
 
1. นางสาวอำภาพร  เก่งเขตรกิจ
 
83 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กชายธนวัฒน์  สิทธิกสิกรรม
2. เด็กชายมงคล  บุกบุญ
3. เด็กชายวัลลภ  มั่นคง
4. เด็กหญิงสวรินทร์  อยู่โพธิ์
5. เด็กหญิงสิมิลัน  จันทร์ประทุม
6. เด็กชายสุรภา  จันทร์กลิ่น
7. เด็กชายอรรพล  คงไทย
8. เด็กชายอัษฎา  วันดี
9. เด็กหญิงอาธิติญา  กุลประดิษฐ์
10. เด็กชายแสงอุทัย  สุดใจ
 
1. นายฐาปกรณ์  จิ๋วสุข
2. นางนิชธาวัลย์  หนูกลัด
3. นางสาวนิตยา  พึ่งพรหม
4. นางสาวสมปอง  พงษ์สุข
 
84 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประสาทกิจ
2. เด็กหญิงกฤติมา  บูรณพันธ์
3. เด็กหญิงกอบพรรณ  คงดี
4. เด็กชายกิติศักดิ์  ไม้สนธิ์
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นรทิศ
6. เด็กชายชัยณรงค์  รักสิกิจ
7. เด็กชายทวีทรัพย์  อินปนาม
8. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  อินปนาม
9. เด็กชายธนกร  สูงปานขาว
10. เด็กชายธวิภู  พงษ์สาริการ
11. เด็กชายธีรภัทร  เสิบกลิ่น
12. เด็กหญิงนฤมล  อินปนาม
13. เด็กหญิงพรวิมล  เลี่ยมมาตร
14. เด็กหญิงภัคจิรา  กลั่นสกล
15. เด็กหญิงสุกัญญา  ม่วงสุข
16. เด็กหญิงสุดาวรรณ์  พฤกชาติ
17. เด็กหญิงสุพัสตรา  พฤกชาติ
18. เด็กหญิงอรวินท์  ชาติบุตร
19. เด็กชายอัตพล  เข็มทอง
20. เด็กหญิงอาภาภัทร  รบจันทร์
 
1. นางคนึง  หงษ์ยิ้ม
2. นางทิพารัตน์  เหล่าเขตรกิจ
3. นายนราพงศ์  แรงเขตการ
4. นายพนมทวน   ทองสุข
5. นายสมพุทธ  เรียงครุฑ
 
85 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. นางสาวกานต์ธิดา  คงพันธ์
2. เด็กชายชนาธิป  น้อยเอี่ยม
3. เด็กหญิงชลนิภา  พูลเขตรวิทย์
4. เด็กหญิงดวงฤดี  ศรีดา
5. เด็กชายธนากร  เริงเกษกรรม
6. นางสาวนวลจันทร์  อาจวงค์
7. เด็กหญิงนิตยา  ยอดวิถี
8. เด็กชายพงศกร  สกลหล้า
9. เด็กหญิงพรรณี  เพิ่มทรัพย์
10. เด็กหญิงพรวลัย  แผนบัว
11. เด็กหญิงยุพาพิน  รบจันทร์
12. เด็กชายรุ่งอนุชา  สมัครกสิกิจ
13. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  กลั่นสกล
14. เด็กหญิงวาริน  รักสิกิจ
15. นางสาวศรัญญา  พัดเถื่อน
16. เด็กชายสมเกียรติ  หอมพันธุ์
17. เด็กหญิงสุทธิดา  ขำอิง
18. เด็กหญิงอรอุมา  สุวรรณพืช
19. เด็กหญิงอรุณี  เพ็ญเขตรวิทย์
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เทียมจันทร์
21. เด็กชายโกมินทร์  เข็มทอง
 
1. นางดวงใจ  อรุโณทอง
2. นายนิโรจน์  วิศาลนิตย์
3. นางบานบุรี  มานิตย์
4. นางยุพาพร  สมัครเขตรการ
5. นายศรีรัตน์  พิลึก
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 26 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายเอกนรินทร์  อยู่เขียว
 
1. นายเฉลียว  จุลมุสิก
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 4 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 1. เด็กหญิงปาลิดา  สดสอาด
 
1. นางวราพร  กอบกัยกิจ
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.66 เงิน 22 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงศรีไพร  อินทร์สุวรรณ
 
1. นางวราภรณ์  จินา
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ศิริเดช
 
1. นางสุภาพร  มาเกิด
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีผง
 
1. นางสาวฐิตินันท์  กันสุข
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  อุสุภะ
 
1. นายบุญเชิด  ช่ออ่อน
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓    
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงโปรยฝน  โพธิ์เรือง
 
1. นางชนัญทิพย์  เพ็ญสุข
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 30 โรงเรียนวัดเขาปฐวี 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  กมุทชาติ
 
1. นายธัมมภัทร  พูลพันธ์
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 33 โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กหญิงกาญจนา  คามบุตร
 
1. นางมารยาท  ช่ออ่อน
 
96 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงญาณิน  พุทธคุณ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทรา
3. เด็กหญิงปราณปริยา  ปิ่นสกุล
4. เด็กหญิงลักษิกา  แตงโสภา
5. เด็กหญิงสิริกุล  แตงโสภา
6. เด็กหญิงโยธาฎา  จุลพรรค์
 
1. นายมานะ  ตั้งจิตปรีดานนท์
2. นางสาวลัดดา  สุวรรณเศรษฐ์
3. นางวัชรี  จำเรียง
4. นางสมาพร  ลี้ภัยรัตน์
 
97 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายธีรภัทร  แม่นอุดร
2. เด็กชายยิ่งยง  เริ่มพงษ์
3. เด็กชายวันเฉลิม  เษตรพงษ์
4. เด็กชายศุภชัย  โคมทอง
5. เด็กชายสุรศักดิ์  จันทะ
 
1. นายตระกูล  พูลพันธ์
2. นางสาวนิธิวดี  เพียรรักกิจการค้า
 
98 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 81.81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงมลฤดี  ยิ้มปราโมทย์
2. เด็กชายเกรียงไกร  แสนสุข
 
1. นายตระกูล  พูลพันธ์
2. นางสาวศิริกัญญา  เรียงครุฑ
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 41 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายชญานนท์  จันทร์ประสิทธิ์
2. เด็กชายชนาธิป  จีนเขตร์การ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธ์เขตรกรณ์
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  โชคชัย
2. นางเตือนใจ  พันธุ์อ้น
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 24 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงติ๊ก  วิเศษศักดิ์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  คาวี
3. เด็กชายศุภชัย  โสมเสาร์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ภู่เกตุ
2. นางวิราวรรณ  ลิ้มสุวรรณ
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กชายกฤษฎา   ใจดี
2. เด็กหญิงมาริษา  มาตรสิงห์
3. เด็กชายอัฒวัฒน์  จุ้ยฤทธิ์
 
1. นางกัญญารัตน์  เอกขระ
2. นายบวร  เอกขระ
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนวัดหนองสระ 1. เด็กหญิงจิราพร  แก่นจันทึก
2. เด็กหญิงณัฎชา  บริวาส
3. เด็กหญิงปาณัสม์  อินทโชติ
4. เด็กชายวันชนะ  เดชทอง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ดุสดี
6. เด็กหญิงเนตรนภา  พลบุตร
 
1. นางฐิติรัตน์  วัฒน์วิทยกุล
2. นางนาตยา  พลูกสิกรณ์
3. นางสาววิไลวรรณ  แรงกสิกรณ์
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76 เงิน 36 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยทำมา
2. เด็กหญิงกาญจนา  สุดสวาท
3. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทิมา
4. เด็กหญิงปิยฉัตร  แกว่นกสิกรรม
5. เด็กหญิงปุญยนุช  เมฆเขียว
6. เด็กหญิงมะลิ  ลำภา
 
1. นางสาวลำพู  ศูนย์ปาน
2. นางวรัชยา  กาจชัยการ
3. นางสาวสุภาวรรณ  สุขนันท์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81.8 ทอง 38 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  จ่ามีกร
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ทองแดง
3. เด็กหญิงเกศวดี  จ่ามีกร
 
1. นายสุรเศรษฐ์  พรมสอน
2. นางอวยพร  ปาลวัฒน์
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 30 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปานแก้ว
2. เด็กหญิงวาสนา  บริสุทธิ์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  เขตประทุม
 
1. นายทวีป  สุขด้วงเขน
2. นายทวีศักดิ์  ชะเราะ
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านท่าดาน 1. เด็กหญิงกัสสิมา  วันดี
2. เด็กชายชาลี  เปี่ยมเงิน
3. เด็กหญิงภาสินี  บุญมา
 
1. นางสาวจรัสศรี  ประภัศร
2. นายอำนาจ  แกว่นการไถ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 35 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายคมสัน  พระพล
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  กิณเรศ
3. เด็กชายประมณฑ์  ปิ่นประทุม
 
1. นายเบญจะ  พิลึก
2. นายเยียน  เวฬุ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77 เงิน 32 โรงเรียนวัดหาดทนง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไกรดี
2. เด็กหญิงปัทถมาภรณ์  แก้วบุญ
3. เด็กหญิงอภิชญา  สังข์เกิด
 
1. นางสิณีนาฏ  นิลสุวรรณ
2. นางสุระพิน  พงษ์เขตรกิจ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 39 โรงเรียนบ้านหนองขุย 1. เด็กหญิงธนัญญา  เชียวเขตรวิทย์
2. เด็กหญิงมยุรา  บุตรสุภาพ
3. เด็กหญิงศิรินภา  เจนเขตรกิจ
 
1. นางสมบูรณ์  คงห้วยรอบ
2. นายเฉลิม  จันทฤกษ์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขุย 1. เด็กหญิงกฤษณา  ขันเขตร์
2. เด็กหญิงนุชจรินทร์  เดชยงค์
3. เด็กหญิงพิณทิพย์  อินทรหนองฉาง
 
1. นางประกอบ  เรื่องวงษ์งาม
2. นายพิษณุ  ดำนงค์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สายรอด
2. เด็กหญิงรัตติกร  รุ่งรัตน์
3. เด็กหญิงอังคณา  งาคชสาร
 
1. นางสาวกัลยาณี  รุ่งโรจน์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงชนิตา  รักษาริกรรม
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุขันธ์
3. เด็กหญิงนภัสสร  สุขตา
 
1. นางสาวพรทิพย์  พิลึก
2. นายสิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประทุมแมน
2. เด็กหญิงจิราภร  จันทัย
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เรืองเดช
 
1. นางสาววิภาวรรณ  จุลมุสิก
2. นายสิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69.2 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงฐิติพร  สายบัวทอง
2. เด็กชายภัทรพล  จันดาแก้ว
 
1. นางวรรณสิริ  พยัคฆเพศ
2. นายวิเชียร  ทองเปี่ยม
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 57.4 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงพัชริน  แหลมหลี่
2. เด็กหญิงอรนุช  ขำอินทร์
 
1. นางสาวดิศราพรรณ  ศรีนุช
2. นางสาวดิศราพา  ศรีนุช
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 1. เด็กหญิงธนพร  มีมุข
2. เด็กชายวรพงศ์  สุระมณี
 
1. นางสาวอนงค์  วิเชียรวรรณ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายยศพล  กรพันธ์
2. เด็กชายสุทธิภัทร  อยู่พุ่มพฤกษ์
 
1. นางสาวกุสุมา  นุกูลอุดมพานิชย์
2. นายชัยวัฒน์  ขำศรี
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงชนิตา  สุขยิ้ม
2. เด็กหญิงโศรยา  เก่งเกษกิจ
 
1. นางณัฐมนต์  ชาญเชิงค้า
2. นางสำนวน  พิลึก
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65.4 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายกิตตินันท์  สายบัว
2. เด็กชายโกศัลย์  กิจสิงห์
 
1. นางสาวนพคุณ  ปิยาโยค
2. นางสมนภา  จับเทียน
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  จูฑา
2. เด็กชายธิติภาส  คงไทย
 
1. นายชัยวัฒน์  ขำศรี
2. นายไพรวัลย์  เขตจำนันท์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านหนองขุย 1. เด็กชายประชา  หาดเพชร
2. นายสหรัฐ  ศรีแจ่ม
 
1. นางกาบแก้ว  กลำภักตร์
2. นางสาวสุพี  โสมโสภา
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กหญิงชุติกาญน์  พวงแสง
2. เด็กหญิงสริพร  กำลังหาญ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สงวนศักดิ์
 
1. นางสมาพร  คงห้วยรอบ
2. นายสมโภช  พินทอง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. นายปรัชญา  บุญยงค์
2. นายวิชาญณรงค์  เหลื่อมทองหลาง
 
1. นายต่อศักดิ์  ตันวานิช
2. นายศณัชทพล  อรุโณทอง
 
124 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80.2 ทอง 39 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ลิ้มปิยะไชยพงษ์
 
1. นางสาวสมพิศ  มาแก้ว
 
125 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85.2 ทอง 4 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงเบญญาภา  อินสว่าง
 
1. นางสาวจรรยา  วงษ์ธัญกรณ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 39.4 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงอินทุอร  สุขษา
 
1. นางอาพาภร  มัชบาล
 
127 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 56.1 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายพิภู  นามบุรี
 
1. นายธานินทร์  สุนทรพงศ์
 
128 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 56.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 1. เด็กชายปารเมศ  ศุภโชคพุฒิกูล
 
1. นางมุกดา  เรืองวงษ์งาม
 
129 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 7.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  อินทร์ชู
 
1. นางพรรณี  รักธัญการ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82.2 ทอง 17 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงฐานมาส  กุลที
 
1. นางสาวสิขชา  ภู่ยงยุทธ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77 เงิน 38 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายวุฒิพร  คงกุทอง
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ขวัญใจ
 
132 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองขุย 1. นายจิรศักดิ์  เชี่ยวกสิกรณ์
 
1. นางสาวสำเนียง  นามเกิด
 
133 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ตุ้ยไธสง
2. เด็กหญิงจงจรัส  คำวิจิตร
3. เด็กหญิงธัญจิรา  ฟักเครือ
4. เด็กหญิงสุจิตรา  คำวิโส
5. เด็กหญิงเพชรไพลิน  ล้อมเพ็งเพียร
 
1. นายทวีศักดิ์  ชะเราะ
2. นางอาพาภร  มัชบาล
 
134 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 87.7 ทอง 10 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พงษ์ธัญกรณ์
 
1. MissZHONG  YANG
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69.5 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภูผา
2. เด็กชายชัชชัย  อุ่นใจ
3. เด็กชายปฏิมากร  ภูมิวงษ์
4. เด็กชายพลกฤต  สุวรรณพงษ์
5. เด็กชายวิสิษฐ์พล  เกตุกุล
6. เด็กชายสรรวัศ  สีทาโส
 
1. นางประยงค์  ทองสถิตย์
2. นายสนธยา  หาญสาริกิจ
3. นายอดิศักดิ์  พันธุ์พฤกษา
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 32.5 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายกฤษณะ  ท้าวทอง
2. เด็กชายจิรเดช  ปานกรด
3. เด็กชายนัทธพงศ์  อุดมศรี
4. เด็กชายปริวัตร  ทองคำขาว
5. เด็กชายพรเพชร  ห่านวิไล
6. เด็กชายพันกร  แกว่นรักษาธิการ
7. เด็กชายภูวนารถ  สายศรี
8. เด็กชายศรุต  นาคทั่ง
 
1. สิบเอกคูณมา  จันทร์ผาย
2. นางสาวศิริกัญญา  เรียงครุฑ
3. นายสนอง  วงษ์ขาว
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายกฤษฎา  คลุ่ยทอง
2. เด็กชายกฤษดา  คำฝอย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ้มเขตร
4. เด็กชายธีรพันธ์  พุ่มทอง
5. เด็กชายบุญฤทธิ์  เพิ่มการนา
6. เด็กชายปรีชา  สายศรี
7. เด็กชายพรชัย  สายศรี
8. เด็กชายวรัญญู  ฤทธิ์เอี่ยม
 
1. สิบเอกคูณมา  จันทร์ผาย
2. นางสาวนิธิวดี  เพียรรักกิจการค้า
3. นายสนอง  วงษ์ขาว
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 80.66 ทอง 24 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงกฤษณา  แขขุนทด
2. เด็กชายคชา  สายแสงใส
3. เด็กหญิงจิตรทิพย์  รักกะพันธ์
4. เด็กหญิงจิรารัตน์  ญาเพชรน้อย
5. เด็กหญิงยุพิน  เกษกิจ
6. เด็กหญิงศศินา  บัวเพ็ชร
7. เด็กหญิงสกุลรักษ์  สำราญสุข
8. เด็กหญิงสุพัฒตรา  สาวิสิทธิ์
9. เด็กหญิงอุทุมมา  ชาญชัยกรรม
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ทะสอน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ทองเพ็ชร
2. นายบัณฑิตย์  อยู่คง
3. นางสาวอินทิรา  ดีฉนวน
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 21 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กชายชานน  เสือพุก
2. เด็กหญิงมณิภา  แก้วเทศ
3. เด็กหญิงสุรางคณา  สาคร
 
1. นางสาวนิรมล  มัทธวรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีสรวิชญ์  ชินพีระเสถียร
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงนิชรา  เขียนสวัสดิ์
2. นางสาวสุพรรษา  ขุนอยู่
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทากูด
 
1. นายถวิล  พูลกสิกรณ์
2. นางสาวสิริปอรินทร์  สิงห์โตทอง
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 64.32 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงปวัณรัตน์  คุ้มผล
2. เด็กชายเกรียงไกร  อินทรานุสรณ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ขวัญใจ
2. นางสาวศรัณรัตน์  ขุนพลนาควาส
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 56.29 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงพรวลัย  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงมลศิกานต์  วันพลทอง
 
1. นางศิริวรรณ  ปันโพธิ์
2. นางสง่า  เดี่ยวตระกูล
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 53.22 เข้าร่วม 16 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กหญิงตวิษา  กาศธัญกร
2. เด็กหญิงนัฐริกา  หลักเมือง
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ท้วมเทศ
2. นางยุพา  พงษ์สาริการ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 51.57 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กหญิงมลฤทัย   จุฬมุลิก
2. เด็กหญิงศิริธร  ศักดิ์ขุนทด
 
1. นางบัวไข  ชาญธัญญกรณ์
2. นายพิเชษฐ  เชื้อแพ่ง
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายพัฒนะ  แพงสีรักษา
2. เด็กชายอัษฎา  วงกลม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิจิตรา  อาจบำรุง
2. นางสุมาลี  จูรัตน์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  วงษ์วิทยา
 
1. นางทัศนา  ประสิทธิเขตรกิจ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านหัวดง 1. เด็กชายพาโชค  ลงทอง
 
1. นายพิเชษฐ  เชื้อแพ่ง
 
148 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง 28 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กชายพัฒน์  ชาญกิจกรรณ์
2. เด็กชายวิจักร   สมบูรณ์ศิลป์
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ   สีทองคำ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย   แกล้ววิกิจ
 
149 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงจายุดี  เชี่ยวชาญ
2. เด็กหญิงนิตา  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงพัชรี  บัวกอ
 
1. นายทวีศักดิ์  ชะเราะ
2. นายไพศาล  เทพพันธ์
 
150 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 22 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายชัยมงคล  ทรงอยู่
2. เด็กชายอาทิตย์  เกษวิทย์
 
1. นางสาวนริศรา  นัคราจารย์
2. นางระพิพรรณ  ปานสีทา
 
151 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายสันติชัย  สีลา
 
1. นายวิรัตน์  รัตนมณี
 
152 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71.4 เงิน 31 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายชาคริต  กันเขตวิทย์
 
1. นางนวลน้อย  จันดาแก้ว
 
153 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 64.6 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านหนองขุย 1. เด็กชายไชยนันท์  แจ่มประแดง
 
1. นางสาวจิตรา  เชียวเกตวิทย์
 
154 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90.3 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงพาขวัญ  เจือแก้ว
 
1. นางบุปผา  แสงงาม
 
155 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 38 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายธนวัต  วงษ์โก
2. เด็กชายนัทธพงศ์  พลพัฒน์
3. เด็กชายประชารักษ์  พูลพันธ์
 
1. นางสาวชลดา  หมั่นเขตรกิจ
2. นางสาวทัศนีย์  บุญนก
 
156 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงพิรัลพัชร  สุธนาประดิษฐ์
2. เด็กหญิงภูสิตา  บุญตุ้มวารี
3. เด็กหญิงวรัทยา  เพิ่มวงษ์มาก
 
1. นางปราณี  ศรีรักษาแก้ว
2. นางสาวพิราวรรณ  ด่านพานิช
 
157 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. นางระเบียบ  แก้ววรสูตร
 
 
158 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. นายเชน  หมั่นเขตรกิจ