สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 65.6 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงฐิตารีย์   ภูทำนอง
 
1. นางลำพูน  มาปัด
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 57.4 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านเดิ่น 1. เด็กหญิงมนัญชยา   ดามัง
 
1. นางมยุรา  จูมปา
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กชายระวี  บุสอน
 
1. นางสาวพัชรี  น้อยมา
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 30 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงสิรินันท์  ติคำ
 
1. นางพัชราพรรณ  ทองชำนาญ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81.2 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงชลธิดา  นามชู
 
1. นางสาวอานงค์  ใจรังกา
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. นางสาวสิตานันท์   ปล้องแก้ว
 
1. นางนัยนา  คำด้วง
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.75 ทอง 4 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงวรนุช    ทองคำ
 
1. นางพิมพ์กุล  ปภัสร์ธนันท์กุล
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงพลอยชมพู   ผลเจริญรัตน์
 
1. นางธีร์กัญญา  อินทอง
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 32 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงชนกสุดา   เทพวงค์
 
1. นางสุภาณี  มาซิว
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 42 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวาสนา  สังขาว
 
1. นางชบา  แก้วฟอง
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 75.6 เงิน 16 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง   เบี้ยหัวทุ่ง
2. เด็กหญิงมณีวรรณ   ทองคำ
 
1. นางธีร์กัญญา  อินทอง
2. นางประคอง  มีอินถา
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 74.25 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. นายก้องกิดากร  มะตะแสง
2. นางสาวรัศมี  เจ็กใส
 
1. นางนัยนา   คำด้วง
2. นางรัตติกร  คงมณี
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  คงจริง
 
1. นางลำดวน  ทาต่อย
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดนาขุม 1. เด็กหญิงกฤติมา  วิชาเกตุ
 
1. นางสุธาสินี  ตัวขยัน
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  ขิงหอม
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  หลวงมั่ง
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1. เด็กหญิงกรนิกา   กันยา
2. เด็กหญิงคณพร   ฉันทโสภณ
3. เด็กหญิงนลินนิภา   นวนหมวก
 
1. นางสาวดวงพร  บุญอิน
2. นางนุชนาฎ  คำเทพ
 
17 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60.2 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โคตท่าค้อ
2. เด็กหญิงศิริพร  ยศต๊ะสา
 
1. นางนุชนาฎ  คำเทพ
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงธันยธรณ์  นินเป้า
2. เด็กชายรัชชานนท์  ยอดแก้ว
 
1. นางนฤมล  บุตรวงค์
2. นางสาวภัทริน  หิตมูล
 
19 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงพลอยชมพู   หลงทอง
 
1. นางกรรณิการ์  นาสม
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ตาทา
 
1. นายมนตรี  ศรมณี
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 30 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายธนกิจ  พุทธรังสี
 
1. นางประกิม  แปงการิยา
 
22 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 34 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ทะยะ
2. เด็กชายจิรพนธ์  ภักดี
3. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  จันมา
 
1. นายรุ่งโรจน์  จันทร์บรรจง
2. นายเอก  ชมภู
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปราณี  ลุแล
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เวียงศิริ
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ช่างทำร่อง
 
1. นางนภัสนันท์  ภู่ระย้า
2. นายสมหมาย  สาแก้ว
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67.6 ทองแดง 32 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 1. เด็กหญิงกุลนันท์  นนยะ
2. เด็กหญิงรัตน์ณิชา  เที่ยงลิ้ม
3. เด็กหญิงศุภดา  ปานฟัก
 
1. นายชาตรี  ศรีคำ
2. นางผุสดี  มูลคำ
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.5 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  ถาอ้อย
2. เด็กหญิงตวงทิพย์  พรมอ๊อต
3. เด็กชายวีรวุฒิ  ภู่สิงห์
 
1. นางธัญญารัตน์  ตามูล
2. นายเอก  ชมภู
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80.8 ทอง 8 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงกัญญาณี   ธรรมใจ
2. เด็กชายชนายุทธ   จันจร
3. เด็กชายสุวรรณ   ยศต๊ะสา
 
1. นายสวง  พวกซื่อ
2. นางสุนิรันดร์  ไหมสุข
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงสายพิณ  แสงอารีวงศ์
2. เด็กหญิงอาริษา  บุญมา
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  คำมีศรี
 
1. นายทินกร  อุดมใจรักษ์
2. นายยุทธนา  ปาดี
 
28 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 78.6 เงิน 20 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปิ่นน้อย
2. เด็กหญิงมยุรฉัตร  ด้วงทา
3. เด็กหญิงวีรดา  ถาคำ
 
1. นางสาวกนกเรขา  นาสอน
2. นางฐิติภากร  คำมงคล
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 77.8 เงิน 32 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงกมลเนตร  เขียวสุขใหม่
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขียวสุขใหม่
3. เด็กหญิงดวงดารัตน์  สีวิใจ
 
1. นางสาวกนกเรขา  นาสอน
2. นายคำรณ  ศรีเขื่อนแก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1. เด็กหญิงสโรชา  ใจเงิน
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ชัยชนะ
 
1. นางจุรีย์  ชัยวงศ์
2. นายอำนาจ  ชนะโลก
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 62.4 ทองแดง 31 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กชายเสกศักดิ์  อินใจ
2. เด็กชายเอกรินทร์  อินแจ้
 
1. นายบดินทร์  ฟองใหญ่
2. นางสาววรรณภา  ปาชัย
 
32 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 83.54 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายชยันต์  อินเป้า
2. เด็กชายภัทรพล  ขันทะศิลา
 
1. นางสาวกิติยา  ใจดี
2. นายพีรวัส  ทองตีฆา
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58.01 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 1. เด็กชายธนวัฒน์  แสนคำอ้วน
2. เด็กชายวัชรพล  ศิริอ่อน
 
1. นางจุฑามาศ  คำสะใบ
2. นายเลียม  วันมา
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 53.67 เข้าร่วม 11 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายธวัชชัย  พิมพาเรียน
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  พรมรังษี
 
1. นายมานิตย์  ทิมศร
2. นายวิชัย  เหมืองหม้อ
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 34.93 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แพงผม
2. เด็กหญิงลัฐิกา  สิงห์ดา
 
1. นางสาวปัทมา  จันทร์แก้ว
2. นางวราพรรณ  แก้วมณี
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93.08 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กหญิงกิตติญา  ชูตระกูล
2. เด็กหญิงวริษา  อินทร์วัล
 
1. นางวราพรรณ  แก้วมณี
2. นางสาววิชุดา  แดนเมือง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 35 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงกัณยารัตน์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เขียวสุขใหม่
3. เด็กหญิงชัญญา  อินแจ้
4. เด็กหญิงรัตนา  ด้วงรักษา
5. เด็กหญิงอัจฉรา  ถาคำ
 
1. นางชลัยภรณ์  บุญลอ
2. นายสิทธิชัย  คนดี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 15 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  จันโสดา
2. เด็กหญิงนภัสสร  ธิตา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ยอดรัก
4. เด็กหญิงสโรชา  สิงห์ศรี
5. เด็กหญิงอุษา  อ้นนาง
 
1. นางรุ่งอรุณ  ยศเสือ
2. นางสาวสิริพนา  เพียงตา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.2 ทอง 17 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. นายคงศิริ  มั่นคง
2. นางสาวปรางค์ฉาย  คำเครื่อง
3. นางสาวศยามล  พิมพ์อูป
4. นางสาวศิราณี  แจ่มใส
5. นางสาวสุปราณี  พิมพ์อูป
 
1. นางวัชรินทร์  โพธิ์ศรี
2. นายศุภศิษย์  แก้วจีน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.6 ทอง 31 โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กหญิงจันทัปปภา  เพ็งพา
2. เด็กหญิงชญานิศ  ติคำ
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  คุณศรี
4. เด็กหญิงมนปวรรณ  แก้วกำพล
5. เด็กหญิงเยาวเรศ  พันชน
 
1. นายกิตติชัย  สิมมา
2. นางหนูเพียร  สิมมา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 44 โรงเรียนวัดวังกอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็งปั้น
2. เด็กหญิงธนพร  เกินเขียว
3. เด็กหญิงธนัชพร  เกินเขียว
4. เด็กหญิงธีรตา  การุณประชา
5. เด็กชายพิชิตชัย  เกตุอินทร์
 
1. นายมานพ  มีหอม
2. นางสมจิต  นาสอน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 18 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงดวงหทัย  อินทะจักร์
2. เด็กชายภัคพล  เหมมั่น
3. เด็กหญิงวันดี  หงษ์เขียว
4. เด็กชายวุฒิพงษ์  กิกลิ้ง
5. เด็กหญิงศรัญญา  จงเทพ
 
1. นายกฤษฎากรณ์  กิกิ้ง
2. นางอารินทร์  หอมคำวะ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 74.5 เงิน 22 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กชายกิตติธัช  เติมพันธ์
2. เด็กชายพงษ์นรินทร์  แย้มมูล
3. เด็กชายรชานนท์  พันแพง
4. เด็กหญิงศิรินทร์  มีปล้อง
5. เด็กชายโสภณวิชญ์  เนียมศรี
 
1. นางสาวปัทมา  จันทร์แก้ว
2. นางสาววิชุดา  แดนเมือง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 76.8 เงิน 23 โรงเรียนบ้านห้วยยศ 1. เด็กหญิงกชมน  ทุมคำ
2. เด็กหญิงชนิดา  นาปล้อง
3. เด็กหญิงชลิตา  อ่องแก้ว
4. เด็กหญิงนันทิตา  หล้าคำศรี
5. เด็กหญิงนุจรี  แอ่งป้อง
6. เด็กหญิงน้ำฝน  ลาดบาศรี
7. เด็กหญิงพรนภา  ท้าวน้อย
8. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  จันโสดา
9. เด็กหญิงภัทรภรณ์  กัญญา
10. เด็กชายภานุเดช  ยาคาน
11. เด็กชายวทันยู  โสดา
12. เด็กชายวรชัย  หล้าเชียงของ
13. เด็กชายวรเชษฐ์  เพ็งพา
14. เด็กชายวิษณุ  วทิชานนท์
15. เด็กหญิงศุภาวิณี  พรมใจ
16. เด็กหญิงสิรามล  เงินถา
17. เด็กหญิงสุพัตรา  สอนสิงห์
18. เด็กชายอนุวัติ  โสดา
19. เด็กชายอภิวัฒน์  อุ่นตา
20. เด็กหญิงอารีญา  วงษ์ทัน
 
1. นางขนิษฐา  บุตรที
2. นางดาวดึงส์   มาลาทอง
3. นายสุรสิทธิ์  เหล็กคำ
4. นายเอกชัย  พิสัยสวัสดิ์
5. นางเอี่ยมจิต  ขีดขิน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.8 ทอง 33 โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายธีรภัทร์  สว่างจันทร์
 
1. นางจรรยา  อักษร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.13 ทอง 6 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงณศิกานต์  ปัญญาเลิศ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ปาชัย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.25 ทอง 37 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงณิชมน  ทองเบี่ยง
 
1. นางมาลี  จันสี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายทวีชัย  ล้อสินคำ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แดงหา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พาพิมพ์
2. นางวราภรณ์  กามินทร์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 87.4 ทอง 30 โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงกมลชนก   ยอดทองดี
2. เด็กชายนนธวัฒน์   มาทำมา
 
1. นางลำพูน  มาปัด
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87.2 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 1. เด็กชายวัชรินทร์  ยอดทองดี
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ผาลี
 
1. นางน้อย  ทองม่วง
2. นางแววตา  สร้อยระย้า
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 83.4 ทอง 31 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 1. เด็กชายจีรวัฒน์  สีบุญ
2. เด็กชายธนพล  กาวิใจ
3. เด็กชายธนากร  วิใจรินทร์
4. เด็กหญิงฟาติมา   มูลนาท
5. เด็กหญิงรัตนานุรัตน์   คุณศิลป
6. เด็กหญิงวิลาสินี  เรือนมูล
7. เด็กหญิงสิริรัตน์  เจดีย์แปง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  โครตชมภู
9. เด็กหญิงสุทัตตา  ก่ำเสริฐ
10. เด็กหญิงสุุภารัตน์   มาจร
 
1. นางกุลตรี  แกล้วกล้า
2. นางบุปผา  กุลศิริ
3. นายองอาจ  เมืองรี
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 70 เงิน 17 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายกิตติพงศ์  มาตรสาร
2. เด็กชายจีรภัทร์  ยศเกตุ
3. เด็กหญิงจุฑามาส  ทะดี
4. เด็กหญิงญาณี  สุยา
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาระต๊ะ
6. เด็กหญิงนลพรรณ  สง่าศิลป์
7. เด็กชายภูษณัฐ  คงไทย
8. เด็กชายวัชรพงษ์  ต๊ะอูป
9. เด็กชายวัชระพงษ์  ศรีวิชัยนวล
10. เด็กหญิงวิรัญชนา  เถื่อนรอด
11. เด็กหญิงสิริภา  จีรี
12. เด็กชายสุกฤษฎิ์  สีสาคร
13. เด็กหญิงสุธินี  จันทร์ทุม
14. เด็กหญิงอรปรียา  ทองเฟือย
15. เด็กหญิงอิงอร  ต๊ะอูป
 
1. นางดอกไม้  คำแย้ม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจมาน  พุ่มไม้
3. นางสาวรุ่งทิวา  ยศต๊ะสา
4. นายวิศิษฏ์พงศ์  พวงคำ
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 27 โรงเรียนสว่างวิทย์ 1. เด็กชายฐิรพงศ์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงบุษกร  แก้วโพธิ์กลาง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวชุลีกร  ปัญญา
2. นางนิตยา  ปริมาณ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 36 โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ติ๊บหิน
2. เด็กหญิงรัชนี  แสนวิใจ
3. เด็กชายอนุรักษ์  วันต๊ะ
 
1. นางวิรัญญาพัชร  ดีมี
2. นางสาวสุชิน  มะตัน
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71.5 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 1. เด็กหญิงปวีณา  มานพกาวี
2. เด็กชายวัณณุวรรธน์  จันคำเรือง
 
1. นางภาสุรีย์  คำปล้อง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. นางสาวจิดารา  มีสอน
2. เด็กชายสิทธิเดช  มั่นคง
 
1. นายวิเชษฐ  ผากิม
2. นายสนอง  ขัตติ
 
57 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83.2 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ภูมิฟากท่า
2. เด็กหญิงรสิตา  สอดแก้ว
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขันตัน
 
1. นางทิพย์อนงค์  พรหมฝาย
2. นางศิริวัลย์  เพียงตา
 
58 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านสุมข้าม 1. เด็กชายคริสมาส  ปาดี
2. เด็กหญิงบุญญารัตน์  แดงสุ่ม
3. เด็กหญิงศศิกรานต์  ปาดี
 
1. นางกิตติยาพร  ปิ่นเพชร
2. นายสมพร  มีเพชร
 
59 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงนฤมล  คำภาเคน
2. เด็กหญิงปวีณา  บุญมา
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ไชยสา
 
1. นางสาวเบญจมาพร  โยกเกณฑ์
 
60 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 25 โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  แก้ววังอ้อ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ศรีคำ
 
61 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60.8 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านสุมข้าม 1. เด็กหญิงชทิมน  ปองจีน
 
1. นายสมพร  มีเพชร
 
62 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงอภิญญา  กลิ่นนิ่มนวล
 
1. นางนฤมล  บุตรวงค์
 
63 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงจิดาภา  รุ่งเรือง
 
1. นางนฤมล  บุตรวงค์
 
64 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  บุญมี
 
1. นางจันจีฬา  จวนอาจ
 
65 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอี่ยมศิริ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เป็งใจ
 
1. นางนงลักษณ์  ฝอยทอง
2. นางลำพึง  คำบุญเรือง
 
66 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เขียวสุขใหม่
2. เด็กหญิงพรรณทิพา  นะมูล
 
1. นางประภา  ประกิจ
2. นางสาววสุรัตน์  พันธวงษ์
 
67 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 22 โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงชญานันท์  เณรแก้ว
2. เด็กหญิงสุกัญญา    พันแพง
 
1. นางจันจีฬา  จวนอาจ
 
68 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงวิภาพร   ชูรัตน์
 
1. นางสาวเบญจมาพร  โยกเกณฑ์
 
69 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยแมง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โคกน้อย
2. เด็กหญิงฉัตรนภา  ติละ
3. เด็กหญิงศันศนีย์  เณรแก้ว
 
1. นางนิตยา  ผาเจริญ
2. นางวรรณา  เบ้าพิมพา
 
70 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 1. เด็กชายรุ่งเรือง  แสงทอง
2. เด็กชายวีรภัทร  สอนงอก
3. เด็กชายอนุพงษ์  เอียวงษ์
 
1. นางสาวจิตตมาส  นาทุ่งมน
2. นายสมาน  สิทธิเจริญ
 
71 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 31 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคระห์ 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พวงนาค
2. เด็กหญิงสุภาพร  สีเขื่อนแก้ว
3. เด็กหญิงอรอุมา  แก้วเงิน
 
1. นางสาวชยากร  ภักดี
2. นายทองเพชร  ทองจันทร์
 
72 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 61 ทองแดง 22 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงชลธิชา  อิสระ
 
1. นายสุรพล  ถายา
 
73 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายณัฐพล  แสนสุภา
 
1. นายศุภชัย  มาอุ่น
 
74 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงธนพรณ์  จิตรบุญ
 
1. นางระมิตร  ศรีวิลัย
 
75 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายรัชชานนท์  เกียรตินอก
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
76 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายศุภณัฐ  แก่นแก้ว
 
1. นายลำแพน  คำจีน
 
77 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 71 เงิน 35 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงชลิตา  สุขวาจา
 
1. นายประจวบ  ทองแดง
 
78 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  รักอ่อน
 
1. นางทัศนีย์  คำลือ
 
79 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงฉัตรวลี  พูลสวัสดิ์
 
1. นางมัลลิกา  ภักดี
 
80 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 70 เงิน 26 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  กลมพรั้ว
 
1. นางทัศนีย์  คำลือ
 
81 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 70 เงิน 39 โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์  เพชรพลอย
 
1. นายรณชัย  บุญประเสริฐ
 
82 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.6 ทอง 7 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กชายจิรศักดิ์  น้อยจร
 
1. นายธงชัย  ลังกาแก้ว
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี    
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงรดามณี  อินปาจร
 
1. นายสมเกียรติ  เรืองทุ่ง
 
85 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายคมสัน  เจริญเรือง
2. เด็กหญิงจิดาภา  พลเยี่ยม
3. เด็กชายฉัตรชัย  ชนะจน
4. เด็กหญิงฉัตรวลี  พูลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงชนิดาพร  อุ่นตาน้อย
6. เด็กชายชยพล  นาคหอม
7. เด็กหญิงธนพรณ์  จิตรบุญ
8. เด็กหญิงนิตชญา  วันเกลี้ยง
9. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แสนทอง
10. เด็กหญิงพิชชาอร  ฟองดา
11. เด็กชายรัชชานนท์  เกียรตินอก
12. เด็กชายศุภณัฐ  แก่นแก้ว
13. เด็กหญิงสุชัญญา  สุวิชาตระกูล
14. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ติคำ
15. เด็กชายเมธา  ฉิมมา
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
2. นางมัลลิกา  ภักดี
3. นางระมิตร  ศรีวิลัย
4. นายลำแพน  คำจีน
 
86 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 67.33 ทองแดง 23 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 6 1. เด็กหญิงชลิตา  สังฆะชัย
2. เด็กหญิงญาลินดา  เม้ามูล
3. เด็กชายธนาศักดิ์  ยะปวน
4. เด็กหญิงธัญธิดามาส  ลือชัยคำ
5. เด็กหญิงธัณญารัตน์  พรมมี
6. เด็กชายปรเมธ  สีพรม
7. เด็กหญิงพรรณวดี  แก้วผัด
8. เด็กชายพลปกรณ์  แก้วเงิน
9. เด็กหญิงรัตนเนตร  จันทร์เสริม
10. เด็กหญิงวรรณนิภา  โนนทราช
11. เด็กหญิงวิริมล  มาพา
12. เด็กหญิงศิรินทรา  ทิพย์นาวา
13. เด็กหญิงสายสัมพันธ์  รามขำ
14. เด็กชายสุทธิศักดิ์  หลวงเรื่อง
15. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ต๊ะอ้อม
 
1. นางจีรนันท์  แก้วบุญมา
2. นายประทีป  โพธิ์ดี
3. นายวิจิตร  แก้วนรินทร์
4. นางสมเกียรติ  เพ็งถา
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 26 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ชัยราช
 
1. นายบุญทวน  มะลิลา
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 40 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กชายวีรพล  คลังสีดา
 
1. นางนัยนา  คำด้วง
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77.33 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 1. เด็กหญิงสุทัตตา  อินต๊ะรอง
 
1. นางสงวน  จันโส
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิภาวดี  เขื่อนละ
 
1. นางนภัสนันท์  ภู่ระย้า
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 70.3 เงิน 30 โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กชายอัศวพล  เม่นคำ
 
1. นายปารมิตา  ศักดิ์ดาดวง
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65.2 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กหญิงธันยพร  ขวาขันธ์
 
1. นายสงบ  ขิงหอม
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 35 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. นายวรสรณ์  ทรัพย์ชัยชาญ
 
1. นางวิไลวรรณ์  ขานโฮง
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  เพชรรักษ์
 
1. นางวิไลวรรณ์  ขานโฮง
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 28 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายอภิวัฒน์  วิชัยโน
 
1. นางสาวเบญจมาพร  โยกเกณฑ์
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.7 เงิน 39 โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. เด็กชายเหมันต์  ล้อสินคำ
 
1. นายสงบ  ขิงหอม
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กชายพัทธดนย์  นกต่อ
 
1. นายถวิล  ทำแก้ว
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  เพชรรักษ์
 
1. นางวิไลวรรณ์  ขานโฮง
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงภรณ์สกุล  มาดล
 
1. นายศุภชัย  มาอุ่น
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.66 เงิน 29 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐชนิญา  ทองอิน
 
1. นางลำพึง  คำบุญเรือง
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายพิษณุ  ณ นคร
 
1. นายศุภชัย  มาอุ่น
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิมนภา  สุปินะ
 
1. นายไพโรจน์  ทองอยู่
 
103 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79.5 เงิน 17 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงณัชนันท์  พรมภักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐฐาศิริ  บัวเชื้อ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขันปล้อง
4. เด็กชายทิชานนท์  ขันป้อง
5. เด็กหญิงธัญสุดา  ตรู่จันทร์
6. เด็กชายนิตินัย  ไม่หน่ายไทย
7. เด็กหญิงพรรณิกา  ชำนาญ
8. เด็กชายศุภวัตร  ไพรวงษ์
9. เด็กชายอนุสรณ์  พิมเสน
10. เด็กชายเมธี  วิตาละภา
 
1. นางจินตเนติ์  อินชัย
2. นางทัศนีย์  คำลือ
3. นางสาวศิวพร  มากทรัพย์
 
104 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  เสนา
2. เด็กหญิงกัลยา  แก้วกล่ำ
3. เด็กหญิงจันทร์รัตน์  จันทร์แสนตอ
4. เด็กหญิงฐิติวรดา  โจ่มาลา
5. เด็กหญิงฐิติวรดา  คนดี
6. เด็กหญิงนพรัตน์  คงพารา
7. เด็กหญิงนาตาชา  เอ็น
8. เด็กหญิงประภัสสร  ฟักน้อย
9. เด็กหญิงมณฑิรา  โนนด้วง
10. เด็กหญิงเกศกนก  จันทร์ศรี
 
1. นางศิวิไล  คำศรี
2. นายสากล  โพธิ์ศรี
3. นางสาวอัจฉรีพร  โนนด้วง
4. นางเชษฐ์สุดา  เพ็งยา
 
105 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 71 เงิน 27 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงกวินทิพย์   รัตนะโสภา
2. เด็กหญิงกัลยาณี   มีรินทร์
3. เด็กหญิงปนัดดา   แซ่ตั้ง
4. เด็กหญิงปภานิช   มาทำมา
5. เด็กหญิงปานระวี   ปั้นงาม
6. เด็กหญิงฟ้าใส   พุ่มอรัญ
 
1. นางธีร์กัญญา  อินทอง
2. นางประคอง  มีอินถา
3. นางสาวสุมาลี  พงษ์พินิจ
4. นางสาวอาริยา  ภิรมย์ศรี
 
106 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 71.8 เงิน 35 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จูมจันทร์
2. เด็กหญิงจามจุรี  ขันป้อง
3. เด็กหญิงธัญญาศิริ  พรมนัน
4. เด็กหญิงวราพร  เรืองทองสี
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญแสน
6. เด็กหญิงอารียา  จูมจันทร์
7. เด็กหญิงแก้วกังสดาล  อินดวง
 
1. นางคนึงนิตย์  ฟองใหญ่
2. นางณัฐวุฒิ  จินดาทา
3. นางทัศนีย์  คำลือ
4. นางวัชรินทร์  โพธิ์ศรี
5. นางสุกัญญา  ขัตติ
 
107 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 17 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธิมาจร
2. เด็กหญิงกัลยาวดี  ศรีเขื่อนแก้ว
3. เด็กหญิงกุลนิดา  นะถา
4. เด็กหญิงปริมล  พันมา
5. เด็กหญิงปิยะมาส  ธรรมใจ
6. เด็กชายรัตนพงษ์  ครั่งครั้ง
7. เด็กชายวณัตย์  อาจตัน
8. เด็กชายวาทิตย์  อินปาจร
9. เด็กหญิงวิจิตตรี  ขันอิ่น
10. เด็กหญิงศศิภา  ลุแล
11. เด็กหญิงสิรินทรา  ตุ่นใจ
12. เด็กหญิงสุกัญญา  โสภาชัย
13. เด็กหญิงสุทธิกานต์  นันใจ
14. เด็กชายอาณิต  ปัญญาคำ
15. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  โนจรมา
16. เด็กหญิงเพลินจิต  สุทธิกร
 
1. นางจงรัก  การะเกตุ
2. นายธีรวัฒน์  มูลเงิน
3. นายธีระพันธ์  ยั่งยืนทวี
4. นายลือชา  โรจน์พัฒนจันทร์
5. นางสาวอำพัน  โก๊ะกอย
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85.25 ทอง 7 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายนพพล  หล้าแดง
2. เด็กชายอดิศร  กาวิใจ
3. เด็กชายอนุชา  หลวงจันทร์
 
1. นายมานิตย์  ทิมศร
2. นายไชเนตย์  ถาติ๊บ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. นายกิตติพันธ์  พิใจ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   มะหมุด
3. เด็กชายเอกมัย  อุตรี
 
1. นายทองหมุน  เจริญเรือง
2. นายวิชิต  พิใจ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 73.5 เงิน 24 โรงเรียนสว่างวิทย์ 1. เด็กชายชัยกานต์  นาไพบูลย์
2. เด็กชายต่อศักดิ์  ผิวมา
3. เด็กชายมติมนต์  อ๊อตกัน
 
1. นายดำเนิน  ฝั้นถา
2. นางนิตยา  มณีศรี
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 17 โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  ภาสุวรรณ
2. เด็กหญิงวารุณี  อุ่นมิ้ม
3. เด็กชายศรายุทธ  ชำนาญต่าย
 
1. นางสาวกมลรัตน์  โพธิ์วันดี
2. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 37 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  มูลดิษฐ์
2. เด็กหญิงกิตติกา  พรมท้วม
3. เด็กหญิงพัชรา  ธิมาจร
4. เด็กหญิงมานิตา  มะลิใจ
5. เด็กหญิงวาสนา  จันทอง
6. เด็กหญิงสงวนพร  ตันทิพย์
 
1. นายธีรวัฒน์  มูลเงิน
2. นางสาวพุทธรักษ์  จันทร์เจียม
3. นางสาววิณิกา  อินศรี
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 79 เงิน 31 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงจินตพร  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐฉริยา  ถาม่อย
3. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ชอบธรรม
4. เด็กหญิงสุนีวรรณ  เขม้นกิจ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  เอี่ยมละออ
6. เด็กชายอานุภาพ  บุญมา
 
1. นางธัญญารัตน์  สอนสา
2. นางวนิดา  ทาจ๋อย
3. นางศรีกัญญา  ผาก้อน
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84.4 ทอง 26 โรงเรียนวัดหนองหิน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ตระกูล
2. เด็กหญิงทักษพร  ตระกูล
3. เด็กหญิงศศิธร  เสาร์แบน
 
1. นางจันทน์สิตา  รัตนสุวรรณ
2. นางภิญญา  ขันลา
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงกรวลัย  มีเพ็ง
2. เด็กหญิงทัศนีย์  เพ็งอิน
3. เด็กหญิงโชติกา  มาจร
 
1. นางทัศนีย์  บุญประกอบ
2. นายสมยศ  ผาริโน
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า 1. เด็กชายจักริน  ธรรมใจ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ชัยวัฒนพล
3. เด็กชายอนุวัฒน์  วงค์ถาติ๊บ
 
1. นางอรุณ  ขันมาสมย์
2. นางอารีย์  พรมชัยชนะ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.2 ทอง 39 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  วันนาหม่อง
2. นางสาวนพมาศ  โพธิ์ศรี
3. นางสาวพิมพ์พจี  จันทร์สิงห์
 
1. นางกมลวรรณ  จันทร์แสนตอ
2. นายสมัคร  จันทร์แสนตอ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.4 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองหิน 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ปลัดจ่า
2. เด็กชายภาคภูมิ  เขียนภูเขียว
3. เด็กชายโชคชัย  วงศสิงห์
 
1. นางจันทน์สิตา  รัตนสุวรรณ
2. นางสุกัญญา  มีมา
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77.4 เงิน 33 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงธิดา  พรมมา
2. เด็กหญิงศิรินญา  จันโสดา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองมาก
 
1. นายกนกวรรณ  เจริญเรือง
2. นายทองหมุน  เจริญเรือง
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนสิงห์คอมวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สังบัวแก้ว
2. เด็กหญิงวราภรณ์  บางชมภู
3. เด็กหญิงอริษา  เพ็งมา
 
1. นายวรวุฒิ  จันทร์อำไพพงศ์
2. นางสมจิตร์  ทะยะ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงพนิดา  แปงสอน
2. เด็กหญิงพรสุดา  คำแหวน
3. เด็กหญิงรพิพร  พิใจ
 
1. นางกนกวรรณ  เจริญเรือง
2. นายทองหมุน  เจริญเรือง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงมนัสวี  ชมภูน้อย
2. เด็กหญิงวริศรา   ปัญญา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุปัดคำ
 
1. นางจินดา  ทิมศร
2. นางมะลิ  จงภักดี
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 1. เด็กหญิงนันทพร  ดิสสิทธิ์อัมพร
2. เด็กหญิงอัญชลี  เขียนสำโรง
3. เด็กชายอุเทน  เล็กอุทัย
 
1. นางบุหงา  ไชยสมบูรณ์
2. นางสายนต์  อินก่อ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86.8 ทอง 26 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ดีเก
2. เด็กหญิงวริศรา  จำปาทอง
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แอ่งป้อง
 
1. นายดุสิทธิ์  ทายิดา
2. นางสมบัติ  ทายิดา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 39 โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงบุญญาพร  แก้วผัด
2. เด็กหญิงพิยะดา  อินขำ
3. เด็กหญิงอัมผกา  คนหลัก
 
1. นางบุปผา  นาคหอม
2. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73.8 เงิน 20 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงณัฐชา  บุตรวงค์
2. เด็กชายณัฐนัย  เกตุอินทร์
 
1. นางนฤนาท  จรัสศรี
2. นายประจวบ  ทองชำนาญ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ชัยราช
2. เด็กชายชยากร  เอ่ยเอี่ยม
 
1. นายจักกริต  กองมา
2. นายปริญญา  สะลิม
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กชายธนาธรณ์  กายา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  อินป๊อก
 
1. นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์
2. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 1. เด็กชายกิตติธัช  ทาย่อม
2. เด็กชายวัชรสิทธิ์  แดงด้วง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ใสสอน
2. นายมานพ  มีมา
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายชนินทร์  นินเป้า
2. เด็กชายพัสกร  ชาน้อย
 
1. นางนฤมล  บุตรวงค์
2. นางสาวภัทริน  หิตมูล
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 24 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายกฤษกร   ทิพย์ลุ้ย
2. เด็กชายสุภัทร   ก้อนทอง
 
1. นายวุฒิชัย  แก้วบุญมา
2. นายสง่า  มีอินถา
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  มาปุ้ง
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ปิดเพ็ง
 
1. นายจักกริต  กองมา
2. นางสาววิภาวณีย์  เพ็ชรครุฑ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74.6 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 1. เด็กหญิงหทัยชนก  ขิงหอม
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์  อินทรวรรณ
 
1. นางสาวณัชพร  ชื่นครุธ
2. นางสาวศรัญพร  แซ่เจ็ง
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กชายมงคล  กาจิก
2. เด็กชายเพชรสุวรรณ์  แก้วกูล
 
1. นางสาวจารุนันท์  ใสพิมพ์
2. นางธัญญารัตน์  สอนสา
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงญานิศา   มูลสองแคว
2. เด็กหญิงวิชญาภรณ์   ศรีคล้าย
 
1. นายวุฒิชัย  แก้วบุญมา
2. นายสง่า  มีอินถา
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เพชรดี
2. เด็กหญิงสุริษา  สงค์กา
 
1. นายยุทธนา  ปาดี
2. นายเจริญ  แสนย่าง
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 1. เด็กชายณรงค์  สุวรรณารมณ์
2. เด็กหญิงพรรณรักษา  อุ่มกล้วย
3. เด็กหญิงเมย์วดี  อยู่ป่าสา
 
1. นายกิตติ  กลัดเจริญ
2. นายนิรันต์  ผ่องใส
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายคงกฤช  จันทร์เผิบ
2. เด็กชายธรรศ  ตานนท์
3. เด็กชายสาโรช   ใจยาเปียงแก้ว
 
1. นางกัญญาภัค  หิงส์คำ
2. นายเรวัช  ตามูล
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พนอมศาสตร์
2. เด็กชายนพรัตน์  ดามา
3. เด็กชายไชยกร  แซงโคตร
 
1. นางวราพรรณ  แก้วมณี
2. นายศราวุฒิ  แก้วมณี
 
140 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81.6 ทอง 32 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ทาพา
 
1. นางสุจิณ  แสงชนินทร์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75.6 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 1. เด็กหญิงอาทินญา  มาคูณ
 
1. นางสาวปรัศนีพร  นรากรณ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 38.2 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงกมลณัฐ  กุลเสวตร์
 
1. นางสาวพรชนัน  สมบูรณ์พร
 
143 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 1. เด็กชายณัฐนันต์  จันทร์สุริยา
 
1. นางปรัศนีพร  นรากรณ์
 
144 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 42.5 เข้าร่วม 34 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงสิริภัทร์    มีอินทร์ถา
 
1. นางสาวพัชราพรรณ  กันธุระ
 
145 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุพิกา  แพ่งสวัสดิ์
 
1. นายชูฤทธิ์  ทองแตง
 
146 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77.8 เงิน 39 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงศรัญญา  ชมภูน้อย
 
1. นายภาณุชิต  ดีแท้
 
147 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงสุนิตา  สีเขื่อนแก้ว
 
1. นางสาวพรชนัน  สมบูรณ์พร
 
148 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 73 เงิน 24 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   ขันรินทร์
 
1. นางสมพร  ไชยแว่น
 
149 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. นางสาวเบญจวรรณ  ปัญญาคำ
 
1. นางสาวมณี  การุณประชา
 
150 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 70 เงิน 35 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงกาญจนา  สาแดง
2. เด็กหญิงญานิศา  บัวคำป้อ
3. เด็กหญิงฐาปนี  เพียรภูเขา
4. เด็กหญิงณัฐฏา   บานเย็น
5. เด็กหญิงนภัสกร  ใจอินทร์
 
1. นายประทีป  จันทรา
2. นายภาณุชิต  ดีแท้
 
151 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 65.15 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านโป่งพาน 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  พันธุ์รัตน์
 
1. นางอัญธิกา  ชัยสุขศรีส่องฟ้า
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เทนคำเนาว์
2. เด็กหญิงฉันทิกา  ขันทะเสน
3. เด็กหญิงพรไพลิน  โสคำ
4. เด็กหญิงภาวิดา  ขันทะเสน
5. เด็กหญิงสุภาวิดา  สารแก้ว
6. เด็กหญิงอุดมพร  พรมริน
 
1. นางสาวกมลชนก  อินทะนะ
2. นายสุรชัย  ประยูร
3. นางสาวอรสา  คำแสน
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78.3 เงิน 8 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายกฤษฎา   สีสาคร
2. เด็กชายชนาธิป   หลวงเรื่อง
3. เด็กชายชนาธิป   เพ็งเพชร
4. เด็กชายธนายุทธ  ยศเกตุ
5. เด็กชายบุญชูชัย   สังเกตุ
6. เด็กชายบุริศร์  อัมพรดล
7. เด็กชายร่มเย็น   มีอินทร์ถา
8. เด็กชายอัครพนธ์  ยามดี
 
1. นายดนัย  อู่ทรัพย์
2. นายทองสุข  คู่ควร
3. นายสง่า  มีอินถา
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  นะมูล
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา  เสาหิน
3. เด็กหญิงนภาลัย  จันทร์จร
4. เด็กหญิงพิภาพร  ปิ่นน้อย
5. เด็กหญิงยุพิน  โนวิน
6. เด็กหญิงรจนา  ตาลชุม
7. เด็กหญิงสกลธา  เกศลา
8. เด็กหญิงอรปรียา  โชติเอี่ยม
 
1. นางสาววิพาภรณ์  แสนปวง
2. ว่าที่ร้อยตรีสมใจนึก  ใจหล้า
3. นายสุทธิชัย  เดโชชัย
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 68.6 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายชัยมงคล  แก้วจู
2. เด็กชายณัฐพล  จันรุน
3. เด็กหญิงทัตพิชา  เปรนาม
4. เด็กชายนภดล  ศรีแสง
5. เด็กหญิงนวพร  ทาต่อย
6. เด็กหญิงปทุมพร  ผุดเผือก
7. เด็กชายพีรพัฒน์  พิมสูงเนิน
8. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เปรนาม
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  คำมุงคุณ
10. เด็กหญิงเสาวนีย์  วันนาหม่อง
 
1. นายชาญชัย  พินิจศรศาสตร์
2. นางบุญญารัตน  เข็มทิศ
3. นางเพ็ญศรี  อองกุลนะ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 38 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายนนทชัย   นวลมะ
2. เด็กหญิงศศิธร   ชูใจ
3. เด็กหญิงสุชานันท์   จันดาเวียง
 
1. นางสาวขวัญเรือน  แปลงใหม่
2. นางธีร์กัญญา  อินทอง
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงกัลยา  คำโส
2. เด็กหญิงอรญาณี  ทองฤทธิ์
3. เด็กชายเดชา  มูลตา
 
1. นางสาวนารี  ขวัญอ่อน
2. นายปรีชา  พุทธอินทรา
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 57.14 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงชมภูนุช  งามละม่อม
2. เด็กหญิงไพลิน  ตาวงศ์
 
1. นางจิตติมา  คำปา
2. นางเจน  ใจนวล
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 62.58 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กหญิงฐานิตา  ตันเต็ม
2. เด็กหญิงวรรณษา  จันโสดา
 
1. นางณัฏฐภรณ์  กิ่งแก้ว
2. นางวราพรรณ  แก้วมณี
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 25.95 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านย่านดู่ 1. เด็กหญิงศิริพร  เรือนมูล
2. เด็กชายสหรัฐ  สอนสี
 
1. นายละเมียน   พรมไพร
2. นายเสน่ห์  ขิงหอม
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. นายเสกสรรค์  น้อยจร
 
1. นางสาวมณี  การุณประชา
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงอรณิกา  ฆ้องบ้านโข้ง
 
1. นางสาวสุพัตรา  โลหะวีระตระกูล
 
163 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 29 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 1. เด็กชายธนันชัย  คำบุญมา
 
1. นายสวัสดิ์  พรมชัยชนะ
 
164 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 22 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายธีรภัทร์   ยะขันธ์
 
1. นางประคอง  มีอินถา
 
165 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงคณิศร   สุทธฤทธิ์
2. เด็กชายเจษฎากร   สุทธฤทธิ์
 
1. นางจีรณา   เนียมคล้าย
2. นางพจนีย์   สุขวานิชย์
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 38 เข้าร่วม 35 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  เสาร์เพ็ง
2. เด็กหญิงนวินดา  มีหอม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วมูลา
2. นายมานพ  มีมา
 
167 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 37 โรงเรียนบ้านน้ำลี 1. เด็กชายธนากร  สุวรรณ
2. เด็กชายสมพงษ์  แปงการิยา
3. เด็กชายเจษฎา  โม่งโม๊ะ
 
1. นายขวัญชัย  หุ่นลำภู
 
168 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 26 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สินใจ
2. เด็กชายธีรภัทร  สอนปัน
3. เด็กชายน้ำพุ  สุขกำเนิด
 
1. นางลัดดาพร  ฟูแสง
2. นางสาวสุมิตรา  คำปาน
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  คงประเสริฐ
2. เด็กหญิงจิรภา  ฟั่นเฝือ
3. เด็กชายณัฏฐากร  มูลกัน
 
1. นางปราณี  อินทะสอน
2. นางแสงทอง  ขอบเขต
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายกิตินันท์  นาคจารณะ
2. เด็กชายณัฐพล  ลีกา
 
1. นางนฤมล  บุตรวงค์
2. นางสาวภัทริน  หิตมูล
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 36 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  เกษรดอกไม้
2. เด็กชายศิริศักดิ์  คำเขื่อน
3. เด็กชายอนันต์  อิสสระ
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ทิศศรี
2. นายสรวิชญ์  ชมสา
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงตรีทิพย์  คำยอง
 
1. นายสราวุธ  พงศ์อนันต์ปัญญา
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พูลคูณ
 
1. นางกิติยากร  มหานิล
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ประเสริฐสุข
 
1. นางสุภาภรณ์  สอนดี
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.6 ทองแดง 39 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 1. เด็กชายจักริน  พวงศรี
 
1. นายมานพ  มีมา
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 1. เด็กหญิงสุนิสา  ศิริอ่อน
 
1. นายวินัย  พวงทอง
 
177 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 84.1 ทอง 27 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 1. เด็กชายนภสินธุ์  ลักษณพิสุทธิ์
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ขิงหอม
 
178 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83.4 ทอง 21 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อินดวง
2. เด็กหญิงปาลิตา  จองญาติ
3. เด็กชายโกสินทร์  จองญาติ
 
1. นางวิไล  พงศ์อนันต์ปัญญา
2. นางสุกัญญา  ขัตติ
 
179 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 35 โรงเรียนสว่างวิทย์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  พุทธอินทรา
2. เด็กหญิงภัสรา  พรมมี
3. เด็กหญิงอรณี  ยศเกตุ
 
1. นางนิตยา  ปริมาณ
2. นางสุมาลี  อ่อนขาว
 
180 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ - - - โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 1. นางบุญศิริ  แก้วดี
 
 
181 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนบ้านทรายขาว 1. นายชนะ  พุฒลา
 
 
182 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านนาบัว 1. นางหนูเพียร  สิมมา
 
 
183 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. นายดนัย  อู่ทรัพย์
 
 
184 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. นายทองหมุน  เจริญเรือง
 
 
185 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. นายสง่า  มีอินถา
 
 
186 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนวัดวังกอง