สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 74 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงป่านปฐมา  ข้องหลิม
 
1. นางจันทร์แดง  วัลลิยะเมธี
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 71.8 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงรัชฎาวรรณ  บรรเจิดพงษ์ชัย
 
1. นางนฤมล  เรือนคำ
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงภัทรรัตนา   สว่างผล
 
1. นางกัลยา  พันถา
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สินาปัน
 
1. นางเรขา  รอยวิรัตน์
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองละวาน 1. เด็กหญิงสุนิตา  ปั้นท่าหลวง
 
1. นายสมเดช  ทองแดง
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  แย้มบัว
 
1. นางศรีเรือน  ยิ้มศรีเจริญกิจ
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงศศิธร  นวลพักตร์
 
1. นางวัลภา  พลอยบำรุง
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กชายชานนท์  อำนา
 
1. นางวรรณิดา  รุ่งทอง
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ราชเขิน
 
1. นางเรณู  เขียวอ่อน
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงณัฏฐิณี  เขื่อนแปด
 
1. นางรัตนา  ทนุชน
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 67.2 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านดารา 1. เด็กหญิงธนพร  เล็กยิ้ม
2. เด็กหญิงพรชิตา  สีวะโสภา
 
1. นางเสงี่ยม  จันทร์หอม
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านนาอิน 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  จีนย้าย
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เหล็กสิงห์
 
1. นางกำไร  กรแก้ว
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงชลดา  คำเทพ
 
1. นางพฤษภา  ปาลาศ
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงโสภิดา  ผาเจริญ
 
1. นางสุดใจ  รอดพึ่งครุฑ
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต(สปจ.อุตรดิตถ์) 1. เด็กหญิงวรรณภา  แย้มชื่น
 
1. นางพัทฒิลาวัลย์  แก้วนิล
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83.9 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาอิน 1. เด็กหญิงกิ่งฉัตร  สิงห์คาร
2. เด็กหญิงธารวิมล  ปานรุ่ง
3. เด็กหญิงสมัชญา  พุ่มเทียน
 
1. นางวาสนา  ฟักสีม่วง
2. นางสาวเมย์  แป้นเพ็ชร์
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 1. เด็กหญิงชวนฝัน  ประสานศรี
2. เด็กหญิงมินตรา  น้อยเตปิน
3. เด็กหญิงระวี  สุริยะวงศ์
 
1. นางกาญจนา  ทนันไชย
2. นายอโนทัย  สนประเทศ
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 20 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธเนษฐ  จันทร์ใช้
2. เด็กชายภัทราพร  โภคาทรัพย์
 
1. นางสุดาพร  ภวภูตานนท์
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปารมิตา  แก้วศรี
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  บัวชู
 
1. นางนงเยาว์  ใจกล้า
2. นางสาวสุฐิพร  สอนอ่อน
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายภาณุพงศ์  วงศ์สมนึก
 
1. นางฉลวย  แสนสุภา
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 22 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายทนงศักดิ์  คำเครือจันทร์
 
1. นางสมคิด  คงพูล
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 25 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายสิทธิพร  เฉยนก
 
1. นางสมคิด  คงพูล
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชนากานต์  ตันพรพิทักษ์
2. เด็กชายภัคภูมิ  ปิติพรณรงค์
3. เด็กชายภาคภูมิ  บุญทักษ์
 
1. นางมณฑิรา  หลวงแสน
2. นางสมพร  ผาเจริญ
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  จันทร์เดช
2. เด็กหญิงอาทิตยา  อินสืบ
3. เด็กหญิงใบเฟิน  ฟั้นอ้น
 
1. นางวิไล  แสงเทียน
2. นางสุรีย์  โทนทอง
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75.4 เงิน 9 โรงเรียนวัดท่าทอง 1. เด็กหญิงดารารัศมี  เรืองเลิศ
2. เด็กหญิงปกเกศ  เจียมจู
3. เด็กหญิงออนปวีณา  จีนบุญมี
 
1. นางศศิวรรณ  จันทร์อำไพพงศ์
2. นางอัญชลี  นามโชติ
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.3 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชนาธิป  วรพงษ์ไพบูลย์
2. เด็กหญิงทสมา  ถาวร
3. เด็กหญิงสุธิตา  ลาเบ้า
 
1. นายวิไล  แสงเทียน
2. นางสาวสิเรียม  สุขชัง
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77.8 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชินกฤต  ศรีพรหม
2. เด็กชายภัทรพงศ์  เพ็งปาน
3. เด็กชายอาชวีร์  แดงกองโค
 
1. นางอรวรรณ  พาทอง
2. นางอำภา  มีเครือรอด
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านนาอิน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉายรักษา
2. เด็กชายนฤพัทธ์  เนียมสี
3. เด็กชายวิริทธิ์พล  เหล็กสิงห์
 
1. นางสาวชุติพร  จันทร์ภูมิ
2. นายประจักษ์  ทองอิ่ม
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  บุญธูป
2. เด็กชายธนากร  โกวิทชัย
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญเกตุ
 
1. นายทัศนะ  อ่อนนิ่ม
2. นายประเทือง  เจริญลาภ
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงกฤติกา  ขอบทอง
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สาดซิว
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   นุชงิ้วงาม
 
1. นางจิราภา  ดีแท้
2. นางสาววิมลา  ดีแท้
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาอิน 1. เด็กชายปริญญา  บุญเหม
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เที่ยงธรรม
 
1. นางปัทมา  จักรน้ำอ่าง
2. นายพิศาล  อักษร
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 60.6 ทองแดง 40 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปิยะพร  หงส์วิชา
2. เด็กหญิงพรจิรา  สุวิมล
 
1. นางสมทรง  แก้วเปี้ย
2. นางสิริพร  วงษ์ดิษฐ์
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 78.8 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายจักรพันธ์  พงษ์ประเสริฐ
2. เด็กชายรัชชานนท์  นาคมังสัง
 
1. นางจิราภา  ดีแท้
2. นางสาววิมลา  ดีแท้
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านฟากบึง 1. เด็กหญิงพรพิมล  เงินพล
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พฤฒิสาร
 
1. นายณัฐพล  เกิดแป้น
2. นายสัมฤทธิ์  เลิศจันทร์
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58.82 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กชายนภัทร  เขื่อนวงศ์
2. เด็กชายนภาพล  กาดกอเสริม
 
1. นายวัฒนพันธุ์  มั่นอ้น
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 49.69 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 1. เด็กชายกัมพล  มะม่อม
2. เด็กชายจักรพงษ์  ม่านแก้ว
 
1. นายจักรเพชร  เส็งชา
2. นายอุดมศักดิ์  ศรีเพชร
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 49.4 เข้าร่วม 16 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กชายศุภกิจ  สุริพันธุ์
2. เด็กชายสุเมธ  ใจหล้า
 
1. นายธวัชชัย  บุตรแก้ว
2. นายอัครเดช  เวียงคำ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 16 โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายณภัสพล  ศรีวิราช
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  โชติรัตน์
3. เด็กชายทศพล  นันนวน
4. เด็กชายทัตต์ดนัย  บุญเอม
5. เด็กหญิงทิพวรรณ   เพ็ชร์รื่น
 
1. นางสาวบุญบุษกร  รอดคง
2. นางอรวรรณ  สืบอ้าย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84.1 ทอง 9 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลสินี  นุริตมนต์
2. เด็กหญิงกุสุมา  ใบบัว
3. เด็กหญิงวราภรณ์  สังข์ทอง
4. เด็กหญิงศศิธร   แดงกองโค
5. เด็กหญิงอรกัญญา  ปานบ้านใหม่
 
1. นางประภาศรี  สุขเงิน
2. นางสมหมาย  ทารัตน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 13 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กหญิงชลิตา  ทะปัญญา
2. เด็กหญิงปัทราวดี  สุวรรณรัตน์
3. เด็กหญิงรุจิรา  เนตรวงษ์
4. เด็กหญิงวิชชุตา  เงินคำ
5. เด็กหญิงอุบลวรรณ   อำนวยศิลป์
 
1. นางจุฑามาศ  บุญพุ่ม
2. นางสุภารัตน์  กัดมั่น
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.6 ทอง 35 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต(สปจ.อุตรดิตถ์) 1. เด็กชายกิตติพศ  ปัญญา
2. เด็กหญิงธีมาพร  สังข์ต้อง
3. เด็กหญิงปภาพร  บุญพา
4. เด็กหญิงอภิรดี  พันธ์แย้ม
5. เด็กชายเอกชัย  ขำทับทิม
 
1. นางจันทนา  พูลประดิษฐ์
2. นางอรวรรณ  ตาพา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าอวน 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  คำสุวรรณ์
2. เด็กหญิงปัญญาพร  ทำสวน
3. เด็กหญิงพรนภา  เกิดปู่
4. เด็กหญิงสงกรานต์  เกตุสุวรรณ
5. เด็กหญิงอภิญญา   วงศ์อินทร์
 
1. นายธงชัย  แว่นแก้ว
2. นางอานนท์ชยา   ปฐมพุทธางกูร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  แก้วเปี้ย
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สวนแก้ว
3. เด็กหญิงลักษณ์สิตา  ศรีสิทธิ์
4. เด็กชายสิวะนาท  นิ่มประเสริฐ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  วันแดง
 
1. นางยุพิน  กันยะมี
2. นางศรีพรรณ  แสงชัย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 77.4 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เชื้อฟั้นสา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์เขียว
3. เด็กหญิงธนัทชา  ต๊ะเฮิง
4. นางสาวศิริลักษณ์  เจ๊กผาจุก
5. นายเจตริน  เจนชัด
 
1. นางสุนิษา  ดีแท้
2. นางเชาวนี  อานุภาพ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 73.78 เงิน 25 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกัณยกร  ลีกรพงษ์
2. เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  บุตรทอง
3. เด็กชายธิติวุฒิ  อินทร์นุ่ม
4. เด็กชายวัชระ  ไกรกร
5. เด็กหญิงอณัชชา  แก้วองอาจกุล
 
1. นางชวาพร  อินใจ
2. นางสาวสุภาวดี  มีเพ็ชร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านแม่คำมัน 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ธรรมใจ
2. นางสาวจิราวรรณ  อุบลหล้า
3. นางสาวจุรีพร  ดวงสุดา
4. เด็กหญิงชลทิตา  เลิศจันทร์
5. เด็กหญิงชื่นกมล  มูลเมือง
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  ยาพรม
7. นางสาวนัสชนก  ทองแห้ว
8. เด็กชายพงษ์ศิริ  ปิ่นทอง
9. เด็กหญิงฟ้า  เรือนแพง
10. นางสาวรุ่งทิวา  ปูนกลาง
11. เด็กหญิงวรนุช  แก้วสุวรรณ์
12. นายวัลลภ  มูลเมือง
13. เด็กชายศรัญญู  สุขแคล้ว
14. นางสาวศรีกานดา  ภูมิประเสริฐ
15. เด็กชายสงกรานต์  ไชยวัน
16. เด็กหญิงสุพรรณษา  พลสอาดรักษ์
17. เด็กหญิงสุพรรณี  อยู่เป็นสุข
18. เด็กหญิงสุมิตรา  ศรีลำ
19. เด็กหญิงเกศรินทร์  วงศ์สุวรรณ
20. นายเสกสรรค์  ทองอ่อน
 
1. นายชูชาติ   อ่อนอุระ
2. นางรัชนีกร  แก้วกูล
3. นางรำพึง  อ่อนอุระ
4. นางลัฐิกา  ผาบไชย
5. นายอำนวย  คำศรี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 71.4 เงิน 17 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  กำเหนิด
2. เด็กชายขจรศักดิ์  วิจันทร์โว
3. เด็กชายจีรพัฒน์  กาศอนันต์
4. เด็กชายชาญชัย  รุจิพจน์
5. เด็กหญิงฐิตินันท์  วันดี
6. เด็กชายณัฐพงศ์  ภูนวน
7. เด็กชายธนพล  บุญเพ็ง
8. เด็กชายพงศ์วิทย์  ศิริอ่วม
9. เด็กหญิงภัทรา  ปิ่นมณี
10. เด็กชายภัทรเกียรติ  แก่นกล้า
11. เด็กหญิงรสริน  เอี่ยมแปลง
12. เด็กหญิงรัชนก  ทรัพย์สุคนธ์
13. เด็กหญิงวรรัตน์  จันทร์ลอย
14. เด็กหญิงสิทธิณี  เริงหิรัญ
15. เด็กหญิงสุภารักษ์  มั่นคง
16. เด็กชายอนุรักษ์  สินเหล็ก
17. เด็กชายอนุศร  ก้อนกลีบ
18. เด็กหญิงเปรมวดี  อ้นแดง
19. เด็กหญิงเสน่ห์จันทร์  เพ็งที
20. เด็กชายเอกราช  โกฎแสง
 
1. นางประจวบ  อยู่นิ่ม
2. นางสาวพรพรรณ  สอนศรี
3. นายสมบูรณ์  เผือกไชย
4. นายสมเด็จ  กัดมั่น
5. นางสาวอุบลรัตน์  ทรัพย์สุคนธ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 24 โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงธารพลอย  สละใจ
 
1. นางสุวิมล  คงเสมอ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 18 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  จิตต์มั่น
 
1. นางคมดาว  โสดา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.17 ทอง 33 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ตันใจ
 
1. นางสมใจ  ยาป่าคาย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 86.4 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปรานชนก  โกศลดิลกกุล
2. เด็กชายพีร์นิธิ  วังเย็น
 
1. นางบุญเศก  ปาลาศ
2. นายประสาน  กัลยาณมิตร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 89.4 ทอง 17 โรงเรียนวัดวังยาง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ป๊อกแป๊ก
2. เด็กชายอรรถพล  ป๊อกแป๊ก
 
1. นางศิริภัคดิ์  พุ่มศรีอินทร์
2. นายสมชาย  พุ่มศรีอินทร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84.2 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายนราชัย  ม่วงรักษ์
2. เด็กหญิงศุภกานต์  ปันนวน
 
1. นางสาวผณินทร์  มาคสิรีรินทร์
2. นางอรัญญา  ขำวีระ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 77.2 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หอมสุวรรณ์
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  เจริญรมย์
3. เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  โบสถ์เหลี่ยม
4. เด็กหญิงนริศรา  หลวงนวน
5. เด็กหญิงพรรณวรท  บุญธูป
6. เด็กหญิงสุธิมา  มั่นต่อ
7. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์น้ำอ่าง
8. เด็กหญิงสุรางคนา  จันมา
9. เด็กหญิงอิสริยา  ปรางทอง
10. เด็กหญิงอ้อมดาว  อินศิริ
 
1. นางยุพิน  กันยะมี
2. นางศรีพรรณ  แสงชัย
3. นางอรัญญา  ขำวีระ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 86.2 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกนกอร  ทากะถา
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  เจี้ยมกลิ่น
3. เด็กชายณัฎฐณิชา  ทรัพย์สุคนธ์
4. เด็กหญิงณิชา  พิทูรทัศน์
5. เด็กหญิงดวงพร  เมืองใจ
6. เด็กหญิงธาราพร  ดวงพัดตรา
7. เด็กหญิงนฤมล  เจี้ยมกลิ่น
8. เด็กหญิงพันวรรษา  หิงสุวรรณ
9. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  พัทธดิพันธ์ปรีดา
10. เด็กหญิงสุชานาถ  พัดเทพ
 
1. นายธนธัช  บุญคุ้ม
2. นางศุภลักษณ์  วงษ์ประสิทธิ์
3. นายเฉลิม  คำลอย
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 67 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านคลองละวาน 1. เด็กหญิงจีรนันท์   ปัญญาสัย
2. เด็กหญิงชญานิศ  โตเฟื่อง
3. เด็กหญิงชนันธิดา  จันทร์ภูมิ
4. เด็กหญิงชลนภา  ลิ้มวงศ์
5. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สายจันทร์หอม
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  แย้มแก้ว
7. เด็กหญิงปฐมพร  สวัสดี
8. เด็กหญิงปนัดดา  ก้อนนาค
9. เด็กหญิงปัทมา  ดีเพ็ง
10. เด็กหญิงพิยดา  สาหนู
11. เด็กหญิงมนัสวรรณ  คำโสภา
12. เด็กหญิงวารุณี  ก้อนสะเทิ้อน
13. เด็กหญิงศศืธร  เลื่อนไทสงค์
14. เด็กหญิงสวรรยา  ประทุมทอง
15. เด็กหญิงสุภาณี  สังคมนันท์
 
1. นางกัลยา  ลิ้มวงศ์
2. นางจันทรา  นิลแนม
3. นางรัชนีพร  ก้อนกลีบ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 58 เข้าร่วม 40 โรงเรียนด่านแม่คำมัน 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ธรรมใจ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  อุบลหล้า
3. นางสาวจุรีพร  ดวงสุดา
4. เด็กหญิงชื่นกมล  มูลเมือง
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  ยาพรม
6. นางสาวนัสชนก  ทองแห้ว
7. เด็กหญิงฟ้า  เรือนแพง
8. นางสาวรุ่งทิวา  ปูนกลาง
9. นางสาววันเพ็ญ  สีโคตร
10. เด็กชายศรัญยู  สุขแคล้ว
11. นายสหรัฐ  สุกใส
12. เด็กหญิงสุพรรณษา  พลสอาดรักษ์
13. เด็กหญิงสุมิตรา  ศรีลำ
14. เด็กหญิงเกศรินทร์  วงศ์สุวรรณ
15. นางสาวโยทกา  ใสนวล
 
1. นางจันทร์แรม  ผาเจริญ
2. นางตวงพร  ศรีวงษ์
3. นางสาวทิพย์วรรณ  บางโม้
4. นางมาลัย  คุ้มผล
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 22 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงคราวเดีย  เพ็งสว่าง
2. เด็กหญิงมัณฑิรา  วงษ์ไชยา
3. เด็กหญิงอภิชญา  ไม้อุ้ม
 
1. นายสุทัศน์  ลิดี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78.5 เงิน 24 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กิจประเสริฐ
2. เด็กหญิงฐิติมน  วังวลสินธุ์
 
1. นางนราวัลย์  นาคะเกตุ
2. นายอดุลย์  ขวัญอ่อน
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กหญิงจีระพร  พูลเกื้อ
2. เด็กหญิงวรัญญา  รอดบาง
 
1. นางรุจิรา  เทพอาจ
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87.4 ทอง 17 โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงชาริสา  เงินคำ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   สีคำทา
3. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  แสงสิน
 
1. นางวรรณี  ณ ลำปาง
2. นายสมบูรณ์  อินใจ
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงพัชรพร  อินสองใจ
2. เด็กหญิงวริษา  แดงสด
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วันศรี
 
1. นางวรรณี  ณ ลำปาง
2. นายสมบูรณื  อินใจ
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  มาบุญ
2. เด็กหญิงปัทมพร  แก่งอินทร์
3. เด็กหญิงวิรัญชณา  นาโสก
 
1. นางปวีณา  กุลสิทธิ์
2. นายอิทธิพล  ศรีจันทร์ทับ
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 23 โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงวิลาสิณี  วงศ์อนันต์
 
1. นายสมบูรณ์  อินใจ
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 33 โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงเกศกนก  เพ็งธรรม
 
1. นายสมบูรณ์  อินใจ
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กหญิงละอองดาว  ช้างชน
 
1. นายสมชาย  สาขา
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงพรสุดา  อินมูลติ่ง
 
1. นายอิทธิพล  ศรีจันทร์ทับ
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กชายวีรพงษ์  ดอนเทศน์
 
1. นายทนงศักดิ์  คำยา
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง 6 โรงเรียนจรัสศิลป์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อยู่ดี
2. เด็กหญิงพรณภัทร  ดีวาส
 
1. นางจิตราภรณ์  เอี่ยมสกุล
2. นางรวินทิรา  บุญศิริ
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กหญิงภัทรพร    อินสอน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   อินรุ่ง
 
1. นางอัจฉรา   ทำมา
2. นางเบญจมาศ   ช้างศรี
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 22 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงนวลปรางค์  จ่าเหม็ง
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สกุลทอง
 
1. นางปวีณา  กุลสิทธิ์
2. นายอิทธิพล  ศรีจันทร์ทับ
 
72 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงวิรัชยา  ขันทะพุฒ
 
1. นายอิทธิพล  ศรีจันทร์ทับ
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 81 ทอง 24 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  รักไทย
2. เด็กชายจตุรพร  กันทะเขียว
3. เด็กหญิงพรรษกร  ยศเลิศ
 
1. นางดารา  บัวบาน
2. นางพิน  เสมานุกูล
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  จันต๊ะรังษี
2. เด็กชายภาสกร  จันทร์ม่อม
3. เด็กชายสิงหา  ถาพรม
 
1. นายบรรเทิง  เสมานุกูล
2. นายประโยชน์  ยะเขตต์กรณ์
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มูลจันทรง
2. เด็กชายปรเมษฐ์  บุญจันทร์ทรง
3. เด็กชายพัสกร  คำพิมพ์
 
1. นางพิไลลักษณ์  จู่คำสี
2. นายอำนาจ  จู่คำสี
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหาดทับยา 1. เด็กชายพิชชากร   รอดเมือง
 
1. นายชูชีพ  อินทร์ลา
 
77 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กชายชยสิทธิ์   สังวาลย์
 
1. นายประดับ  สุวรรณศรี
 
78 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  ยศเกตุ
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
79 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงพิมพ์ลัดดา  ใจประสาน
 
1. นายคนอง  เหล็กแจ้ง
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 76.6 เงิน 15 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายสุเทพ  เชื่อมรัมย์
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
81 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายอมรเทพ  เหนือเกตุ
 
1. นายคนอง  เหล็กแจ้ง
 
82 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  หอมคำวะ
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
83 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดวังยาง 1. เด็กหญิงเก่งกาญจนา  อยู่น้อย
 
1. นางดารัตน์  มั่นเข็มทอง
 
84 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอิน 1. เด็กชายภัทรชัย  กรแก้ว
 
1. นางกำไร  กรแก้ว
 
85 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดวังยาง 1. เด็กหญิงชลิตา  เชื้อเทพ
 
1. นางพเยาว์  หลวงเรื่อง
 
86 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาอิน 1. เด็กหญิงสุธาสินี  สดนามอญ
 
1. นางกำไร  กรแก้ว
 
87 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 71 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกีรกร  ขาวนา
 
1. นายฌานชินะ  ญาณวุฒิ
 
88 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง 30 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 1. เด็กชายก้องเกียรติ  เกตุสุวรรณ
 
1. นายประดับ  สุวรรณศรี
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา  พุ้ยศิริ
 
1. นางอมรรัตน์  นามเนียม
 
90 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 89.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกองโค 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองพิทักษ์
2. เด็กชายขจรศักดิ์  กอบแก้ว
3. เด็กหญิงชนาภา  มานัส
4. เด็กหญิงชลิดาพร  ทิมให้ผล
5. เด็กชายทักษิณ  คงแก้ว
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ทัศน์
7. เด็กชายปวิช  กุณาละสิริ
8. เด็กชายพรชัย  นิลนางงาม
9. เด็กชายภูชิต   แก้วประดิษฐ์
10. เด็กหญิงวิภาวี  ทิมให้ผล
11. เด็กชายวีรวัตร  นุ่มสีหมอก
12. เด็กหญิงศิริญทิพย์  ทองคำอ้น
13. เด็กหญิงศิวธิดา  ขำทอง
14. เด็กชายสรศักดิ์  พุ่มพัว
15. เด็กหญิงสายธาร  สำแดงเดช
16. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พูลเกตุ
17. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ทำไถ
18. เด็กหญิงเบญจพร  สีทาพุด
19. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สินหลักร้อย
20. เด็กหญิงไพรินทร์  ใจมี
 
1. นางกำไร  อุปรี
2. นายทรงยศ  ถมยา
3. นายบรรเทิง   เครือบคนโท
4. นางสาววัลยา  นุ่มมีชัย
5. นางหิรัญญา  นุ่มมีชัย
 
91 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชำนาญ  แก้วชาวนา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นาคเหล็ก
3. เด็กหญิงชุติมา  หม้อดี
4. เด็กหญิงฐิติพรธนิตย์  ทัพผดุง
5. เด็กหญิงณัชชา  อยู่บาง
6. เด็กชายณัฐชา  พุ่มจีน
7. เด็กชายณัฐภูมิ  รัตนสากล
8. เด็กชายณัฐวัตร  วงษ์เนียม
9. เด็กชายธนวัฒน์  เผ่าเจริญกิจ
10. เด็กชายนราภัส  ทิพย์ศรีมูล
11. เด็กหญิงนันทวรรณ  วังพุททรง
12. เด็กชายนิสิต  หมอนประเสริฐ
13. เด็กหญิงปานชนก  ขอบคัน
14. เด็กหญิงปิยธิดา  ศิลา
15. เด็กชายปิยะณัฐ  สวนแก้ว
16. เด็กชายพงศกร  นาคะเกศ
17. เด็กชายพชรพล  หิรัญเสวก
18. เด็กชายพร้อมพงศื  ออมละมั่ง
19. เด็กหญิงภัทรพร  ยาตรา
20. เด็กชายภาณุวัฒน์  แก้วคำ
21. เด็กหญิงมาริษา  พุฒหอม
22. เด็กชายยุทธนา  รอดพันหน
23. เด็กชายรณยุทธ  บัวบาน
24. เด็กชายวรรณชัย  สมอินทร์
25. เด็กชายศิรวิทย์  มูลเค้า
26. เด็กหญิงสงกรานต์  แก้วเกาะ
27. เด็กหญิงสรัญญา  อุ่นกมล
28. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ถิ่นบาง
29. เด็กหญิงสุนิษา  เชื้อโฮม
30. เด็กหญิงสุปราณี  เจ๊กยี่
31. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วเกาะ
32. เด็กหญิงสุวนันท์  ทับทอง
33. เด็กหญิงอรณี  เอี่ยมจินดา
34. เด็กหญิงอริสรา  คลังวิเชียร
35. เด็กชายอัษฎาวุธ  ภู่เกาะ
36. เด็กชายเติมศักดิ์   เขียวจันทร์แสง
 
1. นายฌานชินะ  ญาณวุฒิ
2. นายณัฐพล  สวนแก้ว
3. นายธำรงค์  น่วมศิริ
4. นางพรรณราย  รอดเกลี้ยง
5. นายภัควัฒน์  ทองอยู่แบบ
6. นางยุพิน  กันยะมี
7. นายศิรธันย์  แสงนิธิไพศาล
8. นายอักฤทธิ์  ถนอมคุณ
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านข่อยสูง 1. เด็กชายนนธวัช  ฉลวย
 
1. นางสาววิวรรณ  ฤทธิ์รงค์
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 20 โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายมงคล  โพธิตา
 
1. นางวันทนา  เกิดมั่น
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78.33 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงรุจิรดา  แป้นไทย
 
1. นายอักฤทธิ์  ถนอมคุณ
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต(สปจ.อุตรดิตถ์) 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  ปราบสมรชัย
 
1. นางสุชาดา  เพละชื่น
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 63.8 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านข่อยสูง 1. เด็กชายนนธวัช  ฉลวย
 
1. นางสาววิวรรณ  ฤทธิรงค์
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 28 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดูสอาด
 
1. นายสุรชัย  กุณาน้อย
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.6 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. เด็กชายปฏิธาน  จงจิตร
 
1. นางลำแพน  ดีนิล
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. เด็กหญิงพรรณิการ์  สังข์ทอง
 
1. นางลำแพน  ดีนิล
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 17 โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เชียงลา
 
1. นายสุเทพ   ทำนุพันธุ์
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กชายกิตติธัช  ชื่นชู
 
1. นางวัลภา  พลอยบำรุง
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   เชื้อน่วม
 
1. นางสาวสมพร  กะรัตน์
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงอภิญญา  ต้องไกรเลิศ
 
1. นายสุเทพ  ทำนุพันธุ์
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เเสนเกียง
 
1. นางสาวสมเพชร  เรียนหม่อม
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 26 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดูสอาด
 
1. นายสุรชัย  กุณาน้อย
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.1 เงิน 28 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. เด็กชายปฏิธาน  จงจิตร
 
1. นางลำแพน  ดีนิล
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 29 โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงเจมจิรา  มาเชียงผา
 
1. นายสุเทพ  ทำนุพันธุ์
 
108 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกฤตพล  เขียนงาม
2. เด็กชายกฤษดากร  ม่วงรักษ์
3. เด็กชายจงฤทธิ์  ผาเจริญ
4. เด็กหญิงจิณัฐตา  รัตนรณชาติ
5. เด็กชายชนาธิป  เชียงไฝ
6. เด็กชายฐิติวัสส์  กิมประสิทธิ์
7. เด็กชายณัฐชนน  บุญทักษ์
8. เด็กหญิงณัฐชยา  พรมอินทร์
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุรุษานนท์
10. เด็กหญิงณิชกานต์  ชัยธรรม
11. เด็กหญิงตุลาพร  ต้นทุน
12. เด็กหญิงทานตะวัน  จันทร์พร
13. เด็กหญิงทิพย์วิชา  จันทร์เจียวใช้
14. เด็กชายธนธัช  ธำรงโสตถิสกุล
15. เด็กชายธนัช  แดงวิจิตรวรกุล
16. เด็กชายธรรธร  คำด้วง
17. เด็กหญิงธัญพิชชา  ธัญญาวินิชกุล
18. เด็กชายธามพสิษฐ์  ชลสิทธิกานต์
19. เด็กชายบุณยศักดิ์  พรมคล้าย
20. เด็กหญิงปณิตา  แสงพานิชย์
21. เด็กหญิงปัญชยากร  อ่อนวงษ์
22. เด็กหญิงพิณทิพย์  ขันธนิมิตรมาศ
23. เด็กหญิงภัทรลภา  สุวรรณชื่น
24. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ฉิมเลี้ยง
25. เด็กหญิงภารดี  สุวรรณอาศน์
26. เด็กหญิงวรรณภรณ์  เจตมะณีรัตน์
27. เด็กชายวัฒนพงศ์  มโนรัตน์
28. เด็กชายวิธวิศน์  ภูนวล
29. เด็กหญิงอรชพร  บุญเกตุ
30. เด็กหญิงอังสุมาลิน  ทองศรีจันทร์
31. เด็กชายอัยยะภัทร  ขอบเขต
32. เด็กหญิงเพทาย  ชีพธรรม
33. เด็กชายโชคชัย  ชูพานิชกุล
 
1. นายณัฐพล  สวนแก้ว
2. นางนิตยา  แฟงสวัสดิ์
3. นางภาวนา  สิงหพงษ์
4. นายศิรธันย์  แสงนิธิไพศาล
 
109 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 75.5 เงิน 32 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลชนก  รอดฟัก
2. เด็กชายกรองเกียรติ  พรมโสภา
3. เด็กชายกฤตมุข  หาญวัฒนา
4. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำใบ
5. เด็กหญิงณัฐชยา  นิยมการ
6. เด็กหญิงธัญญพร  บุญเอ็ม
7. เด็กชายปฏิมากร  ทองประเสริฐ
8. เด็กชายปวเรศ  นาคคชสีห์
9. เด็กชายวินัย  เรือนคำ
10. เด็กหญิงสมิดา  อ่อนศรี
 
1. นางภัชราพร  พูนเกษม
2. นางวัลภา  พลอยบำรุง
3. นางสมพิศ  พิริยชนานันท์
 
110 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.5 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปันฟู
2. เด็กชายธวัชชัย  บุญกุศล
3. เด็กหญิงลำภู  คำจ๋า
4. เด็กชายศุภนัฐ  กบคำ
5. เด็กหญิงสุนิภา  เทพสุข
6. เด็กหญิงสุภาพร  มีรอด
7. เด็กชายอดิเทพ  เมตตา
8. เด็กชายไตรรงค์  พรมมา
 
1. นายธีรวัฒน์  แก้วทองมา
2. นางสมบูรณ์  นพดลกนก
3. นายเทพมนูญ  แกล้วกสิกรรม
 
111 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดุลยลา
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  จันทร์แจ่ม
3. เด็กหญิงพิชญาภัค  แสนอินทร์
4. เด็กหญิงอสมาภรณ์  พลอยบุตร
5. เด็กหญิงอเณตญา  เหล็กสิงห์
6. เด็กหญิงไชยนุช  บัวเข็ม
 
1. นางสมรรัตน์  ดีอ่ำ
2. นางอรุณรัตน์  เจียมจันทร์คุปต์
3. นางเรณู  สุวะ
 
112 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 70 เงิน 28 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. เด็กหญิงกรกนก  นันติเซีย
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญเรือน
3. เด็กหญิงธันยนิตย์  โต๊ะคำมณี
4. เด็กหญิงนรินทร์ธร  ชัยวงษ์
5. เด็กหญิงพัชริดา  นาดี
6. เด็กหญิงวรากร  ดีทา
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำลือเมือง
8. เด็กหญิงอภิชญา  บัวชุลี
9. เด็กหญิงอรพรรณ  ตะสน
10. เด็กหญิงอรเทพิณ  ศรีถาวร
11. เด็กหญิงอารีญา  ฟักถาวร
12. เด็กหญิงเกวลิน  ทิอ่อน
 
1. นางจิตรานุช  จันทร์หอม
2. นางปราณี  หรรษไพบูลย์
3. นางลำแพน  ดีนิล
4. นางสมคิด  ติ่งหมาย
 
113 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงลลิตา  ภิกษุ
3. เด็กหญิงวิธิดา  ใบทอง
4. เด็กหญิงศศิประภา  กาพิน
 
1. นางกฤษณีย์  อินกล่ำ
2. นางยุพิน  มูลเมือง
3. นางสมบูรณ์  นพดลกนก
4. นายเทพมนูญ  แกล้วกสิกรรม
 
114 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 76 เงิน 30 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สมศักดิ์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดานันท์  อ่อนจันทร์
3. เด็กหญิงจิราพร  ทับทิมทอง
4. เด็กหญิงจิลลาภัทร  ชมเชย
5. เด็กหญิงชฎาพร  ศรีจันทร์มาก
6. เด็กหญิงนันทิชา  ทองดอนสนธิ์
7. เด็กหญิงพิชญาภัค  ฟักแก้ว
8. เด็กหญิงพิชญ์สินี  โพธิ์จันทร์
9. เด็กหญิงภัทรวดี  นิยมเพ็ง
10. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จันทร์พันธ์
11. เด็กหญิงสุวรรณี  สมศักดิ์
12. เด็กหญิงสุวิภาวรรณ  มิ่งสันเทียะ
13. เด็กหญิงหทัยชนก  แก้วดี
14. เด็กหญิงอนัญญา  ทองเกิด
 
1. นางฐานิดา  นาครุ้ง
2. นางฑวรรธนวรรณ  โภชนจันทร์
3. นางสาวศิรประภา  โภชนจันทร์
4. นางเสาวลี  ยุธติบรรณ์
 
115 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.4 เงิน 25 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  เกิดประดิษฐ์
2. เด็กหญิงจตุวรรณ  อินสุวรรณ
3. เด็กหญิงจรรยาพร   อินสุวรรณ
4. เด็กหญิงจิณห์วรา  คำสอน
5. เด็กหญิงดาราวลี  ชูพันธ์
6. เด็กชายนัฐชัย  ยิ้มเยื้อน
7. เด็กหญิงผกามาศ  สุทาใจ
8. เด็กหญิงผาณิต  เศษสุวรรณ
9. เด็กหญิงสุธาธร  พงษ์สม
10. เด็กหญิงสุพัตรา  คำตา
11. เด็กหญิงอรญา  แถวปลิว
 
1. นางสาวกัญญรักข  จิตรานุกูลกิจ
2. นางน้ำค้าง  คลังกรณ์
3. นางน้ำทิพย์  มะโหรา
4. นายสิริพล  เตียเจริญ
5. นางสาวสุจิตรา  เตียเจริญ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85.25 ทอง 7 โรงเรียนวัดห้องสูง 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เรือนสืบ
2. เด็กชายนพดล  มาแก้ว
3. เด็กชายศรายุทธ  อุ่นเรือน
 
1. นายวีระ  แก้วทอง
2. นางสาวอรวรรณ  แสนนก
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ก้อนเจริญ
2. เด็กชายณัฐพล  รักสิงห์
3. เด็กชายวัชรพงศ์  โคเกิด
 
1. นายประเทือง  ช้างต่อ
2. นางศิริภา  ปราระกานนท์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านห้วยขมิ้น 1. เด็กชายชินวัตร  ทองวัน
2. เด็กหญิงวิภา  เกตุขิบ
3. เด็กชายวีระยุทธ  ปาสา
 
1. นางลำดวน  กุลท้วม
2. นายสุรพล  จันทร์ดวงดี
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 28 โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กชายทักษิณ  รีเลียง
2. เด็กหญิงอัญชลี  สามี
3. เด็กหญิงแดนไทย  น้อยนวล
 
1. นายประเทือง  ช้างต่อ
2. นางศิริภา  ปราระกานนท์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 71 เงิน 36 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อยู่อ้น
2. เด็กหญิงทิราภรณ์  เชื้อโฮม
3. เด็กหญิงมีนา  ยิ้มศรีจันทร์
4. เด็กหญิงอภิญญา  พินเกตุ
5. เด็กหญิงอุรชา  ขำคุ้ม
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  เนตรช่วงโชติ
 
1. นางชฎาพร  พึ่งพา
2. นางภัชราพร  พูนเกษม
3. นางวัลภา  พลอยบำรุง
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กหญิงจันทนา  อัปมะโห
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สนโต
3. เด็กหญิงพิมญาดา  แขกพงษ์
4. เด็กชายสิทธิพร  โม้ทอง
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์  โม้ทอง
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุกสาด
 
1. นางชวนชื่น  เพ็งคำ
2. นางนาตยา  เกตุวงศ์
3. นางสุคนธ์  แก่งศิริ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.6 ทอง 31 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 1. เด็กชายธีรภัทร  นนท์คลัง
2. เด็กหญิงมณฑิตา  คงสุขกาย
3. เด็กหญิงศิริพร  แก้วสืบ
 
1. นายพล  พลัดภู่
2. นางศิริลักษณ์  มั่นคงดี
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 25 โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  วรรณเสถียร
2. เด็กหญิงวิชชุดา  เพ็ชร์แบน
3. เด็กหญิงสุนันทา  สุขแคล้ว
 
1. นางบานเที่ยง  ยอดคำ
2. นางศจี  เพ็งวัน
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 82 ทอง 27 โรงเรียนบ้านคลองกะชี 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สังมะนะ
2. เด็กชายภูมิมินทร์  ช่างกล่อม
3. เด็กชายศุภชัย  น้อยนิล
 
1. นางผกาแก้ว  คีมสิงห์
2. นางสุวรรณี  ไชยศรี
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 31 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กชายณัฐพล  กลั่นกลอน
2. เด็กชายธราวัช  แสนรำพรวน
3. เด็กหญิงรัชนีกร  สุขฟอง
 
1. นางกัลยา  ชายสุทธ์
2. นายบุญเรือง  ปาวะนา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76.8 เงิน 35 โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  นาดี
2. เด็กหญิงนฤมล  สิงห์เรือง
3. เด็กหญิงอลิศลา  ศรีฤทธิ์
 
1. นางธิดารัตน์  อยู่เจริญกิจ
2. นางสาวประภาพรรณ  โหมดพรรณ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77 เงิน 37 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงฐิพาวรรณ  แก้วประชุม
2. เด็กหญิงวิภาพร  ปานบ้านใหม่
3. เด็กหญิงอนุสรา  มหาวัฒน์
 
1. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
2. นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  น้อยบรรจง
2. เด็กหญิงศุภาพร  แบนท้วม
3. เด็กหญิงแก้วนภา  โพนทัน
 
1. นางจำเนียร  กล่อมทอง
2. นางจุรีพร  รอดทั่ง
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กหญิงบัณพร  ทองจี๋
2. เด็กหญิงวราภรณ์  คำสอน
3. เด็กหญิงศิริพร  สีน้อย
 
1. นางณัฐกานต์  คงกะศรี
2. นางศิวิไล  มณีสุวรรณ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนด่านแม่คำมัน 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสนสิทธิ์
2. เด็กหญิงภาวิณี   มีผล
3. เด็กหญิงสุชาดา  เลิศจันทร์
 
1. นางกรกนก  มณีรัตน์
2. นางจิดาภา  วงค์ยิ้มใย
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใสวรรณ์
2. นางสาวดารณี  ระเบียบ
3. เด็กหญิงศกลวรรณ  อ้นทอง
 
1. นางสมพร  ไชยเสน
2. นางสาวเสาวรส  คำราช
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86.2 ทอง 28 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทิมา
2. เด็กหญิงธนัชพร  บุญสนิท
3. เด็กหญิงนพิน  แว่นคำ
 
1. นางชูศรี  นุชโพธิ์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 35 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงมุทิตา  บุญเทียน
2. นางสาวศศิธร  วงสวาท
3. นางสาวเพ็ญนภา  ชมภูน้อย
 
1. นายธนะกิจ  ทิพยศ
2. นางสิริรัตน์  พึ่งศาสตร์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74.4 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ดอกพุฒ
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พานิชย์วิไล
 
1. นางสาวเยาวยศ  ถีปรี
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78.4 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สร้อยสาย
2. เด็กหญิงอารียา  ฟ้าฟื้น
 
1. นางสาวนิฤมล  ดาสี
2. นางรัตนา  ทนุชน
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายฐิรพรรษ  เจริญลา
2. เด็กชายณัฐพงศ์  พรมบุตร
 
1. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
2. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงกรกนก  รินพล
2. เด็กหญิงปัญจพร  นุ่มมีชัย
 
1. นางสาวนิตยา  อินชาญ
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ทุมจีน
2. เด็กชายอิษฎ์นันทน์  เขียวจันทร์แสง
 
1. นางสาววิภารัตน์  เอียวงษ์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กหญิงนลิตา  ม่วงเนียม
2. เด็กหญิงสราสินี  สุขมี
 
1. นายมณเฑียร  สอนศรี
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 27 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปรารถนา  มาทองแดง
2. เด็กหญิงอภิชญา  สุขไชย
 
1. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
2. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงสุชานาถ  ดีลิ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  มาศรี
 
1. นางกัลยรัตน์  คัมภีรทัศน์
2. นางภัทร์ชลิกา  น้อยศิริ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กชายฤทธิศักดิ์  สังข์บัวแก้ว
2. เด็กชายวุฒิชัย  พงษ์เอม
 
1. นายธวัช  สุขวิทย์
2. นายวิษณุ  คำภู่
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กหญิงธัญชนก  ไชยสถิตย์
2. เด็กหญิงวิมรรัตน์  เสียมสกุล
 
1. นายมณเฑียร  สอนศรี
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กชายนิภพ  แก้วจ้อน
2. เด็กหญิงปณิธิ  เหล่าประชา
 
1. นายชัยรัตน์  สุวรรณเพ็ชร์
2. นางแสงจันทร์  สุวรรณเพ็ชร์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปรารถนา  เดชสุข
2. เด็กหญิงพรพิมล  ภูนวน
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ปัญญาวธานุกูลกิจ
 
1. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
2. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กชายศิวนนท์  อินทะเรืองรุ่ง
2. เด็กชายอนุรักษ์  แก้วแสน
 
1. นายตระการ  ปั้นคุ่ย
2. นางพรทิพย์  หาญวัฒนา
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปิยบุตร  พรหมน้อย
2. เด็กชายยุทธภูมิ  ทองไทย
3. เด็กชายสนธยา  เหล็กอินทร์
 
1. นายธงชัย  บุญธนาธรรม
2. นายสมรัฐ  ศุภเจริญลาภ
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 75.1 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 1. เด็กหญิงราตรี  แก้วทะลอ
2. เด็กหญิงสโรชา  เหล็กแจ้ง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  แซ่ลี่
 
1. นายนิติรัฐ  สุขวัฒน์
2. นายมนัส  อรรคเดโช
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนนานกกก 1. เด็กชายอนุสรณ์  แก้วเพชรสุวรรณ
2. เด็กชายอภิรักษ์  สุวรรณภูมิ
3. เด็กชายเกษม  ตาปลา
 
1. นายจุฬา  ทิพย์เพ็ชร์
2. นายไพฑูรย์  แสนจันต๊ะ
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กชายธนพัฒน์  ยอดรัก
2. เด็กชายศรายุทธ  ดีคำน้อย
3. เด็กชายอัษฎายุธ  ทองอร่าม
 
1. นายวัฒนพันธุ์  มั่นอ้น
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายประวรรตน์  วงศ์หลำ
2. เด็กชายภัทรดนัย  ชาบาง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  มาศรี
 
1. นางภัทร์ชลิกา  น้อยศิริ
2. นางสาวสุดารัตน์  จีนย้าย
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 74.33 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายจุฬจักศ์  โพธิ์งาม
2. เด็กชายวรนาถ  ทวีสุข
3. เด็กชายสรวิชญ์  พัฒนะพรกุล
 
1. นายวราสิทธิ์  นิ้วยะวงศ์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 87 ทอง 9 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุกฤตา  ไกยสิทธิ์
 
1. นางสาวญาณิศา  สังข์เงิน
 
154 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 83.6 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายดิตถ์ลาภ  ลาภชัยเจริญกิจ
 
1. นายธนาวุฒิ  มั่นแย้ม
 
155 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงดลยา  มีเถื่อน
 
1. นางสมใจ  ยาป่าคาย
 
156 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 53.6 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพชร  น่วมศิริ
 
1. นางอุษา  อ่วมแจง
 
157 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกฤษณัน  เชื้อโฮม
 
1. นายแสน  รุ่งเรือง
 
158 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พิมพา
 
1. นางสมใจ  ยาป่าคาย
 
159 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงนรภัทร  ระหงษ์
 
1. นางสุภาพร  แสงสุวรรณ
 
160 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กหญิงปรารถนา  แสงทอง
 
1. นายธีรวัฒน์  แก้วทองมา
 
161 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เพ็งเจริญ
 
1. นางสุรางค์  เนียมแก้ว
 
162 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  โสภา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ทรัพย์เมือง
 
163 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 83.75 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เขตบรรณพต
2. เด็กชายธงชัย  ลารอด
3. เด็กชายวัชระ  หมื่นเจอ
4. เด็กหญิงสิรินภา  ใจใส
5. เด็กหญิงสุนทรี  คุณะจ๋า
 
1. นางณัฐกานต์  คงกะศรี
2. นางสาวเบญจวรรณ  คำไท้
 
164 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 78.78 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  อินาบะ
 
1. นางบุษบา  พรมแก้วต่อ
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพรนภัส  จันจุล
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ใจมน
3. เด็กหญิงวาสนา  ม่วงสว่าง
4. เด็กหญิงสุภัทรา  คงสา
5. เด็กหญิงสุมลฑา  ไหมพรม
6. เด็กชายอนุรักษ์  เข้มแก้ว
 
1. นายณรงค์  มีเพ็ชร
2. นายประนาม  แย้มกลิ่น
3. นายเอนก  เทศคลัง
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 37.5 เข้าร่วม 43 โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กชายณัฐชนน  สุดสุวรรณ
2. เด็กชายธนพงค์  สงวนวงษ์
3. เด็กชายธรรมจักร  ธรรมวาจารย์
4. เด็กชายธีร์จุฑา  ปัญญาคำ
5. เด็กชายนภสินธ์  ธรรมสินธุ์
6. เด็กชายวัชรพล  อุ่นภา
7. เด็กชายสุบิน  อินจันต๊ะ
8. เด็กชายเชิดเกียรติ  ปัญญาทา
 
1. นายประสาน  บุญมี
2. นายเสกสรรค์  บุญเย็น
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 1. นางสาวช่อทิพย์  ดีประสงค์
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  เนตรติดต่อ
3. นางสาวฐิติมา  เชื้อสวน
4. เด็กหญิงดวงกมล  ทองพืช
5. นางสาววาสนา   เชื้ออินถา
6. นางสาวศุภกานต์  สินรัก
7. นางสาวสมคิด  จิตรกลาง
8. เด็กหญิงสุพัตรา  คำผิว
 
1. นายบุญทัน  ปานใย
2. นางพัชรี  ชูช่วย
3. นางอุไร  ปานใย
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 79.5 เงิน 25 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  เกิดประดิษฐ์
2. เด็กหญิงจรรยาพร   อินสุวรรณ
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  พิกุลขาว
4. เด็กชายชัชพงศ์  แก่นตะนุ
5. เด็กหญิงผกามาศ  สุทาใจ
6. เด็กหญิงผาณิต  เศษสุวรรณ
7. เด็กหญิงศิริญญา  อังศิริจินดา
8. นางสาวสกุลรัตน์  ชัยวงศ์
9. เด็กหญิงสุธาธร  พงษ์สม
10. เด็กชายเพ็ญเพชร  คงดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ   เขียวสด
2. นางน้ำค้าง  คลังกรณ์
3. นายสิริพล   เตียเจริญ
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณภัทร  สุวรรณชื่น
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  หรรษไพบูลย์
3. เด็กหญิงปรียา  สุวรรณศรี
4. เด็กหญิงปรีย์นายิกา  ทองศรีจันทร์
5. เด็กชายภูชิต  เชี่ยวชาญ
6. เด็กหญิงมนพัทธ์  จันทะมา
7. เด็กหญิงยานิตตา  โชติเขียว
8. เด็กหญิงสุณิสา  ศรีวิไลเมฆ
9. เด็กหญิงสุมินทรา  อาสนะคงอยู่
10. เด็กหญิงโสธิดา  พาจันทร์
 
1. นางกนกวรรณ  เจริญวงศ์
2. นางนงนุช  สีลอ
3. นางศิริรัตน์  โหมดประดิษฐ์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 73.3 เงิน 16 โรงเรียนบ้านนาอิน 1. เด็กหญิงกรุณา  เกียรติยศ
2. เด็กหญิงชญาดา  จันทร์ดำ
3. เด็กหญิงดาวดึงส์   จีนย้าย
4. เด็กหญิงนัทชภรณ์  ถิ่นพยัค
5. เด็กหญิงบุญมีโพธิ์  ยิ้มดี
6. เด็กชายภัทรภณ  จีนย้าย
7. เด็กหญิงภัทรวดี  แป้นเพ็ชร์
8. เด็กหญิงยุพา   ชูแจ่ม
9. เด็กหญิงรัตนาวดี  บุญมีโพธิ์
10. เด็กหญิงวนัสนันท์  ดาวดึงส์
11. เด็กหญิงวรพรรณ  พูลค้ม
12. เด็กหญิงแป้นเพ็ชร์  สุขชู
 
1. นายจันทร์ดำ  สมยาโรน
2. นางวัลลียา  สมยาโรน
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงขำวิไล  วงศ์ปิยมารัตน์
2. เด็กหญิงนิศาชล  มั่นคง
3. เด็กหญิงเจษฎาพร  คำด้วง
 
1. นางสุมาลี  เบญจวรรณ
2. นางอรสา  เชื้อภักดี
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. นางสาวชนาภา  กว้างเกียรติคุณ
2. นางสาวพัชรา  ยอดญาณะ
3. เด็กหญิงอัจชรียา  เณรแย้ม
 
1. นางจีรวรรณ  ดงปารี
2. นางสาวนนฑพัทธ์  หอมหา
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 85.75 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กชายธนพัฒน์  นาคเจือทอง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ม่วงทิม
 
1. นางปิลันฎา  สังข์โพธิ์
2. นายอัสนัย  สั่งการ
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 93.77 ทอง 4 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงมุทิตา  ม่วงโมด
2. เด็กหญิงศุภณัฐ  หลาวเพ็ชร
 
1. นางพรรณี  อินทรไพบูลย์
2. นายสุพจน์  แก้วมูล
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 26.01 เข้าร่วม 35 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กหญิงจรินทิพย์  ภูยอด
2. เด็กชายนิมิตร  จ้อยเชื้อ
 
1. นางสมคิด  คงพูล
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 39.3 เข้าร่วม 30 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายอนาวิท  ชัยธรรม
2. เด็กหญิงเขมิกา  อิศราภรณ์
 
1. นางจินตนา  ทองก้อน
2. นางปัญจมาศ  ทองศรี
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 87.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัฐวศา  ภูริสัตย์
2. เด็กหญิงธาริณี  ศรีเพ็ญ
 
1. นางนฤมล  เรือนคำ
2. นางอารีรัตน์  คำด้วง
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  มากคล้าย
 
1. นางวิไล  ลำอิน
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  สิงห์โนนตาด
 
1. นางจินตนา  ทองก้อน
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สำโรงทอง
 
1. นางสาวอรอุมา  สงพอ
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1. เด็กชายภัทรภณ  อ่อนชูศรี
 
1. นางสาวปุญชรัสมิ์  ทั่งคำ
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 20 โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา 1. เด็กชายจิรกิตติ์  เที่ยงตรง
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  มณีจร
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 69.33 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงธนนิษฐา  มีเพ็ชร์
 
1. นางสุภาภรณ์  ม่วงมี
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 14 โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา 1. เด็กชายอำเภอ  คมเฉลียว
 
1. นางลำพันธ์  ใจแน่น
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1. เด็กชายตะวัน  เขียวอินทร์
2. เด็กชายธนพล  ภูผา
3. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  สาดท่าช้าง
 
1. นางสาวญาสุมินทร์  เหล็กแจ้ง
2. นางสุนันท์   สัญญา
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤตเมธ  บุญอยู่คง
2. เด็กชายสราวุฒิ  อินทจักร
3. เด็กหญิงสุฑามาศ  หาญศรี
 
1. นางจิระปราณี  นาคเหล็ก
2. นางสาวอรอุมา  สงพอ
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติคุณ  วะหิม
2. เด็กชายบรรชา  ภักดีกุญชร
 
1. นางจิระปราณี  นาคเหล็ก
2. นางสุภาวดี  อินมั่นคง
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 31 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 1. เด็กชายศรราม  กุดคล้าย
2. เด็กชายอดิศักดิ์  จันทร์รุ่ง
 
1. นายนธี  มโนวงษ์
2. นางสมพร  ขุนอาสา
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 25 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายทนง   เณรเนือง
2. เด็กหญิงอรัญญา  มาเกาะ
 
1. นางสาวบุญญรัตน์  จู่คำสี
2. นางสาวอรอุมา  สงพอ
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงอัมพร
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ท้วมเดช
3. เด็กชายพรชัย  เหล็กแจ้ง
4. เด็กชายศิรสิทธิ์  ชัยเกิด
5. เด็กหญิงสุภานันท์  กาดกอเฉลิม
6. เด็กหญิงอภิญญา  นาคะหะ
7. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  รอดภัย
 
1. นางสาวญาสุมินทร์  เหล็กแจ้ง
2. นางพัชรี  นกคล้าย
3. นางสุนันท์   สัญญา
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 1. เด็กหญิงกาญจนวดี  เหล็กแจ้ง
2. เด็กหญิงพิจิตตรา  พุ่มพันฆ้อง
3. เด็กหญิงวรรณศา  แอพืช
 
1. นางสาวญาสุมินทร์  เหล็กแจ้ง
2. นางสุนันท์   สัญญา
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายวิศิษย์ศักดิ์  วงค์พุทธคำ
2. เด็กชายเกียรติชัย  สิงห์หมุด
3. เด็กชายไกรวุธ  คลังกูล
 
1. นายสิริพล  เตียเจริญ
2. นางสาวสุจิตรา  เตียเจริญ
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 22 โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  แตงน้อย
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  มะลิวัน
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  ม่วงโสรส
 
1. นางสุธีรา  ดวงเสา
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายกล้าณรงค์  เจริญเยาว์
2. เด็กชายโกเมศ  วงศ์ปัญญา
 
1. นางจิระปราณี  นาคเหล็ก
2. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.4 ทอง 33 โรงเรียนบ้านนาอิน 1. เด็กชายปริญญา  เผือกพูล
2. เด็กชายพรหมมินทร์  จันทร์ดำ
3. เด็กชายศักรนันท์  เหล็กสิงห์
 
1. นางนิตยา  อินอิว
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา 1. เด็กหญิงภาวิณี  แหลมหลัก
2. เด็กชายภูวเณศวร์  พิมพ์สังข์
3. เด็กชายรัชพล  อารมย์สุข
 
1. นางจินตนา  จารุชาต
2. นางนวลฉวี  ขันมณี
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 15 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ยิ้มเหงา
2. เด็กชายภัครพล  แท่นทอง
3. เด็กชายสมศักดิ์  ทวีพร้อม
 
1. นายวิรัติ  น้อยหัวหาด
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงวรัญญา  เกตุมี
 
1. นางเกษรเพชร  ผาปาน
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 20 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายชัชพงษ์  แสงทอง
 
1. นางสาวบุญญรัตน์  จู่คำสี
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำโม 1. เด็กหญิงสุรภา  ทองศรีจันทร์
 
1. นางจุรีรัตน์  โตรัตน์
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงเมศิยารักษ์  อยู่เชื้อ
 
1. นายชิน  วันมา
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 66.4 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 1. เด็กหญิงรัชนก  ใจงามเลิศ
 
1. นางนารี  แก้วเล็ก
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65.6 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กชายอัมรินทร์  บุญสีสะอาด
 
1. นางอัญชลี  เมืองก้อน
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 1. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ทิมยิ้ม
 
1. นางเวสิยา  กำแพงแก้ว
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 24 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายอานนท์  จูมไม้เมือง
 
1. นายวัฒนา  เชื้อน่วม
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 1. เด็กหญิงผกามาศ  สุ่มดี
2. เด็กชายภาณุพงษ์  สีดาเขียว
3. เด็กหญิงวนาพร  อ่อนทอง
4. เด็กหญิงวิไลพร  พิมพ์พวง
5. เด็กชายอนันทยศ  อัมรามร
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  พรมวิชิต
7. เด็กหญิงแสงระวี  กบด้วง
 
1. นางจารุณี  ขำทอง
2. นางยุพดี  แก้วส่องศรี
 
207 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 89.6 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินสอน
 
1. นางลิขิต  นพเทศน์
 
208 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 67 ทองแดง 42 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  หรรษไพบูลย์
2. เด็กชายพีรวิชญ์  มั่นเจ็ก
3. เด็กหญิงรมิตา  จันทร์ฉาย
 
1. นางอำไพ  น่วมศิริ
2. นางอุไรวรรณ  จันทร์หอม
 
209 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 38 โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงบุุษกร  ภูพืช
2. เด็กหญิงปรางค์สุมา  รุ่งแจ้ง
3. เด็กหญิงพฤษาพร  ช้างต่อ
 
1. นางจิณห์จุฑา  บุญสุวรรณ
2. นางสาวนัญชญาภรณ์  พรมโน
 
210 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ - - - โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. นางสุณิสา  บุญมากาศ
 
 
211 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน - - - โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. นางสาวรุ่งฤทัย  ทองเณร
 
 
212 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. นางสุดใจ  รอดพึ่งครุฑ
 
 
213 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. นางนิตยา  แฟงสวัสดิ์
 
 
214 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. นางสุรางค์  สุขศิริ