สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุโขทัย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 1. เด็กชายชัยรัตน์  ศรีใจวงค์
2. เด็กหญิงนันทินี  ถุงแก้ว
3. เด็กหญิงพัชรา  ดงดอน
4. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญมี
5. เด็กหญิงสุภาพร  สนตาเถร
6. เด็กหญิงอุษา  จงบริบูรณ์
 
1. นางทักษพร  ถือแก้ว
2. นางสมัย   รุ่งเรือง
3. นางสาวเกตุสุดา   ถือแก้ว
4. นางไพรวัลย์  วงรอบ
 
2 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 1. เด็กหญิงกนกพร  วิรัติพันธ์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ดงดอน
3. เด็กหญิงนันทิยา  แกล้วกล้า
4. เด็กหญิงปริฉัตร  ณะบุญ
5. เด็กหญิงพิชชากร  ปานทอง
6. เด็กหญิงพิมลแข  จันทา
7. เด็กหญิงวิลาวัณย์  บุญมา
8. เด็กหญิงสุนิสา  ชุ่มชมพู
 
1. นางสาวภัคประภา   สุรางค์สิริกุล
2. นางรักษ์ตะวัน  อุดมวัฒนกูล
3. นางวัชรินทร์   ศรีดามา
4. นางไพรวัลย์  วงรอบ
 
3 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา - - - โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข
 
 
4 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. นายจำรัส  หาญกล้า
 
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านท่าชัย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   ปรางค์ทิพย์
 
1. นางสมนึก   ฉิมอ่ำ
 
6 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 1. นายสุทัศน์  วาลุกา
 
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.4 ทอง 24 โรงเรียนไชยะวิทยา 1. นายณัฐพงษ์   ล้วนงาม
2. นางสาวพิมพ์ลภัส   ชาวนา
3. เด็กหญิงลดาวัลย์   รุณเกล้า
 
1. นางพรพิไล  ปันแดน
2. นางวัจนา   สำอางค์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 89.6 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายณัฐกร   กล่ำบุตร
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์   สังข์ทัวม
 
1. นางจงลักษณ์   จิตดี
2. นางสาวสุรินทร์   อ่อนกล
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   สุกร
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ยอดวงศ์พะเนา
3. เด็กหญิงณัฐนิชา   สร้อยสุวรรณ์
4. เด็กหญิงธนิดา   กลุ่มพุทซา
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์   เสียงพานิช
6. เด็กหญิงเกรษดาภรณ์   จันทวงษ์
 
1. นางสาวธันวา   มากเหลือ
2. นายธีรภาพ   สังข์พันธ์
3. นางศรุดา  ศรีฟ้า
 
10 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายกฤษณะ   ยี่โถ
2. เด็กชายชิษณุพงศ์   แก้วทวี
3. เด็กชายธนพัชร์   สุพัฒน์
4. เด็กชายธนายุทธ   การกิจ
5. เด็กชายธีรภัทร   โกยแก้ว
6. เด็กชายบัณฑูรย์   สายพันธ์
7. เด็กชายบำเหน็จ   ปิยะไพร
8. เด็กชายภคธร   รอดประทับ
9. เด็กชายรัฐนันท์   นพคุณ
10. นายวันชัย   บุญญา
11. เด็กชายอรรถพร   เจริญวัย
12. เด็กชายโชคชัย   ประยุง
 
1. นางคมคาย   ยาพรม
2. นายวัลลภ   แก้วเนตร
3. นางสุวรรณี   ดิลกคุณธรรม
4. นายอดิสรณ์   วงกลม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.75 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 1. เด็กชายอัษฎาวุธ   จันทร์เจาะ
 
1. นายวีระชัย   น้อยเขียว
 
12 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 1. เด็กหญิงทองปาน   ธนะสังข์
 
1. นายประเสริฐ   ส้มเพ็ชร์
 
13 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายนิธิกร   น้อยอิน
 
1. นายสุขุม   เทียนสุข
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 24 โรงเรียนบ้านท่าชุม 1. เด็กหญิงอภิชญา   ตาวงษ์
 
1. นางสิรินาท   คำชู
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าทอง 1. เด็กหญิงวาสนา   ม่วงศรีจันทร์
2. เด็กหญิงศิริพร   ยุบล
3. เด็กหญิงศิริรัตน์   ปรุงศักดิ์
 
1. นางบัวขาว   เลี่ยมตระกูล
2. นางอัญชัน   เขาเหิน
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.25 ทอง 32 โรงเรียนบ้านขอนซุง 1. เด็กหญิงนันทพร   จงอยู่เย็น
2. เด็กหญิงภัทรา   พลธีระ
3. เด็กชายศรัณย์   เพชรนิล
 
1. นางนิภาพรรณ   กันนา
2. นางสาวศิลาวรรณ   เลื่อนลอย
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 88.8 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ลำดับ
2. เด็กหญิงขวัญนภา   นิลพัฒน์
3. เด็กหญิงจิณห์จุฑา   พึ่งกริม
4. เด็กหญิงจิตร์วฏี  ฉุยฉาย
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์   นาคชม
6. เด็กหญิงณัฐณิชา   กาฝาก
7. เด็กหญิงนลินทิพย์   วงศ์โห้
8. เด็กหญิงภรรคพรรณ   สุขอร่าม
9. เด็กหญิงรัฏศมล   น่วมนวล
10. เด็กหญิงสิริวรรษา   วงศ์โห้
 
1. นางกรรณิกา  เขียวแก้ว
2. นางสาวจรินทร์  เวทยพงษ์
3. นางสาวมัณฑนา   วิภาตะภูติ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง 28 โรงเรียนบ้านโซกม่วง 1. เด็กหญิงพริมวิลัย   รัตนวงค์
 
1. นายนิคูณ   ทะนันใจวิน
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันหีบ 1. เด็กชายชัยปัญญา   ไกรจันทร์
2. เด็กชายนฤเบศร์   ก่ำพิมาย
3. เด็กชายพงศธร   แซ่จ๋าว
4. เด็กชายสามารถ   แซ่เติ๋น
5. เด็กชายสินธนา   ค้างคีรี
6. เด็กชายสุวรรณ   แซ่เติ๋น
7. เด็กชายอดิศร   ค้างคีรี
8. เด็กชายเอนก   แซ่เติ๋น
 
1. นายประพันธ์   ตุนาโป่ง
2. นายศุภกร   ไชยพัชรพร
3. นายอนิวรรต   อินทร์ทอง
 
20 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 81.33 ทอง 12 โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ญาณปัญญา
2. เด็กชายชนะพร   วันซิน
3. เด็กหญิงธนาภา   สนั่นนารี
4. เด็กชายธีรโชติ   สุทธิประพันธ์
5. เด็กหญิงนุจรี   ฉิมสุด
6. เด็กหญิงน้ำผึ้ง   แสงสุวรรณ
7. เด็กชายฤทธิพงษ์   บุญนาค
8. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   ทั่วสูงเนิน
9. เด็กชายลัทธพล   ทิมทอง
10. เด็กชายศิวนนท์   ยิ้มขลิบ
11. เด็กชายศุภชาติ   บุญมั่น
12. เด็กชายสุธา   โยนยาน
13. เด็กชายอมรเทพ   ดีเอี่ยม
14. เด็กหญิงเหมือนฝัน   พันแพง
15. เด็กชายไพฑูรย์   ผาสุข
 
1. นางสาวจงจิตร   ศรีภา
2. นายจรัญ   ทรัพย์สิน
3. นายสุขุม   เทียนสุข
4. นายอินทร์ถา   อุดมวัฒนกูล
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง 29 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  มะโนน้อย
2. เด็กหญิงจิดาภา  ทับรอด
3. เด็กหญิงนันทพร  มั่งมี
4. เด็กหญิงวรัญญา  อินทร์นุ่ม
5. เด็กหญิงอรญา  มีบุตร
 
1. นางชนิสรา  อินทร์หอม
2. นายสมชาย  แก้วเกตุ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   เอี่ยมประไพ
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา   ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์   โตสี
4. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์   สัมพันธ์
5. เด็กหญิงแกมพลอย   จุลพันธ์
 
1. นางรำพา   เทียนศรี
2. นายไพรัตน์   เทียนศรี
 
23 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 84.75 ทอง 5 โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช   หลวงนา
2. เด็กชายพงศกร   ชาวนา
3. เด็กหญิงภีร์ลดา   เพิ่มสุข
4. เด็กชายศักดิ์ชัย  ชัยช่างชิด
5. เด็กหญิงสุชัญญา   คำวัน
 
1. นางจำรัส   วงษชิต
2. นางสีแพร   แสงเงิน
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.6 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงชนินาฎ   วิริยะดิลก
2. เด็กหญิงวรรณรดา   บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงวริศรา   ทรวงประเสริฐ
4. เด็กหญิงวิลาสินี   พระบรรเทา
5. เด็กหญิงอรุณวดี   หงอนไก่
 
1. นางนิยม   กำมะหยี่
2. นางมนทิรา   สุขเจริญ
 
25 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงบุษยามาส   ตาหนิ้ว
2. เด็กหญิงรัตนา   ปิ่นตาวงศ์
3. เด็กหญิงวาสนา   สีฟอง
 
1. นางมาลา   สะพรั่ง
2. นางอาภา   ล่องชูผล
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็งอำไพ
2. เด็กหญิงสรีรวรรณ   ทัพเจริญ
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีสงคราม
 
1. นางจินตนา  เลือกหา
2. นายเสรี  สำอางค์
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 1. เด็กชายกฤติพร   ผลจตุรัส
2. เด็กชายชินกร   ฝั้นอินทร์
3. เด็กชายทศพร   ผลบัว
 
1. นายปุรินพัฒน์   ใจบาน
2. นายเพชร   ทิวงค์ษา
 
28 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กชายสุประวีณ์  อุไรวรณ์
 
1. นายจรัญ  ศรีนุช
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   จันทร์เมือง
2. เด็กหญิงสิรินาฏ  สั่งสอน
3. เด็กหญิงสุวิชญา  แสงทอง
 
1. นางยุพิน   คำพวง
 
30 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 25 โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กหญิงพิชชาพร   พรหมมา
2. เด็กชายอิทธิฤทธิ์   จึงประเสริฐยิ่ง
 
1. นายสุพิเชษฐ์  สนั่นเสียง
2. นางเรณุกา  ฉวีวรรณ์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.6 ทอง 29 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายทศพล  สมภาร
3. เด็กหญิงธาริณี  นาคมงคล
4. เด็กชายปาฏิหารย์   ดอกทับทิม
5. เด็กชายพงศธร   แสงทับทิม
 
1. นายกรีฑา   บุญประดับ
2. นางวรรณรัตน์   จอนคำ
 
32 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายนัฐพงษ์   ขุนนิล
2. เด็กหญิงรุ่งนภารัตน์   อ่อนละมูล
3. เด็กชายอำพร   เคียงข้าง
 
1. นางสาวปทุมพร   นาจรัส
2. นางสวงษ์  แก้วเกตุ
 
33 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงกนกพร   ยันต์วิเศษ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   รู้การ
3. เด็กหญิงณัฐนิชา   อินนารี
 
1. นางสาวฐิตินาท   ทองเจริญ
2. นางสาวนาตยา   บุญสม
 
34 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 1. เด็กหญิงศิริพรรณ   วิทิตกรกุล
 
1. นางกันยา   ส้มเพ็ชร์
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์) 1. เด็กชายพีรพัฒน์   พลท้าว
2. เด็กชายอรุณรุ่ง   กล่ำแก้วกล้า
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ตั้งมั่น
 
1. นางรัชณี   อยู่สำราญ
2. นายสมบัติ   ทรัพย์ศรี
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงฐิติกา  ประจง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปิ่นเลี้ยง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพียรทอง
4. เด็กหญิงนริศรา  วิมล
5. เด็กหญิงปวรรณรัตน์  บุตรลพ
6. เด็กหญิงปิยฉัตร  อินกอง
7. เด็กหญิงภาวิณี  หาชนะ
8. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ยิ้มเสมียน
9. เด็กหญิงวราภรณ์  พรมพุก
10. เด็กหญิงสุชาดา  วงศ์ละคร
 
1. นางธัญญา   ขันแก้ว
2. นายบุญเลิศ   จันทร์เกษม
3. นางสาวยุพิน   วรรณสุผล
 
37 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 1. เด็กชายอธิราช  เทพสงคราม
2. เด็กชายอาทิตย์   มั่นคง
3. เด็กชายเอกราช   ฉบับแบบ
 
1. นายมานพ   หลงแย้ม
2. นางเบญจวรรณ   สำอางค์
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80.75 ทอง 31 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 1. เด็กหญิงนรีกมล   บุญมาก
2. เด็กชายนิตินัย   พรมชาติ
3. เด็กชายปฏิพล   สุขดี
 
1. นางสมพร   ใจหาร
2. นายสุภชัย   ใจหาร
 
39 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87.4 ทอง 17 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงมุทิตา   นวลค้ำ
3. เด็กหญิงสุภาสินี   สุดจิตร์
 
1. นางสมพร   ทะสุใจ
 
40 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.86 ทอง 5 โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนีย์  วราชิต
2. เด็กหญิงสาลิณี  ชมชิต
3. เด็กชายอานนท์  พลไกร
 
1. นางวัจนา   สำอางค์
2. นางสวงษ์   แก้วเกตุ
 
41 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83.6 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์   วาดอ้ายวงค์
 
1. นางอำไพ   หลวงใหญ่
 
42 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 1. เด็กหญิงสุชัญญา   วงศ์จำปา
 
1. นางกันยา   ส้มเพ็ชร์
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1. เด็กชายภิรมย์พร   บุญเกตุ
2. เด็กชายมธุรส   เพ็งที
3. เด็กหญิงรสริน   ชมประเสริฐ
 
1. นายประมาณ   แสงรัศมี
2. นายประวิทย์   ดิษฐ์ทอง
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กชายณัฏฐชัย   ศิลปชัย
2. เด็กชายพงศกร   กอกุม
 
1. นายเพชร   ลาวจันทร์
 
45 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 29 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์   ปิ่นพันธ์
 
1. นางสมพร   ใจหาร
 
46 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายจารุวิทย์   กุหลาบ
2. เด็กชายณัฐดนัย   ขอบแก้ว
 
1. นางณัชชา   กันทิยะ
2. นางวิลาสินี   ปิ่นทอง
 
47 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กหญิงธัญรดี   ลี้เจริญรักษา
 
1. นางวีรอร   ใจแก้ว
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 155 1. เด็กหญิงศุภสิริ   จั่นจีน
 
1. นางราตรี   บุตรลพ
 
49 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 1. เด็กหญิงมาริษา   ทะนันชัย
 
1. นางจุฬา   สลีวงศ์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 36 โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. เด็กหญิงธิติญา   ธุรี
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เที่ยงตรง
3. นายสิทธิเกียรติ   พวงประสาร
 
1. นายบุญเสริม  คุ้มสุวรรณ์
2. นายวรรลพ  เกิดผล
 
51 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 1. เด็กหญิงดารินทร์   เกิดพุ่ม
2. เด็กชายปิยพงษ์   บัวกล้า
3. เด็กชายสุริยา   ถาทินา
 
1. นางสมพร   ใจหาร
2. นายสุภชัย  ใจหาร
 
52 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 7 โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายนิธิ   วิเศษสิงห์
2. เด็กชายเทพฤทธิ์   เพลิดเพลิน
 
1. นายชาญวิทย์   แสงเงิน
2. นางสีแพร   แสงเงิน
 
53 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 92.3 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 155 1. เด็กหญิงจิดาภา   พุฒฤทธิ์
 
1. นางสุวิมล   พวงพันธ์
 
54 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์    
55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงนภาพร   บุญเกตุ
2. เด็กหญิงประภาสิริ   อยู่คำ
3. เด็กชายเอกวัฒน์   เพ็ชรประดับ
 
1. นางสุทัชชา   แย้มปั้น
2. นางเมธาวี   สวัสดิ์รักษา
 
56 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 12 โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายจิตรภาณุ   เมืองมูล
2. เด็กชายอนุรัตน์   คำยวง
 
1. นางจำรัส   วงษชิต
2. นายชาญวิทย์   แสงเงิน
 
57 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 86.6 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงธนภรณ์   คำบุญมี
2. เด็กหญิงพนิดา   สมนึก
3. เด็กชายวรพจน์   หว่างเชื้อ
 
1. นางธีราพร  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวศรีพันธ์   สุขสวัสดิ์
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงสุชาดา   คมปรารภ
2. เด็กหญิงสุนันทา   อินทร์จันทร์
3. เด็กหญิงแววดาว   เนียมเอม
 
1. นางชมพู   เกิดมี
2. นางสุทัชชา   แย้มปั้น
 
59 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายศรัณยภัทร   ดาวเรือง
2. เด็กชายศรายุทธ   ยิ้มเยาะ
 
1. นายนิมิตร   ปิ่นทอง
2. นางวิลาสินี   ปิ่นทอง
 
60 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายทรงกลด   พูลทวี
 
1. นางวัจนา   สำอางค์
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงปภัสสมนต์   ยนต์นิยม
2. เด็กชายพงษ์ภัค   สืบบุญ
3. เด็กหญิงพิรญาณ์   จิรพัฒน์ภูมิ
 
1. นางมณี   เผือกใต้
2. นางไพรินทร์  สนทิม
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง 18 โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) 1. เด็กชายพงศ์ธร  บัวนาค
 
1. นายไพฑูรย์   ยนต์นิยม
 
63 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กชายทักษ์ดนัย   สุขกล้า
2. เด็กชายสุรศักดิ์   ช่วยหาร
 
1. นางพรพัสนันท์   พรพุทธิชัย
2. นางสาวสุนัน   สมพมิตร
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงศรัณญา   ชูโฉม
2. เด็กชายศุภฤกษ์   เจริญ
 
1. นายธนพล   จุ้ยคลัง
2. นางมาลี   จุ้ยคลัง
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 44 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กหญิงธนวรรณ   งงงวย
2. เด็กชายธิบดินทร์   พลพรม
 
1. นางสาวกุลดี   คงปั้น
2. นางเย็นตา   กองทอง
 
66 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงสุทธิปริยา   อินนารี
 
1. นางกัญญรัตน์   พุ่มรส
 
67 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 1. เด็กชายกิตติภูมิ   มีการ
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์   ป้อมวงศ์
3. เด็กหญิงชลธิฌา   พรมชาติ
4. เด็กชายชิตพงศ์   บัวกลิ่น
5. เด็กชายณัฐวัฒน์   ตุ้มบุตร
6. เด็กชายบุรินทร์   รู้บุญ
7. เด็กหญิงปนัดดา   พุ่มชา
8. เด็กหญิงพัชรพร   ท้วมอยู่
9. เด็กหญิงวิราวรรณ์   อุดม
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ขวัญเปรม
11. เด็กหญิงศิริวรรณ   กวี
12. เด็กชายสิทธิชัย   พันธุ์สวัสดิ์
13. เด็กหญิงสุจิรา   ทัดกาหลง
14. เด็กชายสุรศักดิ์   ใจทิม
15. เด็กชายอทิตพงษ์   อุ่นอุรา
16. เด็กชายอริยะ   รักแย้ม
17. เด็กหญิงเนตรนภา   น้อยหล่อง
18. เด็กชายเมธี   โพธิ์เรือง
19. เด็กชายเอกชัย   แดงอ่อง
20. เด็กหญิงโนร์มา   เจ๊ะดาโอ๊ะ
 
1. นางฉลวย   มะเฟือง
2. นายธนู   มะเฟือง
3. นางพงษ์ลดา   ทองดี
4. นางลำดวน   เกิดศรี
5. นางองุ่น   ฮ่วนสกุล
 
68 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.46 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ทับเทศ
 
1. นางสาวกนกพร  เกตุเทศ
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 81.2 ทอง 32 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. นายจีรศักดิ์   สีทอง
2. เด็กหญิงสุพรรษา   แกมนิล
 
1. นางฉันทิยา   กัลปนาท
2. นางอัจฉริยาภรณ์   บุญลอย
 
70 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   ทั่วสูงเนิน
 
1. นายสุขุม   เทียนสุข
 
71 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง 17 โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กชายชาญณรงค์   นิ่มมณี
2. เด็กชายปณชัย  มั่นจอง
3. เด็กชายยุทธนา   กิติวงศ์
4. เด็กชายเกษมสันต์   สำราญจิต
5. เด็กชายเมธิไชย   บัวหลวงงาม
 
1. นางกัลยาณี   สิงห์เรือง
2. นางสาวณัฏฐวรนุช  ชมภูทอง
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านซ่าน 1. นางสาวชลดา   แช่มชื่น
2. นางสาวณิชารีย์   เตจะ
3. นางสาวนิภาวรรณ   รอดฉ่ำ
 
1. นางสาวสาริณี   ขำจันทร์
 
73 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายณฐชนม์   อินทพิบูลย์
 
1. นางมณฑา  พละทรัพย์
 
74 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 4 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 1. เด็กชายวิทวัส   พูนดี
2. เด็กชายอนุชา   พลวงศ์
 
1. นางสาวทัศนีย์   โขนงนุช
2. นางสาวพิสมัย   เกิดผล
 
75 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงสิรินาท   แก้วมณี
 
1. นายสุขุม   เทียนสุข
 
76 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.4 ทอง 21 โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงกนกพร   สันทัดงาน
2. เด็กหญิงกันญาณี   แกล้วกล้า
3. เด็กชายนวพล   อินทร์บุตร
 
1. นางสาวอรสา   คำบุตร
2. นางเพียรบุญ   เข็มปัญญา
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 1. เด็กชายพิชิต  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์   แก้วขุนทอง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เย็นอารมณ์
 
1. นางมณฑา  เต็งแย้ม
2. นายโกวิท  บริสุทธิ์
 
78 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81.4 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงจิรพัฒน์   มาตา
2. เด็กหญิงธันยพร   สุมิตสวรรค์
3. เด็กหญิงรัตนพัฒน์   พละทรัพย์
 
1. นางมณฑา   พละทรัพย์
2. นางสาวศิริวรรณ   ขวัญมุข
 
79 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 1. เด็กหญิงปิยาพัชร   เพ็ชรวัฒนาภา
 
1. นางสุนันทา   ปริษาวงศ์
 
80 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายบัณฑูรย์   สายพันธ์
 
1. นายอดิสรณ์   วงกลม
 
81 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84.4 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กชายธีรเดช   เนาวพันธ์
2. เด็กชายพีรพล   มุ้งอย่าง
3. เด็กชายเดชิษฐ์   มุ้งอย่าง
 
1. นางสาวกนกพร   เกตุเทศ
 
82 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ญาณปัญญา
 
1. นายสุขุม   เทียนสุข
 
83 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าชุม 1. เด็กหญิงบารมี   สุจริต
 
1. นางสิรินาท   คำชู
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ยิ้มจันทร์
2. เด็กหญิงทิพาพรรณ   ยศปัญญา
3. เด็กหญิงยุพาวัลย์   แก้วตะคุ
 
1. นางจุรีย์   บัวเข็ม
2. นายถาวร   บัวเข็ม
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 1. เด็กชายนราเชษฐ์   รอดเมือง
 
1. นางธนภร   ปรัชญาสุขสบาย
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา   เวียนระวัง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์   สุรวิทย์
3. เด็กหญิงนฤมล   คล้ายวิเชียร
4. เด็กหญิงปุปผา   จั่นเพชร
5. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   เริ่มหาสุข
6. เด็กหญิงศุภรัตน์   ดุมคง
 
1. นายดิเรก  นันทโชติ
2. นางสาวปิยะพรรณ  นิลทะกาล
3. นางเจริญ   ทองแท้
 
87 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงนุจรี   ฉิมสุด
 
1. นายสุขุม   เทียนสุข
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงนิษิตา   เชื้อโฮม
2. เด็กชายรังสรรค์   ฤกษ์ดี
 
1. นายทรงวุฒิ   ทิมวงษ์
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง 19 โรงเรียนบ้านแม่เทิน 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  ธูปน้ำคำ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   สีกาวี
3. เด็กหญิงรัตติกาล   มะโหธร
 
1. นางกัลยา   กุลกาศ
2. นางนิษฐ์พัชก์   จันทร์เกษม
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันหีบ 1. นางสาวทริการ์   จันทร์ยวง
2. นายสันติ   สว่างศรี
3. นางสาวแสงทอง   ท้าวเจริญชัย
 
1. นายชวน   เทียบน้ำอ่าง
2. นางบุษณีย์  บึงกา
 
91 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80.5 ทอง 33 โรงเรียนบ้านท่าชุม 1. เด็กหญิงอริสา   ไป๋งาม
 
1. นายสมคิด   อินทะจันทร์
 
92 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 76.5 เงิน 10 โรงเรียนป้วยมิ้ง 1. เด็กหญิงกนกรัตน์   เคนพละ
2. เด็กหญิงดลยา   ปิ่นม่วง
3. เด็กหญิงนพมาศ   แย้มวัตร
4. เด็กหญิงปิยธิดา   อย่ามีภัย
5. เด็กหญิงพรรพษา   มาดี
6. เด็กหญิงรัศมี   ป่าถ่อน
7. เด็กหญิงวชิราภรณ์   หอมหวล
8. เด็กชายสฤษฎ์  ทับทอง
9. เด็กหญิงหทัยชนก   ลิ้มไพบูลย์
 
1. นางสาวจารุวรรณ   วังมูล
2. นายบุญรอด  ประมัย
3. นายสุธน   ไต่ถาม
 
93 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 33 โรงเรียนบ้านสันหีบ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ใจหาญ
 
1. นางสาววฤณพร   แก้วทุ่ง
 
94 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 17 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์   บริบูรณ์
 
1. นายประทีป   จันทร์แก้ว
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71.6 เงิน 26 โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กชายมงคล   วชิระพาหุ
 
1. นางสาวประทุม   ชลชาญกิจ
 
96 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 35 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน   เถาวัลย์
 
1. นางอามร   สุขแจ่ม
 
97 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 37 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงสุวิกา   ปิ่นทอง
 
1. นายจง   หาญกล้า
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กชายณัฐพล   สมศักดิ์
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์   บรรเทา
 
1. นายจรุง   ขำพงศ์
2. นายธีรพล   พันธ์ศรี
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.4 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   พุ่มไม้
 
1. นางกุลฌลา   ยันต์วิเศษ
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.73 เงิน 21 โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กชายรัชชานนท์   ศรศรี
 
1. นายสม  คงกระพันธ์
 
101 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78.8 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโซกเปือย 1. เด็กหญิงวรรณออรษา   บุญเกตุ
2. เด็กชายสุธน   น้อยบุตร
3. เด็กหญิงเมขลา   อ่อนพิมพ์
 
1. นายก่อเกียรติ   ยานะเครือ
2. นายมะนูน   มะยมหิน
 
102 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายจตุรวิทย์  สุดใจ
2. เด็กหญิงธัญพิมล  เอี่ยมโอน
3. เด็กหญิงนรีกานต์  อ่อนละมูล
4. เด็กชายนัฐพงษ์  ไฉนหนอ
5. เด็กหญิงบุษยามาศ  เชิงชั้น
6. เด็กหญิงภาวิณี  จันทร์คำวงศ์
7. เด็กหญิงสนธยา  คงทน
8. เด็กหญิงสมพร  พวงแก้ว
9. เด็กหญิงสิริกร  เลิศนัน
10. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ไชยราช
11. เด็กหญิงสุธามาศ  อำนวยโชค
12. เด็กหญิงสุภามาศ  พรมขันธ์
13. เด็กหญิงอัมภิกา  ปุอุบล
14. เด็กหญิงอาภาพร  พุทธชู
15. เด็กหญิงเบญญาภา  สิทธิ
 
1. นางพันทิพา  โกญจนาท
2. นางสาววรรณภา  อ่องเมือง
3. นางสาวสงกรานต์  กุศล
4. นางสมนึก  รอดมณี
 
103 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์   สำราญจิตร
 
1. นายสุรพล   หวังประเสริฐ
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 30 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกาญจนา   สินนาค
2. เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์   นาคอิ่ม
3. นางสาวรัตนาภรณ์   แพบุตร
4. นางสาวสมอุรา   ไกรป๊อก
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์   สินนาค
 
1. นางสุชีลา  ชูหน้า
2. นางสุปราณี   นาคชม
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 25 โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กหญิงรัชนก   ทองสามงาม
 
1. นางเกศรินทร์   แสงสังข์
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ 1. เด็กหญิงนันทรัตน์   จันทร์สุข
 
1. นางศิริเพ็ญ   กลั่นสมจิตต์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.4 เงิน 41 โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 1. เด็กหญิงสกาวฟ้า   สุขใส
 
1. นางจำปา   สอนสอาด
 
108 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงรสริน  เกตุพิจิตร
2. เด็กชายอินทรัตน์   พรมชาติ
 
1. นางวราภรณ์   หวังประเสริฐ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ขุนบุญ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ยาน้อย
3. เด็กหญิงลีลาวรรณ   คำแปง
 
1. นายณัฐนนท์  ภู่แดง
2. นางธัญญาเรศ  พิรารัมย์
 
110 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กชายธีรพงษ์   น้อยมั่น
2. เด็กชายพิชัย   ยอดแสง
3. เด็กชายวัชรินทร์   จันทวงษ์
 
1. นายสุรพล   หวังประเสริฐ
 
111 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. นางสาวชญานิศ   จันโท
 
1. นางสาววารี  องอาจ
 
112 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 78 เงิน 23 โรงเรียนบ้านวังตามน 1. เด็กชายฟ้าลั่น   อ่ำนามอญ
2. เด็กชายภูริภัทร   รามมะเริง
3. เด็กชายอาณาคิณ   โทนสังข์อินทร์
 
1. นางสาวทัณฑิกา   วีระศิริวัฒน์
2. นางสาวอรุณี   พิมพ์น้อย
 
113 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 74 เงิน 23 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 1. เด็กชายมนัส   รอบุญ
2. เด็กหญิงสุภาวิตา  ทิธรรมมา
3. เด็กชายอรสา   มณีรอด
 
1. นายมานพ   หลงแย้ม
2. นางเบญจวรรณ   สำอางค์
 
114 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 76.5 เงิน 15 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงฉลอง   พลรบ
2. เด็กหญิงอมรกานต์   เลื่อนลอย
 
1. นางมยุรี  ทองดี
2. นายมาโนช   ร้อยกรอง
 
115 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนวัดภูนก 1. เด็กหญิงจณิสตา   พิมพิสัย
2. เด็กชายณัฐพงศ์   จันทร์เพ็ชร
3. เด็กชายอนิรุธ   หล่อหลอม
 
1. นายประกอบ   พงศ์พันธ์
2. นายพัฒนา   บรรดาจันทร์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78.4 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงณัฐนรี   เงินนา
 
1. นางกรรณิกา   เขียวแก้ว
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนวัดโบราณหลวง 1. เด็กชายพีระวุฒิ   เจื้อยแจ้ว
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์   เชื้อเถาว์
 
1. นายมานพ  หาญณรงค์
2. นายเชาวลิต   ประดิษฐ์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 73.4 เงิน 19 โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายชัยณรงค์   เพชรยอด
2. เด็กชายชาคร   เกตุขาว
3. เด็กชายภูริเดช   จันทร
 
1. นายจณะศักดิ์   คำแสน
2. นายสุชาติ   หวังอินทร์
 
119 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.2 เงิน 31 โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กหญิงจิรัชยา   สุภมาตา
2. เด็กหญิงวรรณนิสา   อนุศาสตร์
3. เด็กหญิงสุภาวดี   โท่นขัด
 
1. นางสาวนรินทร์  อินทะนัก
2. นางสาวสุนัน   สมพมิตร
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กชายกุลพัฒน์   นนทโคตร
2. เด็กชายณัฐวัฒน์   ศรีสุตา
 
1. นางพรเกตุ   สันแดง
2. นางวิไล   แก้วเนตร
 
121 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 72.8 เงิน 16 โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ 1. เด็กหญิงสมฤทัย   ใจซื่อ
 
1. นางละเมียด   วาลุกา
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 73.8 เงิน 26 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. นายประกาศิต  พฤติวรรณ
2. เด็กหญิงพรชิตา   หนูสีดำ
3. เด็กหญิงภัทจิรา   ผาด่าน
4. นางสาวลลิตา  มะลิวรรณ
5. นายสุชาติ  ผาด่าน
 
1. นางวารินพร   เพชรแบน
 
123 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 70 เงิน 36 โรงเรียนบ้านหนองกลับ 1. เด็กหญิงชฎาพร   รอดทอง
2. เด็กชายทวีชัย   ต้อนไล่
3. เด็กหญิงมยุรา   เตือนสติ
4. เด็กหญิงฤทัยชนก   บานแย้ม
5. เด็กหญิงศศิธร   เขียวสี
6. เด็กหญิงสุภัสสรา   เขียวสี
7. เด็กหญิงหัทยา   เกิดอินทร์
8. เด็กชายอนิวัฒน์   ช้างดำ
9. เด็กหญิงอรพรรณ   บุญยืน
10. เด็กหญิงอารีญา   พลธีระ
 
1. นางสาวจินตนา   ถนอมนวล
2. นายชูชีพ   จั่นเพชร
3. นางปิ่นมณี   ชัยกิจ
4. นางมารี   รัตนวารี
 
124 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กชายชานนท์   หน่อจำปา
2. เด็กหญิงธันยพร   โท่นขัด
 
1. นางสาวนรินทร์  อินทะนัก
2. นางสาวสุนัน   สมพมิตร
 
125 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 22 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 1. เด็กชายวิชชากร   สุขแจ่ม
2. เด็กชายเตวิช   หล่ำ
 
1. นายชาญ   บัวประทุม
2. นายประพล   คำทอง
 
126 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.2 เงิน 31 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กหญิงมุกดา   วงษ์ศรี
 
1. นางนัยนา   นานา
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 34 โรงเรียนบ้านตาลพร้า 1. เด็กชายพงศักดิ์   เทียมตรี
2. เด็กหญิงพัชราภา   จันทร์สว่าง
3. เด็กชายภานุวัฒน์   บัวเข็ม
4. เด็กชายวิกร   หนุนนาค
5. เด็กหญิงเกศยาพร   ด่านกระโทก
 
1. นางพัชณี   รสลือชา
2. นางสมพิตร   ตาคำชัย
 
128 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 1. เด็กหญิงทักษพร   จิตมะโน
 
1. นางเพชรรัตน์   ชูประยูร
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรกิตติ์   เย็นคงคา
2. เด็กชายบวรพจน์   ฉลวย
 
1. นายฉัตรชัย   เขียวหวาน
2. นายเสรี   วัฒนวงศ์สุโข
 
130 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 25 โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) 1. เด็กหญิงชลธิชา  เสระศาสตร์
 
1. นายชูศักดิ์  อ่วมแก้ว
 
131 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 75.25 เงิน 35 โรงเรียนบ้านตึก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   พานทอง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   ล้นเหลือ
3. เด็กชายณัฐกร   มาโพธิ์
4. เด็กชายธนากร   คำคุ้ม
5. เด็กชายธวัชชัย   ลิขิต
6. เด็กชายนพดล   สายน้ำอ่าง
7. เด็กหญิงศศินา   แย้มสรวล
8. เด็กชายสราวุธ   ทองแหยม
9. เด็กหญิงสุนิษา   ระมัด
10. เด็กหญิงสุนิสา   พลฤทธิ์
 
1. นางกาญจณี   เรืองฤทธิ์
2. นางพิมล   อุปถัมภ์
3. นางวิลาวรรณ   ทองแจ้น
 
132 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 27 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กหญิงนิศามณี   ทาคำ
 
1. นางสาวกนกพร   เกตุเทศ
 
133 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 35 โรงเรียนแม่สานสามัคคี 1. เด็กชายธวัชชัย   แซ่โฟ้ง
2. เด็กหญิงนิราพร   แซ่จ๋าว
3. เด็กหญิงพัชรี   ปัญญาวิเวก
 
1. นางสาวชุติมา   เนื้อไม้หอม
2. นายวิทูลย์   พระริต
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 73.28 เงิน 28 โรงเรียนบ้านวังแร่ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์   จิตรมั่น
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   ลี
3. เด็กชายอรรถพล   อ้นเล่ห์
4. เด็กหญิงแสงเทียน   ชูเลิศ
5. เด็กหญิงใบพลู   ขึมสันเทียะ
 
1. นางสาวสมหมาย   ช่างเจรจา
2. นายเผชิญ  รู้สมัย
 
135 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 75.61 เงิน 30 โรงเรียนป้วยมิ้ง 1. เด็กหญิงสุพิชชา   พัว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สนธิกุล
 
136 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายธนายุทธ   การกิจ
 
1. นายอดิสรณ์   วงกลม
 
137 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 22 โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กชายประกาศิต   พรมสอน
2. เด็กหญิงโสริยา   นิลนนท์
 
1. นางสุรินทร์   โกธรรม
 
138 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงสุทธหทัย   ศึกษา
 
1. นายโสภณ  เหมือนชู
 
139 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กชายเฉลิมเกียรติ   ปัญญาวงศ์
 
1. นายโสภณ  เหมือนชู
 
140 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 75.6 เงิน 18 โรงเรียนป้วยมิ้ง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   นาคจีน
 
1. นายสมชาย  ประทาน
 
141 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายภคธร   รอดประทับ
 
1. นายอดิสรณ์   วงกลม
 
142 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงวรนัญ  อิทธิภาพ
 
1. นายโสภณ  เหมือนชู
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านดงย่าปา 1. เด็กชายกฤษฎา   ลำดับ
2. เด็กชายจาตุรนต์   หลักแหลม
3. เด็กชายทัตพงศ์   ผงแสง
4. เด็กชายธีรวัฒน์   วัสสระ
5. เด็กชายประยูรศักดิ์   ทาบัว
6. เด็กชายพีรพัฒน์   อุ่นทิ
7. เด็กชายวิษณุกร   มูลแก้ว
8. เด็กชายอนุชัย   อุ่นทิ
 
1. นายธวัชชัย   อินต๊ะเสาร์
2. นายวรทัศน์   เพชรไชย
3. นางสาวสุชัชฎาภรณ์   สีทอง
 
144 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 1. เด็กชายกฤษณะ   ไกรป๊อก
2. เด็กหญิงกาญจนา  สินนาค
3. เด็กหญิงวิภาวัส   พยัควรรณ์
 
1. นางสาวจรรยา   ชาญตระกูล
2. นางสาวธีรประภา   เอี่ยมมา
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์   นิมานะ
2. เด็กชายอัฐชรินทร์   อิ่มจันทร์
 
1. นายชาญวิทย์   แสงเงิน
2. นายพยุงศักดิ์  แสนคำ
 
146 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 64 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ไฉนหนอ
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจนา  นาคเหนือ
3. เด็กชายจิตรภานุ  เย็นคงคา
4. เด็กชายชัยณรงค์  ฉลวย
5. เด็กชายธนวัฒน์  ขุนเพ็ชร
6. เด็กชายธีรวุฒิ  พวงแก้ว
7. เด็กหญิงปนัดดา  เผือกบุตร
8. เด็กชายพงศธร  ทองชื่น
9. เด็กชายพีรพัฒน์  เชื้อหมอ
10. เด็กหญิงวิภา  ไชยวงศ์
11. เด็กชายสมาน  เขาเหิร
12. เด็กชายสิทธิพร  บุญศรีกุล
13. เด็กหญิงสิรามล  ทับรอด
14. เด็กชายสุธาวี  หอมบุปผา
15. เด็กชายสุรศักดิ์  ชัยมัง
 
1. นางสาวจินตนา  ต๊ะวรรณะ
2. นางพันทิพา  โกญจนาท
3. นางสาววรรณภา  อ่องเมือง
4. นางสาวสงกรานต์  กุศล
 
147 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 62.67 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านโซกเปือย 1. เด็กหญิงเกศรินทร์   บังแสง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  โทสูงเนิน
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 64.31 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านสารจิตร 1. เด็กหญิงชนกานต์   ประเสริฐสิทธิ์
2. เด็กชายพีรพันธ์   ประสพ
 
1. นางมาลัย   กระจ่างยุทธ
2. นางสาวสายชล   ทองพุฒ
 
149 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์   ดำคำ
2. เด็กหญิงปาริชาติ   ทองคำ
 
1. นางสาวณัฏฐณิชชา   ทองกำไร
2. นางสาวสายฝน   ติ๊บปินวงค์
 
150 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงจามจุรี  สิงหพันธ์
 
1. นายนนท์  สร้อยสวาท
 
151 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 67 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงรัตนากร  น่วมอิ่ม
 
1. นางสาวพรรณอร   มหาธนกุล
 
152 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงธารารัตน์   อัศวะภูมิ
 
1. นางสาวสุภาพร   บินทจร
 
153 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 69 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงพิมพ์   ศรีนวล
 
1. นางวันทิตา   รจนา
 
154 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68.2 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์) 1. เด็กชายธนกาญจน์   อ่วมจินดา
2. เด็กหญิงบุญญารัตน์   หีบแก้ว
3. เด็กหญิงบุษรา   วังใหญ่
 
1. นายพินิจ   ปาพันธ์
2. นายละออ   ครุธแก้วสกุณี
 
155 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงบุษยมาส   ทับทอง
 
1. นางสมพร   ทะสุใจ
 
156 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1. นางสาววันเพ็ญ   ประกิจ
2. เด็กหญิงวิชุดา   มากหลาย
3. นางสาวศิรินภา   อบแก้ว
 
1. นางตุลา   สุขสัมพันธ์
2. นางหฤทัย   บุญประดับ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 63.9 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   ขว้างสืบ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   ฟังอารมณ์
3. เด็กหญิงทักษพร   แซ่เติน
4. เด็กหญิงพรสิริ   สิงหจันทร์
5. เด็กหญิงสิริลักษณ์   แก้วมณี
 
1. นายประสงค์   นามกรณ์
2. นางลำพู   เขียนงาม
 
158 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   พุฒซ้อน
2. เด็กหญิงปวีณา   วิสูงเร
3. เด็กหญิงรจนา   สีนิล
 
1. นายบุญแก้ว   ฤทธิ์กระจาย
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ก้อนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงมณัฐชา   แสงพันธุ์
 
1. นางวันเพ็ญ   ม่วงเย็น
 
160 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายภีมยุส   เลิศล้ำ
2. เด็กหญิงวัศยา   มีพวงผล
3. เด็กหญิงศิรภัสสร   ตันเจริญ
 
1. นายวิรัตน์   กมล
2. นายวุฒวินัย   หงษ์บุญมี
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. เด็กชายธนดล  บัวนาค
2. เด็กชายเอนก  มะโนยาน๊ะ
 
1. นางสาวพาทินี  ยกตรี
2. นายสุนทร  ชมชิต
 
162 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงชิดชนก   อ้ายเตรียม
2. เด็กหญิงรัตติกาล   สุขเกษม
3. เด็กชายรุ่งอรุณ   เกรียงแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ   ทาบัว
2. นางสาวอาลิษา   อนันต์ชัยกร
 
163 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 20 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 1. เด็กชายรัฐนนท์   พูลสังข์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ   เหลี่ยมจุ้ย
 
164 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงจรรยาพร   ม้วดหรีด
2. เด็กหญิงอัมพิกา   สุทธิประพันธ์
3. เด็กหญิงอาภาพร   ขุนอินทร์
 
1. นางธนาทิพย์   เกิดผล
2. นางสาวสิตณัชช์   โพธิขำ
 
165 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 65.67 ทองแดง 23 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   อิ่มใจ
 
1. นางเบญจพร   ศรีนุต
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 63 ทองแดง 36 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธัณจิรา   ขัตติสิทธิ์
 
1. นางสาวเกศสุดา   จำเรียงพิน
 
167 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. นางสาวธนพร   ผิวบัวคำ
 
1. นางสาวยุพิน   จันทร์ฟัก
 
168 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 62.6 ทองแดง 39 โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 1. เด็กหญิงนัชชา  คำสุวรรณ
 
1. นางเรวดี   หวลระลึก
 
169 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กหญิงนาตาชา   ชัยประสิทธิ์
 
1. นายสุวรรณ   ชัยประสิทธ์
 
170 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กหญิงนภาพร   ค้าไม้
2. เด็กหญิงปาริชาติ   สำลีปั้น
 
1. นายกิตติศักดิ์   หวลหอม
2. นางยุพิน   สาวงศ์ตุ้ย
 
171 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.64 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายธนวัฒน์   ประถม
2. เด็กชายภูตะวัน   เลื่อนลอย
 
1. นายชวน  บวบขม
2. นายเกียรติดำรงค์   คมขำ
 
172 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านวังแร่ 1. เด็กชายจักรกฤษ   ฉาดฉาน
2. เด็กชายนพณัฐ   สำแดงเดช
 
1. นายธีระศักดิ์   สิงหเดช
2. นายสมพงษ์  ม่วงพัฒนา
 
173 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 67.4 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ครุฑมี
 
1. นางสุรันทร์   กมลอารี
 
174 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66.6 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านบึงสวย 1. เด็กหญิงอินทิรา   ศักดิ์ภูเขียว
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา   แตงทอง
 
1. นายชวลิต   สุวนาริด
2. นางสุพินิจ   อ่วมศรี
 
175 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงณัฑธิดา   บุญมาก
 
1. นางสาวมาลินี   พงษ์ประยูร
 
176 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายภูวิชญะ   อุตสาหกิจ
 
1. นางกัญญรัตน์  พุ่มรส
 
177 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 1. เด็กชายมนตรี   จุ่มเถิง
 
1. นางสาวนาฏยา   ภู่ทรัพย์สิน
 
178 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69.88 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงสุรัญชนา  แย้มวงศ์
2. เด็กชายเดชาพล  บุรีราช
 
1. นายกฤษณ์พงศ์  บุญทวี
2. นายพงศ์พิชาญ  แสงทอง
 
179 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 64.25 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1. นางสาวรจนา   เที่ยงอยู่
2. นางสาวสุธนา   ผสมผล
 
1. นายธีรวัฒน์  ทักษิณ
2. นางศิริพร  รมณียกุล
 
180 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 1. เด็กหญิงรุ่งเจริญ   สีแล
 
1. นายประเสริฐ   ส้มเพ็ชร์
 
181 ศิลปะ ขิม - หย่อง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงศิริพร   พ้องพงษ์ศรี
 
1. นายสุขุม   เทียนสุข
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69.5 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านปากสิน 1. เด็กหญิงจีญานันทร์   เจริญศิลป์
2. เด็กชายณัฒวัตร   อ่ำแจ้ง
3. เด็กหญิงมาลินี   เอี่ยมคำจันทร์
4. เด็กหญิงรัชฎาพร  ธนูเสริม
5. เด็กชายอนุชัย   สมกำลัง
6. เด็กหญิงเก็จเกล้า   สุวรรณเสงียม
 
1. นางสาวกรรยารัตน์   กาศสกุล
2. นายกี   จรลี
3. นางบังอร   จรลี
 
183 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านดงคู่ 1. เด็กหญิงกมลพร   คำหล้า
 
1. นางลัดดาวัลย์   เหล็กมั่น
 
184 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 41 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กชายธีระพงศ์   ประจวบจันทร์
2. เด็กชายยศนนท์   ทองดี
 
1. นายผดุงศักดิ์   อ่างทอง
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 45.5 เข้าร่วม 43 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายกุลวัฒน์   พัฒนศิษฏางกูร
2. เด็กชายรชตะ   ดีสังข์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   ทรัพย์สุข
2. นางนฤมล   พงษ์สุพจน์
 
186 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 47.5 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านสารจิตร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ชุติวีรวัฒนากุล
 
1. นางสุภา   กุฎมณี
 
187 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 33.16 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 1. เด็กชายนทีศักดิ์   แย้มวัฒน์
2. เด็กชายเอกภักดิ์   คำนก
 
1. นายจำเนียร   เกตุชาญ
2. นายนิธิบูรณ์   เนตรบุตร
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 51.65 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 1. เด็กชายพิทักษ์   บัวทอง
2. เด็กชายอภิชัย   แสงจันทร์
 
1. นายนิจสันต์   จันธิดา
2. นายเอกพงษ์   เปี้ยทา
 
189 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. เด็กชายสุรเสกข์  ทุนมาก
 
1. นายอนันต์  แก้วเปี้ย
 
190 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 54.4 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กชายวันนที   ตะขาบ
2. เด็กชายอมรเทพ   สอนวิจารย์
 
1. นางสาววชิรา   แก้วเนตร
2. นางวิไล   แก้วเนตร
 
191 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กหญิงละมัย   ผาด่าน
 
1. นางสาวกนกพร   เกตุเทศ
 
192 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 33 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กชายธนวัฒน์   นาคประเสริฐ
2. เด็กหญิงพันธิตา   นาคประเสริฐ
 
1. นางสาวประภา  มากรุ่ง
2. นายภุชงค์  ชาญชัยวีระพันธ์
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 39.1 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายธนาวุฒิ   สอนโต
2. นายภควัตร   เกษรจรุง
 
1. นางดวงใจ   โต๊ะถม
2. นางราตรี   จันทร์สง
 
194 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 43.6 เข้าร่วม 43 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. นางสาวณัฐธิดา  รูปทอง
2. เด็กชายพิเชษฐ์   รอบุญ
 
1. นางสาวนที   บริบูรณ์
2. นางสาวมาริษา   ทองศรีพงษ์
 
195 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 42.38 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายณัฐพงค์   เสือปรางค์
2. เด็กชายทินภัทร   ยาวิราช
 
1. นายจิรศักดิ์  ทองเวียง
2. นายฐิติวัฒน์   จัดดี
 
196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กหญิงสุวิชชา   ทิพวัน
 
1. นางสาวสุนัน   สมพมิตร
 
197 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 35.49 เข้าร่วม 33 โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 1. เด็กชายกนกพล   รุ่มรวย
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ทับจันทร์
 
1. นายสมพงษ์   มัจฉิม
 
198 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กชายไชยวัฒน์  แก้ววงค์
 
1. นายอัศพงษ์   ชุมดวง
 
199 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 29.5 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านท่าชุม 1. เด็กชายกฤษดา   อภิโล
 
1. นางศิริธร   วงษ์งาม
 
200 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 33 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายธนิส   พฤกษิกานนท์
 
1. นางสุรางรัตน์  ศุภธนสินเขษม
 
201 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 44.4 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านดงคู่ 1. เด็กหญิงรัชนีกร   พรมวิชัย
 
1. นางลัดดาวัลย์   เหล็กมั่น