สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุโขทัย เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 65 ทองแดง 32 โรงเรียนสายธรรม 1. เด็กหญิงภูริชญา  เพ็ชรผึ้ง
 
1. นางสุธีรา  จุลสราญพงษ์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 70.2 เงิน 34 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 1. เด็กหญิงธนัชชา  พงษ์บ้านไร่
 
1. นางอัมพา  นกอิ่ม
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงทัดดาว  ทัดชั่ง
 
1. นางสาวเนืองนิตย์   สาเขตต์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 30 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. เด็กหญิงสุภาริณี  สังข์อินทร์
 
1. นางอรุณี  สำรี
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84.2 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กหญิงธนิสรา  ธนะการ
 
1. นางสาวสมใจ  แจ่มกระจ่าง
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 43 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  เจาะจง
 
1. นางนัยเนตร  เสียงล้ำ
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 28 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงอริสรา  แสงใส
 
1. นายศราวุธ  โคตรจันทึก
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 1. เด็กหญิงฐิติมา  บดีรัฐ
 
1. นางอนงค์  รอดประดิษฐ์
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 19 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงศิรินันต์   เปียจันทร์
 
1. นางมันทนา  ถึงมี
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  กลิ่นเมือง
 
1. นางฉวีวรรณ์  แห้วเหมือน
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กหญิงนัฐธิดา  มั่นเอี่ยม
2. เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์เจาะ
 
1. นางพัชราภรณ์  อินทรโชติ
2. นางสาวสมใจ  แจ่มกระจ่าง
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 80.75 ทอง 10 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงชนุตา  พาโพนงาม
2. เด็กหญิงศุภราภรณ์  สอนสะอาด
 
1. นางสาวประพาภรณ์  กันคุ้ม
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กหญิงปฐมาพร  บวบมี
 
1. นางประดับ  ทองชื่นตระกูล
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายกีรติ  สุุธีรยงประเสริฐ
 
1. นางนงคราญ  โฆษจันทร
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กหญิงจริยา  หนองหลวง
 
1. นายวิชุกรณ์  พฤกษะวัน
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 79.4 เงิน 37 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กชายทินกฤต  มีจั่น
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เสาตรง
3. เด็กหญิงมิญฐกานต์  ปานโต
 
1. นางกันทิมา  พฤกษะวัน
2. นายโสรัจ  ธรรมเจตนา
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 24 โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงทับทิม  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยิ้มประดิษฐ์
 
1. นางสาวบัวคลี่  โตอ้น
2. นางสาวรุ่งรัตน์  อยู่คง
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 62.4 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายธีรภัทร  ลพพันธ์ทอง
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  ปวงประชัง
 
1. นายอุดร  ขำคม
2. นายอุเทน  ทิพวัน
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  สิงห์โสด
2. เด็กหญิงธนิดา  คงภัทร์กิติกุล
 
1. นางรัชนี  ใหลเจริญ
2. นายสมพงษ์  ใหลเจริญ
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายรณชัย  รอดพระ
 
1. นายเกษม  แตงจ๊อก
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธนภัทร  เขียวแก้ว
 
1. นางยุรา  แตงจ๊อก
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  ช่างเพาะ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์เรือง
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70.5 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  เรืองเดช
2. เด็กชายสืบศักดิ์  ศรีนุต
3. เด็กหญิงสุปรีย์ดา  ทรัพย์รำลึก
 
1. นางประทุม  คร้ามมี
2. นางสาวรุ่งนภา  วรชัยวัฒน์
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนิตยา  เที่ยงมณี
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  แมลงภู่
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ด้วงแตง
 
1. นางสาวนันทพร  กิจสนาโยธิน
2. นางสาลี่  เอี่ยมซิ้ว
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70.3 เงิน 15 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 1. เด็กหญิงศุธามาศ  แก้วสอน
2. เด็กชายสรวิชญ์  คูนาเอก
3. เด็กหญิงสุภัทรา  โฉมห่วง
 
1. นางสาวทิพาภัทร  พานิชพงษ์
2. นางสมศิริ  มั่นเขตวิทย์
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.6 เงิน 25 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กหญิงจริยา  หนองหลวง
2. เด็กหญิงศยามล  จีนภู่
3. เด็กหญิงสุธีชดา  อุดมสุข
 
1. นางสาวศิตา  โพธิ์รี
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79.4 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  เงินบำรุง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เธียรทิพย์วิบูล
3. เด็กหญิงบุษราคัม  สารสืบ
 
1. นายณรงค์  ไทยเรือง
2. นางสาวรุ่งนภา  วรชัยวัฒน์
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 16 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กชายจิณณวัตร  พลยงค์
2. เด็กหญิงบุลพร  เศรษฐกิจ
3. เด็กชายอนุสิฐ  แป้นจันทร์
 
1. นางสาวศิตา  โพธิ์รี
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 80.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงสุชาดา  เตปินตา
2. เด็กชายอนุพงศ์  หนานกุล
3. เด็กหญิงเบญญา  ปุ้มตะมะ
 
1. นายณัฐสิทธิ์  มายะ
2. นายธวัช  นิลนนท์
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 81.4 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กหญิงพรพรรณ  มากมี
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  ศรอยู่
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สินจันทร์
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  กิ่งก้าน
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายนพพล  อิ่มบู่
2. เด็กชายประดิพัทธิ์  รักถึง
 
1. นายธัชกฤช  ประดิษฐ์วรกุล
2. นางสาวมะลิวัลย์  เกิดเกตุ
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 60.8 ทองแดง 39 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงนงนภัส  ใจปัญญา
2. เด็กหญิงอัญพร  บัวผัน
 
1. นายณรงค์  ไทยเรือง
2. นางสาวรุ่งนภา  วรชัยวัฒน์
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 24.17 เข้าร่วม 41 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กชายจรณพงศ์  ศรีพงศธร
2. เด็กชายวรปรัชญ์  เขมรุจินนท์
 
1. Mr.Matthew John  Graffham
2. นางสาวชนิดาภา  เมฆนะภา
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 37.76 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านนากาหลง 1. เด็กชายนิธินัส  ขอนทอง
2. เด็กชายมนู  เกตุอ่อน
 
1. นายดิเรก  บัวป้อม
2. นายวิรัตน์  หาพา
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 44.8 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านนากาหลง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ระดม
2. เด็กชายวิรัตน์  ปิยะตา
 
1. นายดิเรก  บัวป้อม
2. นายวิรัตน์  หาพา
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 52.33 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กชายธนายุทธ  พรจันทรารักษ์
2. เด็กชายอนุพงศ์  แสงบัวแก้ว
 
1. นายธาตรี  พฤกษะวัน
2. นายสมชาย  สวนคำศรี
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 44.88 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายปัญญา  พรมน้อย
2. เด็กชายเมธิชัย  เสือมี
 
1. นายธัชกฤช  ประดิษฐ์วรกุล
2. นางสาวมะลิวัลย์  เกิดเกตุ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 25 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงฉันชนก  แจ่มในเมือง
2. เด็กหญิงธัญชนก  สมหารวงศ์
3. เด็กหญิงพัชรภา  สายหล้า
4. เด็กหญิงวนิดา  อินน้ำลืม
5. เด็กหญิงโสรยา  บุญแก้ว
 
1. นางสาวณัฐรดา  ภาคภูมิ
2. นางสาวอวันณา  สีบัว
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 63.1 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 1. เด็กหญิงญานิศา  รอดเกตุ
2. เด็กหญิงนริศรา  ทรัพย์เพชร
3. เด็กหญิงพันพัสสา  ทั่งโต
4. เด็กหญิงสุนทรี  จันทร
5. เด็กหญิงอริสา  ภูงาม
 
1. นายธัชพล  โพธิทา
2. นางสาวอรวรรณ  พันธ์ดี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง 26 โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ห้วยแคว
2. เด็กหญิงจีริญา  สุกใส
3. เด็กหญิงมยุรฉัตร  บุญเปี่ยม
4. เด็กหญิงอภิญญา  อยู่คง
5. เด็กหญิงเยาวเรศ  ฤทธิ์เจ๊กดี
 
1. นางรุจิรา  สุกมาก
2. นางวิไลรัตน์  สุภาพร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลานทอง 1. เด็กหญิงณัฐธิชาพร  เศษจันทร์
2. เด็กหญิงนงนุช  ไม้จันทร์
3. เด็กหญิงนิยดา  บุญเจ๊ก
4. เด็กหญิงบุศรา  กล่ำบัว
5. เด็กหญิงอนันตญา  มั่นอ้น
 
1. นางสาวจำเรียง  บุญดี
2. นางสุดารัตน์  ไชยพงศ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.2 ทอง 15 โรงเรียนวัดยางเอน 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อุดพันธ์
2. เด็กหญิงกัญจนพร  ใจยืน
3. เด็กหญิงจุฬาวรรณ  ปานบุญ
4. เด็กหญิงยุพา  เมืองหลวง
5. เด็กหญิงแก้วตา  ดวงอินทร์
 
1. นางทิพวัลย์  หงษ์ผ้วย
2. นายวิชิต  ศรีสมุทร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เนียมหอม
2. เด็กชายชวกร   นากศิริ
3. เด็กชายวชิรวิทย์  เมืองเจริญ
4. เด็กหญิงสุวรรณดี  ผิวดำ
5. เด็กหญิงเยาวเรศ  ยอดฉัตร
 
1. นางทิพวรรณ์   แฟงจันทร์
2. นางวาสนา  แสงเงิน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 60.22 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1. เด็กหญิงนริศรา   เอมทอง
2. เด็กหญิงรัตนากร  เนื้อไม้
3. เด็กชายวรวิทย์   โตมา
4. เด็กหญิงสรุชญา   ซุ่นบุญ
5. เด็กหญิงโชตินันท์   รักป้อม
 
1. นางอัญชลี   บุญมาก
2. นายอาวุธ  สุทธิมาศ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  มั่นเหมาะ
2. เด็กชายกฤษณรายณ์  อินทรภักดิ์
3. เด็กหญิงชนากานต์  สาคร
4. เด็กชายชินกร  นาคบุญธรรม
5. เด็กชายธนพัฒน์  ทิฆัมพรธีรวงศ์
6. เด็กชายธีรพงษ์  มณีนัน
7. เด็กหญิงนพมาศ  พึ่งพัก
8. เด็กหญิงนิตยา  นวลจันทร์
9. เด็กหญิงบุณยาพร  พรมมี
10. เด็กหญิงพรปวีณ์  จางวางคง
11. เด็กหญิงพัษวดี  พรมมี
12. เด็กชายภูผา  ทองกล่ำ
13. เด็กหญิงรุจิรดา  ห่วงตุ่น
14. เด็กหญิงฤชุกร  พึ่งพัก
15. เด็กหญิงวรรณพร  อิ่มหนำ
16. เด็กชายวัชรพงศ์  เข็มคง
17. เด็กชายศราวุฒิ  ปิ่นแจ้ง
18. เด็กหญิงศิรินยา  แย้มเจริญ
19. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภูมี
20. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญชู
 
1. นางสาวฉัตรดาว  คล่ำคง
2. นางสาวชญาพร  สร้อยสน
3. นายพิสิฏฐ์  แสงอบ
4. นางรินดา  ศรีชัยยะ
5. นางสมคิด  ชัยวิสุทธิ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 72 เงิน 16 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  อ่อนบุญ
2. เด็กชายกิตติพร  สนแก้ว
3. เด็กหญิงจารวี  ปุญญพันธ์
4. เด็กหญิงจุไรรัตน์  มูลศรีวัง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดใสดี
6. เด็กชายทัตพงศ์  ดีเรือก
7. เด็กชายธนากร  ฟูตุ้ย
8. เด็กชายธนาทิพย์  ตาป๊อก
9. เด็กชายนิคม  เชียงทิพย์
10. เด็กหญิงบรรพตี  นวลแตง
11. เด็กชายปุญญพัฒน์  สิงห์ชู
12. เด็กชายพิพิทน  คำสาย
13. เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีเครือ
14. เด็กชายภาณุพงศ์  ถาปาวงค์
15. เด็กหญิงภูษนิสา  ทาแลบ
16. เด็กชายวรกันต์  ตาเมา
17. เด็กชายวรชิต  สืบนันตา
18. เด็กหญิงวิภาดา  เศรษฐานาม
19. เด็กชายอริญชัย  คำทาสี
20. เด็กหญิงอุษมา  ติตาวงศ์
 
1. นางสาวฐิตารีย์  ทวีฉันทรัตน์
2. นายณัฐกิตติ์  เป้ทุ่ง
3. นางสาวลันทม  สังจันทร์
4. นางวันเพ็ญ  แก้วรัตนศรีโพธิ์
5. นางเดือนฉาย  ผาลา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงสกุลนีรัตน์  พระวิสัตย์
 
1. นางเสาวนีย์  อยู่หุ่น
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.38 ทอง 23 โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 1. เด็กหญิงพัษวดี  พรมมี
 
1. นางสมคิด  ชัยวิสุทธิ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.37 ทอง 29 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วงษ์เทียบทิม
 
1. นางเตือนตา  อยู่คง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังแดด 1. เด็กหญิงกิติยาพร  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายอำนาจ  ปิ่นแจ้ง
 
1. นางฉวี  ธนูสาร
2. นางประเทือง  กล้าวาจา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงพรนภา  ประสาวะเท
2. เด็กชายเมธาวิน  บ้านกล้วย
 
1. นางวทันยา  กันหาคำ
2. นายอุบล  พิมพาวะ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80.8 ทอง 35 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายธนวัฒน์  รักษ์มณี
2. เด็กหญิงศศิธร  สาสอน
 
1. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
2. นางสาวเนืองนิตย์   สาเขตต์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกรกนก  เลี่ยมทอง
2. เด็กหญิงณัฐชา  อยู่ทอง
3. เด็กหญิงดาวเดือน  พิมศรี
4. เด็กหญิงปิยพร  ขำรอด
5. เด็กหญิงวิชุดา  สุดสะอาด
6. เด็กหญิงสุภาพร  จิตพินิจ
7. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บุญมา
8. เด็กหญิงสุวรรณา  จันทวี
9. เด็กหญิงอรสา  แสงอ่อน
10. เด็กหญิงเรวดี  พุฒลา
 
1. นางรัชนี  วงษ์พูล
2. นางสาวสุนันทา  เรืองเดช
3. นางสาวเรณู  เข็มทอง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 87 ทอง 13 โรงเรียนวัดยางเอน 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อุดพันธ์
2. เด็กหญิงกัญจนพร  ใจยืน
3. เด็กหญิงจิรัชญา  อุทัยศรี
4. เด็กหญิงจุฬาวรรณ  ปานบุญ
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญเพ็ชร
6. เด็กหญิงพรนัชชา  ศรีอรุณ
7. เด็กหญิงยุพา  เมืองหลวง
8. เด็กหญิงศุพกานต์  ทองมี
9. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชมนก
10. เด็กหญิงแก้วตา  ดวงอินทร์
 
1. นางทิพวัลย์  หงษ์ผ้วย
2. นายวิชิต  ศรีสมุทร
3. นายสมทรง  ขวัญคง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจันทการติ์  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญมาก
3. เด็กหญิงญารินดา  สิทธิน้อย
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แก้วนาง
5. เด็กหญิงนันทวรรณ  อบหอม
6. เด็กหญิงน้ำเพชร  ศรีคล้าย
7. เด็กหญิงฟ้าทราย  จันทร์รักษ์
8. เด็กชายภัทริน  นวลแสง
9. เด็กหญิงมลทณา  กลิ่นแสง
10. เด็กหญิงริศา  จันทะขาว
11. เด็กชายวีระพันธ์  ทำไร่
12. เด็กหญิงศิริญาดา   ตูมหอม
13. เด็กหญิงศิรินภา  นาขุม
14. เด็กชายสิทธิพงศ์  รุ่งเรือง
15. เด็กหญิงอมลวรรณ  พ่วงจุ้ย
 
1. นางสาวณปภัช  ทองหลอม
2. นางณัฐวิดา  คงรอด
3. นางวัลภา  ด้วงบาง
4. นางเพ็ญศรี  จิตรพินิจ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กชายจักรกฤษ  เอมทอง
2. เด็กชายชมพูนุช  ปัดทอง
3. เด็กชายตุลาการ  จันทร์เขียว
4. เด็กหญิงทัดดาว  เทศรังสี
5. เด็กหญิงนพรัตน์  สอสุดใจ
6. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มีวงศ์
7. เด็กหญิงพรทิพย์  โพธิ์มี
8. เด็กหญิงพลอยมณี  ตุนสมจิตต์
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  หุ่นสิงห์
10. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ก้านเหลือง
11. เด็กหญิงสาริกา  ทองเชื้อ
12. เด็กหญิงสุวรรณนา  ขังทัด
13. เด็กหญิงอภิญญา  พึ่งทองคำ
14. เด็กหญิงเกศนี  ทองเชื้อ
15. เด็กหญิงไพลิน  ปลูกเพ็ชร
 
1. นางปัณฑิตา  หวลหอม
2. นางวรากร  บูรณะไทย
3. นางสาวสายฝน  ออมสิน
4. นางโสภา  แก้วเนย
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 27 โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กหญิงนริสสรา  ปุ่นจ้อย
2. เด็กหญิงปวีณา  เป้ก้า
3. เด็กชายอนาวิน  จันทร์เทศ
 
1. นางลัมภู  เขียวเหลือง
2. นายโกศล  เขียวเหลือง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 26 โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สอนสามพวง
2. นางสาวนุชนารถ  จิ๋วนารายณ์
3. เด็กชายอุเทน  ทองโตนด
 
1. นางลัมภู  เขียวเหลือง
2. นายโกศล  เขียวเหลือง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 27 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อนุมาตย์
2. เด็กชายทวีศักดิ์  สุวรรณบล
 
1. นางสาวยุวดี  จิตรปรีดา
2. นายรุ่ง  เพชรร้อน
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาลัยสวรรค์
2. เด็กหญิงธีรดา  แบนลี
 
1. นายธีระชัย  เทียนบุตร
2. นางสาวพระแพง  แม่นหวา
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83.2 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ประหวั่น
2. เด็กหญิงวรินธร  สุวนานนท์
3. เด็กชายอนาวิล  บุญเลิศ
 
1. นางวราภรณ์  ออมสิน
2. นายวิชัย  ออมสิน
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 41 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงกัญญานันท์  กิติประสาท
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ดวงวิลัย
3. เด็กหญิงญาณิศา  แก้วเคลือบ
 
1. นางกัญจนปภา  ชยภครัชต์
2. นางสาวศุภภัทร์  อุตรพันธ์
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายณัฐพล  ปั้นก้อน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปั้นก้อน
3. เด็กชายภานุมาศ  หมื่นอินทร์
 
1. นายธีรัศม์  สมสูงเนิน
2. นางอรุณ  สมสูงเนิน
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 1. เด็กชายศิรชัช  รอดม่วง
 
1. นางวรรณศิริ  นิ่มอ้อน
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 1. เด็กหญิงพิริยากร  นกหงษ์
 
1. นางอัมพา  นกอิ่ม
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กชายโภควินทร์  พาป้อ
 
1. นายอำนาจ  ฟองเพ็ชร
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงประติณญา    เลี่ยมประเสริฐ
 
1. นายอำนาจ  ทองพรรณ
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กชายวีรพล  ปานขำ
 
1. นายพีระศักดิ์  ภักดีบริบาล
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บัวป้อม
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ม่วงวันดี
 
1. นางนฤมล  วิกสิตโศภน
2. นางอุษารัตน์   ตังควิเวชกุล
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 27 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 1. เด็กหญิงพรประภา  รักปรางค์
2. เด็กหญิงสโรชา  โฉมพุ่ม
 
1. นางสาวจรรยา  รุ่นแรก
2. นางอุษารัตน์   ตังควิเวชกุล
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แหมทอง
2. เด็กหญิงนุชนาฎ  คำโคตรสุน
 
1. นางนุกูล  พิพิธทอง
 
72 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 61 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กหญิงกชกร  จงพ่วง
 
1. นางยุภา  สุดใจ
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ภู่จาด
2. เด็กหญิงพิจิตรา  ดีเรือง
3. เด็กหญิงวิรัญชนา  พงษ์บ้านไร่
 
1. นางบำรุง  เยโท้
2. นางอัมพา  นกอิ่ม
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฉิมเสือ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อาจใหญ่
3. เด็กชายวัชรพล  งามสง่า
 
1. นายวิเชียร  ม่วงเขียว
2. นางอัมพา  นกอิ่ม
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 72 เงิน 29 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายพันธการ  สังข์ทวีสิน
2. เด็กชายราเมศ  ปลีทุ่ง
3. เด็กชายไชยา  มั่งมี
 
1. นางจรัญ  ขาวป้อม
2. นายทนงศักดิ์  แซ่โค้ว
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กชายศุภกดิตตื์  ฟักตั้ว
 
1. นายวิชา  อยู่แย้ม
 
77 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กชายวันชัย  เรืองสิริ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  คำสัตย์
 
78 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายสุนทร  จ๋องเนี่ยม
 
1. นายรัฐพล  โพธิ์แก้ว
 
79 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 78.66 เงิน 6 โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กชายนราทิตย์  แต้มครู
 
1. นายวินัย  กันอ่วม
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 70.6 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหนองตูม 1. เด็กชายณัฐวุติ  จันทขาว
 
1. นายธนดล  อินทรสูตร
 
81 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายศุภฤกษ์  บุญจีน
 
1. นางอมร  ธนสัญชัย
 
82 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 1. เด็กชายณัฐฐินันท์  ภู่พันธ์
 
1. นางวัชรีย์พร  เผยวัจน์
 
83 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ชูเตชะ
 
1. นางวนิดา  อิงคะพิเนต
 
84 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กชายธีรภัทร์  สมสา
 
1. นางเสาวนีย์  อินอยู่
 
85 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 71 เงิน 16 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กหญิงชลธิชา  พัดพ่วง
 
1. นายวิชา  อยู่แย้ม
 
86 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กชายธีรดนย์  ม่วงคำ
 
1. นายวิชา  อยู่แย้ม
 
87 ศิลปะ ขิม - หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐิดา  แก้วกำแพง
 
1. นางยุพิน  จันท้วม
 
88 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง 27 โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พุทธรัตน์
 
1. นางอนงค์รัฐ  เด่นดวง
 
89 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กชายเฉลียว  วังยายฉิม
 
1. นายเปรม  ศรีนุต
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 72 เงิน 28 โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กหญิงปรัศมาภรณ์  บัลลังค์แก้ว
 
1. นางสาวจงจินตน์  แจ่มกระจ่าง
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทับนิล
 
1. นายวิชา  อยู่แย้ม
 
92 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงกาญจนา  คงกระพัน
2. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  พรพฤฒิพงศ์
3. เด็กชายชำนาญ  จันทร์หอม
4. เด็กชายนิธิศ  ศรีแจ่มดี
5. เด็กหญิงปรินทร  วีระวัฒนาพงษ์
6. เด็กหญิงปัญญากร  ช่างจ่าย
7. เด็กหญิงปิยมน  ศรีแจ่มดี
8. เด็กหญิงวิรัลพัชร  ฉวีไทย
9. เด็กชายสรวิศ  หวังมีชัย
 
1. นางดาราพร  ดีดีด
2. นางวนิดา  อิงคะพิเนต
3. นางอมร  ธนสัญชัย
 
93 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 84.16 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 1. เด็กหญิงจิณห์วรา  อำไธสงค์
2. เด็กหญิงนารีนาท  เทศนา
3. เด็กชายปฏิภาณ  เกตุแก้ว
4. เด็กหญิงปริยาภรณ์  หมีเทพ
5. เด็กชายพงศ์พันธ์  คุ้มสุข
6. เด็กชายพิบูลย์  อ่อนเชตุ
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นันตา
8. เด็กหญิงพิยดา  พิลา
9. เด็กชายรินทรสุทธิ์  อินอำพร
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทับเพชร
11. เด็กหญิงสุภัสสร  อยู่ทอง
12. เด็กหญิงสุมาลี  ไกรกิจราษฏร์
13. เด็กชายอนุสรณ์  ทิมจีน
14. เด็กหญิงอริสา  แตงน้อย
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองดี
 
1. นางนพรัตน์  คลองโปร่ง
2. นางปราณี  ศรีทรัพย์
3. นางสาวมันทนา  ศรีพยัฆ
4. นางสาวรวยริน  ไล้สม
 
94 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90.6 ทอง 7 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กชายกฤษดา  รอดกสิกรรม
2. เด็กชายธีรดนย์  ม่วงคำ
3. นายพลากร  ทิพย์มาลา
4. เด็กชายพีรพัฒน์  อินทะรัง
5. เด็กหญิงภรัญญา  จันทร์ผึ้ง
6. เด็กหญิงศริกัญญา  ปานโต
7. เด็กชายศุภกดิตตื์  ฟักตั้ว
8. เด็กชายสุภเวช  เสนเกตุ
9. เด็กชายสุรศักดิ์  เปล่งปลั่ง
10. เด็กชายอภิรักษ์  ปานคง
11. เด็กชายอำนวย  ประถมอินทร์
 
1. นายวิชา  อยู่แย้ม
 
95 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 64.33 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  ไกรทอง
2. เด็กชายชญานนท์  รุ่งสว่าง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอี่ยมหุ่น
4. เด็กชายธนพล  ช่วงโชติ
5. เด็กชายธวัชชัย  จงแช่ม
6. เด็กหญิงนพเกล้า  คงลำพันธ์
7. เด็กชายบัญญพนต์  แสงนาค
8. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  อยู่ดี
9. เด็กชายวรรณชัย  ทองประดิษฐ์
10. เด็กหญิงวัชราภรณ์  มลิลา
11. เด็กชายวันชนะ  ตรุษะ
12. เด็กชายสราวุฒิ  บุญเพิ่ม
13. เด็กหญิงสุนทรี  สุนทร
14. เด็กชายสุรชัย  กลิ่นลูกอิน
15. เด็กชายสุเมธ  สร้อยสน
16. เด็กชายอนันตชัย  ทองมนต์
17. เด็กชายอภิญโญ  เอี่ยมสี
18. เด็กชายอภิรัตน์  รัตนอนุรักษ์ชนะชัย
19. เด็กชายอานนท์  ทับเพ็ชร
20. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เสธา
 
1. นายธิติภูมิ   แก้วเนย
2. นายปัญญา  กิ่งงิ้ว
3. นางผกามาศ  ไชยมา
4. นางสาวพิชญาภา  เกษรบัว
5. นางเพ็ญ  สุทธิผุย
 
96 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กหญิงจิดาภา  อยู่กลัด
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทับนิล
3. เด็กชายชนาทร  ปานดำ
4. เด็กชายชัยธวัช  พลาพล
5. เด็กหญิงฐิติมาพร  ทัดไทย
6. เด็กหญิงณัฐมล  กัลพฤกษ์
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญสุวรรณ
8. เด็กหญิงนรัญญา  พัดพ่วง
9. เด็กหญิงนิภาพร  จันทร์ผึ้ง
10. เด็กหญิงปนัดดา  ปิ่นโตนด
11. เด็กหญิงพัชรี  จันสิงขรณ์
12. เด็กชายรังสิมันต์  เรืองวงค์
13. เด็กหญิงรัตนา  จันทร์ผึ้ง
14. เด็กชายสัญญา  อินทร์อยู่
15. เด็กหญิงสายธาร  คำเบิก
16. เด็กชายสิทธิพงษ์  เล็กกระโทก
17. เด็กหญิงสุธินัดดา  นาเมืองรัก
18. เด็กชายสุรเดช  จันทร์แดง
19. เด็กหญิงอังคณา  หนองหลวง
 
1. นางชะอ้อน  อยู่แย้ม
2. นายวิชา  อยู่แย้ม
 
97 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แช่มช้อย
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ห้วยแคว
3. เด็กชายจารึก  ไพรวรรณ์
4. เด็กหญิงจีริญา  สุกใส
5. เด็กหญิงชนิดา  เกิดเกตุ
6. เด็กหญิงชลธิชา  อินทรหอม
7. เด็กหญิงดรุณี  ขำดอน
8. เด็กชายทศพร  สมบูรณ์
9. เด็กชายทัตพงศ์  แช่มช้อย
10. เด็กชายธนภูมิ  มณฑาทอง
11. เด็กหญิงนัฐมล  พุ่มน้อย
12. เด็กหญิงปภิญญา  วงศ์วัฒน์
13. เด็กหญิงพลอยมณี  เอี่ยมมาก
14. เด็กชายพีท  ฤทธิ์ร้อน
15. เด็กชายพีรพล  คงบาง
16. เด็กหญิงภัทราวดี  ชื่นมอญ
17. เด็กหญิงมยุรฉัตร  บุญเปี่ยม
18. เด็กหญิงวนิดา  ทรัพย์สิน
19. เด็กหญิงศิริรัตน์  นัยจิตร
20. เด็กชายศิริวัตร  อินทรสูตร
21. เด็กหญิงสุพัชทรา  ทองแสง
22. เด็กชายอนาวิน  นิ่มทอง
23. เด็กชายอนุวัตร  โพทา
24. เด็กหญิงอภิญญา  อยู่คง
25. เด็กชายอรรถพล  ปั้นทิม
26. เด็กชายอานนท์  สาลีเสา
27. เด็กหญิงเยาวเรศ  ฤทธิ์เจ๊กดี
 
1. นางกอบแก้ว  สดโพธ์
2. นายทองหล่อ  คล้ายแท้
3. นายประสพ  แก้วบังเกิด
4. นายมานิตย์  อุสาหะกานนท์
5. นายอนุวัฒน์  อ่อนคำพา
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 64 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กชายสันติ  นวลจันทร์
 
1. นางบุษบา  นิลนนท์
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กชายกิตติ  บุญเรือง
 
1. นางสาวศิริพร  บุญแจ้ง
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77.33 เงิน 36 โรงเรียนวัดเสาหิน 1. เด็กหญิงจินตนา  มั่นเรือง
 
1. นายอลงกรณ์  หงษ์ผ้วย
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วจันทร์
 
1. นางบงกช  รชตวงศธร
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.3 เงิน 19 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 1. เด็กชายธีรภัทร์  โพธิ์ขวัญ
 
1. นางสุนันท์  จันทรปิติกุล
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.4 เงิน 13 โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ถ้วนถี่
 
1. นางระเบียบ  รักวุ่น
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 24 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  อินทรสุวรรณ
 
1. นายสมคิด  แห้วเหมือน
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กชายนัฐพงศ์  ทับทอง
 
1. นายเกริกขจร  อินทร์นา
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.5 เงิน 24 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 1. เด็กชายธีรภัทร์  โพธิ์ขวัญ
 
1. นางสุนันท์  จันทรปิติกุล
 
107 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 19 โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 1. เด็กชายวิรเชษฐ์  พุ่มทอง
 
1. นางสมคิด  ชัยวิสุทธิ์
 
108 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 8 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  อินทรสุวรรณ
 
1. นายสมคิด  แห้วเหมือน
 
109 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ถ้วนถี่
 
1. นางสาวกชพรรณ  มายะ
 
110 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 39 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  ศรีวัง
 
1. นายเชาวฤทธิ์  คงคีรี
 
111 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.06 เงิน 32 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กชายกฤษณชัย  ชัยเพ็ง
 
1. นายเกริกขจร  อินทร์นา
 
112 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 29 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงวรดา  ขาวประทุม
 
1. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
 
113 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกรวิภา  คำสุข
2. เด็กชายคมสันต์  พันไธสงค์
3. เด็กชายจิตรกร  แถมกลาง
4. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ดีเอี่ยม
5. เด็กหญิงชลธิชา  บาลี
6. เด็กหญิงชัชญา  โปรยทอง
7. เด็กหญิงฑิตยา  ยศดา
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  เป็นสุข
9. เด็กหญิงณัฐพร  ออนเอี่ยม
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  งามราศรี
11. เด็กหญิงดารุณี  ยะวงศ์
12. เด็กชายตฤณ  บุญค่ำ
13. เด็กหญิงทิวทัศน์  แดนชัยภูมิ
14. เด็กชายธีรภัทร  สนั่นเอื้อ
15. เด็กหญิงนพรัตน์  นนทสันต์
16. เด็กหญิงนิภาวรรณ  สีทา
17. เด็กหญิงบุษกร  รสหวาน
18. เด็กชายประชา  นนทสันต์
19. เด็กหญิงพรชิตา  แช่มช้อย
20. เด็กหญิงพริตา  ดวงประพร
21. เด็กหญิงพันธิสา  บุญค่ำ
22. เด็กหญิงพิมพิกา  วังหลวง
23. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  วงศ์นอก
24. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  พงษ์สระพัง
25. เด็กหญิงรุ่งนภา  แสงนอก
26. เด็กหญิงวรนุช  งามราศรี
27. เด็กชายวรวุฒิ  ชุมนิรัมย์
28. เด็กหญิงวีรพร  มหาเพ็ง
29. เด็กหญิงศศิพร  บุญเขียว
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูชุม
31. เด็กหญิงสุนิสา  พรมบุตร
32. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อรัญวงค์
33. เด็กชายอนุชิต  ประมังคะตา
34. เด็กหญิงอริสา  ขุมทรัพย์
35. เด็กชายอิสรีย์  สุภรส
36. เด็กหญิงเกสสรา  ศรีกระจ่าง
37. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ปวงประชัง
38. เด็กชายเทพพิทักษ์  ทองดี
39. เด็กชายเมธัส  ป้องรัก
40. เด็กหญิงเมษา  จันทร์ผ่อง
 
1. นายทองแดง  ศรีคำแหง
2. นางพานาลักษณ์  คงคีรี
3. นางศรีนวล  งอยภูธร
4. นายสุนทร  คำโส
5. นายสุพจน์  งอยภูธร
6. นางสุภาวรรณ  ทวี
7. นางเชาวฤทธิ์  คงคีรี
 
114 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีพยัคฆ์
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  อ่ำทุ่ง
3. เด็กชายคงศักดิ์  ชาวตระการ
4. เด็กหญิงจิตรวี  หลักหลวง
5. เด็กหญิงชวัลนุช  รุขชาติ
6. เด็กชายณัฐพงศ์  หลองทุ่ง
7. เด็กหญิงธันยพร  เจริญรัมย์
8. เด็กชายนพเดช  ปานทุ่ง
9. เด็กหญิงนลินี  แก้วทุ่ง
10. เด็กหญิงนารีรัตน์  จิ๋วพุ่ม
11. เด็กหญิงนิตยา  เที่ยงทุ่ง
12. เด็กหญิงบุษกร  โตแดง
13. เด็กชายปริญญา  มาเอี่ยม
14. เด็กชายปิยทัศน์  สร้อยวงศืคำ
15. เด็กชายพรหมมงคล  สีชาติ
16. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชินจักร
17. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  จิ๋วพุ่ม
18. เด็กชายพัฒนพงษ์  กล่อมผ่อง
19. เด็กชายพิทยา  วรามิตร
20. เด็กหญิงภัชราภร  อินปลี
21. เด็กหญิงมาลีฉัตร   สิงห์กรณ์
22. เด็กหญิงรัชนก  อยู่ทุ่ง
23. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญเรือง
24. เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์  ดำดี
25. เด็กชายสมยศ  พรมจาด
26. เด็กชายสันติชัย  โคกทุ่ง
27. เด็กหญิงสายธาร  จูหลำ
28. เด็กหญิงสุกัญญา  ยิ้มทิม
29. เด็กชายสุธีรวัต  ปานทุ่ง
30. เด็กหญิงสุภาวดี  อยู่ทุ่ง
31. เด็กชายสุรชาติ  ปานพรม
32. เด็กหญิงอดิวรรณ  อ่ำทุ่ง
33. เด็กชายอดิศร  อยู่นา
34. เด็กชายอนุชิต  นวลทุ่ง
35. เด็กหญิงอรพิมล  วรรณะแสงศรี
36. เด็กชายอรุณ  กล่อมผ่อง
37. เด็กหญิงอารียา  แก้วเขียว
38. เด็กหญิงเพชรประกาย  กลั่นเรือง
39. เด็กชายเอกมล  ชำนาญเสือ
40. เด็กชายเอกรินทร์  ถึงทุ่ง
 
1. นางกัลยา  นาคจันทร์
2. นางสาวมะลิวัลย์  เกิดเกตุ
3. นางมาริน  แจงป้อม
4. นางสาววิไล  แสงพรม
5. นางสาวสนอง  สอนทุ่ง
6. นายสาธิต  อาณาเขตต์
7. นายสุวัฒน์  คลองโปร่ง
8. นายเทียม  จรวุฒิพันธ์
 
115 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.75 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายจักรชัย  จ้อยสุ่ม
2. เด็กหญิงจารุณี  ตรีเกษม
3. เด็กหญิงชนาภัทร  มานารส
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  หนานนะ
5. เด็กชายภัืทธนสิน  มานารส
6. เด็กหญิงรัชนีกร  พูลพันธ์
7. เด็กชายอัตทนนท์  นิพวงลา
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คชพันธ์
 
1. นางวันเพ็ญ  แก้วรัตนศรีโพธิ์
2. นางอารยา  ปานคง
3. นางสาวเสาวนีย์  ไชยชมภู
 
116 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.75 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เนียมหอม
2. เด็กหญิงนัชชา  กล่อมเกลี้ยง
3. เด็กชายนัฐพล  สงวนสิน
4. เด็กชายประสิทธิ์  บุตรละคร
5. เด็กชายภานุวัฒน์  เนียมหอม
6. เด็กชายวชิรวิทย์  เมืองเจริญ
7. เด็กหญิงวรรณศิริ  สอนสังข์
8. เด็กชายวรเชษฐ์   เงินมี
9. เด็กหญิงสุภัทรา  เนียมหอม
10. เด็กหญิงสุวรรณดี  ผิวดำ
 
1. นางนันทพร  แก้วแท้
2. นายสมเดช  แสงเมือง
3. นางสาวเมธาวี  แก้วแท้
 
117 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  วิลยะกูล
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คงนา
3. เด็กหญิงชัชชญา  ไชยวงศ์
4. เด็กหญิงพัชรพร  ฉวีวงศ์
5. เด็กหญิงรัตติกาล  อินศรี
6. เด็กหญิงสุธาสินี  บุญกิม
7. เด็กหญิงสุพิชญา  ฟ้อนศิริ
8. เด็กหญิงอชิรญา  คงเนียม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เอี่ยมพิษณุวงษ์
2. นางนันทภัค  อินทร์ทิม
3. นางอัญชลี  จันละมุด
4. นางอุบล  หงสนันทน์
 
118 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เมฆเขียว
2. เด็กหญิงกาญจนา  ทองอยู่
3. เด็กหญิงธิติมา  นาคนวล
4. เด็กหญิงธิมาพร  นาคนวล
5. เด็กหญิงบัวชมพู  ขุนพินิจ
6. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  ธรรมมุสา
7. เด็กหญิงรุ่งนิมิต  แก้วคำ
 
1. นางสาวชไมพร  ไตรรักษ์
 
119 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 82.4 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงจิรัสสา   ณ แฉล้ม
2. เด็กชายชญานนท์  รอดสุวรรณ
3. เด็กหญิงชนกนันท์  เมธีสกุล
4. เด็กหญิงณัฐริกา  ปล้องนาค
5. เด็กหญิงดวงจิต  ด่านกิตติไกรลาศ
6. เด็กหญิงดวงใจ  ด่านกิตติไกรลาศ
7. เด็กชายปริญญา  รอดบำรุง
8. เด็กชายพงศกร  งามขำ
9. เด็กชายพชร  เนตรบุตร
10. เด็กชายพรเทพ  ปลูกสร้าง
11. เด็กชายพัฒนกฤช  พรมตุ่น
12. เด็กหญิงลภัสรดา  จุติตระกูลชัย
13. เด็กหญิงวันวิสาข์  จันทร์นาค
14. เด็กหญิงศิรินุช  เห้าอิ่ม
15. เด็กหญิงสิริกร  พัวงามประเสริฐ
16. เด็กหญิงอรจิรา  กองทอง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ชาญประพันธ์
2. นางปภาพินท์  ทิพย์ลุ้ย
3. นางสุดาวดี  นวนบ้านด่าน
4. นายอภิชาติ  ราชกิจมา
5. นางอัญชลี  จันละมุด
 
120 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  แท่นวิมล
2. เด็กชายกฤษฎา  ดินกระโทก
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ผิวขาว
4. เด็กหญิงจินต์จุฑา  วิชัยวงษ์
5. เด็กหญิงฐานิตา  แสงอรุณ
6. เด็กชายณัฐพล  จาดอินทร์
7. เด็กหญิงบุญสิตา  จันทร์ประเสริฐ
8. เด็กหญิงบุษยา  ใยยอด
9. เด็กชายปณชัย  เดชยศดี
10. เด็กหญิงประภาวี  นามหงษา
11. เด็กหญิงปานรัชนี  โพธิ์กิ่ง
12. เด็กชายมนพัทธิ์  วัฒนกสิวิชช์
13. เด็กหญิงวรรณี  กองสมบัติ
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  งิ้วลาย
15. เด็กหญิงสริตตา  คำภานุ
16. เด็กหญิงอารีญา  จักเครือ
 
1. นางสาวธนาณัติ  มากสุข
2. นางสาวพยุง  กระต่ายทอง
3. นางสาวพิมพ์พรลภัส  ลักษณะวิเชียร
4. นางสาวพิราพร  เครือยิ้ม
5. นางเสาวนีย์  อินอยู่
 
121 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 87.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กชายกฤษฎา  คชสิทธิ์
2. เด็กชายกันต์  อินเลิศ
3. เด็กชายณัฐพงศ์  เทพวงค์
4. เด็กชายนิเวศน์  อินทร์ลับ
5. เด็กชายสุรศักดิ์  ปานแดง
 
1. นายวัชรินทร์  สนองบุญ
2. นายเกรียงศักดิ์  พุ่มไม้
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1. เด็กชายณรงค์  พลอยครุธ
2. เด็กชายนัทวัฒน์  คล้ามทุ่ง
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  โพธิ์บุญ
 
1. นายสมใจ  สีขำ
2. นายสุจริต  แสงอรุณ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.75 ทอง 8 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กชายจักรกิจ  กล่อมกลม
2. เด็กชายนพดล  มาน้อย
3. เด็กชายสวิตต์  ระย้า
 
1. นายธวัชชัย  ด่านจิระมนตรี
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง 11 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงทิพานัน  เป่กล้า
2. เด็กหญิงประภัสสร  หมวดคง
3. เด็กหญิงเกศราพรรณ  ทีงาม
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ฟักอ่วม
2. นางสาวเพ็ญนภา  ใจดี
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 17 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงรจนา  เข็มอินทร์
2. เด็กชายศักดิ์ศรณ์  คำสาย
3. เด็กชายสุจิชน  โนขัดติมา
 
1. นางวันเพ็ญ  แก้วรัตนศรีโพธิ์
2. นางเดือนฉาย  ผาลา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 77 เงิน 17 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  จันทขัน
2. เด็กหญิงฐิติมา  รวบรัด
3. เด็กหญิงนฤมล  กลิ่นนาค
4. เด็กหญิงวาสนา  พรมดี
5. เด็กหญิงอภินันท์  ตะพานแก้ว
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทองดี
 
1. นางขวัญฤทัย  คำแคว่น
2. นางพรรณี  เขียวเรือง
3. นางวรรณิษา  ใจเสาร์ดี
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กชายคมกริช  ประสม
2. เด็กหญิงจรรยา  เป้ก้า
3. เด็กหญิงนิภาพร  ขำอิ่ม
4. เด็กหญิงพรนภา  คงเมือง
5. เด็กหญิงรุจิรา  อินทะโชติ
6. เด็กหญิงเสาวคนธ์  สีนวน
 
1. นายจีรนันท์  เปลี่ยนอำรุง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84.8 ทอง 21 โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 1. เด็กหญิงทิราภร  พึ่งพัก
2. เด็กหญิงนิธิพร  อินทรัพย์
3. เด็กชายศุภกิจ  มลาชู
 
1. นางสุดาวัลย์  รู้คุณ
2. นางสุธาทิพ  ใยดี
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 18 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กหญิงปานตะวัน  ปิ่นโตนด
2. เด็กหญิงพนัชกร  เรืองรอง
3. เด็กหญิงพรวิมล  หาญอยู่
 
1. นางสาวภัชราพร  ประจงจีบ
2. นางสาวสายรุ้ง  ฤทธิ์สน
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 82 ทอง 27 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กหญิงรัชนีพร  ฟักรักษา
2. เด็กชายวรพงษ์  กระจ่างฤกษ์
3. เด็กหญิงวิภาวดี  ทองโตนด
 
1. นายวิเชียร  ภูสมสี
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กชายดนุพล  ดำดี
2. เด็กหญิงนันทยา  อยู่เส็ง
3. เด็กหญิงสุริวรรณ์  เสามั่น
 
1. นายวิเชียร  ภูสมสี
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงกชกร  นันทะสิงห์
2. เด็กหญิงทัสญภรณ์  ลานพลอย
3. เด็กหญิงภัทรพรรณ  กันไชย
 
1. นางมนภัทร  คงยอด
2. นางสาวสายชล  บุตรนุช
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.4 ทอง 13 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  เช้ือชัยนาท
2. เด็กหญิงสินาภา  บุญสุวรรณ
3. เด็กชายสุขสันต์  แก้วเพชร
 
1. นางสาวกรกมล  พลับผล
2. นางสนอง  แสงคำ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดำดี
2. เด็กหญิงนิรันตรี  โตอ่วม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไกรรุ่ง
 
1. นางจุฬาภรณ์  ด้วงบาง
2. นางสาววริสา  บุญคง
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กุลด้วง
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  อินทร์ปรางค์
3. เด็กหญิงฐิติพร  หลำพรม
 
1. นางสาวปพิชญาดา  เนตรแสงสี
2. นายสุวัตรชัย  หงษ์สนั่น
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังกร่าง 1. เด็กหญิงน้ำมนต์  ปันแสน
2. เด็กหญิงมุทิตา   ทัดปอย
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แก่นลืม
 
1. นางสาวจารุมน  เปรมใจ
2. นางสาวจุฑามาศ  รอดสิน
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงกชกร  สิงห์โต
2. นางสาวกัลยรัตน์  แสงพุ่ม
3. เด็กหญิงสิริมา  นุ่มนิ่ม
 
1. นายขนุน  คงนวล
2. นางเปวิศา  ไกรเกษ
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กชายทวีศักดิ์  พึ่งเรือง
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  พึ่งเพ็ง
3. เด็กชายอาทิตย์  จิตสว่าง
 
1. นางบุญนาถ  พรจันทรารักษ์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  พรมปาน
2. เด็กหญิงปิยณัฐ  นาโตนด
3. เด็กหญิงอัญชิสา  คำชู
 
1. นางบุญนาถ  พรจันทรารักษ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76.2 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงกรกนก   เลี่ยมประเสริฐ
2. เด็กหญิงศิวลี   สุริยะพันธ์
 
1. นายสุชาติ  อยู่สถิตย์
2. นางเสริมศรี  อยู่สถิตย์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายธนาวุฒิ  พุทธกรณ์
2. เด็กชายสุรภัทธ์  ทับเงิน
 
1. นายวินิต   ตั้งถิ่นฐาน
2. นายสมชาย  เต็มเปี่ยม
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เกตุทิม
2. เด็กหญิงรชยา  สุขจินดา
 
1. นางสาวกรวรรณ  ปิ่นเดช
2. นายพงษ์ศักดิ์  ปิ่นเดช
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 25 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายชินกร  ชูเที่ยง
2. เด็กชายรัฐพงษ์   สินสมุทร
 
1. นายภูวนาถ  เฟื่องฟุ้ง
2. นายวินิต  ตั้งถิ่นฐาน
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายณพงศ์  ศิรินิรันดร์
2. เด็กชายวรธนเวน์  ณีศะนันท์
 
1. นางสาวกรวรรณ  ปิ่นเดช
2. นายพงษ์ศักดิ์  ปิ่นเดช
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กชายกฤษฎา  พาป้อ
2. เด็กชายรัตนพงศ์  พาป้อ
 
1. นางสาวคันธนา  กาวิวาส
2. นางพัชรา  ไตรรัตน์
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74.2 เงิน 12 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายกฤษตะวัน  ผลาวัน
2. เด็กชายประชา  นนทสันต์
 
1. นายนิรันดร์  แจ้งแสงอรุณ
2. นางพรรณรพี  บุญจันทร์
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงภัชราภร  อินปลี
2. เด็กชายอนุชิต  นวลทุ่ง
 
1. นางสาวสนอง  สอนทุ่ง
2. นายสละ  แจงป้อม
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายมงคล  ศรียรักษ์
2. เด็กชายวีรภัทร  คล้ายแท้
 
1. นางสาวกรวรรณ  ปิ่นเดช
2. นายพงษ์ศักดิ์  ปิ่นเดช
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กชายประสบ  ดีกัน
2. เด็กชายปรเชษฐ์  ทองจันทร์
 
1. นางสาววาริน  คล่ำคง
2. นายอนุลักษณ์  นาครินทร์
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 60.1 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ภูมิวัฒนะ
2. เด็กชายภานุทัต  หลำพรม
3. เด็กชายสรนันท์  ปั้นลี้
 
1. นางสาวกรวรรณ  ปิ่นเดช
2. นายพงษ์ศักดิ์  ปิ่นเดช
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กชายวินัย  เถื่อนมิ่งมาตร์
2. เด็กชายสรรเสริญ  โชคสุขเสียงวิเวก
3. เด็กชายสุนธร  ยุทธชุม
 
1. นายกิตติ  ต่อมหล้า
2. นายธนวัฒน์  พุดจาด
 
152 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81.6 ทอง 32 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 1. เด็กหญิงสมิตานัน  พุ่มเรียบ
 
1. นางกาญจนศิริ  อาภรณ์รัตน์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78.4 เงิน 22 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 1. เด็กหญิงสุนันทา  นวลจันทร์
 
1. นางบุญนาค  คชนิล
 
154 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  อินทรสุวรรณ
 
1. นางแสงระวี  หนูเมือง
 
155 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 32.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 1. เด็กหญิงนัยน์ปพร  อินจันทร์
 
1. นางระิวิพรรณ  รักถึง
 
156 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 78.5 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายรัฐนนท์  ด่านจิระมนตรี
 
1. นางจินตนา  สุหงษา
 
157 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 2.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงวนิดา  โมเฟื่อง
 
1. นางอรุณ  สมสูงเนิน
 
158 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78.2 เงิน 37 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ถ้วนคำ
 
1. นางสาวศจี  สินพิชัย
 
159 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 32 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงรุจีรัตน์  มั่งมี
 
1. นายชรินทร  มณีภูวนัตถ์
 
160 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงพิมพิศา  วอลเทอร์
 
1. นางนันทพร  โพธิ์นอก
 
161 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เที่ยงทุ่ง
 
1. นางธัญญารัก  สอนโต
 
162 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 26 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงขวัญใจ  คำบอนพิทักษ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  เกตุขำ
3. เด็กหญิงปัณชญา  จันทร์โต
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ชำนาญ
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สมภา
 
1. นางสาวนันทินี  สายอุปราช
2. นางสาวสุชาดา  บัวเข็ม
 
163 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80.37 ทอง 23 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงพฤดา  จันทร์ท้วม
 
1. Mr.LI  JIA LI
 
164 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 15 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 1. เด็กหญิงสุมาลี  สุกร
 
1. นายสุริยาวุธ  ธูปขุนทด
 
165 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กชายเจตริน  อำพันทอง
 
1. นางณัฐชยา  ทินบุตร
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. เด็กชายจักรพงศ์   อ่ำยิ้ม
2. เด็กชายชนาธิป  กลางเมืองขวา
3. เด็กชายชัพวิชญ์   พิมพ์สอน
4. เด็กชายธนวัฒน์   กลิ่นประทับ
5. เด็กชายธีระชัย   แดงบุ้ง
6. เด็กชายมนต์ธวัช   โมเฟื่อง
 
1. นางสาวนันทะวดี  อยู่ศรี
2. นายประนอม  อินทโชติ
3. นายไพโรจน์  สำรี
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73.9 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 1. เด็กชายดุลยุตม์  เจริญศิลป์
2. เด็กชายทีปกร  ขอนทอง
3. เด็กชายธนพล  อินกรัด
4. เด็กชายธนายุต  อินกรัด
5. เด็กชายพิพากย์  อินทพงษ์
6. เด็กชายสมประสงค์  ไพโรจน์
7. เด็กชายสานิตย์  บดีรัฐ
8. เด็กชายเจษฎา  รักสิงห์
 
1. นายสมชาย  รอดประดิษฐ์
2. นางเนตรดาว  วันขุนทด
3. นางสาวไพรวัลย์  เสนงาม
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายณฤดล  ดีมาก
2. เด็กชายณัฐพล   สงวนสิน
3. เด็กชายธีรวุฒิ  นกแก้ว
4. เด็กชายนฤคม   กิ่งงิ้ว
5. เด็กชายพิทักษ์  บุญสิงห์
6. เด็กชายมงคล  พานาแก้ว
7. เด็กชายมนต์สิทธิ์  ชะอุ้ม
8. เด็กชายศรันย์  สุทธิวิลัย
 
1. นายธีระศักดิ์  อินทรทัต
2. นายภูวนาถ  เฟื่องฟุ้ง
3. นายวินิต  ตั้งถิ่นฐาน
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 71.8 เงิน 20 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปานนา
2. เด็กหญิงกิตติกานต์  เป้อินทร์
3. เด็กหญิงจรูญลักษณ์  ปานนา
4. เด็กหญิงฉฎาธร  ครุฑบุตร
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญอ่วม
6. เด็กหญิงณัฐพร  ชะรากลาง
7. เด็กหญิงปัญชิตา  อ่อนปาน
8. เด็กหญิงพรทิพย์  ชุมแสง
9. เด็กหญิงรัตนากร  แก้วแสง
10. เด็กชายวรวุฒิ   พนมศิลป์
11. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   สาลีนาค
12. เด็กหญิงเอื้อกาน  เป้นุช
 
1. นางปราศรัย   ผ่วงไผ่
2. นางอรทัย  จินดาประสาน
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมเสน
2. เด็กหญิงพศิกา  สารคาม
3. เด็กหญิงลัดธิดา  ทองภู
 
1. นางระเบียบ  โคตรจันทึก
2. นางสิรินทิพย์  จันทร์บ้านโต้น
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กหญิงพันธิตรา  อิ่มอ่ำ
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  อิ่มอ่ำ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวฐานิตา  สวัสดี
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 57.17 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงสุชาดา  ปานขำ
2. เด็กหญิงอัครนาฎ  แย้มเมล์
 
1. นางสาวทิพยนิภา  ทัดไทย
2. นางสุนิภา  พันจุ้ย
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 87.56 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1. เด็กหญิงพัณณิตา  สวัสดี
2. เด็กชายรชานนท  เปล่งปลั่ง
 
1. นางนพวรรณ  ขาวทุ่ง
2. นางสาวหรรษา  บุญนายืน
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 52.07 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มาตปัญญา
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  สินนอก
 
1. นายพัชรพงศ์  ค้อมทอง
2. นายอุเทน  ทิพวัน
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 78.29 เงิน 7 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 1. เด็กชายธวัชศิษฎ์  มิตรศิลา
2. เด็กหญิงรดา  น้อยเอี่ยม
 
1. นางพัชรา  เชื้อประดิษฐ์
2. นางศิริรัตน์  กาญจนชม
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กหญิงจินตนาพร  เพ็ชรพูล
2. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  โพธิ์ผา
 
1. นางจุไรรัตน์   ศรีคำแหง
2. นางธรรศญา  เรืองเดช
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรีนคร
2. เด็กชายอภิรักษ์  พิมลศิริ
 
1. นางกาญจนี  เรืองโต
2. นางสุดาวดี  นวนบ้านด่าน
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กหญิงสงกรานต์  พรมประดิษฐ์
 
1. นางรัชนี  ใหลเจริญ
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงพรวิภา  พลเที่ยง
 
1. นางจิตติมา  ขำคม
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงณิชกานต์  บุญธานี
 
1. นางสาวเนืองนิตย์   สาเขตต์
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทะนาข่า
 
1. นางสาวเนืองนิตย์   สาเขตต์
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายธนาวุฒิ  มั่นเหมาะ
 
1. นางสาวเนืองนิตย์   สาเขตต์
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 1. เด็กชายธีรวิวัฒนา  ผาดี
 
1. นางสาวสมใจ  แจ่มกระจ่าง
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดปรักรัก 1. เด็กชายยุทธพงศ์  ทองหมื่นศรี
 
1. นางชลธิชา  รอดสิน
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กชายศุภกร  เชาวลิต
 
1. นางทิพมาศ  มั่นหมาย
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงศิริมาลัย  พระบิดา
 
1. นางสาวเนืองนิตย์   สาเขตต์
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงศศิกร  จันทะออน
2. เด็กหญิงศศิธร  จันทะออน
3. เด็กชายเนติพนธ์  สาริยา
 
1. นางสาวสาวิตรี  เกษณี
2. นางแสงจันทร์  สุปันเวช
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เข็มคง
2. เด็กหญิงลัดดา  ศิริภัก
3. เด็กชายวิเชียร  อิ่มหนำ
 
1. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
2. นางสาวเนืองนิตย์   สาเขตต์
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงธนารัตน์  บุญเกษา
2. เด็กชายพิเชษฐ์  เหลื่อมเทศน์
 
1. นายธีระชัย  เทียนบุตร
2. นางสาวพระแพง  แม่นหวา
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายกฤษฎา  เมาฟาย
2. เด็กชายศุภกิตติ์  พุ่มพิศ
 
1. นายจรัญ  บุญตั้ง
2. นางสาวพระแพง  แม่นหวา
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลานทอง 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ภู่เอี่ยม
2. เด็กชายศุภกฤษ  มั่นอ้น
 
1. นางปุริมปรัชญ์  อินทิพย์
2. นางศศิประภา  โพล้งมี
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายธนวัฒน์  มีทรัพย์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ค้อมทอง
 
1. นางสาวปพิชญาดา  เนตรแสงสี
2. นายสุวัตรชัย  หงษ์สนั่น
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร
2. เด็กชายณัฏฐพล  ภูโส
 
1. นางฉวี  ธนูสาร
2. นางประเทือง  กล้าวาจา
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 25 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายดนัย  จันทร์นา
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กันเนียม
 
1. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
2. นางสาวเนืองนิตย์   สาเขตต์
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.7 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังหาด 1. เด็กชายชยพัทย์  บุญมา
2. เด็กชายธนากร  ยมโคตร
3. เด็กชายผดุงเดช  สายหล้า
4. เด็กชายพนาวุธ  แร้งเกี้ยว
5. เด็กชายเขมนันท์  เพ็ญริยะ
6. เด็กชายเจษฎา  สำเภา
 
1. นายณฐวรรษ  ยอดแก้ว
2. นางวรฤทัย  กำพร้า
3. นางสาววราภรณ์  ทองปน
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.8 ทอง 21 โรงเรียนวัดเต่าทอง 1. เด็กชายคะนอง  มั่งจิ๋ว
2. เด็กชายชวนินทร์  บุญเหมือน
3. เด็กชายณเรศ  บุญล้ำ
4. เด็กชายพรสวรรค์  นวลงาม
5. เด็กชายพสิษฐ์  แฉ่งฉลาด
6. เด็กชายศราวุฒิ  อินทแสง
 
1. นางทิพธิณฬดา  อยู่สุข
2. นางสาวอภิญญา  เกตุทอง
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กชายชัยณรงค์  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงศิริพร  ยิ้มพิน
3. เด็กชายสมชาย  บัวสิน
 
1. นางสาวพรพรรณ  เพ็งอำไพ
2. นางสมปอง  นามแก้ว
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังหาด 1. เด็กชายปริวรรต  พรมไชย
2. เด็กชายอัครชัย  จิตอินทร์
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สมหารวงศ์
 
1. นางฐิตินันท์  บุญตั้ง
2. นางรัตติกาล  สุขพุ่ม
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.6 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงลลิตา  จันทร์สุภรประภา
2. เด็กชายวีรวัฒน์  กลิ่นขจร
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คชสิทธิ์
 
1. นางนหทัย   โพธิ์แสง
2. นางสาวปาลิดา  ขลิบผา
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.16 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 1. เด็กชายรุ่งภพ  ดีกลาง
2. เด็กหญิงวรรณเพ็ญ  จอดนอก
3. เด็กชายสุทธิพจน์  ปานทุ่ง
 
1. นางวันเพ็ญ  ท้วมนาค
2. นางเพ็ญภารัตน์  เคลือขอน
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง 28 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายณัฐพล  อินทร์ปล้อง
2. เด็กชายนันทภพ  ทองโหม
3. เด็กหญิงน้ำฝน  สาระวิต
 
1. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
2. นางสาวเนืองนิตย์   สาเขตต์
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อินตาป๊อก
2. เด็กชายนันทวัฒน์  วันเลิก
3. เด็กชายศราวุธ  หล้าคำภา
 
1. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
2. นางสาวเนืองนิตย์   สาเขตต์
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กรรณิกา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  แพรบุตร
3. เด็กชายเจษฎากร  โมทิม
 
1. นางสาวชลธิชา  สุทธิวิลัย
2. นางสาวภัทรดา  ทวีรัตน์
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.2 เงิน 20 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงจีระภา  ลานพลอย
2. เด็กหญิงชุติมณฑ์  เชียงราย
3. เด็กหญิงวราภร  วรเนตรสุดาทิพย์
 
1. นางยุพา  ไกรกิจราษฎร์
2. นางวราภรณ์  ชีเปรม
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายนิกร  คำปัน
2. เด็กหญิงพลอยมณี  บุญกรม
 
1. นางจุรีรัตน์  อินสุนทร
2. นางสาวปิยมาภรณ์  ศรีชู
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายชาตวิทย์  ทนคง
2. เด็กชายมานพ  ปั้นเงิน
 
1. นางสาวปิยมาภรณ์  ศรีชู
2. นางรุจีรัตน์  อินสุนทร
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายขจรศักดิ์  พงไพรินทร์
2. เด็กชายนัทพล  หาญลำพัง
3. เด็กชายวรกฤช  หาญอุไรพงษ์
 
1. นางสาวลันทม  สังจันทร์
2. นางเดือนฉาย  ผาลา
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายปัญญา  พันธ์สืบ
2. เด็กชายวันชัย  ปัสสาวะเท
3. เด็กชายวิสนุ๊ก  ม่วงสนิท
 
1. นางสาวจำนงค์  แก้วนุช
2. นายสมชาย  ชูเตชะ
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 28 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายธวัชชัย  เย็นฉ่ำ
2. เด็กชายนฤสรณ์  นกศรี
3. เด็กชายสถาพร   งามพักตร์
 
1. นางณัฐคินี  นิลนนท์
2. นางสาวนันทวรรณ  จันทร์ส่ง
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายพิทักษ์  ม่วงทอง
 
1. นายวิชัย  ปันต๊ะวงค์
 
211 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงสว่าง
 
1. นางสาวเนืองนิตย์   สาเขตต์
 
212 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กชายสรศักดิ์  สะอาดพงไพ
 
1. นายศราวุธ  โคตรจันทึก
 
213 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  งามตรง
 
1. นายอดิศักดิ์  เคลือขอน
 
214 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. เด็กชายประกฤษฎิ์   หลำนุ้ย
 
1. นางอรุณี  สำรี
 
215 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ภูสมสี
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ชาญวิทย์การ
 
216 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงจารุมน  แสงสุข
2. เด็กหญิงธันยธรณ์  เหล็กเพชร
3. เด็กหญิงน้ำฝน  แป้นสอน
4. เด็กหญิงสุวิมล  พูลพันธ์
 
1. นางวันเพ็ญ  แก้วรัตนศรีโพธิ์
2. นางอารยา  ปานคง
 
217 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ย่ามใหม่
2. เด็กหญิงปิยดา  ปานบุตร
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  กันหริ
4. เด็กหญิงวริศรา  นันตะพร
 
1. นางสาวจิราพร  แสงเขียว
2. นางน้ำอ้อย  นกเพชร
 
218 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่231 1. เด็กชายณรงค์พร  พุฒซ้อน
 
1. นายณรงค์  ไกรกิจราษฎร์
 
219 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กชายสันทัต  อินทพงษ์
 
1. นางบุษบา  นิลนนท์
 
220 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กหญิงปนัดดา  เครือมี
2. เด็กหญิงมธุรัต  ขุนใจ
3. เด็กหญิงสุชัญญา  แซ่คา
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่คา
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไพเราะ
 
1. นางสาววิยะดา  บุญรอด
2. นางสาวสุธารัตน์  พุ่มทอง
 
221 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 83.3 ทอง 35 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงสิริอาภา  กิจภพเลิศศิลป์
 
1. นางบุษบา  ภู่อรุณ
 
222 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82.8 ทอง 24 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สาริยา
2. เด็กหญิงฐานิตา  บุตรอ่วม
3. เด็กหญิงปิณิตา  จันผ่อง
 
1. นายชัยวัฒน์  เทศสิงห์
2. นางสุวรรณ  อนันตะ
 
223 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เพิ่มพูล
2. เด็กชายพงศกร  อิ่มพิทักษ์
3. เด็กชายวรโชติ  รามจักร
 
1. นางพเยาว์  มั่งจิ๋ว
2. นางสาวมัลลินา  คชสิทธิ์
 
224 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. นางสาวรุ่งนภา  วรชัยวัฒน์
 
 
225 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. นางปัทมาวดี  นวลทรง
 
 
226 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. นางนันทพร  แก้วแท้
 
 
227 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - - โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 1. นางอรทัย  จินดาประสาน
 
 
228 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. นายณรงค์  ภาคภูมิ