สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำพูน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 73.8 เงิน 16 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กหญิงพิชญานิน  อุทาเศษ
 
1. นางสาวบัวบาน  พิงคะสัน
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 79.4 เงิน 8 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงภิชญาดา  ปัญญาเครือ
 
1. นางสาวนิดานุช  ปันโปธา
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  หารุคำจ๋า
 
1. นางเบญจมา  ประสาธน์สุวรรณ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงภูษณิศา  มิ่งเชื้อ
 
1. นายดวงทิพย์  วงศ์ไข่
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79.6 เงิน 39 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กหญิงกฤติยานี  ยศธิวงค์
 
1. นางบัวเรียม  โสภา
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 23 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กหญิงญาณิกา  เชื้อวิญญาณ
 
1. นายสง่า  แสงเงินชัย
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 21 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทาฝั้น
 
1. นางอารี  ศรีสง่า
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70 เงิน 28 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ตุงตามชาติ
 
1. นางเนาวรัตน์  หลวงธิจา
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 28 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กหญิงแสงจันทร์  ติ๊บจันทร์
 
1. นางเนาวรัตน์  หลวงธิจา
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง 1. เด็กหญิงศิวิมล  จันธิยะ
 
1. นางเสาวคนธ์  วิชัยคำ
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 66.2 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศิริพร  แช่มคีรีรัตน์
2. เด็กหญิงสุภานุช  สมสร้อยสวัสดิ์
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  ชัยวินิจ
2. นางสาวพรรณี  อภิสันติคีรี
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 83.75 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐริณี   ปัญญา
2. เด็กหญิงวรพร   ห้วยเขียวหวาน
 
1. นางนงลักษณ์   เวศน์วิวัฒน์
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 75 เงิน 30 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กหญิงพัชณีนุช  รัตนแสง
 
1. นางสาวบัวบาน  พิงคะสัน
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 36 โรงเรียนจิรพิทยา 1. เด็กชายภัทรดนัย   ใจมา
 
1. นางสุกัญญา  จินดาหลวง
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. นางสาวพรธิตา   แดงสิงห์
 
1. นางสาวศิลาทิพย์  คำใจ
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 33 โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงณัฐชา  โพธิหม่อง
2. เด็กหญิงนัชชา  วงศ์ศรีใส
3. เด็กชายพีรวิชญ์  อุดแก้ว
 
1. นางดรุณี  บุญสะอาด
2. นางสาวสาวิตรี  โชคดี
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง 1. เด็กหญิงทิพากร  ทรัพย์เจริญ
2. เด็กหญิงวัทนพร  ภูเวียงจันทร์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  หวันชุ่ม
 
1. นางสาวชัญญานี  ขัดทา
2. นางลดาวัลย์  วงศ์เยาว์
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 53.4 เข้าร่วม 24 โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน 1. เด็กชายกษิดิศ  อุดกาวี
2. เด็กชายภูผา  เมืองขวา
 
1. นางดรุณี  บุญสะอาด
2. นางสาวสาวิตรี  โชคดี
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 58.4 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายอรรถพล   เถกิงเดชไพร
2. นางสาวอรอนงค์   วันเจริญใหม่
 
1. นางสาวกนกพร   เริ่มตระกูลใหม่
2. นางพวงผกา   แก้วจันทร์
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กหญิงพรชิตา  อุตมะ
 
1. นางสาวบัวบาน  พิงคะสัน
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงดลยา  แรมวัน
 
1. นางอัมพิน  อุดดง
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรัตติกาล   วารีมานะ
 
1. นางพวงผกา   แก้วจันทร์
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 29 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทาธิ
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  แหล่งอินต๊ะ
3. เด็กชายวุฒิพรรษ  ใจคำ
 
1. นางบัวเรียม  โสภา
2. นางสาวสายฝน  ต๊ะวันนา
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กหญิงปัถยา  ศรีเวียงกาญจน์
2. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  คำสีสม
 
1. นางศรีพร  แก้วโขง
2. นายสมบัติ  ฉางกันทา
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 1. เด็กหญิงชมภู   ลุงติ๊
2. เด็กชายปารวัฒน์  ใจดี
3. เด็กหญิงพรนภา  แสงศรีจันทร์
 
1. นางจุรีวรรณ์  เย็นใจมา
2. นางรัตนา  จอมขันเงิน
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.2 เงิน 29 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจริยา   ขวัญหล้าวิจิตร
2. เด็กหญิงพรกนก   สวัสดิ์เริ่มใหม่
3. เด็กหญิงศนาพร   เผ่าเสรีชัย
 
1. นางวราภรณ์   ฝั้นต๊ะ
2. นางศิรกาญจน์   จงสิริวัฒน์
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. เด็กหญิงขวัญนภา  เสนาทาน
2. เด็กหญิงอรพิน  ใจก้อน
3. เด็กหญิงอริษา  วันใจ
 
1. นางประวัณสรณ์  ไชยวงค์ษา
2. นางราตรี  แนบสนิทธรรม
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายวิโรจน์   อารียอดเยี่ยม
2. เด็กชายสุชาติ   ล่องธารา
3. เด็กชายสุทธิชัย   ธนชนภักดี
 
1. นางวราภรณ์  ฝั้นต๊ะ
2. นายสง่า  แก้้วสร้อย
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 76 เงิน 31 โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปุ๊ดปง
2. เด็กหญิงธิติมา  คำตา
3. เด็กหญิงสรินยา  ตาหน้อย
 
1. นางอมรรัตน์  มุสิเอก
2. นางเรณู  แซ่คู
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 83.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. นางสาวกุศรินทร์  ดวงปัญญา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วยองผาง
3. นางสาวสุพรรษา  สุธรรมยอง
 
1. นายทรงเดช  จันทร์ชาติ
2. นางบุญยิ่ง  เจียระนัยปรีดา
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54.4 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงปรินดา   ติ้บแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาพร  ทาสา
 
1. นางนันทนา  สร้างโศรก
2. นายวีระวุฒิ  ผาบเมฆ
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ 1. เด็กชายธงวุฒิ  นันท์ยอง
2. เด็กหญิงวารุณี  วิญญาเงือก
 
1. นายนิรันดร์  ชมภูเทศ
2. นางวัชรีย์  ทิพวรรณ
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 25.01 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายธนดล  คำมาตา
2. เด็กชายธนากรณ์  ธรรมใจ
 
1. นายธวัช  รังสิยารมณ์
2. นางเหรียญทอง  รังสิยารมณ์
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65.2 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายธนัตถ์ชัย  ตาแก้ว
2. เด็กชายวุฒิชัย  จันทะวาน
 
1. นายวสันติ  ยะปัญญา
2. นางไพรศรี  แสนหาญ
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านฮั่ว 1. เด็กชายวัชรพล  เตจาโท่น
2. เด็กชายสรวิช  นวลสอน
 
1. นายพิทักษ์  กล้าผจญ
2. นางสาวเจนจิรา  ปุ๊ดภาษี
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 48.91 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านบวก 1. เด็กชายนาวิน  อุดป้อม
2. เด็กชายอำนวย  ปะนันควาย
 
1. นางจีราภรณ์  ทันวัน
2. นายประวิทย์  สิขิวัฒน์
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77.05 เงิน 9 โรงเรียนบ้านบวก 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สิริสินมงคลชัย
2. เด็กชายสมศักดิ์  สมฝั้น
 
1. นางจีราภรณ์  ทันวัน
2. นายประวิทย์  สิขิวัฒน์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชุติมล   มนาขจีไสว
2. เด็กหญิงปณิดา   นาทรายสมาน
3. เด็กหญิงมนิสา   ก่อเกื้อตระกูล
4. เด็กหญิงวานิดา    ธนะชัยชมชื่น
5. เด็กหญิงอารยา   ปัตติสกุล
 
1. นางจิราภา  ปลัดกองวัน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรธิดา   รุ้งโอบดอย
2. เด็กหญิงพุทธชาติ   วรปัญญาพงศ์
3. เด็กหญิงละดา   เอกรัฐธารา
4. เด็กหญิงวรรณวนัช   เข็มชัยเจริญ
5. เด็กหญิงแอนนา   สุวรรณธัญญกิจ
 
1. นางสาวประทิน   มณีขัตย์
2. นางรัชภรณ์   วิริยะอาทร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปราถนา   ธารสุขสนธิ
2. เด็กหญิงพิชญา   จิตใจเมตตา
3. เด็กหญิงมิ่งพร   ใจรักยุติธรรม
4. เด็กหญิงสกาวเดือน    ธำรงวิชชากร
5. เด็กหญิงแก้วนภา   ผดุงกระดังงา
 
1. นายเชิด   กันชูลี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 43 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 1. เด็กหญิงกนกพร  อ่อนโต็ะ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  เพริศแก้ว
3. เด็กชายสุพิชญ์ปกรณ์  สมหลวง
4. เด็กหญิงอรวรา  วรรณวารี
5. เด็กหญิงอริสา  สิทธิตัน
 
1. นางเตือนใจ  สร้อยสนธิ์
2. นางแววตา  กองไชย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.7 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ตะโรงใจ
2. เด็กหญิงศิลาวรรณ  ตะโรงใจ
3. เด็กหญิงอมราพร  หวันฮ้อ
4. เด็กหญิงอันวนิสรา  นุเงิน
5. เด็กหญิงเพ็ญโย  มาแก้ว
 
1. นางธนิตา  สุดสม
2. นางสาวภัทราพร  ขัดสี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 20 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรรวี   แม่ลานคีรี
2. เด็กชายปิยวัฒน์    แสงดวงเดือน
3. เด็กหญิงสุภานันท์   กรกฎเกษตร
4. เด็กหญิงเมธาวี   อภิวัฒน์สมบัติ
5. เด็กหญิงแป้หนู    เชรากุล
 
1. นางปฑิตา   สุภาไผ่
2. นายวรกิจ   ทากี้
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 72.4 เงิน 28 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. นางสาวนภาภรณ์   กิ่งชนะรัตนมณี
2. เด็กหญิงนฤมล   คงหิรัญรัศมี
3. เด็กหญิงนิรากร   ธารสุขสินธุ
4. เด็กหญิงสาริกา   ธาราระคนสุข
5. นางสาวเขมิกา   กติกาธรรม
 
1. นายต้องเก่ง   วรรณห้วย
2. นายธวัชชัย   นันทชัย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   แก๊ะแง๊ะ
2. เด็กหญิงกัลยา   คำฝั้น
3. เด็กชายก้องภพ   สุขแก้ว
4. เด็กหญิงขวัญฤทัย   สุต๋า
5. เด็กชายจักรกฤษ   ปันไก่
6. เด็กชายณัฐพงค์   ปุ๊ดปี้
7. เด็กชายณัฐวุฒิ   ปันไก่
8. เด็กหญิงณิชากุล   คำฝั้น
9. เด็กหญิงณีรนุช   พูหะวัน
10. เด็กหญิงดวงประภา   สุภา
11. เด็กชายนาวิน  ตั๋นตานะ
12. เด็กหญิงพรพิมล   ติ๊บแก้ว
13. เด็กหญิงภัคจิรา   ติ๊บแก้ว
14. เด็กหญิงวรรณพร   ขันกสิกรรม
15. เด็กหญิงวิภาดา   หัวอ่อน
16. เด็กชายศราวุธ   อุ่นเรือน
17. เด็กชายศุภกร  ชุ่มน๊ะ
18. เด็กชายอภิชาต   สุภา
19. เด็กหญิงอัญชลี   อุ่นเรือน
20. เด็กหญิงไพรลิน   พูหะวัน
 
1. นางจันทนา  ปันทอง
2. นางทัศทรวง   ชินพันธ์
3. นายปริวรรต   วังวงศ์
4. นางวรัญญา  สุยะดุก
5. นางอัจฉรา  นิเกษ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) 1. เด็กหญิงวิลาสินี  อินต๊ะขัติย์
 
1. นางสาวโสรยา  แดงชัย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.38 ทอง 41 โรงเรียนบ้านป่าพลู 1. เด็กหญิงชนกพร  อุปนันท์
 
1. นางนิลุบล  พรมเมืองยอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.57 ทอง 25 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ธิอูป
 
1. นางสาวไพรัช  ปันจุติ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 86.2 ทอง 29 โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน 1. เด็กชายรวิโรจน์  กุลสัมพันธ์ชัย
2. เด็กหญิงรุจิกานท์  สอดโคกสูง
 
1. นางปลื้มจิตร  แตงเส็ง
2. นางศันสนีย์  หล้าหนัก
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 89.4 ทอง 17 โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ธรรมจี๋
2. เด็กชายศรัณญ์  ตันวังผาง
 
1. นางไพรวัลย์  เตจ๊ะวงค์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84.8 ทอง 21 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงศศิภา  ชีพชื่นชูใจ
2. เด็กชายเกียรติพงษ์  โปตา
 
1. นางนราภรณ์  ภูมาศ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 79.8 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบวก 1. เด็กหญิงชนิษฐา  สุวรรณัง
2. เด็กหญิงชลดา  ทิพย์อินทร์
3. เด็กหญิงรจนี  แปงแก้ว
4. เด็กหญิงวันวิสา  จีแฮ
5. เด็กหญิงศศิพิมพ์  มโนตัน
6. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ขัดธินนท์
7. เด็กหญิงสุวิสา  มีแฮ
8. เด็กหญิงอินทิรา  ใชยา
9. เด็กหญิงเกวลิน  สามา
10. เด็กหญิงเวณิกา  สมฝั้น
 
1. นางจีราภรณ์  ทันวัน
2. นายวิเชียร  สิงห์ชัย
3. นางสมควร  วงศ์ไข่
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 83 ทอง 33 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กหญิงกนกพร  สุขศรี
2. เด็กชายจิรพัส  รัตนแสง
3. เด็กหญิงจุรีรัตน์  เขมะไชยเวช
4. เด็กหญิงปนัดดา  ประทุมมา
5. เด็กชายปิติญา  ธรรมขันโท
6. เด็กชายวรการณ์  ยอดแก้ว
7. เด็กชายวัชระ  ทิศขน
8. เด็กหญิงวัณย์ธิรา  หล้าแก้ว
9. เด็กชายวุฒิชัย  สรายทอง
10. เด็กหญิงสิรินดา  กันทะดวง
 
1. พระสมคิด  ปัญญาวโร
2. นางสังวาลย์  ขัติสาร
3. นายอธิวัฒน์  กองเงิน
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 69 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจันทร์พะ   ดลเมฆา
2. เด็กหญิงจันเพ็ญ   วันเจริญใหม่
3. เด็กหญิงจุญเกศ  ภูมิคีรีพงษ์
4. เด็กหญิงธนพร   พงศ์ปฐมพร
5. เด็กหญิงนาริพร   ทรงคีรีบรรพต
6. เด็กหญิงบุญพิทักษ์   ปู่ดี
7. เด็กหญิงพรชิตา   ภูมิจอมไพร
8. เด็กหญิงพลอยไพลิน   วงษ์สุวรรณชัย
9. เด็กหญิงพัชรา   คีรีสวรรค์พร
10. เด็กหญิงพันธิตร   เลิศศศิธร
11. เด็กหญิงรวิพร   ธำรงวิชชากร
12. เด็กหญิงรินลดา   วรสันติเจริญ
13. เด็กหญิงวาสนา   ทะนุภูมิปัญญา
14. เด็กหญิงอาทิตยา   เวียงธีรชัย
15. เด็กหญิงเบญษิตา  ธารสุขคามา
 
1. นางสาวพวงทอง   มือผอ
2. นายสงบ   พุทธพฤกษ์
3. นางอรวรรณ   พุทธพฤกษ์
4. นายเสรี   ซอเฟีย
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ฤทธิ์นาคา
2. เด็กหญิงซอวา   เชารากุล
3. เด็กหญิงณัฐชา   อมรวิจิตรสกุล
4. เด็กหญิงณิชา   ชีวโรจน์อังกูร
5. เด็กหญิงนภาภรณ์   ปัญญาภูสกุล
6. เด็กหญิงนีรพา   ธารสุขคำนึง
7. เด็กหญิงปวีณา   สว่างยศลาภ
8. เด็กหญิงพิมพิดา   ขวัญปฐพีเลิศ
9. เด็กหญิงมลิลา   วนาปิยกุล
10. เด็กหญิงวรรณา   วนาเฉลิมภาพย์
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์   สุริยาวรกุล
12. เด็กหญิงสมฤทัย   แม่ลานนุสรณ์
13. เด็กหญิงสาวิตรี   ปริญญารัตน์
14. เด็กหญิงอารียา   คำนึงวศิน
15. เด็กหญิงโศรยา   ไตรเมธาวรรณ
 
1. นายสงบ   พุทธพฤกษ์
2. นางอรวรรณ   พุทธพฤกษ์
3. นายอานนท์   ชลธีระเสถียร
4. นายเสรี   ซอเฟีย
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายคุณากร  แก้วบุญปัน
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ก๋านันตา
3. เด็กหญิงสุจินันท์  อินถาปัน
 
1. นายนิรุตติ์  อินต๊ะจันทร์
2. นางวงเดือน  บุญมา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปวง 1. เด็กหญิงดวงสมร  เท่งซะ
2. เด็กหญิงดารุณี  สุจา
3. เด็กหญิงไอย์ลดา  เปี้ยยะ
 
1. นางทิพย์สุคนธ์  สงคุ้ม
2. นายสนิท  สงคุ้ม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77.5 เงิน 29 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรือนมะกอก
2. เด็กหญิงพรรณวษา  ทิพย์แดง
 
1. นายอรรณพ  ต๊ะศรี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหละ 1. นายกรกฏ  ยะวา
2. นายเจริญสินธุ์  จันทร์มา
 
1. นายพิบูลย์  เสนยอง
2. นายวสันต์  สิริกรเกษม
 
60 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83.2 ทอง 30 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรภัทร   ชูทรัพย์เจริญ
2. เด็กหญิงศุภกานต์   กล้าประสิทธิ์กุล
3. เด็กหญิงอารยา   เปลา
 
1. นางจงรักษ์   ทัศนีย์คติ
2. นายวุฐิธัญ   สกุลเกริกไกร
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา   มิตรชัยวงศ์
2. เด็กหญิงญาดา   นาทรายสมาน
3. เด็กหญิงลินลณี   วนาพาพบสุข
 
1. นางจงรักษ์   ทัศนีย์คติ
2. นายสุชัช   ทัศนีย์คติ
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   รุจิประดับพนา
2. เด็กชายอดิศักดิ์   ชำนาญวศิน
3. เด็กหญิงเกศินี   บุญกุลสวัสดิ์
 
1. นางจงรักษ์   ทัศนีย์คติ
2. นายสุชัช   ทัศนีย์คติ
 
63 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 1. เด็กหญิงสิรภัทร    ศรีวิจี๋
 
1. นายสัมพันธ์  แก้วมา
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนุติ   รุ่งวุฒิโรจน์
 
1. นางรัชภรณ์   วิริยะอาทร
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กหญิงชยุดา  มาเหลือง
 
1. นางอารี  เลิศสุวรรณ
 
66 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. เด็กหญิงธีราดา  ชวนหนองนวน
 
1. นางจันทร์ศิริ  จอมทัน
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กชายชลนิวัฒน์  จันทวัน
 
1. นายถาวร  จินะกาศ
 
68 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบวก 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  ธิกันงา
2. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  สมฝั้น
 
1. นางสาวิตรี  เบาจิตต์
2. นายสุบิน  ตาสุยะ
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 35 โรงเรียนบ้านบวก 1. เด็กหญิงวรฤทัย  สุขสิงห์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เป็งกันทา
 
1. นางสาวิตรี  เบาจิตต์
2. นางสาวโยทกา  พิงคะสันต์
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบวก 1. เด็กหญิงกัณณิกา  สีจา
2. เด็กหญิงอภิญญา   กัญจะนะ
 
1. นางจีราภรณ์  ทันวัน
2. นางอรทัย  เมืองนา
 
71 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวิชากร   สิงห์สาละวินไพร
 
1. นายสุชัช   ทัศนีย์คติ
 
72 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 81 ทอง 24 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กชายธนวัฒน์  ยาแปง
2. เด็กหญิงนิชกานต์  ต๊ะลิสังวาลย์
3. เด็กหญิงวสุนันท์  สิงห์คำปั๋น
 
1. นางสาวมัทนี  เครื่องชนะ
2. นางวลี  คำโสม
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   ใจต๊ะเมา
2. เด็กชายทรรศนกร   ปาอินทร์
3. เด็กชายเพชรสยาม   แพงศรี
 
1. นางพรรณี  วงศ์บุญมา
2. นางสาววราภรณ์  นันตาดี
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายจันทร์วัน   พงศ์พรพันธ์
2. เด็กชายบุญทิศ   แสงทองรัศมี
3. เด็กชายวินัย   หน่อไพรสน
 
1. นายขจรศักดิ์   พรหมช่วย
2. นายสุชัช   ทัศนีย์คติ
 
75 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 61 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงรามาวดี  จุลกระโทก
 
1. นายบุญโชติ  แสงคำ
 
76 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ตันยศ
 
1. นายบุญโชติ  แสงคำ
 
77 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 70.8 เงิน 20 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงสุทธิดา  อุดบัววงศ์
 
1. นายบุญโชติ  แสงคำ
 
78 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กชายนิธิกร  ธรรมลังกา
 
1. นายบุญโชติ  แสงคำ
 
79 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 74 เงิน 28 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  อินธิยะ
 
1. นายบุญโชติ  แสงคำ
 
80 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงศ์ฝั้น
 
1. นายบุญโชติ  แสงคำ
 
81 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงนภาพร  ปูอุตรี
 
1. นายบุญโชติ  แสงคำ
 
82 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงภิชญาดา  ปัญญาเครือ
 
1. นายบุญโชติ  แสงคำ
 
83 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง 28 โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงปภัสรา  ศรีวงศ์
 
1. นางรัชนี  ปัญญากรณ์
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 61 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงพัทธิราพร  อรชร
 
1. นายบุญโชติ  แสงคำ
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนันทิชา   แสงดวงเดือน
 
1. นายจีรพงษ์   สนิท
 
86 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 72.75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงณสิทธา  ดอกไม้
2. เด็กหญิงณัฎฐพรรณ  สุภาใจดี
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ตาธิยะ
4. เด็กชายนนทวัฒน์  ชัยวงศ์
5. เด็กชายนพนันท์  สานา
6. เด็กหญิงพัทธิราพร  อรชร
7. เด็กหญิงภิชญาดา  ปัญญาเครือ
8. เด็กหญิงวิลาสินี  เรืองทารินทร์
9. เด็กชายศุภกิตติ์  ต๊ะนะสา
 
1. นายบุญโชติ  แสงคำ
2. นายวรัณ  ฝั้นยะ
3. นางสุพรรณ  เมาคำลี
 
87 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 80.66 ทอง 13 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงกศิมา  สุริเมือง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงศ์ฝั้น
3. เด็กชายธนพล  อินธิยะ
4. เด็กชายธีรวัฒน์  แสนคำมูล
5. เด็กชายนนทวัฒน์  ชัยวงศ์
6. เด็กหญิงนภาพร  ปูอุตรี
7. เด็กชายนิธิกร  ธรรมลังกา
8. เด็กหญิงพรกมล  เมาคำลี
9. เด็กหญิงพัทธิราพร  อรชร
10. เด็กหญิงรามาวดี  จุลกระโทก
11. เด็กหญิงรุสนิภา  คำหล้า
12. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ตันยศ
13. เด็กหญิงสุทธิดา  อุดบัววงศ์
14. เด็กชายอัฐฐกรณ์  อินธิยะ
15. เด็กหญิงอารีรัตน์  อินธิยะ
 
1. นางนงนภัส  ชื่นเชาว์ไว
2. นายบุญโชติ  แสงคำ
3. นางอำภาพร  รินปัญโญ
4. นางสาวแสงทอง  ขอดสุภา
 
88 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 51.66 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 1. เด็กหญิงคณิศร  ปุ๊ดแค
2. เด็กชายจักรินทร์  หล้าแก้ว
3. เด็กหญิงจิณห์นิภา  ปุ๊ดแค
4. เด็กหญิงจิรพรรณ์  ทาธิ
5. เด็กหญิงจุฑามณี  บงดี
6. เด็กชายชยากร  กังแก้ว
7. เด็กหญิงดุษฎี  ติ๊บจันทร์
8. เด็กหญิงนภาพร  เมืองขัติย์
9. เด็กหญิงนารีรัตน์  สายสุคนธ์
10. เด็กหญิงปัทมาพร  เลิศพงษ์พาณิชย์
11. เด็กชายพบธรรม  อินถาปัน
12. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  โก๊ะไทย
13. เด็กหญิงมณีวรรณ  ปุ๊ดแค
14. เด็กหญิงวณิชชา  จินะกะ
15. เด็กหญิงศรอนงค์  ปู่ยาว
16. เด็กหญิงศราวรรณ  ปุ๊ดแค
17. เด็กหญิงสุพรรณี  ปู่ชั่ง
18. เด็กหญิงอรณี  แอมา
19. เด็กหญิงเกษวดี  นกแดง
20. เด็กหญิงเสาวณีย์  จินะกะ
 
1. นางสาวคนิดา  หมื่นจำปา
2. นางสาวประภัสสร  สินธุบุญ
3. นางสาวสมจิตร  ไชยศรี
4. นายเกษม  เรือนอินทร์
5. นายเกียงศักดิ์  คุณานวน
 
89 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กชายกิติพงษ์   มาสา
2. เด็กหญิงณัฐวิกา  มัตนามะ
3. เด็กหญิงดารณี  ตาอินทร์
4. เด็กชายทักษิณ   หล้าเป็ง
5. เด็กชายธรรมนูญ  นกแดง
6. เด็กหญิงธัญชนก  ตุ่นวิชัย
7. เด็กหญิงนริศรา  คำใส
8. เด็กหญิงบุษบา  ไทยใหม่
9. เด็กหญิงปณิดา  คำปา
10. เด็กหญิงพรชิตา  โก๊ะไทย
11. เด็กหญิงมัลลิกา  อินทรบุตร
12. เด็กชายมีชัย  ใจยะสาน
13. เด็กหญิงวิมลรัตน์   รินลาด
14. เด็กชายศุภวิทย์  แสนอินต๊ะ
15. เด็กหญิงสุจารี  ก๋องดี
16. เด็กหญิงสุวรรณา  ปู่ยาว
17. เด็กหญิงอรณิชา  เชียงจันทร์
18. เด็กหญิงอรัญญา  เอก๋า
19. เด็กหญิงอัญชุลีมาศ  ช้างมาก
20. เด็กหญิงเบญญาภา  ตาสุภา
21. เด็กหญิงไอรดา  อินต๊ะริด
 
1. นายวิโรจน์  คำชัย
2. นางอารี  เลิศสุวรรณ
3. นางเทวัญ  สุทธิมาลา
4. นางเนาวรัตน์  หลวงธิจา
5. นายไพบูลย์  เลิศสุวรรณ
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 82.5 ทอง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายทำนุรัฐ  หมูคำ
 
1. นายสมหวัง  นุวงศ์ษา
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กชายณรงค์พล  กุณาศรี
 
1. นางอัมพร  สตรอง
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 28 โรงเรียนบ้านผาลาด 1. เด็กหญิงสุพรรณี  กันทะมาดา
 
1. นางศรีออน  โพธิรักษ์
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 39 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. เด็กหญิงศิราพร  ซาวคำเขต
 
1. นายชาญชัย  ณ น่าน
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านท่าหลุก 1. เด็กชายทุน  ลุงทา
 
1. นางรำเพียร  ทองแท้
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.8 เงิน 15 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ตุงตามชาติ
 
1. นางอารี  เลิศสุวรรณ
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.55 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. นายนครินทร์  กันสาร
 
1. นางลำดวน  บุญปก
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบวก 1. เด็กหญิงพุทธิพร  ผาสุก
 
1. นายสมชาย  ชัยอนันตยศ
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 28 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. นายกิตตินันท์   ชัยธง
 
1. นางดอกไม้  ทองชัย
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.3 เงิน 14 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1. เด็กชายชิติพัทธ์  กันชูลี
 
1. นางอุราพร  โปธาคำ
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน 1. เด็กชายภัทระ  เจียกรัมย์
 
1. นางเบญจา  ชาวนาไร่
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 25 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กหญิงมัลลิกา  อินทรบุตร
 
1. นางอารี  เลิศสุวรรณ
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 20 โรงเรียนบ้านปวง 1. เด็กหญิงสุภชา  สุริวรรณ์
 
1. นางสาวปณิตา  กรุงมณี
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 36 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  มาอ้าย
 
1. นางอารี  เลิศสุวรรณ
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.53 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายอดุลวิทย์  สิงห์ทะ
 
1. นายณัฐดนัย  อุดหนุน
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 33 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ตาสุภา
 
1. นางอารี  เลิศสุวรรณ
 
106 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  บำรุงราษฎร์
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  จันทร์ตา
3. เด็กหญิงจันทกานต์  เมืองตาแก้ว
4. เด็กหญิงชฎิลลดา  เสนอินทร์
5. เด็กหญิงชนิกานต์  เงินเลิศกุล
6. เด็กหญิงชนิกานต์  ปินตา
7. เด็กชายชัชพล  สายประทุม
8. เด็กชายชาญชัย  เชี่ยวชาญ
9. เด็กหญิงณัฐริณีย์  คำหน้อย
10. เด็กหญิงณิชกานต์  ตันปัน
11. เด็กชายตะวัน  ชูศรีทอง
12. เด็กชายธนกร  ทะบุรี
13. เด็กชายธนาธร  ชูศรีทอง
14. เด็กชายธีรดนย์  แตงเส็ง
15. เด็กหญิงนภัสษา  แปทู
16. เด็กชายนรินทร์  หล้าแดง
17. เด็กหญิงนุชจรินทร์  ทวัฒน์
18. เด็กชายปวร  วรกิจเจริญวงศ์
19. เด็กชายปารณัท  ปะวัลละ
20. เด็กชายพงศกร  ดุษฎีคุณากร
21. เด็กหญิงพรทิพา  ผิวเกลี้ยง
22. เด็กหญิงพิมพกานต์  หินจันทร์
23. เด็กชายพิษณุพงศ์  เสนาลัย
24. เด็กหญิงมลธิดา  ปัดตะนุ
25. เด็กหญิงมัทณีญา  สุขติ๊บ
26. เด็กหญิงวัทนวิภา  ใหม่ทองดี
27. เด็กหญิงวิชญาดา  ผิวเกลี้ยง
28. เด็กหญิงศิริวรรณ  สมพมิตร
29. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ใบธรรม
30. เด็กชายสัณหณัฐ  ศรีสุวรรณ
31. เด็กหญิงสิริธร  กันทะจี้
32. เด็กหญิงสิรินภา  มณีศรี
33. เด็กหญิงสุทธิดา  วรรณใหม่
34. เด็กชายสุธีมนต์  อุดชมพู
35. เด็กหญิงสุนิสา  นิลศาสตร์
36. เด็กหญิงสุวรัตน์  ใจเรือง
37. เด็กชายหัสวรรษชนม์  วงศ์ศรีใส
38. เด็กหญิงอภัสรา  วงศ์สุภา
39. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เกียรติทับทิว
40. เด็กหญิงแอนนา  แมรี่บราวน์
 
1. นายจรินทร์  ศรีสุวรรณ
2. นางดรุณี  ทุนร่องช้าง
3. นายทศวรรษ  ทุนร่องช้าง
4. นางนภัสวรรณ  เตสุปะ
5. นางพรรณี  วรรณสุวงศ์
6. นางศิริพร  สิงห์ไผ่
7. นางเครือวัลย์  จันหนิ้ว
8. นางเบญจา  ชาวนาไร่
 
107 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจันทร์พลอย   แววทราย
2. เด็กชายจีรกริช   กิ่งชนะรัตนมณี
3. เด็กชายชนะชัย   วันเจริญใหม่
4. นางสาวชนาภัทร   ขวัญปฐพีเลิศ
5. เด็กชายทวีชัย   วนการพูน
6. เด็กชายธีรเดช   เผ่าเสรีชัย
7. เด็กชายปรัชญา   กุลพงค์ธีรา
8. เด็กหญิงสาวิตรี   ปริญญารัตน์
9. เด็กหญิงสุนิสา   รินลี้วาสิน
10. เด็กหญิงอรนิช   สุคนธมาลีไพร
 
1. นางสาวนฤมล  สวัสดิ์พัฒนาวงศ์
2. นายสงบ   พุทธพฤกษ์
3. นางอรวรรณ   พุทธพฤกษ์
 
108 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกะโพ   ปลอดรุชา
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ดงสุริยะเศียร
3. เด็กหญิงนันทนา   ฟ้าชอบหมอก
4. เด็กหญิงนุจรี   แววทราย
5. เด็กหญิงบุลภรณ์   แม่ลานนิยม
6. เด็กหญิงเกศินี   ธนะชัยชมชื่น
 
1. นางสาวนฤมล  สวัสดิ์พัฒนาวงศ์
2. นายสงบ   พุทธพฤกษ์
3. นางอรวรรณ   พุทธพฤกษ์
 
109 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1. เด็กหญิงกฤติยา  แก้วเซ็ง
2. เด็กหญิงจริยวรรณ   กุณาศรี
3. เด็กหญิงณัชชา  ชมภู
4. เด็กหญิงธันยาพร  ลำสมุทร
5. เด็กหญิงนิธิพร   เชื้อตุ้ย
6. เด็กหญิงผกามาศ   ไววาง
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  อุ่นโพธิ์
8. เด็กหญิงวรลักษณ์   ลุ่มหล้า
9. เด็กหญิงศิรินทิพย์  เงาแก้ว
10. เด็กหญิงอารียา  กาวิน
11. เด็กหญิงเกศินี  จินดาหลวง
 
1. นายชลัช  อัฒฑมนตรี
2. นางบุญศรี  ไชยพรม
3. นางพัชรินทร์  ภูเวียงจันทร์
 
110 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กหญิงนภวรรณ  มะยอง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เลงจันทร์
3. เด็กหญิงมณฑิตา  ชมภูธัญ
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  เป็งยี่
5. เด็กหญิงวารุณี  ต๊ะมัง
6. เด็กหญิงสกลวรรณ  ต๊ะมัง
7. เด็กหญิงสุพรรณี  ชมภู
8. เด็กหญิงอภิชญา  ใจคำร้อง
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  สมอิน
10. เด็กหญิงอัญญมณี  พันธุ์เพชร
11. เด็กหญิงอาภัสนันท์  อินโต
12. เด็กหญิงเกษรา  อู่บุญมา
 
1. นางกันหา  มูลรัตน์
2. นางจันทร์จิรา  บุญสุ
3. นางนิภา  จินาติ
4. นายวินัย  แบนสุภา
5. นางสร้อยหงษ์  สมศรี
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82.25 ทอง 22 โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 1. เด็กชายทนาธร  ปัญวงค์
2. เด็กชายนพชัย  ธนันชัย
3. เด็กชายวิชิต  คีรีวนาดอน
 
1. นางสาวรัชนีกร  มังสัง
2. นายเจน  สุขท้าว
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังหลวง 1. เด็กชายภูธนา  ยะกาวิน
2. นายอภิทักษ์  ยีคำ
3. นายอรุณศักดิ์  ทองมีเอียด
 
1. นายเกษม  อุปละกูล
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านแม่บอน 1. เด็กชายศุภกร  อินทร์เมา
2. เด็กชายสิทธิชัย  คำใจ
3. เด็กชายอนุกุล  ค้างคีรี
 
1. นางทัศนาวลัย  แสงนา
2. นายอำนาจ  แสงนา
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77.75 เงิน 39 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กชายดนุพล  นาวา
2. เด็กชายตรีรัฐ  คำอ่อน
3. เด็กชายธิติ  มอยทา
 
1. นางสาวถนอมศรี  หล้าเต็น
2. นายอัครพนธ์  แปงชัย
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พะลึก
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  เมืองเต็ม
3. เด็กชายพีรทัด  กาอินตา
4. เด็กชายวีรวุฒิ  แดงอ้าย
5. เด็กหญิงอัญญารัตน์  สืบอ้าย
6. เด็กหญิงเพชรา  ปาตัน
 
1. นายพงศกร  พุทธิมา
2. นางสาวมยุรฉัตร  รมหิรัญ
3. นางสาวสินจัย  คำมาตา
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 26 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. นางสาวชมดาว  เมืองแก้ว
2. นางสาวชมเดือน  เมืองแก้ว
3. นางสาววรารัตน์  ติ๊บจื้อ
4. นางสาววิลาสินี  ปันทวัน
5. นางสาวศศิรา  บุญมา
6. นางสาวอภิชญา  เย็นเอี่ยม
 
1. นายประวัติ  จอมขันเงิน
2. นางสาวปราณี  คำสุภา
3. นางสุพิน  ประเสริฐพงค์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  สายเสน
2. เด็กหญิงบัวชมพู  พุทธิมา
3. เด็กหญิงศิริพร   กันทา
 
1. นางประวัณสรณ์  ไชยวงค์ษา
2. นางสงวนศรี   ทิพย์บุญราช
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 13 โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุวรรณมา
2. เด็กหญิงธนัชพร  หมอกมาเมิน
3. เด็กหญิงอรวรรณ   ลือชัย
 
1. นางพรทิพย์  อินทรสมพันธ์
2. นางสุขสม  ยองจา
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. เด็กหญิงกานต์สิรี  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงนภัสสร  ไชยกันทา
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ธรรมวงศ์
 
1. นางศุภมาศ  ลิ้นฤาษี
2. นางอรพิน  พงษ์ตุ้ย
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. นายธนากร  วิญญายอง
2. นางสาวธิดารัตน์  สิทธิกัน
3. เด็กหญิงพิชวรรณ  แสงพันธุ์งาม
 
1. นางอรพิน  พงษ์ตุ้ย
2. นางเบญจวรรณ  จอมงาม
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76.8 เงิน 35 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กหญิงกมล  ต๊ะปิน
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  ขัดผาบ
3. เด็กหญิงวริศรา  มาเครื่อง
 
1. นางนภัสสร  อุปละกุล
2. นางสายฝน  แซ่เฮ้อ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.4 ทอง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงนัทธมน  ดอกผึ้ง
2. เด็กชายสุรศักดิ์  มิตตะกูล
3. เด็กหญิงอินทุอร  จีนม่วง
 
1. นางนภาพร  จักรมณี
2. นายโยธิน  ดวงวะนา
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรพัส   ธารสุขเวฬุ
2. เด็กหญิงภัทรพรรณ   เวียงบันเทิง
3. เด็กชายวิชิต   ประดับหยก
 
1. นางสาวธิดารัตน์   ศรีสุวรรณ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กหญิงปณิดา  คำปา
2. เด็กหญิงพรชิตา  โก๊ะไทย
3. เด็กหญิงสุวรรณา   ปู่ยาว
 
1. นางอารี  เลิศสุวรรณ
2. นางเทวัญ  สุทธิมาลา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   นันตา
2. เด็กหญิงธันชนก  วิชิตธารารักษ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์   ชัยชุมตัน
 
1. นางสาวมลิวัลย์  สุวรรณหล้า
2. นางลำจวน  อุตสาหปัน
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.25 ทอง 17 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงการะเกด   พรสุขี
2. เด็กหญิงอรุณี   รัตนพุทธกุล
3. เด็กหญิงเอื้อมพร   ชัยธีรธรรม
 
1. นางจิดาภา   ประภาวิลัย
2. นางวัชราภรณ์   ต๊ะเสนา
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 1. เด็กชายณรงค์เดช  ตาฝั้น
2. เด็กชายนริน  เมืองเต็ม
3. เด็กชายนเรศ  เมืองเต็ม
 
1. นายพงศกร  พุทธิมา
2. นางสาวมยุรฉัตร  รมหิรัญ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 40 โรงเรียนวัดวังหลวง 1. นางสาวกัณฐิกา  สินันต๊ะ
2. นายวุฒิชัย  ก้อนศิลป์
3. นางสาวอรพินท์  อุยี่
 
1. นางสาวชาลินี  พูลชนะ
2. นางศิกานต์  สร้อยญาณ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73.6 เงิน 21 โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ 1. เด็กหญิงธิดา   ณ คำปุ๊ด
2. เด็กหญิงพฤกษา  เรือนมูล
 
1. นายอนุกูล  หลวงธิจา
2. นายอิสระ  มาโรจน์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุขวิไล   ตรีเนตรทิพย์
2. เด็กหญิงอังคณา    มาธุสรสวรรค์
 
1. นางปรียาภรณ์   จันหนิ้ว
2. นายสุเธียร  โกกาธรรม
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. นายวันชัย   แปทู
2. นายอนุสิทร์   แปทู
 
1. นายต้องเก่ง  วรรณห้วย
2. นายธวัชชัย   นันทชัย
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 23 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงฐิติการณ์    คำเขียว
2. เด็กชายศุภณัฐ   นาคนวล
 
1. นางยุวรี  ประทีปยุวพัฒน์
2. นางสาวอรพรรณ  แสนอุตม์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายณัฐทกรณ์  เชื้้อจิต
2. เด็กชายทุนจิ่ง  ลุงต๋า
 
1. นางสาวปิยธันว์  เบญจเทพรัศมี
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กชายชัยนริศ  ดียะ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วจา
 
1. นางสาวศุภนุช  ประพิณ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงธันยพร  กันใจ
2. เด็กหญิงสุดาพร  เป็งเมืองมูล
 
1. นางวนิดา  ทนุชิต
2. นางสาววิลาวัลย์  ยาทองคำ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วคำปัน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนงาม
 
1. นายฐปนนท์  สีวิจี๋
2. นางธัญญาศิริ  วงษ์พันธ์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กชายนิวัตร   ปุณริบูรณ์
2. เด็กชายวีระศักดิ์   เรือนตา
 
1. นายวิโรจน์  คำธิยะ
2. นางสุวนีย์   หล่อเนตร
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านบวก 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หล้าธิ
2. เด็กหญิงนรภัทร  ธรรมดำรงกุล
 
1. นายประวิทย์  สิขิวัฒน์
2. นายปริญญา  เลขนอก
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงปิยธิดา  บางโป่ง
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  เทือกสุบรรณ
 
1. นางกัลยา  วงค์ปาลีย์
2. นางสาวโสภี  ศรีใจต๊ะ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายสุทธินันท์  สุวรรณอักษร
2. เด็กชายเกียรติพงษ์  บุตต๊ะ
3. เด็กชายเมือง  ลุงมล
 
1. นางสาวปิยธันว์  เบญจเทพรัศมี
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุวรรณ
2. นายปฏิวัติ  สุวรรณชัย
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ตามา
2. นางกัลยา  วงค์ปาลีย์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ตาวงศ์ษา
2. เด็กชายธานน  ชมเพื่อน
3. เด็กชายสรสิช  เสาอ้าย
 
1. นายภูมิใจ  วังคำ
2. นายสุเทพ  เทพพู่ทอง
 
143 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 84.6 ทอง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงบุญญาพัชร  หน่อแก้ว
 
1. นางสาวเกษสุรางค์  เทพศักดิ์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76.2 เงิน 29 โรงเรียนบ้านบวก 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีคำวงศ์
 
1. นางสุพรรณ์  ตาสุยะ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบวก 1. เด็กหญิงอาทิตยา  คำเปล
 
1. นางสุพรรณ์  ตาสุยะ
 
146 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 27 โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กชายภูริชย์  ติ๊บแก้ว
 
1. นางรุ่งอรุณ  มีวันนี
 
147 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 54.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน 1. เด็กชายปรินทร์  แบนสุภา
 
1. นางนภัสภรณ์  ดวงเนตร
 
148 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  พุทธา
 
1. นางลำดวน  บุญปก
 
149 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79.4 เงิน 31 โรงเรียนบ้านปวง 1. เด็กหญิงนวพร  วงค์อ้าย
 
1. นางสาวปณิตา  กรุงมณี
 
150 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.6 ทอง 14 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงขัติยาภรณ์   ธาดาวิจิตรกุล
 
1. นางสาวสุพร   มากคำ
 
151 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กชายภูพาน  เมืองขวา
 
1. นางสุพิชฌาย์  พรมอ่อน
 
152 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  โปธิยอง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  บุญธรรม
 
153 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กหญิงนริศรา  คำใส
2. เด็กหญิงพีระดา  แสงใส
3. เด็กชายมีชัย  ใจยะสาน
4. เด็กหญิงอัญชุลีมาศ  ช้างมาก
5. เด็กหญิงไอรดา  อินต๊ะริด
 
1. นางวัลยา  สิทธิธัญญ์
2. นางอรพินท์  สุขโสม
 
154 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 75.43 เงิน 31 โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ญาณะสร้อย
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ปาลีกุย
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.5 ทอง 18 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กชายจรัสชัย  เปี้ยแดง
2. เด็กชายชนะศักดิ์  คำฝั้น
3. เด็กชายภูผา  สุภา
4. เด็กชายยุทธนา   ใจคำ
5. เด็กชายอดิเทพ  ใจแก้ว
6. เด็กชายเมธัส  สุภา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  อุปะละ
2. นายทวีชัย  อัมพุธ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 44.5 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดวังสะแกง 1. เด็กหญิงกรณ์กนก  หมู่หนอง
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  นันทะก้อง
3. เด็กชายธนกฤต  อุดดง
4. เด็กหญิงปิยธิดา  กาบแก้ว
5. เด็กหญิงวนัชพร  อยู่สุข
6. เด็กชายสัภยา   เมฆหมอก
7. เด็กชายอมรชัย  แสนสิทธิ์
8. เด็กหญิงอริศฎา  หมู่แม่ริม
 
1. นายวิลาศ  แก้วทันใจ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กชายจตุรงค์  ดีเงิน
2. เด็กชายดีสอง  สุภา
3. เด็กชายดีหนึ่ง  สุภา
4. เด็กชายทนงศักดิ์  เงินคำ
5. เด็กชายบินทอง  สุภา
6. เด็กชายศุภชัย  บุญปั๋น
7. เด็กชายสุขเงิน  ติ้บแก้ว
8. เด็กชายเกรียงไกร  ใจ๋คำ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  อุปะละ
2. นายทวีชัย  อัมพุธ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 85.99 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง 1. เด็กชายณราธร  ทรัพย์เจริญ
2. นายณัฐพล  ด้วงอ้าย
3. นางสาวทับทิม  ขอดสุภา
4. นายธันชนน  มณีศรี
5. เด็กชายธานินทร์  ปาอ้าย
6. เด็กหญิงนราทิพย์  ตันปัน
7. นางสาวนันทนา  ปะอ้าย
8. นายนิชนันท์  ปันยะ
9. เด็กหญิงปุณยาพร  เส้าเปา
10. นางสาวพรพิมล  วังแก้ว
 
1. นายบุญชวน  จันหนิ้ว
2. นางรัสธรรม  ศรีประทีป
3. นางรุ่งทิพย์  สุทธิรักษา
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 86.1 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 1. เด็กหญิงจารุจีรัดดา  ตัลยา
2. เด็กชายธีรพงศ์  ฟุ่มเฟือย
3. เด็กหญิงนิชรา  หล้าหนัก
4. เด็กหญิงพรธีรา  จันทร์น้อย
5. เด็กชายพิสิษฐ์  สะมาสุข
6. เด็กหญิงวาสิณี  เจียมผักแว่น
7. เด็กหญิงศรัณยา  กาปัญญา
8. เด็กหญิงสิรินภา  คำปน
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  ตามา
 
1. นายสวิง  สร้อยญานะ
2. นางอุดมพร  ฟองตระกูล
3. นางเตือนใจ  สร้อยสนธิ์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. นางสาวน้ำทิพย์  จันทร์เรือน
2. นางสาวปุยฝ้าย  อินเหมย
3. เด็กชายวรากร  ยาแปง
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หมื่นจำปา
5. นางสาวอัญชลี  พงษ์ตัน
 
1. นางพูลศรี  เลิศสกุลวงษ์
2. นางอัมพร  สตรอง
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 1. เด็กหญิงคณิศร  ปุ๊ดแค
2. เด็กชายชยากร  กังแก้ว
3. เด็กหญิงดุษฎี  ติ๊บจันทร์
4. เด็กชายทีปกร  โก๊ะไทย
5. เด็กหญิงนภาพร  เมืองขัติย์
6. เด็กชายปรีชาพล  จินะกะ
7. เด็กชายพบธรรม  อินถาปัน
8. เด็กหญิงศราวรรณ  ปุ๊ดแค
9. เด็กชายสุทัศน์  โก๊ะไทย
10. เด็กหญิงสุพรรณี  ปู่ชั่ง
11. เด็กหญิงอรณี  แอมา
12. เด็กชายอรรณพ  ปุ๊ดแค
 
1. นายชูชัย  กุมพานิชย์
2. นายเกียงศักดิ์  คุณานวน
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73.5 เงิน 24 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วจา
2. เด็กหญิงชาลินี  ศรีสวัสดิ์เพ็ญ
3. เด็กหญิงณัฐธิชา  บัวลาแก้ว
 
1. นางอนงค์  ไชยสิทธิ์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิดา   คำแปง
2. เด็กหญิงหนี่ซอ   ยิ่งคุณจตุรัส
3. เด็กหญิงแก้วตา   มรดกบรรพต
 
1. นายจีรพงษ์   สนิท
2. นายวศิน   สินธุปัน
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 92.9 ทอง 5 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  ยะดง
2. เด็กหญิงอาภาพร  สิทธิดง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  บุญธรรม
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 68.77 ทองแดง 30 โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กชายณัฐพล  เทพปัน
2. เด็กหญิงณิชาภา  ภัทรวนนท์
 
1. นางรุ่งอรุณ  มีวันนี
2. นางสุพิชฌาย์  พรมอ่อน
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 53.06 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายนที  นาสิงห์ขันธิ์
2. เด็กชายนวพล  ศรีทา
 
1. นางสมจิต  ไชยเชษฐ
2. นายเฉลิมชนม์  ดู่สอน
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 91.48 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กหญิงวรัญชญา  สุวรรณกาศ
2. เด็กหญิงอินทิรา   ท้าวแสนเปี้ย
 
1. นางบัวเพชร  เมืองมา
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กหญิงชฏาพร  วังงิ้ว
2. เด็กหญิงอติพร  นันสาย
 
1. นายภานุพงศ์  นาคแดง
2. นางเนาวรัตน์  หลวงธิจา
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  เส้าเสนา
2. เด็กชายเถกิงศักดิ์  วิชัยคำ
 
1. นางสุพิชฌาย์  พรมอ่อน
2. นายอัตพล  แก้วยองผาง
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายอติพงษ์   ธารสุขจรัส
 
1. นายประสงค์   เลิศสมบัติพลอย
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 35 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงวัชรินภรณ์  ก้อนแก้ว
 
1. นางไพรศรี  แสนหาญ
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 26 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กหญิงไอรดา  วงษ์ฉัตร
 
1. นางบัวเรียม  โสภา
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย 1. เด็กชายศิวกรานต์   จำปาทอง
 
1. นางลัดดา  คำปุก
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 78.5 เงิน 22 โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงกนกพร  อินโท
2. เด็กหญิงบุญสิตา  นอแก้ว
3. เด็กหญิงปิยาพัทร  ศรีสุดางามยิ่ง
 
1. นางสาววรรณธนา  คำสุภา
2. นางวารุณี  ใจคำ
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.1 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบวก 1. เด็กชายทศพร  ยะเปี้ย
2. เด็กหญิงรัชนี  มโนตัน
3. เด็กชายศุภกิจ  แนวสุข
 
1. นายขวัญชัย  สุรินทร์ศรี
2. นางสมควร  วงศ์ไข่
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  ปัญญาเหล็ก
2. เด็กหญิงสโรชา  ตุ้ยแพร่
 
1. นายสุทิตย์  อนุวงค์
2. นางอัมพิน  อุดดง
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายชัชพงค์  ปินวิสุ
2. เด็กชายชัยธวัช  กิวัฒนา
 
1. นางสมจิต  ไชยเชษฐ
2. นายเฉลิมชนม์  ดู่สอน
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ปานาม
2. เด็กชายเกียรติพงศ์  เสนิราช
 
1. นางบริบูรณ์  มณีทอง
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กชายศิริศักดิ์  กาวิชัย
 
1. นางจันทร์จิรา  บุญสุ
2. นางวิไล  อินทร์แก้ว
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองสูน 1. เด็กชายญาณกร  มูลปัญญา
2. เด็กหญิงอังคณา  เงินฉาย
 
1. นางพิกุลทอง  คำธัญ
2. นางสาวสำลี  ชัยชนะ
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองสูน 1. เด็กชายณัฏฐพล  ยะกาวิน
2. เด็กหญิงสุลักขณา  ตั๋นแก้ว
 
1. นางทัศนา  อุณหนันท์
2. นางยุพิน  ฉางกันทา
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) 1. เด็กชายธนพล  อุดสาพะแล
2. เด็กชายธนวินท์  มามี
3. เด็กชายนิรันดร  ใจสุยะ
4. เด็กชายปิยวัฒน์  สายวัง
5. เด็กชายโฆสน  เงินมูล
 
1. นางทองศรี  นามะสนธิ
2. นางลาวัลย์  หน่อสีดา
3. นางศิรี  ยะป้อม
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 14 โรงเรียนบ้านห้วยหละ 1. เด็กหญิงรัญญา  หล้ากาวี
2. เด็กชายศุภกรณ์  ประจักษ์พนา
3. เด็กชายสรศักดิ์  แก้วก๋า
 
1. นางนงคราญ  สุนิลหงษ์
2. นางไพวรรณ   ศรีบัวนำ
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.35 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนากลาง 1. เด็กชายชัชนันท์  ติ๊บปัน
2. เด็กหญิงวันดี  วังแก้ว
3. เด็กหญิงสุวิมล  วังบุญ
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์   เขื่อนมณี
2. นางสาวสุนันท์  คะนันศรี
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.16 ทอง 17 โรงเรียนบ้านบวก 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  บุญมี
2. เด็กชายประจักษ์  เป็งกันทา
3. เด็กชายพีรกิจ  ดวงดี
 
1. นางจีราภรณ์  ทันวัน
2. นายสุบิน  ตาสุยะ
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   พจนารถภูทอง
2. เด็กชายสมเดช   แม่ลานกตัญญู
3. เด็กชายอโณทัย   สุขเงินนอน
 
1. นางจิตราภรณ์   สมบัติใหม่
2. นางสาวเพ็ญผกา   จีนมัชยา
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเขียด 1. เด็กหญิงพัชสุพร  เครือสาร
2. เด็กหญิงศุลีพร  ปันใจ
3. เด็กหญิงเครือวัลย์   ครองรัตน์
 
1. นางคณิตา  ณ น่าน
2. นายเสวย  คำไทย
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงญาณิน  ขัดธินนท์
2. เด็กชายมนชิต  อุตระ
3. เด็กชายวรพล  ดวงจันทร์
 
1. นางยุรี  ปาอินทร์
2. นางสาวเสรี  ยาอุตม์
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. นายชลาคม  จินาอิ
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ปัญญา
 
1. นางบุปผา  ไชยวงศ์
2. นางสาวปิยธันว์  เบญจเทพรัศมี
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 22 โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อินถาปัน
2. เด็กชายโฆสน  เงินมูล
 
1. นางกันติชา  ศรีแก้ว
2. นางสาวเกศริน  พรมคำ
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.8 ทอง 30 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กชายพีรพล  ณะคำปุ๊ด
2. เด็กชายสันติ  คำภิละ
3. เด็กชายเตวิท  ปินตา
 
1. นายรังสรรค์  สิทธิตัน
2. นายสันทัด  วรรณภิระ
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 15 โรงเรียนวัดหนองยวง 1. เด็กหญิงชนชญาน์  ชะนะเดช
2. เด็กชายปฏิญญา  ยะกุณะ
3. เด็กชายภาณุพงศ์  ใจใหญ่
 
1. นายนิรันดร์  ชมภูเทศ
2. นางพัสดี  วิรัชพินทุ
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบวก 1. เด็กชายพีรพัฒน์  การีน
 
1. นางสุพรรณ์  ตาสุยะ
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กชายจิณณธรรม  กุณนา
 
1. นายสุรศักดิ์  อรินแจ้
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงพัชริดา  นิววรัตน์
 
1. นางญาณภักดิ์  ไชยพูน
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไม้สลี 1. เด็กชายจักรินทร์  ไหมแก้ว
 
1. นางสาวเกศณีย์  บงวรรณ์
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 1. เด็กหญิงอัปสร  บุญยืน
 
1. นางสาวรัชนีกร  มังสัง
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70.4 เงิน 36 โรงเรียนบ้านหนองสูน 1. เด็กชายศุภกิตต์  บุญหลวง
 
1. นางสาวนราลักษณ์  ทาสี
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 1. เด็กชายกิตติภพ  ลินนวล
2. เด็กหญิงปรัชญา  ไผ่ป่า
3. เด็กชายปิ่นพงศ์  ปัญญาเสน
4. เด็กหญิงสตรีรัตน์  จำปาเครือ
 
1. นางอุดมพร  ฟองตระกูล
2. นางอุทัยวรรณ  อินทิพย์
3. นางแววตา  ปาลีกุย
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเขียด 1. เด็กหญิงอรยา  สุขระแหง
 
1. นายเจษฎา  สร้อยญาณ
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 1. เด็กชายแสงชัย  ใจวงค์
 
1. นายอินทร  นันต๊ะแก้ว
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 25 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์   ศรีษะ
 
1. นางตาบทิพย์  ปรีชานุกุล
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กหญิงกิติยา  อะกะเรือน
2. เด็กหญิงดลยา  วาทะไทย
3. เด็กหญิงพรรณฤทัย  มะโนปัน
4. เด็กหญิงพัชรา  ดุมลาย
5. เด็กหญิงมณิสรา  อุดมสุข
6. เด็กชายรัฐพล  กันทะวงค์
7. เด็กหญิงอรวรรณ  ตั๋นแก้ว
 
1. นางวิไล  อินทร์แก้ว
2. นายศักดิ์  ณ ลำพูน
3. นางอรพินทร์  ปารมี
 
204 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87.2 ทอง 18 โรงเรียนสุทธิวงศ์ศึกษา 1. เด็กหญิงธัญชิตา   เตจ๊ะศรี
 
1. นางพัชรินทร์  ปาระมี
 
205 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชาติชัย  คีรีเสถียรทรัพย์
2. เด็กชายพีรณัฐ   แก้วทวีโชค
3. เด็กชายโกวิทย์  รักคีรีกำเนิดสกุล
 
1. นางนภกุล  ดิลกภานุรัตน์
2. นางอรพินธุ์  จินา
 
206 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  คีรีวิพาท
2. เด็กหญิงนิญาดา  วงค์ธรรมไพรดี
3. เด็กหญิงวารี  วนาวิวัฒน์
 
1. นางกมลเนตร  อินทสระ
 
207 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง - - - โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. นางพัชรา  วงศ์คำตัน
 
 
208 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดกลาง - - - โรงเรียนบ้านม่วงสามปี