สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำพูน เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กหญิงรัชนก  ปาลี
 
1. นางสาวภัทรพร  เขียนโพธิ์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 74.4 เงิน 20 โรงเรียนละอองทิพย์ 1. เด็กหญิงนิรัชญา  ปาลี
 
1. นางสารินี  แซ่ซิน
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดบ้านม้า 1. เด็กหญิงมัลลิกา  สุริยาศักดิ์
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  หาญประกอบสุข
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 30 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 1. เด็กหญิงด.ญ.ศิริรินทรัตน  คลิ้งเคล้า
 
1. นางสาวศรีไพร  สุวรรณสุระ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 81 ทอง 32 โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 1. เด็กหญิงจิตต์โสภิณ  ฟองมูล
 
1. นางศรีนวล  ปะระดี
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงศ์ฆ้อง
 
1. นางวันทนีย์  ปัญญาโกษา
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.75 ทอง 40 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 1. เด็กหญิงด.ญ.มลวิภา  ธาตรีเฉลิม
 
1. นางสาววิกาลดา  แก้วคำ
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จันตัน
 
1. นางสิริรักษ์  เตชาวงศ์
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  โสดา
 
1. นางกรองทอง  คำสินศักดิ์
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนวัดบ้านม้า 1. เด็กหญิงมัลลิกา  สุริยาศักดิ์
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  หาญประกอบสุข
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65.6 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดน้ำดิบ 1. เด็กชายปิติภัทร  ใจพหรม
2. เด็กหญิงพิชญาภา  มั่งเจริญ
 
1. นายบุญสืบ  เตชาวงค์
2. นายเรืองสิทธิ์   กันสุยะ
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 22.75 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านห้วยไซ 1. เด็กหญิงสุดธิดา  ดาษดา
2. เด็กหญิงเบญจภรณ์  นวลพนัส
 
1. นางสมศรี  ฐาราชวงศ์ศึก
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง 7 โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กชายวรัชญะ  วัชโรทยางกูร
 
1. นางสาวรัชฎา  กองศรี
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง 26 โรงเรียนบ้านแม่อาว 1. เด็กชายศรันย์  อะกะเรือน
 
1. นางดารณี  พรหมณะ
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงรัตติญพร  ผัดเป้า
 
1. นายยงยุทธ  อินตารักษา
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 79.6 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กชายกัมพล  ศรีดอนไชย
2. เด็กหญิงกัลยานี  ชัยวินิจ
3. เด็กชายชาคริต  ถาพยอม
 
1. นางสาวจริยาพร  ไชยวงศ์ษา
2. นางนิตยา  เนตรศักดิ์เกษม
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงจันทร์นวล  ลุงอ่อง
2. เด็กหญิงจามหอม  ทุน
3. เด็กหญิงเปรมวิกา  กุณะแสงคำ
 
1. นายนลวัชร์  มะโนวรรณา
2. นางสาวพลอยรัตน์  รัตนพงศ์
 
18 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. นางสาวปณิตา  อ่อนสอาด
2. นายภัทรกร  กันทะมูล
3. เด็กหญิงอาภัสรา  รานอก
 
1. นางสาววิลาวัลย์  เกิดพงษ์
2. นางสาวสิริภัสสร์  กันทะวงค์
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 49.2 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กชายพิทยุตม์  พวรรณา
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  ทานุโวหาร
 
1. นางสาวสิริภัสสร์  กันทะวงค์
 
20 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กชายปฎิธาน  แก้วจันทร์
2. เด็กชายภูธิพงศ์  ถีนา
 
1. นางสาววิลาวัลย์  เกิดพงษ์
2. นางสาวสิริภัสสร์  กันทะวงค์
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 21 โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กชายเปรมประชา  จันทร์ธิมา
 
1. นายรุติพงษ์  สายเกิด
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 38 โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กชายยสินทร  กันแจ่ม
 
1. นายรุติพงษ์  สายเกิด
 
23 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 1. นายพีระพล  ไชยวรรณา
 
1. นางสาวศรีวรรณ์  ตาคำ
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กชายธนดล  นันติสิงห์
2. เด็กหญิงอภิชญา   ชุ่มศรี
3. เด็กหญิงเมลานี  ศิริชัย
 
1. นางสาวกฤติกา  กันจะนะ
2. นางจิตสุภัค  มานะการ
 
25 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 1. นางสาวจริยา  นุนพนัสสัก
2. นางสาวศศิธร  วงศ์ธิดา
3. นางสาวอารีรัตน์  พิริแก้ว
 
1. นางสาวฝนทอง  พิชัยพงษ์
2. นางวิพา  เหมืองใจมา
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70.4 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงกิตติกาญจน์  กิติ
2. เด็กหญิงตรับพร  ถิระวนิช
3. เด็กหญิงพิชญาภา  นนทโชติ
 
1. นางกรรญาณี  บุญสุทธิ์
2. นางถนอมจิต  ปิ่นกันทา
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.1 เงิน 21 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ต๊ะสูรโย
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  สมวงค์
3. เด็กชายวุฒินันท์  ปันอิ่น
 
1. นางประนอม  อุ่นเรือน
2. นายพิสิฐฎฏ์ศักดิ์  สมลา
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74.4 เงิน 40 โรงเรียนวัดเหมืองง่า 1. เด็กชายธนทัต  ทัศนะเวทิน
2. เด็กชายสหฤทธิ์  เพ็ญวิจิตร
3. เด็กชายอานนท์  เกษนาวา
 
1. นางนุชจรี  โพธิ์ศรี
2. นางแสงจันทร์  ยะคำแจ้
 
29 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.8 เงิน 18 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ใหม่หล้า
2. เด็กหญิงยลดาวรรณ  เงาศรี
3. เด็กชายเอกบดินทร์  คำอิ่น
 
1. นางชวนศรี  มาชัยวงศ์
2. นายธีรศักดิ์  ลังกาพินธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 70.6 เงิน 44 โรงเรียนมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงนันทวดี  จันทร์ศักดิ์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงสุพิชญา  คำแหง
 
1. นางกาญจนา  กุลอ่อน
2. นางสาวนิติมา  นพบุรี
 
31 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 71.4 เงิน 42 โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 1. เด็กหญิงปริญญาลักษณ์  แสงพิงค์
2. เด็กหญิงมธุริน  รามัญกุล
3. เด็กหญิงศิริภา  ธิยันต์
 
1. นางสาวชยานันท์  พญาวัง
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. นางสาวนุชสรา   ผาด่านสกุล
2. นางสาวอุบล  สูงพนา
 
1. นางสาวศิวาพร   โนกาศ
2. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญทอง  แสงกาศ
 
33 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 60.4 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านสันมะนะ 1. เด็กชายฐากูร  เค้ามูล
2. เด็กชายทรงพร   ตั่นเขี้ยว
 
1. นางสุพรรณี  ปะมะสอน
2. นางอำพร  นันตาเวียง
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 40.37 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 1. เด็กชายจายปี  คิงออ
2. เด็กชายตุ้ย  ลุงเงิน
 
1. นายวิเชียร  ปัญญาใหญ่
2. นางสาวสุวรรณา  อภิวงศ์วาร
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77.95 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสันมะนะ 1. เด็กชายณัฐพล  แก้ววุฒิ
2. เด็กชายวัชรพงษ์  มานารักษ์
 
1. นางพรรณี  สุวรรณาภา
2. นางสุพรรณี  ปะมะสอน
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 42.08 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดสันทราย 1. เด็กชายพงศกร  ไชสภา
2. เด็กชายศิวกร  ไชสภา
 
1. นายอภิชัย  ปัญโญใหญ่
2. นายอภิชา  หน่อแก้ว
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำทะลา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ขันอาสวะ
3. เด็กหญิงนันทิชา  อินจันทร์
4. เด็กหญิงนิภาพร  สารใจวงศ์
5. เด็กหญิงสวรรยา  พรหมจันทร์
 
1. นางณัฏฐิมา  ไทยเที่ยง
2. นางอัมพร  สุภารัตน์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 30 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กันธิยา
2. เด็กหญิงธัญชนก  ขันอาสวะ
3. เด็กหญิงธัญลดา  ด้วงสมบัติ
4. เด็กหญิงลีลาวดี  ปัญญาใจสี
5. เด็กหญิงสุภาวดั  ประเพ็ญธง
 
1. นางมยุรี  ศรีกอก
2. นางอนงค์  วงค์บุญเรือง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 12 โรงเรียนวัดทุ่งยาว 1. นางสาวกุหลาบ  ธิปทา
2. เด็กหญิงณัฐตียา  ศรีวิชัย
3. นางสาวณัฐธิดา  บวดขุนทด
4. นางสาวทิพวรรณ  สุริยาสัก
5. นางสาวนริศรา  ปัญญาคำ
 
1. นางนิลวรรณ  เพิ่มพูล
2. นางวัชรี  ธรรมราช
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 26 โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กหญิงกชกร  ดอกแก้วนาค
2. เด็กหญิงกชนันท์  เกษมเติมโรจนชัย
3. เด็กหญิงทิพย์มณี  แก้วหล้า
4. เด็กหญิงนันทกาน  กอแก้ว
5. เด็กหญิงประภาศิริ  แสนวิโรจน์
 
1. นางนภัสนันท์  มูลลีกาศ
2. นางสิรินทร  สุทธนะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.2 ทอง 25 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทิพย์ลือ
2. เด็กหญิงณัฐพร  จีนเพชร
3. เด็กหญิงวิมลวรรณ  อินจันทร์
4. เด็กหญิงอาภาภรณ์  เสมอใจ
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เขียวจันทร์สืบ
 
1. นายพิชิต  สุวิมลเจริญ
2. นางอรพินท์  รักษ์ศิริวณิช
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 20 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เค้ามูล
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ต๊ะสูรโย
3. เด็กหญิงน้ำฝน  แสวงการ
4. เด็กหญิงวันวิสาข์  สมวงค์
5. เด็กหญิงวุฒินันท์  ปันอิ่น
 
1. นางสาวสาวิตรี  จี้รัตน์
2. นางิอำภา  สุริยะวงค์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 68.56 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายกรณัฐ    ธรรมหมื่นยอง
2. เด็กชายวรุตม์    นาภี
3. เด็กชายศตวรรษ   ใจคำ
4. เด็กชายศราวุฒิ   ซาวบุญตัน
5. เด็กชายเจษฎา   พิงค์ทอน
 
1. นางจันทร์ศรี  มณีชัยกุล
2. นายมงคล  มูลชีพ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.8 ทอง 4 โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กหญิงฐิดาพร  กึ่งวงษ์
2. เด็กหญิงดลยา  มีกล่ำ
3. เด็กชายปลวัชร  ยานะเรือง
4. เด็กหญิงศิวนาถ  เจียมอุบล
5. เด็กหญิงสุธิดา  ปัญญา
 
1. นายรุติพงษ์  สายเกิด
2. นางสายฝน  สายเกิด
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 83.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  ปัญญามี
2. เด็กชายกีรติ  อุตศิลป์
3. เด็กชายขวัญชัย  เปียชิ
4. เด็กหญิงชลนิภา  ขาหอม
5. เด็กหญิงฐีรภัทธา  ถาสนัส
6. เด็กชายธนพงษ์  อูปเสาร์
7. เด็กชายธนวัฒน์  ใจผล
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีปัญญา
9. เด็กหญิงธีราพร  กิติ
10. เด็กหญิงนุชนาท  พลเสน
11. เด็กหญิงบัวลอย  ลุงใส
12. เด็กหญิงภิญญดา  แก้วยองผาง
13. เด็กชายศรัณย์ณัฐ  สุนทรเจริญ
14. เด็กหญิงศรินยา  กันหมุด
15. เด็กหญิงศรุตยา  ปวงศรี
16. เด็กหญิงเกศนี  วงศยา
17. เด็กหญิงเจนจิรา  กาวารี
18. เด็กหญิงเจนจิรา  ซาวบุญตัน
19. เด็กชายเมือง  ทะอินทร์
20. เด็กชายเสกสรร  จุ้มแก้ว
 
1. นางชุติมา  แสนมะโน
2. นายชูชาติ  บุญสะอาด
3. นางวนิดา  กาลันสีมา
4. นางสาวอัมพวรรณ  หมื่นแสน
5. นางสาวเบญจวรรณ  ริยะป่า
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 65.2 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดทากาศ 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ไชยโยกาศ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จินะเป็งกาศ
3. เด็กหญิงฐิติยา  ขาวกาศ
4. เด็กชายถิรปกรณ์  สังขนานนท์
5. เด็กชายธนพงษ์  วงค์ปัญญา
6. เด็กชายนครินทร์  ใจสิงห์
7. เด็กหญิงพรลภัส  สมหมาย
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  รัตนมณี
9. เด็กชายภาณุฌิฐ  สุปินชมภู
10. เด็กชายภานุพงษ์  ธรรมวงศ์
11. เด็กหญิงวิภาวานี  ใจกาศ
12. เด็กชายศุภณัฐ  ผัดกาศ
13. เด็กหญิงสุพรรษา  สุตินกาศ
14. เด็กหญิงสุราญรัตน์  จรันรัก
15. เด็กหญิงหทัยรัฐชนก  ศรีศฤงคาร
16. เด็กชายอนันทเมศย์  ยะถาธง
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  มอยจี้
18. เด็กชายอัฐพงษ์  ผัดกาศ
19. เด็กชายอาชา  สร้างการนอก
20. เด็กชายอุกฤษฎ์  เป็งกาศ
 
1. นางคันธรส  คำเวียง
2. นางณิชาทร  เหลือรักษ์
3. นางวีณา  ทวีโล
4. นายสงวน  รุ่งเรือง
5. นางโสพินธุ์  คำธิตา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.2 ทอง 29 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงเปมิกา  แจ้งกระจ่าง
 
1. นางปราณี  หาญประโคน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 18 โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กชายพรรธน์พิภู  ปารมีแจ้
 
1. นายสงกรานต์  กาวิระ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.77 ทอง 20 โรงเรียนบ้านไร่ดง 1. เด็กหญิงเทพวงศ์  โทเกษ
 
1. นางสาวจันทนีย์  กองอรินทร์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 33 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กชายศรัณย์  คำไทย
2. เด็กหญิงสุรางคณา  สุวรรณกาศ
 
1. นางจันทร์พิมพ์  มาอินทร์
2. นางสาวพรรณเพ็ญ  บุญประเสริฐ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 87.4 ทอง 30 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายนราธิป   คำตา
2. เด็กหญิงอารีรัตน์   จันทร์ดอนตอง
 
1. นางนงลักษณ์  ศิรปันดอน
2. นางอุบล  ปวนสุรินทร์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82.2 ทอง 29 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงพรรณวิภา    สุวรรณมา
2. เด็กชายสิทธิโชค   ขัดเรือน
 
1. นางศิริพรรณ  วงศ์ชมภู
2. นางอุบล  ปวนสุรินทร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 76.4 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงกรกมล   สุนันต๊ะ
2. เด็กหญิงจันทิมา    เรือนน้อย
3. เด็กหญิงชลิตา   ยาวิละ
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   วงศ์ฆ้อง
5. เด็กหญิงธมล   กุยมาลี
6. เด็กหญิงพรรณวิภา   สุวรรณมา
7. เด็กหญิงพิมพา   วิสาปา
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   วิเชียร
9. เด็กหญิงสิราวรรณ   จันทะวัง
10. เด็กหญิงสุพรรษา    ต๊ะตา
 
1. นางศิริพรรณ  วงศ์ชมภู
2. นางศิริลักษณ์  ประพันธ์ปรีชา
3. นางอุบล  ปวนสุรินทร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 83.6 ทอง 30 โรงเรียนวัดบ้านหลุก 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  โชติทิพย์เจริญ
2. เด็กหญิงณฐพรรณ  เสนสัก
3. เด็กหญิงนภัสสร  กิติหม่อง
4. เด็กชายปริญญา  สายปัน
5. เด็กหญิงภัทราวดี  จินะธรรม
6. เด็กชายวรพล  กุลวิวัฒน์
7. เด็กหญิงศิริพร  กิติหม่อง
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสงสุวรรณ
9. เด็กหญิงสุวนันท์  ใจตัน
10. เด็กหญิงอรอนงค์  อินตาพรม
 
1. นายจำเริญ  ชัยวินิจ
2. นางวรรณี  จันทร์รัตน์สิริ
3. นางศิริยาภรณ์  เพียรชนะ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 63 ทองแดง 31 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 1. เด็กหญิงกุลนาถ  สงวนสินธ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  จี้ระกันทะ
3. เด็กหญิงฐิติมา  สมุทรคำ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินต๊ะสน
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  เทพาคำ
6. เด็กหญิงน้ำทิพย์  กุณณะกัน
7. เด็กหญิงปิยะธิดา  พรหมพฤกษ์
8. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีพลวารี
9. เด็กหญิงพิมผกา  ไทยกรรณ์
10. เด็กหญิงวรกมล  วงศ์ต๊ะ
11. เด็กหญิงวรรณษา  ฝั้นพรม
12. เด็กหญิงวิมลศิริ  จี้ตะนัน
13. เด็กหญิงศรุดา  ฝั้นพรม
14. เด็กหญิงศศิธร  วังสา
15. เด็กหญิงอนิสา  เริงโพธิ์
 
1. นายพร  ติมาน
2. นางสาวอารีรัตน์  ญาณะศร
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 66 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   คำตา
2. เด็กหญิงจันทิมา   เรือนน้อย
3. เด็กหญิงชลธิชา   ห้าแสน
4. นางสาวณัชชา   แสขื่อ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา   อิ่นปัน
6. เด็กหญิงณัฐพร   ภูดอนตอง
7. เด็กหญิงพิมพร    วิสาปา
8. เด็กหญิงพิมพา   วิสาปา
9. เด็กหญิงภรณ์วลี   เพิ่มชาติ
10. นางสาวภิรมย์พร   นามกร
11. นางสาววันเพ็ญ   ชายน้อย
12. เด็กหญิงสุพิชญา   อะกะยอง
13. เด็กหญิงสโรชา   เนตรผาบ
14. เด็กหญิงเจนจิรา   กาละกอน
15. นางสาวเฟื่องฟ้า   ปลาน้อย
 
1. นางจันทร์ศรี  มณีชัยกุล
2. นางวงเดือน  รัตนเกษมสุข
3. นางวันทนีย์  ปัญญาโกษา
4. นางสายฝน  กัณทะพงศ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงธนัชพร  ธัมมากาศ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำเส็ดสัก
3. เด็กหญิงนันทิยา  กิติกาศ
 
1. นางชมเนตร  อุนจะนำ
2. นายเสน่ห์  โยกาศ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขเสาร์
2. เด็กหญิงจันทร์นวล  ลุงอ่อง
3. เด็กหญิงเปรมวิกา  กุณแสงคำ
 
1. นายนลวัชร์  มะโนวรรณา
2. นางสาวพลอยรัตน์  รัตนพงศ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กชายจักรพันธ์  จันตัน
2. เด็กชายยุคลเดช  แก้วอ้าย
 
1. นางสาวนันทกา  จ๋าตูมมา
2. นายอุเทน  ดาชิต
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 1. เด็กหญิงณรากูล  คุณะแสงคำ
2. นายเอกชัย  เสนจี๋
 
1. นายณัฐพงศ์  อภิวงศ์วาร
2. นายอรรณพ  โยนิจ
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83.2 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กชายติณณภพ  ชัยรัตน์
2. เด็กชายทัพเกล้า  ไชยศรี
3. เด็กชายปุณณวัฒน์  ปัญเจริญ
 
1. นางวรนุช  ฟองทอง
2. นางอาทิตยา  นูนทะธรรม
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง 7 โรงเรียนวัดวังกู่ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  หล่อธาน
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  ปัญจะบุรี
3. เด็กหญิงประภาพร  ต๊ะดง
 
1. นางรัตนาภรณ์  กันทะลอม
2. นางสุดารัตน์  วงค์จู
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. นางสาวจันทร์แรม  ดีวงศ์
2. นางสาวปรายฟ้า  ปันฝุ่น
3. นายสุริโย  มโนคำ
 
1. นางนิตยา   อินทะกันฑ์
2. นายสวัสดิ์   ดนุพงศ์สิริ
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กชายทุนเหยียน  คำแก้ว
 
1. นางพิกุลทอง  หมอศาสตร์
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 1. เด็กชายอ่องแดง  ลุงออ
 
1. นางนิพันธ์  จันทร์หลวง
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. นายปรีชา  พันธ์สกุล
 
1. นางนิตยา   อินทะกันฑ์
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. นางสาวก๋อนคำ  ยอดเงิน
 
1. นางนิตยา   อินทะกันฑ์
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ 1. เด็กหญิงรุจิรา  ใจแก้ว
 
1. นายประดิษฐ์  จัดของ
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 16 โรงเรียนวัดชัยสถาน 1. เด็กหญิงคำโหม  นายสร้อย
2. เด็กชายพรรษา  อินตา
 
1. นางเครือวัลย์  บัวคอม
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่อาว 1. เด็กชายซาน  ลุงมุ่ง
2. เด็กหญิงปอย  ลุงออ
 
1. นายนรินทร์  กันทะวัง
2. นางเยาวรัตน์  ยศชูเกียรติ
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 61 ทองแดง 42 โรงเรียนตำบลริมปิง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญยัง
2. เด็กหญิงวิลาสินี  แสนพะวงค์
 
1. นางสาวเกศริน  อินผ่อง
2. นางสาวเพ็ญศรี  มาละพิงค์
 
72 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 60 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กชายปฏิวัติ  ใหม่ตั้ง
 
1. นางสุณี  วงศ์มณี
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 1. เด็กชายมานิตย์  บูไน
2. เด็กชายเมธี  นาทรายโกศ
3. เด็กหญิงแสงเฮือน  ล่าม่อน
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ศรีกอก
2. นางสุพัตรา   ดวงแก้วกลาง
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 1. เด็กหญิงสมิตานัน  เหลืองรุ่งวารี
2. เด็กหญิงอัญชญิกา  อนากาศ
3. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  บุญมากาศ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  บุนนาค
2. นางอำพร  เสาวภาณี
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. เด็กชายวัฎจักร  จีนทะวงค์
2. นางสาวสุชาดา  ชนกชนกานต์
3. นายสุทัศน์  เบญจขันธ์
 
1. นายอำนาจ  พรหมมหาวัน
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 61 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 1. เด็กชายอดิศร  แก้วเล็ก
 
1. นางนิรมล  จันทร์เพ็ญ
 
77 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนตำบลริมปิง 1. เด็กชายธนภัทร  หมูคำ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  มาละพิงค์
 
78 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนตำบลริมปิง 1. เด็กชายเกียรติพงษ์  จันต๊ะรังษี
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  มาละพิงค์
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนตำบลริมปิง 1. เด็กชายเกียรติพงษ์  จันต๊ะรังษี
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  มาละพิงค์
 
80 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 77 เงิน 22 โรงเรียนบ้านแม่อาว 1. เด็กหญิงจันทนิภา  แซ่เหอะ
 
1. นางวิมาลา  วงสยา
 
81 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านแม่อาว 1. เด็กหญิงอรพิน  ลุงออ
 
1. นางวิมาลา  วงสยา
 
82 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กหญิงชุติกานต์  ผาบเมฆ
 
1. นายชานนทร์  สุภายอง
 
83 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 77 เงิน 35 โรงเรียนตำบลริมปิง 1. เด็กชายศราวุฒิ  เหล่วะนา
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  มาละพิงค์
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 63 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านไร่ดง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  วันตื้อ
 
1. นางดวงเดือน  ขันตี
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ 1. นางสาวศรสวรรค์  สุวรรณ
 
1. นายประดิษฐ์  จัดของ
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88.5 ทอง 6 โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 1. เด็กชายพิพัฒน์  สมบุญโสด
 
1. นางสายทอง  จีปราบนันท์
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กชายไททนุ  จันต๊ะตึง
 
1. นายผดุงพงษ์  แจ่มสกุล
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดน้ำดิบ 1. เด็กหญิงเกษศินี  กุยวารี
 
1. นายประยูร  มัชชะ
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 7 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงปวรัตน์  มียิ่ง
 
1. นางนิทรา  ชัยคำหล้า
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 12 โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กชายธรณ์ธันย์  ยะสุคำ
 
1. นายอนุพงษ์  คำปัน
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.6 เงิน 21 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ 1. เด็กหญิงวัชณิการ์  กันทาเจริญ
 
1. นางดารารัตน์  คำปัญญา
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.4 เงิน 18 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. นายสิรวิชญ์  ตากันธะ
 
1. นางนิทรา   ชัยคำหล้า
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.8 เงิน 29 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  โสดา
 
1. นายนิทรา   ชัยคำหล้า
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. นายสหรัฐ  จันทร์น้ำ
 
1. นางนิทรา   ชัยคำหล้า
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กชายธรณ์ธันย์  ยะสุคำ
 
1. นางอุทัยพร  เขื่อนแก้ว
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 73.6 เงิน 40 โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 1. เด็กชายเสกสรร  ก๋าวิตา
 
1. นางพักตร์ประภา  บุญหนัก
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงดารินทร์  ยุปา
 
1. นางมยุรี  ดวงแก้ว
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กหญิงพิมพิลา  จันทะวรรณ
 
1. นางรุ่งทิพย์  มาโนชญ์
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.33 เงิน 17 โรงเรียนวัดน้ำดิบ 1. เด็กหญิงเกษศินี  กุยวารี
 
1. นายประยูร  มัชชะ
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.06 ทอง 21 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. นายเกียรติศักดิ์   ทะนะเงิน
 
1. นายอรรณพ  จี้รัตน์
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงปวรัตน์  มียิ่ง
 
1. นางนิทรา   ชัยคำหล้า
 
102 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 75 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงกนกพร  ขัดอุโมงค์
2. เด็กหญิงกมลลดา  ดิเรกศานต์
3. เด็กหญิงกันติยา  โนกาศ
4. เด็กชายกัมพล  ศรีดอนไชย
5. เด็กหญิงคันธารัตน์  สุขเหล็ก
6. เด็กหญิงจตุพร  แดงสัก
7. เด็กหญิงจันทรัศมิ์  พัฒนสวัสดิ์
8. เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์ตา
9. เด็กหญิงชลลดา  ทำทอง
10. เด็กหญิงชลันธร  สิงห์ชู
11. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีมาลูน
12. เด็กชายณัฐดนัย  อุทัยทัศน์
13. เด็กหญิงธนัชพร  ปัญญาคำ
14. เด็กหญิงธนิกานต์  ปอนสืบ
15. เด็กหญิงธมลวรรณ  ใจยะเสส
16. เด็กหญิงธัญชนิต  ปินตาวะนา
17. เด็กหญิงธัญพร  ศรีบุญเรือง
18. เด็กหญิงนภัสสร  แสงเงินชัย
19. เด็กหญิงนลินทิพย์  ใจแจ่ม
20. เด็กชายนววิช  วงค์วาร
21. เด็กหญิงประภาสิริ  เตมีซิว
22. เด็กหญิงพนิตชนก  อินต๊ะ
23. เด็กหญิงพลอยรุ้ง  จำปา
24. เด็กหญิงภัคพร  เอวจักร
25. เด็กหญิงภัสราภา  ปิงคะยอม
26. เด็กหญิงมนฑณี  ขันคำกาศ
27. เด็กหญิงวชิราภรณ์  คำมีจันทร์
28. เด็กชายวัชรพล  ศรีดอนไชย
29. เด็กหญิงศศิกานต์  แผ่นทอง
30. เด็กหญิงสิริภาดา  มะโนสกูล
31. เด็กหญิงสิริยากร  ใจลังกา
32. เด็กหญิงสุคณธชา  ศรีวิชัย
33. เด็กหญิงสุพิชณาย์  จันทร์ตา
34. เด็กหญิงหทัยชนก  ฟองศรี
35. เด็กหญิงอลิชา  ยาวิคำ
36. เด็กหญิงอักษร  วิไลจันทร์
37. เด็กหญิงเกวรินทร์  โท่นตั้ง
38. เด็กหญิงเขมวิกา  ปละอุด
 
1. นางณัฏฐิมา  ไทยเที่ยง
2. นายธิติฏฐ์  อุนจะนำ
3. นางนันทวรรณ  ไชยเจริญ
4. นายประเทือง  วงศ์ทองแท้
5. นางผาสุก  วงศ์ฝั้น
6. นายสุวิทย์  ทุนอินทร์
7. นางอุทุมพร  กัญจา
8. นางโสภา  สมยอม
 
103 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78.25 เงิน 23 โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย 1. เด็กหญิงชนณิกานต์  อุ่นนันท์
2. เด็กหญิงณิรชา  เมฆโปธิ
3. เด็กชายธนวินท์  พิจารณ์
4. เด็กชายปฏิเวธ  คำตา
5. เด็กชายปิยวัฒน์  หอยแก้ว
6. เด็กหญิงพรทิพย์  เสมอหน้า
7. เด็กหญิงรัชฎาพร  ทุนร่องช้าง
8. เด็กชายวัณณุวรรธน์  จันทร์มาทอง
9. เด็กชายศิริศักดิ์  เสวตร์ครุตมัต
10. เด็กหญิงศุภิสรา  ตาลธิ
 
1. นางวรางรัตน์  สมบัติใหม่
2. นางสายสุนีย์  ชวพงศ์
3. นางเลไลย์  กิตติวรรณ
 
104 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.75 ทอง 10 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ใคร่ครวญ
2. นางสาวนศิกานต์  สุจา
3. นางสาวปฏิญญา  โลหะ
4. นางสาวพรนภา  อินตาทอง
5. นายรัฐนันท์  กันทา
6. นายศิวกร  วงค์ปิน
7. นางสาวสุนิตา  โท่นตั้ง
8. นายสุริยา  ผัดเป้า
9. นางสาวอภิญญา  เอี่ยมใจตรง
10. เด็กชายอรรถพล  สามารถ
 
1. นางกรองทอง  คำสินศักดิ์
2. นายสวัสดิ์   ดนุพงศ์สิริ
3. นางสุวิชชา   ชัยขุนพล
 
105 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 1. เด็กหญิงชลธิชา  จี้ระกันทะ
2. เด็กหญิงฐิติมา  สมุทรคำ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  กุณณะกัน
4. เด็กหญิงพิมผกา  ไทยกรรณ์
5. เด็กหญิงวรรณษา  ฝั้นพรม
6. เด็กหญิงวิมลศิริ  จี้ตะนัน
7. เด็กหญิงศศิธร  วังสา
8. เด็กหญิงเอมอร  อุ่นใจ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ญาณะศร
 
106 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 11 โรงเรียนวัดป่าสัก 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มหาไม้
2. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  สิทธิใหญ่
3. เด็กหญิงคำดาว  อายาทอง
4. เด็กหญิงณัฐนรี  สายเครื่อง
5. เด็กหญิงตามน  นายเท
6. เด็กชายตาล  ลุงคำ
7. เด็กหญิงธันยธร  ลุงตา
8. เด็กหญิงนิอร  ลุงหย่า
9. เด็กหญิงนุช  น้อย
10. เด็กชายประกฤษฏิ์  ปัญโญใหญ่
11. เด็กหญิงปรัศนี  สุยะยศ
12. เด็กหญิงศิริญญา  โปธิคำ
13. เด็กชายสุชาติ  มหาไม้
14. เด็กหญิงอภิชญา  มหาไม้
15. เด็กหญิงเครือวัลย์  สมทอง
16. เด็กชายเจตน์  จะแล
 
1. นางสาวจงรักษ์  หลวงอุโมงค์
2. นายชาเด  ฮั้น
3. นางสาวบัวทอง  ถาวรพงศ์อภิชาติ
4. นางรัตนาภรณ์  อภิวงค์งาม
5. นางสุนารี  หยุ่นสมาน
 
107 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 10 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงจันจิรา  หวังสุข
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทรารัตน์
3. เด็กชายณัฐธวัช  ชมภูปู
4. เด็กหญิงทัศฎาพร  อินต๊ะพิงค์
5. เด็กหญิงธิติยา   แวงวรรณ์
6. เด็กหญิงประกายเดือน  ปัญญา
7. เด็กชายภคิน  มั่นศรี
8. เด็กหญิงมยุเรศ   อภิวัง
9. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อินต๊ะเหล็ก
10. เด็กหญิงวรกานต์  อรุณศรีวิเชษฐ์
11. เด็กชายอดิศร  เตมีศักดิ์
12. เด็กหญิงอรยา  เป็งยาวงษ์
13. เด็กหญิงอารียา  จันทร์น้ำ
14. เด็กหญิงเย็น  ลุงนะ
15. เด็กหญิงเสาวนีย์  ทาปุ๊ด
16. เด็กหญิงแสงเดือน  กอดี
 
1. นางกรองทอง  คำสินศักดิ์
2. นายศักดิ์ชัย  ชัยวิรัตน์
3. นายสวัสดิ์   ดนุพงศ์สิริ
4. นายสุธรรม  ปาระพรหม
5. นางสุวิชชา   ชัยขุนพล
 
108 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 87.6 ทอง 4 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กชายขจรศักดิ์   ปินตาติ๊บ
2. เด็กหญิงณัฐพัชร์   ทองเพชร
3. เด็กชายภานุวัตร   มหาวันน้ำ
4. เด็กหญิงวรรณิภา   วงค์เทพ
5. เด็กหญิงสาวิตรี   สุขเหล็ก
 
1. นางกรองทอง  คำสินศักดิ์
2. นายสวัสดิ์   ดนุพงศ์สิริ
 
109 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดขี้เหล็ก    
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80.75 ทอง 31 โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 1. เด็กชายวิธิสรรค์  สีนันต๊ะ
2. เด็กชายสุขสันต์  อาจหาญ
3. เด็กชายหลู่  ลุงหมั่น
 
1. นางศรีนวล  ปะระดี
2. นายโชติ  ปะระดี
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.25 ทอง 42 โรงเรียนบ้านห้วยไซ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธรรมโม
2. นางสาววรัญญา  ปาลี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ปันเจริญ
 
1. นางสุมาลา  พัฒนกิจเกษตร
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 79 เงิน 18 โรงเรียนวัดสันทราย 1. เด็กชายก่อ  ลุงส่า
2. เด็กชายแสงวัน  ชินโย
3. เด็กชายแสงเมือง  ลุงแก้ว
 
1. นางอัมพร  ชัยนุ
2. นายเจิดศักดิ์  มะโนใจ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.75 ทอง 10 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงนิชาดา  สวัสดิ์บรพต
2. นางสาวนุชสุธิดา  สูงพนา
3. เด็กหญิงพรนภา  สูงพนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  ผาด่านสกุล
2. นางสารภี  ยาทอง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนวัดป่าสัก 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  สิทธิใหญ่
2. เด็กหญิงณัฐนรี  สายเครื่อง
3. เด็กหญิงตามน  นายเท
4. เด็กหญิงธันยธร  ลุงตา
5. เด็กหญิงนิอร  ลุงหย่า
6. เด็กหญิงนุช  น้อย
 
1. นายคุณานนต์  อภิวงค์งาม
2. นางสาลิกา  เจตนสุนทรเวทิน
3. นางสุนารี  หยุ่นสมาน
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนบ้านห้วยไซ 1. เด็กหญิงกัลยากร  แซ่ฉิ่น
2. เด็กชายฉัตรชัย  ต๊ะเปา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปาลี
4. เด็กหญิงอภิสรา  แพ่งจันทึก
5. เด็กหญิงอรนุช  กันทาถึง
6. เด็กหญิงเบญจภรณ์  นวลพนัส
 
1. นางสุมาลา  พัฒนกิจเกษตร
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง 1. เด็กชายกฤษิยชญ์  พรมเมืองยอง
2. เด็กหญิงสกุณา  ใจไหว
3. เด็กหญิงอัญชิสา  กระบวนแสง
 
1. นายจักรพันธ์  โพธิ์ศรี
2. นางอุบลวรรณ  ปารมี
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 38 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กชายชนะพงศ์  ภู่ดาษ
2. เด็กชายธนากร  ธรรมสุจริต
3. เด็กหญิงปณิตา  อ่อนสอาด
 
1. นายถนัด  กาสุยะ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 82 ทอง 27 โรงเรียนวัดเหมืองง่า 1. เด็กชายธนทัต   ทัศนะเวทิน
2. เด็กชายอนุฤทธิ์  ไชยมาตร์
3. เด็กชายอานนท์  เกษนาวา
 
1. นางนุชจรี  โพธิ์ศรี
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 43 โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แสนใหม่
2. เด็กหญิงดารา  หมื่นสิทธิกาศ
3. เด็กหญิงพิมวิลัย  อินใจ
 
1. นายศุภวัฒน์  สมบัติใหม่
2. นายหาญชัย  ใหม่หลวงกาศ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76.6 เงิน 39 โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง 1. เด็กหญิงธันสา  ศรีจาง
2. เด็กหญิงพัชราภา  มูลสาร
3. เด็กชายสุรชาติ  มาลาจุมปี
 
1. นายจักรพันธ์  โพธิ์ศรี
2. นางอุบลวรรณ  ปารมี
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76.4 เงิน 41 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขใหญ่
2. เด็กหญิงศศิวิภา  เมตตามนุษย์
3. เด็กหญิงสายธาร  มณีขัติย์
 
1. นางสุปรีดา   จันทร์ตา
2. นางเพชรา  สุภาเจริญ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 30 โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  พงสปิน
2. เด็กหญิงสุชาดา   เมืองเย็น
3. เด็กหญิงเกวริน  พุทธจันทร์
 
1. นางชมพร  อบชื่น
2. นางสาวพัชราพรรณ  พงษด้วง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  แปงคำงาม
2. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  กันทะโจ๊ก
3. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  สายผ่อง
 
1. นายธนา  กัณทวีชัย
2. นางพรประภา  สาคำ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 1. เด็กหญิงทอตะวัน  อุตรศักดิ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ปันทะเส้า
3. เด็กหญิงเกวลิน  ตุ้ยกาศ
 
1. นางสาวชฎาพร  เบ้าคำ
2. นางสุชาดา  ไชยโย
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.5 ทอง 7 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 1. นางสาวนงคราญ  อุทธิยาเส้า
2. นางสาววิภาภรณ์  ชมภูกาศ
3. นางสาวศิริญากร  อุ่นนันกาศ
 
1. นายณัฐพงศ์  อภิวงศ์วาร
2. นางรสสุคนธ์  อ้นด้วง
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84.6 ทอง 34 โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ขนวน
2. เด็กหญิงพัชรา  แซ่เจ๋า
3. เด็กหญิงศิริพร  ตันศิริ
 
1. นางกมลทิพย์  อินลวง
2. นางมนัสชนก  ถนอมจิตร์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 16 โรงเรียนตำบลริมปิง 1. เด็กชายชนะศักดิ์  มณี
2. เด็กชายนันทวัฒน์  คำพิชัย
3. เด็กหญิงสุนิสา   น้อยตัน
 
1. นางพัชรินทร์  ผุสดี
2. นางอมรา  จิตตวะนา
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กหญิงญาณิกา  เมตตาจิต
2. เด็กชายสิรดนัย  มะโนศรี
 
1. นางเกศริน  ขจรคำ
2. นางสาวเบญจมาศ   ทิศลา
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 53.6 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดบ้านม้า 1. นายชัยชนะ  ขัดมะโนแก้ว
2. นายศตายุ  ขันอาสวะ
 
1. นางสาวตรีทิพ  ต้นสูง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายณัฐพงษ์    จันทร์แสง
2. เด็กชายวุฒิพงษ์    มาปินตา
 
1. นายมงคล  มูลชีพ
2. นายสาธิต  อภัยวาทิน
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กหญิงพธูวดี  อุดม
2. เด็กหญิงพิชญาภา  เมตตาจิต
 
1. นางเกศริน  ขจรคำ
2. นางสาวเบญจมาศ  ทิศลา
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายธีรวัฒน์   มณีวรรณ
2. เด็กชายอภิโชติ    แสนสองแคว
 
1. นายมงคล  มูลชีพ
2. นางสายฝน  กัณทะพงศ์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  จำชา
2. เด็กชายธนกร   ศรีลิทิพย์
 
1. นางสาวธีราภรณ์  คำฟู
2. นางเกศริน  ขจรคำ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    จีหอม
2. เด็กชายรณกฤติ   โตรัตนนุกุล
 
1. นายมงคล  มูลชีพ
2. นางวันทนีย์  ปัญญาโกษา
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65.6 ทองแดง 23 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงภาวิณี  สุธรรมแจ่ม
2. เด็กชายรัฐพล  พลเทียร
 
1. นายนพดล  ศรีวิชัย
2. นายพิษณุกร  วงเวียน
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กหญิงนภาพร  ทรายคำ
2. นายเอกชัย  เนตรผาบ
 
1. นางจิราภรณ์   จันทร์ดี
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กชายกรวิชญ์  ฟองลอม
2. เด็กหญิงอิศราพร  นามวงศ์
 
1. นางสาวธีราภรณ์  คำฟู
2. นางเกศริน  ขจรคำ
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงสุภาพร    ปารีเสน
2. เด็กหญิงเกตน์สิรี    สุนันต๊ะ
 
1. นางจันทร์ศรี  มณีชัยกุล
2. นายมงคล  มูลชีพ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   วงค์ฆ้อง
2. เด็กชายณัฐพงษ์    จันทร์แสง
3. เด็กชายเจษฎา    ยาวิละ
 
1. นายมงคล  มูลชีพ
2. นางสายฝน  กัณทะพงศ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  กาวารี
2. เด็กชายเจษฎา  ยาวิละ
 
1. นายมงคล  มูลชีพ
2. นางวงเดือน  รัตนเกษมสุข
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กชายชินวัตร์  จูฑะศร
2. เด็กชายณัฐธัญญนนท์  อภิรชตานนท์
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  คำมาเมือง
 
1. นางมาลินี  บำรุงแจ่ม
2. นางเกศริน  ขจรคำ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 73.2 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กชายณัฐพงศ์  รุ้งดี
2. เด็กชายธนากร   ณ ลำพูน
3. เด็กชายอนพัทย์  ดอกพุฒ
 
1. นางมาลินี  บำรุงแจ่ม
2. นางเกศริน  ขจรคำ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 81.4 ทอง 35 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กชายชโนดม  อ่อนทองคำ
 
1. นายสุรศักดิ์  สุทธสิริ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78 เงิน 26 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงอารียา  จันทะโพ
 
1. นางกมลพร  อุดรบุญนิธิ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.3 ทอง 9 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  โกลาเพ็ง
 
1. นางสาวประพิศ  บุญแก้ว
 
146 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 39.5 เข้าร่วม 34 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงวัสนนันท์  ตันไชย
 
1. นางสุกัญญา  แช่มช้อย
 
147 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 37.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงพรสุดา  ทองแสง
 
1. นางนันทวรรณ  ไชยเจริย
 
148 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 7.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. นายคมสัน  เมธา
 
1. นางนภาพรรณ  หย่างพานิช
 
149 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จี้อินทร์
 
1. นางกรรณิกา  เศรษฐกิจ
 
150 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 41 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ขามะกอก
 
1. นางอนงค์  กาปัญญา
 
151 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 1. เด็กชายด.ช.ฐิติพล  ทรายคำ
 
1. นางสาววัลธิชา  ลังการ์ิพินธ์
 
152 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กหญิงศิริประพร  น่านกาศ
 
1. นางอนงค์  กาปัญญา
 
153 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 81.25 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   จีหอม
2. เด็กชายรณกฤษ   โตรัตนนุกุล
3. เด็กชายวุฒิพงษ์   มาปินตา
4. เด็กชายสิทธิโชค   ขัดเรือน
5. เด็กหญิงเกตน์สิรี   สุนันต๊ะ
 
1. นางศิริพรรณ  วงศ์ชมภู
2. นางศิริลักษณ์  ประพันธ์ปรีชา
 
154 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85.74 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแม่อาว 1. เด็กหญิงจันทนิภา  แซ่เหอะ
 
1. นางดารณี  พรหมณะ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70.5 เงิน 31 โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  กิติกาศ
2. เด็กหญิงนิลนี  ปละดี
3. เด็กหญิงนุช  เชียงตุง
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   แสงกาศ
5. เด็กหญิงศิรประภา  เกตุยอด
6. เด็กหญิงหทัยภัทร  นันตากาศ
 
1. นายสมควร  ทิพย์จันทร์
2. นายสมพงศ์  จินะกาศ
3. จ.ส.อ.สุรัก  เชื้อหลุบโพธิ์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 1. เด็กชายดอย  คำทอน
2. เด็กชายบุญเลิศ  นายคำ
3. เด็กชายภูมินันท์  กันตุ่น
4. เด็กชายวุฒิพงษ์  ขันพล
5. เด็กชายเต็งหลู่  ลุงจองวิ
6. เด็กชายเทพประธาน  แสงจันทร์
7. เด็กชายใจมั่น  ลุงวิ
8. เด็กชายไพโรจน์  ปันทะ
 
1. นางสาวบุญญาภรณ์  สินธุบุญ
2. นางวรลักษณ์  ผางวารี
3. นายวิเชียร  ปาปวน
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. นายจิรเมธ  มาตุทาวงศ์
2. นายณัฐพล  ตุ่นวิชัย
3. นายทวีศักดิ์  วิโรจน์พนากุล
4. นายนิพนธ์  ดวงมณีคำ
5. นายพงษกร  แก้วนารี
6. นายสมชาย  สูงพนารักษ์
7. นายอานนต์  แสงไชย
8. นายเกียรติศักดิ์  ตันหลวงกาศ
 
1. นายธรรมนอง  วงค์กัญญา
2. ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร  ใจดีกาศ
3. นายเดช   ตาเจริญเมือง
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 85.83 ทอง 9 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 1. นางสาวจุฑามาส  ปาระมีสัก
2. นางสาวณัฐสุดา  สิงห์คำ
3. นางสาวนงคราญ  อุทธิยาเส้า
4. นางสาวปิยะนุช  ธะสุข
5. เด็กชายภาคิณ  มะโนเสาร์
6. นางสาวรุ่งทิวา  ใจดีกาศ
7. นางสาววิภาภรณ์  ชมภูกาศ
8. นายวิวัฒน์  ดอกพอน
9. นางสาวศิริญากร  อุ่นนันกาศ
10. นายสุรัตน์  ไม่มีนามสกุุล
 
1. นางสาวชฎาพร  เบ้าคำ
2. นายณัฐพงศ์  อภิวงศ์วาร
3. นายอรรณพ  โยนิจ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 80.3 ทอง 14 โรงเรียนบ้านร้องเรือ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปวนกาศ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินกองงาม
3. เด็กชายชวินธร  เชษฐ์อุ่นเรือน
4. เด็กชายธีระพงศ์  อันทะโย
5. เด็กชายนพดล  ปละอุด
6. เด็กชายภานุวัฒน์  ปัญญาเสาร์
7. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แสนโส
8. เด็กหญิงสุวิมล  จองน้อย
9. เด็กหญิงเอม  ลุงพา
10. เด็กหญิงเอมภิกา  วังแก้ว
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อินทร์จันทร์
2. นายบุญรัตน์  ยอดสุวรรณ
3. นางศรีนวล  คำไฝ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กชาย ปิยะวรรณ   ขนาดรุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  กิติกาศ
3. เด็กชายกฤติชัย  วาโย
4. เด็กชายจิณณวัตร  ไทรทอง
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ขนาดขจี
6. เด็กหญิงดรุณี  เตมีซิว
7. เด็กหญิงนริศรา  กิจธาธัญ
8. เด็กหญิงพัชรินทร์   ทนะเงิน
9. เด็กชายภูรินทร์  ทองแดง
10. เด็กหญิงศศิกานต์  ทายอดฟ้า
11. เด็กหญิงสกาวรัตน์  พรมกาศ
12. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์พลอย
 
1. นางประภาพร   ตาเจริญเมือง
2. นางมณีเทพ  บุญสว่าง
3. นางสาวยุพิน  สันถวเมตต์
4. นางรัตนา  จามพฤกษ์
5. นางสิรินทร  สุทธนะ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทิพย์ลือ
2. เด็กชายชินวัตร  ชินวัตร
3. เด็กหญิงฐณิชา  วงค์กล่ำ
4. เด็กชายณัฐกิตต์  สมเจริญ
5. เด็กหญิงณัฐพร  จีนเพชร
6. เด็กหญิงนริศราภรณ์  ทองเสลี่ยม
7. เด็กหญิงปิยะธิดา  โพธาเจริญ
8. เด็กหญิงพธูวดี  อุดม
9. เด็กหญิงพิชญาภา  เมตตาจิต
10. เด็กหญิงวิมลวรรณ  อินจันทร์
11. เด็กชายศิริมงคล  อภิวงค์งาม
12. เด็กชายอุดมศักดิ์  คำมาเมือง
 
1. นายพิชิต  สุวิมลเจริญ
2. นางอรพินท์  รักษ์ศิริวณิช
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 40 โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พุ่มจีน
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ชูมก
3. เด็กหญิงวิชุนันท์  นันยอง
 
1. นางทัศนี  ศรีบุญเรือง
2. นางอัจฉรา  วงค์ตันกาศ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โทนมี
2. เด็กหญิงลลิตพรรณ  ปารมีธง
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  ก้อนแก้ว
 
1. นางนัยนา  อนุรักษ์ศิลปกุล
2. นายพิสิฐฎฏ์ศักดิ์  สมลา
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 50.01 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปินตายอง
2. เด็กหญิงปฐวี  มูลรังษี
 
1. นางอนงค์  กาปัญญา
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 87.58 ทอง 7 โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กชายกิตติ  มีเพียร
2. เด็กชายศักดา  โลวิมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภัชญา  มหาวันแจ่ม
2. นายเสกสันต์  จันตัน
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 25.83 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กชายภัทรกร  กันทะมูล
2. เด็กชายวีระวัฒน์  สะตางาม
 
1. นางสาววิลาวัลย์  เกิดพงษ์
2. นางสาวสิริภัสสร์  กันทะวงค์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 65.01 ทองแดง 13 โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กชายมงคล  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงโฉมสุดา  เหมยคำ
 
1. นายรุติพงษ์  สายเกิด
2. นางอมรรัตน์  พงศ์พัฒนะนุกุล
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 1. เด็กหญิงปพัชรา  ชัยชนะ
2. เด็กชายไพศาล  ดวงอินตา
 
1. นางเกษสุดา  สินธุบุญ
2. นางเครือวัลย์  ชรสุวรรณ
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  มะโนสม
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  เอื้อวัชโร
 
1. นางสาวญาดานุช  เมืองเล็น
2. นางสาวปฐมพร  หอมทอง
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านห้วยไซ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปาลี
 
1. นางมารศรี  กาบเย็น
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กชายธนทรัพย์  ปัญโญกาศ
 
1. นางสุชาดา  แซ่ตง
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 29 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    มูลตุ่น
 
1. นางวีนัส  จินาการณ์
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.33 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายอาณัติ   ใจสุยะ
 
1. นางวีนัส  จินาการณ์
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 76 เงิน 27 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายจิตรกร   เรือนแก้ว
2. เด็กชายชาญชัย  กันทาป๊อก
3. เด็กชายเจษฎา   มาปินตา
 
1. นางวงเดือน  รัตนเกษมสุข
2. นางวีนัส  จินาการณ์
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านโป่งรู 1. เด็กหญิงกิตติพร  แสนบัวหลวง
2. เด็กชายธีรเทพ  ปันยูร
 
1. นางแก่นจันทร์  แสงอรุณ
 
176 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 25 โรงเรียนบ้านโป่งรู 1. เด็กหญิงกิตติญาพร  ทาดี
2. เด็กชายธีระศักดิ์  เชียงวัดเกตุ
 
1. นางจุฑารัต  มูละวงศ์
2. นางแก่นจันทร์  แสงอรุณ
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.16 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่อาว 1. เด็กชายกฤษนัย  ปารีเสน
2. เด็กชายณัฐพล  คำยอง
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ดาววงค์
 
1. นายนรินทร์  กันทะวัง
2. นางเยาวรัตน์  ยศชูเกียรติ
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 28 โรงเรียนบ้านแม่อาว 1. เด็กชายธวัชชัย  คำยอง
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  กายา
3. เด็กชายปราโมธณ์  ต๊ะป่าตาล
 
1. นางจารุวรรณ  ลังกาสิทธิ์
2. นางเยาวรัตน์  ยศชูเกียรติ
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายอดิศร   นาภี
2. เด็กชายเดชา  คำติ
 
1. นายมงคล  มูลชีพ
2. นางวงเดือน  รัตนเกษมสุข
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 29 โรงเรียนบ้านแม่อาว    
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแม่อาว 1. เด็กชายกฤษนัย  ปารีเสน
2. เด็กชายณัชพล  กายา
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  กายา
 
1. นางดารณี  พรหมณะ
2. นางเยาวรัตน์  ยศชูเกียรติ
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงสายชล  อะกะยอง
 
1. นายชำนาญ  นำปูนสัก
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.4 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงเมธาวี   กิติหล้า
 
1. นางวงเดือน  รัตนเกษมสุข
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 26 โรงเรียนบ้านโป่งรู 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมบูรณ์โสด
 
1. นายกฤษณรักษ์  วงศ์ชมภู
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโป่งรู 1. เด็กหญิงกิตติญาพร  ทาดี
2. เด็กหญิงกิตติพร  แสนบัวหลวง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมบูรณ์โสด
4. เด็กหญิงทัศนีย์  แสงเป็ง
5. เด็กหญิงนาอื่อ  จะโบ
6. เด็กหญิงมาลี  ไอ่ว่อ
7. เด็กหญิงวรรณวิษา  จะหา
 
1. นางพรพิมล  เย็นวารีย์
2. นางแก่นจันทร์  แสงอรุณ
 
186 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87.9 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงปรีดานันท์  มีกลิ่น
 
1. นางกาญจนา  โพธิกลาง
 
187 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กหญิงชลดา  สันป่าแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐริกา  สุรินเปา
3. เด็กชายธนดล  วงศ์ลังกา
 
1. นางบัวลอง  พรพรหม
2. นายเฉลิม  พรพรหม
 
188 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  สมทิพย์
2. เด็กหญิงณิศาชล  ดัสดีสอง
3. เด็กหญิงอนัตตา  อิ่นอ้าย
 
1. นางรัชนี  สุภาวิตา
2. นางวันเพ็ญ  ทิพย์เวียง
 
189 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ - - - โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. นางวันเพ็ญ  ทิพย์เวียง
 
 
190 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน - - - โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. นางอรุณวันท์   วสุธวัช
 
 
191 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนบ้านสันมะนะ 1. นางพรธนนันท์  จันทร์คณานนท์
 
 
192 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนวัดสันต้นธง 1. นางพรพรรณ  กาบเปง
 
 
193 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. นางปนัดดา  สุทธสิริ
 
 
194 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. นางพนาวรรณ  ปัญญาเมืองใจ
 
 
195 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. นายสุรศักดิ์  สุทธสิริ
 
 
196 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. นางนันทวรรณ  ไชยเจริญ
 
 
197 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านสันมะนะ 1. นางอำพร  นันตาเวียง
 
 
198 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. นางนิตยา  เนตรศักดิ์เกษม
 
 
199 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนวัดสันต้นธง 1. นายประยูร  อุ่นเรือน
 
 
200 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 1. นางสาวพิศมัย   สมชาติ
 
 
201 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนบ้านสันมะนะ 1. นางวันเพ็ญ  พูลสวัสดิ์
 
 
202 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษาประถมศึกษา - - - โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 1. นายอินทร์ถา  ยอดแก้ว