สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กหญิงไอริณ  วงศ์จินา
 
1. นางสาวเมศยา  มุกข์จีน
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 71.6 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุกฤตา  น้อยป้อง
 
1. นางสายเทียม  อินทญาติ
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  กาฬภักดี
 
1. นางขนิษฐา  ปราชญ์เวทย์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 1. เด็กหญิงสิรินญา  กันทา
 
1. นางพัชรี  ครุฑเมือง
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  จันทร์ทิพย์
 
1. นางแสงจันทร์  บังเมฆ
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 8 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  จันปิววงศ์
 
1. นางแสงจันทร์  ต๊ะปัญญา
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.5 ทอง 26 โรงเรียนบ้านเวียง 1. เด็กหญิงเมธาพร  วิชาจารย์
 
1. นางพัชรินทร์  วิชาจารย์
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 1. เด็กชายธนา  ปัญญาดิบวงศ์
 
1. นายนิพนธ์  สุภาจันทร์
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 15 โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ชาญสมร
 
1. นางศิริลักษณ์  วงศ์รินทร์
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายวิริยะ   คำภิระยศ
 
1. นางจุติญา  ศรีเจริญกูล
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 1. เด็กหญิงนฤมล  เขื่อนข่าย
2. เด็กหญิงวรินทร  สารอิน
 
1. นางนาฏอนงค์  หมุดปิน
2. นางรัตนา  อัศวะสัย
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 92.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชัยมูล
2. เด็กหญิงศรีสุภัทร  ก้อนทอง
 
1. นางจันทร์ฉาย  วังหล่อ
2. นางอมรรัตน์  กัญญเทพ
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน 36 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 1. เด็กหญิงกนกพร  นากสุก
 
1. นางธวชินี  มาหล้า
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัญพิชา  อธิคมโภคิน
 
1. นายเจน  สนิทวงศ์
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 25 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. นายปฏิพันธุ์  มณีวงศ์
 
1. นายพงษ์พันธ์  สุขถา
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77.8 เงิน 40 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วใบงาม
2. เด็กหญิงตรรกย  ธรรมสร
3. เด็กหญิงสุธิตา  ธิดา
 
1. นางสมพิศ  รัตนวิจิตร
2. นางเจียมจิต  ปรารถนา
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 17 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 1. เด็กหญิงนภาพร  ธิบุตร
2. เด็กชายประชาธิป  แก้วหล้า
3. เด็กหญิงมณฑกานต์  ทะสี
 
1. นางสาวพรทิพย์  วงศ์สุติ๊บ
2. นายสุวิทย์  ตับไหว
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 29 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติกา  อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ธนสิทธิ์สุนทร
 
1. นางพัชรินทร์  ธนสิทธิ์สุนทร
2. นางสาวศิริลักษณ์  เป็งคำวัน
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายปฐวี  สิริวงศ์เครือ
2. เด็กชายรัตนพล  เสนจุ้ม
 
1. นายวรพงษ์  สิริวงศ์เครือ
2. นายเกษม  สิทธิวงศ์
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 35 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายมงคล  ปวงขจร
 
1. นางจินดา  ปงคำ
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 18 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  โปธิปัน
 
1. นางนิตย์รดี  รัตนา
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กชายธนากร  นวลลังกา
 
1. นายบุญราช  วังเวียง
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านดอนธรรม 1. เด็กหญิงนภาพร  พันธ์ชมภู
2. เด็กหญิงอาร์รีญา  นนทจักร์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีแจ่ม
 
1. นายกฤษณ์  ทองเกษม
2. นางสมนึก  ทองเกษม
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. นางสาวธัณย์ชนก  ศรไชย
2. นายนนทนันทน์  งันขุนทด
3. นายปิ่นพงศ์  พรมรอง
 
1. นายจำเรียง  จิระโพธิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กหญิงชัชนิฎาภา  ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เหาะประโคน
3. เด็กหญิงวัทนพร  จันทราช
 
1. นางภัทรานิษฐ์  เทพิกัน
2. นางฤทัยวรรณ  ชัยยะเกิด
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 7 โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์สิรี  ธรรมชาติ
2. เด็กหญิงธิติสุดา   กาวิละมูล
3. เด็กหญิงสิรีธร  เต็งมณี
 
1. นายสุรศักดิ์   ตาธิ
2. นางอรทัย  ชัยวิลยศ
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76.4 เงิน 30 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กหญิงมัลลิกา   มะโนน้อย
2. เด็กชายรักษิต   เผือกสิงห์
3. เด็กหญิงอภิญญา   พัฒน์ธิพงษ์
 
1. นายจักรวาลย์   สืบปัญญา
2. นางสุวิมล  ปานฟอง
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 7 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. นางสาวจาฬุพร  อินวงศ์
2. เด็กชายศรัญภักดิ์  มณีวงศ์
3. เด็กชายเอกลักษณ์  คำแก้ว
 
1. นายพิทักษ์  ลำขาว
2. นายสมคิด  นาคกุล
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กหญิงรัชนีกร   สองเมือง
2. เด็กหญิงวรรณวิษา   สุดตา
3. เด็กหญิงสุวีรยา   อุดกันทา
 
1. นายจักรวาลย์  สืบปัญญา
2. นางสุวิมล  ปานฟอง
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 86.8 ทอง 6 โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญา   ทิพย์แก้ว
2. เด็กหญิงสุวิมล  เอมโอษฐ์
3. เด็กหญิงอุบลวลี  เมืองแก้ว
 
1. นางสาวพรรณรมณ  ภิระ
2. นายไพโรจน์  เสรีวงศ์
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56.2 เข้าร่วม 35 โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายนภสินธุ์  คำภิระวงศ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำภิระยศ
 
1. นายประคอง  ปานฟอง
2. นายปิง  คำภิระวงศ์
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 70.2 เงิน 18 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กชายจักรพงษ์   เครือจันต๊ะ
2. เด็กชายพันธกานต์   เพ็ชรประสม
 
1. นายจักรวาลย์    สืบปัญญา
2. นางสุวิมล  ปานฟอง
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 65.73 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 1. เด็กชายณัฐนันธ์  วิเชียรพจน์
2. เด็กชายอคิราภ์  แก้วปาเฟือย
 
1. นางผาสุก  ปันคำ
2. นางวิไล  ธนทรัพย์ทวี
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73.67 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายปณวัฒน์  แปงชมภู
2. เด็กชายพัชรพล  สุปิน
 
1. นายธวัชชัย  ฝั้นเต็ม
2. นายธีรศักดิ์  ทันใจ
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 35.16 เข้าร่วม 41 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายกฤตพจน์  อินแก้วเครือ
2. เด็กชายปิยพันธ์  พรมชัย
 
1. นางนิดา  สลีวงศ์
2. นางอนงค์  พิชัยพงค์
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 51.06 เข้าร่วม 14 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายกชกร  โผผิน
2. เด็กชายกิตติพงศ์  จอมดวง
 
1. นางนิดา  สลีวงศ์
2. นางอนงค์  พิชัยพงค์
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 47.31 เข้าร่วม 20 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายชัชญาวุฒิ  โปธิตา
2. เด็กชายวัชระ  ตาลาน
 
1. นางนิดา  สลีวงศ์
2. นางอนงค์  พิชัยพงค์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์ต๊ะ
2. เด็กหญิงนิชานาถ  ฟูตุ้ย
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  เทพแก้ว
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  เปี้ยมะโน
5. เด็กหญิงเจนจิรา  วงค์คำลือ
 
1. นางสาวชุติภัทร  เทพสุทะ
2. นางสุมล  อายุวรรณา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.4 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายธเนศ  ตาคำมา
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  ทาธะวงค์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  อินต๊ะจักร
4. เด็กหญิงสโรชา  ตันตุ้ย
5. เด็กหญิงอัญชิสา  ดวงสุภา
 
1. นางสาวชุติภัทร  เทพสุทะ
2. นางโสภา  ป้องมา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 27 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. นางสาวนาตยา  คำภิระแปง
2. เด็กหญิงนิตยา  ฝั้นสาย
3. นางสาวบุษยมาศ  ฝั้นสาย
4. นางสาวสุนิสา  เดชะวงศ์
5. นางสาวสุภาพร  มูลอ้าย
 
1. นายสุรพงษ์  นิ่มสุวรรณ
2. นางสาวอัจฉรา  จันทราช
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 38 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กหญิงนัชชา  คำนนท์
2. เด็กหญิงปนัดดา  สุวรรณวงศ์
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  คำชู
4. เด็กหญิงวิลาศิณี  กาฬภักดี
5. เด็กชายเอกณัฐ  พร้อมญาติ
 
1. นางอาภรณ์วรรณ  พิรุณกล
2. นางเพ็ญพยอม  ทามณีวรรณ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 32 โรงเรียนบ้านท่า 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  สุรินธิวงศ์
2. เด็กหญิงชุตินันท์  เมืองมูลชัย
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  แปงแก้ว
4. เด็กหญิงผกามาศ  วงศ์จักรคำ
5. เด็กหญิงสุชัญญา  สิงห์แก้ว
 
1. นางกัณฐิกา  สูงศักดิ์
2. นางบุษยา  รุจิระปรีชากุล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 20 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  คำโพธิ
2. เด็กหญิงปริญญาพร  นันตา
3. เด็กชายพิทยา  บุญมา
4. เด็กหญิงเจนจิรา  วงศ์กองแก้ว
5. เด็กชายเอกลักษณ์  นันใจบัว
 
1. นายสุริยา  สุยะปัญญา
2. นางเพ็ญฉาย  ธรรมะ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 74.3 เงิน 25 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ทาแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตาแสน
3. เด็กหญิงปภัสรา  วงศ์หาญ
4. เด็กหญิงวรรณิดา  หลงคำมา
5. เด็กหญิงเดือน  ผจญจิตต์
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  เรืองสวัสดิ์
2. นางอำนวยพร  สลีวงศ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 74.58 เงิน 21 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กชายจักรพงษ์   เครือจันต๊ะ
2. เด็กชายจีรพงษ์   มาตรทองจันทร์
3. เด็กหญิงชนรดา   สารธิ
4. เด็กหญิงณัฐิดา   ปงลังกา
5. เด็กชายโภคิน   คำภิระ
 
1. นายจักรวาลย์  สืบปัญญา
2. นางสุวิมล  ปานฟอง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 82.6 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 1. เด็กหญิงกรวรินทร์   ปั๋นนามวงค์
2. เด็กหญิงจิดาภา   เทือกท้าวสาร
3. เด็กหญิงณัชชา   สุขล้อม
4. เด็กชายณัฐดนัย   โสภาแปง
5. เด็กหญิงดาริกา   แว่นแก้ว
6. เด็กชายธนากร    อินโสภา
7. เด็กชายปรมัตถ์   เขียวจันติ๊บ
8. เด็กชายปัฐทวี   แสนคำ
9. เด็กชายพงษ์ศกรณ์   เทือกเถาสาร
10. เด็กหญิงพรพรรณ  เครือวัลย์
11. เด็กชายพิชิตชัย   ใจศีล
12. เด็กหญิงพิมใจ   จันทร์ศรี
13. เด็กชายยุทธพงษ์   อุส่าห์เงี้ยว
14. เด็กหญิงวิลาสินี   ฟ้าคำตัน
15. เด็กชายวุฒิกร   จอมภานันท์
16. เด็กหญิงศรัญญา   วงศ์กันทะ
17. เด็กหญิงอรวรรณ   ยานุ
18. เด็กหญิงเพ็ญประไพ   วงศ์รินทร์
19. เด็กชายเมธาชาญ   ดวงติ๊บ
20. เด็กชายไชยเมธ   ชาดี
 
1. นางดลญา  ใจมั่น
2. นางผกา  ใจทาหลี
3. นางสาวมนทิรา   ไชยสาร
4. นางวัลลภา   ยศปัน
5. นางแสงจันทร์   สุขกรณ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายกาวเจี่ยว  จันทร์วรรณ
2. เด็กชายกิตติพงษ์  เพิ่มพูน
3. เด็กชายชัยวรรณ  กันทะมา
4. เด็กชายณัฐพล  ภูริรักสกุล
5. เด็กชายตะวัน  วงศ์หอม
6. เด็กชายธนกฤต  พงษ์ชนะกุล
7. เด็กชายบรรพต  กุตัน
8. เด็กชายประณพ  ปัญญาแก้ว
9. เด็กชายปริญญา  กาดีวงศ์
10. เด็กชายพันกร  ขันนันตา
11. เด็กหญิงพิรดา  วงศ์นันชัย
12. เด็กชายภาคภูมิ  คนทน
13. เด็กชายภาณุเกียรติ  เกี๋ยงเลน
14. เด็กชายรัฐณรงค์  คำวัน
15. เด็กหญิงวราภรณ์  ก๋าเงิน
16. เด็กหญิงวิภาวี  ต๋าคา
17. เด็กหญิงอรัญญา  กันทิยะ
18. เด็กชายอัครา  เทพอุด
19. เด็กชายโชกุล  จั่นอยู่
20. เด็กชายโสพล  บานงาม
 
1. นางกุหลาบ  เครือวงศ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  สุกใส
3. นางสาวพินทอง  ดอกไม้แก้ว
4. นายรามิล  ปัทมแก้ว
5. นางสาวสมพิศ  อุบลศรี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.4 ทอง 22 โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจมาศ   อินดี
 
1. นางภัทรศรี  บุญสูง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.75 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงทิตยา  ยอดคำ
 
1. นางบุญแทน  หยองเอ่น
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.15 ทอง 8 โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กชายนรากร  หลักนาราม
 
1. นางสาวทิพรัตน์  ธัมสีโร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 88.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  คำภิระแปง
2. เด็กชายภูริภัทร  คำภิระแปง
 
1. นางพนมพร  กาวี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 28 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 1. เด็กหญิงวีรยา  ยาทอง
2. เด็กชายศุภกิตต์  แก้วจันทร์เพชร
 
1. นางมยุรี  ทองประเสริฐ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 20 โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลัมพา  หล้าปาวงศ์
2. เด็กชายบริบูรณ์  รูปงาม
 
1. นางรัตติยา  เมืองเหมอะ
2. นายอุดม  สมหาญวงศ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 87.4 ทอง 11 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 1. เด็กหญิงจิณณพัต  มาลีแก้ว
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ปิ๊กอุด
3. เด็กหญิงชุติมณต์  จันทร์อ้วน
4. เด็กหญิงฐาปณี  สิทธิกัน
5. เด็กหญิงดวงฤทัย  คำภิระแปง
6. เด็กหญิงปิยากรณ์  คำภิระเตรียมวงศ์
7. เด็กหญิงรัชนีกร  ชัยหมอน
8. เด็กหญิงศิรินทิพย์  เข้มขัน
9. เด็กหญิงสินีนาฏ  คำหนัก
10. เด็กหญิงสุนิตา  ชุมภูบาง
 
1. นายนิพนธ์  ฉัตรคำ
2. นางวารุณี  เพชรแจ้ง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 67 ทองแดง 24 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองมาเหลี่ยม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เปียงเพี้ยง
3. เด็กหญิงชญามล  วงศ์จา
4. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ลองไชย
5. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  เขื่อนแก้ว
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ลือคำ
7. เด็กหญิงธัญวรรณ  สายอุปราช
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วงศ์ใจแก้ว
9. เด็กหญิงยุวรินทร์  วงศ์ฟู
10. เด็กหญิงรัฐมล  มาลีผล
11. เด็กหญิงวรกานต์  บุญปลูก
12. เด็กหญิงวรีย์พร  โยธา
13. เด็กหญิงวัฒนาพร  อินต๊ะนนท์
14. เด็กหญิงอโณมา  สารโพคา
15. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ลาวะวงศ์คำ
 
1. นางจันทร์ศรี  วิรุณวราทิพย์
2. นายพีระพัชร์  มหาวรรณ์
3. นางเทียมจันทร์  วงศ์นันตา
4. นางเพ็ญศรี  ศิริชยพงศ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 62 ทองแดง 32 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  โทพรม
2. เด็กหญิงกาญจนา  พรมสาร
3. เด็กชายจักรฤทธิ์  มีมาก
4. เด็กชายจิรวัฒน์  ป้อมศิลา
5. เด็กชายณัฐพล  สุภามงคล
6. เด็กชายธนากร  เครือผิว
7. เด็กชายนนทวัตร์  ชัยโน
8. เด็กหญิงนุชจรินทร์  น้อยผ่อง
9. เด็กหญิงรัชนี  มะโนปิง
10. เด็กชายสมชาย  อินต๊ะปะกุล
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  หลวงชื่น
12. เด็กชายสุระสิทธิ์  กาบุตร
13. เด็กหญิงอังสุมาลี  ไทยอินทร์
14. เด็กชายอานนท์  กองดี
15. เด็กชายไชยภพ  จินะทา
 
1. นางจินดา  ขันธหัตถ์
2. นายพรชัย  จินะทา
3. นายวีระพล  อินต๊ะปะ
4. นางสาวสุกัญญา  เกษมศรี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายพีระพัฒน์  สิทธิกุล
2. เด็กหญิงศิริพร  ทองวิเศษ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  กันใจ
 
1. นางสมถวิล  ไชยชะนะ
2. นางสุวารี  อินทเสน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ปักกะสัง
2. เด็กหญิงสุธารัตน์  ฮ่อธิวงศ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  กาฬปักษ์
 
1. นางชินภัค  สิทธิวงศ์
2. นายประคอง  ปานฟอง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86.5 ทอง 6 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  หน่อปา
2. เด็กหญิงเพชรลัดดา  อุดทังกันทา
 
1. นายปิยะพงค์  หมุดปิน
2. นางสาวแสงจันทร์  การิยา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 37 โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กชายจิรเมธ  ลีลาศ
2. เด็กชายอนุวัติ  พละวงศ์
 
1. นายถวัลย์  ลีลาศ
2. นายมานพ  ทิวงศ์ษา
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำชัยวงศ์
2. เด็กชายภูวนัย  กันทะเขียว
3. เด็กหญิงโชติกา   ตาอุด
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
2. นางเบญจา  อภิชัย
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงณัฐชา   หมูแก้ว
2. เด็กชายพิศวัตต์   วรรณฟู
3. เด็กหญิงอามารดา   พรมดำ
 
1. นายธานี   มณีจันทรา
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงพรภิมล  เพ็ชรปัญญา
2. นายสุริยัน  ปาละอ้าย
3. เด็กหญิงเกษณี  ตั๋นตุ้ย
 
1. นางพรอำไพ  วงศ์เรือน
2. นายวัชรพันธ์  โกหลั่น
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงพีรณัฐ   วงศ์เมือง
 
1. นายธานี   มณีจันทรา
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 19 โรงเรียนบ้านนาคต 1. เด็กหญิงสุมิตรา  คำจันทร์
 
1. นางวราภา  มณีจันทรา
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 26 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ทับก๋า
 
1. นายปริญญา  กลั่นตา
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนวังหินวิทยา 1. นางสาวนุชนาถ  โทพรม
 
1. นางจารุณี  มังกรแก้ว
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายภาคิน  เทพทอง
 
1. นางนงลักษณ์  ต้นปลูก
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 1. เด็กชายธนภัทร  พรมยศ
2. เด็กชายพงษ์ศธร  ญาสุวรรณ
 
1. นางสุดคนึง  มิตตา
2. นางอำพร  จะวะนะ
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายการัณยภาส   เรืองทรัพย์
2. เด็กชายสหรัฐ  สืบนันตา
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
2. นางเบญจา  อภิชัย
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 19 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. นางสาวจันทะนา  กงสะกาง
2. นายอภิสิทธิ์  ทานะ
 
1. นายธิปัตย์  สาระมนต์
2. นายปริญญา  กลั่นตา
 
72 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 63 ทองแดง 32 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  สุภาสอน
 
1. นางชลลดา  คนซื่อ
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กชายกรเทวา   หอมเนียน
2. เด็กชายปฎิหารณ์   การดื่ม
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ขัดทาน
 
1. นางดวงใจ  คงคชวรรณ
2. นางพิชา  พิพัฒน์
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กชายจิรายุ   สุยะเรือน
2. เด็กหญิงวิชญาพร  อุปแก้ววงศ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   เนียมกล่ำ
 
1. นางพิกุล  สระทองจันทร์
2. นางอาวรณ์  สาลี
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. นายคีรีรัฐ  อินต๊ะ
2. นายณรงค์กต  ทองเตจา
3. นายอนิรุท   คำสร้อย
 
1. นายไพโรจน์  พงษ์บุผา
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กชายวศิน   วงค์สาร
 
1. นางพยงค์ทอง   อภิวงศ์งาม
 
77 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กชายวิเชียร    แสงแก้ว
 
1. นางพยงค์ทอง   อภิวงศ์งาม
 
78 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 74.4 เงิน 19 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กชายธีรพงษ์    บัวบิน
 
1. นางจิรพรรณ์   สิงห์ทอน
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กชายธนวัตร   อึ๊กโท๊ะ
 
1. นางสุพรรณิกา    เครือพรมมินทร์
 
80 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 72 เงิน 32 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กหญิงสุชาวลี    ศุสุขประเสริฐ
 
1. นางสุวิมล  ปานฟอง
 
81 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กหญิง กนกนิภา    ฟันเผื่อ
 
1. นางสุวิมล  ปานฟอง
 
82 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิณีย์  ธิวัง
 
1. นางจันทนา  กาญจนัมพะ
 
83 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กชายโชคทวี  ไชยวงค์
 
1. นายกัณหา  ถนอมจิตต์
 
84 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.2 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กชายอภิศักดิ์  น้อยขัน
 
1. นายเอกจรินทร์  สว่างสุข
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กหญิงสุทธิฌา   แก้วกัลยา
 
1. นางจิรพรรณ์   สิงห์ทอน
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 86.5 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายพลากร  ตันทา
 
1. นายธีรพล  หมื่นโฮ้ง
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กชายธนวันต์  เนินพลับ
 
1. นายสมศักดิ์  อนันตธนากุล
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.66 ทอง 10 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 1. เด็กหญิงอทิตยา  สิงห์ไชย
 
1. นายสถิตย์  ยะโส
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 41 โรงเรียนป่าตันวิทยา 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   คำวงค์
 
1. นางจันทวรรณ  ปัญญาสีห์
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 63.3 ทองแดง 36 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กชายกิตติธัช  ขาดทาน
 
1. นางเย็นจิต  มุ่งเหมือย
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67.4 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านท่าผา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  เทพจักร
 
1. นางวิไล  ขัดผาบ
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กชายธนวันต์  เนินพลับ
 
1. นายสมศักดิ์  อนันตธนากุล
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 34 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงผุสดี  สิทธิกรรม
 
1. นางสาวกาญจนา  คำป้อ
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กชายธนวันต์  เนินพลับ
 
1. นางสาวนุจรี  อองกุลนะ
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.1 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายวรรณรัตน์  สุวิชาดาสกุล
 
1. นายธีรพล  หมื่นโฮ้ง
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายศตวรรษ  แก้วมณี
 
1. นางเริญจันทร์  แสงอ่อน
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.5 เงิน 36 โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ทิพย์พิมพ์วงศ์
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ศรีจันทร์
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านท่า 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  แปงแก้ว
 
1. นางบุษยา  รุจิระปรีชากุล
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70.33 เงิน 40 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  วงศ์ตุ่น
 
1. นายธีรพล  หมื่นโฮ้ง
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.4 ทอง 5 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กชายจิตไพบูลย์  จันทร์ก่อ
 
1. นายวีระพล  อินต๊ะปะ
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  เถาวัลย์
 
1. นางจิราภร  แก้วอ้น
 
102 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ดวงดีวงศ์
2. เด็กชายกาวเจี่ยว  จันทร์วรรณ
3. เด็กชายกิตติพงษ์  เพิ่มพูน
4. เด็กชายกิตติพงษ์  สีคำดี
5. เด็กหญิงจันทิรา  จันทิวงศ์
6. เด็กชายชัยวรรณ  กันทะมา
7. เด็กชายณัฐพล  ภูริรักสกุล
8. เด็กชายณัฐภัทร  โสพัฒน์
9. เด็กชายตะวัน  วงศ์หอม
10. เด็กชายธนกฤต  พงษ์ชนะกุล
11. เด็กชายธิติวุฒิ  อินจันทร์
12. เด็กชายบรรพต  กุตัน
13. เด็กชายประณพ  ปัญญาแก้ว
14. เด็กชายปริญญา  กาดีวงศ์
15. เด็กชายพนากร  ป้อต๊ะมา
16. เด็กชายพันกร  ขันนันตา
17. เด็กหญิงพิชญา  วงศ์นันชัย
18. เด็กหญิงพิรดา  วงศ์นันชัย
19. เด็กชายภาคภูมิ  คนทน
20. เด็กชายภาณุเกียรติ  เกี๋ยงเลน
21. เด็กชายรัฐณรงค์  คำวัน
22. เด็กหญิงวราภรณ์  ก๋าเงิน
23. เด็กหญิงวันวิสาข์  แยซอง
24. เด็กหญิงวิภาพร  วิทยาคม
25. เด็กหญิงวิภาวี  ต๋าคา
26. เด็กหญิงสุภัสสร  สีคำดี
27. เด็กหญิงสุมินตรา  ภูจักรเพชร
28. เด็กหญิงอรัญญา  กันทิยะ
29. เด็กชายอัครา  เทพอุด
30. เด็กชายโชกุล  จั่นอยู่
31. เด็กชายโสพล  บานงาม
 
1. นางกุหลาบ  เครือวงศ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  สุกใส
3. นางสาวพินทอง  ดอกไม้แก้ว
4. นายรามิล  ปัทมแก้ว
5. นางสาวสมพิศ  อุบลศรี
 
103 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.25 ทอง 11 โรงเรียนบ้านท่าผา 1. เด็กชายบดินทร์  เถื่อนม่วง
2. เด็กหญิงพัชรภรณ์  เปล่งใส
3. เด็กหญิงมัลลิกา  เทพจักร
4. เด็กชายวีรดล  ศรีวิชัย
5. เด็กชายศราวุฒ  พุทธโท
6. เด็กชายสนธยา  ปันแปง
7. เด็กหญิงอธิญาพร  จอมคำ
8. เด็กหญิงอริชา  วงคำตุ้ย
 
1. นางธนัสสรณ์  ปินะจิรฉัตร
2. นางวิไล  ขัดผาบ
3. นางสุริจันทร์  จินะการ
 
104 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.75 ทอง 22 โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สร้อยแก้ว
2. เด็กชายนราธิป  ปันทะโชติ
3. เด็กหญิงนรามล  ศักดิ์อารีย์
4. เด็กชายภาสกร  ขัดชอนใบ
5. เด็กหญิงมัชฌลิกา  บุญเติง
6. เด็กหญิงรัญชนา  ไชยสถาน
7. เด็กหญิงวรดา  จันทร์ยอด
8. เด็กชายอมรเทพ  บำรุงโชค
9. เด็กหญิงเกตน์นิภา  วิริยะนำชัยกุล
10. เด็กชายโชคชัย  วังกิจ
 
1. นางสุพรรณ  ไชยเมืองชื่น
2. นางอภิรดี  พยับทอง
3. นางเทียมจันทร์  ชัยสมพร
 
105 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 70 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  โมทารัตน์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปุคำแดง
3. เด็กหญิงอังค์วรา  ทนันชัย
 
1. นางสาวขนิษฐา  ยินดี
2. นางสุรีพร  พันธุ์ขาวสอาด
3. นางอภิรดี  พยับทอง
 
106 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงกมลชนก  คงขันธ์
2. เด็กหญิงนัฐธิดา  กำไร
3. เด็กหญิงน้องหญิง  แซ่จาว
4. เด็กหญิงวรัญญา  คัดเจริญ
5. เด็กหญิงวราภรณ์  อินต๊ะนิล
6. เด็กหญิงศศิธร  มีผัน
 
1. นางสาวขนิษฐา  ยินดี
2. นางสุรีพร  พันธุ์ขาวสอาด
3. นางอภิรดี  พยับทอง
 
107 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 77.2 เงิน 26 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  แดงโสภา
2. เด็กหญิงชาลิสา  ปัญญาสิทธิ์
3. เด็กหญิงธนยา  สุริยะวรรณ
4. เด็กหญิงธัญสุดา  ปุ้มตะมะ
5. เด็กหญิงนฤมล  ลาวรรณ
6. เด็กหญิงปาริชาติ  เครือคำ
7. เด็กหญิงพิชญา  ตาคำลือ
8. เด็กชายวรวิชญ์  จินดาธรรม
9. เด็กหญิงวิรัญญา  กาตาบุตร
10. เด็กหญิงศรารัตน์  เสนคำวงศ์
11. เด็กหญิงอัยณา  แน่วต๊ะ
12. เด็กหญิงอาริญา  สุริยะมณี
 
1. นายจิระภักดิ์  ลือเมือง
2. นางดารณี  สุนาเคณ
3. นางฤทัยวรรณ  ชัยยะเกิด
4. นางวลัยรัตน์  จินตกสิกรรม
5. นางวิภาดา  กาวิชา
 
108 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 13 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กชายกชกร  ศีรีวิชัย
2. นายจีรพันธ์  บุญเมืองมา
3. เด็กหญิงณัฐฑิตา  ใจดา
4. เด็กหญิงนวนันท์  กาวิละ
5. เด็กชายนิรันดร์  ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงปิญาพร  อินพิมพ์
7. เด็กหญิงพิษณีย์  ศรีใส
8. นายวรเมธ  สุวรรณศรี
9. เด็กหญิงศิรินภา  ฝั้นสาย
10. เด็กหญิงศุภนิดา  อ่อนทา
11. เด็กหญิงสภาวดี  อินสาร
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  สารปา
13. เด็กหญิงสุนิสา  ชัยขุนพล
14. เด็กหญิงอรัญญา  สมกาละ
15. เด็กหญิงอัจฉราภา  พรวิจิตร
16. นายอัษฏาวุธ  นอศรี
 
1. นางจรรยา  ด่านจรูญ
2. นายจิระภักดิ์  ลือเมือง
3. นางมยุรี  แก้วดำ
4. นางสาววาสนา  แสงจันทร์
5. นายสง่า  ปัญญาสิทธิ์
 
109 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 88.16 ทอง 4 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วงศ์ปันติ
2. เด็กหญิงวิชญ์วรา  เก๋ปัญญา
 
1. นายวัฒนา  เชื้อคำลือ
2. นางอำพร  เม่นวังแดง
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงชนิสรา  ชื่นบาน
2. เด็กชายชาติชาย   ยานุ
3. เด็กชายมินธดา   เครือฟอง
 
1. นายมานะ   ยากองโค
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.25 ทอง 15 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กชายชัยเดช  สืบปัญญา
2. เด็กชายณัฐพล  อินวัง
3. เด็กชายศรัณ  ติ๊บปละวงศ์
 
1. นายประการ  ติ๊บประสอน
2. นางวีณา  จันยอด
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 41 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 1. เด็กชายสุรสิน  เตชะคำ
2. เด็กชายอมรเทพ  ชัยนันต๊ะ
3. เด็กชายอุกฤษ  เถื่อนแก้วสิงห์
 
1. นางชูจิตร  อภัยศรี
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  เปาวัน
2. เด็กชายปัญญารัตน์  ขัดเรียบ
3. เด็กชายพัชรพล  สายปิ๋ว
 
1. นางจรรยาภรณ์  พนาเจือเพชร
2. นางสาวบุญลอย  มูลน้อย
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 77 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ยอดปนันท์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  จีนะ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปิงแก้ว
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  วันยะ
5. เด็กชายศุภวัฒน์  ตุ่นแจ้
6. เด็กหญิงสุภัทธา  สิบแก้ว
 
1. นางกอบกุล  ไชยเมืองชื่น
2. นางศรินญา  เทพแก้ว
3. นางสุจินดา  เทพแก้ว
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 22 โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  บุสุวะ
2. เด็กหญิงจิราภา  จำฟู
3. เด็กหญิงชนิดาภา  ทองยิ้ม
4. เด็กหญิงนฤมล  ตั๋นเต๋
5. เด็กหญิงปราณปรียา  คะณีวรรณ
6. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญทวี
 
1. นางสุพิน  พีระเชื้อ
2. นางเทียมจันทร์  ชัยสมพร
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านจอมปิง 1. เด็กหญิงพิมพ์วรี  แก้วบุญปัน
2. เด็กหญิงวาสนา  จอมแพทย์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำน้อย
 
1. นางผุสดี  กล่ำบุตร
2. นายสมบัติ  วันใจ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 18 โรงเรียนป่าตันวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรา    อินธิยศ
2. เด็กหญิงประกายกานต์    วงศ์เรือน
3. เด็กชายวุฒิไกร   ใจวัน
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  อินยาศรี
2. นางรัชนีกร  สายพรม
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอุมลอง 1. เด็กหญิงกลรัตน์  อินตา
2. เด็กชายธรรมนูญ  ศิริจันทร์
3. เด็กหญิงนาตาชา  แดงเมือง
 
1. นายธนยศ  สาริบุตร
2. นายนิวัติ  กาบุตร
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 31 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธิแปงวงศ์
2. เด็กชายธนพนธ์  ชวดชัยภูมิ
3. เด็กชายอรรถชัย  ดูสันเทียะ
 
1. นางเกษร  สิงห์ชัย
2. นางสาวเฟื่องลดา  หมื่นธรรมชัย
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงบัญจรัตน์  เอี้ยงมณี
2. เด็กหญิงบัวชมพู  วังวงค์
3. เด็กหญิงปนัดชา  เสนสม
 
1. นางสาวนลินดา  ด่านอินถา
2. นางรุ่งฟ้า  ชัยเมืองมา
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.2 ทอง 14 โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  วังป้อ
2. เด็กหญิงมุจรินทร์  สอนลือ
3. เด็กหญิงฤดีรัตน์  ยะเชียงคำ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำภิโร
2. นางสาววาสนา  อิ่มจันทร์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 1. เด็กหญิงดรัลพร  ทาแดง
2. เด็กหญิงธัญชนก  เขียวสนุก
3. เด็กหญิงปัถยานี  ธิราช
 
1. นางวราภรณ์  นิยมพงษ์วิรัตน์
2. นางสุดคนึง  มิตตา
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  สุทธา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ตั๋นเต๋
3. เด็กหญิงสุภัทรา  บุญเป็ง
 
1. นางวิไล  ขัดผาบ
2. นางเทียมจันทร์  ชัยสมพร
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิโยค
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เลิศหล้า
3. เด็กหญิงอภิญญา  เจริญสุข
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  หาญแก้ว
2. นางนิตยา  กันต๊ะมา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชุ่มธิ
2. เด็กหญิงสุรัตนธิดา  เชียงแขก
3. เด็กชายหริพันธ์  ยะหัวฝาย
 
1. นางนาฎอนงค์  ปองดอง
2. นางผ่องโสม  ศรีพระจันทร์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89.2 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  วันมาลา
2. เด็กหญิงพิยดา  วงศ์เรือง
3. เด็กชายมนุเชษฐ์  หน่อใหม่
 
1. นางชูศรี  เหล่มนำชัย
2. นางอัมพรรณ  จักรบุญมา
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 28 โรงเรียนบ้านแม่ทะ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิธัมมา
2. เด็กหญิงปริยะธิดา  วังเปียง
3. เด็กหญิงหิรัญญา  ธนูน้อย
 
1. นางนางสมจิตต์  ณ ลำปาง
2. นางสุพรทิพย์  จันทร์แก้ว
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 33 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายจักริน   สุยะลังกา
2. เด็กหญิงพิชชาภรณ์   เมธาวงศ์
 
1. นางดวงฤดี  ขำมั่น
2. นางสาวอรณิชา  ขำมั่น
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  กันทะวงศ์
2. เด็กชายลือเดช  สายด้วง
 
1. นายพิทักษ์  เขื่อนใจ
2. นายพิเชษฐ์  เพชรสำแดง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. นายทศวรรษ  มูลวงศ์
2. นายภาคภูมิ  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ยินดี
2. นายสันติพงษ์  ชุ่มเชย
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงกฤษณา  กันธวัง
2. เด็กหญิงสุภัทฑริกา  ยะหัวฝาย
 
1. นายธวัชชัย  ฝั้นเต็ม
2. นายธีรศักดิ์  ทันใจ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ลาวเครือ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ก๋าอิน
 
1. นางสาวกาญจนา  คำป้อ
2. นายสวัสดิ์  ไชยวุฒิ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อุดสุข
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  เหลี่ยมแหลม
 
1. นายธวัชชัย  ฝั้นเต็ม
2. นายธีรศักดิ์  ทันใจ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กชายนที  สิงห์สี
2. เด็กหญิงวิชชุดา  เที่ยงสูงเนิน
 
1. นางสาวสุธารัตน์  สุกัน
2. นางสุภาวรรณ  อินตาคำ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73.8 เงิน 16 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงพิมนภัส  สายอุปราช
2. เด็กชายเจษฎา  ศรีด้วง
 
1. นายพีระพัชร์  มหาวรรณ์
2. นางเพ็ญศรี  ศิริชยพงศ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กหญิงทิวานันท์  เงินขาว
2. เด็กชายสราวุธ  เมาฟาย
 
1. นายมานัด  ไชยแก้ว
2. นายอดิเทพ  ธิวงศ์สาย
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์ต๊ะ
2. เด็กหญิงพรสุดา  คำน้อย
 
1. นายธวัชชัย  ฝั้นเต็ม
2. นายธีรศักดิ์  ทันใจ
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 1. นายนันทวัฒน์  สารใจวงศ์
2. นายมณัฐพล  ธิกาศ
 
1. นายภูริช  เกษม
2. นางอัมภวัน  คำไทย
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงนิยดา  ไชยราช
2. เด็กชายอดิศร  อุดนา
3. เด็กหญิงอรอุมา  สายปะละ
 
1. นางสมหมาย  ไชยวุฒิ
2. นายสวัสดิ์  ไชยวุฒิ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 1. เด็กชายขวัญชัย  ใจคำฟู
2. เด็กชายราเชนทร์  ถาแก้ว
 
1. นางสาวพรทิพย์  วงศ์สุติ๊บ
2. นายสุวิทย์  ตับไหว
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60.7 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายนพชัย  ป๊กมา
2. นายสหรัถ  ทะขุ่ย
3. นายเศรษฐกิจ  ต๊ะศรี
 
1. นางสาวกัญญา  จันทะระ
2. นายสันติพงษ์  ชุ่มเชย
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายพิเชฐพงศ์  เผ่าเกียรติเจริญชัย
2. เด็กชายอนุพงษ์  ชุณหโชคกุล
3. เด็กชายโทรุ  เพ็งอังคาร
 
1. นางสาวกัญญา  จันทะระ
2. นายสันติพงษ์  ชุ่มเชย
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายกิติพงษ์  ยะอินทร์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  หนูเรือง
3. เด็กชายเมษา  บัวชุม
 
1. นายธวัชชัย  ฝั้นเต็ม
2. นายธีรศักดิ์  ทันใจ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80.4 ทอง 38 โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กหญิงไอริณ  วงศ์จินา
 
1. นายเอกพงษ์  ขันเปี้ย
 
145 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 58.4 เข้าร่วม 43 โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กหญิงมาติน่า  ปุ๊ดสร้อย
 
1. นางสาวพัชรี  จันทร์หอม
 
146 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 14 โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายพลวัฒน์  ทิพย์มา
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ศรีจันทร์
 
147 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 42.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กหญิงอัญธิชา  ขันคำ
 
1. นางสาวเจริญศรี  เครือวงศ์
 
148 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 30 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงนันทกร  คงสมบุญ
 
1. นางพวงพร  เรืองคำ
 
149 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงเกศณี  เอกธนพรสกุล
 
1. นางเพลินจันทร์   กิ่งก้ำ
 
150 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79.2 เงิน 33 โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กหญิงธันยพร  คงถาวร
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ศรีจันทร์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายวิริยะ  คำภิระยศ
 
1. นางอาวรณ์  ฝั้นคำอ้าย
 
152 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 37 โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  เดชะคำภู
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ศรีจันทร์
 
153 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 25 โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  การิบุตร
 
1. นางอาวรณ์  ฝั้นคำอ้าย
 
154 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายจีระศักดิ์  เกษรพรม
2. เด็กหญิงณิชนันท์  เสนสุวรรณ
3. เด็กชายพลวัฒน์  ทิพย์มา
4. เด็กหญิงพิทยามณช์  บุญมา
5. เด็กชายวิริยะ  คำภิระยศ
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ศรีจันทร์
2. นางอาวรณ์  ฝั้นคำอ้าย
 
155 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 69.98 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงจันทรนิภ  ปาเมืองมูล
 
1. นางสาวจีภาวดี  ลาดปาละ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 21 โรงเรียนบ้านสมัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจหมื่น
2. เด็กชายจักรพงศ์   ปงกันทา
3. เด็กชายนนทวัฒน์  ใจเรือน
4. เด็กชายปรวัตร  ยีพะบาง
5. เด็กหญิงวิลาศิณี  ยีพะบาง
6. เด็กหญิงศศิวิมล  มุสี
 
1. นางสาวมณฑลี  เศรษฐวนิชย์
2. นางอำไพ  ลินใจ
3. นายเดชพงษ์  พันธุ์เจริญ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงจณิตตา  จิตต์ปรีชาญ
2. เด็กหญิงนวรัตน์  อริยะดิบ
3. เด็กหญิงพิจิตรา  อินทะจันทร์
4. เด็กหญิงพิมพลอย  สุรินทะ
5. เด็กหญิงพุธิตา  อินทะจันทร์
6. เด็กหญิงมานิตา  กลิ่นเดช
7. เด็กหญิงศศิประภา  อินทะจันทร์
8. เด็กหญิงอังคณา  สุรินทะ
 
1. นางจันทร์ศรี  สืบศรีวิชัย
2. นายพีระพงษ์  นามสง่า
3. นางเสงี่ยม  จิตประสิทธ์
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78 เงิน 29 โรงเรียนวัดนาแก้ว 1. เด็กชายชนะพล  ทองคำ
2. เด็กชายชลวิทย์  อาศัยบุญ
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พรมตัว
4. เด็กชายณัฐพล  ภูเขียว
5. เด็กชายนักรบ  ยาสิพก
6. เด็กชายพัสกรณ์  ปาลวัฒน์
7. เด็กชายวุฒิไกร  นรินทร์รัมย์
8. เด็กชายอนาวิน  ป่งแก้ว
 
1. นายผดุง  ดอนชัย
2. นางศรีวรณ์  ปิงเมือง
3. นายสง่า  ตามวงค์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พิมพ์ทอง
2. เด็กชายธนากร  สั้วภูเขียว
3. เด็กชายธนาคม  พรมย่อง
4. เด็กหญิงนันทรัตน์  พรมมูล
5. เด็กหญิงนิชนิภา  ตาคำชัย
6. เด็กหญิงปัทมา  ฤดีทองเลิศ
7. เด็กหญิงปีตมณี  หมื่นยอง
8. เด็กชายพลวัต  สิงห์รอด
9. เด็กชายสุรัตน์  ผาระกรรณ์
10. เด็กชายเชษฐา  พิมพ์ทอง
 
1. นายชีวพล  เครือใจวัง
2. นายสมชาย  วงศ์น่าน
3. นายสุคนธ์  สิทธิแปง
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงนริศรา   แปงฝั้น
2. เด็กหญิงปริภัทร   วงศ์มูล
3. เด็กชายพันธ์กานต์   คำแก้ว
4. เด็กหญิงภาวิตรา   จอมเอ้ย
5. เด็กหญิงมณฑกาญจน์   กันฟอง
6. เด็กหญิงฤทัยทิพย์   ตรีอุทก
7. เด็กหญิงลลิตา   ใจตา
8. เด็กหญิงสุชากร   เทพสาย
9. เด็กหญิงสุพิชญา   กันทะชาติ
10. เด็กหญิงอาลัมพางค์   เครือสายด้วง
 
1. นายธานี   มณีจันทรา
2. นายมานะ   ยากองโค
3. นางศิริพร   วรรณรัตน์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 59.8 เข้าร่วม 18 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 1. เด็กชายจิรายุทธ  ตาคำชัย
2. เด็กหญิงนิตยา  แป้นต่วน
3. เด็กหญิงปนัดดา  อภัยกาวิน
4. เด็กหญิงประติภา  มูลคำปิว
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  จีนด้วง
 
1. นางสาวยุวธิดา  ใหม่กันทะ
2. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วปาเฟือย
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72.5 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายกฤษฎา  ดวงแก้ว
2. เด็กชายภานุเดช  แก่นแก้ว
3. เด็กชายสิทธกรณ์  แสงดี
 
1. นายบุญเรือน  หุ่นดี
2. นางสมศรี  มุณีแก้ว
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 41 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สมศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร  ธงสันเที๊ยะ
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ใจกันติ
 
1. นายวรพันธ์  กัญญเทพ
2. นางสมหมาย  ไชยวุฒิ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 78.57 เงิน 23 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายยศวรรณ  สายมัน
2. เด็กชายสุธิราช  บุญเมืองขวา
 
1. นางอาภากร  เชียงทอง
2. นางอาภากร  เชียงทอง
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 93.76 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายภูธเรศ  ไชยเมืองชื่น
2. เด็กหญิงหฤทชนัน  ใจลังก๋า
 
1. นางพวงพร  เรืองคำ
2. นางหนึ่งฤทัย  ไชยานนท์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 66.1 ทองแดง 11 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุภามงคล
2. เด็กชายเรนุวัฒน์  โพธิขำ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ทิน้อย
2. นางพิมลสุข  ระพิพงษ์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 50.77 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายจิรศักดิ์   พึ่งเพชรสวงษ์
2. เด็กหญิงญานิน  โปร่งเครือ
 
1. นางสาวนภาพร  แสงแก้ว
2. นายอาทิตย์  กิติโรจน์
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายอดิเรก  ก้าวปัญญากุล
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ถิ่นคำรพ
 
1. นายบุญเรือน  หุ่นดี
2. นางเริญจันทร์  แสงอ่อน
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อุ่นอ้าย
 
1. นายกิตติคุณ  ธรรมวันทา
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอรณิชา  มีอุปถัมภ์
 
1. นางสาววิยะดา  จันทน์โรจน์
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 39 โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงธนัชชา  ทาหลี
2. เด็กชายวีระยุทธ  มณีสว่าง
 
1. นางสุดารัตน์  ผุยคำพา
 
172 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงภัคพร  แสงอุ่น
 
1. นางศุภัคภางค์  มุงเมือง
 
173 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำวังเงี้ยว
2. เด็กหญิงเกวลินย์  มาลัย
3. เด็กชายไตรภูมิ  ม่วงเอม
 
1. นางบังอร  บุญมาวงศ์
2. นางสาวปิยะนุช  บุญมาวงศ์
 
174 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ปัญญาเสน
2. เด็กหญิงพิมชนก  ศรุตโยธิน
3. เด็กหญิงอาทิตพร  สิรินต๊ะ
 
1. นางดวงฤดี  ขำมั่น
2. นางสาวอรณิชา  ขำมั่น
 
175 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง - - - โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1. นายประจัญ  คำภีระแปง
 
 
176 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษาประถมศึกษา - - - โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. นายพิศุทธิ์  หอมบุปผา