สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 69.2 ทองแดง 22 โรงเรียนพินิจวิทยา 1. เด็กชายกรภพ  เรือนแป้น
 
1. นางสุรีย์  บุญสืบ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 75.8 เงิน 17 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ชุ่มใจ
 
1. นายน้อย  ไชยเชียงของ
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 30 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กหญิงลลิตา  สุภะมาตา
 
1. นางสมคิด  วงค์ษา
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 20 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 1. เด็กชายธนัช  มะณีวรรณ
 
1. นางผ่องศรี  เตจ๊ะ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83.2 ทอง 20 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล  อินบุตร
 
1. นางงามตา  มามิ่ง
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 30 โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กหญิงนัชชินา  คำภูแก้ว
 
1. นางพรศรี  โกมินทร์
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กหญิงกันติชา  คิดอ่าน
 
1. นางสมควร  ก่อเกิดวงศ์
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลลำปาง 1. เด็กหญิงสิริญดา   เลิศปัญญานุช
 
1. นางพรพิมล  กิตติพีรเดช
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เทพสืบ
 
1. นางอำไพ  ผัดวัง
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กหญิงอุษณี  บุญกุณะ
 
1. นางพรศรี  โกมินทร์
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 89.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงพรพรรณ   จันทร์ศรีเมือง
2. เด็กหญิงสิตาภา  กลิ่นศรีสุข
 
1. นางจันทร์จิรา  ตุลาสืบ
2. นางพวงผกา  วิจิตรสุนทร
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 62.75 ทองแดง 32 โรงเรียนเมืองยาววิทยา 1. เด็กชายทวีวัฒน์   สอนราษฏร์
2. เด็กชายพลวัฒน์   แก้วเหล็กดี
 
1. นางกฤษณี  คำราช
2. นางสมคบ  สุภากุล
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลำปาง 1. เด็กชายรักษกร  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางสกาวรัตน์  มั่นตรง
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลำปาง 1. เด็กชายมนภัทร  คะระวาด
 
1. นางสาวดวงสมร  ดิสรเตติวัฒน์
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 40 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กหญิงกัญณิการ์  สิธิต่อม
 
1. นางสาวนิตยา  ชัยวงษ์
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลลำปาง 1. เด็กหญิงปวิชญา  คนหาญ
2. เด็กหญิงวริศรา  ไชยเรือน
3. เด็กหญิงวิสสุตา  ยศบุญเรือง
 
1. นางทองอ่อน  คณิตปัญญาเจริญ
2. นางสาวนิภาวดี   ไข่ทา
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 11 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญกมล  เทพพรมวงค์
2. เด็กชายพงศกร  คำเขื่อน
3. เด็กหญิงเอกนรี  ราชเมือง
 
1. นางประภา  สัตย์ต่อชาติ
2. นางวัฒิตา  ปาระมี
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 76.4 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงจิณณ์พัชร  ดาวประเสริฐ
2. เด็กชายอชิระ  เรืองจิตต์
 
1. นางทิวาพร  อิ่นคำมา
2. นางสุนีย์  สัตยารักษ์
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สอดสี
2. เด็กหญิงเมทนี  สอดสี
 
1. นางจารุนันท์  ชัยธิมา
2. นางสาวนิตยา  ชัยวงษ์
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 39 โรงเรียนอนุบาลลำปาง 1. เด็กชายณัฐนนท์  ทิพพระหา
 
1. นางพรนิภา  ยศบุญเรือง
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. เด็กชายพุทธินันท์   วังซ้าย
 
1. นางสาวธรณ์ยุชล  คำเป๊ก
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทะนุ
 
1. นายอนุสรณ์  ตองอ่อน
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลลำปาง 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ฉัตรตันใจ
2. เด็กหญิงปาณิศา  พูลมา
3. เด็กชายวรวิช  สมิทธินันท์
 
1. นางนิภา  เพชรหาญ
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กชายชิตพล  ใจดวงแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐธิกา  กวนเมือง
3. เด็กหญิงอนันทิตา  ทะแยแก้ว
 
1. นางสาวกนกกร  เชื้อจิต
2. นางสมาพร  กันอิน
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66.8 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 1. เด็กหญิงกัญญารัตร์  อรุณรัตนกิจ
2. เด็กหญิงธิดาลักษณ์  ธรรมวงศา
3. เด็กหญิงสุจิตรา  คงโนนกอก
 
1. นายยงยุทธ  อุดเป็ง
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.3 เงิน 17 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงนัทธกานต์  ตาสืบ
2. เด็กหญิงพรวิภา  ปันทะสืบ
3. เด็กหญิงศศินา  สิริวงค์
 
1. นางนิรมล  เกตุวงค์
2. นายเฉลิม  คำเมืองใจ
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.4 ทอง 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายธนทัต  จิตรหมั่น
2. เด็กชายนิปุณ  แก้วลังกา
3. เด็กชายพศิน  อินต๊ะวงค์
 
1. นายนคร  แก้วลังกา
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษ์  กุณจันทร์
2. เด็กหญิงนันทมน  ขันเงิน
3. เด็กชายสมชาย  สีสังข์
 
1. นายจรูญ  ธิวงค์
2. นางเยาวลักษณ์  เกษรเกศรา
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 83.8 ทอง 10 โรงเรียนไตรภพวิทยา 1. เด็กหญิงชนาภา  ฟุ้งกิตติ
2. เด็กหญิงสุภาสินี  วิเศษคุปต์
3. เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณสม
 
1. นางสาวจริยา  สมศรีษา
2. นางสาววนาพรรณ  ทวีรัตนสุวรรณ
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75.6 เงิน 38 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  กาชัย
2. เด็กหญิงปิยาอร  นามวิจิตร
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ธิมา
 
1. นางรุ่งเรือง  ขัดศรี
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 5 โรงเรียนสบเมาะวิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  จันสุกปุก
2. เด็กชายเสกสันต์  แก้วสาย
 
1. นางสมจิตต์  ยมสาธาร
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 61.4 ทองแดง 34 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กชายปกาศิต  เรืองเกษม
2. เด็กหญิงอลิศรา  บุญตา
 
1. นางสาวทรรศนีย์  บุญตันบุตร
2. นางสาวสุกัลยา  ไชยเนตร
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 40.56 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลลำปาง 1. เด็กชายปรัชญา  หน่อวงค์
2. เด็กชายสิทธินนท์  ถาน้อย
 
1. นางสาวรติกุล  กัลปสันติ
2. นางสาวสุริสา  อินอุด
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 55.54 เข้าร่วม 37 โรงเรียนแม่กวัก 1. เด็กชายกฤษฎา  มะเทวิน
2. เด็กชายปิยะชนน์  อุดต๊ะเสน
 
1. นางสาวเกศรินทร์  ชุมนุมพร้อม
2. นางเพลิน  สุขรัตน์
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชายปริวัฒน์  ใจวัง
2. เด็กชายวรพงษ์  หวานมีรส
 
1. นายจิตร  ยอดเทา
2. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  คุณปรึกษา
2. เด็กชายวงศกร  กิจประกอบ
 
1. นายจิตร  ยอดเทา
2. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชายนนทวัฒน์  คำอ้ายผูก
2. เด็กชายวัชรพงค์  เรือนเป็ง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
2. นายพิทยา  เนตรสมบูรณ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงจินรดา   สายอุดต๊ะ
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา   คีรีวรรณ
3. เด็กหญิงพิชชาลดา   ปัญญาทิพย์
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   จันทร์คำเครือ
5. เด็กหญิงมนัสนันท์   ยาสมุทร์
 
1. นางจันทร์ฉาย  ฉวีวัฒน์
2. นางพรชนก  ชุ่มตา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 61.1 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกุลสตรี   มณีกุล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   ใจมวล
3. เด็กหญิงธนพร   สิทธิกูล
4. เด็กหญิงธิดาภรณ์  อนุจร
5. เด็กหญิงพรปวีรณ์   คำมี
 
1. นางจันทร์ฉาย  ฉวีวัฒน์
2. นางจันทร์ฉาย  จิระอมรนิมิต
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.2 เงิน 32 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 1. เด็กหญิงทนันยา  วงค์สุนะ
2. เด็กหญิงธันวิกา  สายหล้า
3. เด็กหญิงนภัสชนก  สนธิกุล
4. เด็กหญิงนัทธมน  วงศ์พระจันทร์
5. เด็กหญิงยาสุมินทร์  ท้าวอินต๊ะ
 
1. นางพัชรี  เมืองยศ
2. นางแสงเดือน  ศรีรัตนา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง 1. เด็กหญิงกัลยา  ปัญญาวรรณ
2. เด็กหญิงชนกานต์  ใจเปี้ย
3. เด็กหญิงณัญธิดา  ชัยรุ่งเรือง
4. เด็กชายนนทวัฒน์  จันทร์เครือ
5. เด็กหญิงปราณชญา  คชช้างพะเนา
 
1. นางชไมพร  ปิยะกุล
2. นายสุพจน์  ณ จันตา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง 1. เด็กหญิงฐิติยา  ใสยิ่ง
2. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  แสนวงค์
3. เด็กหญิงวาสนา  ปัญญาวรรณ
4. เด็กหญิงสุชาทิพย์  ธิช่างทอง
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจกลม
 
1. นางชไมพร  ปิยะกุล
2. นายสุพจน์  ณ จันตา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 33 โรงเรียนสบเมาะวิทยา 1. เด็กหญิงปทุมพร  เหมยคำ
2. เด็กหญิงปนัดดา  เผ่าเต็ม
3. เด็กหญิงมยุริญ  มะโนโฮ้ง
4. เด็กหญิงสุวิกา  อินทรสงวน
5. เด็กหญิงอัมวิกา  ปกแก้ว
 
1. นายมนรักษ์  ศรีมหาวงค์
2. นางสมจิตร  หงส์สามสิบเจ็ด
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 72.1 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กชายธนากร  ชุ่มมงคล
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ติปะสอน
3. เด็กหญิงอรญา  อุส่าห์
4. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  กันทะนะ
5. เด็กหญิงเกษศิริ  ตะเพียนทอง
 
1. นางปิยานันท์  วงษารัฐ
2. นางสาวส่องหล้า  ภักดีวงศ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 76.38 เงิน 18 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายกันต์รพี  อินทิวลีรัตน์
2. เด็กชายกิตติภูมิ  เรือนสอน
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  เครือจันทร์ต๊ะ
4. เด็กหญิงพัณณิตา  ปิ่นจุไร
5. เด็กหญิงวิรมณ  คิดอ่าน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธรรมจินดา
2. นางสมศรี  วสิษฐวุฒิ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 74.8 เงิน 31 โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย-ปางปง ปางทราย 1. เด็กหญิงกัลยากร  สีชุ่มใจ
2. เด็กหญิงฐิติกานต์   อุสาธรรม
3. เด็กหญิงทิชากร   กันทะจันทร์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  มัชฌิโม
5. เด็กหญิงปทุมวรรณ  ปัญโญแจ่ม
6. เด็กชายประชาวิทย์  พรมเมือง
7. เด็กหญิงปิยธิดา  นิมสุวรรณ
8. เด็กชายภัทรพล  ฉัตรคำ
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงศ์พันธ์
10. เด็กชายศุภกิจ  แสงแก้วอินทวงศ์
11. เด็กหญิงสาธิดา  แสนไชยชุม
12. เด็กหญิงสุพรรณษา  แสนไชยชุม
13. เด็กชายอัครชัย  กันธิมา
14. เด็กหญิงเกลวลี  ศรีวันไชย
15. เด็กชายไกรวิชญ์  ภัยนิราศ
 
1. นางทิมแก้ว  ธรรมรักษ์สกุล
2. นางพรรณพร  ซองการ
3. นายสถาพร  สินเปียง
4. นายอำนวย  พรมรัมย์
5. นางสาวแสงเดือน  ลาวทิพย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 36 โรงเรียนแม่งาวใต้ 1. เด็กหญิงราพร  ชึหมื่อ
 
1. นางสาวดวงนภา  นัคคีย์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.63 ทอง 44 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 1. เด็กหญิงมุทิตา  ปาโกวงค์
 
1. นางภาวิณี  พันติยา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.85 ทอง 34 โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กหญิงอุษณี  บุญกุณะ
 
1. นางสมาพร  กันอิน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 79.8 เงิน 43 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กชายก้องภพ  โพธิ
2. เด็กหญิงวรินทิพย์  วังมูล
 
1. นางมยุรี  ธรรมสิทธิ์
2. นางอนงค์  ติไชย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 89.4 ทอง 17 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายจารุวัฒน์  หน่อวงค์
2. เด็กหญิงสุลีตา  สมนึก
 
1. นางชุลีพร  กอบกำ
2. นางสาวมยุรี  หอมอบ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79.8 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  วันใจ
2. เด็กชายสมชาย  สีสังข์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  จันทร์แก้ว
2. นางปิยานันท์  วงษารัฐ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 65 ทองแดง 24 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงขณิษฐา  แสนธิ
2. เด็กหญิงฃลธิชา  มั่นไทรทอง
3. เด็กชายจิรายุ  มูลเมือง
4. เด็กหญิงชนกานต์  แก้วเต็ม
5. เด็กชายชัยรัตน์  รัตนแพทย์
6. เด็กชายธณัฐพล  ศรีขวาพา
7. เด็กหญิงปภัสษร  เตชะสาย
8. เด็กชายวทัญญู  สุจจริต
9. เด็กชายวรวุฒิ  ขัดทองงาม
10. เด็กหญิงโสพิศ  อินผูก
 
1. นางรชตวัลย์  พิชิตเมธากุล
2. นางรุ่งทิวา  ถาน้อย
3. นางสาวสุภัทรา  เลขณะวณิช
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 81.6 ทอง 40 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกุลธรา  ทวีกุลชน
2. เด็กหญิงชฎาพร  ณ ลำปาง
3. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อุดใจ
4. เด็กหญิงนุชธิดา  พูลสนิท
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ยะเปียงปลูก
6. เด็กหญิงมาริสา  ใจเที่ยง
7. เด็กหญิงวรนุช  วีจันทร์
8. เด็กหญิงอธิฎญา  จันทร์ศรีเมือง
9. เด็กหญิงเมธาวี  จันทร์ต๊ะวงค์
10. เด็กหญิงโชคดี  เป็งวัง
 
1. นางอรทัย  ทองเชื้อ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 65 ทองแดง 28 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  นันท์ประพัฒน์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่พาน
3. เด็กหญิงจิตราภรณ์  แซ่พ่าน
4. เด็กหญิงดวงเดือน  แซ่ซิน
5. เด็กหญิงประกายดาว  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงมลฤดี  ปะปะ
7. เด็กหญิงมุกดา  เต็มธนโชติ
8. เด็กหญิงลัดดา  พรสวรรค์ดี
9. เด็กชายศรชัย  กับเก
10. เด็กหญิงสุภาวี  แซ่เติน
11. เด็กหญิงสุวิมล  ชัชวาลพงศ์
12. เด็กหญิงอิษยา  ขวัญธนพีรยศ
13. เด็กหญิงเจนจิรา  แนะโพ
14. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คีรีรัฐอุปถัมถ์
15. เด็กหญิงเปียฉัตร  แซ่ชิ้น
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ชัชวาลพงศ์
2. นายพรชัย   ธิอินโต
3. นางสาวพวงพรรณ  จันทร์ฟุ่น
4. นายสนธยา  แสงศรีจันทร์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 65 ทองแดง 26 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  นีรนาท
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่พาน
3. เด็กหญิงจิรารักษ์  ทวาทศกร
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  แซ่พ่าน
5. เด็กหญิงดวงเดือน  แซ่ซิน
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ฟุ้ง
7. เด็กหญิงประกายดาว  แซ่ย่าง
8. เด็กหญิงมาริสา  แซ่จ๋าว
9. เด็กหญิงวรรณศิลป์  แซ่พาน
10. เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่จ๋าว
11. เด็กหญิงสุนิษา  แซ่จ๋าว
12. เด็กหญิงสุภาวี  แซ่เติน
13. เด็กหญิงสุวิมล  ชัชวาลพงศ์
14. เด็กหญิงอาบา  มาเยอะ
15. เด็กหญิงเปียฉัตร  แซ่ชิ้น
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ชัชวาลพงศ์
2. นายปิยวัฒน์  ติ๊บฝั้น
3. นายพรชัย  ธิอินโต
4. นางสาวยุวดี  แซ่ฟุ้ง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 39 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มหาวัน
2. เด็กชายวโรดม  พรหมฟัง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปิ่นชัยมูล
 
1. นายประสิทธิ์  เตชะ
2. นางละเอียด  โรจน์รุ่ง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 26 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  พรมวิชัย
2. เด็กชายสันติชัย  พรมวิชัย
3. เด็กหญิงสิทธิพร  อินปัญโย
 
1. นางนงนภัส  ชื่นใจ
2. นางวรนุช  จันทร์สวัสดิ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81.5 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ชุมภูสืบ
2. เด็กหญิงศุภานัน  เครือวัง
 
1. นายสวิง  ชัยมงคล
2. นางสาวส่องหล้า  ภักดีวงศ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนผาแดงวิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ปัญญาดี
2. เด็กหญิงศรัญญา  คำหอม
 
1. นายทรงยศ  เฟื้องแปง
2. นายนิกร   ใจไหว
 
61 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เมืองวงค์
2. เด็กหญิงพรรษา  เทือกไชยคำ
3. เด็กชายสหภาพ  บุญสมปาน
 
1. นางนิตยา  วิเศษพานิช
2. นางประภาศรี  ธรรมรัตน์พงษ์
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) 1. เด็กหญิงกัญชุดา  บัวเทพ
2. เด็กหญิงคีตพัตร์  ฝันนิมิตร
3. เด็กหญิงชญาดา  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวรสริน  จำนง
2. นางสาววันเพ็ญ  พงษ์พล
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายกัมปนาท  เดชสาวงศ์
2. เด็กชายภานุพงษ์  ยาฤทธิ์ปก
3. เด็กชายวิทยา  แก้วมา
 
1. นางอรทัย  ดาวสุด
 
64 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 20 โรงเรียนลำปางวิทยา 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  ขัตติหิรัญกุล
 
1. นางสาวยุพา  โตลำมะ
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 1. เด็กหญิงรัตนาวลี  วงศ์ไชยา
 
1. นายนัฐพงศ์  นำมา
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายชลธิต  ชัยชมภู
 
1. นายพศิน  ทาฟู
 
67 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนสบป้าดวิทยา 1. เด็กหญิงธัชญา  แก้วหน่อ
 
1. นายวรพล  ปาปลูก
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนสบป้าดวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  ไชยเหล้
 
1. นายวรพล  ปาปลูก
 
69 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  เทียนนาวา
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ฉัตรแก้ว
 
1. นายชุมพล  สุภานนท์
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงทิวารัตน์  หน่อวงศ์
2. เด็กหญิงภณิดา  จักรทิพย์
 
1. นายชุมพล  สุภานนท์
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สุขสว่าง
2. เด็กชายสิทธิชัย  ก๋าใจ
 
1. นายจรูญศักดิ์  เดชามาตย์
2. นายอินจันทร์  กองจินา
 
72 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 61 ทองแดง 39 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  เปียงจันวงศ์
 
1. นายพศิน  ทาฟู
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 81 ทอง 24 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงธนันท์ญา  มั่นคงดี
2. เด็กหญิงนธีทิพย์  ณ ลำปาง
3. เด็กชายภูวนาถ  บุญหวา
 
1. นางนิตยา  วิเศษพานิช
2. นางประภาศรี  ธรรมรัตน์พงษ์
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 65 ทองแดง 36 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กชายพัณกร   น้อมสูงเนิน
2. เด็กชายศตวรรษ   มะโนปิน
3. เด็กหญิงโยธกา   ทาสุวรรณ
 
1. นายพนัสฐานันดร  ขันคำกาศ
2. นายสมคิด  วงศ์แก้วเขียว
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 1. เด็กชายทองดี  มูลมา
2. เด็กชายเมธี  ศรีทา
3. เด็กหญิงเอมิกา  กาศสกุล
 
1. นายประพันธ์  อูปนวล
2. นายสมบูรณ์   แบ่งทิศ
 
76 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 61 ทองแดง 22 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ตาพงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวศิน  ชุ่มใจ
 
77 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายปริญญา  วงษาเนาว์
 
1. นายรัตนะ  เล็กศรี
 
78 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุตรสา
 
1. นางสาวลักษมี  ปองดอง
 
79 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนปงยางคกทิพย์ช้างอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงเสาวณีย์   สุภายะ
 
1. นางจิรประภา  สุวรรณญาณะ
 
80 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย 1. เด็กหญิงศิริกุล  ไชยหมื่น
 
1. นางสาวลักษมี  ปองดอง
 
81 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปงยางคกทิพย์ช้างอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปราณี  ไชยอินตา
 
1. นางจิรประภา  สุวรรณญาณะ
 
82 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนปงยางคกทิพย์ช้างอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ปงแปง
 
1. นางจิรประภา  สุวรรณญาณะ
 
83 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลลำปาง 1. เด็กหญิงสุพิชชา  พุฒมาเล
 
1. นางสาวรัตนา  ชมภูสืบ
 
84 ศิลปะ ขิม - หย่อง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนปงยางคกทิพย์ช้างอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงบุษกร  ทองดี
 
1. นางจิรประภา  สุวรรณญาณะ
 
85 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง 13 โรงเรียนสบเมาะวิทยา 1. เด็กชายสหรัฐ  แก้วสาย
 
1. นายสุวรรณ  จงสัมฤทธิ์ดี
 
86 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 17 โรงเรียนปงยางคกทิพย์ช้างอนุสรณ์ 1. เด็กชายเอกชัย  กาต๊ะ
 
1. นางจิรประภา  สุวรรณญาณะ
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงภาลินี  มะโนคำ
 
1. นายสมศักดิ์  มะโนคำ
 
88 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 84.66 ทอง 15 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกชพร  ทนันไชยชมภู
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  รู้เกณฑ์
3. เด็กหญิงกรรภิรมณ์  รู้เกณฑ์
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  ตาพงศ์
5. เด็กชายจิรายุทธิ์  รุ่งเรืองไพศาล
6. เด็กหญิงญานิศา  เสาร์กลาง
7. เด็กหญิงทิพย์ติญา  แก้วบุญเรือง
8. เด็กหญิงธัญญา  คงแป้น
9. เด็กชายนนทวิทย์  สายสุวรรณ์
10. เด็กหญิงบรรณสรณ์  แสงบุญเรือง
11. เด็กชายปิยะราช  หนิ้วอิ่น
12. เด็กหญิงพรนภา  สายธิยะ
13. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุทนะ
14. เด็กหญิงมนต์ธิชา  สุทะนะ
15. เด็กหญิงรมิดา  ทนันไชยชมภู
16. เด็กหญิงวาสนา  อุ่นเมือง
17. เด็กชายสุทธิราช  พรมจันทร์
18. เด็กหญิงสุธิดา  ตาสุวรรณ
19. เด็กชายเมธัส  สุริยา
20. เด็กชายแสงเมือง  แสนหวี
 
1. นายบพิธ  ทิพย์ศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีวศิน  ชุ่มใจ
3. นางสาววีณา  เอมพิณ
4. นายสิทธิพงศ์  คำบุญชู
5. นางอนงค์  สมหวัง
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 75.5 เงิน 29 โรงเรียนเมืองยาววิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา   ไชยวัน
 
1. นางเบญจวรรณ  สันเทพ
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 38 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 1. เด็กชายวัชชิระ  อบรม
 
1. นางเข็มทอง  สุภากุล
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  หงษา
 
1. นางสุพรรณ  โลกคำลือ
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เทพสืบ
 
1. นายอนุพงษ์  สิงห์ทองไชย
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายธนบดี  ลังกาวงศ์
 
1. นางจันทร์ฉาย  ฉวีวัฒน์
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.2 ทอง 5 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กหญิงพลอยอัมพรรณ  ล้อวัชระสุภาภรณ์
 
1. นางภวดี  โพธิ์ยิ้ม
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.06 เงิน 34 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ปีละออ
 
1. นายรัตนะ  เล็กศรี
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.6 เงิน 26 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  สายจันทร์
 
1. นายรัตนะ  เล็กศรี
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 19 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ปีละออ
 
1. นายรัตนะ  เล็กศรี
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 1. เด็กชายภานุรุจ  มีตา
 
1. นางภาวิณี   พันติยา
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.73 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายยอดกมล  แสงบุญเรือง
 
1. นายสมศักดิ์  มะโนคำ
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  สายจันทร์
 
1. นายรัตนะ  เล็กศรี
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงภาลินี  มะโนคำ
 
1. นายสมศักดิ์  มะโนคำ
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กหญิงพลอยอัมพรรณ  ล้อวัชระสุภาภรณ์
 
1. นางภวดี  โพธิ์ยิ้ม
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.9 ทอง 14 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชายธนายุทธ  อุ่นเมือง
 
1. นางสาวนิตยา  ชัยวงษ์
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 1. เด็กหญิงศศินัฏฐ์   จันทร์พลงาม
 
1. นายอลงกรณ์  เรืองรอง
 
105 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 63 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ถนอมใจ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ปัญญาทิพย์
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อินต๊ะซาว
4. เด็กหญิงชญานิศ  พรหมมา
5. เด็กชายชนะชน  กล่ำเมือง
6. เด็กหญิงชนิกานต์  ปิงแก้ว
7. เด็กชายชัยรพวรุณ  โอฬารวันทโรทัย
8. เด็กหญิงณัฐกานต์  แว่นแก้ว
9. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วสาย
10. เด็กหญิงณัฐสุดา  แสงเมือง
11. เด็กหญิงทิพย์นารี  เตมีย์ศักดิ์
12. เด็กชายธนนันท์  สองเป็ง
13. เด็กชายธนัช  ภูพวงประทุม
14. เด็กหญิงธมลพร  วงศ์ไพศาลฤทธิ์
15. เด็กหญิงธัญญาเรศ  มะนุภา
16. เด็กหญิงนนท์ธียา  พรหมเดช
17. เด็กหญิงนรัณธภรณ์  อุตสม
18. เด็กหญิงนารีรัตน์  ใจลังกา
19. เด็กหญิงนิธิพร  แก้วธิดา
20. เด็กหญิงปภัสสร  ปัญญาไชย
21. เด็กชายปรัชญา  พยุหพรรค์
22. เด็กหญิงปรียารัตน์  ใจแน่น
23. เด็กหญิงปวันรัตน์  นามวงศ์
24. เด็กหญิงพิมพ์พร  ศรีชุม
25. เด็กหญิงภัทรวดี  ฤทธิ์ล้ำเลิศ
26. เด็กหญิงภานุชนาถ  ปันทอย
27. เด็กหญิงมณีนุช  อินต๊ะปวน
28. เด็กหญิงวราภรณ์  ท้าวตั๋น
29. เด็กหญิงศรันย์ธร  พิณวานิช
30. เด็กหญิงศสินา  ชุ่มเป็ง
31. เด็กหญิงศิริญญา  ศุภางค์เผ่า
32. เด็กชายสิทธิพงษ์  วังแก้ว
33. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เอียดเล็ก
34. เด็กหญิงสุวิมล  มูลเต็ม
35. เด็กหญิงอภิญญา  มูลแปง
36. เด็กหญิงอรณิชา  กันทิวงค์
37. เด็กหญิงอริศรา  กันทาใจ
38. เด็กชายอัครพล  ประเสริฐวัฒน์
39. เด็กหญิงอินทิรา  สุภาแก้ว
40. เด็กชายเดชดนัย  เข็มวิชัย
 
1. นายกิตติ  ผดุงภักดีกุล
2. นางจันทร์ฉาย  ฉวีวัฒน์
3. นางบุญทิม  เทือกชัยคำ
4. นางพรชนก  ชุ่มตา
5. นางสาวอรวรรณ  ธรรมสิทธิ์
6. นางอัญชลี  โตเดช
 
106 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 72.25 เงิน 40 โรงเรียนบ้านสบค่อม 1. เด็กชายจักรพงศ์  ปั๋นแก้ว
2. เด็กชายนลธวัตร  น้อยหุ่น
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  ยะแก้วบุตร
4. เด็กหญิงนีรชา  ปินตาสืบ
5. เด็กชายปฏิพัฒ  ปิงวัง
6. เด็กหญิงมะลิวรรณ  ม้าวทุ่งตัน
7. เด็กชายยุทธภูมิ  ก้อนมะเขียว
8. เด็กชายศุภโชค  วงศ์อินทร์
9. เด็กหญิงสโรชา  แก้วสุวรรณ
10. เด็กหญิงอัจฉรา  จำกัด
 
1. นางยุพารัตน์  พรหมสวรรค์
2. นางเกษรา  ใจวรรณ
 
107 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.25 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  สุกิน
2. เด็กหญิงชนากานต์  วรรณโวหาร
3. เด็กชายณัฐพล  รักษ์อารีย์
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  ภูมิรัตน์
5. เด็กหญิงประวีณา  ศรีชมภู
6. เด็กชายพงษกร  มะลิวัลย์
7. เด็กชายพีรพล  ภารขันธ์
8. เด็กชายวันวิกา  กิ่งยอด
9. เด็กหญิงอิศริยา  ปัญญานัน
10. เด็กหญิงเมธิตา  มะโนเปียง
 
1. นางขนิษฐา  บริสุทธิ์ศรี
2. นางนิลาวัณย์  สุวรรณจักร์
3. นายเดชวิทย์  หล้าปาวงศ์
 
108 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนวังตม 1. เด็กหญิงประกายดาว  แสวงนาม
2. เด็กหญิงผกากรอง  ดอกพิกุล
3. เด็กหญิงพิมพิลา  วงศ์เป็ง
4. เด็กหญิงสุกัญญา  โคตรณรงค์
5. เด็กหญิงอรัญญา  นาทันเลิศ
6. เด็กหญิงเสาวรส  หลีแก้วสาย
 
1. นางวนิดา  นัดดากุล
 
109 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลลำปาง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  มลิหอม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  มูลใจทราย
3. เด็กหญิงนวกรณ์  คำกุณะ
4. เด็กหญิงปทิตตา  เปรมวิชัย
5. เด็กหญิงปราชญ์ชนิกา  ตามูล
6. เด็กหญิงอัญชนา  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวฌาณัญญา  แสนชมภู
2. นางอรัญญา  ฟูเฟื่อง
 
110 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80.4 ทอง 16 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกรชนก  วงศ์อ่อน
2. เด็กหญิงคัจฉนันท์  วันตา
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  วงค์ปิง
4. เด็กหญิงนฤมล  ง้าวกาเขียว
5. เด็กหญิงบุณยานุช  วงค์อุบล
6. เด็กหญิงปรานต์  ทาตะรัตน์
7. เด็กหญิงศิริพัฒนา  แก้วบุญเรือง
8. เด็กหญิงเพชรตะวัน  เครือหมูคำ
 
1. นางจันทร์ฉาย  จิระอมรนิมิต
2. นางจันทร์ฉาย  ฉวีวัฒน์
3. นางอัญชลี  โตเดช
 
111 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กชายกันติพงษ์  วงค์สาย
2. เด็กชายคนัสนนท์  พรมเพ็ชร
3. เด็กหญิงวรารัตน์  ใจวังเย็น
4. เด็กชายวราวุธ  แสนเงิน
5. เด็กหญิงศิริขวัญ  ขันนาแล
 
1. นายธงไชย  จันต๊ะวงค์
2. นายสมบูรณ์  ใจแข็ง
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80.75 ทอง 31 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 1. เด็กชายจักรพันธ์  มาเยอะ
2. เด็กชายพงศ์พันธ์  คงธนปรีดาพร
3. เด็กชายอารีย์  มาเยอะ
 
1. นายทิวา  จันทราพันธ์
2. นายอมรรัตน์  ปัญโญ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.5 ทอง 30 โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. นายกฤษดา  ธิปทา
2. นายนพชัย  แปลกปลาด
3. นายยุทธนา  ศรีอุ๊ด
 
1. นางญาดา  พันธ์เกษ
2. นายประวิทย์  แสงงาม
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 35 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชายนภัสกร  ภาคีฑูต
2. เด็กชายปิยะณัฐ  สุคนธรัตน์
3. เด็กชายอำพล  คมใน
 
1. นางดวงนภา  ศฤงคาร
2. นายมนัส  ทิมเปีย
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 22 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชายนฤบดินทร์  บั้งเงิน
2. เด็กหญิงศิริพร  อุตระ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กองปิน
 
1. นางดวงนภา  ศฤงคาร
2. นายมนัส  ทิมเปีย
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงกุลประภัสสร์  ตาเรือนวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  มูลประเสริฐ
3. เด็กหญิงนพรัตน์   คำแปง
4. เด็กหญิงหอมดาว  ลุงคำ
5. เด็กชายอนุวัฒน์  ใจตาบุตร
6. เด็กชายอานนท์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางปรียา  พันธ์จำนงค์
2. นางปัทมา  วงศ์ชัชวาลย์
3. นางสุมาลี  ทาสุรินทร์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 22 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  อินทปัญโญ
2. เด็กหญิงมัธนี  ศรีใจแก้ว
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วบุญมา
4. เด็กหญิงสิรินยา  บุญยืน
5. เด็กหญิงสุวัจนี  กองไชย
6. เด็กหญิงเนตรอัปสร  ทองอ่อน
 
1. นางยุพิน  ณ ลำปาง
2. นางสุนันท์  เรืองจิตต์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82.8 ทอง 35 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงณิชนันท์  หมุดเชื้อ
2. เด็กหญิงประภัสสร  แลสันกลาง
3. เด็กหญิงภาวิณี  ธิลำพูน
 
1. นางณัฐธีลา  อรุณศักดิ์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 30 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สีทอง
2. เด็กหญิงนาทนภา  ใจตั๋น
3. นายพิชิตพล  ตาปิน
 
1. นางดาวเรือง   คชพรม
2. นายมนู  คชพรม
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 82 ทอง 27 โรงเรียนกาศเมฆ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วใจบุญ
2. เด็กหญิงวรัญชลี  ทิหงษ์สา
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ตราชู
 
1. นายสุวรรณ  วิญญา
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 43 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 1. เด็กชายวิทยา  กองเมือง
2. เด็กชายอนันต์  พรมวิชัย
3. เด็กชายโกสิทธิ์  ใยดี
 
1. นายนฤชิต  วรรณเลิศ
2. นายโกศล  ผัดวัง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77.4 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลลำปาง 1. เด็กหญิงจันทร์ชนก  ปันทะโชติ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  เกิดแก้ว
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มณีเวียง
 
1. นางเจียมจิต  ขันติโชติ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.4 ทอง 5 โรงเรียนสบป้าดวิทยา 1. เด็กหญิงดวงใจ  มานิตย์
2. เด็กหญิงนัทซิตา  ไชยยา
3. เด็กชายสุทธิพงษ์   มูลปะละ
 
1. นางฟองจันทร์  อินทวงศ์
2. นางสุนีย์  ทองชาติ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 30 โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงชาลินี  ตันตะละ
2. เด็กหญิงมาลิสา  วังขวา
3. เด็กชายเกริกชัย  ใจเป็ง
 
1. นางสาวชาลินี  ปิงบ้านเหล่า
2. นางปราณี  ห่อทอง
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 1. เด็กหญิงกุสุมา  จันหา
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  อินเขียว
3. เด็กหญิงสายฝน  ศรีธิ
 
1. นายชัยสิทธิ์  แม่นธนู
2. นางวรกมล  เตสันโต
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนลำปางวิทยา 1. เด็กชายธนกฤษ   กิตติธรากูล
2. เด็กชายพศวัต  รัตนพัทธยากร
3. เด็กชายอรรถพล  กิตติธรากูล
 
1. นางอำพร  ชูกุล
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.5 เงิน 39 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ใจแข็ง
2. เด็กหญิงพิกุล  สุขชนะ
3. เด็กหญิงใบเงิน  กันทิพย์
 
1. นายชัยสิทธิ์  แม่นธนู
2. นายประพันธ์  อูปนวล
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง 30 โรงเรียนพิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงภานิดา  วงศ์สิงห์ขัน
2. เด็กหญิงสุชาดา  พงษ์พัง
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  ไชยราช
 
1. นางเพชรรัตน์  กุญชร
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 23 โรงเรียนพิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ห้าวหาญ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เรือนเป็ง
3. เด็กหญิงปริญญา  ศิริสุข
 
1. นางรัตนา  ขันธพร
2. นางสาคร  ผลบุญเรือง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73.4 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายกัปตัน  ปงลังกา
2. เด็กหญิงทยิดา  ฮาวปินใจ
 
1. นางมาลี  เตชะพี
2. นางสาวสุทธิกานต์  ตาจะนะ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงชญานันท์  ปันศรี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ภารขันธ์
 
1. นางศรีประไพ  เป็งบุญมา
2. นางสมฤทัย  นาคพิทักษ์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กชายภูวดล  ปันตาโส
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศิริมังคลากุล
 
1. นายจตุพล  ววรณวงค์
2. นางประกายทอง  จันทร์จร
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 32 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายตติย  เจียรวัฒนสวัสดิ์
2. เด็กชายธีธัช  จารุวัฒนกุล
 
1. นางรจนา  ปีบ้านใหม่
2. นางสุภัสสรา  กล่อมเกษม
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 20 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ดา  จริงมาก
2. เด็กชายณัฐพล  วงค์หอคำ
 
1. นางทองทราย  วงค์อัมไชย
2. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงธนพร  พิพัฒน์ทิพย์สุมล
2. เด็กหญิงพรรณราย  ขวดแก้ว
 
1. นายจรัญชัย  สมฤทธิ์
2. นางจอมขวัญ  หมื่นแก้วโอวาท
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 43 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรีย์  สอนใจ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  สถาน
 
1. นางสาวกุลชญา  อดแน้น
2. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 27 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายนนทวิทย์  วงศ์ประเสริฐ
2. เด็กชายพงศธร  ต๊ะชัย
 
1. นางกาญจนา  อินสองใจ
2. นางสาวสุทธิกานต์  ตาจะนะ
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 72 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กชายฐณะวัฒน์  ณ รังษี
2. เด็กชายรติพงษ์  เจริญสุข
 
1. นายสมเจตน์  ไปเร็ว
2. นางสาวสายชล  พรพิจิตร
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายจิตรกานต์  อินทรวิจิตร
2. เด็กชายศักดิ์ดา  พาเกิด
 
1. นางศรีประไพ  เป็งบุญมา
2. นางสมฤทัย  นาคพิทักษ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ทนันไชย
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  พ่อแจ้
 
1. นายจตุพล  ววรณวงค์
2. นางประกายทอง  จันทร์จร
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กชายกฤษดา  เป๊กสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐพล  สมบัติ
3. เด็กชายณัฐวร  แก้วคำงาม
 
1. นายวิสุทธิศักดิ์  เครือสาร
2. นางอัมพร  วรรณแก้ว
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กชายธนากร  ชุ่มมงคล
2. เด็กชายสหัสวรรษ  จุไร
 
1. นายสมเจตน์  ไปเร็ว
2. นางสาวสายชล  พรพิจิตร
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กชายจิรายุ  จอมแก้ว
2. เด็กชายปกรณ์  ปัญญาสืบ
3. เด็กชายวิษณุ  เขื่อนคำ
 
1. นายวิสุทธิศักดิ์  เครือสาร
2. นางอัมพร  วรรณแก้ว
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 99.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลำปาง 1. เด็กชายณัฎฐชัย  เตชะนิเวศน์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เลิศพิพัฒน์กุล
3. เด็กชายอุดมโชค  อุเทียนยอง
 
1. นายอรรถพล  ชื่นกุล
2. นายอานนท์  สายคำฟู
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กชายธนเดช  ทนันไชย
2. เด็กชายปริญญา  บังทอง
3. เด็กชายอดิสรณ์  แสงรูญ
 
1. นายวิสุทธิศักดิ์  เครือสาร
2. นายสมเจตน์  ไปเร็ว
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 74 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลลำปาง 1. เด็กชายคอยธี  เค็มมาก
2. เด็กชายวิชชากร  ยกรจิตพาณิช
3. เด็กชายสุทธิเกียรติ  เทศสลด
 
1. นายอรรถพล  ชื่นกุล
2. นายอานนท์  สายคำฟู
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กหญิงกรกนก  สินสมุทร
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ชัยเนตร
3. เด็กหญิงธรารัตน์  บุญมา
 
1. นางสาวสายชล  พรพิจิตร
2. นางอัมพร  วรรณแก้ว
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6 79.33 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กชายพงษ์ศกร   สายทอง
2. เด็กหญิงพิชญา  เชียงคำ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  กันทะอู
 
1. นายวิสุทธิศักดิ์  เครือสาร
2. นายสมเจตน์  ไปเร็ว
 
149 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 84.6 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลลำปาง 1. เด็กหญิงจินดาภา  รื่นเริง
 
1. นางนงเยาว์   ธรรมศิริ
 
150 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 77.6 เงิน 28 โรงเรียนวิชชานารี 1. เด็กหญิงวีระดา   วงค์คำ
 
1. นางวรรณพร  อาดย่อแฮ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 71.8 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กหญิงนภาพร  แก้วร่วง
 
1. นางญาดา  พันธ์เกษ
 
152 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 61.1 ทองแดง 7 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายชยุตม์  ไชยวรรณ
 
1. นางศิริวรรณ  อุ่นประดิษฐ์
 
153 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 24 โรงเรียนอนุบาลลำปาง 1. เด็กชายพัสกร  แก้วจุฬาลักษณ์
 
1. นายปรัชญา  มณฑาทอง
 
154 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 2.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กชายคนัสนนท์  พรมเพ็ชร
 
1. นางชาธิณี  ครองราษฎร์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86.6 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลลำปาง 1. เด็กหญิงแพรววนิต  ทาใจวงค์
 
1. นางธนิตา  ปงลังกา
 
156 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 30 โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปันทะโย
 
1. นางญาดา  พันธ์เกษ
 
157 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 69 ทองแดง 30 โรงเรียนอนุบาลลำปาง 1. เด็กหญิงยลรดี  ชัยศรีสุขอัมพร
 
1. นางปังอร  ร้อยกรอง
 
158 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 21 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 1. เด็กหญิงศศินัฏฐ์ฺ  จันทร์พลงาม
 
1. นางพรจันทร์  สุวรรณสุระ
 
159 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 70 เงิน 35 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  พันธ์สุข
2. เด็กหญิงประภาการ  ทองบาล
3. เด็กหญิงปิยะดา  สงสุทธิ
4. เด็กหญิงรพีพรรณ  อุดหลวง
5. เด็กชายวิชิต  มุกไกร
 
1. นางยุวดี  แปงสนิท
2. นางสาวสุพิศ  จักขุ
 
160 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92.86 ทอง 7 โรงเรียนประชาวิทย์ 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  ฐิติชัยวรภัทร
 
1. นางนัยนา  อู่ศิริสมบัติ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายชัยภัทร์  ประกอบเสียง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทีมาภรณ์
3. เด็กชายธิปไตย  รู้เกณฑ์
4. เด็กชายพรมงคล  สุขจิตต์
5. เด็กชายภานุพงษ์  ดวงฟู
6. เด็กชายวรวุธ  ธะสุข
 
1. นางผ่องพรรณ์  สายสืบ
2. นางรัตนาพร  อินทิยศ
3. นายอนันต์  จำเริญวรทศ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 37 โรงเรียนอนุบาลลำปาง 1. เด็กชายจิรภัทร  ใจวงค์
2. เด็กชายชนินทร์  อ้ายด้วง
3. เด็กชายชยนันท์  จันทร์ตาฝั้น
4. เด็กชายณัฐชานนท์  แสงประสาร
5. เด็กชายนครินทร์  ดวงสาร
6. เด็กชายปฏิญญา  ปุ้นตันทอง
7. เด็กชายประชา  ทบลง
8. เด็กชายเทคนิค  อินทรวิจิตร
 
1. นางสาวสายใจ  แก้วสว่าง
2. นายอำพล  ณ จันตา
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 1. เด็กชายกิตติคุณ  โคนโท
2. เด็กชายดนุสรณ์  วงศ์สาย
3. เด็กชายทนงศักดิ์  จำปาคำ
4. เด็กชายทนงศักดิ์  คำปัน
5. เด็กชายนพดล  วันแก้ว
6. เด็กชายฤทธิเกียรติ  ใสสี
7. เด็กชายอภิวัฒน์  ขันทะรักษ์
8. เด็กชายอรุณศักดิ์  วิชัยสืบ
 
1. นายธงชัย  พรหมสาย
2. นายธานินทร์  พรมวิชัย
3. นายเกรียงไกร  กอวิเศษ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 76 เงิน 29 โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. นายกฤษดา  ธิปทา
2. นายกษิดิ์เดช  พินิจ
3. นางสาวจารุภา    อนุนิวัฒน์
4. นางสาวดวงหทัย  เอมอ่อง
5. นายมนตรี  เมืองงาว
6. นางสาววารุณี  เทพวัง
7. นางสาวสุธิษา  ตันต๊ะโส
8. นางสาวอาภาศรี  ศรีจันทร์
9. นางสาวเยาวลักษณ์  ปันแกว่น
10. นางสาวโสภิดา  ยวนใจ
 
1. นางญาดา   พันธ์เกษ
2. นายอนุสรณ์   ตองอ่อน
3. นางสาวอัญชลี  ไชยวงค์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ก๋าระวัง
2. เด็กชายจิรพงษ์   จันทร์กระจ่าง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เครือวิเสน
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พรมเชื้อ
5. เด็กชายนาครา   สู่ย่านาง
6. เด็กชายพงศกร  วาตาปงสัก
7. เด็กชายพรนภา  อิ่นแก้วปวงคำ
8. เด็กหญิงศศิวรรณ   ธงกระโทก
9. เด็กหญิงอินทิรา  ขัดศิริ
10. เด็กหญิงเอมมิกา   ทนันชัย
 
1. นางทัศนีย์  ไชยกันทา
2. นางสาวพรประภา  จันตาวงค์
3. นางสุดสวาท  วรศรี
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. นางสาวจารุภา   อนุนิวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   ทิพย์สม
3. นางสาวดวงหทัย  เอมอ่อง
4. เด็กหญิงนภาพร  แก้วร่วง
5. นายพิษณุ  น้ำจำ
 
1. นางญาดา  พันธ์เกษ
2. นายอนุสรณ์  ตองอ่อน
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 77.7 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง 1. เด็กชายฆนการ  ธีระชัชวาลย์กุล
2. เด็กหญิงจิตศรัณยูกุล  ใจกลม
3. เด็กหญิงฐิติยา  ใสยิ่ง
4. เด็กชายณัฐพงษ์  เป่าพิษ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟ้าคำตัน
6. เด็กหญิงปัททวรรณ  ขัตติข่าย
7. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  แสนวงศ์
8. เด็กชายพีระเดช  พีระเดช
9. เด็กหญิงมณีนุช  มะโนพันธ์
10. เด็กหญิงวาสนา  ปัญญาวรรณ
11. เด็กชายสิทธิวุฒิ  เนมินทอน
12. เด็กหญิงสุชาทิพย์  ธิช่าวทอง
 
1. นางชไมพร  ปิยะกุล
2. นายสุพจน์  ณ จันตา
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กหญิงชลิตา   ใจตุละ
2. เด็กชายบรรณวิชญ์   กันคำ
3. เด็กหญิงอรญา   ลุใจคำ
 
1. นางสมพิศ  ผดุงศิลป์
2. นางสาวโสภา  อิืนเตชะ
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 43 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  พิมพา
2. เด็กหญิงมุฑิตา  โฆบุตร
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  แก้วน้อย
 
1. นางณัฐนิชา  ศักดิ์เดโชกุล
2. นางพรรณี  อินต๊ะเสน
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 78.62 เงิน 18 โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. นางสาวสุธิษา  ตันต๊ะโส
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ปันแกว่น
 
1. นางสาวนาถชนก  วังใจฟู
2. นางลัดดา  แจ่มจันทร์
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 75.06 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กหญิงธนันท์ชนก   เครือสบจาง
2. เด็กหญิงสุธาธินี   ชัยสุวรรณ
 
1. นางผุสดี   ศิริวานิชกุล
2. นางอาภรณ์  ลาสัมพันธ์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 51.2 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ใจลังกา
2. เด็กชายอนุกูล  ขานใจแก้ว
 
1. นางสาวคารม  คำวงศ์
2. นางสาวอัญชลีญา  อินเขียวสาย
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 77.98 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลลำปาง 1. เด็กชายนนทวัชร  เอี่ยมนิรันดร์
2. เด็กชายรณกร  สุวรรณเมือง
 
1. นางทองอ่อน  คณิตปัญญาเจริญ
2. นางสาวนิภาวดี  ไข่ทา
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  คงเมือง
2. เด็กชายวรพงษ์  ยกไว้
 
1. นางอำไพ  ผัดวัง
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ฉัตรอินตา
2. เด็กหญิงนริศรา  ไชยมงคล
 
1. นางจันทร์จิรา  ตุลาสืบ
2. นางพวงผกา  วิจิตรสุนทร
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธีระพงษ์  แก้วขาว
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  ศรีชัยตัน
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ดวงใจ
 
1. นางจรัสศรี  สิงหจารุ
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กชายสรายุทธ  ปันใจ
 
1. นางชุมพรรณ  ณ มา
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายปฏิพล  บุญคุ้ม
 
1. นางรัฐติกา  พันธ์ชน
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 23 โรงเรียนบ้านปันง้าว 1. เด็กชายสุทธิพันธ์  สุวรรณศร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ยาสิทธิ์
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.75 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายปิยะพงษ์  สุวิลัย
 
1. นางพรรณี  วังไชยเลิศ
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.32 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายนรินทร์  กุลดิษฐ์
 
1. นางเบญจลักษณ์  บัวภิบาล
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.67 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) 1. เด็กหญิงอารยา  โสวะ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  พงษ์พล
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายศิริราช  กุณะ
 
1. นางเบญจลักษณ์  บัวภิบาล
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80.4 ทอง 18 โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กชายทักษิณ  เมืองงาว
2. เด็กชายนิติภูมิ  นันทะสี
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  เกี่ยวพันธ์
 
1. นางกฤษราภรณ์  รักฝูง
2. นางสาวรัชนีกร  กาชัย
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71.1 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กหญิงกัลยา  ยอดยา
2. เด็กหญิงสุธิดา  แปลกปลาด
3. เด็กหญิงเมทินี  กาชัย
 
1. นางกฤษราภรณ์  รักฝูง
2. นางสาวรัชนีกร  กาชัย
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ล้างป่า
2. เด็กชายอนุสรณ์  ตันเต็ม
 
1. นางกฤษราภรณ์  รักฝูง
2. นางสาวรัชนีกร  กาชัย
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สุภาสอน
2. เด็กชายอัครพล  วารินทร์
 
1. นางนิภาพร   กันทะอินทร์
2. นางโสภาพรรณ์  คำบุญชู
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กหญิงกชพร  นันตาวงศ์
2. เด็กชายอิทธิเดช  ราชบุญยืน
 
1. นางนิภาพร  กันทะอินทร์
2. นางสมพิศ  มานิตยกุล
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายชัยรัตน์  พุฒตาล
2. เด็กหญิงธัญชนก  เชื้อผาเต่า
 
1. นางรุ่งทิวา  ถาน้อย
2. นางสาวสุวิมล  ใจมา
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นายจิรเมธ  ทานุสาร
2. เด็กหญิงอมลธีรา  ต๊ะตุ้ย
 
1. นางประไพพร  สายเปียง
2. นางสาวภัทราภรณ์  แสนคำปา
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจคำ
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ชัยวิชิต
 
1. นางชูศรี  วาริสสอน
2. นางเบญจลักษณ์  บัวภิบาล
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 25 โรงเรียนบ้านปันง้าว 1. เด็กชายประกฤษฎิ์  จักรบุญมา
2. เด็กหญิงอพินญา  ไชยศร
 
1. นางวาสนา  ฉัตรตันใจ
2. นางวีเกษ  พูดตรง
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหวด 1. เด็กชายกฤติศักดิ์  โดดำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชนไพโรจน์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก่นจันทร์หอม
4. เด็กชายทศพล  เครือคำ
5. เด็กหญิงพรทนา  กาบเกี๋ยง
6. เด็กหญิงภัทรินทร์  ฟองเกตุ
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีอ่อน
 
1. นางสาวพรพิมล  พรหมสิงห์
2. นางวรนุช  จรูญโสตร์
3. นางอุบล  รินนานนท์
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำวะรัตน์
2. เด็กชายชณานุพงษ์  วาวแวว
3. เด็กหญิงณิชารีย์  ปะละน่าน
4. เด็กชายดวงกมล  เกิดผล
5. เด็กชายธวัชชัย  อโณทัย
6. เด็กหญิงธัญญาณี  วงศ์จู
7. เด็กหญิงอมลธีรา  ต๊ะตุ้ย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ฤทธิ์เนติกุล
2. นางสาวรัตนาภรณ์  โตปินใจ
3. นายสมชาย  อภิวงค์
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กหญิงพรรณพษา  ยอดปา
2. เด็กหญิงศศินา  ปัญญาวงศ์
3. เด็กชายสุกฤษ  สุภาสอน
 
1. นางมยุรี  ธรรมสิทธิ์
2. นางศรีสุวรรณ  จำอินถา
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กชายจิรเมธ  ทานุสาร
2. นางสาวพรประเสริฐ  วงศ์แต้
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทรายมูล
 
1. นางทองคำ  ชุ่มวิจารณ์
2. นางประไพพร  สายเปียง
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.5 ทอง 23 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กชายธนกร  ยอดปา
2. เด็กชายอลงกต  พูสอน
3. เด็กชายเจษฏากร  ไชยวงศ์
 
1. นางนิภาพร  กันทะอินทร์
2. นางสมพิศ  มานิตยกุล
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.66 ทอง 31 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กชายธนากร  ดวงแก้ว
2. เด็กชายภัทรวัฒน์  ปิ่นประดับ
3. เด็กชายสาคร  จันท่าม่วง
 
1. นางนิภาพร  กันทะอินทร์
2. นางโสภาพรรณ์  คำบุญชู
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กชายทวีศักดิ์  แปลกปลาด
2. เด็กชายปานวัฒนา  ปานภูมิ
3. เด็กชายรณฤทธิ์  ปลาเงิน
 
1. นางกฤษราภรณ์  รักฝูง
2. นางสาวรัชนีกร  กาชัย
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) 1. เด็กชายธันวา  พวงแก้ว
2. เด็กหญิงวรัญญา  กันทวงค์
 
1. นางสาวรสริน  จำนง
2. นายศราวุธ  เกษรสมบัติ
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.4 ทอง 16 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงธันยมัย  แสงจันทร์
2. เด็กชายวีระชัย  เทพพรมวงค์
3. เด็กชายอธิบดี  ศรีไทย
 
1. นางธันยพร  อินทมาส
2. นางรมิดา   ธนาธิปศิริสกุล
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 15 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทะปะละ
2. เด็กชายรังสิมันต์  นันต๊ะภาพ
3. เด็กชายอนุสิทธิ์  มะโนสม
 
1. นางธันยพร  อินทมาส
2. นางรมิดา  ธนาธิปศิริสกุล
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กชายรภัส  กล้าณรงค์
 
1. นายภูริพงษ์  แสนใจบาล
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 28 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นายวสันต์  มาทอง
 
1. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. นายตรีกรณ์  มูลใจทราย
 
1. นางสาวสุวิมล  ใจมา
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ทันวิสัย
 
1. นางนิภาพร  กันทะอินทร์
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กชายประโคนชัย  ไชยบุญเรือง
 
1. นางธนิตา  กานติยากุล
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 77.8 เงิน 12 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  โกษาวัง
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ศรีวงค์
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.4 เงิน 24 โรงเรียนบ้านสัน 1. เด็กชายเกียรติพงษ์  ซาวสืบ
 
1. นางมัณฑนา  สุวรรณศร
 
211 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำวะรัตน์
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ปะละน่าน
3. เด็กหญิงธัญญาณี  วงศ์จู
4. นางสาวพรประเสริฐ  วงศ์แต้
5. เด็กหญิงอมลธีรา  ต๊ะตุ้ย
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ท้าวศรีชัย
 
1. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ
2. นางวรรณภา  มั่นเหมาะ
 
212 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  โนกุล
 
1. นางพรรณี  วังไชยเลิศ
 
213 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 4 โรงเรียนนาสัก 1. เด็กหญิงวรดา  วงค์นาสัก
 
1. นางสาว กิ่งดาว   สังขวารี
 
214 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 63 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กหญิงนิดา  แซ่ฟุ้ง
 
1. นางสาวรัชนีกร  กาชัย
 
215 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 83.5 ทอง 33 โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา 1. เด็กหญิงปานทิพย์  ทินกร ณ อยุธยา
 
1. นางสาวยุวรีย์  คนฟู
 
216 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84.8 ทอง 11 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. เด็กชายคมศักดิ์  คำปลิว
2. เด็กชายชนาธิป  แสนสุภา
3. เด็กหญิงสุพิฌาย์  พรมพินิจ
 
1. นางสาวกัญญา  อุปนันท์
2. นางสาวอรดี  ทิพย์พิทยานุวัฒน์
 
217 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลลำปาง 1. เด็กหญิงฉวีรัตน์  โนใจปิง
2. เด็กหญิงนิวารินทร์  ชูจิตร
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  อิ่มหน่ำ
 
1. นางละม้าย  อุ้มอารีย์
 
218 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน - - - โรงเรียนบ้านปันง้าว    
219 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนบ้านเหล่า