สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กำแพงเพชร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 62.8 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ห้องบุปผา
 
1. นางอาภรณ์  เดียวสุรินทร์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 80.8 ทอง 6 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1. เด็กชายศุภโชค  เอี่ยมชะโอด
 
1. นายทวี  วงษ์จีน
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 1. เด็กหญิงดลยา  ดีแย้ม
 
1. นางสุนิศา  กาจธัญญการ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงชญาดา  พันธุ์ชัยอนันต์
 
1. นางศศิธร  เชียงสีทอง
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83.2 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี 1. เด็กหญิงอภิสรา  เทวรักษ์
 
1. นางสาวนารีย์  กิจศักดาภาพ
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83.63 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงบุษรา   แซ่ภู
 
1. นางวริศรา   วงศ์จรัส
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.75 ทอง 23 โรงเรียนวัดหนองเหมือด 1. เด็กหญิงนลัทพร  พุ่มพวง
 
1. นางสุวรรณา  คีรีวรรณ
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงฟารีดา   แซ่พ่าน
 
1. นางภัควลัญชญ์   พันโชติ
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 26 โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กหญิงอริสา  คำชมเช้า
 
1. นางณัฐยา  ผ่องวิลัย
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. นางสาวจันทิรา   ย่านสากล
 
1. นางทัศนี   ฟุ้งวิเศษ
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 89.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 1. เด็กชายอนันท์   ศิริโสภณ
2. เด็กหญิงเสาวณี  ดีฤสานต์
 
1. นางสาวสภัธชนก  เพชรพงษ์
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 63.75 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กหญิงนราธร  ทองคำน้อย
2. เด็กหญิงสุภาพร  ใบอุดม
 
1. นางสาววรัญญา  สายทอง
2. นางวันนิษา  โพธิ์แนม
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 79 เงิน 26 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงนันท์ทพิน   นันทะแสน
 
1. นางนวลชวี   อามาตย์มนตรี
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านพัดโบก 1. เด็กหญิงศิริพร  ยูงทอง
 
1. นางสาวเอมวดี  เส็งเตี้ยม
 
15 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. นางสาวอารีรัตน์  จันทร์หลง
 
1. นายเพย  มะลิวัลย์
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81.3 ทอง 31 โรงเรียนบ้านพัดโบก 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  สิงหราช
2. เด็กชายจักรกฤษ  มือขุนทด
3. เด็กหญิงวิมลพรรณ  เถื่อนวรรณา
 
1. นางจิติมา  พลอาจ
2. นางสาวเอมวดี  เส็งเตี้ยม
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 1. นางสาวธิดาพร  สีคำ
2. นางสาววิภา  แซ่ซี
3. นางสาวอุไรวรรณ  แซ่ยี่
 
1. นางสมร  ดวงรัตน์
 
18 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 28.7 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พลายประเสริฐ
2. เด็กชายณัฐพล  พันพิพัฒน์
 
1. นางจุลนัฏ  อยู่สุขยิ่งสถาพร
2. นางสาวเกศอาภรณ์  รุ่งคูหา
 
19 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78.8 เงิน 4 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 1. เด็กหญิงดารัตน์  ทองเถื่อน
2. เด็กชายธนชัย  ภูเรืองเดช
 
1. นางวรรณวิมล  ปัญญาสุ
 
20 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 1. เด็กชายพีระพัฒน์   พระวิเศษ
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ปานโยมา
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 1. เด็กหญิงอภิญญา  สงลำ
 
1. นางสาวเกศรินทร์  เกษแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านช้างคับ 1. เด็กหญิงพรประภา  ก้อนนาค
 
1. นางภัทราพร  บุญมาดี
 
23 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ฟองธิวงค์
2. เด็กหญิงศศิธร   แสงเมือง
3. เด็กชายอนัฐพล  ฉิมพลี
 
1. นางสุฑาภรณ์  พินิจทะ
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. นายขจรเกียรติ  จุลพันธ์
2. เด็กชายประสงค์  สุ่มเล็ก
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  เที่ยงตรง
 
1. นางสาวณัฐยา  คำสุข
2. นางสาวธีราพร  เมืองแก้ว
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67.1 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ชอบธรรม
2. เด็กหญิงประภาศรี  โม่งวงษ์ษา
3. เด็กหญิงปริณดา  ไล้ทองคำ
 
1. นายจงรักษ์  จูเปรมปรี
2. นายธีรพงษ์  อัครวิทยาพัฒน์
 
26 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.4 เงิน 35 โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 1. เด็กหญิงศศิณา  พิมพะไชย
2. เด็กหญิงสร้อยสุดา  อ้ายจันทึก
3. เด็กชายอนุสรณ์  ตาทอง
 
1. นางกชกร  อุดรวงษ์
2. นางสาวนิภารัตน์  นาห่อม
 
27 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 34 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 1. เด็กชายธราดล  สีโท
2. เด็กชายสรวิชญ์  วงค์ทาฝั้น
3. เด็กชายสราวุฒ  สมวงษ์
 
1. นางสาวกัณญาภรณ์  แท่นนอก
2. นายสุรวิชญ์  เกตุแก้ว
 
28 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กชายณัฐชา  อินทร์สุวรรณ์
2. เด็กชายรณชัย  จันทร์ขาว
3. เด็กชายเอกลักษณ์  แก้วทอง
 
1. นางสาวธีราพร  เมืองแก้ว
2. นางสิราณี  สนิทมาก
 
29 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิง วัฒนานันท์   แสนมะโน
2. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์   อิทธิทูล
3. เด็กหญิงมีนา   บุญส่ง
 
1. นางสาวชนพิชา   ศิรินอก
2. นายศุภฤกษ์   ภู่ฤทธิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ใจอารีย์
2. เด็กหญิงชวาลา  ศรีโสภา
3. เด็กชายสุธัญญา  แสนดี
 
1. นางสุกัญญา  มงคลศรี
2. นางอรอุมา  อนันต์
 
31 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายธนกร  ทองคลี่
2. เด็กชายวัชระ  เสือเถื่อน
 
1. นางสาวตะวัน  เขตคง
2. นายเอนก  บุตรสิงห์
 
32 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 61.6 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ฉายอรุณ
2. เด็กชายประสิทธิ์  สีหะบุตร
 
1. นางกัญญารัตน์  ด้วงปล้อง
2. นางสาวธณัญญา  คำสุวรรณ
 
33 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 41.51 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านหัวรัง 1. เด็กชายปัญจพล  เชตุใจ
2. เด็กชายปิยะสุวรรณ   อ้นยิ้ม
 
1. นายงา  สุวรรณ
2. นางสำเร็จ  เจริญโพธิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 29.5 เข้าร่วม 44 โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 1. เด็กชายฐากร  ละอองทรง
2. เด็กชายธีรภัทร  ทินสกุล
 
1. นางยุพา  ศรีบัวคำ
2. นายสหศักดิ์  ศรีบุญเรือง
 
35 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กชายนิรันดร์  ลองสันเทียะ
2. เด็กชายปารินทร์   ยอดรัก
 
1. นายภานุวัตร  พันธุ์ยี่
2. นายอมร   สุวรรณยศ
 
36 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91.64 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กชายพนาเวศ  ก๊กศรี
2. เด็กชายวิศรุต  สายโรจน์
 
1. นายภานุวัตร  พันธุ์ยี่
2. นายอมร  สุวรรณยศ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง 5 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ช่างคำ
2. เด็กหญิงญาณี  คำเมฆ
3. เด็กหญิงณัฐิยา  เรือนเงิน
4. เด็กชายสิริศักดิ์   สระทองอินทร์
5. เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญใจรัก
 
1. นางณัฐกฤตา  สระดูลย์
2. นางศศิธร  เชียงสีทอง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงกฤติกา  ยาชมภู
2. เด็กหญิงวันวิสา  แสงหนู
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันทร์ดวง
4. เด็กหญิงสลินทิพย์  จำนงค์
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ปานกลีบ
 
1. นางสุนันทา  เงินแจ่ม
2. นางเบญจา  น้อยเจริญ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 21 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงณัฐมน  แพงสา
3. เด็กหญิงปภัทสร  สิทธิ
4. เด็กหญิงสุดธิดา  โยธานันท์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงหนู
 
1. นางสาวสมจิตร  เขียวนวล
2. นางสุนันทา  เงินแจ่ม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 44 โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 1. เด็กชายธนกร  สุระแสง
2. เด็กหญิงธนัญพร  ศิริสมบัติ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  จ้อยทอง
4. เด็กหญิงอรปรียา  ศรีม่วง
5. เด็กชายเจษฎากร  ถานะ
 
1. นายณรงค์  ก้อนทอง
2. นางอมรรัตน์  มีขวัญรัก
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.5 ทอง 43 โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุดใจ
2. เด็กหญิงนัฐมล  กลิ่นนิ่มนวล
3. เด็กหญิงปานรวี  สุ่มเอม
4. เด็กหญิงพันธิภา  พุฒจรูญ
5. เด็กหญิงอังศุมาลิน  รัตนวิเชียร
 
1. นายณรงค์  ก้อนทอง
2. นางอมรรัตน์  มีขวัญรัก
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 40 โรงเรียนบ้านปางตาไว 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ฟักปั้น
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ขุนเมือง
3. เด็กหญิงศกุลตลา  ศรีพิพัฒน์
4. เด็กหญิงสมพร  เด็ดดวง
5. เด็กหญิงอภิญญา  แจ้งทองไทย
 
1. นางนพรัตน์  ลำโนรี
2. นางประเทืองทิพย์  แก้ววิเชียร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 79.1 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ชัยวงค์
2. เด็กชายทวีชัย  รานอก
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์   พานสอน
4. เด็กหญิงปานหทัย  จันพิมพา
5. เด็กชายวิภาวัส  แซ่หาญ
 
1. นางสาวมณีวรรณ  เรืองเดช
2. นางอนงค์ลอง  วรรณปะโพธิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 73.8 เงิน 24 โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 1. เด็กชายจิรศักดิ์  คำบุญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โขงรัมย์
3. เด็กชายนลธวัช   อัศวภูมิ
4. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  เครือวรรณ
5. เด็กชายวรินทร  อุจจรินทร์
 
1. นางสาวภัทรนาถ  พรมจิ๋ว
2. นายสมภพ  ท่าพริก
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1. เด็กหญิงกัลยา  สงเปื่อย
2. เด็กชายขจรพงษ์  หุ้มแพร
3. เด็กหญิงชลธิชา  เทียนอำไพ
4. เด็กชายชัยหฤทธิ์  ผาบสิมมา
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  การัตน์
6. เด็กหญิงณัฐพร  สมโภช
7. เด็กชายทิณกร  จันทะเสน
8. เด็กชายธนชัย  กสิผล
9. เด็กชายธนาเทพ  ผลโสต
10. เด็กหญิงบงกชพร  อยู่สุข
11. เด็กหญิงบุษรินทร์  ดิษฐวุฒิ
12. เด็กชายมนตรี  ผลชื่น
13. เด็กชายวิษณุ  ขัติยนน
14. เด็กชายศราวุธ  ทองวัง
15. เด็กหญิงสิริยากร  รุ่งเรือง
16. เด็กชายสุริยา  ทองสุทธิ์
17. เด็กชายสุรเชษฐ์  จันทะเสา
18. เด็กหญิงอภิญญา  ธงทอง
19. เด็กหญิงอัจฉรา  พุทธรักษา
20. เด็กหญิงเจนจิรา  เชาว์โชติ
 
1. นางสาววาสนา  รักไทย
2. นายศุภรส  มารวยดี
3. นางสุนิตย์  เบอร์โรส
4. นางสาวสุนิสา  กุลแก้ว
5. นายเสกข์  สินเทพ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 83.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองประเทศ
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  กัณฑะ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชัยยา
4. เด็กหญิงชนม์นิภา  อ่ำช้าง
5. เด็กหญิงฐิติมา  สังขวิศิษฐ์
6. เด็กชายณัฐพนธ์  หล้าอูบ
7. เด็กหญิงดวงพร  ใจหล้า
8. เด็กชายธีรวัฒน์  จันทร์แก้ว
9. เด็กชายบริพัฒน์  สุวรรณภูมิ
10. เด็กชายพงศกร  วงค์อินทร์
11. เด็กหญิงรัตดาวรรณ  สิการักษ์
12. เด็กหญิงวรรณนิตสา  พรมเสน
13. เด็กหญิงศศิวิมล  สายวงศ์นวล
14. เด็กหญิงสิริรัตน์   อินทร์หอม
15. เด็กชายสุพจน์  แสนคำ
16. เด็กชายอภิวัฒน์  ชัยทิพย์
17. เด็กหญิงอาภาพรรษ  แพร่เมือง
18. เด็กหญิงอินธิรา  ขันเงิน
19. เด็กหญิงเนตรนภา  อินทร์แผลง
20. เด็กชายเอกรัตน์  จันธิยะ
 
1. นางนิตยา  อุ่นเป็นนิจ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 74.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองประเทศ
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  กัณฑะ
3. เด็กหญิงชนม์นิภา  อ่ำช้าง
4. เด็กชายชยพล  แสนเปา
5. เด็กหญิงชุติมา  ไชยเมืองชื่น
6. เด็กชายชูเกียรติ  มหึมา
7. เด็กชายณัฐพนธ์  หล้าอูบ
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  วังท่า
9. เด็กชายธนากรณ์  ม่านมูล
10. เด็กชายนิกร  วังสมุทร
11. เด็กชายบริพัฒน์  สุวรรณภูมิ
12. เด็กชายปัญญาวุฒิ  บรรโท
13. เด็กชายพงศกร  วงค์อินทร์
14. เด็กชายพรชัย  หลอมต้น
15. เด็กชายภาณุเดช  จันคำ
16. เด็กชายราชภูมิ  หีบทอง
17. เด็กหญิงศิรินภา  กาใส
18. เด็กหญิงอธิติยา  ฟั้นล้อม
19. เด็กหญิงอาภาพรรษ  แพร่เมือง
20. เด็กหญิงเบญญาภา  แสนมา
 
1. นางนิตยา  อุ่นเป็นนิจ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ธงฉิมพลี
 
1. นางจันทร์ฉาย   สินธุบุญ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.88 ทอง 28 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงจิราพร   พลอ้วน
 
1. นางภัควลัญชญ์  พันโชติ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1. เด็กชายศุภณัฐ  รุ่งเรือง
 
1. นางสาววาสนา  รักไทย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84.4 ทอง 34 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กชายทักษิณ  ยิ้มพะวัน
2. เด็กหญิงประภัสสร  แสงอรุณ
 
1. นายบุญส่ง  ม่วงทอง
2. นางเฉลียว  ม่วงทอง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86.4 ทอง 36 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา 1. เด็กหญิงกานต์ยากร  อริยมงคลชัย
2. เด็กชายตรีทเศศ  ลิ้นทองคำ
 
1. นางนงลักษณ์  อินอ่อน
2. นางมาลิณี  กองทรัพย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84.8 ทอง 21 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กหญิงกิตติยา  แม่กลอง
2. เด็กชายสายชล  ประดิษฐ์
 
1. นายบุญส่ง  ม่วงทอง
2. นางเฉลียว  ม่วงทอง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.3 69 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงกิติญา  ประสพเงิน
2. เด็กหญิงณัฐกุล  เทียมวงศ์
3. เด็กหญิงประไพ  สีเมือง
4. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ชายศ
5. เด็กหญิงยุพิน  เทียมวงษ์
6. เด็กชายสุทธิศักดิ์  เป้าอรุณ
7. เด็กชายสุรศักดิ์  อุทัยครู
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วงษ์ละมาย
9. เด็กหญิงเจนจิรา  ประสพเงิน
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  น้อยมา
 
1. นายคะนอง  เพ็ชรพูล
2. นางพลับพลึง  เพ็ชรพูล
3. นางวสี  ชนะภัย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 86.4 ทอง 15 โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 1. เด็กหญิงจิตรกานต์  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ขำเล็ก
3. เด็กหญิงธนพร  จันทร์เขียว
4. เด็กชายธนพล  จันทร์เขียว
5. เด็กหญิงปฐมพร  แก้วใหญ่
6. เด็กหญิงพรทิพย์  กะพุทธา
7. เด็กชายภิญโญ  โพธิ์พฤกษ์
8. เด็กชายวรัตม์  หอมคำแหง
9. เด็กหญิงศิริพร  สมบูรณ์
10. เด็กหญิงสารินี  ผิวทอง
 
1. นางสุกัญญา  ขันกสิกรรม
2. นายสุชาติ  จันทร์บ้านโต้น
3. นางอนุรักษ์  สมัครเขตรการ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงกุลนิดา  แข็งธัญกิจ
2. เด็กหญิงจามจุรี  โสภา
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  โทพันธ์
4. เด็กหญิงชลดา  โสภณ
5. เด็กหญิงทิฆัมพร  ศรีภุมมา
6. เด็กหญิงนนฑิฌา  คงธะรังษี
7. เด็กหญิงบุญยานุช  สว่างพงษ์
8. เด็กหญิงปิยาณัฐ  โพธิ์ยอด
9. เด็กหญิงยมลภัทร  บวรสุทธิวงศ์
10. เด็กหญิงรชตวัน  ใจแสน
11. เด็กหญิงรุ่งทิวา  โฉมงาม
12. เด็กหญิงวรนุช  บุญมา
13. เด็กหญิงศิริญญา  สมปาน
14. เด็กหญิงสุชาดา  ม้วนหนู
15. เด็กหญิงอชิรญาณ์  เสือกลิ่น
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  รอดไพรี
2. นางบาลใจ  อินอ่อน
3. นางมณิสรา  วงค์คร้าย
4. นางวัฒชิรา  ประเสริฐดี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 60 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วงษ์สว่าง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  วงษ์สว่าง
3. เด็กหญิงจุรีรัตน์  เชยชม
4. เด็กหญิงชมพูนุช  มีปราง
5. เด็กหญิงชมพูนุท  พุ่มพวง
6. เด็กหญิงณัฎฐกุล  ปรางเทศ
7. เด็กหญิงณัฐวดี  เทียมศร
8. เด็กหญิงธนพร  คำกองแก้ว
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  อำคา
10. เด็กหญิงนิลาวัล  แต้มทอง
11. เด็กหญิงนุจรี  กระทู้
12. เด็กหญิงวิกานดา  มามี
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วมา
14. เด็กหญิงสิริพร  มะไลไธสง
15. เด็กหญิงอาริษา  โพธิ์บุตดี
 
1. นางสาวสุกัญญา  สีบุ
2. นายสุรกฤษณ์  อัมพุธ
3. นางสาวเยาวลักษณ์  ทองสุทธิ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กชายชินราช  ศรีดิฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐภัทร  แปงชมภู
3. เด็กชายธีรพงษ์  สุวรรณ์
 
1. นายสมศักดิ์  สุวรรณนำปน
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 36 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กชายวราเวศ  แสงทอง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เข็มทองคำ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  กะการดี
 
1. นางสาวกฤษณา  สุวรรณเจริญ
2. นางสาวนงค์รักษ์  นิยมพงษ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กหญิงธนารีย์  ประเสริฐพรศรี
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สุขพร้อม
 
1. นางสาวพนารัตน์  แสงเงิน
2. นางสาวพุทธรักษา  แสงเงาเสือ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  ยอดดำเนิน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  พลมลตรี
 
1. นางนุสรา  สุกระ
2. นางพิกุล  แสนพลอ่อน
 
62 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83.2 ทอง 30 โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทองเพียร
2. เด็กหญิงณภัทร  ม่วงทิม
3. เด็กหญิงอรอุมา  ทาระนาม
 
1. นางฐานิดา  ฟองหนองอ้อ
2. นายอัตสิริ  ศรีวิราช
 
63 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1. เด็กหญิงรจรินทร์  ชูบุญ
2. เด็กหญิงศุจินทรา   ชมชื่น
3. เด็กหญิงโมโมเอ  ทัยเทียม
 
1. นายสมหมาย  สังข์ยก
2. นางสำอาง  สังข์ยก
 
64 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทเขต
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  แซมทอง
3. เด็กหญิงสุชานุช  ผิวเผือด
 
1. นายบุญส่ง  ผาด่าน
2. นายอัตสิริ  ศรีวิราช
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   จุ้ยวงษ์
 
66 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กชายวิสุทธ์  พงษ์โสภณ
 
1. นายจรวน  ใจแสน
 
67 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1. เด็กหญิงนฤมล  พินตะคุ
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สาระโท
 
1. นางสาวณัฐพร  อึ้งภาภรณ์
 
69 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1. เด็กหญิงจันทิมา  จันคำ
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
70 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กหญิงจิราภา  ผิวผ่อง
2. เด็กหญิงประภัสสร   ชลพอง
 
1. นางขวัญจิต  พรเวียง
2. นางพรพิมล  บุญส่ง
 
71 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1. เด็กหญิงจิราพร  ว่องไว
2. เด็กหญิงดวงกมล   บุญราชแขวง
 
1. นางมัจฉา  โครวัตร์
 
72 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงรัตติกาล   ชุ่มโพธิ์
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แซ่ย้า
 
1. นางสาวสุนันทา  เพ็งแจ้ง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
73 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัดโบก 1. เด็กชายทศพร  ชอบฉิมพาลี
 
1. นายศิริเกศ  เยี่ยงวิญญู
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านพัดโบก 1. เด็กชายณฐพร  ชุ่มเขียวดี
2. เด็กชายปฏิภาณ  ศรีแก้ว
3. เด็กชายไชยวัฒน์  ชอบฉิมพาลี
 
1. นายธีระพงศ์  พานทอง
2. นายศิริเกศ  เยี่ยงวิญญู
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ตรีวงษ์
2. เด็กชายสุธเนตร  นิลสนธิ
3. เด็กชายเสกสรรค์   คำเครื่อง
 
1. นางสาวสุภาพ  โสภา
2. นางสาวเพ็ญประภา  นุ่มทอง
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กชายคณิน  แตงกัวรัมภ์
2. เด็กชายชิดพงษ์  สำรวมใจ
3. เด็กชายสัญญา  พลรักษา
 
1. นางณัฐยา  ผ่องวิลัย
2. นายภาณุวัฒน์  สมนึก
 
77 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 61 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย (บ้านหนองนกชุม) 1. เด็กหญิงวรรณวนัช   มารมย์
 
1. นายไพโรจน์  ฉิมทวี
 
78 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 65 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านแม่ลาด 1. เด็กหญิงชัญชนา  เกาทัน
 
1. นายสุรนาท  มีศิลป์
 
79 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 58.4 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เมฆสุวรรณ
 
1. นายเอกลักษณ์  สมากร
 
80 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กหญิงฐิติมา   เสือแดง
 
1. นายประสาร  เสือแดง
 
81 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พึงยา
 
1. นายประคอง  แจ้งไพร
 
82 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 1. เด็กหญิงกาญจณา  กองเพ็ง
 
1. นางสาวนริศรา  แจ้งไพร
 
83 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 1. เด็กหญิงศศิกานต์  บูชาพันธ์
 
1. นางสาวนริศรา  แจ้งไพร
 
84 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงพนิดา  สุขสวรรค์
 
1. นายมาโนช  เขม้นดี
 
85 ศิลปะ ขิม - หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 1. เด็กหญิงจิตตา  พานทอง
 
1. นางสาวนริศรา  แจ้งไพร
 
86 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายณัฐภัทร  แตงเล็ก
 
1. นายสุชิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
87 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เจริญลาภ
 
1. นายสุชิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 75 เงิน 21 โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 1. เด็กหญิงจิตตา  พานทอง
 
1. นายวีระศักดิ์  สีสวย
 
89 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 62.75 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ธัญญผล
2. เด็กชายณัฐภัทร  สังข์อนันต์
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แก้วงาม
4. เด็กชายพงศกร  ระวังภัย
5. เด็กหญิงวิยดี  ละอองศรี
6. เด็กหญิงศิริธันวา  ตุ่มทรัพย์
7. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วสุวรรณ
8. เด็กหญิงอรนิดา  ชนะการนา
9. เด็กชายเจษฎากร  นาคมา
 
1. นางสาวมลฤดี  ศรีประทุม
2. นางวสุกาญจน์  แซ่จันทร์
3. นายแดง  อยู่พันธุ์
 
90 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองประเสริฐ
2. เด็กชายกิตติพงษ์  แตงโพธิ์
3. เด็กหญิงจริยา  ภู่ภักดี
4. เด็กหญิงชมดาว  หงษ์ดำเนิน
5. เด็กหญิงชลิตา  โตยิ่ง
6. เด็กหญิงชุติมา  กลิ่นสังข์
7. เด็กหญิงฐิติมา  ม่วงไม้
8. เด็กหญิงดาราพร  บุญจันทร์
9. เด็กหญิงดุจนภัส  มนต์เปลี่ยน
10. เด็กชายธวัชชัย  บุญเกิด
11. เด็กหญิงนุชจรีย์  อินไทย
12. เด็กหญิงประวีณา  ทรัพย์โฉม
13. เด็กหญิงปัทมา  จวงสาคร
14. เด็กหญิงปิยภัทร  ม่วงสิมมา
15. เด็กหญิงพรนภา  ดงเจริญ
16. เด็กชายพิพัฒน์  ดีแป้น
17. เด็กชายพีรพัฒน์   ประดับบุญ
18. เด็กหญิงรัชนีกร  ไม้งาม
19. เด็กหญิงวราพร  ชมพูนุช
20. เด็กชายวันชนะ  มูลเหลา
21. เด็กชายวุฒิพันธ์  กุลสวัสดิ์
22. เด็กหญิงสุชานีย์  ปิ่นแก้ว
23. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีจำปา
24. เด็กหญิงสุพิตรา  ศรีรอด
25. เด็กหญิงสุภาวดี  พุ่มมี
26. เด็กหญิงสุวารี  บุญลือ
27. เด็กหญิงสโรชา  แตงโพธิ์
28. เด็กหญิงอนันตยา  จันทบูรณ์
29. เด็กหญิงอมิตตา  สายอาทิตย์
30. เด็กหญิงอาริยา  เงินสว่าง
31. เด็กหญิงเรณู  โพธิ์ศรีเมือง
 
1. นายจำเริญ  หงษ์ทอง
2. นายนิรันดร์  พรหมฮวด
3. นายประสิทธิ์  ทรัพย์แพ
4. นางสุดารัตน์  พรรณแสง
5. นายสุทัศน์  ทองมหา
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 1. เด็กชายภีรภัทร  ปริพล
 
1. นางสมศรี  พิศสารี
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 24 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กชายภาณุพงษ์  ชลสาคร
 
1. นายอนันต์  สีลาดี
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 25 โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์ดา
 
1. นายอำพร  รอดเทียน
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76.66 เงิน 27 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กหญิงศิริพร  จันทร์หอม
 
1. นางสาวศิริญญา  มหาโพธิ์
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 1. เด็กชายทักษิณ   แสงค้อม
 
1. นายสมภพ  ท่าพริก
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69.8 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1. เด็กหญิงชลิตา  เถาวัลย์
 
1. นายอำพร  รอดเทียน
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายวรวุฒิ  นามสงค์
 
1. นางสาวณัฐชญาน์  รัตนสถาพรพงศ์
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.8 เงิน 17 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงรัตนา  พงษ์ศรี
 
1. นางสาวนิษากรณ์  เหล่าเขตกิจ
 
99 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 22 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กชายกิตติ  สาพรมมา
 
1. นางพลับพลึง  เพ็ชรพูล
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.06 เงิน 10 โรงเรียนบ้านวังเจ้า 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ปัจจัย
 
1. นางดวงกมล  ศรีดี
 
101 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เมฆฉาย
 
1. นางสาวศันษณี  เกียรติสุดาเกื้อกูล
 
102 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงรัตนา  พงษ์ศรี
 
1. นางสาวนิษากรณ์  เหล่าเขตกิจ
 
103 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 1. เด็กหญิงกิรัฐา  บานแย้ม
 
1. นายวราบุตร  อุทกัง
 
104 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.33 เงิน 26 โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1. เด็กหญิงบงกช  ปะตังเวสา
 
1. นายอำพร  รอดเทียน
 
105 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.46 เงิน 31 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. นายสมคิด  แซ่เติ๋น
 
1. นางธนพร  วรเจริญ
 
106 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงรัตนา  พงษ์ศรี
 
1. นางสาวนิษากรณ์  เหล่าเขตกิจ
 
107 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 1. เด็กชายคณิน  โพธิ์โต
2. เด็กชายจิระพงษ์  ฉลาดลบ
3. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  แก่นเกตุ
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พงพาน
5. เด็กชายภาณุวุฒิ   กุลเกิด
6. เด็กชายภานุวิชญ์  ทองเต็ม
7. เด็กหญิงรักษณาลี  อุบล
8. เด็กหญิงเพชรลดา  สง่าเนตร
 
1. นางสาวกัลยา  โสธนะ
2. นางน้ำเชื่อม  แก้วอ่อน
3. นางลาวัลย์  บุตรจันทร์
 
108 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.75 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1. เด็กหญิงจันทกานต์   ใจตา
2. เด็กหญิงชลิตา   สกุลนี
3. เด็กชายดนุสรณ์   ทองวิชิต
4. เด็กชายธนากร   อุตรัตน์
5. เด็กชายนนทวัฒน์   จิตตรง
6. เด็กหญิงพิมพ์กมล   มั่นกิจ
7. เด็กหญิงมินตา   ทาสาย
8. เด็กชายศรันย์  บัวทอง
9. เด็กชายศรันย์  ธรรมเที่ยง
10. เด็กหญิงสุวรรณี   นาคสิงห์
 
1. นางปรานี  พูลพันธ์ชู
2. นางอรวรรณ์  มัทวรัตน์
3. นางอัญชลี   บุญชูวณิชยวัตร
 
109 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงชนาพร  ดวงต๊ะ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  เบ้าทอง
3. เด็กหญิงพรพนม  ทีภูเวียง
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ตาไว
5. เด็กหญิงวิลาสินี  ปอสี
6. เด็กหญิงอรณิชา  โงนรี
 
1. นางปจุติมา  มั่นอ่ำ
2. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
3. นางยุพิน  ใจหมั้น
 
110 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงขวัญใจ  วงษ์ละมาย
2. เด็กหญิงปวีณา  ป๊อกงาม
3. เด็กหญิงวนิดา  เกตุขุนทด
4. เด็กหญิงวาสนา  หมื่นสมบูรณ์พงษ์
5. เด็กหญิงสิริษา  เจิมเมือง
6. เด็กหญิงแสงทิพย์  เบ้าทอง
 
1. นางปจุติมา  มั่นอ่ำ
2. นายศุภฤกษ์  ใจหมั้น
3. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
 
111 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 1. เด็กหญิงกัลยา   ทองดี
2. เด็กหญิงจันทมณี   พัฒนะปิ่น
3. เด็กหญิงชลธิชา  กลิ่นหอม
4. เด็กหญิงปัญญาพร   ตาคะ
5. เด็กหญิงวาริสา   ขุนบุญ
6. เด็กหญิงเนาวรัตน์  จันโท
 
1. นางสาวกัลยา  โสธนะ
2. นางน้ำเชื่อม  แก้วอ่อน
3. นางลาวัลย์  บุตรจันทร์
 
112 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงขวัญใจ  วงษ์ละมาย
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  เมืองบาง
3. เด็กหญิงธนพร  ดังใหม่
4. เด็กหญิงปวีณา  ป๊อกงาม
5. เด็กหญิงวนิดา  เกตุขุนทด
6. เด็กหญิงวาสนา  หมื่นสมบูรณ์พงษ์
7. เด็กหญิงสิริษา  เจิมเมือง
8. เด็กหญิงแสงทิพย์  เบ้าทอง
 
1. นางปจุติมา  มั่นอ่ำ
2. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
3. นางยุพิน  ใจหมั้น
 
113 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 72.8 เงิน 34 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 1. เด็กหญิงนิวาริน   ดิษภา
2. เด็กหญิงวริษา  สุขเกษม
3. เด็กหญิงศิริพร   แก้วเพ็ชร
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มหิชาติ
5. เด็กหญิงสุภนิดา   อุทาน
6. เด็กหญิงสุุกัลญา   เรียนสร้อย
7. เด็กหญิงอินทิรา   คำพาลักษณ์
8. เด็กหญิงเกษณี   กลิ่นจันทร์
9. เด็กหญิงเกษรา   กลิ่นจันทร์
10. เด็กหญิงเจนนภา   ภู่สิงห์
 
1. นางสาวกนกกานต์   อยู่สุข
2. นางสาวมัลวิกา   เทียนพูล
3. นางวันสว่าง   แก่นนาดี
 
114 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 30 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1. เด็กหญิงจริงใจ  รังศรี
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เวสา
3. เด็กหญิงชนากานต์  เสริมสุข
4. เด็กหญิงดารารัตน์  ป้อมทอง
5. เด็กชายประจักร  อินทกาสูน
6. เด็กชายพงศกร  พลับพลาทอง
7. เด็กชายภานุเดช  อินทร์อักษร
8. เด็กชายรัชชานนท์  ฉ่ำมณี
9. เด็กหญิงรัตนมน  แสงสุรินทร์
10. เด็กหญิงรัมภ์รดา  แหวนพรม
11. เด็กหญิงวันวิสา  เปียใส
12. เด็กชายวิทวัส  ไกรวงษ์
13. เด็กหญิงอนันดา  เหล่าจันทร์
14. เด็กชายอนาวิล  พันธุ์ทอง
15. เด็กชายอนุกูล  อ้อยฉิมพลี
16. เด็กชายเมธี  ขันสิงหา
 
1. นายทวีเดช  คำนิล
2. นางสาววาสนา  รักไทย
3. นายสุรกฤษณ์  อัมพุธ
4. นายเสกข์  สินเทพ
 
115 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1. นายชินากร  วงค์ทองใบใหญ่
2. นายประสิทธิ์  จาทะ
3. นายวรรชนะ  ดวงใจ
4. นายวรัญญู  สิทธิวรรณา
5. นายสุรยุทธ  สุขเกษม
 
1. นายนิมิตร์  คงประณีต
2. นายประยูร  คำภา
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80.25 ทอง 39 โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 1. เด็กชายคามิน  จันทร์ดาแก้ว
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เรื่อศรีจันทร์
3. เด็กชายสันหณัฐ  แซ่บุญ
 
1. นางนิยดา  แสนวงค์คำ
2. นายสุนทร  นากระโทก
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. นายธนากร  ตามสมัย
2. นายวันชัย  ทองแฟง
3. เด็กชายสาธร   อิ่มปรีชา
 
1. นางบุญรวม  นิคมขำ
2. นายอุดร  น้อยยอด
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87.5 ทอง 13 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กชายณัฐพนธ์   ชะนะชัย
2. เด็กชายธนสินธุ์   ภูเวียงแก้ว
3. เด็กชายปราโมทย์    รัฐวร
 
1. นางวันเพ็ญ  สายเพชร
2. นางสุรัก  สุวิพันธ์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กชายคเชนทร์   โนนศรี
2. เด็กชายประสิทธิ์   เอกไทย
3. เด็กชายปัญญา   ศรีหาวัฒน์
 
1. นางจิรา  โคตรประทุม
2. นายสุระศิลป์  โคตรประทุม
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76 เงิน 24 โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 1. เด็กหญิงดวงพร  ประภาสัย
2. เด็กหญิงนิสารัตน์  พลภักดิ์
3. เด็กหญิงยุภาวดี  โพธิ์เงิน
4. เด็กหญิงวาสนา  นวลนิ่ม
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  แสงศิลป์
6. เด็กหญิงแสงดาว  กันณะสา
 
1. นางสาวนิรมล  สารีผล
2. นางสมศรี  พิศสารี
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 39 โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  คุ้ยจุ่น
2. เด็กหญิงปวีณา  มาอินทร์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  แซ่พ่าน
4. เด็กหญิงมินทร์ตา  มาตย์ผล
5. เด็กหญิงสมศรี  แซ่เติ๋น
6. เด็กหญิงสาริกา   แซ่พ่าน
 
1. นายศักดิ์ชัย  บางพาน
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85.8 ทอง 12 โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ธัญญผล
2. เด็กหญิงน้าฝน  บุญคำ
3. เด็กหญิงปฤสา  ทวีลาภ
 
1. นางสาวนิศารัตน์  จันทร์เกลี้ยง
2. นางอัจฉรา  คงอินทร์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กหญิงฉัตรตุพร  สุวรรณภูมิ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีมุข
3. เด็กหญิงอรปรียา  พรหมคล้าย
 
1. นางพัชรินทร์  คำลา
2. นางเฉลย   เมืองสุข
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 79 เงิน 43 โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญรอด
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ฉวีอินทร์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  พุ่มเชียงลำ
 
1. นายกัมปนาท  อินอ่อน
2. นางจารุวรรณ  โสดา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1. เด็กหญิงนาตยา  กุลบุญ
2. เด็กชายพีรวัตร  สามิลา
3. เด็กหญิงวาสนา  นามพา
 
1. นายวรวัจน์  ศรีประดิษฐ์
2. นายสมชาย  ทัศนศร
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณิชนันท์   นุสณฑ์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปานน้อย
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สิมลี
 
1. นางจันทรา  นาควังไทร
2. นางอรทัย   ยศนันท์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77 เงิน 37 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 1. เด็กหญิงดรุณี  แซ่อึ้ง
2. เด็กชายนพพล  ยินดีสุข
3. เด็กหญิงสุชานาถ  ม่วงรัตน์
 
1. นางวัฒนพร  จันคิด
2. นายเฉลิม  ดงบัง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงจินห์จุฑา  การันต์
2. เด็กหญิงชนม์นิภา   ชนพิทักษ์
3. เด็กชายชโยดม  บุญทัน
 
1. นางปิยาอร  ปรีชาพานิช
2. นางสาวอภิรดี  สมสกุล
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังบัว 1. นางสาวฉันท์ชนิ  เจริญราช
2. นางสาวสุขฤทัย  บุญเชิญ
3. นายอิงครัต  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวหนึ่งนภา  อินทรสูต
2. นางเบญจวรรณ   เย็นอ่อน
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ   หมื่นจันทร์
2. เด็กชายศาสตราวัฒน์  ตาสุสี
3. เด็กหญิงสุพิชชา  คงผล
 
1. นางสาวชุลีกร   เมืองแก้ว
2. นางพัชริยา  เมฆวัน
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 1. เด็กหญิงมนรดา  ทองศรี
2. เด็กหญิงสุนิสา  ยอดดำเนิน
3. เด็กหญิงสุยามิน  พันธ์ศรี
 
1. นางณัฐสุดา  เรืองวุฒิปัญญา
2. นางสุภาพรรณ  ศรีบุญเรือง
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง 41 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา 1. เด็กหญิงกษิรา  พิลึก
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์แรม
3. เด็กหญิงทานตะวัน  ศรีจันทร์
 
1. นายดิเรก  ใจแสน
2. นางสาวสุนิสา  ท้วมใจหาญ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านช้างคับ 1. เด็กหญิงพรธิรา  คล้ายกมล
2. เด็กหญิงสายฝน  ทองสุขดี
3. นางสาวหัสดี  รำสันเทียะ
 
1. นางสาวนภากูล  ธาตุ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74.2 เงิน 19 โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 1. เด็กชายชาญนำ  แพนไธสง
2. เด็กชายนนทพัทธ์  ผลาผล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริโภคา
2. นางถนอมขวัญ  อยู่ปาน
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. นายนรงฤทธิ์  ยิ้มกลั่น
2. เด็กหญิงสุพรรษา  รอดย้อย
 
1. นางสาวนภารัตน์  อั๋นดอนกลอย
2. นางสุทิพย์  ศิริเรือง
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านปางตาไว 1. เด็กชายลือศักดิ์  มะลิคง
2. เด็กชายวสันต์  เกตุทนงค์
 
1. นางสาวกีระพา  คันภูเขียว
2. นางสาววนัสนันต์  ไฉนงุ้น
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 23 โรงเรียนบ้านชุมนาก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พึ่งงาม
2. เด็กชายสมภพ  สำราญสุข
 
1. นายชายงาม  งามขำ
2. นายสถาพร  คำเกิด
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ธงชัย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีทรง
 
1. นายทวีเดช  คำนิล
2. นางสาวอนงค์ลักษณ์  สมนาศรี
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70 เงิน 32 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายจิรวัฒน์   อัตตะชีวะ
2. เด็กหญิงศิรินทรา   โชคบำรุง
 
1. นายจารึก   อัตตะชีวะ
2. นางสาววศินา   พันธ์ทรัพย์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพัดโบก 1. เด็กชายพระนนท์  มาลัยมาตร
2. เด็กหญิงมณีฉาย  มาพูล
 
1. นายนรเชษฐ  รักษ์ไพรสาณฑ์
2. นางสาวอมรรัตน์  มั่นศักดิ์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 1. เด็กชายปฎิพัฒน์  แจ่มใสดี
2. เด็กชายอนุชิต  สงค์ลำ
 
1. นายประหยัด   อนันต์
2. นางสาวอุรัสยา  ปานแจ้ง
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายธีระยุทธ  กันมิดา
2. เด็กหญิงสุวรรณา  แจ่มกระจ่าง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สิงห์โต
2. นายไพบูลย์  วงค์เมืองคำ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 1. เด็กชายธีรพล  ติรพงษ์
2. เด็กหญิงพรนรินทร์  การะภักดี
 
1. นายประหยัด  อนันต์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1. เด็กชายกรกฎ  พินิจกิจ
2. เด็กชายณัฐพล  เปรื่องเจริญ
 
1. นางสาวบังอร  จันทร์หอม
2. นายสุชิน  ช้างจั่น
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงกรธิดา  เกษนิกรรม
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  รัตนศรี
3. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่แสน
 
1. นางพจนา  ผิวพรรณ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กชายกิตติ  สาพรมมา
2. เด็กชายธนพนธ์  สุขะกิจ
 
1. นายภัทรกร  ทรัพย์สุข
2. นายสินทารา  เกษแก้ว
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 70.1 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 1. เด็กชายภานุ  ชิตศาสตร์
2. เด็กชายรัฐกิจ  กันมาลัย
3. เด็กชายสิทธิชัย  ธูปขำ
 
1. นายชาตรี  ศรีเดช
2. นายมนตรี  ชัยชราแสง
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เทพจร
2. เด็กชายปารณัท  สิงหเดช
3. เด็กชายภควัต  อายุพัฒน์
 
1. นายชะราวุฒิ  ฤทธิ์ทอง
2. นายประเสริฐ  สิงหเดช
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองไพร 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   เลิศตะคุ
2. เด็กชายวีระยุทธ   ก๋าแก่น
3. เด็กชายวุฒิชัย   อินไผ่
 
1. นายลภัส   เอ็นดู
2. นางสาวอาภาภรณ์   ธรรมกรณ์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 77.8 เงิน 41 โรงเรียนบ้านคลองเตย 1. เด็กหญิงวิมลมณี  แซ่ซี
 
1. นางสาวอมลวรรณ  วงค์ทองจันทร์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 41 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงอรอารียา  วงค์ชมภู
 
1. นางสาวพิมพรรณ  ทองอยู่มาก
 
152 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 68.9 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงอาทิตยา   ศิริโสม
 
1. นางปราณิศา   สมแวง
 
153 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 49.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1. เด็กหญิงดาริน  แมคแคมม่อน
 
1. นางสาวราตรี  เขตวิทย์
 
154 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 51.5 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านถนนน้อย 1. เด็กหญิงจิราพัชร  คงเม่น
 
1. นางนภาพร  กลางสุพรรณ์
 
155 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 22 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1. เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีอักษร
 
1. Mr.Ramirez  Toniano
 
156 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.4 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  อยู่ปาน
 
1. นางกฤษณา  ปราบโรค
 
157 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 35 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ทีแสงแดง
 
1. นางปราณิศา   สมแวง
 
158 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านถนนน้อย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บัวคลี่
 
1. นางนภาพร  กลางสุพรรณ์
 
159 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1. เด็กชายเทิดไทย  เต่าหอม
 
1. นายพลชัย  สระทองอินทร์
 
160 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 70.25 เงิน 34 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แสงเจริญ
2. เด็กหญิงธัชชา  ศรีสังข์
3. เด็กหญิงนันยา  ดาหา
4. เด็กหญิงสุพรรษา   เข็มทองคำ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  กะการดี
 
1. นางสาวศิริญญา  มหาโพธิ์
2. นายสราวุธ  จักรงาม
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.5 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองบุตร
2. เด็กชายพิบูลชัย  วรชินา
3. เด็กชายภูริภัทร  จังพล
4. เด็กชายศตายุ  สายบุญเจียม
5. เด็กชายสุทธิศักดิ์  น้อยบุญชู
6. เด็กชายเรืองโรจน์  ผิวเกลี้ยง
 
1. นายประยงค์  ประสงค์ลาภ
2. นางพรนิภา  ขำอ้วม
3. นายสำรอง  ขำอ้วม
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 66.3 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลวังไทร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทรัพย์ประเสริฐ
2. เด็กชายณัฐศักดิ์   ทิศเลิศ
3. เด็กชายธีระพงษ์   เผือกผ่อง
4. เด็กชายมนัส   บุตรตะคุ
5. เด็กชายรณกร  กล้าการนา
6. เด็กชายเจษฎา   สาวะหะ
 
1. นายนพดล   สืบวงษ์รอด
2. นายประสิทธิ์   สืบวงษ์รอด
3. นายเกรียงศักดิ์  ตาปัน
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77 เงิน 32 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 1. นายกัมพล  กลิ่นนิ่มนวล
2. นายกุลวุฒิ  ประพิมพันธ์
3. นายจีรวัฒน์  ต้มใจอด
4. นายธนกร  พึ่งม่วง
5. นายนิรุช  มะลิพันธ์
6. นายวีระศักดิ์  พลมา
7. เด็กชายศุภชัย  พ่วงสมจิตร
8. เด็กชายเอกราช  โจมเสนาะ
 
1. นายอัครัช  นิจโกรทม
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 80.99 ทอง 23 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงกนกกร  ฮ่วนสกุล
2. เด็กชายจักรพันธ์  ทัศนไพบูลย์
3. เด็กชายจีรพงษ์  ทุนพิรัตน์
4. เด็กหญิงชวนฝัน  นามมิวัน
5. เด็กหญิงชโรทร  เอกสินเสริม
6. เด็กหญิงธัญญาเรศ  สาริยา
7. เด็กหญิงวาลิน  บุตรเสน่ห์
8. เด็กชายวีรภัทร  วงษ์คำ
9. เด็กหญิงศศิประภา  คำเรือง
10. เด็กชายศิววงศ์  วังคีรี
 
1. นางสาววรลัคน์  ศรีอุบลมาศ
2. นายอนันต์  มีสุข
3. นางอุบล  คงใหญ่
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 83.1 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงดลยา    แรงกสิกร
2. เด็กหญิงดาริน   กอสัมพันธ์
3. เด็กหญิงนุชจรินทร์   มีศรี
4. เด็กหญิงรุ่งนภา   มโนมัย
5. เด็กหญิงศศิทร    เทียนขุนทด
6. เด็กหญิงศิริกุล   ปินวิสุ
7. เด็กหญิงศิริณัฐฌา   ใจรักษ์
8. เด็กหญิงอสมาภรณ์   กาฬภักดี
9. เด็กหญิงอังคนาง   อารุ
10. เด็กหญิงโสภา   ธารอุทิศ
 
1. นายทัศณรงค์   จารุเมธีชน
2. นางสาวภัทรา   สมนึก
3. นายศุภฤกษ์   ภู่ฤทธิ์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 63.7 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มะลาหอม
2. เด็กชายกฤษดาธิการ  ศรีเดชา
3. เด็กหญิงขวัญสุภาพร  พิมสา
4. เด็กหญิงชณาพร  พิมพ์สา
5. เด็กหญิงณัฏธิดา  สวัสดิ์นที
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  อะวิสัย
7. เด็กชายณัฐพงศ์  บาลไธสงค์
8. เด็กหญิงนันทกานต์  ผาสุก
9. เด็กหญิงพนมพร  ชินชนะ
10. เด็กหญิงวิรัญชนา  พันธุ์หอม
11. เด็กหญิงสุกัญญา  สมดวงศรี
12. เด็กหญิงสุภาพร  นามไพร
 
1. นายณัฐวุฒิ  ณัฐวุฒิ
2. นางยุพิน  นกน้อย
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงจีรวัลย์   มโนมัย
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   กองศรี
3. เด็กหญิงสมฤทัย   แซ่ย่าง
 
1. นางสาวภัทรา   สมนึก
2. นางวนิดา   ไพฑูรย์
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.5 ทอง 19 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  ชมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เสือคำรณ
3. เด็กหญิงเจมจิรา  ชื่นชวน
 
1. นางสิริกานต์  สอดศรี
2. นางสาวใกล้รุ่ง  ท้องฟ้า
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 71.46 เงิน 28 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กชายสหรัฐ   รัฐวร
2. เด็กหญิงอำพร   พิมพ์ดี
 
1. นางวันเพ็ญ  สายเพชร
2. นางสุรัก  สุวิพันธ์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 68.76 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  เบ้าทอง
2. เด็กชายนวภูมิ  ชนะภัย
 
1. นายคะนอง  เพ็ชรพูล
2. นางพลับพลึง  เพ็ชรพูล
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 64.44 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านวังบัว 1. นางสาวมยุรา  เสริฐศรี
2. นางสาววิราวรรณ   ช่วยบำรุง
 
1. นางณัฐศยากร  พรภูวเดช
2. นางอัมรินทร์   เหม็นต้นสาย
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 38.77 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 1. เด็กหญิงนิตติยา  พิมพ์พารัตน์
2. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ปิงขุนทด
 
1. นางสาวเกศรินทร์  เกษแก้ว
2. นางสาวแพรวพรรณ  ขันกสิกรรม
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กหญิงกฤษดาพร   จันดามี
2. เด็กหญิงณัฐพร   ศรีนวล
 
1. นางคำรัก  โพธิบัติ
2. นางอำพร  ค้าคล่อง
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายธนารัตน์  ชวนนอก
2. เด็กชายรติพงษ์  ศิริบุญคุณ
 
1. นางวราภรณ์  ลำคำ
2. นางสุพัตรา  ประภาศรี
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายธเนตร์  ทายะ
 
1. นางสาวสุนทรียา  ชัยศิริ
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงนศิตา  นาคสนิท
 
1. นางสาวเรณู  อาจสาลิกรณ์
 
177 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  มะลิวัลยื
 
1. นางสาวสุชาดา  ว่าความดี
 
178 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายเอกราช  เรื่อศรีจันทร์
 
1. นางสาวระหัส  ธรรมสอน
 
179 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กชายวันชัย  รักแก้ว
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ธิหล้า
 
180 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 1. เด็กหญิงธัญญาศิริ  จันทร์ทอง
 
1. นายสัญชัย  แสงมณี
 
181 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.67 เงิน 19 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 1. เด็กหญิงมินตรา  แป้นอินทร์
 
1. นางรัตนา  ยอดวันดี
 
182 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 69 ทองแดง 18 โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พงศักดิ์
 
1. นางฟองศรี  จรรยาภรามัย
 
183 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66.33 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงอินทิรา  ศิริโรจน์
 
1. นางดวงธิดา  กาลวงค์
 
184 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  มุงคุลโคตร
2. เด็กหญิงสุชาวดี  ร่มโพธิ์
3. เด็กหญิงอธิตยา  รุ่งรัตน์
 
1. นายปริญญา  อยู่สุ่ม
2. นางวราภรณ์  อยู่สุ่ม
 
185 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73.1 เงิน 18 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 1. เด็กชายกิตติธัช  กรรณสา
2. เด็กชายธนาวุฒิ  นภา
3. เด็กหญิงวาสนา  น้ำจันทร์
 
1. นางสาวประมวล  ไหล่แท้
2. นางสาวอาภรณ์  ค่ำยัง
 
186 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1. เด็กชายถนาพร  ทับเกลี้ยง
2. เด็กชายปฏิภาณ  เกราะเพชร
 
1. นางสาวณภัทร  งามวิลัย
 
187 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กหญิงชญานิศ  ชูพินิจ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เขียววงศรี
 
1. นางรจนา  วิริยะ
2. นางสุกานต์ดา  ชัยมงคล
 
188 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 39 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 1. เด็กชายพรชัย  ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงมัทณี  พลายแก้ว
 
1. นายชาตรี  หลำใจซื่อ
2. นางมยุรีย์  หลำใจซื่อ
 
189 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงกันตยา  อินทะ
2. เด็กชายวีระ  ชาเชียงตุง
 
1. นางสาวรัตนาพร  โฉมอินทร์
2. นายเอนก  บุตรสิงห์
 
190 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กหญิงชญานิศ  ชูพินิจ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เขียววงศรี
 
1. นายกฤษฎาวุฒิ  ชัยมงคล
2. นางสุกานต์ดา  ชัยมงคล
 
191 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.66 ทอง 12 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 1. เด็กชายภูมินทร์  มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงมินตรา  แป้นอินทร์
 
1. นางสาวมุกดา  คำปา
2. นางรัตนา  ยอดวันดี
 
192 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.3 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1. เด็กหญิงจันทร์สิมา  จำปาศักดิ์
2. เด็กหญิงจิราภา  เตรียมพล
3. เด็กชายณัฐวัตร  คุ้มสูงเนิน
4. เด็กหญิงณิชากร  สารกลับ
5. เด็กชายธนโชติ  เศรษฐสิงห์
6. เด็กหญิงสมัชญา  ยามา
7. เด็กชายอติชาต  วิเชียรดี
 
1. นางยุเวช  ทองนวม
2. นางสุพิชฌาย์  ทนทาน
3. นายอาคม  ทองนวม
 
193 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วงศ์นก
2. เด็กชายประวิทย์  หนูหน่าย
3. เด็กชายภควัฒน์  พลสวัสดิ์
 
1. นางพัฒนา  โพธิ์เย็น
2. นางเบญจมาศ  กองทอง
 
194 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.38 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงธนาภา   ยชกร
2. เด็กชายนราวิทย์   ยังสิริชล
3. เด็กหญิงแสงจันทร์   ยังพิพัฒ
 
1. นางมัณฑนา  วงษ์ท้าว
2. นางศุภานี  นวนิตย์วรานนท์
 
195 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.66 ทอง 31 โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 1. เด็กชายบุษกล  แซ่ศิล
2. เด็กชายวิเชียร  แซ่ศิล
3. เด็กชายสุรชาติ  แซ่ซี
 
1. นางสาวสิราวรรณ  มั่นประสงค์
2. นางอัจฉรา  คงอินทร์
 
196 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 26 โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 1. เด็กชายประสิทธิ์  แซ่ศิล
2. เด็กชายวรยศ  แซ่ซี
3. เด็กชายสุรชัย  แซ่ศิล
 
1. นางสาวปรานันท์  วันสา
2. นางอัจฉรา  คงอินทร์
 
197 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1. เด็กชายนฐพล  บัวพันสาย
2. เด็กชายมงคล  เปรมปรีดิ์
 
1. นายปวรัคค์  เที่ยงมาก
 
198 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 22 โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 1. เด็กชายภูมินทร์  อู่ทรัพย์
2. เด็กชายวายุ  ชัชวาลย์ปรีชา
 
1. นางสาววาสนา  แน่นสันเทียะ
2. นางอุ่นเรือน  เมืองสองชั้น
 
199 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.6 ทอง 19 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  จันทร์ดี
2. เด็กชายติณณภพ  ชุ่มอิ่ม
3. เด็กชายวีระ  ต่วนชะเอม
 
1. นางบุญเกิด  คำทูม
2. นายวรวัจน์  ศรีประดิษฐ์
 
200 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  คำคง
2. เด็กชายนพรัตน์  เหล่าลูกอินทร์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  จนุช
 
1. นางบุญเกิด  คำทูม
2. นายวรวัจน์  ศรีประดิษฐ์
 
201 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีวิเศษ
 
1. นายเอนก  ธรรมเจริญ
 
202 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1. เด็กชายจีรวัฒน์  แก้วจรูญ
 
1. นายวรวัจน์  ศรีประดิษฐ์
 
203 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 1. เด็กหญิงสุธามาศ  เทศธรรม
 
1. นางรัตนา  ยอดวันดี
 
204 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กชายบุญชู  ย่านสากล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
205 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านถนนน้อย 1. เด็กหญิงดารินทร์  วินทะไชย
 
1. นางลำเพย  ภูคลัง
 
206 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.8 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สายอินทร์
2. เด็กหญิงณัชชานันท์  หลวงชมภู
3. เด็กหญิงดาราภรณ์  เกตุพักตร์
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทิลาวงค์
5. เด็กหญิงภัชราภรณ์  สารเหล่า
 
1. นางสาวกลัยา  คล้ายแก้วสกุล
2. นางศศิประภา  แกร่งอินทร์
 
207 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสระตาพรม 1. เด็กชายเกียรติวงค์   ปานทัพ
 
1. นายสราวุฒิ  บุญราศรี
 
208 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 1. เด็กชายพงศธร  เนื้อนาค
 
1. นางศิริลักษณ์  จันทอง
 
209 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 1. เด็กหญิงณีรดา  สุขเสริญ
2. เด็กหญิงดลยา  จริงโพธิ์
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ฮวบกล่ำ
4. เด็กหญิงรัชนี  สุขแจ่ม
5. เด็กหญิงวรรณวิภา  เห็นทั่ว
6. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  มั่งนิมิตร
7. เด็กหญิงอทิตยา  จริงโพธิ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ยอดวันดี
2. นางรัตนา  ยอดวันดี
 
210 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 20 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1. เด็กหญิงจันทร์สิมา  จำปาศักดิ์
2. เด็กหญิงจิราภา   เตรียมพล
3. เด็กชายณัฐวัตร   คุ้มสูงเนิน
4. เด็กหญิงณิชากร   สารกลับ
5. เด็กชายธนโชติ   เศรษฐสิงห์
6. เด็กหญิงสมัชญา  ยามา
7. เด็กชายอติชาต   วิเชียรดี
 
1. นางสาวพรรณทิพา  กุณาตรี
2. นางสาวสุทราภรณ์  บุษดี
3. นายอาคม  ทองนวม
 
211 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85.6 ทอง 22 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  จังพินิจกุล
 
1. นางมณีนิล   รัตนะบดี
 
212 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82.2 ทอง 26 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กชายณัฐดนัย   ศรีม่วง
2. เด็กหญิงศศิภัส  บุญเกตุ
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีวิเชียร
 
1. นางชลธิชา  สุขเกษม
2. นางปาณิสรา  ศิลากุล
 
213 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 23 โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 1. เด็กชายชาคริต  สุ่มประดิษฐ์
2. เด็กหญิงนิชา  จันทร์อิ่ม
3. เด็กหญิงรชนิศ  จ๋าวธีรพงษ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ทิพย์สุวรรณ
2. นางเกษร   สังข์ทอง
 
214 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ - - - โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 1. นางสุนันธ์  จาดดำ
 
 
215 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ - - - โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1. นางกฤษณา  สังข์วะระปรีชา
 
 
216 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน - - - โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 1. นางรัศมี  อ่วมน้อย
 
 
217 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนบ้านวังพลับ 1. นางสาวสุจิตตรา  แก้วโต
 
 
218 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนบ้านวังพลับ 1. นางศันสนีย์  ธนสมบัติ
 
 
219 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. นางละออง  ขันลุย
 
 
220 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านคลองเตย 1. นางสาวพรทิพย์พา  คล้ายกมล
 
 
221 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านชุมนาก 1. นางชนัญญา  งามขำ
 
 
222 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 1. นายสินธ์ชัย  ฤทธิ์คง
 
 
223 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 1. นายสุชาติ  จันทร์บ้านโต้น
 
 
224 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. นางวาสนา  ลัดดาพันธ์
 
 
225 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - - - โรงเรียนบ้านวังพลับ 1. นางกรองทอง  วิเวก
 
 
226 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - - - โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. นายธรรมศักดิ์  จันทร์อู่
 
 
227 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนบ้านหัวรัง 1. นางณัฐชาภรณ์  บุญเพ็ชรัตน์
 
 
228 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1. นางวิมล  ใส้พงษ์
 
 
229 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. นายจรวน  ใจแสน
 
 
230 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
 
231 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน บูรณาการ - - - โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 1. นายบุญลือ  จุ่นทอง
 
 
232 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. นางศศิประภา  แก่งอินทร์
 
 
233 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - - โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 1. นางอมรรัตน์  มีขวัญรัก
 
 
234 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 1. นางสาวสายสุณี  ทองสวย
 
 
235 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. นางสาวสุรางคนา  เพชรสุวรรณ
 
 
236 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. นายเอนก  บุตรสิงห์
 
 
237 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 1. นางอุษา  นิ่มตรง
 
 
238 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. นางสาวตะวัน  เขตคง
 
 
239 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 1. นางยุพา  ศรีบัวคำ
 
 
240 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - - - โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1. นายประเทือง  ขันกสิกรรม
 
 
241 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนบ้านวังบัว 1. นางเบญจวรรณ  เย็นอ่อน
 
 
242 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
 
243 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. นางปจุติมา  มั่นอ่ำ
 
 
244 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 1. นางนันทะพร  ทวยจันทร์
 
 
245 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. นายกมล  สิงหราช
 
 
246 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 1. นายคนึง  นันทะนะ
 
 
247 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนบ้านวังเจ้า 1. นางครองชนก  ฤทธิ์อุดม
 
 
248 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ขนาดเล็ก - - - โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 1. นายสุพจน์  ชูประเสริฐ
 
 
249 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประถมศึกษา ขนาดกลาง - - - โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 1. นางสาวศรีรัช  เทพศิริ
 
 
250 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. นายสุภาพ  แจ่มหม้อ
 
 
251 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษาประถมศึกษา - - - โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 1. นายสุทัน  เนยมา
 
 
252 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา - - - โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. นายประสาร  เสือแดง